Aminos_Efnask - Efnaskipti amnsra tengjast prtnum fu og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Efnaskipti amínós ý ra tengjast prótínum í fA ð u og aflei ð um amínós ý ra aflei ð ur 25–30 g/24 klst (80% af heildar N útskilna ð i) Neytt umfram þ örf ~ 300 g/d myndun/ni ð urbrot Mv 70 kg einstakl. ð lag ð ur dagskammtur 0,8 g/kg/d ~ 100 g Niturvægi = nitur borðað (g) / dag ‐ nitur skilið út (g) /dag Jákvæ- niturvægi : nitur borðað (g) /dag > nitur skilið út (g) /dag
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/28/2008 for the course PHYSIOLOGY 107tr taught by Professor House during the Spring '08 term at University of Miami.

Ask a homework question - tutors are online