sylabus - SYLABUS MODUU EMOCJE I MOTYWY SIA I KIERUNEK DZIAANIA Kierunek studiw PSYCHOLOGIA cieka\/specjalno(jeli dotyczy NIE DOTYCZY Rok

sylabus - SYLABUS MODUU EMOCJE I MOTYWY SIA I KIERUNEK...

This preview shows page 1 - 2 out of 9 pages.

Symbole efektów kierunkow ych Efekty kształcenia dla modułu ZADANIA DO WYKONANIA WIEDZA: K_W02 K_W05 K_W06 Student wie jak przebiegają procesy emocjonalne i motywacyjne zależnie od etapu rozwoju człowieka i określonych uwarunkowań socjalizacyjnych Student wie jakie są wzajemne relacje między aktywacją poszczególnych obszarów mózgu a pojawieniem się procesów ps ychicznych Student potrafi wyodrębnić procesy nieświadome, świadome i automatyczne w powstawaniu i regulacji procesów afektywno - motywacyjnych Student zna uwarunkowania rozwoju emocji podstawowych, wtórnych oraz różnych aspektów motywacji w tym motywacji o siągnięć, rozumie związki między procesami afektywnymi, poznawczymi i motywacyjnymi Końcowy test wiedzy Wejściówki UMIEJĘTNO ŚCI: K_U02 K_U03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie rozpoznawania procesów regulacji zachowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych w tym trudnych i traumatycznych Student potrafi lokalizować czynniki zagrożenia, wskazać odstępstwa od prawidłowego rozwoju procesów emocjonalno motywacyjnych i ich następstwa w tym związane z psychopatologią emocji i motywacji. Analizy studium przypadku KOMPETEN CJE SPOŁECZNE : Student jest otwarty i wrażliwy na informacje o przebiegu, uwarunkowaniach oraz efektach przebiegu procesów afektywno – motywacyjnych. Ma świadomość uwarunkowań kontekstowych zmieniających charakter i jakość przezywanych emocji i motywacji Udział w Dyskusji Projekt rozwoju kariery osobistej SYLABUS MODUŁU: EMOCJE I MOTYWY: SIŁA I KIERUNEK DZIAŁANIA Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Ścieżka/specjalność (jeśli dotyczy): NIE DOTYCZY Poziom studiów: STUDIA I STOPNIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE Rok studiów: I Język wykładowy: POLSKI Rok akademicki/semestr: 2015/2016; semestr zimowy Tryb: NIESTACJONARNY Status: OBOWIĄZKOWY Wymagania wstępne: BRAK Liczba godzin w planie studiów: 30 Liczba punktów ECTS: 5 Całkowita liczba godzin pracy studenta (1 ECTS=25 -30h pracy): 150 Koordynator modułu Imię i nazwisko, stopień naukowy: dr Elżbieta Zdankiewicz - Ścigała Adres e-mail: [email protected] Dyżur: wtorki 14.15 15.15 Elementy składowe modułu, liczba godzin, prowadzący, kontakt (adres e -mailowy) 1. Rola emocji i motywacji w zachowaniach wykład, 15 godz. Dr Elżbieta Zdankiewicz - Ścigała ([email protected] 2. Człowiek w sytuacjach trudnych i zagrażających – warsztaty, 6 godz. dr Wiesława Sotwin [email protected] ; dr Małgorzata Wawrzyniak [email protected] ; dr Dawid Ścigała [email protected] ; mgr Maria Szczepaniak [email protected] ; mgr Mateusz Banaszkiewicz [email protected] ; mgr Beata Sobolewska [email protected] ; mgr Małgorzata Godlewska [email protected] 3. Motywacja, plan, decyzja i działanie – analiza procesu seminarium, 12 godz.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '17
 • KK rana

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes