sylabus - SYLABUS MODUU JAK STAJEMY SI SOB Kierunek studiw PSYCHOLOGIA cieka\/specjalno(jeli dotyczy NIE DOTYCZY Rok akademicki\/semestr 2015\/2016 semestr

sylabus - SYLABUS MODUU JAK STAJEMY SI SOB Kierunek studiw...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

SYLABUS MODUŁU: JAK STAJEMY SIĘ SOBĄ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Ścieżka/specjalność (jeśli dotyczy): NIE DOTYCZY Poziom studiów: STUDIA I STOPNIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE Rok studiów: I Język wykładowy: POLSKI Rok akademicki/semestr: 2015/2016; semestr zimowy Tryb: NIESTACJONARNY Status: OBOWIĄZKOWY Wymagania wstępne: BRAK Liczba godzin w planie studiów: 30 Liczba punktów ECTS: 5 Całkowita liczba godzin pracy studenta (1 ECTS=25-30h pracy): 150 Koordynator modułu Imię i nazwisko, stopień naukowy: prof. dr hab. Jerzy Trzebiński Adres e-mail: [email protected] Dyżur: środa 12:45 – 13:45, p. 314 Elementy składowe modułu, liczba godzin, prowadzący, kontakt (adres e-mailowy) 1. Psychologia osobowości: jak stajemy się sobą – wykład, 15 godz. 2. Analizy wybranych teorii i nurtów badawczych z dziedziny: osobowość – seminarium, 9 godz. 3. Poznawanie metod badania osobowości – warsztaty, 6 godz. Symbole efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla modułu ZADANIA DO WYKONANIA WIEDZA: K_W03 K_W05 Student posiada wiedzę o podstawowych strukturach i procesach osobowościowych oraz o integrującej roli osobowości dla zachowań i rozwoju człowieka Student posiada wiedzę o teoriach i nurtach badawczych dotyczących osobowości Student posiada wiedzę o podstawowych sposobach weryfikacji wiedzy o osobowości 1. Test końcowy 2. Eseje UMIEJĘTNOŚCI: K_U03 KU06 Student potrafi zdiagnozować i wyjaśnić integrującą funkcję osobowości dla ważnych rodzajów zachowań jednostki Student potrafi zdiagnozować i wyjaśnić ważną rolę struktur i procesów osobowościowy dla ważnych obszarów zachowań człowieka Student potrafi stosować wiedzę naukową z dziedziny osobowość do rozwiązywania praktycznych problemów psychospołecznych Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych Opracowanie studium przypadku z pisemną prezentacją KOMPETENCJE SPOŁECZNE: K_K01 K_K04 Student jest wrażliwy na interakcję osobowości, sytuacji i kultury przy wyjaśnianiu zachowań człowieka i zjawisk społecznych. Potrafi pracować w zespole, przyjmować w nim różne role, przyjmować i realizować powierzone działania. Udział w tematycznych dyskusjach
Image of page 1
Zadania do wykonania -charakterystyka Termin realizacji Zakres materiału do przygotowania Liczba punktów do zdobycia Max Min 1. Test końcowy z modułu Sesja egzaminacyjn a Wiedza obejmująca wszystkie treści prezentowane w czasie wykładów i w literaturze do całego modułu. 45 23 2. Dwa eseje z tematyki seminarium 3. Przygotowanie się do zajęć i udział w zajęciach seminaryjnych Sesja indywidualna internetowa, 45 minut, po zakończeniu seminarium w jednakowym czasie dla studentów wszystkich grup W trakcie trwania seminarium Wiedza zdobyta na seminarium i umiejętność jej wykorzystania przy interpretacji i analizie psychologicznych koncepcji oraz wyników badań Student otrzymuje do 8 pkt za wyniki krótkich sprawdzianów (przed rozpoczęciem wybranych zajęć) ze znajomości literatury niezbędnej na zajęcia seminaryjne. Literatura
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '17
 • KK rana

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes