sylabus NST_WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII (2) - SYLABUS MODUU WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII Kierunek studiw PSYCHOLOGIA cieka\/specjalno(jeli dotyczy NIE

sylabus NST_WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII (2) - SYLABUS MODUU...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Symbole efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla modułu ZADANIA DO WYKONANIA WIEDZA: K_W01 K_W02 K_W03 K_W07 K_W12 Zna przedmiot, cele, zadania, metody i miejsce psychologii w systemie innych nauk. Zna historyczne i kulturowe korzenie najważniejszych nurtów i systemów psychologicznych. Wie, jakie są źródła i znaczenie pojęć psychologicznych oraz zna obszary ich zastosowań w psychologii i w pokrewnych dyscyplinach naukowych. Test wiedzy Quiz na platformie e-learningowej UMIEJĘTNOŚCI: K_U06 K_U12 Potrafi formułować i wyrażać własne opinie oraz argumentować swe stanowisko w odwołaniu do dorobku reprezentantów różnych nurtów oraz podejść teoretycznych i empirycznych. Prace pisemne KOMPETENCJE SPOŁECZNE : K_K01 Potrafi w odwołaniu do własnej wiedzy i umiejętności psychologicznych wyjaśnić osobom niezwiązanym z psychologią, jakie są jej źródła, zadania i metody, co jest przedmiotem psychologii oraz w jaki sposób można korzystać z jej ustaleń przy rozwiązywaniu problemów społecznych i jednostkowych. Prace pisemne Zadania do wykonania -charakterystyka Termin realizacji Zakres materiału do przygotowania Liczba punktów do zdobycia Max Min TEST KOŃCOWY forma testu jednokrotnego wyboru; 30 pytań o czterech opcjach odpowiedzi Koniec semestru zimowego, test w tzw. okresie zaliczeniowym Wiedza zdobyta w trakcie wykładu (15 pytań), pojęcia wprowadzone w ramach prezentacji e-learningowych (15 pytań). 30 16 SYLABUS MODUŁU: WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Ścieżka/specjalność (jeśli dotyczy): NIE DOTYCZY Poziom studiów: STUDIA I STOPNIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Rok studiów: I
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Spring '17
 • KK rana

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes