20170220120231593_SYLABUS SZTUKA POMAGANIA NS lato 2016-2017_dr Kuncewicz - SYLABUS MODUU SZTUKA POMAGANIA Kierunek studiw PSYCHOLOGIA

20170220120231593_SYLABUS SZTUKA POMAGANIA NS lato 2016-2017_dr Kuncewicz

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

SYLABUS MODUŁU: SZTUKA POMAGANIA Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Ścieżka/specjalność (jeśli dotyczy): ZDROWIE I ROZWÓJ Poziom studiów: jednolite studia magisterskie Rok studiów: II Język wykładowy: POLSKI Rok akademicki/semestr: 2016/2017 semestr letni Tryb: niestacjonarny Status: ŚCIEŻKOWY OBOWIĄZKOWY Liczba godzin w planie studiów: 30 Liczba punktów ECTS: 6 Całkowita liczba godzin pracy studenta (1 ECTS=25-30h pracy): 180 KOORDYNATOR MODUŁU Imię i nazwisko, stopień naukowy: dr Dariusz Kuncewicz Adres e-mail: [email protected] Dyżur: sobota zjazdowa (pok N315 spotkanie po umówieniu się drogą mailową Elementy składowe modułu, liczba godzin, prowadzący, kontakt (adres e-mailowy) 1. Podstawy pomocy psychologicznej – wykład 9 godz. dr Aneta Dowgiert ([email protected]) 2. Narzędzia konwersacyjne – warsztat 12 godz. mgr Dominika Ustjan ( [email protected] ), mgr Jarosław Wasielewski ( [email protected] swps.edu.pl ) mgr Radosław Kościjański ([email protected]) 3. Rozumienie osoby – ćwiczenia 9 godz. mgr Dominika Ustjan ( [email protected] ), mgr Jarosław Wasielewski ( [email protected] swps.edu.pl ) mgr Radosław Kościjański ([email protected]) Symbole efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla modułu ZADANIA DO WYKONANIA WIEDZA: K_W02 K_W05 K_W09 K_W10 K_W12 Student posiada wiedzę na temat zachowań prospołecznych zarówno w kontekście społecznym jak i praktyki psychologicznej: zna przejawy tych zachowań, społeczne, osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania, mechanizmy hamujące i stymulujące je oraz korzyści i czynniki ryzyka z nimi związane. Student wie, jakie są różnice i podobieństwa między pomocą profesjonalną a nieprofesjonalną oraz zna ich różne formy, w tym różne rodzaje i cele pomocy psychologicznej. Student posiada wiedzę na temat etycznych aspektów pomagania i wie jak pomagać w oparciu o wartości sprzyjające poszanowaniu dobra indywidualnego i społecznego. KOŃCOWY TEST WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_U09 Student potrafi wskazać adekwatne do potrzeb osoby będącej w trudnej sytuacji formy wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego lub rzeczowego). Student umie w toku rozmowy psychologicznej okazać drugiej osobie zrozumienie (empatię i akceptację), poprawnie zidentyfikować jej potrzeby oraz adekwatnie ocenić swoją aktywność. PRACA PRAKTYCZNA - PRZEPROWADZENIE ROZMOWY ZE STUDENTEM I JEJ ANALIZA KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 K_K06 Student czuje się odpowiedzialny za jakość udzielanej pomocy oraz rozumie znaczenie aktywnej postawy w poznawaniu siebie i ciągłego rozwoju osobistych i profesjonalnych kompetencji, sprzyjających niesieniu pomocy innym. Student wykazuje postawę empatii, akceptacji, wrażliwości i etycznego zachowania wobec osób ZADANIA GRUPOWE UDZIAŁ W
Image of page 1
K_K07 K_K08 wspomaganych. DYSKUSJACH
Image of page 2
Zadania do wykonania -charakterystyka Termin realizacji Zakres materiału do przygotowania Liczba punktów do zdobycia Max Min 1. KOŃCOWY TEST WIEDZY (jednokrotnego wyboru, 40 pytań) Sesja zimowa
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '17
 • KK rana

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes