Deeltentamen Mechanica I

Deeltentamen Mechanica I - Deeltentamen Mechanica I docent...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Deeltentamen Mechanica I 26-10-2007 docent: H.J. Bulten Bij iedere opgave staat een indicatie voor de tijdsbesteding aangegeven. De aangegeven tijd correspondeert ook met het aantal te behalen punten. Gebruik van rekenmachine en BINAS is toegestaan. In totaal zijn er 5 opgaven. Opgave 1 (6+6) We kennen enkele fundamentele constanten in de natuurkunde. Gegeven zijn de gravitatie constante 11 2 -2 11 -1 3 -2 6.67 10 Nm kg 6.67 10 kg m s G - - = = , de lichtsnelheid 8 -1 3.00 10 ms c = , de constante van Planck 34 34 2 -1 1.05 10 Js = 1.05 10 kgm s - - = h en de constante van Boltzmann 23 -1 23 2 -2 -1 1.38 10 JK 1.38 10 kgm s K B k - - = = . a) Uit de constanten , en c G h kan een grootheid met dimensie massa gereconstrueerd worden; dit is de Planck massa. Bepaal de grootte van deze massa (in kg). b) Het vroege heelal kan worden beschreven als thermodynamisch plasma. Bij hoge temperaturen zijn deeltjescreatie en annihilatie in evenwicht. Construeer met behulp van de constanten , , en B c k h en de protonmassa 27 1.67 10 kg p m - = een grootheid met dimensie temperatuur en bereken de waarde in K. Opgave 2 (10+10+10) Een boot die door het water beweegt ondervindt wrijving volgens de formule wr F bv = - r r , met b een constante die van het medium en van de vorm van het voorwerp afhangt. Voor een gegeven
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Deeltentamen Mechanica I - Deeltentamen Mechanica I docent...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online