uitwerkingenScheikunde

- Tentamen Mechanica voor Scheikunde studenten docent H.J Bulten Achter iedere opgave staat een indicatie van de tijdsbesteding aangegeven De

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tentamen Mechanica voor Scheikunde studenten 26-10-2007 docent: H.J. Bulten Achter iedere opgave staat een indicatie van de tijdsbesteding aangegeven. De aangegeven tijd correspondeert ook met het aantal te behalen punten. Gebruik van rekenmachine en BINAS is toegestaan. Er zijn in totaal 5 opgaven. Opgave 1 (6+6) We kennen enkele fundamentele constanten in de natuurkunde. Gegeven zijn de lichtsnelheid 8-1 3.00 10 ms c = , de constante van Planck 34 34 2 -1 1.05 10 Js = 1.05 10 kgm s -- = h en de constante van Boltzmann 23-1 23 2 -2-1 1.38 10 JK 1.38 10 kgm s K B k-- = = . a) De rustmassa van een elektron is 31 9.11 10 kg. e m- = Construeer uit , , en B e c k m h een grootheid met dimensie van temperatuur. Bereken deze temperatuur in K. 2 31 8 2 9 23 2 2 1 (9.11 10 )(3.00 10 / ) 5.94 10 1.38 10 e B m c kg m s T K k kgm s K---- = = = . Als je dit antwoord niet direct ziet, kun je het oplossen als bij b) hieronder. b) De kosmische microgolf achtergrondstraling in het heelal komt overeen met de straling van een zwart lichaam met een temperatuur van 2.73 K. Construeer met behulp van de bovenstaande constanten en deze temperatuur 2.73 K T = een lengte en bereken de waarde in m. Als je de combinatie niet direct ziet, kun je het altijd oplossen door de volgende vergelijking voor de dimensies op te lossen: de dimensie van 2 1 kgm s- = h , dus een factor 2 geeft dimensie a a a a kg m s- h . De combinatie a b d e b c k T h geeft dan als dimensie 2 2 2 a d a b d a b d e d kg m s K + + +- - -- . De factor boven de meter moet 1 zijn, de andere factoren 0. Dit geeft: 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 a d a b d e d a b d kg kg a d s s b a d a K K e d a m m a b d a a a a +- - -- + + = = - = = - - = = = = - = + + = +- = = Deze factoren invullen geeft dus voor de gevraagde combinatie: 34 2 1 8 1 4 23 2 2 1 (1.05 10 )(3 10 ) 8.36 10 (1.38 10 )(2.73 ) b c kgm s ms L m k T kgm s K K------- = = = h . Opgave 2 (10+5+15) Een voorwerp dat zich door de dampkring beweegt ondervindt wrijvingskracht van de lucht volgens de formule 2 1 ˆ 2 wr d F v AC v ρ = - r , waarin ρ de dichtheid van het medium is, v r de snelheid representeert ( ˆ v v v = r is de eenheidsvector, lengte 1, in de richting van de snelheid v r ). A representeert de oppervlakte van het voorwerp en d C is een dimensieloze constante die van de vorm van het voorwerp in rekening brengt. We nemen aan, dat het voorwerp een massa 1.00 kg m = heeft, dat de valversnelling -2 9.81 ms g = bedraagt, dat de dichtheid van lucht een constante waarde van -3 1.3 kgm ρ = heeft en dat het produkt van d C A gelijk is aan 2 0.01m . d C A = a) Wat is de eindsnelheid ( terminal velocity ) die het voorwerp bereikt? Geef de grootte en de richting....
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2008 for the course FEW 101 taught by Professor Bulten during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 8

- Tentamen Mechanica voor Scheikunde studenten docent H.J Bulten Achter iedere opgave staat een indicatie van de tijdsbesteding aangegeven De

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online