mechanica_week3 - samenvatting week 2 begrippen positie,...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 1 samenvatting week 2 begrippen positie, snelheid, versnelling meer dimensies: vector vectoroperaties : optellen, vermenigvuldigen, inproduct, uitproduct je kunt de vergelijkingen ook voor onafhankelijke componenten uitschrijven versnelling: grootte en richting circelbaan, slinger: centripetale versnelling verandert richting, tangentiale versnelling de maginitude. vector: beschrijft hoeken en draaiing dmv. uitproduct.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 2 circelbanen slinger, planeetbaan, . ...
Background image of page 2
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 3 slinger grafisch gevonden: versnelling heeft component naar ophangpunt P: centripetale beweging . tangentiale component langs de baan naar het laagste punt 4: verandering van de magnitude van de snelheid.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 4 eenparige circelvormige beweging beweging langs een circelbaan met snelheid met constante magnitude. circelbaan: v loodrecht op r 2 2 v r v r v r v r v t r t v a r r v T θ π = ∆ = = = = r r r r
Background image of page 4
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 5 eenparige circelvormige beweging omloopstijd T, straal r ( 29 ( 29 0 0 0 0 0 ˆ ˆ ˆ cos sin 2 x y z r xe ye ze x x r t y y r t z z T ϖ φ π = + + = + + = + + = = r x y 0 ( ) t + 0 0 0 x O y z = ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 0 0 0, 0 0 2 2 2 0 0 0 sin cos 0 cos sin 0 r v r t d v r r t dt r t d a v r t d r t = = - + = = + - + = = - + 0 - = r r r r r
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 6 circelbaan, uitproduct circelbaan: loodrecht op een vector x 0 ) φ 0 0 0 x O y z = y 0 0 0 0 ˆ ˆ ˆ cos ( ) sin ( ) 2 ; ˆ ; ( ) x y z z r xe ye ze x x r t y y r t z z t T e v r a v r π ϖ = + + = + = + = = + = = =2 =ℜ = r r r r r r r r r r r r r r sin r θ v r = r r r 2 2 , sin ( ) sin sin v r v r a r v a r r = = = = = r r r r r r r
Background image of page 6
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 7 Bonusmateriaal: vlakken Geen tentamenstof! vlak: wordt beschreven door vector die loodrecht op het vlak staat. simpel voorbeeld: vlak z=3 staat loodrecht op de eenheidsvector afstand van p=(13,4,7) tot z=3: , , Alle punten waarvoor geldt liggen in hetzelfde vlak Afstand van een willekeurig punt tot dit vlak is gelijk aan | | x a p y vlak ax by cz d normaalvector n b z c p p n d dist p n d = + + = = 0 = = - r r r r r r r ˆ z 13 4 , 7, 7 3 4 x p y p n z dist p n = = = = - = r r r r r
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 8 wetten van Newton
Background image of page 8
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 9 Newtons wetten 1) een object in rust blijft in rust, tenzij er een externe kracht op werkt.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2008 for the course FEW 101 taught by Professor Bulten during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 31

mechanica_week3 - samenvatting week 2 begrippen positie,...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online