mechanica_week2 - Samenvatting week 1 meting van een...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 1 Samenvatting week 1 meting van een grootheid: getal + eenheid getallen : significante cijfers, machten van 10, orde van grootte eenheden: S.I. eenheden: keuze. Men kan b.v. een eenheid van afstand gebruiken ipv. een eenheid van snelheid. formule: correcte formule heeft zelfde dimensies links en rechts van het gelijkteken schatten : orde van grootte. Probeer te controleren of schatting klopt.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 2 dimensies, vergelijking een formule kan alleen correct zijn, als links en rechts van het gelijkteken grootheden met dezelfde dimensies staan b.v. kracht, afstand, tijd verband tussen kracht, afstand, tijd, massa, snelheid, energie van de football en de trap?
Background image of page 2
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 3 Bewegingsvergelijkingen positie, snelheid, versnelling vectoren
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 4 beweging hoofdstuk 2+3 : beweging en vectoren. beweging: evolutie van positie als functie van de tijd (voorbeeld voor iedere evolutie in de exacte wetenschap) differentiaalrekening en integraalrekening begin van de exacte wetenschap concept beweging: pas begrepen in moderne tijd. paradoxen van Zeno: beweging is illusie - Achilles en de schildpad - vliegende pijl - dichotomie
Background image of page 4
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 5 beweging in 1 dimensie Definities: in het algemeen geeft hoofdletter delta een verschil aan tussen een variabele in een begintoestand en een eindtoestand. positie : x(t) verplaatsing: tijdsinterval: gemiddelde snelheid: instantane snelheid: f i x x x - f i t t t - ( ) ( ) f i av f i x t x t x v t t t - = - 0 ( ) ( ) lim t x dx t v t t dt = =
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 6 gemiddelde snelheid in het boek wordt, naast de term “velocity”, ook de term “speed” gebruikt. Dit is de gemiddelde snelheid, gemeten over de in totaal afgelegde afstand . Speed: absolute waarde van de snelheid. B.v. de gemiddelde “speed” van een formule-1 auto die 60 rondes van 5.5 km in 1 uur heeft afgelegd, is 330 km/h, maar de gemiddelde “velocity” is 0 km/h, omdat de start en de finish op hetzelfde punt liggen. In het Nederlands worden die concepten door elkaar heen gebruikt, maar in het algemeen bedoelt men “speed”, wanneer men het over de gemiddelde snelheid heeft.
Background image of page 6
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 7 gemiddelde snelheid voorbeeld: Bij een atletiektraining ren je 100 m in 12 s en jogt 50 m terug in 30 s. De gemiddelde “velocity” = 50m/42s = 1.2m/s De gemiddelde “speed” = 150m/42s = 3.6 m/s
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 8 gemiddelde snelheid
Background image of page 8
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 9 instantane snelheid v=dx/dt
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 10 referentie stelsel snelheden zijn gedefinieerd in referentie stelsels. Een referentie stelsel wordt in Tipler en Mosca gedefinieerd als een uitgebreid object waarvan alle delen t.o.v. elkaar in rust verkeren. Bijvoorbeeld: het aardoppervlak, de treinwagon waarin je zit,.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2008 for the course FEW 101 taught by Professor Bulten during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 48

mechanica_week2 - Samenvatting week 1 meting van een...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online