{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mechanica_week1 - Mechanica Leven Energie H.J Bulten SAF...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mechanica, Leven, Energie H.J. Bulten SAF – T2.49 Nikhef – N2.41 bb.vu.nl
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mechanica windpark Denemarken
Background image of page 2
Mechanica Pico waterkrachtcentrale Azoren
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mechanica
Background image of page 4
Mechanica Motor Eiwitten ATPase Paul Boyer en John Walker, nobelprijs chemie 1997
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mechanica vorticella cells 3 eeuwen geleden al waargenomen door Anthony van Leeuwenhoek metingen: (MIT, 2005) per gram meer dan 10 keer zo krachtig als automotor
Background image of page 6
Mechanica bewegings- wetenschappen VU tillen: rugletsel niet afhankelijk van rechte rug (doorbuigen knieen) andere voorbeelden: beweging, bloedsomloop
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 8 college mechanica Doelstellingen kennis verkrijgen van (mechanische) begrippen b.v. arbeid, energie, traagheidsmoment, koppel, impulsmoment ook: vectoren problemen kunnen analyseren analyse geven, voorstelling, juiste formules schatten, orde van grootte problemen kwantitatief oplossen analyse formules + berekening verificatie, inzicht conclusies inzicht
Background image of page 8
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 9 college mechanica (3+3 ECTS) Werkwijze hoorcollege 14+14 uur alle stof voor tentamen zal in hoorcollege worden behandeld transparanten worden na afloop van het college op blackboard gezet. werkcollege (verplicht) 14+14 uur oefenen met sommen. begeleiding + feedback -> aanpassing hoorcollege -> suggereren extra sommen wekelijkse huiswerkopdracht een voldoende voor de deelname aan het werkcollege is een vereiste voor deelname aan het tentamen! zelfstudie 50+50 uur (~7 uur per week)
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 10 college Boek: Tipler en Mosca practische benadering veel inzichtsvragen; concepten worden stap voor stap geintroduceerd veel opgaven om te oefenen isolve service op het web probleemstellingen “picture the problem” remarks plausibility checks master the concept
Background image of page 10
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 11 Inhoud College Mechanica 1e deel (t/m week 42) Tipler and Mosca, h 1 t/m 10 (onder voorbehoud) wiskundige voorkennis (getallen, exponenten, differentieren, integreren) wetten van Newton, bewegingsvergelijking snelheid, versnelling, arbeid, energie, . ... rotatie, draaiimpuls, traagheidsmoment afgesloten met deeltentamen vrijdag 24-10-2008 2e deel (t/m week 50) Tipler en Mosca, h 10 t/m 16 (onder voorbehoud) draaiimpuls, traagheidsmoment gravitatie, Kepler en Newton vloeistofmechanica (?) harmonische oscillator golfvergelijkingen tentamen wo. 17-12-2007 (ofwel deel 2, ofwel deel 1+2)
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2008 12 Werkcollege 4 begeleiders – Eelco Lens ([email protected] few.vu.nl) Kelly Kuipers ([email protected]) Daan van Eijk ([email protected]) Henk Jan Bulten ([email protected]) doel: leren probleem te analyseren oefenen met de stof, training in oplossen opgaven reflectie.
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

mechanica_week1 - Mechanica Leven Energie H.J Bulten SAF...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online