CEV 31-01-2006 solutions

CEV 31-01-2006 solutions - CEV TENTAMEN 31-01-2006...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEV TENTAMEN 31-01-2006 UITWERKINGEN Opgave 1 a) Bij de statische methode wordt op de balansdatum vastgesteld welke verliezen zijn gemaakt en welke verliezen worden verwacht. Bij de dynamische methode wordt gedurende een periode een dotatie aan de voorziening incourante goederen (bijv. per maand) gedaan, deze voorziening wordt aangewend bij afboeking van verliezen. b) Ja, omdat het saldo betrekking heeft op de verwachte verliezen die samenhangen met de dan aanwezige voorraad. c1) 700 voorraad goederen 410000 1.. te vorderen o.b. 77900 aan 1. . crediteuren 487900 c2) 8.. kostprijs 442680 aan 700 voorraad goederen 442680 c3) 1.. kas 3570 aan 1. . te betalen o.b. 570 aan 701 voorraad inc. goederen 3000 + 702 afschrijving inc. goederen 9000 aan 701 voorraad inc. goederen 9000 c4) 702 afschrijving 7000 aan 701 voorraad inc. goederen 7000 c5) 460 kosten inc. voorraden 6800 aan 702 afschrijving inc. goederen 6800 d) . 700 1/1 610000 442680 (c2) (c1) 410000 577320 31-12 1020000 1020000 . 701 1/1 45000 3000 (c3) 9000 (c3) 7000 (c4) 26000 31-1 45000 45000 . 702 (c3) 9000 27200 1-1 (c4) 7000 6800 31-1 punt 5 18000 34000 34000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2000000 + 3500000 -/- 4000000 = 1500000 debet; vordering. f)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/07/2008 for the course FEB 6000 taught by Professor E.m.vanderveer during the Spring '08 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 6

CEV 31-01-2006 solutions - CEV TENTAMEN 31-01-2006...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online