CEV 13-07-2006 solutions

CEV 13-07-2006 solutions - CEV TENTAMEN UITWERKINGEN OPGAVE...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEV TENTAMEN 13-07-2006 UITWERKINGEN OPGAVE 1 (30 punten) a) (6 punten) FIFO : - Voorraad = 12000+26000+28000 = 66000 - Kostprijs = 40000+11000+24000 = 75000 Minimumwaarderingsregel (MWR): 5000*13 = 65000! Dus afboeking met 1000: - Winst = 94000-75000-1000=18000 LIFO (ind): - Voorraad = 20000+12000+13000+14000 = 59000 - Kostprijs = 11000+20000+24000+13000+14000 = 82000 - Winst = 94000-82000 = 12000 (MWR geen invloed, 65000>59000) LIFO (coll): - Voorraad = 40000+11000 = 51000 - Kostprijs = 28000+13000+13000+12000+12000+12000 = 90000 - Winst = 94000-90000 = 4000 (MWR geen invloed, 65000>51000) b) (2 punten) Doel: laagste winst. Dus collectief LIFO gebruiken, c) (2punten) Ja, want de afboeking van de voorraad eind jaar 1 leidt tot een lagere kostprijs in jaar 2. Dus zonder toepassing van de MWR zou dan de winst in jaar 2 lager zijn geweest. d) (2 punten) - Verschillen tussen oude en nieuwe stelsel - Wijze van verwerking stelselwijziging - Redenen voor de stelselwijziging e) (2 punten) - De kosten die toegerekend worden aan het project moeten duidelijk te onderscheiden zijn en op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald. - Redelijke zekerheid omtrent de ontvangst van de opbrengsten. f) (2 punten) 100000 g) (3 punten) 250000 h) (4 punten) Cumulatief effect: 3/5*300000+4/5*250000 = 380000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
i) (5 punten) - Cumulatief effect in EV: 4000000+380000 = 4380000 - Resultaat: 1/5*300000+1/5*250000+1/8*280000 = 145000 j) (2 punten) Cumulatief effect in resultaat: 145000+380000 = 525000
Background image of page 2
OPGAVE 2 (25 punten) a) (2 punten) Rekening courant BP 800000
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/07/2008 for the course FEB 6000 taught by Professor E.m.vanderveer during the Spring '08 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 6

CEV 13-07-2006 solutions - CEV TENTAMEN UITWERKINGEN OPGAVE...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online