CEV 13-06-2007 solutions

CEV 13-06-2007 solutions - UITWERKINGENMODEL TENTAMEN CEV...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UITWERKINGENMODEL TENTAMEN CEV – 13 juni 2007 Opgave 1 (30 punten) A1) Periodewinst FIFO Kostprijs verkopen: 76000 (4000 * 10 + 1000 * 11 + 2000* 12.5) Omzet: 99500 Voorraadwaardering FIFO 2000 * 13 = 26000 1000 * 12.5 = 12500 38500 A2) Periodewinst individueel LIFO Omzet: 99500 Kostprijs verkopen: 84500 (1000 * 10 + 1000 * 11 + 2000 * 12.5 + 1000 *12.5 + 2000 * 13) Winst 15000 Voorraadwaardering individueel LIFO 3000 * 10 = 30000 A3) Periodewinst collectief LIFO Omzet: 99500 Kostprijs: 84500 (74500 + 1000 * 10) Winst: 15000 Voorraadwaardering collectief LIFO 3000 * 10 = 30000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b) winst 70000 afname debiteuren 20000 toename waardecorrectie debiteuren 5000 toename voorraad -30000 afname vooruitbetaalde kosten 5000 afname crediteuren -20000 toename nog te betalen bedragen 10000 toename te betalen VPB 6000 afschrijving machines 20000 operationele kasstroom uit operationele activiteiten 86000 c) Investeringskasstromen Aankoop land -30000 Desinvestering 45000 Investering machines -150000 -135000 Berekening: Verloop grootboekrekening machines: Beginsaldo 330 Bij: aankoop tegen obligatie 110 Af: verkoop -50 Af: afschrijvingen -20 Bij: aankoop (kas) 150 Eindsaldo 520 d) Financieringskasstroom 45000 -4000 (verandering kas)
Background image of page 2
Opgave 2 ( 20 punten) a) Journaalpost verwerving deelneming: Deelneming DV 700000 Aan bank 7000000 b) Journaalposten met betrekking tot resultaat en dividend DV (Door JI te boeken) Deelneming DV 120000 Aan aandeel resultaat DV 120000 + Te vorderen dividend 40000
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

CEV 13-06-2007 solutions - UITWERKINGENMODEL TENTAMEN CEV...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online