{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CEV 09-07-2007 solutions

CEV 09-07-2007 solutions - Uitwerkingen tentamen CEV 9 juli...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerkingen tentamen CEV 9 juli 2007 Opgave 1; onderdeel 1 (18 punten) 1) 130 Debiteuren 891.120 810 Verleende rabatten 189.600 850 aan Opbrengst verkopen 948.000 121 aan Te betalen omzetbelasting 132.720 + 800 Inkoopwaarde van de verkopen 630.000 700 aan Voorraad goederen 630.000 + 480 Verkoopkosten 22.752 030 aan Voorziening dubieuze debiteuren 22.752 + 481 Garantiekosten 12.600 040 aan Voorziening garantieverplichtingen 12.600 2) 110 DSB bank 648.370 135 Afschrijving dubieuze debiteuren 12.707,2 0 125 Terug te vorderen omzetbelasting 2.223,80 130 aan Debiteuren 663.301
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3) 040 Voorziening garantieverplichtingen 200 120 Te vorderen omzetbelasting 35 150 aan Crediteuren 235 4) 105 Postbank 10.191 135 Afschrijving dubieuze debiteuren 6.051,50 125 Terug te vorderen omzetbelasting 1.058,90 130 aan Debiteuren 17.301 5) 850 Opbrengst verkopen 9.000 121 Te betalen omzetbelasting 1.260 131 aan Dubieuze debiteuren 8.460 810 aan Verleende rabatten 1.800 + 700 Voorraad goederen 4.000 800 aan Inkoopwaarde van de verkopen 4.000 + 135 Afschrijving dubieuze debiteuren 2.885,10 125 Terug te vorderen omzetbelasting 504,9 131 aan Dubieuze debiteuren 3.390
Background image of page 2
Opgave 1; onderdeel 2 (17 punten) b) Winst 56.200 Afschrijving 13.400 Verlies verkoop land 6.700 Toename crediteuren 2.100 Afname te betalen vennootschapsbelasting -700 Afname overige nog te betalen bedragen -1.500 Toename te betalen interest 800 Afname te betalen salarissen -1.700 Afname debiteuren 2.400 Afname nog te ontvangen interest 700 Toename voorraden -8.400 Toename vooruitbetaalde bedragen -900 Kasstroom uit operationele activiteit 69.100 c) Verkoop land 46.900 Investering in beleggingen -4.900 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 42.000 d) Aflossing langlopende lening -61.000 Betaald dividend -38.100 Opbrengst aandelenemissie 3.900 Kasstoom uit financieringsactiviteiten -95.200 Totaal 15.900
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgave 2 (27 punten) a)
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

CEV 09-07-2007 solutions - Uitwerkingen tentamen CEV 9 juli...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online