CEV 02-02-2007 solutions

CEV 02-02-2007 solutions - Uitwerkingen Tentamen Comptabele...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerkingen Tentamen Comptabele Externe Verslaggeving Vrijdag 2 februari 2007 Opgave 1: Waarde- en winstbepaling ( 30 punten) a) Balans Machines 125.000 Voorraad 156.000 Kas 330.000 611.000 Eigen Vermogen 300.000 Vreemd vermogen 200.000 Winst 111.000 611.000 Winst- en verliesrekening Kostprijs verkopen 424.000 Afschrijvingskosten 25.000 Overige kosten 80.000 Winst 111.000 640.000 Omzet 640.000 640.000 b) Balans Machines 125.000 Voorraad 140.000 Kas 330.000 595.000 Eigen Vermogen 300.000 Vreemd vermogen 200.000 Winst 95.000 595.000 Winst- en verliesrekening Kostprijs verkopen 440.000 Afschrijvingskosten 25.000 Overige kosten 80.000 Winst 95.000 640.000 Omzet 640.000 640.000 c) Balans Machines 150.000 Voorraad 182.000 Kas 330.000 662.000 Eigen Vermogen 300.000 Herwaarder. reserve 72.000 Vreemd vermogen 200.000 Winst 90.000 662.000 Winst- en verliesrekening Kostprijs verkopen 440.000 Afschrijvingskosten 30.000 Overige kosten 80.000 Winst 90.000 640.000 Omzet 640.000 640.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
d1) Ongerealiseerde herwaardering vaste activa: Vervangingsprijs – historische kosten 150.000 - 125.000 = 25.000 d2) Gerealiseerde herwaardering voorraden (LIFO) Vervangingsprijs – historische kosten 440.000 - 440.000 = 0 e) Bij individueel LIFO is de winst op verkopen gelijk aan de winst volgens vervangingsprijzen, mits de verkochte hoeveelheden steeds volledig zijn ingekocht voor de verkoop.
Background image of page 2
Opgave 2: proeve van uitwerking (30 punten) a) Fiscale balans per 31 December 2006 Terreinen 170.000 Gebouwen (a)€ 468.800 Machines (b)€ 346.500 Deelnemingen 124.000 Voorraden 373.500 Debiteuren (c)€ 201.000 Liquide middelen 73.000 € 1.756.800 Crediteuren 565.000 Fiscaal eigen vermogen € 1.191.800 € 1.756.800 Fiscale resultatenrekening over 2006 Afschrijving gebouwen (d)€ 19.200 Afschrijving machines (e)€ 82.500 Resultaat deelneming (f) € 28.000 Resultaat debiteuren (g)€ 4.000 Inkoopwaarde omzet (h)€ 1.107.500 Onderhands voorz gebouwen 10.000 Lonen en salarissen 800.000 Overige kosten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

CEV 02-02-2007 solutions - Uitwerkingen Tentamen Comptabele...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online