{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Customs (Prohibition of Export) Order 2012).pdf

Customs (Prohibition of Export) Order 2012).pdf - WARTA...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
31 Disember 2012 31 December 2012 P.U. (A) 491 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) 2012 CUSTOMS (PROHIBITION OF EXPORTS) ORDER 2012 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
P.U. (A) 491 2 AKTA KASTAM 1967 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) 2012 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31(1) Akta Kastam 1967 [ Akta 235 ], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2012 . (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Mac 2013. Jadual Pertama Larangan Mutlak 2. (1) Pengeksportan barang-barang yang dinyatakan dalam ruang (2) Jadual Pertama ke destinasi yang dinyatakan dalam ruang (3) Jadual dilarang dengan mutlaknya. (2) Subperenggan (1) hendaklah terpakai bagi barang-barang dalam transit. Jadual Kedua Larangan bersyarat kecuali di bawah Lesen Eksport 3. Pengeksportan barang-barang yang dinyatakan dalam ruang (2) dan (3) Jadual Kedua dilarang, kecuali di bawah Lesen Eksport (a) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kastam; atau (b) yang dikeluarkan oleh pegawai kastam yang sepatutnya yang dilantik oleh Ketua Pengarah Kastam untuk bertindak bagi pihaknya di Kementerian, Jabatan atau Badan Berkanun sebagaimana yang dinyatakan dalam ruang (5) Jadual; atau
Background image of page 2
P.U. (A) 491 3 (c) yang dikeluarkan oleh Kementerian, Jabatan atau Badan Berkanun sebagaimana yang dinyatakan dalam ruang (5) Jadual, dan tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan dalam lesen. Bahagian I Jadual Ketiga Larangan bersyarat kecuali dengan cara yang diperuntukkan 4. Pengeksportan barang-barang yang dinyatakan dalam ruang (2) dan (3) Jadual Ketiga dilarang kecuali dengan cara yang diperuntukkan dalam ruang (5) Jadual. Bahagian II Jadual Ketiga Larangan bersyarat kecuali dengan cara yang diperuntukkan bagi barang-barang yang dikawal di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesis Terancam 2008 [ Akta 686 ] 5. (1) Pengeksportan dan pengeksportan semula barang-barang yang dinyatakan dalam ruang (2) dan (3) Bahagian II Jadual Ketiga dilarang kecuali dengan cara yang diperuntukkan dalam ruang (5) Jadual. (2) Bagi maksud subperenggan (1), pengeksportan semula mempunyai maksud yang sama sebagaimana dalam seksyen 3 Akta. (3) Subperenggan (1) hendaklah terpakai bagi barang-barang dalam transit. Penjenisan 6. Bab, kepala atau subkepala di bawah Perintah Duti Kastam yang berkuat kuasa bagi butiran dalam Jadual Kedua dan Ketiga adalah bagi kemudahan rujukan sahaja dan tidak mempunyai kesan mengikat terhadap pengelasan barang-barang yang diperihalkan dalam ruang (2) Jadual Kedua dan Ketiga itu. Masa apabila lesen atau dokumen lain hendaklah dikemukakan 7. Lesen Eksport yang dikeluarkan dan apa-apa dokumen lain yang dikehendaki untuk dikemukakan di bawah Perintah ini hendaklah dikemukakan pada masa pengeksportan.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
P.U. (A) 491 4 Pengecualian 8. Perenggan 3 dan 4 tidak terpakai bagi (a) barang-barang yang dieksport oleh atau bagi pihak Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana negeri; (b)
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}