App. Thermodynamics Soln 2

App. Thermodynamics Soln 2 - IIJ fi'wm ERIN-3t 4 H —...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: IIJ fi'wm ERIN-3t 4? H - — —— —-— ‘3: J: g' H‘: _—-— _ m- ” E‘ 3w: an'am ’ M 311m 33‘ng = {FEEL — 5'31; 131 - *4! - ‘II - “5” 'u'JILL 3er {FEEL—— (9:9[9— H'EUEIEG'UH ‘PE‘RI‘J -- w _ W {Eu — "zfly T Lrlr .— 91} <— — = :4 EJ] Ema fifl'BflFLt-‘E'flli ‘JE'RILfl-[t-‘l'Em-I- gram}: [In]. _ rtlr'] _{ 1'” _ W}: '“ 5'1'. — "1" -"-.11 _— """'.'.L tq] H H'EHL '-' W 'FIHH. _. ‘ ,__.. .. --- . z r I- “I.” rt'r I mm fl'L‘UE={flE'lH.—SE'fi1EI](EB'G}—5L&1Ll=i 'Jr- Wh- ‘f= ‘F‘—' r—qg—Ef "’ K r: -. IJ TIT! IJ fiwrwsnr 1‘f*——{$S'E-:E -[§I'UEIE} fwd: a a “mi”— d<—->1[J§H—'EL “HIP‘ESE'fiiEl — ‘1: q , . ,. . 'rr — :rr BTW-“i 93w; -—{~_:L'u}r1[tz'm£— 9:‘lt§}+t=z'm£- Jfl r{ ‘Ir— Lu}: + '1: - Lu <—— lit—VT?- “4 H .-, 33m 9H vs; -— “H <— EH'UI =L9rgg' [XL] —- "L: g; - d gth' = " _ a [_ lfll<—'—HU1L='_£ “Hffitfi'filt= 4! 31!? 3:31:15 snnpm u: 1.12 Jan mummian at”. 11:]. $5.1]an 11—1.: amt; 1n umu'fi :uu JIT.'_iI.1 sum-adan :aqi saw-ade 'a[q1_filifisu 3m safiunqn .{fimun wuumud pm: 3:11:qu [ 'smnq :ggnnds 7|[q'FllEJ'Cfi Lug». 511:3 1mm L113 5|_ .111; z 'n1quauddu :qu sunudwnssu pmpumt: J11: atLL ] surmdmusyv Imam 31.51 pun: 'mdmo Sim.“ mu mn 155:7: :11”qu 3:11 '[JGUHUJBIL'JF m} m an: .{nuagnma 1:: m! fiugsn unumaunfiat Llum nlnflin unplug 1.; 245.3 1:.- amuuzaulum J!" nqi 'pmaplsum :1 pump flummm m1] :1: 51'3er 11:51"; "'5’ .-,_. - E: J + E-"_—'—'_ In “9 firm-*1 9am ' m 32m £3555: = EE'ESI —{m‘93§ — mum] = [‘"w — Eu} - “'b 3‘er 9:11:45! —- {m 'flfli $131,125") —{ER'LEL — ritual] = it]: _ I: fill. _ : II'I_JI-|I1 _ II'IIJ'lIH. = Jul“ fiHII‘H‘IS‘EST - {HIGHS — ER'LfiLIEL'U} =[ fl: — ring - “Sun's: H3'L6L= {SL‘fiIL-EL'LLEIKQE'U] sum- w 1. 'r: — *J -"-.Ifr— ‘1 —='T <- ———Elr a! - II: 'If. If 1'] I" 1' +EF_{,_I ' fig". Ln! _ _' 1 :1. _ L _ _H- _ ‘Ir _ 'J flwuma— ir‘ <—— 5L ez=msmjrl l— di' — d U'E'EE= “c: was wafifiL'Lfli = ‘q t 31mm: “J. fiwnw'asg - it: <— - H035: u Hmaaruai = 'u <—— 31%: 'J. “Hm” H=nmmug=flfid= "J an? 53111.15 snuglm m 5:! 1131.1an 311.1’15} warping: 11-15.! :qqnl u! unmfi mu m: }u smundmd Jul 5.331;?qu '51qlfiufian nm safiunun fifiaaun [nuimlnd pm: mum}; at: 'smaL; unwind-5 311.113qu qum ems warn Ln! 3'; 1w 2 'nlqnnuddu :uu sunudmnssn pmpums mg mg 1 waydmnsxv 'pnugmuuap nq u: an: Kauagnma [mumqu an.“ pun Jummunfim am u1_ layman mm: 1.1 mnuum :3 - 3133151103 in In Em m.“ :3 1 an m: fiulsn aunfiu: nun arm-51:5 annmauaflm V - J Hi? 1. .13.|.1 .31 'L[ . _ H 1961} - £9911; -_ M “inf-SE: a _ _ _ |.Iu “1111:1111. 1:111 11 11-.L'11'd. h _ f.‘l'1' IIIIJ = 111']:| 3111191111; -- gi'1nr— 1151.511: = [9:1 11- -- 95111111121111 = mum. 3111 111111111131 "‘1 '113511 Ht mmmuflm u mum 1,111 {1-H_ it”: ; .IIJFJuh 3111-1591131 911111113314 31111.1 51111 1.11 112311331}: 1111111111111 51.11 Illh 3111-11111 11111 _ ___ w“ __._._-— _ ""“.11 "I'- “lg E = -- m1.- F-‘i‘CL' 1111 5111 HCL'I'JH‘ —- rt :2: - 1111:1111 r an - ' 11. “1f — i-Ilr} 1 *llr ‘1”: '“fl 311-11191111111431111-11 - a; 11:11 + 111: 111 - :11 11:11 =1 fimrnuu'zuu H aai‘f‘t '- F4 : -' '— — 1 'r‘ '““"'-i- “111111-1211. “' '11 '31 {$313qu : E‘Jf'filt'h' hilt—1.11]: '- [u'l' ' hf]: ' “II-I'M "" '.11 51111.11 :EE - 1111 11111—113111-13- W-— "11}: - " u .. III-[Ill I. 1"] 'll M-rwsumz ‘11 114—— n 111-4131121175; 11.1]: 11 1 m" 2 7’ ta—~ 21111111: 1.1. n11;ch 11:1 = 111- ‘11 U h1= :11 +—- 3511 49111111115111; = "J 3111193111: E" = l‘ 93" f1—— 3111111911. 31111111111115= 11 5 11111111111 11141111 331111: 111: 1.11 51111. 5:11.11 11 1131111.]an mndul 11mm 3111 1:1 12 111 iaguudmd BLLL saguzdrud '"31LL TIP-in 1mm -' 1.521911 11: 'a1q1i113:u :12 52311214: 1231311: guuumud put 1111:1111} E '512314 115 1 11111113116311: :11: smudulnsss pmpums .111: :11; I 51111111111111.1513 '1L111ajauafi :11 1: 11113111111. g}: [autism :11.“ pm: 1111121 21mm 112113121 31“, 111m 31min mamas? 1123111 w rut-11 :q :11 am am: 11111 410 5:11:13 1 pm: 11111533111an _11:- £33215 11m]. 5 31.11 .10; {Jamming 151119611: 111 5:31:15 am pm: 1111111 :11: 59's: 11311911115119: :1 ma fi‘wm 2mg _ "-H w'rfi nnn'tm "fly-+1 " 5x33 E'HJE -— IJII'" Ewmztuw - t'l 'EZE — 93199 = ""-‘-H — fiwrwfig'zqa =[9E'9m — am: I}: =[ 9r! M Ewrwl'EEE-{fil'flflf- 9:'I1t=}:=f‘::— Mia—- "'J.u ." -' E; t 1 1.] Lil -:J 'I 3WH9E'9t6=BU=°=H EE'HL=[REE] - dig: a k. 2' 315:: "A EWHEL'LLEI = *1: = *2: *2- H0031: 5; | * -_r-: . amriaznv— Ir: FiH—SEI 1"-={93L In}: a cf— 0" E 9991: '1: fiwrnel'uni = *1: {— xuur = L: 'auqum may aims: qrma _.]u mndmu 3mm mp nm [as ‘[nn_nunp! :uu Jflfifialdllll‘fl I“ 35315 H3133 Lu 51min; 211:1.“ 3L]: uaLLL 'E = Eh : 'IJ H] I; 352: mu I11 '[Eagnmpg $11? 331115 alumina:de JIJ Ilogssmdumn qnna ssnmu 94::ng Eifll'sfinjdmtm am We 'zfigm JD Hangman-11:: LIB seq Juaumuafi‘a; mu ‘JthJHUDh‘! 31:3 51:35:13.1de 3L1: pun augqmu 9L|1 '5] 1m“. 'Fmp! 5; 313K; 3L1: mum umulguml r: 31.] mm am mo”; 35ml: :1“; 535.1}mm 'LI-V :hngL u; 1:32.13 7m: 1m In mnmdmd JLL'L sagyadmd 'amfinfinu cm: snfluaqa Emu: |u11uamd pun QIJDUIH E 'smu amnnds 31:11:51“ L]‘.|_[.‘|". 5‘23 leap! [I13 5; fly 7; 'a[qe:l_:ldde an: suoudumsw pmpums J1}: aLLL 1 FHfljjdflflifl'V 'Pi‘lLEELu'JJ'E'P :44 m 5:; 1nde lnmnd mu paggneds 13 dulanap o1 pnpnau 11E: jU- 31:2] mug seem UIHUJ!U[LL1 mu 'paJapgsum 51 uoysuudxa JD Safims om pun ungxsmdmu: JR] Barium mm mm. 3133;: aqum-sufi mpmnunfim y gurg- 3-115 A lurhujet ulrurai': Ihfll: 113:: a pressure rah: ul' 1'2 i5 Mammary hr: the gmund Thu frame- that [111151 be upplicd rm 1h: hmch In hold the plum: hWiunary 'ih tn he dc: Steady upcraring conditions mm. 1 Thu ulr an: 4 Hinmiu and pulflnliul erratum. Assnmpl‘iunx l nrlurd nssumptmm an: applicable. 3 Air '15 an ideal: gas with variable Hpuclfir heals. energies an: negllgmlc. Exutpl at lhu nonlu exiL. Properties Thu: DFUPETHL‘h n!” air ELSE! given in Tuhir: MT. Anafi'fis HI} Using varinhiu Hptrfl'n: hunts I'ur :m. r5 = m K _ —~, h, = 3mm MIL-g Cul'nprcfisnr: Fri = 1332-16 P1 . . .5' PH .— I; P“ = L|2_h[l.33fi}=1(1_63 ——; :‘1_. = £110.65 i;ng Q”. = m NV — [11.2 kgraleujm‘: kJrkg] —. 354:] km Turhinu: H'I-'|.'I1||!r l.'l = 11ll'l.‘r.l'.rlu'lu' _ —r IE3 _ h] '— h-l- _ hi LIII'. ht =h_. — h? + In - MEI-4.65 — fiHlfifi -I-3|{}_19 =‘F4l. I? k.h'|~;g N01111:: |r I75; 5 'r 1 Nl PM :r; -— —-{39h.27]—--—33.U3- arm —?4L_T<JL;.1.-'5;g ' P1 2 .I' Em — LL“ 2 Iri Lurk-Tl [III-WEE? El“ = Elllrl II14-rrl'l-"2=r:\ —:;' r: VI VT?“ ll]'=.':a Ir: I 5-1 J— or. —— | . r'mun mle'." '1 '-=,I¢ _.1..= 1 54.9-4.7- r._—— =na. .- 1“ JIM I_,] U1 EH 1 r H JLJrLgl WW II 9 9 min - IN 'I bungalqmsy— mm 1 4mm; N Ir Ikg- mm" lj-rnku form: = Thrusd -- trawl.“ Vim. mgr-tun cycle duacrihud 'In Prob. aimed wilh much mi 111:: prncussas uI'IhI: B: In In: damn-lined. 5-114 Th: Margy dustruclion ubfifi I‘IE cxhflusl gases at the cm nf the Tugcuemmr an: Eli-‘14 and the energy at the and MI Analysis From Prnh. 3—94. q,.._ = 430.551 kJI'kg. qua. T, =31EIK —--3» 51: =1.?3493k]fkg-K = 312.13 kJIkg. and .le = 618.26 MERE — + 5; 2 2.42Tfi3 kjfkg~ K T, =1I5fl K ——> -— llflqflklflig - K hll =BUB.I4kJIkg ——‘.> 5] = 2.65340? thkg- K II; = Tfifififiklfkg ——I~ -— lfiflfilfi kJI’kg - K and. ham an Energy balance on Iha: heat fixehnngcr. hi 4:: rm —hb -—} hr) =RDS.M — NEAR-I 613.25 2681.9? kJI'kg ——> = 2.528le I-IJI'kg - K Thus. :Tll‘llim'rnfl :TIIL": — 5| ]=TIIL P: I '1 nusIr-wnl. I 2‘ _- [310 H. 11.41753 4.13493 4111.137 MIL-g - K}InII}) —. “.59 I;ng : TEL-.4 — 5-; ]- THIr - R111: ' ._ R, I =['3H}i{}i_1.fi94UT — 3. man — Ingammg - K]1n{1fl}] = 33.3w km”; 4T”:- =T..[I-u — III I In .uII- RES; — Ls; - at; )] ={31LJ Kllfiflfll — 2.41m — 3.51m — 2.5mm} _- 4.153 IIng TI.1I:51rn_v.-I.-IJ .LI ‘ Ira-E “.1 u '1" firm r05 : -:. I up“ if. I II _. = I, P1¢rn I" II 1" L. Ir'-'.u.1."_‘- _ Tll'l' .‘I-nf.‘ _' TIJ 3:" '5" F g_ I: 'IIII "I'I _ NS _ Rkn— + | I I“ J .K R I” J “ _ 430.532 Id - "I —{31f1K13.119U-3fiflfi2-— “1‘3 — 43.2 I;ng k 11(an K. I' {him \. |Ir _ _ F. Hf] q '- "E-lflitl'l'xtllJ? : iii-{L'L'LIII '— 1 'I': I '5“- 4- I—' |;-II|| 'Il- — HIE! — R1” —| ‘_ Ill I r I I I I l I r TR I I Pa I. I . .' 371.11 Ian-In ‘I =I3 In Id mma — 1.5mm — “HE—E ‘=12fi.1 Lama l. Nunng I|1:ILI t1.J = hi. I”. b; : MILE-I L'J'I'kg. III-s sin-Inn cxcrgj; :II the I:in IIE' the rcgcncrumr ¢H1il1|£ 61 1F. dutcrminud [rum ‘fil: : [FTP- ll1:: + I Think-[1 _'I'-l|:| F—II 4' .533, :- = 1512315:- —1.'I'.1I-1‘:*fi : HERE: kakg - K Thus. rph = 532.9? 310.14— {310 Ki{3.7935kjrkg-K:|=13fi3 mmg ne cycle is; unnsidered. The quality or the ttnt that npertttes on I: simple meat Rent-ti mass flow rate nt' the Hteem are to be 9-16 A steunt newer p] 1e thermal efficiency ttl' the cycle, and the steam :11 the turbine exit. tt determined. tent'tal energy thanges are negligihie. At-sumptimrs l Steady npcl‘flfing mnd'ttjnns exist. 1". Kinette and p0 Anuiyst’s La} From the Met-tut [flhli'h [Tables lat-'4. N5. and A—fi}. .Ilr1=.trr,_l.l.;5u.1 7 1-, = v,“ mm, =tttttttttt mitt-g HII'IJrI _' ll-'| — :I I =fiJ-I'HJHJ1 In'lfkgllt}.[JUD—1thPt-t* “‘1 l] HI kPa-rtt' =1fl.[‘19kakg Ir2 r it, + tt'lujl.| 2191.33 1-50.09 = 21}|.'-}‘E kJrkg It =10 MPa 'Ltz1 _- 3373.7 Hm; I; = 330°C _| v; = 5.59% klfleg t: P :tttL-Pe' 5 —s _ t’t‘t—E.fi4' 4 It“ -_ 4 ' =——fi 59” J—“rtma 54 : 51 J. .t' r-fi. 7.5009 {:4 =hl, +14}th = 191 33+[t1193K2392_5}: 2039.3k1tkg ff:|1=|r-'4 _ If]: : —' 3| LL] .Il lb} = J'r_., n, ; EUEU .1 — wt 3.1- =tett1-t‘ttmtg 'Il'm,._ — fli‘m rllnllll = 31?].3'5- —1397.F1'}=1174.31klu’kg itttd ~ 2? .31 mtt=”‘—”= J 4 Mflmezeh q-m lele-t mike tt" 2 lt}.HIi}UkJit'. m #2:-L' ” =1fi5 kgt's tt- L ' [214.3lklfkg I:L' 9-21 A gram-n pflWiET plum operates un a simple idea] Rankine fiyuic hciween thi: sptuifieti PTUHSUW iiinirs. The. fliermnl ufflciency of lhE cycle, EhE l'l'l'ilh'fi fluw rate ul' mu mam. and 111:: {Empumhil'c rise n1 lli: cflflling wamr an: [El '3': dfitcrmincd. Assumpn'amz 1 Email} urinating ciindilium; axis-l. 1 Kinetic and pumniiul cncrgy chungua are negligible. Analysis in} From the 51mm tub-105 (Tables A4, :‘i-S. unL‘I A-m. Ill = Film, “I,ny —' if! I .513 klikg i, = rm mm =n_umm mflfkg Hlplll'l : VI [P1 _ PI} 1 k] —. @mmi m-‘ikglmnn — m kPfli ——1 I iiPu-m' _ 'L =T.C|6 kJfl-cg In: =.|'11+ii'F_m = lUE.ti:I--r mi: _- IUP} :w klfkg F; = T mm '| h; = 3.1 1:15 [(1ka r: — 3mm: [33 = MN?» iiikg- i; P. = IfikPu. I .5' --', 17” __' -- [1&4 3 ‘ l.“ = 4 —_-f Jn_—g.-fJ.E3[J it = .a-_., _| 5 tanner i, _ i, +.'L'_1FEI,-l, =19I.33+[u.220}u;13913j= 1153.513kJi’kg Thus, if”. = in —h; T 34 iii: — 19mg =33.11.f:-|k_i.l'kg q”... = .124 — lzl _ 2151.93 — 1511.33: 1952.14} lf-cJ fkg n-m _ q.“ q“... _ 3:51 Im 451mm: izriiiji kJikg Liifl _ 1249.51 111 fkg and If”. — —-— — — — 39% {fin :fllifilldflq; I J [— 1m I'n- Hr“ - — - 315.” kg f5 Lu“ 1243.51kjflq; fr) 'l'hr: rate: iil'hcal rejucuun in tho. mnlmg wmer rind iii: icniprruturc me an: QM, = nil-fun, 43:91] maintsz Mil-cg]: mm: mm __ mam km mlmwm [2mm kgrs kJiLg-"C II— : ELL-“f [m C] HI 5' Tax-1i l1 : mun: 1 npuraL-es Lm a rchcnt Rankme cycie is cansidcred. The quality [for lht‘: 9—29 A steam pnwer plant 111:: mmpuraturc. if superhcumd} ni‘ Lh mass flow ran: of Lhe 514mm are 143 ha: dcttrminnd. e 5.1mm :31 L114: turbine 43311. the Lhcrnml. efficiency of the cyclu. and Assumptions 1 Steady operating Ennd'ilinns exist. 2 Kinetic and patential entrgy changcs are ncgligihlu. Anafilsis [m Frnm the steam {ables (Table: 354-4. 94-5. and 354-45}, 3' :3rwm =19].33k14"kg 4-, = 4-1.1... mm 3334:4101 m-ng =1'I':{PE _P|.:I"Irnp . I u . = 6'4 {H1101 nllfkgllflflufl — 1U kPai —1-—1 .I'IIUJE'S} kl kPa-m' :Em‘IE klflig =19|33 —1U.f.~2 = 302.45 kle’kg erL1 h] = h: 1- w”: P. = 44.1 mm | 41:. T3333? 4414343 T._ = 5444433 = 53.4433 mag- K P. =1 MP3 "' I; rh : 37443:": km; 3-14 = 51 4 44 . :1,]— = I!!! :4— —> .I'IJ. = It} — 11-II U43. — 1:41] 1 J , -* “‘- = 3373.3 — {44.343333737' — 23:32.3}- 294444.34 3341-3 P4 = i 319:1 ] F13 43433.3 1434ch .r . T4 = 5UUUC J 3'fi —' THEE I-LJfkg- H. 55- ' -"' .Tfi: — I'Lfi' L . . r :3 2 4)} = fi'fiél'l [all Iurhmne 3x11] = 4 kP- ' x . = —— Fm 1* J “- 3,. 3.3414334 3'4.I = .3'_ . . ' “ = 434 4.334 403443333333] = 344343.: 4-3444}; I him = “I '- Ill-Eh]? .4 —.f 11, = l—F' — -I~ .I'Ih = II; — 11,-1qu — Hm] m. —.|'rm ' _ .' ' 4 3433.3 {4443443343543 — 24344.2: = lfiffififi kJrl-cgbirg {superheated vapor} From sluam 424131445 :4: 1E] kPa we rear] T... = HIEDC. :3. 44m. 4413—4441444, 4:31 = 3373.? - 2943334 + 34744.3 — 343433.436 — 1333.43 31mg 4,“, = 44.. — 3: a {3. 44; 3: = 3373.3 — 243143434333 — 394343 34 = 33444.44 33433 313313—4443: = 237.44 4:ng wnut _' “"Luul _ "Izum 4pm IDIUkJIkg : Thu}, Lha thermal ui'i'miunuy 15 u”. = --— = -- 34.1874:- rfin 3711944 141 44;; . . 43* 3:4 143 .- fr‘] Thu mass flow run: 4H m: gleam 4:; FTl= — “1 = —- Emilia —- 621’: kg f5 14;,“1 ETEU 143.1 flag SW ffiIQE= I-.F="".'.' . .. _. - _ 3f (.- I _u {mmzlfimfimwtrng— w“ w- 1r __ _ . h, Jaimcu— "J ‘__U_ [)Lfigb __3_= hr 5‘55" HJES'l—fiEflfi'L} 1':— n; I I—.i.= 35' 33mm mm: = “#1 Ed“ Em = 3d H firm 5mm = ‘a'j Jame: —' 1L firm {$ng = *‘r: '. mm m = [a ‘33er mm = SETH +95'UL9= “' “NM -- “I: - “I; 3‘er SETH = '.1u.Ed3{|'. .fi _ h g m. d L—- Ed-‘E LHJQ—uuuwnfiwum m1 10013 =[ hr— i;} .1— m M m flan-‘1' Em mun: "MW “5 = W mnbu'wfi 3m ggmg ._ W W «vhf _. a; , Haw 9n = fl: fierH EI'EhF = 3m + army —- ""“‘r-*~ + '-'=r — W r x 3mm Era-— LIU-Edfil I . |. - ' _ "1'ng 5— . "— E 3 1H : -fif— 'd'll.1_ L1 p“ Hag-3:11 mm [JUJ{ 51.x1 19mm 0) { _ 3-1ka iqmufl'fl= “'““"""‘*‘"-1 = “1 .' mnhilm I: 3er am: .- W E“ m ' r: 2 w l “m m — "d 33m EU'EE‘1=[JE'H+EH'LEI—- “WM I- 'u - 3'4 mild.“ I E a n- — _—EL"'L‘H[ p -_- — '5er us soumm =['J-Enr':'.1= HIPI um— PH {[11 5 {1th E a _ '95er flFulfill gn-nmuu = “ 3-311,“ ESL“ : hm Can-'1’. : 1H. ‘u—'-'| 'fq-v put: 'g-Mg' 'p-V snlqul: Enlqm unsmfi :Jln 11:01:] [r13 "r131 F" — Jasuaimng “ti 5“] EU JJHHH militia 1,: mqtfi'ufiau 3113 333111111: £313“: [anagram pm: nunum z 'Lsgxn sunugpuoa 'fluunmdm £92315; 1 srmndwmrsy 'pnunmalap nq m an: apfin 3541 _;u .{auagnma wining mu pun mud mmud em 5n “1an mmod arm 31.; i '51:]!391: mmpnn; uudu mm mm 31:13:: nun-11123 mucmunfltu leap! ms nu sammdn mud .ramnd mums H mm; 5m — :1 twthg — 0.4764 _—- .r =—-——:————:D_Hllfi Pt" 3km] 1“ 3“ 1.915;? = 13132 + [mu when] = 2104.3 MIL-g w energy halanc: equation apphcd to th: t : 7-. '!Il'| ' I I . . hm = Fl}. -r .l-mh m f steam axunctcd is determined l'rnm thE steady—flu The Fraction 0 514;" _—-_.-j._ktr“=' fipezfi. fccdwatcr hcaters. Nnting Lhat 4*"tl |_5.|:=.'|-.|}'_| _ fl Em _ Enflr = flEAI-Z'I'Jl'fll _ mm: L" . EM E III. = 2 right. actinn ttf steam cxtrncttd [tum Lhc tur'hinu I Trirfl -- riaflhFt + mm” = rhjhfi ——:rth + [I —y}.‘:4 .- 1W3) when _1- is the lt: 1"!515 J. Solving fur 3:. _ hf,— hh = 51155—51312 = DOW} 5‘ '75?“ 25-3214— 3512 FWH-l. .mh : #2.}2, —) mm” 1 mth -—-rit-J:. - . J I_‘ n. |. _ _ .'I J ttututi [mm the turh'tm: [ =ri1.,hi15 —> :r‘L} +[1—_v— :1“: -—- {l — .1'1'13 1 at Ihc 511mm :1 stage. Sawing for :. wharu is the Imutiun of steam cattr —— -— tl—.t-‘J—- J1” —JI_1 34.513.3- 1315131 h— -I. rn-m— T'Eifl — -' '- j h {i--D.U'J‘l4].-fl.!3? L I 'l'hen, = t7 — I... = 36:13—53:191 = 194“ kJJ'I-zg rim, ={l — t- :Inm — n. 1: {1 _rt.mu_n.t3?1{25m.a 431321115511 tut-g 'n'._"_., = (LL — tr'um = 19-HJ1 — 5511:1337} kag und Wm = nan-m :{27kgr3113313k1mg't— 37,457 kW 37.5 MW . 1:11 kak th nlhrl—q"—"‘= - ‘13 1:411"??- 2944.-L tut-g fflll ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

App. Thermodynamics Soln 2 - IIJ fi'wm ERIN-3t 4 H —...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online