Course Hero Logo

1. afl.docx - P B AFLEVERING 1 Opgave A 1) Udsagnet er...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 6 out of 14 pages.

ØP B – AFLEVERING 1Opgave A1)Udsagnet er falsk. En beholdningsstørrelse er noget man måler på et givent tidspunkt, altsåskal der være en tidsenhed. En strømstørrelse derimod opgøres for en periode over længeretid, man taler altså om et ’’flow’’ af penge. Da BNP fortæller noget om værditilvæksten for etland gennem et års produktion, så er det en strømstørrelse. Kapitalapparatet er derimod enfast størrelse, hvor der med tiden sker en ind- og udstrømning af kapital, men hvor det ermuligt at måle størrelsen på kapitalapparatet på et bestemt tidspunkt.2)Udsagnet er falsk.BNP pr. indbygger udtrykker værdien af et lands samlede produktion afvarer og tjenester i løbet af et år (minus forbrug i produktion ) delt med det samlede antalindbyggere i landet. Nedenfor er vidst en tabel, hvor det tydeligt ses, at BNP pr. indbygger heltklart ændret siden 1980. Grunden til at man kan udelade dette ud fra tabellen, er selvfølgelig,at der er taget højde for inflation, idet tallene er i faste priser, hvor der er taget højde for dengenerelle prisudvikling.BNP pr. indbygger i 1980 og 2013 1.000 kr., 2010-priser, kædede værdier19802013BNP pr. indbygger204,7320,4Kilde: Danmark statistikbank, tabel NAN1, per 21/2-20153)Udsagnet er falsk. En model indeholder både endogene og eksogene variable. En endogenvariabel er en afhængig variabel, det er altså en variabel som bestemmes af modellen, og eraltså ikke fast. Modsat har man også eksogene variable, som er de uafhængige variable. Disseer faste og kan altså ikke påvirkes ud fra modellen. Man siger at en model er fuldstændig, hvisantallet af relationer svarer til antallet af de endogene variable, hvorfor udsagnet ikke erkorrekt.1
Opgave B:1)Nedenfor er den fulde kausalanalyse for model 1 foretaget. Som det ses så bestemmes Ys i 0.orden, Yd i 1. orden, Pd i 2. orden og Ps i 3. orden. I pilediagrammet kan det endvidere seshvornår de eksogene variable og parametrene kommer ind i modellen.Nedenfor er der foretaget kausalanalyse for model 2.2
Som det ses, så er der i denne model kun to forskelle ordene, hvor i de endogene variablebestemmes. Nemlig bestemmes den udbudte mængde ogprisen for køberene i 0. orden, mensefterspurgte mængde og prisen for sælgeren bestemmes i 1. orden.Nedenfor er der foretaget kausalanalyse for model 3.3
Som det ses ovenfor, så bestemmes de fire endogene variable nu igen i hver sin orden. Nemlig iordenerne, Ps i 0. , Pd i 1. , Yd i 2. og Ys i 3. orden.Nedenfor er der foretaget kausalanalyse for model 4.4
Som det ses ud fra ovenstående kausalanalyse bestemmes alle de fire endogene variable imodel 4 simultant i 0. orden. Dette betyder, at alle de endogene variable har indflydelse påhinanden indbyrdes, imens alle de eksogene og parametre også har indflydelse på alle deendogene variable, da de alle indtræffer samtidig i modellen.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Jesper Linaa

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture