SUMMER Filipino.doc - FILIPINO POST TEST I Panuto Bilugan...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

FILIPINO POST – TEST I. Panuto: Bilugan ang titik ng wastong sagot. 1. Agad na sumigaw ang bata ____ makitang dumating ang kanyang kapatid a. ng b. nang 2. Ang mga mag-aaral ay nagkasundo _____ sa iminungkahi ng guro. a. din b. rin 3. Ang bawat tao _____ ay kailangang isakatuparan ang kanyang mithiin sa buhay. a. Daw b. raw 4. Ang kirot ay unti-unti ______ nawawala. a. ng b. nang 5. Ayon kay Jose Rizal, ang mga bata _____ ang siyang pag – asa ng bansa. a. daw b. raw 6. Sa Sabado _____ gabi mawawalan ng kuryente. a. ng b. nang 7. Hindi na nakaramdam ng gutom si Kuya mula _____ siya ay natulog. a. ng b. nang 8. _____ dalang pusa ang Inay nang umuwi. a. May b. Mayroon 9. Maya-maya ay sisingaw _____ ang amoy ng Patay. a. din b. rin 10. Ang dunong ay kailangan ng tao ngunit kailangan _____ niya ang tulong ng Maykapal. a. din b. rin 11. Sino ba ang sumisigaw _____ at nagtatakbuhan ang mga tao. a. doon b. roon 12. _____ tainga ang lupa, may pakpak ang balita. a. May b. Mayroon 13. Ang bawat tao sa mundo ___ ay dapat magkaunawaan para sa kanilang ikabubuti. a. Daw b. raw 14. Ang Pilipinas ay malakas ____ tulad ng Singapore kung karapatan ang Pag-uusapan. a. din b. rin 15. Unti- unti ____ humuhupa ang kanyang galit. a. Ng b. nang II. Ibinigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. 16. Narinig ko ang alawat ng mga bata sa silid ng mag- asawang Maria at Jose. a. ingay c. sigaw b. mahinang alingawngaw d. tawanan 17. Ang Itay ay alimbuyaw nang dumating kanina. 18. Si Tj ay isang anluwagi nang mapangasawa ni Luisa. 19. Kakarampot ang nakuha kong ulam sa mesa. 20. Alumpihit ang Itay habang hinihintay ang Inay. a. Kabang-kaba c. Di-mapalagay b. Siyang- siya d. Tuwang-tuwa 21. Iyon ang kinamihasnan ng babaeng iyon sa bundok kaya di-makaunawa sa iyo. 22. Ang alipustahin ang mga dukha ay di kanais-nais na pag- uugali. 23. Nakita kong pakimod na sumagot ang babae sa dalaga nang mag-usap sila. 24. Isang indihente ang tumawag ng aking pansin dahil sa nakakatawang ayos nito. a. Maralita c. mag-asawa b. Matanda d. paslit 25. Naging Cum Laude si Memi dahil siya ay nagsunog ng kilay gabi-gabi. 26. Parang balat-sibuyas ang kutis ng babaeng ito.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '17
 • Tugade

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern