Trac nghiem chuong 1 - Dap an.pdf - Tng quan v Kinh t hc v...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tổng quan về Kinh tế học vĩ mô 1/3 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 KINH TẾ VĨ MÔ Câu 1. Khan hiếm đòi hỏi con người phải: a) hợp tác. b) cạnh tranh. c) giao thương. d) lựa chọn. Câu 2. Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và xã hội: Câu 3. Vấn đề nào sau đây là của kinh tế học vĩ mô? Câu 4. Phát biểu nào sau đây có tính thực chứng? Câu 5. Phát biểu nào sau đây có tính chuẩn tắc? a) Chi tiêu của hộ gia đình chiếm phần lớn trong tổng chi tiêu. b) Chi ngân sách của chính phủ tăng mạnh năm 2009. c) Thành phần doanh nghiệp là nguồn cung việc làm của nền kinh tế. d) Hộ gia đình nên gia tăng tiết kiệm. Câu 6. Chi phí cơ hội của một lựa chọn là:
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern