Trac nghiem chuong 4 - Chinh sach tien te - Dap an.pdf

Trac nghiem chuong 4 - Chinh sach tien te - Dap an.pdf -...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chính sách tiền tệ 1/7 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4 – CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ KINH TẾ VĨ MÔ Câu 1. Tiền: a) Giá trị của tổng lượng tiền phát hành trong lưu thông. b) Một phương tiện bất kỳ được chấp nhận chung để thanh toán cho việc mua hh-dv và thanh toán nợ. c) Giấy bạc và tiền kim loại trong lưu thông cộng với tiền ký thác tại các ngân hàng. d) Lượng tiền lưu thông của công chúng và lượng tiền mạnh. Câu 2. Tiền xu và tiền polimer do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành thuộc hình thái nào? a) Bút tệ b) Chỉ tệ c) Hóa tệ d) Ngoại tệ Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng về tiền qui ước? a) Tiền qui ước do ngân hàng trung ương phát hành. b) Tiền qui ước tồn tại dưới dạng tiền mặt ngoài ngân hàng và tiền dự trữ trong ngân hàng. c) Giá trị của vật dùng làm tiền qui ước bằng với giá trị mà vật đó đại diện. d) Tiền qui ước có chức năng cất trữ giá trị. Câu 4. Phát biểu nào sau đây là không đúng về tiền ngân hàng? Câu 5. Lượng tiền mạnh (tiền sơ sở) bao gồm: a) Tiền mặt trong tay công chúng và tiền gửi trong hệ thống ngân hàng. b) Tiền dự trữ trong hệ thống ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn. c) Tiền mặt trong tay công chúng và tiền dự trữ trong hệ thống ngân hàng. d) Các lựa chọn trên đều sai. Câu 6. Lựa chọn nào là thành phần của tiền mạnh? Câu 7. Nếu lãi suất cho tiền gửi thanh toán (sử dụng séc) tăng lên thì có thể làm cho: a) Lượng tiền mạnh và khối tiền tệ cùng tăng. b) Lượng tiền mạnh tăng và khối tiền tệ giảm. c) Lượng tiền mạnh và khối tiền tệ cùng giảm. d) Lượng tiền mạnh không đổi và khối tiền tệ tăng.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern