Rachunkowość finansowa.docx - Spis treci I WSTP.2 II...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Spis treści I. WSTĘP ....................................................................................................................................... 2 II. ZDEFINIOWANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ........................................................... 2 III. KLASYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH KROKÓW W TWORZENIU RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ: ..................................................................................................................... 3 A ) M ETODA BEZPOŚREDNIA ................................................................................................................. 3 B ) M ETODA POŚREDNIA .................................................................................................................... 6 IV. WPŁYW RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA ANALIZĘ FINANSOWĄ CMOT ..................... 8 V. WNIOSKI KOŃCOWE .................................................................................................................... 10 ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................................... 10
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Wstęp Crystal Meadows of Tahoe (w skrócie CMOT) była kalifornijską spółką holdingową, posiadającą dwa alpejskie resorty narciarskie. Biznes narciarski którym się zajmowała, był nie tylko bardzo sezonowy, ale również cykliczny. Jego sezonowość dobrze ukazuje fakt, że w Stanach Zjednoczonych spółki zajmujące się przemysłem narciarskim wypracowywują średnio 94% swoich przychodów w sezonie zimowym. Cykliczność przemysłu narciarskiego wynika z tego, iż jego powodzenie zależy nie tylko od pory roku, ale również warunków pogodowych na danym obszarze. Jeśli warunki są niekorzystne, to firma narażona jest na poważne kłopoty finansowe. Większość przychodów w tym przemyśle pochodzi ze sprzedaży biletów na stoki narciarskie oraz rzeczy powiązanych takich jak wypożyczanie nart czy posiłki i napoje. CMOT było właścicielem dwóch odmiennie różnych resortów narciarskich. Jeden z nich konkurował lokalnie, natomiast drugi z resortami z całego świata. Oprócz tego grupa współuczestniczyła również w budowie nowego resortu oraz inwestowała w nieruchomości. W tym raporcie zajmiemy się analizą aktywności finansowej CMOT i postaramy się pokazać jak wydatki oraz inwestycje wpłynęły na jej działalność. II. Zdefiniowanie Rachunku Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych jest bardzo użyteczną częścią trzech oświadczeń, które firmy są zobowiązane przygotować. W niektórych przypadkach rachunek przepływów pieniężnych jest w stanie udzielić nam więcej informacji o tym, co tak naprawdę dzieje się w firmie niż rachunek zysków i strat oraz bilans. 1) działalność operacyjna, która pokazuje wpływy i wypływy gotówki związane z działalnością podstawową, która zależy od rodzaju danego przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich: wpływy ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych oraz materiałów, wpływy związane z zakupem materiałów, zapłaconymi podatkami oraz wynagrodzeniami itp. 2) działalność inwestycyjna pokazuje wpływy i wypływy gotówki przy kupnie lub sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Z tej części rachunku dowiadujemy się między innymi czy przedsiębiorstwo sprzedało budynek, zakupiło sprzęt i wyposażenie. 3) działalność finansowa pokazuje wpływy i wypływy gotówki związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem się środków pieniężnych. Zaliczają się tu np.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern