Finanse-publiczne-testowe-pytania-odpowiedzi-2.docx

Finanse-publiczne-testowe-pytania-odpowiedzi-2.docx - 1...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Wymień instytucje należące do sektora finansów publicznych: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego 2. Wymień instytucje publiczne nie należące do sektora finansów publicznych: 3. Podaj nazwę instytucji sektora finansów publicznych finansowaną metodą brutto: Jednostka budżetowa jest finansowana metodą brutto 4. Podaj 4 przykłady instytucji sektora finansów publicznych finansowanych metodą netto (wg ustawy z 2009r. są 3 takie instytucje) Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budżetowej Samorządowe zakłady budżetowe 5. Co oznacza finansowanie brutto jednostek budżetowych? Finansowanie brutto jednostek budżetowych oznacza, że jednostki te otrzymują środki na finansowanie swoich wydatków bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają odpowiednio na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej. 6. Na jaki cel jednostki budżetowe przeznaczają osiągnięte dochody własne? na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych; w przypadku dochodów z darowizny na cele wskazane przez darczyńcę; na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Z jakiego źródła jednostki budżetowe pokrywają zaplanowane wydatki? Jednostki budżetowe pokrywają zaplanowane wydatki ze środków otrzymywanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego 8. Kto tworzy i likwiduje jednostki budżetowe? Jednostki budżetowe jest to najczęściej spotykana w Polsce jednostka organizacyjno- prawna, są to m.in. urzędy gminy, województwa, sądy, szkoły.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern