Rodzaje kredytów.docx - Rodzaje kredytów Obecnie w Polsce...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Rodzaje kredytów Obecnie w Polsce istnieje wiele różnorodnych rodzajów kredytów, zaś podział ich nie zawsze jest jednoznaczny i taki sam we wszystkich placówkach bankowych. Zdarza się, że dwa różne banki posiadają w ofercie taki sam produkt kredytowy, jednak posiada on w obu bankach inną nazwę. W zależności od wyboru konkretnego kredytu uzależnione są warunki kredytowania, w których skład wliczamy między innymi okres spłaty kredytu i wysokość raty kredytowej. Istnieje wiele różnorodnych podziałów kredytów, poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze typy kredytów uwzględniając kryterium podziału. Podział ze względu na okres kredytowania Jednym z podstawowych podziałów kredytów jest podział uwzględniający okres kredytowania, czyli czas upływający od momentu uzyskania kredytu przez kredytobiorcę, aż do chwili jego całkowitej spłaty. Wyróżnić możemy kredyty 1 : Krótkoterminowe – przyznawane na okres poniżej jednego roku; Średnioterminowe – przyznawane na okres od jednego roku do pięciu lat; Długoterminowe – przyznawane na okres przekraczający pięć lat. W Polsce zdecydowanie najczęściej banki udzielają kredytów krótkoterminowych, które stanowią więcej niż 90% wszystkich kredytów. Najczęściej są to kredyty opiewające na mniejsze kwoty pieniężne. Z kolei najmniejszy udział w ilości udzielanych kredytów łącznie stanowią kredyty długoterminowe, jednak są to najczęściej kredyty na wysokie kwoty – większość stanowią kredyty mieszkaniowo- budowlane. Okres kredytowania w niektórych przypadkach odgrywa niezwykle istotną rolę. Ze względu na wysokie koszty kredytu, niezależnie od jego typu, każdy dodatkowy okres spłaty zadłużenia sprawia, iż sumaryczna kwota, którą należy później spłacić bankowi jest wyższa. Wraz ze wzrostem okresu kredytowania rośnie również wysokość jego oprocentowania. Procedury przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej danej osoby lub jednostki gospodarczej oraz ocenę wniosku kredytowego jest zadaniem skomplikowanym, co sprawia, iż niejednokrotnie jest również procesem długotrwałym. Przedsiębiorstwo ubiegając się o kredyt w banku, nie ma możliwości czy uda mu się wnioskowany kredyt otrzymać, dlatego zawsze 1 Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2010, s. 232.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
należy liczyć się z możliwością uraty płynności finansowej, z powodu braku zastrzyku gotówki w postaci kredytu udzielonego firmie. Podział ze względu na walutę, w jakiej wyrażony jest kredyt W przypadku podziału kredytów z uwzględnieniem kryterium waluty, w jakiej dokonywana jest transakcja można wyróżnić 2 : Kredyty złotowe – wyrażone w rodzimej walucie; Kredyty walutowe – kredyty wyrażone w walucie innej kraju, wyróżniamy na przykład kredyty udzielane w euro, frankach szwajcarskich czy dolarach.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern