3. lekce.docx - CVIEN 3 LEKCE 1 tte a pelote do etiny...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CVIČENÍ 3. LEKCE 1. Čtěte a přeložte do češtiny: ANATOMIE Auris media – střední ucho, zevní ucho – auris externa, vnitřní ucho – auris interna Canales palatini – patrové kanálky Axis pelvis – osa pánve (rovnoběžná s křížovou kostí) Mons pubis – kožní val Dens incisivus – řezák Dentes canini – špičáky Calcar avis – ptačí ostruha Rete carpi – síť zápěstí Margo liber unguis – volný okraj nehtu Cortex renis – kůra ledviny Foramen venae cavae – otvor duté žíly Musculus tensor fasciae latae – sval napínač široké povázky Musculus flexor hallucis longus – dlouhý sval ohybač palce u nohy Musculus adductor, abductor pollicis – sval přitahovač, odtahovač palce na ruce Cavitas oris – ústní dutina Sanguis venosus –žilní krev Os cranii – lebeční kost Regiones corporis humani: caput, pectus , abdomen – krajiny oblasti lidského těla: hlava, hruď, břicho Pulmo dexter – pravá plíce Homo sanus – zdravý člověk Ala vomeris – křídlo radličné kosti Cervix uteri – krček dělohy, děložní krček Bursa tendinis calcanei – váček šlachy patní kosti (váček na Achillově šlaše) Pulpa lienis – dřeň sleziny
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern