Bai_tap_thuc_hanh_MISA_SME_NET_2017_TT200.pdf - MC LC LI...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M C L C LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................................ 1 BẢNG KÊ KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU ....................................................................................... 3 BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP ...................................................................... 3 BÀI TẬP SỐ 02: BÀI TẬP GIÁ THÀNH ................................................................. 21
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L I GI I THI U Để giúp ngườ i s d ng ph n m m MISA SME.NET 2017 làm quen và vận hành vào công tác kế toán củ a doanh nghi p m ột cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài li ệu hướ ng d n chi ti ết kèm theo chương trình là điề u h ế t s c c n thi ế t. V i cu n hướ ng d n s d ụng, người dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năng c ủa chương trình cũng như việ c áp dụ ng t ng ph ần hành kế toán vào công tác kế toán c a doanh nghi p. Cu ốn bài tậ p th ực hành này bao gồ m h th ống bài tậ p th ực hành xuyên suố t n i dung k ế toán doanh nghiệp, có số li u nghi p v c th và hướ ng d n h ạch toán trong phầ n m ềm. Ngườ i s d ng có thể d dàng theo dõi và có thể s d ng ngay đượ c ph n m ềm vào công tác kế toán củ a doanh nghi ệp mình. N i dung cu ốn Bài tậ p th ực hành MISA SME.NET 2017 K ế toán bao gồ m: Bài tậ p s 01: Bài tậ p t ng h p Bài tậ p s 02: Bài tập giá thành Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã cố g ng ch n l c k lưỡ ng nh ng nghi p v th c t ế thường phát sinh tại các doanh nghiệp và kiể m tra c n th ận để cu ốn sách đượ c hoàn thiện và có chất lượ ng cao nh ất. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạ n v n i dung và hình thứ c c a cu n sách không tránh khỏ i nh ng thi ết sót, rấ t mong nh n đượ c s đóng góp ý kiế n c ủa ngườ i s d ụng để cu ốn sách được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến xin liên hệ: Công ty Cổ phần MISA Tầng 9 – Tòa nhà TSB – Lô B1D – Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ - P.Dịch Vọng Hậu – Q.Cầu Giấy – Tp. Hà Nội
Image of page 2
Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 3 B ẢNG KÊ KÝ HIỆ U VI T T T S D ỤNG TRONG TÀI LIỆ U Ký hiệ u vi ế t t t Ý nghĩa CCDC Công cụ dụng cụ CN Chi nhánh ĐG Đơn giá GTGT Giá trị gia tăng Hóa đơn HHDV Hàng hóa dịch vụ HMLK Hao mòn lũy kế KH, NCC Khách hàng, nhà cung cấp NH Ngân hàng NK Nhập khẩu NVL Nguyên vật liệu NSD Người sử dụng SL Số lượng TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt VND Việt Nam Đồng VT, HH Vật tư, hàng hóa
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp 4 BÀI TẬ P S 01: BÀI TẬ P T NG H P .1 S
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern