Speaking for IELTS_dinhthang.pdf - Ver.6 Feb 2017 KINH NGHIM HC&THI IELTS SPEAKING-Ti liu ph hp cc bn c target speaking t 6.0-7.5 DinhthangIELTS

Speaking for IELTS_dinhthang.pdf - Ver.6 Feb 2017 KINH...

This preview shows page 1 - 4 out of 39 pages.

- IELTS classes with no more than 10 students/class V e r . 6 F e b 2 0 1 7 KINH NGHI M H C &THI IELTS SPEAKING ---Tài li u phù h p các b n có target speaking t 6.0-7.5----- DinhthangIELTS
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

- IELTS classes with no more than 10 students/class L I M ĐẦ U Speaking mình đánh giá là kỹ năng không khó, nế u không mu n nói là d trong IELTS so v i các k năng khác. Tuy nhiên, nhiề u b n v n g p khó khăn vớ i k năng này. Có rấ t nhi u lý do cho vi ệc này và mình nghĩ tài liệ u b ạn đang đọ c s giúp b n gi ải đáp 1 số th c m ắc thườ ng g p v Speaking cũng như chỉ cho b n cách luy n t p speaking hi u qu . Tài li u IELTS Speaking này mình t ng h p t m t s bài vi ế t c a b n thân mình trong th ời gian 5 năm qua. Nhiề u ki ế n th c trong tài li ệu này mình đã truy n l i cho các b n h c sinh c ủa mình và đạ t k ế t qu khá t ốt, thườ ng t 6-7.5 Speaking. B ạn nào thườ ng theo dõi facebook cá nhân c ủa mình cũng có th th y v ới lượ ng vocabulary không quá nhi u và b ắt đầ u h c speaking t n n t ng trung bình thì các b n h c viên c a mình sau khóa h c v ẫn đạ t 6-6.5 Speaking tr lên. B ng ch ng là v i ph n reading các b n ấy cũng chỉ đạ t t m 6.5-7.0. V ậy nên mình nghĩ tài liệ u này s r t h p v i các b ạn ưa thích phát tri ển cách nói theo phong cách đơn giả n, dùng ít t hoa m - điề u mà các b n Tâ y cũng thườ ng làm thay vì t p trung vào các t xa l hay idiom, v.v… Nguyên t c c a mình trong lúc nói là 01- TR L ỜI ĐÚNG& ĐỦ N I DUNG CÂU H I 02 NÓI T NHIÊN . B n không c n có nhi u t l lùng (big words) để đạ t band 6.5-7 trong IELTS Speaking. Tuy nhiên, để tr l i t t được cũng không đơn giản, nó đòi hỏ i b n ph i luy n t p kiên trì và hi u nguyên t c ch ấm thi cũng như có mộ t s kinh nghi m nh ất đị nh v i vi c x lý các tình hu ng trong phòng thi. Tài li u mình so n d a trên ki ế n th c cá nhân và kinh nghi m thi c a mình có th có sai sót nên r t vui n ế u nh ận được đóng góp củ a m ọi ngườ i. Xin liên h v i mình qua facebook.com/dinhthangIELTS
Image of page 2
- IELTS classes with no more than 10 students/class 01 KINH NGHI M TRONG PHÒNG THI V I EXAMINER Mình chia s 1 chút kinh nghi m v IELTS Speaking mà mình nghĩ là có thể giúp đượ c nhi
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Spring '14
 • EllenB.Widmer

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes