1 Vu Hai Dang_IELTS Writing A to Z_Huong dan xu ly TAT CA cac dang bai IELTS Writing.pdf - Scoring 9 in IELTS Writing V Hi ng 1 Contents Tng hp Phng php

1 Vu Hai Dang_IELTS Writing A to Z_Huong dan xu ly TAT CA cac dang bai IELTS Writing.pdf

This preview shows page 1 - 5 out of 131 pages.

1 Scoring 9 in IELTS Writing Vũ Hải Đăng
Image of page 1
2 Contents T ng h ợp Phương pháp họ c Điề u quan tr ng nh t ........................................................................................................................................................ 7 Đọ c là k năng mẹ ............................................................................................................................................................. 9 K thu ật: Đánh dấu và ghi chép trong khi và sau khi Đọ c ............................................................................................... 10 Reading K thu t: Keyword table ................................................................................................................................. 11 Nh ng cu ốn “bí kíp” thầ n k ........................................................................................................................................... 12 Hướng dẫn cách đọc bài chữa ........................................................................................................................................ 15 Nhận biết key words trong đề bài ................................................................................................................................... 15 Hướng dẫn cách tìm ý - phân tích ý để tránh lạc đề ....................................................................................................... 15 Hướng dẫn phát triển ý theo critical thinking ................................................................................................................. 15 Rèn luy n kh năng tập trung thư thái ........................................................................................................................... 16 5 tiêu chí VÀNG c ần đạ t khi vi ế t ...................................................................................................................................... 17 The Power of Choice: 200% ch c ch n v t v ng s d ng ........................................................................................... 18 M i lúc làm m t vi ệc, đừ ng ch ng vi c này sang vi c kia .............................................................................................. 19 Bí kíp N P t v ng .......................................................................................................................................................... 20 Các cách m đầ u m t câu/m ệnh đề ............................................................................................................................... 21 Các m u câu ph c ph bi ế n nh t ................................................................................................................................... 22 D u câu: ph y, ch m, ch m ph y (, . ;) ........................................................................................................................... 23 D u câu không nên dùng: h i ch m, ch m than, hai ch m ............................................................................................ 23 Hướ ng d n làm bài Full Test ........................................................................................................................................... 24 Chi ế n thu t làm bài: Qu n lý th i gian ....................................................................................................................... 26 Phân b th i gian cho t ng task ................................................................................................................................. 26 Micro-writing: luy n t p s c b n hàng ngày .............................................................................................................. 27 Hướ ng d n luy n t p hàng ngày Task 2 ...................................................................................................................... 28 Vi ế t 1 m ch ..................................................................................................................................................................... 29 K thu t Vi ế t b ng máy ................................................................................................................................................... 29 Hướ ng d n Vi ế t Task 1 Task 1: Golden rules ........................................................................................................................................................ 31 Cách t o LEGO bricks trong Task 1 .................................................................................................................................. 31 Hướ ng d n vi ế t M bài cho IELTS Writing Task 1 ........................................................................................................... 33 Task 1: Pie chart language tools ................................................................................................................................... 34 Bar charts: ngôn ng c n dùng ....................................................................................................................................... 38 Line graph: Nh ng cách di ễn đạ t c n dùng cho line grap ............................................................................................... 41 Table of figures: Tâm lý bình tĩnh ................................................................................................................................... 46 Pie | Bar | Line Review .................................................................................................................................................... 48
Image of page 2
3 Cách di ễn đạt “khoảng” thờ i gian trong Task 1 .......................................................................................................... 48 Cách di ễn đạ t tu i ....................................................................................................................................................... 48 Maps ................................................................................................................................................................................ 49 Diagrams ......................................................................................................................................................................... 58 Task 1: nh ững lưu ý quan trọ ng ...................................................................................................................................... 62 Hướ ng d n Vi ế t Task 2 P-E-E là gì? ....................................................................................................................................................................... 65 Task 2: CHECKLIST TRƯỚ C KHI VI T ................................................................................................................................ 65 Chìa khóa để brainstorming thành công: hãy làm nh ng vi c sau ................................................................................. 67 Hướ ng d ẫn cách KHÓA ĐỀ .............................................................................................................................................. 68 M bài cho IELTS Writing Task 2 ..................................................................................................................................... 68 Các d ạng đề ph bi ế n c a IELTS Writing Task 2 .............................................................................................................. 70 Template d ng bài Phân tích C thu n l i và b t l i .................................................................................................. 71 Template d ng bài SO SÁNH thu n l i và b t l i (Do the pros outweigh the cons?) ................................................. 75 Template d ng bài Phân tích 2 lu ng ý ki ế n và h i ý ki ế n c a thí sinh (Discuss both these views and give your opinion) ....................................................................................................................................................................... 78 Template d ng bài B ạn đồng ý hay không đồ ng ý? (To what extent do you agree or disagree?) ............................. 82 Template d ng bài Câu h i v ấn đề (problems & solutions) ........................................................................................ 84 Task 2: nh ững lư u ý quan tr ng ...................................................................................................................................... 88
Image of page 3