Hướng dẫn viết câu IELTS writing_v04072017_dinhthangielts.pdf - 2017 inh Thng IELTS https/www.facebook.com/dinhthangielts HNG DN VIT CU IELTS

Hướng dẫn viết câu IELTS writing_v04072017_dinhthangielts.pdf

This preview shows page 1 - 3 out of 24 pages.

2017 Đinh Thắ ng IELTS HƯỚ NG D N VI T CÂU IELTS WRITING Dành cho các b n có m c tiêu vi ế t t 6.5-7.0 Writing
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

L I M ĐẦ U Mình để ý có 1 s b n v a vào h c IELTS m t th i gian ng ắn đã lao vào viế t essay!!! Cá nhân mình công nh n là vi ết đượ c 1 bài hoàn thi ện nhìn cũng thích và có thêm độ ng l c để vi ế t ti ế p. Tuy nhiên thì c t lõi c a vi c vi ế t theo mình v n nên là vi ế t câu . Khi b n vi ế t đượ c m t câu rõ nghĩa , h n ch ế t ối đa lỗ i ng pháp thì m i th c s là ti ế n b v writing. M t trong nh ng cách c i thi n ch ất lượ ng câu là t p di ễn đạ t câu t ti ế ng Vi t. T t nhiên, khuy ế n khích b ạn nên tìm ai đó chữ a câu cho b ạn để bi ết mình đang sai ở đâu. Đây cũng vi ệc mình thườ ng xuyên ph i làm v i các b n h c sinh c a mình: Ch a t ng câu cho các b n ấy cho đế n khi s ạch bóng‟ các lỗi cơ bản, câu đả m b o tính rõ ràng, n ế u có l i thì ch là các l i khó phát hi ện vd như quán từ a/an/the. Phía dướ i là tài li u mình trích ra t bài gi ng c a mình. CHÚ Ý 1- Nhi ều câu đượ c vi ết trên cơ sở di ễn đạ t t ý ti ế ng Vi ệt, nhưng mình nghĩ là bạ n nào đọ c k s thu được chút gì đó. Hy vọ ng là có m t s lượng tương đố i b n ng h để mình có thêm độ ng l c update tài li u này và chia s v i m ọi ngườ i. 2- M t s b n hi u l m vi c di ễn đạ t b ng ti ế ng Vi ệt là tư duy bằ ng ti ế ng Vi t. Th c ra thì đây chỉ là phương pháp họ c thôi. Trong quá trình vi ế t, mình v ẫn thườ ng b t các b n h c sinh vi ế t theo l ối “Tây” nhấ t có th , tránh b nh hưở ng b i vi c d ch các c u trúc trong ti ế ng Vi t. Và k ế t qu là các b n h c viên c a mình ti ế n b rõ r t sau kho ng 5 bu i h c vi ế t câu. 3- M t s câu mình vi ế t theo 2 cách khác nhau. M t s câu mình nh 1 bác giáo viên ngườ i Anh vi ế t giúp trong th i gi an mình đang họ c t ại Anh và 1 giáo viên cũng là ngườ i Anh khác ki m tra và s a l i. Đôi khi câu dịch nghĩa sắc thái ý nghĩa có thể hơi khác câu gố c , nhưng mình vẫ n gi l ại các câu đó để m ọi ngườ i tham kh o. Th c t ế thì lúc di ễn đạ t trong IELTS writing , m i người đôi khi c n di ễn đạt đượ c 1 ý tr n v ẹn để đả m b o n i dung bài vi ế t h
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '14
 • EllenB.Widmer

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes