{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AS1602_-_Syllabus_and_Course_Outline(2).pdf

AS1602_-_Syllabus_and_Course_Outline(2).pdf - AS1602 Course...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AS1602 APPROVED BY: Aquino, Anna Carmela Z *Property of STI PAGE: 1 of 12 Course Syllabus SERIAL NUMBER: AS1602 COURSE TITLE: Komunikasyon sa Akademikong Filipino COURSE DESCRIPTION: Ang Filipino 1 ay isang metalinggwistik na pag-aaral ng wikang Filipino. Nakatuon ito sa estruktura, gamit, katangian, at kahalagahan ng wikang Filipino sa akademikong larangan. Sa lapit multidisiplinaryo at paraang interaktibo, inaasahang matutukoy at matatalakay ang mga pangunahing kaalaman sa wikang ito. Malilinang dito ang mga kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino tungo sa lalong mataas na komunikasyon at sa kritikal na pagdidiskurso. COURSE LEARNING OUTCOMES: Sa kursong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. natutukoy ang mga pangkalahatang kaalaman at konsepto kaugnay ng metalinggwistik na pag-aaral ng wikang Filipino, 2. nalilinang ang lalong mataas na antas ng kasanayan sa akademikong komunikasyon: pagbasa, pakikinig, pagsulat, at pagsasalita, 3. nakikilala ang iba't ibang diskurso sa wikang Filipino tungo sa pag-unawa at pagpapahalaga sa teksto at konteksto nito, at 4. nailalapat ang mga kasanayang pangkomunikaston sa pag-alam, pagtaya, at pagpapahalaga sa mga kaalaman at konseptong may kinalaman sa kultura at lipunang lokal at global. CREDIT: 3 yunit PRE-REQUISITE: Wala REFERENCES: 1. Astorga, Eriberto Jr. R., Melvin B. De Vera, Baby Lyn J. Conti, Josefina A. Decena. (2015). Komunikasyon sa akademikong filipino. Mandaluyong: Books Atbp. Publishing Corp. 2. Atanacio, Heidi C., Helen E. Golloso, Gina S. Luna, Hipolito S. Ruzol, and Allan Roy M. Ungriano. (2014). komunikasyon sa akademikong filipino (Dulog Modyular) . Manila: Grandbooks Publishing Inc. 3. Tanawan, Dolores S., and Jane K. Lartec. (2013). Haraya: komunikasyon sa akademikong filipino. Taytay, Rizal: Olimpia Publishing House. 4. Tumangan, A. et al (2012). Komunikasyon sa akademikong filipino. Manila: Grandwater Publications. 5. Ulit, Perla G. et. al. (2014). Komunikasyon sa akademikong filipino (Filipino 1). Manila: Grandbooks Publishing Inc. MANDATED BOOK: Wala
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon