Erhvervsu00f8konomi1-Ana Valverde kopi.docx - 1...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Hjemmeopgave 1 Erhvervsøkonomi Regnskab og investering Hjemmeopgave 1 Dato: Søndag d. 16. oktober 2016 Erhvervsøkono mi 1
Hjemmeopgave 1 Erhvervsøkonomi Spørgsmål 1 1.a Afkastningsgraden måler, hvorvidt virksomheden er i stand til at generere overskud ud fra den indskudte kapital, mens egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvordan den indskudte kapital forrentes. Egenkapitalens forrentning kan beregnes som: EKF = Resultat før skat / Egenkapital Egenkapitalens forrentning ”Returns on equity” i Carlsberg 2011 og 2012: For 2011 fås EFK= 7530/71629=10,5%. For 2012 fås EFK = 8106/73650=11%. Egenkapitalens forrentning ”Return on equity” i Anheuser Busch 2011 og 2012: For 2011 fås EFK=9815/41044=23,9%. For 2012 fås EFK=11151/45441=24,5%. Afkastningsgraden beregnes som: Afkastningsgrad= resultat før renter / aktiver. Afkastningsgraden ”Return on assets” i Carlsberg 2011 og 2012: For 2011 fås AG=9816/147714=6,6%. For 2012 fås AG= 9793/153965=6,4%. Afkastningsgraden ”Return on assets” i Anheuser Busch 2011 og 2012: For 2011 fås AG= 12607/112427= 11,2%. For 2012 fås AG= 12765 /122621 = 10,4%. Carlsberg Anheuser- Busch 2011 2012 2011 2012 EKF 10,5% 11,0% 23,9% 24,5% AG 6,6% 6,4% 11,2% 10,4% Vi kan ud fra ovenstående tabel se at ejernes gennemsnitlige afkast pr. investeret krone var godt og vel halvanden gang så høj for ejerne af Anheuser Busch end for ejerne af Carlsberg i periode 2011 og 2012, hvilket er en betragtelig forskel. Forrentning af virksomhedens investerede kapital er højere for Anheuser Busch end det er for Carlsberg. Vi kan ud fra tabellen ovenfor se at både for Carlsberg og Anheuser Busch gælder det at egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden i begge år. Det betyder altså at begge virksomheder får mere ud af fremmedkapitalen i forhold til hvad det koster at låne penge. 1.b Egenkapitalens forrentning kan dekomponeres som EKF = OG * AOH * GKS * GIS, hvor OG er overskudsgraden (=Resultat før renter/nettoomsætning), AOH er aktivernes omsætningshastighed (=nettoomsætning / aktiver). GIS er gearingen af indtægtsstrukturen (= resultat før skat / resultat før renter) og GKS er gearingen af kapitalstrukturen (= Samlede aktiver / egenkapital). Carlsberg 2011: OG = 9816/63651=15,4%; AOH=63561/147714=43%; GIS= 7530/9816=0,77; GKS= 147714/71629=2,06; Carlsberg 2012: OG= 9793/67201=14,6%; AOH=67201/153965=43,6%; ; GIS=8106/9793=0,83; GKS= 153965/73650=2,09. Anheuser Busch 2011: OG= 12607/ 39046=32,3%; AOH=39046/112427=34,7%; GIS=9815/12607=0,78; GKS=112427/41044=2,74. 2
Hjemmeopgave 1 Erhvervsøkonomi Anheuser Busch 2012: OG=12765/39758=32,1%; AOH=39758/122621=32,4%; GIS=11151/12765=0,87; GKS=122621/45441= 2,70. Dekomponering i de to år, for de to forskellige virksomheder er illustreret i nedenstående tabel. Carlsberg Anheuser-Busch 2011 2012 2011 2012 OG 15,4% 14,6% 32,3% 32,1% AOH 43,0% 43,6% 34,7% 32,4% GIS 0,77 0,83 0,78 0,87 GKS 2,06 2,09 2,74 2,70 FG=GIS*GKS 1,58 1,73 2,13 2,36 EKF=OG*AOH* FG 10,5% 11,0% 23,9% 24,5% Overskudsgraden(OG) angiver, hvor stor en andel af en krones salg som i gennemsnit tilfalder virksomhedens investorer, ejerne og kreditorer. Aktivernes omsætningshastighed (AOH) udtrykker virksomhedens evne til at generere indtægter per krone kapital investeret. Egenkapitalforrentning (EKF) udtrykker den reelle værdiskabelse som er genereret i virksomheden. Finansiel gearing(FG) viser virksomhedens evne til at tjene penge på fremmed kapital.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture