Padma_purana_7kriya

padma_purana_7kriya
Download Document
Showing page : 1 of 225
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2003 Cosmic Software and Vedic Engineering. This text is made available exclusively for on-line use, and for printing individual copies for personal use. Distribution of hard copies, or distribution of electronic files via the internet is expressly prohibited. For licensing, and for an editable text version on CD-ROM, please contact cssetzer@yahoo.com. aq Ip;e mh;pur;,e sm' y;%'@' p[;r>yte aq p[qmo?y;y" Ig,ex;y nm" aq y;yogs;r%<@m;r>yte l+mIn;qpd;rv'dyugl'br;;mre,Inm[xrolrolm;aml' [ e v'd;mhesttm( ' ._y;yogmnSt@;gsuWm;s'dohpuym'g;M.omkr'dvNdunkr'ss;r ' du"%;phm( 1 yomUtIRb/;v/;y.gv;n[=xeWjgTp;d;cRntTpr;nihpunmRitv R ' ' ;,Rve svRp;[ ,d'bjWvsityRSyp[.o" u eu s'tt'rMyo@vpu/r;yhryedv;ytSmwnm" 2 R e ved>yOTysmSt/m;RNyoypur;,eWjg;ddev" e u Vy;sSvpe,jgt;yv'dtmetkml;smetm( 3 e ' Ekd;muny" svesvRlokihtwiW," R surMyenmW;r<yegoI'cmnorm;m( 4 w R t];'tremh;tej;Vy;sxyomh;yx;" sUt" xyg,wy_"sm;y;tohr'Smrn( 5 Ru tm;y;'tsm;loKysUtx;S];qRp;rgm( ' ' nem"svesmuTq;yx*nk;;Stpo/n;" 6 u R sopt;Nshs;._y;munINprmvw,v;n( nn;md'@vUm*svR/mRvd;'vr" 7 vr;snemh;buStwmnsmw" R e u v;shmunmR?yesvw"xyg,wvt" 8 R RO t]opv'tstx*nkomunsm" ' U' b;lrm;'v;cmuv;cvny;Nvt" 9 x*nkv;cmhWestsvRDklk;lesm;gte R U knop;yen.gvN.Ur._.Rv,;m( 10 eO 3349 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kl*sve.vy'itp;pkmRrt;jn;" R vedv;vhIn;teW;'y"kq'.vet( 11 e kl;vgt;"p[;,;lok;" SvLp;yuWStq; n/Rn;.vy'itn;n;du"%p[pI@t;" 12 p[y;ss;?y'st'x;S]eWyteij u u tSm;Tkpkry'itkl*nsut'jn;" 13 suteWvneWpvp;pkmR, u u[ O e sv'x;"p[ly'svegmy'itdur;xy;" 14 R SvLpmwrLpvwrLpk;lwsm yq;.veNmh;pu<y'tkqysUtj 15 ySyopdext" pu<y'p;p'v;kvtjn;" Re st;gI.veNmTyRitx;S]eWntm( 16 u pu<yopdex"sdy" ktvwvvjRt" p;pm;gRvro/IccTv;r" kxvopm;" 17 D;n'sp;[ Pys's;rey" pre>yonyCzit ' D;npIhrStSmwpsvne=te 18 [ D;nrwrwprs'toWr" sDey" sumitnUnnrp/rohr" 19 R' Tvmevmunx;dUlvedved;p;rg" R Tvtenihv_;NyoytSTv'Vy;sx;st" 20 sUtv;c/NyosTv'mneTvmevvw,v;g[,I" u yt"smStlok;n;'iht'v;HzssvRd; 21 ,ux*nkv+y;myvy;otumCztm( svRlokiht;q;Ryvw,v;n;'vxeWt" 22 pOojwmnn;sv|yduv;c,uvtt( mhiWRjwR mnn;Rmyog;>y;srt"sd; 23 p[,Myxrs;Vy;s'pp[Czmunsm" jwmnv;c.gvNsvR/mRDVy;ssTyvtIsut 24 3350 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] kl*kSm;veNmo=StNmm;c+vmUlt" sutv;cjwmnevcn'Tv;Vy;s" s'tm;ns" 25 R u u p[;re.mnx;dUlkq;'mgls'yt;m( e u R ' u Vy;sv;cjwmnemnx;dUl/NyosTv'mh;mte 26 u R n;r;y,kq;'otuytov;'zssvRd; ' sTkq;v,ebyRSyySyp[vtRte 27 u tSytSy.veJD;n'D;n'mo=p[dvdu" ' nvw,vkq;ySmwroctep;pne.v 28 u vOqvsO;v/n;.Um.;RrvtIt; w kq;ywjgtIv_Xl;~ytev,vwjn" 29 w Rw t;'mQy;mvyov_sDey"p;pn;'vr" ySmNdnemneUytenhre" kq; 30 u tin'didRnmNye`nCz'nduidRnm( u ' y]y]mhI.;gev,vIvtRtkq; 31 w e s;'n?y't].gv;jh;itkd;cn yovw,vkq;rM.evNm;nvo.vet( 32 tmevxPTv;.gv;n(dvtw" shgCzit w p[.;v'v;sudvSy uTv;y'ityejn;" 33 e Dey;StEvdev;'x;"pUJy;Xy;sm;" n;r;y,p[.;v'yTv;cophs'itvw 34 e u tevDey;d;nv;'x;nr;nrk.;gn" t]tIq;Rnsv;R,g;dInijom 35 devWRydev;munytpo/n;" <vt;'loks'`;n;'p;pVy;/vn;xnI 36 n;r;y,kq;y]vtRtpitv;srm( e[ muny;yogs;r'bq|p;pn;xnm( 37 e n;r;y,kqopetsith;s'nx;my 38 ' e it Ip;emh;pur;,ey;yogs;rejmnVy;ss'v;depqmo?y;y" 1 w [ 3351 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION itIyo?y;y" Vy;sv;csOr;d*mh;v,u"ssO="skl'jgt( e u ;p;t;cs'ht;Ri]'mitRr.vTSvym( 1 U sOqRmSyjgt" ssjRbs'Dkm( [ d=,;'gta;Tm;nm;Tmn;epUW" 2 ttStup;ln;q;RyjgtojgtIpit" v,ussjRv;m;'x;j;'xkxv'mne 3 ' ' u aqs'hr,;q;Ryjgto{mVyym( munssjRm?y;'g;Ttp;ly" p[." 4 e u rj"sTv'tmeitpuW'i]gu,;Tmkm( vd'itkcd(b;,'v,ukcx'krm( 5 [ ' Ekov,uS]/;.UTv;sOjTycp;itc tSm;edonkRVyS]WulokWsmw" 6 u a;;p[itretSymh;v,o"pr;Tmn" nd;n'.tvSyv;veitgIyte 7 U .;v;.;vSvp;s;jget"sn;tnI u b[;Il+mIrMbkiti]mUitR"shs;.vt( 8 sOiSqitvn;xeWy;'nyoJyttomune u a;;'cv;puWSt]wv;'tr/Iyt 9 w ySy;Dy;ttob[;mh;.Ut;NssjRh pOqVy;k;xv;Yv'bvINpsm;/n; 10 u .U.v"SvStq; cwvmhwvjnStq; Ru tpsTymTy;dINsOv;Nkml;sn" 11 atl'sv;Nb[;tto/ovtl'ij O tto/sutl'cvtto/tl;tlm( 12 w mh;tlm/StSm;to/rs;tlm( tSm;d/p;t;l'lok;nevyq;mm( 13 ' devt;n;'nv;s;q|rs;numh;grm( ' sOv;NpOqvIm?yej;MbUndsmuJJvlm( 14 3352 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] m'dr'crm'cvi]k$mudy;clm( w aNy;'pvRt;'vsOv;Nvv/;np 15 w lok;lokSttwvtNm?yess;gr;" sIp;vp[Ne {prmexSvy'.v; 16 u jMbuIpoijeIpPl=s'iht" vDeyoigu,StSm;Cz;Lmloigu,Stt" 17 tecPl=;dyoIp;"svR.;gsmNvt;" smStgu,s'y_;devdeviWRmty" 18 u UR sIp;mevp[ss;grveit;" teW;'n;m;nv+y;ms;gr;,;'nx;my 19 lv,e=sr;sipRd/duG/jl;'tk;" u u R Etesmu{;devWepvSm;pr" pr;" 20 RU R vDey;igu,;"svRa;lok;lokpvRt;" IpeIpettob[;vO=guLmlt;idk;n( 21 ityRGyongt;tUNsOv;Njsm aqdev;Nmnuy;'n;g;Nv;/r;'Stq; 22 m;TssjRp];'ttod=;idk;NmunIn( u b[=T]yv$(x{;nNy;'v;'Tyj;'Stq; 23 U w teW;'cvtRn;dInsOv;Nsp[j;pit" hem;i{d=,'yv'?y;{er'tq; 24 a;St;rt'vW|x.;xu.flp[dm( u a;s;.;rtevWeyjNmnnrom;" 25 R e /mRkm;R,kvittesvekxvopm;" | R kmR.m*t'kmRx.v;xu.mevv; 26 U u' tTfl'.jteloko.og.UmWusm 'u kmR.m'sm;gTyyo/mRkmRst" 27 U U nctensm"kopi]WulokWvte u tSySy;Tsfl' jNmjIvt'csujIvtm( 28 In;r;y,sev;y;'mityRSynvte jNmko$jRt"pu<yw"s's;rwk;/n;yk 29 w 3353 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;r;y,edvdev._"Sy;Tsu!;nO,;m( e e smStsu%d;psXl;~yon.Ryopc 30 Ty;Jy"sdex" shs;n;ite]vw,v" jNm;'tr;jRtp;p'SvLp'v;yidv;v 31 ' tT=,;T=ym;oit.gv_dxRn;t( vw,v;'`[jl'yStusmStp;tk;phm( 32 vheTSvxrs;._y;g;;nentSykm( mutRmpy" ky;RTs'.;gvtw" sh 33 smuCytesvRp;pwbhTy;mu%rp R[ w /mRkm;R,vp[Ne {y'ty;nk;nc 34 e .gv_purtSt;nSyur=y;,c mu|v;mut;Ry]it'itvw,v;" 35 | sTy'sTy'pn"sTy'tIq|tpovnm( u a'v;sll'v;pfl'v;vw,v;yc 36 yTk'cIytevp[t;nm=y'.vet( smStdevt;povw,v" prkitRt" 37 sceTs'toiWtoyentoiWt;" svRdvt;" e s's;reSmNmh;`oren;n;du"%smNvte 38 .gv_puW"kd;c;vsIdit tSm;vmpvp[Ne {y;yogenkxvm( 39 sm;r;?ysd;._y;v[jv,o"pd'prm( sUtv;ctdetcn'Tv;k;nInSymh;Tmn" 40 u xrs;'jlm;d;yjwmn" pyRpCzt O jwmnv;c.gv_m;h;TMy'Tvy;p[o_pn" pun" 41 u gurok'l=,'tW;'tTsv|bihs;'ptm( e U[ [ kq'v;vw,v;lok;D;tVy;munsm 42 a;idtob[ihtTsv|yidtemYynugh" U [ Vy;sv;c3354 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] m/uk$.yo"pUvhtyove/s;Svym( 43 | R pOoyd;h.gv;'Stx;myveyhm( ( kLp;'t{pe,s'h;yRskl'jgt( 44 e Svymek.gv;Nsuv;pyogm;yy; sutSmN.gvityogn{;vmoihte e a.vTpOqvIsv;Rsll*`prPlut; 45 atob[;jgT;t;.kmlopr tm;idpuW'?y;Tv;tSq*ttm;ns" 46 tSmNk;lemh;`orev,o"k,Rml;ivj j;t*mh;sur*`or*m/uk$.s'Dt* 47 a'tr=e.mt*t*d;nv;vitd;,* [ ' Iv,on;R.kmleb;,'t;vpXyt;m( 48 [ t'htmqdwTy*t*mh;blpr;m* 'u m'ctuvRpo/s'r_locn* 49 [ ttob[;jgT;vc'Tyt/'d; yogn{;'.gvtI't;vXl+,y;gr; 50 u tSyStv'sm;k<yRb," prmein" [ v;ceitvc"p[ITy;k't.mtmuCyt;m( 51 e b[ov;caTyugd;nv;vet*h'tm;'tny* [ 'u m;yy;mohy=p[];t;rmCyutTyj 52 ' ' tto.;gvtIn{;mh;v,utmTyjt( ' d;nv;>y;'ttSt;>y;m'tr=ep;my" 53 yuy/b;yunxr,;gtvTsl" u e e pvWRsh;,Tv;yusd;,m( 54 ' u vjy'n;gmTkopnckoppr;.vm( aqt*d;nv*t]mh;m;y;vmoiht* 55 vr'v<vitc;Smogdt;'kxv'pit O [ tt" p[hSydevxv;ceitvcoij 56 e yidtu*cv;'dTy*m?y*.vt'&t* w 3355 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttSt*d;nv*`or*.gv'tjn;dRnm( 57 ' TyUctumh;m;y*mh;m;y;vmoiht* R aymevvrodo.vten;]s'xy" 58 m;ry;v;'vn;v;rmhIy]jn;Rn mh;sur*ttSt*tua;nIyj`n'pit 59 [ nht*shs;vp[c]y;c/;ry; c,;nht*;d;nv*m/uk$.* tu;vdevdevxb;vgts;?vs" 60 e ' [ b[ov;cnmonmSteprmer;yp[psv;RitRvn;xn;y nmonmStei]gu,;Tmk;yn;r;y,;y;mtvm;y 61 TvTp;dp;qojyugpp;jn;"Kvcovpd'mnuy;" '[ EtNmy;D;tmn'tktesoteymhtImm;pt( 62 R ' yogerossdyosjgT]yexTv'dvdevxr,;gtp;lkx e Tv'nRyornkrSyvn;xneWy{=tohmsur*nht*Tvywt* 63 u yPyTy'tki#n*m/uk$.*t*mNyetq;pSvjn;vhcets;hm( ySm;TSvjIvnvn;x vrp[d;nw" s'toiWto%lxu.p[drSTvm( 64 rMyjgT]ymd'pWSytSynXy'itsvRrpv" Svkl"smet;" u w vO'vjitsudo%lb;'/v;y'pXysTvmmrexdy;.r] 65 [ ' l+mImu%;'bjm/uvtdevdevs's;rlok.yxokvn;xk;rn( u [ Tv;p;dkmlym;y'tm;'p;ihn;qpy;stt'nmSte 66 ' p[sIdpu<@rIk;=p[sIdkmler p[sIdsvR.txv'.rnmoStute 67 Ue nmSte._tu;ynmSte._d;yne nmSteD;np;yxr,'m.v;n` 68 e nmStu>y'nmStu>y'nmStu>y'nmonm" pr];ihpr];ihpr];ihjgNmy 69 Vy;sv;cEtwrNywrpSto]wb,;lokk;r,; R[ Stut" sdevo.gv;n(prm;'pI[ itm;yy* 70 3356 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] I.gv;nuv;c Sto]e,;nente._y;tuoSmkml;sn kmSTy.mt'bi[U hted;Sy;Myh'.v 71 u b[ov;cyidtuosdevxk,;B/e jgNmy e n;pdStv._;n;'.v'Tvitvromm 72 I.gv;nuv;cEvmStusredoytemy;vr" u m_Sykd;Py;p.veT=itm<@le 73 vw,v;n;'xrIreWstt'nvs;Myhm( u l.'tn;pdStSm;Tkd;c,v;nr;" 74 e b[ov;csvRmvjg;qTvy;d'ns'xy" e yet*cmh;dwTy*s'g;[ mevnp;itt* 75 kyTk;l'sm;s;Sto]e,;nenvwp.o [ St*itTv;'pry;._y;tSy ];t;.vys 76 aho?y;nwrp?y;tudvSTv'nihxKyse 'e w sTv'v,vdehW.msITytmht( 77 w eu[ ' =,m;]mpSv;m'STvytunk' .vet( e sTv'v,vs'gn.[msITytmht( 78 w e ' kv,v;" k$.;rek'v;teW;'cl=,m( w kq'Dy;StutsvetNmekqykxv 79 e e R I.gv;nuv;cvw,v;n;'l=,;nkLpko$xtwrp sMyGv_nx_oSms'=p;CzO,sm 80 e u s's;rovw,v;/Inodev; vw,vp;lt;" ah'cvw,v;/InStSm;Cz^;vw,v;" 81 =,m;]mpb[Nvh;yvw,v'jnm( it;mn;hmNy]vw,v;mmb;'/v;" 82 k;mo/vhIn;yeih's;d'.vvjRt;" 3357 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION lo.mohvhIn;Dey;Stev,v;jn;" 83 w amTsr;dy;yu_;"svR.tihtwiW," U sTyo_.;iW,wvvDey;Stecvw,v;" 84 /moRpdexnwv/m;Rc;r/r;Stq; guxuiW,wvvDey;Stecvw,v;" 85 U sm;n'ycpXyNtTv;'cm;'cmherm( e kvNtpUj;mitqeDy;Stev,v;jn;" 86 R Re w vedv;n_;yevp[._rt;"sd; npusk;" prS]IWuDy;Stev,v;jn;" 87 ' e w Ek;dxIv[tyc._.;venkvte ' e R g;y'itmmn;m;nDey;Stev,v;jn;" 88 w dev;ytnkt;RrStulsIm;Ly/;rk;" p;=/;r,oyecDey;Stev,v;jn;" 89 w xcgd;pwrit;nmm;yu/" w b[NyeW;'xrIr;,Dey;Stev,v;jn;" 90 w /;]IfljoyeW;'gleWkml;sn u m;'pjy'ittTp]wDy;Stev,v;jn;" 91 U Re w tulsImUlmOitlk;nny'itye tulsIk;p'kDey; Stev,v;jn;" 92 w g;;nrt;yecg;n;mpr;y,;" g;m;h;TMyv_;roDey;Stev,v;jn;" 93 w x;lg[;mxl;yeW;'ghvsitsvRd; Oe x;S]'.;gvt'cvDey;Stev,v;jn;" 94 w w s'm;jRyityenTy'mmSq;n;nsm ' dIp'yCz'itt]wvDey;Stev,v;jn;" 95 w xI,|mNm'idr'yckvNtnUtn'pn" e R u t];ytnxo.;'cDey;Stev,v;jn;" 96 w a.y'ycyCzNt.I>ytur;nn e v;d;n'cvp[>yoDey;Stev,v;jn;" 97 e w mTp;dsllwyW;'s_;nmStk;nc Re 3358 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] mmnwvmXnNtDey;Stev,v;jn;" 98 e w =u$ppI@te>yyeyCz'Tym'bc O([ u kyyyogxuW;'Dy;Stev,v;jn;" 99 Ru Re U e w a;r;mk;r,oyecpPpl;roih,opc gosev;'yckvNtDey;Stev,v;jn;" 100 e R w aTyNt._;yebNptOyD'pkvte [ [ R kvNtdInxuW;'Dy;Stev,v;jn;" 101 R U w w t@;gg[;mkt;Rr" kNy;d;nrt;ye sevtxur*yecDey;Stev,v;jn;" 102 'e w sevtJye.gnI'Jye.[;trmevc 'e prn'd;'nkvitDey;Stev,v;jn;" 103 | w vw,veWg,;" svedoWlexonvte u u R tSm;tum%Tv'cvw,vo.vs;'ptm( 104 Ru [ sm;r;/ym;'nTy'y;yogw"p[j;pte svRmv;xu.{'t.vyitns'xy" 105 e e devSv'b;[ ,{Vy'prSv'cctum% Ru pXyNtvWvecDey;Stev,v;jn;" 106 w p;%'@._riht;" xv._pr;y,;" ctuxIv[trt;Dey;Stev,v;jn;" 107 R w bn;]kmu_n.;iWtenpun" pun" mm;c;|yckvitvDey;Stecvw,v;" 108 e | .Uy" pUvSqtmvsOJyt;'skl'jgt( R TyuKTv;'tR/dvSt]wvprmer" 109 ee ttStupvvd(b;sOv;Nskl'jgt( U R [ y;yogwhr'c;jg;mprm'pdm( 110 R e yep#'tImm?y;y' ._y;n;r;y,;g[t" svRp;pvnmu_;aNtey;Nthreghm( 111 R RO it Ip;emh;pur;,ey;yogs;reitIyo?y;y" 2 3359 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tOtIyo?y;y" jwmnv;cy;yogSytTv'mbi[U hVy;smh;mte e y;yogmh'D;tumCz;m.vdg[t" 1 Vy;s v;cxrIr'm;nuWvp[dl.c;].Utle ' u R' /Ir" xrIrm;s;mo=;q|yogm>yset( 2 y;yog?y;nyog;vu.*yog*p[kitRt* tyor;" y;yog" kvt;'svRk;md" 3 R g;IvR,upj;cd;n;nijsm U b[;,;n;'tq;._.R_rek;dxIv[te 4 /;]ItulSyo.R_tq;c;itqpUjnm( y;yog;.Ut;np[o_;nIitsm;st" 5 y;yog;tevp[?y;nyogensd?it y;yogrtoy;itti,o"prm'pdm( 6 jwmnv;cy;yog;.Ut;ny;np[o_;n.o"p[.o tNmh;TMy;nkqyyid.omYynugh" 7 [ g;y;" kg,;b[Nv,upj;fl' ckm( u U e;nk;nd;n;nk;v;._ijNmn;m( 8 Ek;dXy;"fl'k'b;/;]I._kxI tulSy;"kxI._" k'v;c;itqpUjnm( 9 EtTsv|mnbi[U hotumStmm;dr" ue TvoNykqtukopnxKnoitjgT]ye 10 ' Vy;sv;cs;/us;/uijemnStevml'/vm( u[ ytogukq;met;' otu;ck*tukm( 11 ' .;gIrQy;gu,sMyqtunihxKyte ' ' tSm;Tsm;stov+ye Uyt;mekcets; 12 gTy=ryuGm'cjpTyTyNtkomlm( 3360 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] mNyevjq;Pyenomh;.Utrs;ynm( 13 [ e svR]sul.;g;i]WuSq;neWdl.; uu R g;;re p[y;gecg;s;grsme 14 sv;sv;"sur;" sveg;;r'mnormm( R sm;gTyp[kvNt;nd;n;idkmne 15 R u dwvyog;Nmunt]yeTyj'itklevrm( e mnuypxuk$;;l.'tprm'pdm( 16 e a]eith;s'vp[WkQym;n'my;xu,u Re sMyKz(rv,m;]e,svRp;pw" p[mCyte 17 u mno.{on;mr;j;somv'xsmuv" pUvm;sIgTySmNblv;NsvR/MmRvt( 18 R tSyhemp[.;n;mmihWIip[yv;idnI pitv[t;mh;.;g;svRl=,s'yt; 19 u sr;j;smrehTv;skl;nevx;]v;n( xx;spOqvI'T;'s;B/Ip;'mh;bl" 20 sEkd;mhIp;l" sm;ySvm'i]," v;cedvc" p[ITy;s.;m?yemh;yx;" 21 ' mno.{v;cam;Ty;" pOqvIsv;Rmyeyprp;lt; ' nht;rpv"svespu]blv;hn;" 22 R p;lt;nSvgo];,d;nwvRp;[ toiWt;" x;i]dx;" svespu]blv;hn;" 23 R p;lt;nSvgo];,yDw"svw"sd=,w" R Etjry;sv|mhTy;mebl'tm( 24 km;R,k;ncTkunihxKnomdubl" | R s;mQyRhInepWer;jInRihxo.te 25 u sv;R.r,s'y_;vO;;vk;mnI u t;vi>yitsvepx]v" pOqvItle 26 R y;vgts;mQy|nCzNtc;c=uW; e smStgu,sMp;mpttm;nsm( 27 3361 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pOQvITyjepvSvwr,Ip;lt;yq; O' O ' ._l>y;gu,;"sveg,l>y'mhx" 28 R u n"eys'd;nl>y'bll>y;tumidnI e s;mQyRhIn" p,ontorpux;sne 29 mU%m;]vcog[;hIsnOp" x]undn" R ' ttohskl'r;Jy'v.Jyvrm'i]," 30 d;tumCz;mpu];>y;'ym;.yRidmNyte u mN],cu" ydetcn'po[ _Tvy;nIitvd;nOp 31 tdevmtmSm;ksdehon;]vte aq;y;t*nOp;dex;Ts'sd'pitsm* 32 [ vIr.{yxo.{n;m;n*tny;bu.* t*csvRg,opet*km;r*ip[yv;idn* 33 u ptO._*sd;x;'t*bln*/mRtTpr* tt" s.Up" shs;r;jnIitvd;'vr" 34 v.Jyskl'r;Jy'dd*t;>y;'kthl;t( U a];'treg/Ek"SvkyS]IsmNvt" 35 O [ a;gTytTs.;m?yepvoijom;" t;v;gt*sm;loKyp=,;vithiWRt* 36 r;j;hyuvyo" kSm;Cz.;gmnmuCyt;m( gO/v;c[ gO/o[ hpOqvIp;lmmeyS]Ipr'tp" 37 ' a;gtoSmmud;{spd'p]yoStv ' ' u EtyomRhtI;vp" pUvjNmn 38 R hjNmns'p'{m;v;'sm;gt* tSywtcn'Tv;gO/Syprm;tm( u [ r;jov;cpunvRpvSmy;vm;ns" 39 [ r;jov;caTytvcogO/Tv" utmd'my; ' [ Etyo"pUvv;Nto.vt;D;ytekqm( 40 R O 3362 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] yidj;n;stTvenpUvv;'tmetyo" R O b[ihtihR%gesvRmtdxeWt" 41 U e gO/v;c[ nOptevWl;vet*yug;prs'Dk O e grs'grn;m;n*sTy`oWsut*Sqt* 42 Ekk;lec.Up;lmOt*njgOh;'tre ttonetmm*.Upd'$(r,oymk'kr;" 43 u [ p;xhSt;"sm;y;t;" ko$ko$shx" bb'/mRp;xen;vet*t*mdot* 44 u nNyunly'mTyoritdugmvTmRn; O R m*;/mRr;j]gumuv;ch 45 Etyo" skl'vc]guvc;yRt;m( O ' tSy;Dy;c]gu" svRkmRx.;xu.m( 46 u mUl;ic;ry;m;sttTy;hc;'tkm( c]guv;csTymet*mh;b;hopu<yv[tmh;xy* 47 aStcet'kTsvRkmRvloktm( u Svy'd;n'smuTsOJynihd'ij;tye 48 tenvkmR,;r;jm*nrkg;mn* w d;t;d;n'smuTsOJyyond;ivj;tye 49 sy;itnrk`or'svR.t.y;vhm( U d;t;ihnSmre;n'pitg[;hIny;cte 50 [ .yonRrkv;soy;vN{idv;kr* tSm;idm*mh;p;p*b[Sv;h;r,*p[.o 51 ny'tk'kr;"xI`[nrkpitd;,m( 52 u ' [ ym;Dy;ttodUt;" s'd*pu$;"/; c=punrk`oret;vet*pOqvIpte 53 R tSmevidner;jny;.;yRy;sh ymdUt" sm;gTynItohymmNdrm( 54 w my;ptTt'kmRtd;k,Ry.Upte 3363 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mUl;Tsv|pv+y;m<vt;'vSmyp[dm( 55 [ pur;sITsvRgon;mb[;,ohmh;kl" s*r;^dxv;sIcvedved;p;rg" 56 e y'mjkW;n;mmmpIyxSvnI ' U pitv[t;mh;.;g;pv]kls'.v; 57 p[mohmh;.;gvy;vys;/nw" avD;'mns;p]ok;r;h'yvkd; 58 u w ah'.rs.;Xl;~yovnSq" svRkmRt( U /nv;NsuNdroD;nID;itpoW,tTpr" 59 mmwvpus"ptr*t*cp;ppr;y,* ' mu%r*dyy;hIn*p;%'@slolup* 60 p*W'jIvn'cv/n'cvkltq; w w ' v;kitRsvRSv'ptO>y;'vflItm( 61 EticNTymns;my;nOpmumu" R avDy;prTy_;p]o"sev;xu.p[d; 62 anenkmR,;r;jNsd;rohym;Dy; v=onrkdty]t*p;pn;'vr* 63 Uw R Et;>y;'shp;p;>y;' sd;re,my;nOp Sqt'cnrk`orey;vTk;l',uvtt( 64 yugko$sh;,yugko$xt;nc anu.tmh;du"%'nrkSynOpom 65 U' nrk;'ttt" sohk;'ty;sh.Upte e gO/p=klj;t*mOtm;'s;xn*tq; 66 [ e Et;vpct*r;jrk;'tgtwiW,* j;t*xl.yov|x.o_fl'SvkmR," 67 e ydet;>y;'t'kMmRr;jHzl.jNmn td;k,Ryv+y;mot,;'vSmyp[dm( 68 Ekd;sumh;Nv;yu"sm;y;tomhIpte @@Iyp;itt*teng;g.esnmRle 69 R u npTyg;sllekoml;;vm*tq; 3364 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] jGmtu"p'ct;'s" smStkluW;phm( 70 ttonetmm*dUt;a;y;t;;c=uW" u a;y;t;nvm;n;nsvR.og;Nvt;nc 71 vmu_*svRp;pe>yStulsIm;Lyxo.t* idVy'vm;nm;gt*v,uprpit 72 u' [ t;vTk;l'Sqt*r;jNb[,oVy_jNmn" b[;Dy;sm;y;t*ttN{purpit 73 '[ .u_v't*su%t]duLlR.yTsurrp ' ' w t;vTk;l'Sqt*r;jN.o_Cz^;vsu/r;m( 74 ' ' pv]e.vtov'xj;t;vet*mh;yx* e g;y;'Tyjtodeh.yojNmnvte 75 'U tq;pvsu/;'.o_j;t*pu<ytm;vm* cr'.KTv;mhI'T;'p]p*]smNvt* 76 u u g;mr,m;s;yogn;mpduLlR.m( n;r;y,Sys;yuJymm*.Upgmyt" 77 EtTsv|my;p[o_pvv;'tmetyo" U R O j;itSmrp[.;vennOpvgRxrom,I 78 g;mr,m;s;gt;vet*dx;mm;m( a;vyo"k"pr];,'kryitdur;Tmno" 79 m];vD;mnuy;,;'nrkKlexd;ynI mmwvpOqvIp;l;kvlmevtt( 80 p]._ijeh;mu]cdu"%d; hs'pin;x;ypr]nrk;yc 81 vr'mNyemhIp;lb[hTy;idp;tkm( kd;citStSm;idy'.vitx;tI 82 du"%;jRtp<yvO=svRKlexvn;xnm( 'u ' p]vD;k#;re,Cz'dit.uvm;nv;" 83 ' yTkIyter;jNp}yevK]epr'tp tdXn;itSvy'v,u" ptOpohryRt" 84 p[Ty=dev*ptr*sevtyTvhnRxm( 'e e 3365 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRs.RvW;'ps;d;gtIpte" 85 e e [ ptO._vhIn;yeidn'it'itm;nv;" t;vTkLpsh'tit'itnrkjn;" 86 u tSm;idd'mh;du"%'b.Uvmms;'ptm( [ mo='kd;gmy;msd;rohnvett( 87 Vy;sv;cEtSyvc" uTv;p[gijsm O b.UvhiWRtor;j;vSmtpun" pun" 88 r;jov;ca;'y|ihvcogO/tmetNmu%;v [ u mmcwW;'cdyeptIitnRihj;yte 89 [ aq;'tr=ev;guritj;t;nOpom w sTy'sTy'sTymd'sdhon;]vte 90 'e tt" sp=Ivp[Wshs;.;yRy;sh Re g;m;h;TMykqn;TpUvSqtv;.vt( 91 R idvdud.yonedjggNR /vRsm;" 'u u R u nnOt;Psrovg;RptTpupvWR,m( 92 u vm;nm;gt'idVy'svR.ogsmNvtm( sm;y;t;dUtg,;"p[iWt;" k$.iW; 93 e aq;s*svRgovp[ip[yy;sh.;yRy; sovm;nm;jg;m.vn'hre" 94 EtCzTv;tkmRsr;j;ijsm ' spu]d;r" sev;y;'g;y;StTpro.vt( 95 .;gIrQy;sm'tIq|n;Stvw.vn]ye u y;mo;r,;devsvRgomo=m;uy;t( 96 g;;rSym;h;TMy'kqt'tijom e smStp;pv?v'skmNyCz^otumCzs 97 a?y;ymetTprm;dre,p#'ityedvgOhmnuy;" e e <v'ityecijvgR._;nXy'itteW;'drt;ns" 98 u it Ippur;,ey;yogs;rettIyo?y;y" 3 O 3366 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ctuqoR?y;y" jwmncv;cg;;rSym;h;TMy'TvTp[s;d;CzOtmy; ' p[y;gSycm;h;TMymd;nI'otumyse 1 g;B/smSy;pm;h;TMy'kQyt;'mne u nsMyqtukopxKnoitTvte=t* 2 ' Vy;sv;cp[y;gSyfl'vTsg;B/smSyc sMyGv_nxKnoms'=p;Czyt;'ij 3 e ko$b[;<@m?yeWy;ntIq;Rnvwmne u u p[y;'itt;nsv;R,p[y;gp[itm;'tkm( 4 u g;y;ymun;y;srSvTy;sme p[xsitsur;"svebv,uxv;dy" 5 ' ' R [ mkrSqerv*m;`e;n'yt]kvte e R teW;m;gmn'n;Stv,ulok;Tkd;cn 6 gv;'ko$sh;,v;jme/mu%;?vr;" metuLysuv,;Rnd;n;NyNy;ncij 7 k=e]pkrecp[.;secgy;suc eu Tv;dTv;cvp[>yoyTfl'p;[ Pyteb/" 8 e u w m;`e;Tv;p[y;gettSm;Tko$gu,.vet( u ' tSm;TsmSttIq;Rn;'py;g" prm"SmOt" 9 [ s'hr;xSqtesygod;vy;|ijom U Re crmugtpStPTv;;nd;nv[t;id." 10 [ ved;gmpur;,o_yTpu<ym=y'.vet( m;`e;Tv;p[y;gettTpu<y'n;]s'xy" 11 u f;Lgun,p=etctudXy;mupoiWt" e u R k;Xy;'yTflm;oittNmengdt",u 12 ko$jNm;jRt" p;pwvRm_"svRp/Ok w u OTyko$puW;Hzvenshmodte 13 m;`em;sepy;get;Tv;sdpij" [ u 3367 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpko$xt'v,uspJy;Ny]yTflm( 14 ' 'U Ek;hmps'pJymkrSqeidv;kre U sTy'sTymh'vCmsvRmv;=y'.vet( 15 e y;vin'm;`m;set]ititm;nv" t;vTkLpxt'vp[modtev,un;sh 16 g;ymunyoStoye;n'ynt'st( e sStxRn;Tp;pwmCytesvRp;tk" 17 Ru ttuydICz'itjn;" s's;r;B/'sdStrm( | uu g;ymunyo";Tv;._y;pXy'tm;/vm( 18 u yj'itm;nv;St]yid;klevrm( sol.'tvp[Wtdevns'xy" 19 e Re ith;smhwv;h'kqy;mnx;my yCzTv;svRp;pe>yomu_o.vitm;nv" 20 p[,/n;Rmt];sIXyEkomh;/nI devt;itqpUj;suvp[._yktTpr" 21 e tSyp;vtIn;m/mRpIpitv[t; c;vRIxIlyu_;cklj;ip[yv;idnI 22 S]I,;'yoGy;gu,;yeys;"Iprmein; e O tCzrIreg,;Stetnvs'itijom 23 u e aq;s*p[,/vwXy"sm;d;y/n'b R v;,Jy;qegtovp[x.lex.itq* 24 R ue ue /n;mR"p[.vit/n;vpulyx" ' /n;Tklmv;oit.veTk'v;/n;te 25 /nhIn'jn';s%;pv;pl;yte me`"xr'bhIn" %'@%@nyeNmht( 26 u ' ' ' %;idtup;[ Pytey;v;vdevihb;'/v;" ' /n'ySykltSybuStSysp'@t" 27 ' aqwvRhIn" puWojIvpmOtopm" R /m;Rqv;jRntomityRSynvtRte 28 R Dey"smU%"sutr;m/kSy;/kflm( R 3368 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] kRVy"stt'/mR;jRtVy'sd;/nm( 29 x=tVy;sd;v;pu.revvc=,w" ' d;n;n'cv;cvRtpitv;srm( 30 e[ /mRStuvRtnv r=tenvn;nO,;m( ew k;'t,tWv;ps'p;[ PynprTyjet( 31 O 'u' pum;Ns'cyxIlopkd;c;vsIdit ttos*p[,/vwXyonyoJyS]ym;lye 32 R gOhVy;p;rn,;tov;,Jyenjg;mh aqwkd;tSypIgOhITvotRn;idkm( 33 s%I."shvp[Wjg;m;nhetve Re tto/nu?vRjon;mSvy'cp;tk;y" 34 njeCzy;p[kvtI';nkmRddxRt;m( | vksTSv,Rpp;!;'pfLlkml;nn;m( 35 u [ mOgx;vx'c;pInotpyo/r;m( t;'vXypIm;loKypcos*Smr;tur" 36 w v;cp[hsNv;,I'njmUitRmc'tyn( /nu?vRjv;ck;skLy;,suo,c;h;snsuNdr 37 mnohrsmekSm;Tsuy*vnrsw"ip[ye vx;lj`netNvmy;gu,vt;sh 38 gu,vTy;Tvy;sv|s%mTynu.yt;m( u U /nu?vRjvc" uTv;tSy;"s:ySttoij 39 cuv;RKy'tq;;" s'ddxnCzd;" s:ycu"arem!dur;c;rdur;c;rklov 40 U p;dnp[=,mpnwtSy;StepdIyte e [ y'pitv[t;n;rI/mRkmRpr;y,; 41 a;Tm;n's%mCz"p;p;nXyte u prS]Imu%s*'dy|pr{Vy'csvRd; 42 ;k;m;s'%;d'tm!m;ns;" e U 3369 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;ihp;pmtedrm;vdo_'sd"sh;m( 43 U' uu vymev.v'tnSpOx;mr,wrp ' /nu?vRjv;c/gSTvmuj;itxBd'sj;n%l'g,m( 44 ' ' u s'.;vtonyum;." pcTveyto/un; knkmidr;pU,klx;>y'trSqtm( 45 ' | s'p;[ PykongO ;ittd(g,g[;mvTpum;n( u atohyuvtImen;'yq;p[;oms;'ptm( 46 [ tq;kthes:y" xr,'.ogtoSmyt( itb[vttm!.yo.Uyoijom 47 u ''' U 'U cuv;RKymd't;Stuj;t;Ty'tkthl;" U s:ycu"yet;'rm,I'nnmCzsTv'sdMmRte 48 U uu g;ymunyo"xI`[xrIr'sgme Tyj ' ' mq"tmu%;lok;hs'TySt;Sttoij 49 t;'s;/upIm;d;yyyunRjgOh;'trm( ttos*pcomoh;d(bhTy;sht( 50 [ g'g;ymunyoStoyet;m;p'ct;'gt" tTSv;msx;k;r" smStgu,v;NblI 51 scEvp;kos*SvvO;'tSmr.Ut( ' ttos*p[,/vwXyStSmevidnex.e 52 R u Tv;v;,Jym;y;t"Svky'nly'pit [ p;kopttovp[StSy;v;s'vvexh 53 p[,/e"sxopwvyo.gu,rp R w Ek;k;r*sm;loKypur" Sq*t*gu,;kr* 54 kSy;h'dyt;kov;mm.eTyc'tyt( R tt" s;vSmt;s;?vIvloKytTpitym( 55 tu;vm;/v'dvvcnw" koml;=rw" 56 e ' p;vTyuv;cnm;mgovNdmnNtmUit|x;iddev;cRtp;dpm( 3370 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] yoger'yogvd;'nrIh'yogp[dyog.rcRnIym( 57 ' nmoStutk$.mRn;ynmom/u?v'skr;ytu>ym( e nmoStuks;surn;xn;ynmoStuc;,Urnp;tn;y 58 nmoStuvdor,;g[nTy'nmoStu.Myur,;ytu>ym( e U nmoStupQvI/r,=m;ynmoStudTy;'tkr;ytu>ym( 59 O w g;'b/*t;'`[yg;ytu>y'nmoStur;jNykl;'tk;y u u nmoStutr;v,v'xh']al'cdwTy;'tkr;ytu>ym( 60 e e nmoStutc;?vrn'dk;ynmoStutMleCzkl;'tk;y e e nmoStutTkml;sn;ynmoStutsvRrpu?vj;y 61 e e p[sIdgopIjnvLl.p[.o/OtkhSt;cldevdev w p[sIdl+mImu%p.Ogp[sIdv,ostt'nmSte 62 ' p[sIdpe=,cp;,ek*modkhStgd;/rTvm( p[sIdv,o/Otp;'cjNynmoStutp/r;ynTym( 63 e s's;rk*tuhlm'idretmoh;'/k;recvvekdIpe e s'moiht;kxvm;yy;ihTvdIyy;nTymh'.m;m 64 [ vrseN{;km%;" surNe {;m;y;'nj;nNttv;sur;re u m;nuyh'k'tvvem;y;'pro.[mmhrs;nukpm( 65 u ' e Vy;s v;ctSy;" Stv'sm;k<yR.gv;Nm;/v" p[." u sm;loKyjg;qtuvgflp[d" 66 R R a;vbR.vshs;sUyko$smp[." U R s;mU;R.mm;loKyvv'dtTpdym( 67 U e nmStekml;k;Nt.u_mu_flp[d hrmeD;nhIn;y;"Svkymitv.[mm( 68 I.gv;nuv;c.[mjhIihc;v|g;vet*ihptItv ' Ek.;vensuo,ksev;'tyo"sd; 69 ytep,/"Sv;mIm_St,"su/I" [ .o_s%fl's;?vso.vivv/"Svym( 70 u anNtp,Il+mIyRq;@my;sh 3371 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tq;Tvmpsuo,.u+vt;>y;'s%sd; 71 ' u ' p;vTyuv;cEkSy;*ptIdevnp[xsNtm;nv;" ' m;'l;B/kLlolem;murdy;my 72 I.gv;nuv;cyd;pkitRt" s;?vb.eiWTv'/v.v u[ ' u td;mTpurm;gCzt;>y;'shvr;nne 73 vm;nm;gt'sStto.gvd;Dy; t*sm;d;yvwk<#'s;g'tmpcme 74 u u aqs;pqgCzNtI.tO>y;'shjwmne R ddxwkmh;Tm;n'rqSq'S]IsmNvtm( 75 R /Otkmlp];=wrtsIksmp[." ' u w ctu.jdtg,wr;sInwg@opr 76 Ru w RU R v,udt;'SttSt;'Stuv,up;Nvr;'gn; U koyrqSq"puWitpp[Czs;stI 77 kv;yUymh;Tm;n"pu<@rIkn.e=,;" ' svepv,usx;"xc;idp;,y" 78 R ttSte.gvUt;v,utLypr;m;" u vhSyocum"sveprm;mods'yt;" 79 Ru R u v,udt;cu" U v,udt;vy's;?vpu<y;Tm;nmm'jnm( U sm;d;ypd'y;md;r'lokmumm( 80 p;vTyuv;cknpu<yp[.;vengtoymIxI'gitm( v,udt;mh;Tm;n" kQyt;mTyhomm 81 U v,udt;cu" U ay'bh(vjon;mr;=solokxokt( O ar<y;idnv;sIcmh;blpr;m" 82 prd;rpr{Vyh;rkorpukot" gom;'s;xInuro_.;WIcdevnNdk" 83 3372 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] yTp;prt'kMmRtdnent'sd; Svepnt'kmRx.ncpitv[te 84 u' ay'rq'sm;stt'k;mpI@t" prS]Ihr,;q;Rysuo,n.s.[mn( 85 y;'y;'sy*vn;'n;rI'y]y];ymI=te u bl;;ltSt;'tt]t]Smr;tur" 86 u aqwkd;.Imkxn;onrpte" ip[y;m( ddxR@;m?ySq;'sdrI'nvy*vn;m( 87 'u aq;s*t;'sm;loKysuv,Rksmp[.;m( u Tyuv;cvc"p[M,;k;Tvm]kroiWkm( 88 e swvov;ctt" k;'t;.ImkxSy.Upte" ah'srtx;S]D;kxnIn;m.UiWt; 89 u aysvRg,D;'m;'pm;'n.Upit" u e[ Svv'xj;'doWhIn;'pXyit=,mPys* 90 SqIytenTym]wv.];R%@tccRy; ' my;SvkmRxoc'Ty;vrh;nlty; 91 kSTv'kqmd'p;[ mu;n' p[itsm sm;y;tostTsv|psov_mhRs 92 [ aq;ymTy;hvc" pU,cN{n.;nne R m;y;vIr;=sohTv;m;ltumh;gt" 93 jhIih.t;RrsvRd;doWdxRnm( ' tNvm;'.jsv| ted;Sy;msu%mumm( 94 ttovhSys;?vIy'r;=seN{mm'md; u bb'/b;lty;vNySyvdnem%m( 95 u st;m;lGyyuvtI'vvekogvl;m( any;shsuo,idVym;!v;n[qm( 96 d'ptI.;vm;Tyt*j;t;vitk*tukm( v;yuvgrq;!*y;t*ggnvTmRn 97 e aqwn;mymTy;hpXytNvvr;nne TvtOdx;d;y;t*g;s;grsme 98 Re 3373 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttorqSqn;rIym/g;B/smm( jg;mp'ct;'s"s'Xy;Ty'ts;?vsw" 99 vlPyb/;s;?vI't];ympr;=s" gtp[;,;'sm;loKysomOTyujg;mh 100 ' V(ntey?vj;dex;idm*gltkLmW* ny;m" pu<ykm;R,*vwk<#'pits'pit 101 [ [ jleSqlec;'tr=eg;s;grsme dehsTyJygCzNtp;pnoihpr;'gitm( 102 ' ' ]wloKydul.tIq|g;s;grs'gme R' m;`etpsxuKl;y;mek;dXy;mupoiWt" 103 t]xumv;oitb[h;pns'xy" g;B/sme;Tv;hr';cm;/vm( 104 k;itRkymu%;punjRNmnvte ' k;itRkyohr"s;=;idTy.ed"t" sd; 105 yek;it|kypXy'ittesvemo=g;mn" ' R svRtIq;R/ktIq|g;B/sm',u 106 jleSqlec;'tr=emtomo=mv;uy;t( O Vy;sv;cTyuKTv;v,udt;Stet*sm;d;yjwmne 107 U jGmuvR,ughsveshs;k;xvTmRn O' R y;cp;vtIs;?vI.tOysmNvt; 108 R gt;s;Pyt;'v,otuvgpd;yn" R R[ t].uKTv;%l;n(.og;NduLlR.;Njsm 109 prm'D;nm;s;yyu" s;Pyt;'hre" svRtIqRmyIg;svRtIqRmyohr" 110 g;y;hrevtSm;_vR/Iyte w g;B/s'gmepvm;/vo n;m.U.j" 111 U | u tPTv;tpr't]sd;romo=m;v;n( 112 jwmnv;cTvyo_om;/v" kos*k'kmRsck;rh 3374 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] kq'tptpStNmesv|kqysm 113 ee Vy;sv;ccrt'tSyvp[Wm;/vSymh;Tmn" Re a;k,Ryp[v+y;msm;senmh;mte 114 it Ippur;,ey;yogs;reVy;sjwmns'v;depy;gv,Rnn;m [ ' ctuqoR?y;y" 4 pmo?y;y" Vy;sv;caStt;l?vj;n;mngrIi]dxopm; svRlokWv:y;t;p[k,;Rg,n;'g,w" 1 u u t];sIimon;m;r;j;xuklov" /;mRk"sTyv;dIcp[j;p;lntTpr" 2 tSyh;r;vtIn;mvLl.;.uvduLlR.; a;sITSvkyvdnp[.;jtxxp[.; 3 tSyswvip[y;r;D" S]Ig,epcitit gvsrt;'.uStTypsr,e 4 R .Udvdwvprt" k;lenkyt;ij e Vyj;ytsutStSy;'svRl=,s'yt" 5 u x;S]o_v/n;tSysr;j;svRx;S]vt( m;/veittton;mcvtIRck;rh 6 ttos*m;/vovp["k;lenkyt;blI svRv;srTp;r'gt" sd(g,s'gt" 7 u aq;s*y*vr;Jyenr;Jyenrpit"sutm( s_v;'St'mhIdevsvRdvg,;cRkm( 8 e EkSmNdvsevp[cturgblwvt" ' RO jg;mk*tukn;s*mOgy;ywmhnm( 9 t]hTv;btUNm?y;esmyett" tv;gregtmm'vpn;ds* 10 'u u ngr'Svkm;gCzTsswNyom;/vomud; 3375 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ddxRyvtImek;'srs;ntTpr;m( 11 u ;n;hR{VyvsnwVyR_tklevr;m( Svkymu%s*NdYyRjtpU,nx;kr;m( 12 R suv,Rk<@lNv.[;j<@m<@l;m( sudI`RkxkXznt'b;'c;h;snIm( 13 suv,Rpklk;'c;tpyo/r;m( mOg;rxm?y;'cvs'tkoklSvr;m( 14 e yUn;'mnohr;r;JyekNdpe,mh;Tmn; R a;ropt;pt;kvsuNdrIs;Vyj;yt 15 t;xI't;'sm;loKyp[;NtresvjRte k"k;mvxgonSy;T=t*p[;,;NvhNpum;n( 16 aqvmpu]os*t;m;loKyvr;nn;m( kdpRb;,v[,tdyeitc'tyn( 17 EtSy;"sxIk;pn;=itm<@le Et;mhsm;lsfl'jNmceyte 18 eoSmsvRlok;n;'vyStejogu,rhm( w ypIN{;'gneySy;etVy;tq;pc 19 ' prS]Ihr,eyov;doWo.vits;'ptm( [ kov;xKnoitt_ytor;j;pt;mm 20 its'c'Tymns;su!'tnk;mn; e dUrsSq;PyswNy;nyy*s;;ity]h 21 e ' Ey|cmdwvk;mwvmhItle ]yEtevvekSytejo'itkmtm( 22 pt;Sydurt?v'sI/mRr=;kronO,;m( /KSvy'k;mdevos*mohyTy%l'jgt( 23 tm;y;t'sm;loKyvegnmht;tt" e Ek;knIs;rmte.xc't;kl;.vt( 24 O ' Ek;knI'sm;loKyk;'t;rSq;'sy*vn;m( ay'/;vitvegntNmemnsvtRte 25 e jLp'itmuny" sve/moRr=itr=t" R 3376 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ncD;tVym]wvkm]c.vyit 26 sh;yhIn'yTSq;n'pro/;vitx]v" u Xl;~y'pl;yn't]nv;s"p[;,n;xk" 27 Ty;loCyvr;roh;sVykCz`$'tt" Tv;pl;yne.ITy;mnsrovr;t( 28 tt" sm;/v;pjvenmht;ij Ev'tSy;"purogTv;p[s;rtkr"Sqt" 29 Im;/vv;cvr;nec;dehsy*vnbl;Nmm e u pl;ysemnoTv;htoSMyhmcetn" 30 k'n;mc'cl;p;'gc;vRtvk"pit" Svg;RTk'v;gt;sTv'TvuLy;n;St.Utle 31 suNdrTvmhe;svRl=,s'yt; u kq'vhsp;nIy'd;sIvkml;nne 32 pyo/r*x;tk.*sd;vhsv=s k=e,jlkM.'ckoml;Idmtm( 33 idv;krkr;Ty'ts'tepqloiht;" p;d;'gLy'tr;.;'itjp;n;'klk;v 34 u suo,.jm;'pI[ Ty;Tyjk.vr;nne ' tvdu"%;vs;no.UNmmdxRnm;]t" 35 Imim.U.u"pu]ohm;/v;y" R svR.;vw.vy;mvr;StvsuNdr 36 R mmS]Ig,m?yeWs.g;Tv'.vys u u suppvLlIm?yeWirefSyevm;ltI 37 u u aqv;mmv;Ky'Tv'gv;RLl'`tumCzs nTy=;mtq;pTv;'ytohnOpte" sut" 38 Vy;sv;cteno_vcn'Tv;p'q;n'pvh;ys; u [ tSq;v/omu%Ivp[p;[ heitcxnw"xnw" 39 kd;pceTprSy;pn,oitvcomm 3377 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tq;pl;'sTyJyv+y;Myev.v;g[t" 40 ' tq;h'mh;vIrsub;=T]yip[y; ny;mdevpUj;q|jl'c{kl;hm( 41 ' yco.vt;p[o_nctvTkloctm( Tvxp[.v;"sveprS]IWunpusk;" 42 R ' ahmek;knIn;rIvIr;,;'p.bo.v;n( [ bl;d;lm;m]yx" k't.vyit 43 e prS]y'sm;l=,m;]su%.vet( ' h;pkitR" xeWcdu"%'kLpxt;/km( 44 ' kmR.mry'xrpu<ym]v/Iyt;m( U U prS]Ihr,ec'kd;cNm;'krys 45 lo.;Tp[vtRtk;m"k;m;Tp;p'pvRte e [ p;p;NmOTyumtpSy;uStrenrkSqit" 46 RO e svepTvd(g,;Vyq|TvNm;pcnflm( R u k;mSyvxt;'gTv;r'tmCz"prS]ym( 47 u m;'smU]pUrIW;SqnmRtmklevrm( ' e Etdevsm;loKySmrSyvxt;'gt" 48 .Up;lv'xoTpTv;Tp*re>yonb.eiWkm( mStkoprgj|tn=sesmvRnm( 49 'e g[sitb@x'mTSy;StesveD;nvjRt;" ' R D;nIceTp[;Pyb@x'.v;NkSm;d(gsys 50 [ vvekS]WulokWspd;'prm'pdm( u ' avvekoihlok;n;m;pd;'prm'pdm( 51 tyo_vcn'Tv;m;/v" k;mmoiht" u v;cjwmnev;c'vny;vnt" pun" 52 tvoI=,n;r;c/;r;jjRrm;nsm( ip[ym;'];ih];hIittv;Smxr,'gt" 53 e t;vTp[ytm;n;rIy;vity*vne mO,;lkoW;'nlnI'hm.OgongCzit 54 e ' p[sIdhr,Ine]r=m;'svkSvkm( e e 3378 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Tv;c'nIrs;' uTv;.ndy'mm 55 cN{klov;cTyjdu"%'mh;vIr,umcn'x.m( u p[v+y;mmnodu"%'htyvt"=m;m( 56 ' 'u smu{p;rev:y;t;purdrpuropm; ' Pl=IpeStdIPy'tIv:y;t;s'Dy;purI 57 gu,;kr;ySt]r;j;eomh;yx;" a;StesvRg,wy_" p[t;pesmoblI 58 Ru suxIl;n;mt;y;RsvRl=,syut; sev;vxItSv;mdy;sdy;jnw" 59 sulocn;:y;tTkNy;vIrtTk=s'.v; sdUhpwrjyTskl;NsuNdrIg,;n( 60 tSy;p'g,*`'cv,Rt.vk"=m" u 'u u t{UpdxRm;loKy;sOjdNy;'Svy'v/" 61 ahm;s'mh;vIrtSy;d;sInOp;Tmj" sm;gt;SmdwvnTvxpitsuNdrI 62 e '[ tTsm;suNdrIn;StTvTsmon;StsuNdr" gOh;,t;'vv;henSvgR.og'ydICzs 63 j'bk'blv;Ns'hovh;y;'kgt;mp u hStnI'nihk'/eyt"p[itpye 64 ogIpuWolokl.teprm;'ym( ogenvn;b[ihk'k;y|.vvte 65 U u Vy;sv;ctSy;Stcn'Tv;m;/vom;/v;cRk" u dUrITySmro;v't;mTy;hvr;nn;m( 66 m;/vv;ckncent;'kNy;'D;Sy;mkml;nne tNmekqysuo,yidtemYynugh" 67 [ s'/p;rp[tIp;D" kq'y;Sy;mm;nuW" u .vyitty;s;|kq'sdxRnmm 68 ' ' 3379 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION cN{klov;ctSy;Stuv;mj`neitlkitls.m( aSttxRnnvD;SysTv'slocn;m( 69 ew u w"vss'DSyturgSymh;Tmn" TvNm'dr;y;'p]oStsvRg;mIhyom" 70 u u tmem;jvenpvnopmm( gmyssmu{;'ts%;s;?y;mhIyt" 71 ' u tto.Up;lpu]os*sswNyogOhm;gt" s;pcN{kl;s;?vIsupI[ t;SvgOhgt; 72 ' vc'Tyvcn'tSy;m;/voitTvr;Nvt" c't;kltcos*shs;m'dr;'yy* 73 u t]b;l.UTv;vwmvRm;Nvt" R turgm;nitp[;hgu,yu_;Nmh;bl;n( 74 ' m;/vv;cyUysvemh;Tm;n" svRl=,s'yt;" ' R u smu{p;rem;'ntk"xKnoitturm" 75 e 'u aqtetrg;"sveTv;tcn'.y; u R u prSpr'=itmu%;StSqunoRntmt;" 76 eu u aqwkSturgSt]smStl=,wyt" Ru m;/vSypurogTv;v;cmet;muv;ch 77 ah' .v'tny;ms'/p;r'ns'xy" 'e u k'Tv;k,Rydu"%;nmdIy;nnOp;Tmj 78 aNy.u_;vx'yO,mm.=,m( ' g[qko$p[y_;.Iru.mRmb'/nm( 79 ' u Svepb[IhyovIrn;bln;my; aNyeW;mp.og;n;'k;kq;]nOp;Tmj 80 g*rve,vn;vIrnst;'vmo.vet( jnyitkq'vivRn;k;'`t;id." 81 O ahmIgmesven;n;.UW;smNvt;" R ntus'hsm;";n" sv;R.r,.UiWt;" 82 3380 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] p[d=,;k;rty;sxwlIps;gr;" =,m;]e,pOqvI'xKnom.Uptep.o 83 [ m;/vv;c=mSvdoW'skl'mTp];viht'hy ap[.itmu:yosm'dr;>y'tremm 84 O u pre,d"s't;p"sd;ititnome sll'vis't'=,;CzItlt;'vjt( 85 [ e Svm;/uy.vid=u"=,mpihtOye Rw R e TyuKTv;t'nmSTyturgnpn'dn" 86 ' 'O tt"xu.=,etSypOm;v;jn" e p[c;:yen.OTyenvl'~yjl/'yy* 87 e purI'svRg,y_;'prdrpuropm;m( u w Ru u ' jg;mm;/vo.[;jNs*/;bl.JJvl;m( 88 t]opSq;'cyuvtI'g/nI'm;/voij" ' ;Smtmu%ov;Kymuv;ceitckomlm( 89 vOm;trh'p;qoRidnmektv;lye e Sq;tumCz;mk;D;te/nv;Nm;/v;y" 90 a;itqeyIg'/nIs;tm;d;y;itq'tt" hiWRTv;SvgOht]jg;m;Ty't._t" 91 ' yqo_v/n;vp[ty;tSy;hR,;t; m;/vSt;'nx;'nNyec't;Vy;klm;ns" 92 aqp[.;tevmlegN/Ny;" purtoij m;/v"skl'k;y|kqy;m;s.Usr" 93 u devIsulocn;y;tSmevidnex.e u gN/;idv;sn'kmRrcy;m;ss;ctt( 94 uTv;/v;sn'kmRr;jpu}y;Sttoij xoks;grkLlolnkrom;/vo.vt( 95 ydq|r;JyvsitmRy;Ty_;tidCzn; ydq|b;'/v;STy_;l'`tmhod/" 96 awvtSy;dwvn.vyTy/v;snm( e 3381 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nfl;"skl;Evy;v'toviht;" m;" 97 k'tlok;njLp'itm;?Vy;muG/ogto%lm( u kop.omonSy;Tp[D;Tv;k;yRnym( 98 Etic'Tymns;m;/vos*pun" pun" m;l;pup;idkk;y|lle%p[mv,Rtm( 99 e kNyem;/vn;m;h'km;ro/r,Ipte" t;l?vj;/r;jSyvmSymh;Tmn" 100 Tve$It]k;PyStkNyecN{kl;y; ty;tvgu,g[;m" kqtomepr;kl 101 u Tvd(g,g[;ms'lcohns;grm( u vlturg;!"sm;y;t" purI'tv 102 a/un;m;'vrTvenvO,kNyeslocne u u yt" s's;rm?yeSmStv;Smxr,'gt" 103 yq;gu,vtI'Tv;'ihn;Nyoj;n;ittTpum;n( 104 srojnIgu,v.OgEvnddur" ' e ' R xu.SyjldSy;pggnwkSynody" 105 [ tq;pn.jedNy'vn;cN{'kmtI u aqtLl%n'vIrom;l;k;rip[y;kre 106 Sv,;|glIysiht'dd*svnyonOp" u pupm;l;'tre Tv;t'l%s;'glIykm( 107 e ' u r;jpu]IsmIpes;g'/nItrs;yy* pupm;l;'bltSywdTv;s;g'/nItt" 108 tSq*b;l.UTv;dUrgTv;.y;kyt( R ' tt" s;r;jtny;l%t's;'glIykm( 109 u vloKyskl'ml;Tpp;#;Ty'tp<@t; U s;ptTpOp]ettoGymur'ij 110 u al%iSmt;kNy;ysvRmCyte u r;jpu]mh;b;hoTv;Kym%l'tm( 111 u ,usmv;Ky'myqoctmd'vc" e a;/v;sn'kmRovv;homm/[vm( 112 u 3382 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ptuyTs'mt'k;y|pqVy;'kopnTyjet( R O k;yetd"%s;?yetk;yoRn;itmojnw" 113 Ruu u k;yesemonSy;dsemEvih R tq;p,uv+y;myenp[;oitm;'.v;n( 114 ydqoR.vt;cwvsmu{opcl'`t" my;p[d=,Ik;yoRvrov;/roym( 115 tTpurohgmy;mn;n;.r,.UiWt; v;mb;(vTv;cvIr"Sy;Nmms'm%" 116 | u yenm;'xKytentsme.t;R.vyit e 'u sTy'sTymd'sTy'p]eSmLl%t'my; 117 aNyq;su!'k;y|l`tunihxKyte ' ' Etil:ys;kNy;tSy;Evkredd* 118 s;ptTp]m;d;ygt;m;/vs/m( ty;yLl%t'p]etTpi#Tv;tum;/v" 119 .Uyopl%t'vp[lle%;Ty'tk*tuk" Tvy;ydu_hkNye/Nye/Nyklove 120 e tdevmNmt'sv|kopn;STy]s'xy" ttStug/nI.UyogTv;tk$eij 121 ' dd*sulocn;yws;l%n'sNu dr;=rm( aqtLl%n'D;Tv;km;r;'gIt'ij 122 b.Uv;TyNts';vSmt;cpun" pun" tSms'xy'k;y|yd;s*SvIt'dd* 123 td;k'SvymN{ov;yNm;y;m;/v" pum;n( hlokpr];Steh.Um" pit" sd; 124 vn;s'dxRnn;pnvrTvetomy; e its'cNTys;s;?vIn"Sycpun" pun" 125 ;nVy;j;t;v;s'gN/Ny;sh;l." hStev/OTyt;'kNy;'g/nIs;pur/[k; 126 ' ' m;/v'dxRy;m;sxy;n'mckopr ' t'sm;loKys;kNy;kdpRsx'tt" 127 3383 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION rom;'ct'smSt;mud;'pXyitm;t( te]yugl'tSmNy]y]nmit 128 k;cn;Ny]tSm;;m;]gCzit s;=;dy'v;kNdpoRdvknNdnopv; 129 e xvoRv;vWy;/Ix" s;=;;p;vRtIpit" pwrtjgNm?yem;nuWonihj;yte 130 ew R anenSv;mn;jNmsfl'hr,Ix" m_vxgo.UTv;v/;t;Ty'tyt" 131 yd;h'kNyk;j;t;tdwnk'ssjRh ' ap[.itn;qoySvy'n;STy]s'xy" 132 O TyuKTv;s;mit'cgtu' njgOhpit ' '[ gN/Nyuv;ckNyey_ry'.{eTvy;pidseVyt;m( 133 u yq;sumitR"puWontq;.;it nNdy; U Ll;sog;].'gmNdivSmtm( 134 sv;R,v,uc;nn{;y;'mglocne O s'd*pu$;=ep;Tp[o_onoit/[vm( 135 u xnw" xnw" kr'tSySvkr;>y;mdxRyt( Tv;'{r;jkNy;y;" s'/Ty;gmn',u 136 ' O uTvwtTsopcoSq* s'.m;;'tm;ns" [ vny;vntov;Ky'm;/veTyuv;ct;m( 137 m;/vv;ckNyemNmsfl'msflomm Tv;vdn;'.oj's;=;devmye=tm( 138 sklwy*Rvnw" kNyeTv'vrTvenm;'v,u O TvogoStvron;Nyom;'vn;.uvsuNdr 139 sulocnov;csugteTv'mmSv;mI.;Gyenmht;.ve" my;ycn'po[ _tdevsu!'%lu 140 a;D;'kmh;.;ggCz;mnjm'idrm( 3384 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] m;/vv;citeityidv;vCmkNyegvRStd;.vet( 141 gCzitvcn'v_n;y;itvdn;Nmm Svy'vc;yRc;v|gyu_ti/Iyt;m( 142 sTyehvcn'tSmN.vyssutTpr; Tyu_;tens;kNy;hiWRt;SvgOhgt; 143 ' t]wvm;/vStSq*vOtobprCzdw" c;v;/rEvSqtov;/rovr" 144 t]Sq;jn;" sveKcNdnv.UiWt;" R idVy;'vrprI/;n;rejdvg,;v 145 u Re Kvcd(gIt'KvcOTy'KvcTkol;hl?vn" KvcTknp[dIp;lStTpursmvtRt 146 e heiWtw"sivOd;n;'hStn;'cvbOihtw" ' w ' hWRSvnwp]I,;'prt;" kk.odx 147 U n;n;pt;k;nvhw/vlwnps." R RO sm't;gn'sv|Vy;'ihy]jwmne 148 kpx;Nsm;d?mu!;@'@mZZr;n( R v;dy;'crekpm/ukohlk;idkm( 149 ttoyuvty" sv;R"srojkorkStSq; llt;nsugIt;njguN{n.;nn;" 150 prSpr'y*vnto`WR,Cyutm;ly; p[Sved;Mbugl'/b.*kNyevt].U" 151 w R g'.;rIk;rct'pI#m;suNdrI D;it.veit;y;t;vr'Sq;n'slocn; 152 R u a];'trevmpu]EWxYyopr;TkllB/n{" nveddwvnvv;hk;y|slocn;y;sulocn;y;" 153 e u v/;tOm;y;xtmoiht;n;'kd;pnSy;vnes%;y u tt"Svs'ktv/'jnoyvSmOTyn{;m.jTsu%n 154 e vn'prTyJyx;nu.ITy;jl'pv;nlnIsu%;qRm( [ s'dtet]ihm;nlenySykmRntdNyq;Sy;t( 155 3385 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ved;idx;S]m%l'pp#'tlok;" kvtn;m=itp;lsev;m( [ u |u g[tp" p[itidv'pits;/y'tnIStq;pc.jTyit.;GyhInm( 156 ' [ u mStkoprit'itdu"%;ncsu%;nc aNyk;lesm;y;Nth#;dNy;nsm 157 n{;v'tsm;loKym;/v'd"%.;gnm( ' u p[c'ty;m;sj;nNs'ktmetyo" 158 e /gSTvmur;jpu]dvm;y;vmoiht" ' 'w vSmOTynjs'ktn{;'sp;[ Pysevte 159 ' ' as*du"%;gt;kNy;vrSynk$e/un; k'.veynet;Ks'kty;itnflm( 160 ' itTv'vp;pkmR{;'ssVymStk w ' e my;hy'sm;netVy;s;vr;n; 161 kNy;r'cr'cmud;p[;oitduLlR.m( td;k'svy;k;y|m;/vSy;Sydumt" 162 e Re /n;q|ytesv;svR.;ven.U.j;m( e u teNmud;Svy'p;[ 'sv;du"%enk'td; 163 e p[cits'c'Tysm;turgmm( e ' s;r;jkNy;y];Steyy*t]n." pq; 164 vr'pd=,ITySmr'tIsmy'Svkm( [ v;mhSt'smuTytSq*v;/r;g[t" 165 O hStev/OTyt;'kNy;'pcoitjvens" [ e pOnvexy;m;sseStSymh;bl" 166 e t;'r;jpu]Im;d;ypurI'k;'cI'sxo.n;m( u t;mq;s*sm;loKyp[coitTvr;Nvt" 167 e v;cp[vhNp;,'nm;nss;?vs" p[cv;ce smu{;'trtIrSq;'k;'cI'n;mpurImm;m( 168 pXysvR]v:y;t;'jnsvRs%p[d;m( u a]m;/vvIrSytSyv;/rSyv; 169 kSy;pc.y'n;StpXycN{n.;nne 3386 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] me/ns'l;'k;m;nlx%;vlm( 170 ' kck.krw" s'nv;R,dihsudr 'e ' Tv;mu%peSmNmNmu%.[mro/un; 171 CzTp;tum/UNy]k;D;teititip[ye ' Tv;g;]s'Spx;RCzrwStuditm;'Smr" 172 ];ih];ihip[y];ihtv;Smxr,'gt" e itb[vttm!m.vI+yvr;'gn; 173 u ''' U xok;tsv;RIc'ty;m;scets; ay'm!oduce"p[con;mve/s; 174 U e l%t" k'll;$emyNmy; h;ht;SMyhm( e Kvm;t;Kvcmet;t" Kvcv;/rovr" 175 anen;h'sm;nIt;/gStu`$n;'v/e" al'lok;"p[kvitgv|jgitsvRd; 176 | veCztgvRv=v/;t;`$n;sn; 'u O ' tq;pvpde/yn.RyTv'ctTprm( 177 w | p;y;eitcTv;r"p[xSy;dI`RdxR." Ty;loKyd;kNy;vco." koml;=rw" 178 p[cpTyuv;c;s*svRk;yRvc=,; e'[ sulocnov;c !'kmnovIrkNy;hmvv;iht; 179 m;'sm;l(ymohmekq' y;Sys dumte R x;S]o_v/n;vIrvv;hengOh;,m;m( 180 tvsev;'kry;md;sIvTko]s'xy" Tv'mp;[ ,;m].UW,'b;'/vStq; 181 e anNygtyon;yoR.v;Iitmvwitkm( vv;hyoGyvStUnvv;h;q|sm;ny 182 mTp;,g[h,'xI`[kj;@'ghIitc ' O a'tdO!bih"Xl+,'vdrIflvc" 183 R ' a;k<yRtSy;mU!os*prm;'pI[ itm;yy* turgm'ct;'kNy;'sSq;Pywk]dumit" 184 ' ' R 3387 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION krkk,m;d;ytSy;StTpurm;yy* tt" s;c'ty;m;sv/'nnpxSytm( 185 U'[ yt a;v;'prTyJymU!os*hiWRtoyy* k'ktRVy'Kvg'tVy'KvSq;tVy'my;/un; 186 aits'k$k;yeSmSt;rome.veTkqm( R yd;hm]itmk'vidy'ittetd; 187 pu<ytIq|sm;s;pr]jNmk;Myy; p'ct;'pity;Sy;ms;peySkrIyt" 188 [ miyog;dy'm!onv;/rm;/v* U jIvy'it]yoPyet=,m;]mpSmrn( 189 e mySqt;y;metW;'.veIvnr=,m( e mOt;y;mpy;Sy'it]yoPyettpct;m( 190 eu' m;muiXyyd;p[;,;" y+y'tt]mejn;" ee .vy;mtd;nUnmh't/.;gnI 191 d;nI'p<ytIqeWyVyo.gv;Nhr" u Ru tSmNp[se.{'msvRmv.vyit 192 e e p[;,eWcvneWsvRmvvnXyit u u e teWSqteWskl'StokStokns?yit 193 u u nx;vx;nlnIihm;kredrItec<@kre,.;Svt; U sugN/pupp[kroitsudrIn;oitk'.gvrSys'gmm( 194 ' O d;vc'Tyeitvr;'gn;s;si'sm;mh;jv'tm( tutp"s;grv,upTNyojRg;mvDoms'gm;y 195 ' tSmN=e]vrep<yeg;s;grs'gme u vse{;j;suW,;:y" somv'xsmuv" 196 e g'ttSys.;'r;Dets;s;Vyc'tyt( 'u my;yuvTy;ktRVy'kq'.p;ldxRnm( 197 U a/v;snsU];,sdUv;R,.ujmm e kNy;h'trg;!;yuvtIs'gvjRt; 198 u c;r]'m;mknnmnovSmyk;rkm( U' a;Tm;n'gopyTv;h'y;Sy;mnOpte" s.;m( 199 3388 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] N{j;lp[.;ve,s;.UTv;puW;it" p[vvexs.;'r;D"su/m;Rmvjwmne 200 t'spmv;y;'tx_hSt'hy;snm( ' Svy'pp[Cz.Up;l" kSTv'kth;gt" 201 tSywtcn'Tv;s;kNy;puW;it" u p[,Myov;cr;j;n'sd'sn;ym( 202 u devvIrvron;mpu]ohpOqvIpte" vtRn;ysm;y;tSTv{;Jy'pits'pit 203 [ [ yTk;yRms;?y'Sy;devs;/y;Myhm( mySqtenmu"k];pSy;Tpr;jy" 204 R it Ippur;,ey;yogs;revIrvrp[dxoRn;mp'cmo?y;y" 5 Wo?y;y" r;jov;cit;]wvmh;b;hommr;Jyesxo.ne u ktRVy;temy;vO"s'xyon;]vte 1 ttovIrvrStSys/*/r,Ipte" v;sstt'vp[tTsev;gtm;ns" 2 aqwkd;tSypurjmneskl;"p[j;" e w .Imn;don;m%"=o.y;m;ss'ttm( 3 t/;yttor;j;p[Wy;m;st'W; e ttos*g'@khtyy*vIrvrojnw" 4 'u ddxRpvRt;k;r'st/r,Itle u'' d';^ kr;lvdn'%n'tsx_/Ok 5 ' n.s.[;myNsi'scvIrvroW; %n'tmitp[;hme`g'.Iry;gr; 6 p;jRt;STvy;yeydr;TmNp;pp;dp;" eu b.Uv"flnStetAtup;[ Pyyq;&m;" 7 u e ' %;idt;" p[;,noyeyr;JyeSmNp;pn;Tvy; e ym;lyesmStwStwdxnt.vyit 8 R R'e 3389 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mucn{;mredm;'pXy;Ntkr'njm( ' u any;n{y;kNtemh;n{.vyit 9 tt" sopsmuSq*o/s'r_locn" /Ul/Usrsv;RSTy_n{omh;bl" 10 .Imn;dv;cgv|m;kdubtv;yu" xeWt;'gtm( Ru e tTs'dxRnm;]e,p[;" konuvmuCyte 11 Jvldx%;e,I'pvxeCzl.oyq; [ mTkop;nlr;x*Tv'tqwvnpitys 12 itb[vtt{x_y;nxty;ty; u ''' ' sjJv;lmh;kop;TTv;'k;rn"Svnm( 13 spp;tmhIpOgt;yug@kStt" e | c;lyNpOqvI'sv;|Svnt*`prPlut" 14 %n'pitt';g;B/ro/sij smIp'tSy .UpSysg'tmpcme 15 u u sgCzNpqvp[Wddxwkmh;xym( Re R j;JvLym;n'tjo.itIymv.;Skrm( 16 e v,udtg,wy_tlsIm;Ly.UiWtm( U Ru u idVy;Mbr/r'idVy'rq;!'Smt;nnm( 17 pp[Czittto._y;scvIrvrtm( kSTv'kth;y;t" KvgCzsvdSvn" 18 puWv;ckNyev/OtpuvxmO;'tnx;my ' e e ' kqy;msm;senotumCzsceNmud; 19 ahm;s'pr;r;j;c*rv'xvn;nl" u /mRbrit:y;t" svR/mRpr;y," 20 u my;yD;"t;" sved;n;nskl;nc R ctuvWsh;,p;lt;cvsuN/r; 21 RR p;%<@jnv;Kyenmy; .UmijNmn" l'`t;kopm;s;doiWt;nihk]ct( 22 3390 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] my;ten;pr;/enSvymevv/Stt" jh;rtT=,;devsv;|r;jy'W; 23 aq;h'gts'p" xok;dG/m;ns" kyidRvsw" s;?vymr;jvx'gt" 24 m;';c]guntTkmRpk$Itm( e [ _.;Skrdev;h;sgit" p[." 25 R u /mRbry'r;j;tpu<yy" sd; u aSTySydurt'kx;myvCMyhm( 26 p;%<@boR/toytujh;rijx;snm( tenvkmR,;Sq;n'nrkc;Sydure 27 w vOCzd"sUyp]ySyyenv/Iyte Ru stSyv/m;oitx;S]eWitntm( 28 u tSm;dy'p;pkm;|bh;pOqvIpit" [ EtSynryeSq;n'kLpko$xt;v/ 29 a;Tmd;'hreStuprd;'c meidnIm( sko$kls'y_"p[y;itnrkv.o 30 u yohremhI't;vvSyb[;,Syc ntSynitdO;kLpko$xt;v/ 31 R prd;'=it'yStur=tuyStur=it R sko$gu,m;oitpu<y'd;tOg,;dp 32 u ttohxmn;dex;KTv;vwpitmOk;m( U kLpyon*p[;,ih's;svR dwvmy;t; 33 g;vb[;,;wvtqwv;NyepjIvn" my;dunnht;"ko$ko$shx" 34 e k;lenp[rt;s;?vm;'svR=yt;ym( e %yon'smuTp'.vtIp[j`;nh 35 g;B/sm'tIq|dLlR.dvtwrp u 'w SqlepmOTyum;s;y]eymmsit" 36 ' gCzsuo,.{'t.vyitns'xy" e acre,vpitn;dxRnt.vyit 37 w 'e 3391 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Vy;sv;ctSywtcn'Tv;s;kNy;prm;tm( u vv'dcr,*tSy/mRbmRhIpit" 38 e u ttorq'sm;sr;j;i]idv'yy* sopvIrvrovp[jg;mnOpte"s.;m( 39 r;j;ct'mtTv;%n'.Imvmm( O' u tSywdd*vv;henjy'tI'njkNyk;m( 40 jy'tI't;'sm;d;ys;kNy;puW;it" tpStumng;s;grsme 41 ' g;B/s'gme;Tv;p[.;teijsm gItwv;RnOTywyje;r;y,'p.m( 42 w [u nr;mW'hvy'cfl;h;r'ijom kd;cdupv;s's;ktecvr;n; 43 Ek;knI'sm;loKykog[hId].Utle m;'nIcmitmTv;s*sm;cv;jnm( 44 .UyEvnj'r;Jy's;jg;mvr;n; m;/vSyvyogentSyv;/rSyv; 45 mOt;s;r;jtny;ytoNyn.jTyp tSy;'mt;y;'.Tyos*njRg;myCzy; 46 O O vlPyb/;t]p[coTytxok.;k e jg;mmr,;q;Ryg;s;grsmm( 47 g;B/sme;Tv;tulsImOi.UiWt" t;lritp[;hp[co.Imm;trm( 48 e pv]eTvlem;tSTyj;My]klevrm( sulocn;mek;'t;Sy;q;tv'krys 49 .Uyo.Uyob[vttmittSy;k'kr;" u '' b?v;p;xent'nNyunR_;'tTs.;'pit 50 [ t;vIrvr;dex;Tk'kr;Stesd;,;" u k;r;y;'Sq;py;m;su" p[cmnuvlm( 51 e EtSmevk;let;tTk;yRmtm( u 3392 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] h;h;k;romh;n;sI{;Jyeijsm 52 EtCzTv;tkmRscr;j;gu,;kr" ' a;y;toTyts'tovdtIitijom 53 nW'g,rqnmR," %nStq; /;nuk;k*'tk;ko$ko$shx" 54 Sq;neSq;neprtSmn[;j;vwxokvl" ue nyojy;m;std;r=;ywijsm 55 ten;D;Stt" sveyo;romtvm;" R sTvr;" pitr=;sutSquStSmNpurW; 56 e gIt;ng;yk" svwnTy;nntRkStq; R RO v;;nv;dkvt]Ty_;ns;?vsw" 57 w tt" sr;j;vp[Wsm;ySvm'i]," Re kmetiditpp[Czxokophtm;ns" 58 m'i],cu"dev;tmd'kmRn'nutKvct( a' ' Et;vt;'n,;'m?yepXyt;'Kvjg;ms; 59 O kopjLpits;l+mI"x;pen;gTy.Utle TvdIy's*/metihRSvym'tr/Iyt 60 m;y;myIs;rm,Im;yy;Tvd(ghSqt; Oe m;y;'Svky;'dxRTv;gteTyNyevd'itvw 61 kcd'it rm,IsvRl=,s'yt; u a;gmyit.Uyop.g;om`v;yt" 62 tNmu%cN{vNmTv;vc'Ty;Tm;nm;Tmn; ' kcd'itcN{e,nIt;supitpye 63 [ vd'itkps;kNy;sd(g,;dI`Rv;sn; u .[;NTy;cN{ms;g[St;pU,c{n.;nn; 64 R ' idGgjwnlnI.[;NTy;p[fLlkml;nn; R vWd<@p[hSt;cnIrj;klk;kc; 65 kcd'itsO;s;mNy;'S]y'np' O t{Up;dxRn;loKyenIt;pgu,;Sqt; 66 3393 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kcd'it.Up;lTvy;svRidxojt;" pwdv;'gn;jetgt;s;i]idv'pit 67 Rw 'u [ aqtemi],oNyoNym;loKyeitmu%y" ' StB/;v;.vNsvenTs;h;" ss;?vs;" 68 R .Up"sulocnepi]Kvgt;svh;ym;m( u TyuKTv;smhIp;l" pOqVy;'mCztoptt( 69 U r;j;n'pitt' ;xoknmh;t;tt" jDeh;h;rvStSmgreijsm 70 tTdn?vn'vp[pituTv;cj;yte [ Tp[=tet]lokditkk.o dx 71 e ' /Ul/Usrt;'gtnpit'm_kxkm( 'uO u b/OTym'i]," svetrs;s*/m;yyu" 72 R aqv;/rSt]Ivmdevj" tSy;" pI#'sm;lrodk,Svnw" 73 h;ip[yccl;p;suv,Rksmp[.e e ' u xok;B/*p;tyTv;m;'Kvgt;svr;nne 74 mmk'dW,''Tvy;ndoRWy;ip[ye U ndd;skq'.{edxRnkml;nne 75 ' njIvy;My'h.{e=,m;]'Tvy;vn; ' atomedxRndTv;yt;'p;[ ,r=,m( 76 ' k'/nw" k'jnw" k'mm]w" k'v;/nwgh" e RO w n;omyid.{eTv;'p;[ ,e>yopgrIysIm( 77 Et;Nyvp[Ws Tv;k,'mht( Re xok;NmOTyuvn'Tyyy*g;B/smm( 78 ' t]g;M.s;Tv;smu{jlmte nve.;Skr;y;`|gg;nTv;h m;trm( 79 ' g'dvjgNm;tSTvlevmletnum( e Tyj;mt;'yq;.Uy"p[;omtTkrys 80 itb[vttvp[tTk'krvr;Stt" u ''' v/'vnNyu"sx';vIrvrSyc 81 3394 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ttovIrvr" p[;hkSTv'.o"kta;gt" kqm]tnuTy;g'kWetdSvme 82 t;Kymetd;k<yRttov;/ro%l;m( t;'kq;'kqy;m;s<vt;'vSmyp[d;m( 83 aqTv'm%lok;n;'pvrosns'xy" U R [ g;N/vIRr;=sIv;ppgIv;pkrI 84 x;p;gtevs;kNy;tSm;dNtihRt;Svym( s;devp,IkNy;dev;n;'nly'gt; 85 kq'ty;sm'.yodxRnt.vyit U 'e ckorpeypIyUWggneroih,Ipte" 86 ' ' k'xKnuvitt'p;p;v;ys;blnopc ' ydp[;Py'ntTp[;Py'p;[ Py'yl>yte 87 j;n'ittn'kNmoh'pitngCzit [ kn;pdIytekNy;kNy;kn;pgOte 88 pUvjNmny;kNy;t;'kNy;'l.tepit" R pu]p[yojn;.;y;Rp];"p<@p[yojn;" 89 u kvitd;rg[h,mtEvmnIiW," | yqehdIyten;y;Rtq;n;rIsmXnute 90 dn[jNy;mPyeW.O"kmidnI'shet( u s{Upoppit"S]I,;'stoW;y.veih 91 ' rv*SqteppNy;m/Un.[mr" pbet( n;rIWustt'c'v,u._vn;dr" 92 xok"knuTy;gSt"pus;'v@'bn;" ' d;r;"pu];Stq;.[;t;dex;b;'/v;Stq; 93 punlR>y;mesvepnlR>y;nc;sv" Ru nmu_ovWyo/moRnckmRt'Tvy; 94 vtRm;negtem!.vy'jNmduLlR.m( U mmm;t;mmpt;.;y;R.;[ t;/n'mm 95 nfl'y;itvwjNmnO,;'mmty;ty; Ev'pbo/t" sMy_n/Irvre,s" 96 [ 3395 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d*mRnSy'prTyJytSq*t]wvjwmne ttStugN/nIp[ITy;hs'tISvgOhgt; 97 ' gTv;cm;/v'mcSvp'ts;ddxRh ' e ' gN/Nyuv;codub.mStevflo.vt( 98 Ru e [ vv;hk;les;kNy;b.Uv;'tihRt;Svym( Ev'tSy;vc" uTv;smuSq*sm;/v" 99 vll;p;kl" xokmh"+m;tlel#n( R u kNy;y;dUW,'n;Stn;Stv;/rSyv; 100 mmwvdUW,'sv|ytohInSys'g.;k nIcs'gteps;su%yCzitnov/" 101 e 'u ' Etdevmy;D;t'ytogitry'mm np[;oitsu%kIc"s;Nmh;np 102 ' p[ts'g;Nmh;devono.v.UW," e p[vXynIly'nIc'S]I/n;idkmI=te 103 kTp[sm;s;W@vK]"sW@;nn" st;'Tv;gu,nIc" sEvvWIdit 104 u ' doW'sotum;oitxtpo.ved; ' xu.mCzj' p[;DonIce>yonihnyet( 105 =,mekmpp[;DonIce>yonihnyet( p;dmekmpp[;DonIcw" shngCzit 106 v;svcn'nIc" sEvvWIdit doW's;otum;oitotum;y;ityt" 107 tt"smym;s;p[k;xyitcosn( mnSyekvcSyekkMmR<yekyt;Tmn;m( 108 mnSyNycSyNyTkMmR<yNyur;Tmn;m( yd;kryitkNy;vv;h's;nOp;Tmj; 109 n;.vyd;xok"SvLpopdyemm Svg|gt;ceTs;kNy;svRl=,s'yt; 110 u nIt;nIcenxokoydyed"sho.vt( u 3396 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] l%t;mvsvR]t;' pXy;mvr;nn;m( 111 vSmtunihxKnomjIvt;nenc;Tmn; | nIco@gt;s;?vInjIvyits;=,m( 112 v;/rop tCzoknjIvyitd;,w" R yq;m;t;pt;Ty_odexStTp[;yemy; 113 tqwvs'pitp[;,;STy_Vy;n;]s'xy" [ punStTp[;yep;[ ,;Ng'g;s;grsme 114 Ty+y;mIit!'Tysg'tmpcme u u EtSmevk;letn;rd;Nmunsm;t( 115 u p;dlepmh;bur.gMysm;/v" ' yy*kyRvswg;s;grsmm( 116 R g;B/toye;Tv;cpUjy;m;sc;Cyutm( tulsIp]m;l;..UiWtom;/vStd; 117 R b;lritp[;hjukNy;'srr;m( m;/vv;cdevTvTslledhp;[ xokSTyj;Myhm( 118 e' .;vjNmnt;'kNy;'m'd;Sysxo.n;m( TyuKTv;t;'nmSTyg;']loKym;trm( 119 w ttStTsll'nepvmpcme [ e u aqvIrvr"pOtv/OTynOp;Tmjm( 120 e' tTs.;'pitvp[Wjven;gTytnw" [ Re tt" sm;loKynOp;Tmj'tpI[ it'sm;s;an'xo.;m( 121 ' kSTv'TyjSy]kq'xrIr'bhIitt'vIrvr'jg;d U[ m;/vv;cah'vmr;jSypu]om;/vs'Dk" 122 mOgy;ywvn'`or' sswNyogmmekd; aSTyek;ngrop;'tsrsIpxo.n; 123 e n;rImek;knI'rMy;mpXy't]k;muk" s;ccN{kl;n;m.;mnIm;'Smr;turm( 124 sulocn;y;"p[St;v'kqy;m;s.Utle 3397 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttSturgm;!ovlsrt;'pitm( 125 p[c;:yen.OTyengtStSy;"purpit e '[ tSmevidnetSy;a/v;snmumm( 126 tq;k<yRmy;t]p[rt's;'glIykm( e u mmp]'sm;loKys;'glIykmumm( u s;ptTpOp]eWyLlle%tduCyte 127 u Ii]vmdevSypu]ov;/r;y" pt;tSmwvv;henm;'pd;Syitsm 128 [ aq;/v;sn'kMmRovv;homm/[vm( u tq;Pyup;y'v+y;myenp[;oitm;'.v;n( 129 v;mb;'smuTySqt;h'vrs'm%I O u yenm;'xKytentsme.t;Rns'xy" 130 e 'u vl:yp]'s;kNy;g'/Ny;StTkredd* g'/Ny;cty;d'tTp]'mmumm( 131 tTs'ktpcns'Tymms'm%e '[ ee u u hym;s;nIt;t];h'n{y;jt" 132 any;Vyqy;t]punStTp[;ihetve td;j;gr'.{,uv;]v/;nt" 133 Tyu_;Syr=;ywnyuJypdg;Nbn( vhSy;'t"purgTv;s;kNy;puW;it" 134 ' ttov/OTyS]IveWn;n;l'k;r.UiWt; ' Svd;sI'pWy;m;stm;netnp;Tmjm( 135 e[ 'u O td;Dy;sm;gTyttonOpitn'dn" =;'cct;'s;?vI'l+mI'mitRmtImv 136 U s;ckNy;smuTq;ysuv,;Rsntoij vv'dcr,*tSypulk;'ctvg[h; 137 e ttog;N/vRv/n;sr;jtny"su/I" cvv;het;' kNy;'t]wvp[;k*tuk" 138 tTp[mv;r/;r;."s's_onOpn'dn" e t]wvt;'nx;'nNyekvNR klty;sh 139 3398 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] aqp[.;tevmle s;mOgIlocn;stI a;idt"svRv;'tkqy;m;sm;/vm( 140 O ' tt"sulocn;s;?vIjy'tI't;'np;Tmj;m( O m;/v'csm;d;ysuW,Sys.;'yy* 141 e t;'kNy;snOp" uTv;hiWRtom;/v;yvw sulocn;'jy'tI'cvv;hendd*tt" 142 tSmwty*tukTvensr;j;/mRtTpr" u supI[ tonjr;Jy;|dd*Sv,Rxt;nc 143 ttovc]m;v;s'nm;RysnOp;Tmj" tSmNpu<ytmetIqeck;rvsit'ij 144 R t];'tre p[ctk;r;g;rnv;snm( e'' s.;'sm;nIytt'ty;m;sm;/v" 145 ay'p;pmit"r"Sv;mv;s`;tk" x]U,;'pvromU!or=,Iyomy;nih 146 [ p;ltopmunRTy'ps;d/n.ojnw" [ x]ukmRkroTyevsmy'p;[ PyndRy" 147 vpy;'ynhStennyeTp;drj" %lu e xr"'tittenvSv;mn'p;[ Pys'pdm( 148 w nUnmevp[.itvxg;nOpr;jy" 'u ' tmPyudkvi'sonv;R,t;'nyet( 149 its'c'Tymns;ten+m;pitsUnn; u p[conceos*nrStoijsm 150 e t;>y;'S]I>y;'td;vp[s%nsnOp;Tmj" u e kTk;l't]tSq* xokVy;/vvjRt" 151 tSy;'slocn;y;'tm;/vSymh;Tmn" u u xt'p];jy'Ty;'cxtejDrest;" 152 u u m;/vSysut;StepxS]x;S]vdom;" b.Ub"svRlok;n;'pI[ tye/mRtTpr;" 153 u jNm;'trop;jRty;v,u._y;cs'gt" Ekd;c'ty;m;smns;scm;/v" 154 3399 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kohkSm;Tsm;y;t" kSyv;knnmRt" .Uy"Kvcgmy;mk]v;Sq;Sytemy; 155 vWy'.jtojNmvn;pu<yenmegtm( 'u tSm;i;,Rvm'ko]m;muryit 156 e s's;reSmn'p;[ Pyyenn;r;/tohr" a;Tm`;tIsvDey" svR/mRviht" 157 .Uyo.Uyo.veNm.Uyo.Uyopp'ct; s's;roymt" svR"Klexdo.wrvomh;n( 158 v,u._'vn;nSy;NmmOTyunv;r,m( atoskl'TyKTv;kry;MycRnhre" 159 ' EticNTymns;vSycmumu" R vkm;R,m;ysv;Kymdmb[vIt( 160 m;/vv;cvkmRNmh;b;hom'v,o" xl;myIm( p[itm;'dihnm;RysvRk;mflp[d;m( 161 e tSy;dex;tovp[xLpn;vkmR,; p[itm;rct;tenmh;v,o"xl;myI 162 nvInnIrdXy;m;pu<@rIkn.e=,; xcgd;p/;r,Ic ctu.j; 163 Ru l+mIsrSvtIyu_;vnm;l;v.UiWt; smStl=,wy_;.UiWt;svR.W,w" 164 Ru U vc]m<@pet;'cs'Sq;Pyp[itm;'hre" spUj;'ktum;re.k;md;'cp;,nIm( 165 R e tSmev;lyevp[`tdIp'ijom O dIp'pitidn'yCzdvCzx%'sc 166 [ p[;t" ;yISvy'.Tv;ky;RTs'm;jRn;idkm( U m;gRxo.;'cvp[Wt]oplepn'pn" 167 Re u ;Tv;g;B/slleTv;p'cmh;?vr;n( i]s'?y'pjyei,umph;rwrnumw" 168 U u g'//pnwvSt;'bl/pdIpk" w RU w e e U w RU 3400 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] gItv;w" p[b/Stvp;#" suxo.nw" 169 ' w p[d=,wnmSk;rwr?vrwvd=,w" R w nr;mWwhvywfl;h;rwsm 170 R nmon;r;y,;yeitjpeTp[,vpUvkm( R a;=r'mh;m']svRk;mflp[dm( 171 ' EvmBdsh;,mh;v,o"pr;Tmn" ck;rpry;._y;spUj;'svRk;md;m( 172 tSy;._y;ttStu" svRdvxrom," e a;vbR.v.gv;'StulsIksmp[." 173 U u a;v.Uthr';sd;rom;/vStt" R' xrs;.Umm;lvv'dcr,*hre" 174 e m;/vv;cnmStedvdev;ynmSteprm;Tmne e prex;ysurx;ynmSteD;nd;yne 175 e nmSteprm;nNdpuWomkxv nmStepne];ykml;ptye nm" 176 nmStebp;ynIp;ynmonm" vcNTy;y;vcNTy;yXy;Xy;yvwnm" 177 nmS]wloKyn;q;ylokp]enmonm" nmSteD;ngMy;ynmStesvRx;%ne 178 ks;ryenmStu>ynmStek$.;rye m/uh]enmStu>y'v/;]ecnmonm" 179 R yenTvyoOt;ved;mInp/re,vw g'.Ir;'.on/erM.o>ytr;mh'.je 180 yenTvyoOt;pOQvIsxwlvnk;nn; kmp/re,ytSmwt>y'nmo nm" 181 R e ' u v;r;hmUitRn;yen/r,I/r,Ipte Ot;njd'tntSmwt>y'nmonm" 182 e u nOs'hmUitRn;yenTvy;dwTyovd;rt" ihr<ykxpu"StSmwt>y'nmonm" 183 u 3401 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION blyDStq;?vStoyenv;mnp,; tSmwt>y'nmodevkXyp;d;nk;r,e 184 u ptrStipRt;yenTvy;=T]yxo,tw" k;tRvIyoRhtoyentSmwr;m;ytenm" 185 r;v,onhtoyenk*xLy;sUnn;Tvy; u m;rIc"k.k,RtSmwr;m;ytenm" 186 p[lbonhtoyenrevtIpitn;Tvy; ' k;lNdI.eidnet>y'tSmwr;m;ytenm" 187 u ved;vn'idt;yenvloKypxuih'snm( spenTvy;yentSmwb;ytenm" 188 u MleCz;viht;yenyug;'tkLkmUitRn; e svRlokiht;q;RytSmwt>y'nmonm" 189 u hre v,odwTyj,on;r;y,p;my s's;rs;gre`orepitt'm;'smur 190 ttohW;RNm;/vos*p[=;Lycr,*hre" .um*np;Tysv;Rjg;dm;/vohrm( 191 ' m;/vv;cgovNdprm;nNdmukN dm/usdn U ];ihm;'p;pn',ytSTv'svRp;ph; 192 itSto]'tSyuTv;.gv;N._vTsl" prm;'pI[ itm;s;tmTy;hvc"Svym( 193 I.gv;nuv;cvr'vry.ovTsm;/v=T]yWR. b[Tv'v;xvTv'v;xTv'v;kmCzs 194 m;/vv;csvRmvmy;p[;'jgdIxns'xy" e dwvtwrPyXy'Tv;'pXy;mvrd'p.m( 195 [u .u_'m_'/nwy|d;tusv|.v;N=m" u ' p[.on._yoGyoSm._mevp[yCzme 196 I.gv;nuv;c3402 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tvx_y;ny;vTsp[Itohn;]s'xy" kmStvStuyTv;tv;nO<y'.j;Myhm( 197 sUtv;cTyuKv;prmp[It" p[s;YyRcturo.uj;n( tm;ltv;Nv,u"pt;pu]mvij 198 I.gv;nuv;ca;lnp[.;ve,tv;nO<y'gtoSMyhm( svRmvxu..{.vyitns'xy" 199 e ' k;mn;p[itm;vTsy;yogensvRd; pUjt;mmtenTv;'ny;Myh'tnupit 200 e '[ Vy;sv;citdTv;vr'tSmwctu.RdIR`b;." R .Uy"p[;,w"sm;lt]wv;'tr/Iyt 201 ttSt;'pitm;'v,o"sd;rom;/vStd; [ a;r;/y;m;s._y;y;yogwrnumw" 202 s.uKTv;skl;N.og;Npu]p*]smNvt" g;y;'mTyum;s;sd;romo=m;v;n( 203 O p#ithrcr]wy_m?y;ymetTskldurtr;x?v's."svR._y; Ru hjgits.uKTv;svR.og;'Stto'tevjit .gvt"Iv;sudvSy/;m 204 [ e it Ippur;,ey;yogs;regg;s;grs'gmm;h;TMyv,Rnn;m ' ' Wo?y;y" 6 smo?y;y" IVy;sv;c.UyEvp[v+y;mg;m;h;TMymumm( tCzTv;m;nv;" svesv;RNk;m;nv;uy" 1 R u yenn;crt';n'g;y;'lokm;tr a;loKytNmu%s" kRVy'sydxRnm( 2 ' U R p[.;tey" Smre_y;g;Ty=rym( tSynXy'itp;p;ntmovd,odye 3 3403 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;yensrt;'pvr;jukNyk; [ tSy;g[;;,sv;R,a;idsll;nc 4 xrIr;,prTyJyg;;n'pkvt;m( [ R g;];<y;y;Nt p;p;ng;;nmkvt;m( 5 R ahoc]mhoc]mhoc]md'pn" u pt'itnrkm!;g;n;Sqtesit 6 U xrs;yovhe_y;g;M."k,k;mp smuCytemh;p;pwbhTy;id.ij" 7 R[ ll;$eXyteySyg;swktmumm( spu<y;Tm;jgTsv|pn;itn;]s'xy" 8 u g;tIr;Tsm;y;'ty" pXyeTprm;drw" ' some/sh;,fl'p;[ oitm;nv" 9 g;tIrmh'y;mTvm;gCzitv_y" tSyv,u"p[s;Tm;sv;RNk;m;Np[yCzit 10 g'gitn;ms'SmOTyyStukpjlepc e kroitm;nv" ;n'g;;nfl' l.et( 11 g;Mm"xIkr'yStusmt'sWRpSyc ' p[;oitmOTyuk;leWsgCzTprm'pdm( 12 u a]wv,uvp[With;s'pr;tnm( Re u ySyv,m;]e,g;devIp[sIdit 13 a;sIT]et;yugvp[o/mRSvon;m/;mRk" e x;'tod;'tody;yu_ovedved;p;rg" 14 sTyv;dIo/hInoih's;hInojteN{y" svR.tihtwWIcyog;>ysrt" sd; 15 U s's;rs;gr'tusvp[ovw,vojn" | pUjy;m;sdevxy;yogenkxvm( 16 e ' kd;cTp[;Pypu<y;h'sc vp[W.oij R jg;mj;vItIr'mm=";nhetve 17 u u u t]g'g;'.s;Tv;Tv;ctpR,;idkm( gOhgtmngg;'." kRrI'vhn( 18 ' ' 'u ' 3404 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tSmNk;lettovp[vXyorkr;y" w Tv;v;,Jym;y;'tsklw" k'krwvt" 19 ' RO tSywk" k'krovp[" k;lkLpitSmOt" d'@hSt" sm;y;toviht;%lp;tk" 20 aqvTmRm;'tStSyrkrSyc suv;pwkoblIvR"pqb[;,sm 21 pqSvp'tt;k;lkLpovOWtt" '' ' d<@nt;@y;sb;/;TytnRy" 22 t<@`;tjnto/envOW.ens" vW;,;>y;'stI+,;>y;'smuTq;yvd;rt" 23 u tCzOyn.Rv=;" sgtlocn" tTs/'dy;yu_o/mRStuTvrtoyy* 24 tt"k,;RTsm;d;ytulsIp]mumm( g;M."xIkrwidRVyw" s_os*ten/Imt; 25 gtp[;,'sm;loKysvp["prm;qRvt( vSmt"SvgOhgtmnijom 26 ' ' 'u aqgCzNpqp[;Dog;n;m;nktRyn( ymdUt;Nddx;Rgko$ko$shx" 27 e[ zwkp;d;"kckcCzwkp;,y" kpkpCzk,;R"kPyeknyn;Stq; 28 kcCzn;s;Czj;kcn .d't;" kpkpkpd'tvvjRt;" 29 kpxo,t/;r;.lRsvRklevr;" vmu_kxk;"kpkEpvK]vvjRt;" 30 kpkEptq;n;" kpn.Rv=s" kpjjRrt;'g;mh;tI+,w" xlImu%" 31 w niW;'glhSt;!p;xwStq;pre u dtoVyqy;kppl;ynpr;y,;" 32 ' Ev'.t;Nymp[y;NsvloKyijom" U e skpdyo.ITy;tt" StB/v;.vt( 33 3405 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION avl'Bytto/wysvp[ohr._t( | TypOCzNm/ury;kr;t;Nymk'kr;n( 34 /mRv;ckyyvt;k;r;"p;xmurp;,y" U ' d';^ kr;lvdn;a'g;rsxp[.;" 35 yUysvemh;vIrJvlTp;vklocn;" ' R t;tq;pyum;kmy'kn;pdugit" 36 R ymdUt;cu" ymdUt;vy'sveym;D;h;r,"sd; R sd'@oyij;Sm;ksmh;Nkdnody" 37 u /mRSvv;cakSm;d;gt;yUymh;blpr;m;" ' Et;vty'knkq'v;dugit" t; 38 R ymdUt;cu".y'mcijevO;'tskl',u 'u ' yq;Sm;kmd'd"%'b.Uv;Ty'tdu"shm( 39 u yos*vOW,;>y;'k;lkLpovd;rt" e t'nt/mRr;jenp[rt;" k'kr;vym( 40 e 'u e ten;D;vy'svesmSt;yu/p;,y" R b(v;t'p;pn;entmhsm;gt;" 41 'eu aq;s*p[;k;lk;lkLpodur;xy" bOW,het.tnvW;,;>y;'vd;rt" 42 e uUe sdyentq;t]g;p;nIysIkrw" s_" p;tkn;'og;n;m;njLpt; 43 e g;M."k,k;sekgtkLmWmPymum( R b(v;p;xwd!ntmm'pitcre 44 RO ' e u u [ nettmpdevx" xr,;gtp;lk" 'u e SvdUt;Np[Wy;m;smh;blpr;m;n( 45 e kpdUt;" sm;gTytton;r;y,;Dy; skop;"p[;rTySm;Npqb[;,sm 46 3406 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] v,udt;cu" U k.v'tomh;Tm;n" kqmenmh;xym( ' b(v;nyqp;xenyUyv;kSyk'kr;" 47 ' vh;ywnmh;Tm;n'pl;y?v'yq;su%m( ' nceCzr;'syum;kzTSy;m/;ry; 48 teW;met;nv;Ky;ngvRt;nijom s'Ty;CyutdUt;n;'tSm;.ritjLpt;" 49 u e d<@p;,evydt;" svep;[ ,;/pSyvw R 'U R nITvwnp;pn;'py;m" xmn;lym( 50 ' e'[ yUysvemh;Tm;nStulsIm;Ly>(iWt;" ' R Sf$ppl;x;=;blnog@?vj;" 51 idVy;'br/r;yUymyUrglsudr;" ' ' x'%cgd;p/;r,;ctu.j;" 52 Ru kyymIx;" svesvRl=,s'yt;" U R u m'p;tkn;'kq'v;netmCzq 53 e' u v,udt;cu"U vy'svev,udt;"pu<y;Tm;nmm'nrm( R U netm]sm;y;t;vwk#pits'pit 54 u ' [ [ m'I.gv_Svjn'gtkLmWm( muct;xuymp[y;yidjIvtumCzq 55 ' e .UySteW;md'v;Ky' uTv;svRgt'ij kop;du_mSm;.Std;k,RykQyte 56 ay'p;pIdur;c;rob[hTy;sht( twvgom]dur;xy" 57 mep[m;,hem;nt;nsubnc prd;r;t;nTymnen;itdur;Tmn; 58 ko$ko$sh;,j'tn;'v,uk'kr;" U t;b/;hTy;" S]IhTy;ctqwvc 59 ay'Ny;s;phr,'Svm;tOgmn'tq; gom;'s.=,'cvck;rp[itv;srm( 60 w 3407 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION prih's;t;nend;hprveXmn" s.;y;'prn'd;cv/v;g.Rp;tnm( 61 gOhm;y;'tmitq'/nlo.ensm ahnxtw"%nRx;y;'yvnopm" 62 Et;NyNy;np;p;nmh;NTyg,t;nc ck;rnIcomU!os*n;Lpm;]'x.;vhm( 63 u tSm;dy'mh;p;pInIytey;tn;gOhm( Dey;ihp;pnod'@;/mRr;jSysm;" 64 yUyvdvdevSydUt;.gvtoyid ' we td;kqmm'ntp;pn;'mCzq 65 e 'u e v,udt;cu" U .v"sTymevo_kopn;STy]s'xy" d<@;"p;tkn" svejIvt;/pte" sd; 66 R ay'p;pvnmu_og;xIkrsecn;t( R tSm;denvy'sveny;mohrm'idrm( 67 ' Re t;v'itdehWp;tk;nxrIr,;m( eu g;M."xIkr;y; vSpOxitsudLlR.m( 68 ' u c'{kkly;sv|itmr'hNyteyq; w g;M."xIkre,;pp;tkhNytetq; 69 g'g;n;m;ns'SmOTyp;pImuCyetp;tk;t( s;=;Tsll';muCyte]kmtm( 70 xItmPyudkg;'vivTp;pk;nne yq;vTpvnexIt'toy'cd;ht( 71 tSm;dy'p<ykm;RitIyvkxv" u gCz?v'xmnp[y;yidkLy;,mCzt 72 e teW;'kxvdUt;n;'Tv;Sm;.rd'vc" u .UyEvn_yihSyow" ,uvtt( 73 ahoc]mhoc]my'kLmWm'idr" g;M."secn;devvmu_" svRp;tk" 74 SvhStop;jRtkmRx.v;yidv;xu.m( ' u' 3408 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] n;.uKTv;muCytemTyR"kLpko$xtwrp 75 ym;Dy;netmm'vy'svesm;gt;" u R kSy;y'vcs;Sm;.STyJytep;pn;'vr" 76 v,udt;cu" U yUyp;p/yonUnvvekprvjRt;" ' ' yum;.jRkNy;y;nD;y'tytogu,;" 77 u e k;y|vdniW'yTp;tkmitSmOtm( ee yds'mt'k;y|tdev/MyRmCyte 78 u devon;r;y," s;=;TSvy'.ritxum U u yq;v,uStq;g'g;g'gvsvRp;ph; 79 w axu.v;xu.kmRSvhStrct'hr" ' ' hr*p[sep;p;nk]it'itdeihn;m( 80 jNm;Ntr;jRt" p;pwgt;yUymm;'gitm( w R a;pp;pkm;R," kmq|p;pmCzq 81 g;nNd;kr;yUyv,un'd;kr;Stq; ' atoyum;Nhny;m" p;pn/;ry; 82 TyuKTv;v,udt;Stekop;d,locn;" U cresmr;r'.mSm;."shsm 83 jIvexdUt;hNy't;mitp[ocuteW; .Uyo.Uyovd'toSm;ju/;ry; 84 TyuKTv;v,udt;Stesg;[ meTy'td;,;" U ' svex%;Nsm;d?mu" shs;m;ns;" 85 R ' ttoSm;ks'hn;d(( pyodStntwrv kod'@;n;'cvSt;rwVy;Rvp[jgT]ym( 86 ' aqvO="xl;.tq;pvRtvOi." w aSm;.vR,udt;Steb;,wvdlIt;" 87 U Ai..|idp;lwb;,wpr`wStq; k#;rwXzurk;.d'@x'k.Stq; 88 %x_.wvnxtwxlImu%" w gd;./;r;.n;Rr;cwsu.IW,w" 89 3409 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EtwrNywvWmwrS]wStev,uk'kr;" njub/;kop;j[kLpwmh;,Rve 90 R R td;S]jjRr;" svevy'.ITy;pl;yt;" R npet"kps'g;[ megtp[;,;" shx" 91 u ttoSm;Stesm;loKy pl;ynpr;y,;n( mud;kbNU sm;d?mublnov,uk'kr;" 92 R aqCzv;ijek;lkLpSyb'/nm( vm;netsm;roPyjGmu.gvt" purm( 93 ' R g;xIkrsekSyp[.;venvsm w jg;mhrs;loKy'k;lkLpoitp;tk 94 SqTv;kLpxt't].u_v; .og;Nmnohr;n( D;nm;s;t]wvprm'mo=m;v;n( 95 g;p[.;vwrSm;kmetu"%'gt'p.o [ gCzb[;,.{'tspI[ tonjm'idrm( 96 e u TyuKTv;ymdUt;Steyyuympurij R ' .UyEvs/mRSv" p[Itog;t$'yy* 97 g'g;y;';nm;cyRsvRlokSym;tr b;l svp[St;'t;vprmerIm( 98 u /mRSvv;cg'gsmStjgd'bclr'gng;idc;trmStkpupm;le e e ks;rc;cr,yre,hN]._y;nm;mdurt=yk;r,I'Tv;m( 99 u m;t" smStsu%depvrendIn;'Vy;s;idvp[cygItg,eg,;!e [ u s's;r.wrvmh;,Rvm?yn*kvdtv;'`[ygl'drt;ph;r 100 'e u u ySy;Stv;buk,k;mpjukNyes*d;sn;mnOpitijko$hTy;m( s'p;[ Pymu_mgmT]surrl>y;'t;'Tv;'nm;mxrs;vrdepsId 101 w [ n;r;y,;Cyutjn;Rn,r;mg;idn;mgdtommdevm;t" s's;rp;tknv;r,dehp;tSTv;r,Ih.vtuTvdnugh, 2 [e k'v;tpo.r%lerk'jpwv;Rd;nwk'trgmem%wk'v; u u TvIrxIkrmv;Pysurrl>y;'m_'vjitmnuj;aitp;pnop 3 w u [ ' Sv;h;Tvmevprmery;Sv/;Tv'gIv;R,vOdptOloksutiheto" ' O 3410 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] sTv'rjStmiti]gu,Svp;'siSqitp[lyk;r,n*mt;'Tv;m( 4 O /ell;$flktvswkt'y" pu<@^cdevtvtIrmOd;sdwvm( Tv;msvRrs/;mvde._y;TvTp;dre,r%loStummwvmUR 5 u Tv{o/si]pqgevsit'v/;ypITv;cv;rtvp;tkn;xk;r SmOTv;cn;mtvvIcrs'c;s's;rb'/nhremm j;tujNm 6 n;kx.smhduLlst;mnuy;"kvit.IitritdugmvTmRmTv; ue u | R Vyqevs;klytomOtdeTvdIy'sop;n.Utmudki]idvp[y;,e 7 R p;p;nrognkr;xrIrdehit'itt;vd%ler.u_d;i] e kvity;vdmleWtvodkW;n'nihi]pqgesrt;'p/;ne 8 | u u [ ySy;Stv;Cyutvr'cxv;dyopx;iddevnkr;v[jtumih;m( ' p;r'preprmmo=pdp[d;]I't;'Tv;'vd'itt$nImitkpmoh;t( 9 gsmStsu%d;ynk'cdevj;n;ittepxupit.Rgv;Nmhvm( ySm;ds*sumns;'pvroit._y;/esdwvxrs;jgdIrI'Tv;m( 110 [ g'gdvjgNm;t" p[sIdprmer ee prp;ihnmStu>y'r=m;'svkSvkm( 11 e prb[Svp;'Tv;'svRlokkm;trm( xKnomkmh'Stotu.;[ tco]mo=de 12 ' ' Vy;sv;citStut;jg;]Itenvp[,/Imt; e a;vbR.vshs;g;mUitRmtIij 13 U ddxRprtog;'i.uj;'mkr;sn;m( u kNdeNdux/vl;'sv;Rl;r.UiWt;m( 14 t;';purtog;'g;gitktRyn( vv'dcr,*tSy;" xrs;lmeidnIm( 15 e mohy'tISmt;lok"supI[ t;prmerI tmuv;cttovp[vr'v<vitjwmne 16 O /mRSvv;cm;tSTvTsllSpx;Rdbh;pcmo=.;k ( [ my;Tv'Xytes;=;Ts;?y'kmpr'mm 117 tq;Pyekvr'y;ceTvIreprmer 3411 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mOTyu.vtumdvTv;mSmrtomm 118 R ee my;tenSto]e,ySTv;'St*itsder sop.uKTv;%l;Nk;m;n'ty;Syitsitm( 119 e gov;cany;.vto._y;s't;Smijom u xI`[tkxl'sv|.vyitns'xy" 120 'e Tvy;tmd'Sto]'i]s'?y'y"p#r" tSy;hmps't;d;Sy;mmu_mum;m( 121 u Vy;sv;citdTv;vr'tSmws;devI._vTsl; /mRSvn;evp[Ne {t]wv;'tr/Iyt 122 scvp[ovr'p;[ PytTyv;.vt( g;ro/st]wvtSq*vp[mnorme 123 tt" k;lenmht;vmlej;vIjle su%mOTyusm;s;jg;mpdmumm( 124 ' k;lkLpopp;p;Tm;s_og;MbuxIkrw" p[;v;num'mo=mNyeW;'k;kq;ij 125 anCzy;pg;yjl'SpO;fl;Nvtm( ' SmOxt;'._.;venk'.veihvett( 126 g;sm'n;SttIq|.yo.UyomyoCyte U ydMbuk,k;'SpO;prm'/;ml>yte 127 ye._.;vensrr;y;" SpOxitye.k,k;mpIh ' ' tey;'itnUnpdmCyutSyp;pwvRm_;" sklwmhog[" 128 ' u R w it Ippur;,ey;yogs;reg;xIkrm;h;TMyesmo?y;y" 7 amo?y;y" Vy;sv;cpunvR+y;mvp[Ne {g;m;h;TMymumm( g;kq;su/;p;n'kmu_'ydICzs 1 d;n'd'tnsv|tnsvem%;"t;" e e R 3412 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tenp[pjtov,uy_.IRmm;tr 2 U R g;y;'/mRkm;R,y'ty;nk;nc e a=y;n.v'TySyt;nsv;R,jwmne 3 vh'tjlm;loKyg;y;njl;ny" ' ._y;gCzTsmuTq;ysome/sht( 4 g;jlev;gteWyonoitit._t" u pxut;x;tItSyjNmjNmnjwmne 5 g;yjlm;s;yongO ;it._t" ' jNmko$jRtp<y'=,;devtunXyit 6 'u g;tIr'jgmWuyStuv;ryteij ' sko$kls'y_or*rv'nrkbjt( 7 u [ e mU]v;qpurIW'v;g'g;tIrekroity" ' n;nitStSykLpko$xtwrp 8 Xlem;,'v;pnIv'diWk;'v;uv;mlm( U g'g;tIreTyjeStusnUnn;rk.vet( 9 ' Cz'kfkcvg;g.ecySTyjet( w R sy;itnrk`or'bhTy;'cv'dit 10 [ g;ro/sy" p;p'ktem!/InRr" U td=y.venn;NytIqeWx;Myit 11 U' Ru aNytIqet'p;p'g;y;'cvnXyit R g;y;'yTt'p;p'tTk];pnx;Myte 12 tSm;Tp;p'nktRVy'g;y;'x;S]kovdw" kmR,;mns;v;c;ktRVyo/mRsgh" 13 ' [ ntedx;ntexl;nct;nvn;nc e w p;pv?v'snIy]niteTsurng; 14 g;tIr'prTyJymutRmpjwmne ncSq;tVymNy]yidk;yRxt;Nyp 15 .=;mp.uKTv;cSq;tVy'j;vIt$e nc;Ny]=,mpp[;Py.Up;lt;mp 16 s'TyJydehg;y;'bh;p vmuCyte ' [ 3413 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aNy]mu_yenSy;dme/sht( 17 g;tIrevsNyStuhrpUj;pro.vet( jNmjNm;'treynkd;c;cRtohr" 18 e ._.RvitnwtSyg;y;'lokm;tr Uyt;'m;nv;" sve.yo.Uyob[mIMyhm( 19 RU ;n'v/;yg;y;'gMyt;'prm'pdm( mOTyuk;le.jeStug;gitm;nv" 20 vmu_"p;tk" svwidRvdevyug;yutm( R ySyg;kq;rM.omOTyuk;le.veivj 21 sgCzi,u.vn'glt;%lkLmW" yStuSmritvwp;[ DomOTyuk;leijom 22 gitmu_d'n;mtSytuo.ver" mOTyuk;le.veStug;mOTpu<@^mmm( 23 u g;;ynm;loKyTyjeStuklevrm( Xmx;nepijesg;mr,'l.et( 24 itTySqIng;y;'y;vTk;l'xrIr," t;vTkLpsh;,v,ulokmhIyte 25 ySymNtg;y;'.Sm;SqInn%;nc xroh;<ypp[;D" sv,o.uvn'vset( 26 R SqtevSqWug;y;'yTkmRl.tenr" b[vImtTfl'sv|,un;Nymn;ij 27 Ekd;.gv;Hzon;n;l'k;r.UiWt" @;gOhyy*k;mIyuvTy;pg'/y; 28 ' pg'/;rsD;s;s'p;[ nvy*vn; n;n;rsp[d;nenck;rsurs'pit 29 [ spTNy;"Sv,Rpy|ktSy;" xxumgIx" O p[It"p;dtle j,uv;sSmrmoiht" 30 aqtSywSvy'xonm;RySv,RvI$k;m( dd;itprmp[ItStd(g,;m;ns" 31 u EtSmevk;letp*lomIvrsuNdrI u 3414 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] .UW,w.iUR Wt; svw"Svy'td(ghm;yy* 32 R O ;tq;v/'xsvRdv;/p'p.m( e [u .Oxckopp*lomIp[;heitcsul=,; 33 ' u xCyuv;cdevk'kWek;'tTv'smStsur;/p mmd;sISvp;ywdd;sSv,RvI$k;m( 34 SpOxiti]dx;" svexrs;cr,*tv ' R Tv'kq'pgN/;y;d;Sy;" p;dtlep.o" 35 [ y;ctsugN/Tv;d(.g"Sy;nctx" 'O sudrIko$.;RTv'smStrsvTp[.o 36 ' kqmevv/'kmRkroyTy'tkTstm( ' ngu,pgN/ehd;sdUrprv[j 37 R e e ' TvmIrIcpy|kx" p;dtletv Vy;sv;cty;n.RTsRt;s;?vIp*loMy;b/;tt" 38 v;cpgN/;s;o/;iditvr;'gn; pg'/ov;cgu,cmmdoW'cSvy'Sv;Myevvevw 39 ' kn;/k;re,;gTyTv'm;'n'dsngu,e R aNyen]yen;ppXy'itgu,doWk* 40 e shne]rPyeWnpXyeTk'dr;xye w u yq;doWoihlok;n;'pcregu,tq; 41 [ ' a;d*kl'kN{SyXyteg,vnw" u anqR.;iW,Ir;kmRg,vjRt; 42 U Ru yd;h'n;Smgu,nI.jtuTv;'td;pit" Vy;s v;cTyuKTv;pg'/;s;o/;Tkoknde=,; 43 Sq*Sv,RpyR;TkvtIk,'mht( | N{v;cip[yp;[ ,erem;'vh;yKvgCzs 44 e e 3415 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION my;kmpr;'tmmtdsudr e ' k;'td;soSMyh'nnd;skmRkromte 45 e U' d;spI.ve;sIv;Ky'Tv'n,oiWkm( smuTq;ytt" xStNmoh;klm;ns" 46 a'knvexy;m;s.UySt;'vrsudrIm( ' xCyuv;c*'cTvIvn'/Ny'Vyq|mIvn'/vm( 47 u[ Tv'Sv;msu.g;nTy'd.g;h'br;'gn; uR y;vTpu<y=y'*'ctTpu<y'y;Syte=ym( 48 *'cv'xsmuTp;du"%'.yop.o+ys U devNe {e,sm't;vTkklyq;su%m( 49 kyidRvsw" *'cn.vevngu,e R aTytvcStSy;"pgN/;nxMys; 50 ' N.;v'prTyJyp[,Myov;ct;'stIm( pg'/ov;cpulomjevr;rohec]metvyoidtm( 51 *'cIkqmh'bi[U hotumCz;m yt" k;h'k]Sqt;c;pkqm];gt;stI 52 k;lw"kymRTpu<y'=I,Tv'pity;Syit [ xCyuv;cpgN/epr;Tv'ih *'cIp=smuv; 53 u ame?ym;mW'k$;N.=y'tI=t*Sqt; Nyg[o/trekoStg;tIremnorme 54 t]nI@'vnm;Ry.vTy;vsit" t; Ekd;,spe,tSmNNyg[o/p;dpe 55 R nI@'pvXyd;Tv'shs;p'ct;'gt; [ Vy;,tvsv;R,sspoR.=yT/; 56 Sqt;nt]wv;SqInnm;|s;nvr;nne kd;cTpvnw.{mh" scp;itt" 57 Re ." pp;tg;y;'smUlopvr;'gne 3416 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] g;y;'pittetSmNNyg[o/e/r,Ihe 58 g;jlw"Pl;vt;nt;NySqIntvome y;vdSqIng;y;'t;v'itt;nc 59 t;vv'Sv;msu.g;.vyssdwbih ittekqt'sv|pg'/my;/un; 60 e yenpu<yp[.;ve,xopvxgStv /Ny;tuj;vIdevI*'cIySy;" p[s;dt" 61 TvmSpOXy;sc;<@;lwrKSvpiWvj[," '( ten;pm;nt;s;?vIx,;ppulomj; 62 prMl;nmu%;'.oj;s;jg;myq;gt; x;'kEvs;tSq*pgN/;vr;'gn; 63 t;Ky'dyetSy;j;gkmvSqtm( aqwkd;sur;/Ix" supI[ tStd(g,ij 64 u w vr'vrysuo,Svy't;mTyuv;ch pg'/ov;c Tv'svRdvt;/Ixon;rIko$pitSqt; 65 e tq;Pysmm;/In" Sv;mNkmprwvr" Rw tq;pTv'vr'idTsuyd;nUnsrom 66 R ' u kmR,;mns;v;c;p[itD;'kmTpur" '{v;cjIvt'c/n'cvr;Jy'cvprCzdm( 67 w w a;D;pykmett>y'd;Sy;msudr u ' sTy'sTy'pn" sTy'sdhon;]vte 68 u 'e ydICzsmOgIne]ted;Sy;Myh'/vm( e u[ pg'/ov;cnUnmevp[sosyidTv'i]dxer 69 jNmmehStyon*c.UyodehIitmevrm( '{v;ctp[itD"suo,vr'thdd;mvw 70 e k'td"%;ny;t;nbndyemm uu 3417 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv;m;vr;rohepI[ itnRp;[ Pyte=,m( 71 kq'tcrvCzdso!uxKnomdu"shm( e ' ' yd;mYynukp;SttvpInpyo/re 72 td;kyin'itmy;shvr;ne ttodev;/r;jSyvd'tIbs'pdm( 73 vW;R,;myuttSq*s;devnlyestI ' pgN/ov;ca;D;'dihsur;/Ixs;/tusmnorqm( 74 e ' u v[j;Myh'kmR.m'vdp;dy'tv U 'e N{v;cTvTp[ms'/m;nenmy;cN{n.;nne 75 e u SqTv;kitidn'p;mysyq;su%m( ttStuk*tuk;g;retns;RmhnRxm( 76 e @'tIpg'/;s;tSq*vW;Ryt]ym( u sur;/Ix'tt"seittd;p[;hmud;Nvt; 77 a;dexkgCz;mpOqvI'pits'pit ' [ [ '{v;cj;@'jhIihsuo,it;]wvmy;sh 78 Tv;'Ty_nihxKnomp[;,e>yopgrIysIm( pgN/ov;cpu<y=yesr;/Ixyd;y;Sy;Myh'.v 79 u u td;cr'tvCzdo.vyitmy;sh e yiCzdmy;n;qpung|t.vpit 80 e 'u u ' [ Cz;Myh'pn*Rpu<yop;jRnhetve u kmR.mmh'gTv;yenop;yenv;sv 81 U tTkry;mvCzd" kd;cTSy;vy;nme N{v;c.{eTvy;yd;nUnkmedktumCztm( 82 ' R' R td;gCzpun" xI`[m;gmyssudr ' shne];vgl;ps_tnuStt" 83 3418 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] do>y;Rm;lt;'xogCzTy;hip[yvdn( e td;dex;t"s;?vIkmR.m'sm;gt; 84 U j;t;chStnIyon*.UTv;j;itSmr;ij Smr'tInjvO;'ts;kyidRnStt" 85 ' w jg;mj;vItIr'hStyonsus.v; ' g;y;';nm;s;g;kdRm.UiWt; 86 g'g;g'gitjLp'tId'n'vvexs; e tSmNg'g;degTv;hStnIpvRt;it" 87 nj;'j;it'Smr'tIs;jg;mp'ct;'pn" u tSy;"s;hsm;loKyhStnI'svRdvt;" 88 e vvWu"p;rj;t;w" ksmmwmd; R u w Ru t;m;nettt"x" svRdvg,wvt" 89 'u e RO veg;rvCzd;T,;'gI'smn;yy* u pupkt;'sm;loKyidVydeh;'sr;/p" 90 u kqyjdu"%;nnj;v;s'jg;mh pulomj;cr'.;cp[Mloc;covRxItq; 91 sudyoRNy;yuvtIStSy;STyKTv;mud;gt;" ' xSydyoTs;h'tNv'tIs;vr;'gn; 92 purdrpurtSq*su.g;p[IitvLl.; ' e ySy;St'itg;y;'y;vdSqInjwmne 93 klko$xt't;vSq;v;ssur;lye r;j;noidvr;JyeWyy.t;Stpobl;t( 94 u e eU teW;'tW;'h.Um.RvTymrsudrI e e ' g'g;Sqmn;devjwmneflmIxm( 95 g'g;y;'Tyjtodehfl'v_nxKyte ' mOtxrIr'gg;y;'y;vdSqInjwmne 96 ' ' kLpko$xt't;vSy;v;s"sur;lye mOtxrIr'gg;y;'oto.lt'ij 97 ' ' XytedihnStSytTfl',ujmne e w Svgedv;'gn;]Stc;c;mrv;yu." 98 Re 3419 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vIjt" Sv,Rpy|ksStitk*tuk u j;vIswkteySyxrIr'Xytemtm( 99 O idv;krk(St'kltSyvd;Myhm( R ' sugN/wdnwidRVywlRsvRklevr" 100 ' idVy;n;." sihtoidv@itsvRd; k;kg/kkxkt.IRmm;tr 101 RO w[ w vpuvRdlt'ySyXytetTfl',u idvidVy;'gn;pInp[oucrStnw" 102 Xlv=;py|kn{;itnTymevs" ppIlk;." k$wm=k;.veit" 103 g'g;y;'ySyXy'taSqInpitt;nc e tSy;=y'fl'vp[vdtomenx;my 104 p[,mT]dxVyUhxromuk$.UW,w" htp;drj;"Svgescx;ytecrm( 105 R anCzy;pg;y;'yhptn'.vet( svmu_o%lw"p;pwnron;r;y,o.vet( 106 R ySy;'g;r;Xy'tg;y;'clt;jlw" e a;rsy;SvgeiteTkLpxt;/km( 107 R sveW;mevpu<y;n;'kd;cT=ymI=te R g;y;'pittedh.veTpu<y=yonih 108 ee bn;]kmu_nnt'kQyte/un; g;y;'Ty_dehSymihm;D;ytenih 109 vWmdurtr;xIn;xg;gnroy" SpOxit.uvkd;c;vuko._.;vw" jgdud/jl'vl'~y`or'vjitsp;rmp;rtuin;v; 110 [ it Ippur;,ey;yogs;reg;m;h;TMyemo?y;y" 8 nvmo?y;y" jwmnv;c.UyEvgurob[ihg;m;h;TMymumm( U g;kq;mOtp;tum;/uy;RTpunryte 1 ' ' 3420 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Vy;sv;ctdPyh'bvImTv;'g;._oyto.v;n( [ t*p;d*sfl*n,;'j;vIt$g;mn* 2 g;kLlolnnd;v,*v,*ct* s;jy;cj;n;itSv;du.dtd'.s" 3 e' ten]j;vIc;tr'gdxRncte ee e tLll;$mitp[o_g;mOTpu<@^/;ryt( 4 t*hSt*j;vItIrehrpUj;pr;y,* xrIr'sfl'tvmlej;vIjle 5 pitt'tivjectuvgflp[dm( R R SvgRSq;"ptr"svegCz'toj;vIt$e 6 R s'Xy;"x'sitvd'titjwmne ' tTpu<y'tmSm;." sitp[;yepr; 7 u .vyTy=y'tyt"pu]oymIx" aneng;"sllwvyspittipRt;" 8 R ' '[ y;Sy;m" prm'/;mduLlR.yTsurrp ' w g;y;'y;n{Vy;,d;SyTySm;km;Tmj" 9 aSm>y't;nsv;R,.vy'Ty=y;,vw nrkSq;ptr"svRd"%smNvt;" 10 u vd'tIitsut;gCz'tj;vIt$m( ' ' t;ny;np;p;nnrkKlexd;nvw 11 y;Sy'its'=y't;npu]Sy;pp[s;dt" vmu_;nrkKlexvysvesd"shw" 12 w R ' R uu aqpu]p[s;deny;Sy;m" prm;'gitm( y;];'v/;yyomTyoRghmoh;vtRte 13 O' nr;x;" ptrStSyy;'itsveyq;gt;" R a;mW'mqncvdol;m'gj'tq; 14 w u' w p;nh'c;ttp]'gg;y;];suvjRyt( ' e a?vmov'd"%'dkr'nihmNyte 15 u u gOhpsu%t]g;;neSmrec e ' 3421 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION asTy.;W,'cvp;%'@s'gmevc 16 w i.oRjn'cklh'gg;y;];suvjRyt( ' e prn'd;'clo.'cgv|co/mTsr* 17 aTy'th;Syxokcg'g;y;];suvjRyt( e m'csumv;Tm;n' c'tyemx;ynm( 18 U g'g;n;msun;m;nvdeCzn"pq m;h;TMy'j;vIdeVy;"svRp;pp[,;xnm( 19 su%d'mo=d'cvkqyNpqgCzit w gdvjgNm;tdeihs'dxRnmm 20 e R ' vco."komlwr."ky;RCz^mnv;r,m( e h;kq'sdn'Ty_m;gt'v;kq'my; 21 mwritvdeStusp,tTfl'nih 'U | Kvpy|"KvmepIKvcmecsud(ghm( 22 O Svp;mp[;tre.m*kq'v;h'sm;gt" ' U /n/;Ny;idvStUn;'k;gitv;Rghmm 23 Oe kyidRvsw.yogmy;Myhm;lym( RU itc't;kl;yecpqgCz'itm;nv;" 24 g'g; ;nfl'tW;'sp,n.veivj e 'U | ggtptItIrey;]eyviht;tv 25 ' 'u [ ' nvR;'sm;omTvTp[s;d;Tsrre m'm]smu;yRy;];k;levxeWt" 26 '' hiWRtonly;Cz,vw" shjwmne n;itvegng'tVy'ntq;cxnw" xnw" 27 e g;y;];sukRVy'n;NyTkmRvc=,w" g'g;tIrepy;getv;,Jyp[m%;nc 28 [ u u k;y;R,kteyStutTpu<y;|vnXyit jNmjNm;jRtp;p'SvLp'v;idv;b 29 ' g'g;devIp[s;densv|my;Syit=ym( e TyuKTv;prmp[It" p[;Dog;t$'vjt( 30 [ e ;cm;tr'g;mm'm]mudIryet( ' 3422 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] amesfl'jNmjIvt'csujIvtm( 31 s;=;d(bSvp;'Tv;mpXymitc=uW; [ devTvxRn;devmh;p;tknomm 32 vnm.vTp;p'jNmko$smuvm( TyuKTv;skl'dhnp;TypOqvItle 33 e' p[,me;vI'dvI'._.;vsmNvt" e tt" ot" smIpecb;lrm'pn" 34 u p#Nm']._.;vw" supI[ toijsm ' g'gdvjg;i]p;d;>y;'sll'tv 35 ee SpOx;mITypr;/'mps;='tmhRs e[ u Svg;Rroh,sop;n'TvdIymudkx.e 36 u at"SpOx;mp;d;>y;'ggdvnmonm" ' ee ttStumStk/Tv;g;'gyv;r._t" 37 O e ' ;n;q|pvxeTot" p[;Dog'gitktRyn( [ e TvTkdRmritG/w"svRp;pp[,;xnw" 38 w my;s'lPyteg;]'m;tmehrp;tkm( R g;kdRml;og;gitktRyn( 39 svRkLmWn;xNy;'g;y;';nm;cret( .Uy"pUvoR_mN]e,gOhITv;mOk;'tt" 40 v+ym;,enmN]e,gOhITv;mOk;'pn" u v+ym;,enm'],._t";nm;cret( 41 e b[Svpehg;nm;cyRtmy; e e TvdIyenmRltoyeyqo_fld;.v 42 e ttonjeCzy;vp[g;y;'lokm;tr ;n'sm;creTp[;Dog;n;r;y,'Smrn( 43 Ev';Tv;tug;y;'g;]'vS]e,m;jRyt( e pr/ey;'br;'bng;otsnTyjet( 44 U nd't/;vn'ky;R;g.evc=," R ky;RNe moht" pu<y'ng;;nj'l.et( 45 p[.;teNy]t;'Tv;d'tk;;idky;m( 3423 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION r;i]v;s'prTyJyg;y;';nm;cret( 46 b;.UmmgTv;yog;y;';nm;cret( g;;nfl'sops'p,cl.eih 47 U | ;Tv;cg;mOTpu@Sq;neSq;nenye/" ' '^ tt" Sqrmn;"ky;Ri/n;tpR,;/km( 48 g;ydkyStukteptOtpR,m( w R ptrStSytOPy'itvWRko$xt;v/ 49 g;y;'kteyStuptO;'ijom ptrStSyit'its't;S]dx;lym( 50 u sm;Py;nkm;R,g;y;'smupoiWt" d;n'dv;cRncvjyoNy;y;Stq; e ' w t;Stuy;Stug;y;'=ySt;s;'nvte 51 sm;Py;nkm;R,g'g;y;'smupoiWt" tp'cmh;yDog'g;pUj;'sm;cret( 52 g'g;y;"p[itm;'dVy;" Iv,o"p[itm;'tq; e n;lkrodkidRVyw";pye_tobu/" 53 j;vIp[itm;.;v;;lkrodk;nvw n=pe;vItoyej;vI'ids'Smrn( 54 idVywg/dIpw`OtpU,smuJJvlw" | w R /Up"suv;stwvn;n;pupmnohrw" 55 w w n;n;flw"supKvwnwvm;Stq; e w p;;`;RcmnIywt;'bl" %;idr;Nvtw" 56 U w aNywrPyuph;rwvxwnRj._t" Stvwn;Rn;cnwvg;'v,ucpUjyet( 57 e w R ' tt" s'pjt;'dvI'v,ucprmerm( U e ' a'gp[d=,;'ky;R_y;v;r]y'b/" 58 u aqSqTv;nr;h;roprehnsrre .o+y;mjutnyexr,'m.v;n`e 59 e Ev'skLPymitm;NkmR,;mns;gr; ' r;]*j;gr,'ky;Rtn{oithiWRt" 60 3424 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ax_y;cijefl;h;ro.ved/" am;]'n.ujItncky;R.ojnm( 61 ' p[;tgR;'cv,ucpunr>yCyRjmne ' w vp[;yd=,;'d;i.vSy;nupt" 62 acRnj;gr'cvyTt'prtStv ' w u aCz{mStutTsv|TvTp[s;d;Tsrre 63 TyuKTv;t;'nmSTytnTyyoij" tt" sb'/."s;|p;r,'Svym;cret( 64 u tIqoRpv;smevy" ktej;vIt$e ' tSypu<yfl'vTsvdtomenx;my 65 jNm;'tr;jRt"p;pwvRm_ov,up/Ok w u v,o"pursm;s;v,un;shmodte 66 ' kLpko$sh;,kLpko$xt;nc SqTv;v,uprsv|s%._sdLlR.m( 67 u ' u ' 'u u u tton;r;y,;dex;d(bloksgCzit [ b[loks%._dLlR.yTsurrp 68 u ' 'u u ' w t;vTk;l'blokSqTv;b[=y;t" [ mh;devttogCz{qm;xo.nm( 69 ' su%n;n;v/'t].u_TyNtsudLlR.m( ' u g;,pTymv;oitkmNywb.;iWtw" 70 R t;vTk;l'xvpurSqTv;vwp<yv;r" e u N{lokttogCzivtIyvv;sv" 71 tenpu<y;Tmn;s;|vsedk;snett" e t].u_v;%l;Nk;m;NkLpko$xt;v/ 72 sUylokttogCzivtIyvcN{m;" R t];mOt;n.uKTv;vwcr'cN{Sys/* 73 punr;gTypOqvI'cvtIRnpo.vet( O p;lyTv;cr'pQv'jTv;vwskl;in[pn( 74 O U a;yuWo'tecg;y;'s%mTyumv;uy;t( u ' O .Uy"sEvm;vm;n'smh;yx;" 75 u 3425 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pur.gvtoy;itdwvtwrpduLlR.m( ' t].uKTv;%l;N.og;NmNv'trctuym( 76 prm'D;nm;s;duLlR.mo=m;uy;t( ' j;vItIry;];y;'dv;Sy.veTpq 77 w p'ct;sopprm'/;mgCzs'xy" sTy/moRn;mr;j;/;mRkip[yvd" 78 ' ]et;;prs'/*cb.Uv=itm<@le vjy;n;mmihWItSy.Umpter.Ut( 79 sudrIxIlyu_;s;pitsev;pr;y,; ' svWRsh;,.uKTv;vsumtImm;m( 80 k;d;cTp[;k;los*sd;r" p'ct;'gt" ttoym.$wb*d'ptIt*.y'kr* 81 R du"%p[dnm;ge,jGmtuymm'idrm( e R R t*;/mRr;jopc]gumuv;ch 82 Etyo"svRkm;R,c]guvc;ry ten;D]guStyo"km;R,jwmne 83 mUl;ic;ry;m;sp[;hceitt;l c]guv;cEtyo"skl'kmR,ur;jNvd;Myhm( 84 xu.v;Pyxu.kmRydet;>y;' t'.v ' ' u k'cdSy;nyop;y'vd;mtdh',u 85 Ek;d;];stoVy;`[" kdekomOg"p[.o w vn;Ivnr=;qRm;gtoSys.;'pit 86 [ tm;y;'tsm;loKy.Uyoyp[;k*tuk" ' j`neSvymuTq;y%ntrs;mOgm( 87 j`;nhmOgr;j;xr,;gtmPymum( ' tSm;Tsd;ro.Upoyd'@nIySTvy;p[.o 88 y;v'ittSyrom;,s'Sqt;nklevre mNv'trsh;,mNv'trxt;nc 89 ko$ko$kly_;n;rkSy;s'xy" w Ru 3426 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] xr,;gtr=;'y"p[;,wrp/nwrp 90 kteyonroD;nItSypu<y'nx;my svRp;pwvRnmu_ob[hTy;mu%rp 91 R w a;yuWoNtevjNe mo='yogn;mpduLlR.m( [ ym;Dy;ttodUt" sd;ros*mhIpit" 92 w asp]vne`oreSq;ptoTytdu"%de astuLy;np];,ytSteW;'cx;%n;m( 93 asp]vn'p;[ rtStmnIiW," SqTv;sp]vpneygko$xt;nc 94 u sd;ronrk.jVy;`[.+y;y'tt" e e nry'tpvxitsvoRp{vs'ytm( 95 '[ u .ve.+yoVy;`[,Vy;`[.+yStt"SmOt" e yugko$sh;,SqTv;t]s.Upit" 96 sd;rojnp;p;'t.kyon'gt" =t* ee j;itSmr*ttSt*tu.k.ek*sud"%t* 97 e u tIretSqturkSmNstt'k$.ojn* e aqwkd;tenpq;pu<y;h'p;[ Pym;nv;" 98 gCz'itj;vItIr't;'St*dxtuij .ekv;cvW;R>vmoh;Tsv|p;p'kmRt'my; 99 a;pkmR,;tendu"%m;v;'nmucit ' TyKTv;xrIr'gg;y;'m_;"Syu"p;pnopc 100 ' u tq;Pyevv/'d"%mnu.y;vhekqm( ' u U g'g;y;'Ty_mCz;ms'pTyetTklevrm( 101 [ k;yu_b[iht;'k;'tittIWud"uR %s;grm( RU e R vW;R>vItc" uTv;p[;heitvny;Nvt; 102 vW;R>Vyuv;cdu"%'nxKyteso!uSv;met{&t'k ' ttSt*d'ptIvp[SmOTv;g'g;'x.p[d;m( 103 u shs;ctuy;R];'mr,;yophiWRt* 3427 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqwt*pqgCz't*crk;l'b.=t* 104 uu apXyTp;pT+ve@"k;lspoR.y'kr" k;lsPpRv;cddur*p;pn*yeq;" p[;k;l*yuv;'tt" 105 R aqnUn.=tVy*=u/tenmy;yuv;m( ' ttSt;vits']St*d'ptIdu"%.;gn* 106 TyUctuvco._y;k;lsp|progtm( R u n;St mOTyu.y'spRSvLpmPy;vyoRid 107 ahm;s'pr;r;j;sTy/m;Ry" =t* u y'cvjy;n;mmihWIs'Sqt;mm 108 my;dur;Tmn;moh;t"xr,'gt" tenvkmR,;.u_cr'd"%'ym;lye 109 w u .o_SvkmR,"xeW.kyon*S]y;sh 'e sohy;toSmp;pent'kmRnmucit 110 ' sTym;v;'jg;mWUprm'/;mpg v[j;voj;vItIr'xrIrTy;ghetve 111 Tyj;vvekt;'spRnrkKlexd;ynIm( a;v;'s%;.vto.vyitsu%kyt( 112 ' ' a;vyoRdyev,uStv;pdyehr" atEvTvy;s;|x]ut;k;.ujgm 113 ' p[;,ih's;nktRVy;kd;pcvc=,w" ytepct's;'vd/;itSvy'v/" 114 a;yu"pu];d;r;s'pdyx;'sc ih's;'dTv;mnuy;,;'hreov/"Svym( 115 u k'jpw"k'tpo.v;Rk'd;nw" kmuc;?vrw" ih'sitv,Rity'ySy;Stdyesd; 116 e y"p[;,ih'skomTyR"sEvhrih'sk" svRp;[ ,xrIrSqo.gv;Nkml;pit" 117 a;Tm;n'b/;sO;.gv;N.Ut.;vn" s's;rk*tuk;g;re@CzxurvSvym( 118 3428 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] xrIr,"xrIr'ihnly"prm;Tmn" prm;Tm;Svy'v,urtoih's;'vvjRyt( 119 e prp[;,vn;xenc;TmtuivR/Iyte 120 =,'Sy;d;TmnStuirNySyp[;,s'=y" cr]metLlok;n;mTytmv=t* 121 a;TmtOi'pkvitpr' hTv;ityt" [ | /Im;;TmprD;n'kd;cTktenih 122 a'hv,urs*v,uritcets.;vyet( prdu"%enyodu"%Isu%Iy pry; 123 s's;reSmNsvDey"s;=;devhr" Svym( /gStutTsu%n,;'mohv'ctcets;m( 124 ' prih's;v/;nensu%yTSy;jgm ' ' su%;nv;pdu"%;ndIy'ty;nj'tve 125 e acre,vt;nSml.'t.vm;nv;" w eu tSm;'s;'prTyJy.ujgmsu%I.v 126 ' Tvyp[segCz;v" p;r'd"%mhod/e" u spRv;cyd;Sy;Tprih's;y;'nnmn;itp;tkm( 127 U' e td;kqmhosOv/s;.+y.=k* w e prih's;nktRVy;sTymetvyoidtm( 128 k'tsveW.+yeWih's;s'.;Vytenih u Ru u n;r;y,ovp"sTymets'xy" 129 .+y.=ks'y_SvymevssjRh u sOjitSvym;Tm;nm;Tm;n'r=itSvym( 130 a;Tm;n'Svymev;sOirevv/;hre" ' x_ohk'yv;'htk;lpISvy'v/" 131 u ' 'u s'pitp[Wy;m;sk;yeSmNm;'Svy'hr" [ e R yuv;'ssjRyodevoyr=itv;'sd; 132 k;lpIsEv;h'ithetu' v/;y m;m( Vy;sv;c3429 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttSten.ujgn.=t*t*cd'ptI 133 ' e g;g'gitjLp't*mhTy;=u/y;pq e j;vItIry;];y;'p;dep;dejn;vm* 134 ame/;:yyD;n;'p;[ v't*mh;flm( tSm;den*mh;Tm;n*bme//;r,* 135 Etyo"sxon;Stxtturh'yt" nj;/k;re,v;Nymvl'Bypurdr" 136 w ' a~yRhSt" p;dc;rIvOtodev" sm;yy* w aqrM.ovRxIcwvsudyoRNy;hiWRt;" 137 ' aNyoNy'kqy;m;sunRjy*vngvRt;" ay'p<y;Tmn;'orsDoTytsuNdr" 138 u e a;y;tomukry;mSvvx'svtw"Svk" e k;cTk;'cdTyet;n;mskl;'kl;m( 139 atEv.vy;mk;'t;hmSy.Upte" k;cTk;'ciditb[y;exopvxomm 140 U km]c]'vxgo.Up;loy.vyit 141 .;Rmm;y'cpitmRm;y'Sv;mImm;y'mmn;qEW" tIvsv;R"prmp[modwvditn;yoR%lsd(g,D;" 142 R' u ;vc'vp[nxMyt;s;'jg;dk;cd(g,nIrsD; u s*d;Syk;'t;'npit"Svy'y;'.jTyy'k'klhenn;yR" 143 O suNdYyRSt;Stt"sv;R"s'TyJyklh'ij a;jGmudyoTs;hw"sv;R.r,.UiWt;" 144 R aqt'npitesd;r'gtkLmWm( O p;;w"pUjy;m;su"p[;heitcpurdr" 145 ' rqenvexy;m;spupkS]IsmNvtm( .erImOdgm/urI@'@m;nkn"Svnw" 146 ' krkk,n;dwkrt;lSvnwStq; jyxBdwdev;n;'n;k"xBdmyo.vt( 147 dev;n;c;hStetc;mrm;tw" vIjt"srq;!"sd;rS]idv'yy* 148 3430 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tt"x" Svy'tSmwsTy/m;Ry.U.je u dv;j;sn;|x.ovw=yx'ky; 149 u x,sh.Upos*vsek;snesd; xTvmkroTSvgekxvSy;nukpy; 150 R yugko$sh;,idv.uKTv;%l's%m( u rqm;vwk#yy*.gvd;Dy; 151 ' t]mNv'tr'.KTv;svR.ogmnormm( u prm'D;nm;s;;sd;romo=m;v;n( 152 j;vItIry;];y;'xrIr'Tyjt" pq flmevv/'vp[my;sv|pkitRtm( 153 ' [ j;vItIrgmnemn.StTvdxR." u nk;lnym"p[o_on;rd;wmhiWR." 154 R yd;yd;ijeg;y;';nm;cret( td;td;=y'p<y'l.tem;nvo/[vm( 155 u u g'g;sv;R,p;p;nn;xy'tIitny" ky;RTpun"pun"p;p'ncg'g;pun;ittm( 156 p;pbu'prTyJyg'g;y;'lokm;tr ;n'kthelok;yidsitmCzq 157 yTpu<yg'g;;n;um;nv;n;'.veivj tTpu<y'p;[ Pytevp[kmR." k"sudStrw" 158 u a;s;r;,;'.mre,o"s':y;'ktutxKyte U |u .;gIrqIgu,;StenxKy;v_ncij 159 vc;yRsvRx;S];,TvdIy;nmyoCyte g'g;.ssT;Tv;mo=m;oitm;nv" 160 ;n'kpjlepyStuktegg;'vc'Typ[.dv;n;'skl;Rxokdurt];s* ' 'u e `v?v'snIm( mu_"sopsmStp;tkcywgoRvp[hTy;id.gRCzi,uprsmStsu%d'u' g'g;p[s;d;ivj 161 it Ippur;,ey;yogs;regg;m;h;TMyenvmo?y;y" 9 ' 3431 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION dxmo?y;y" jwmnv;cm;h;TMymet;;y;STvTp[s;d;Czt'my; d;nI'otumCz;mv,upj;fl'gro 1 U u Vy;sv;c,ul+mIptevTsspy;Rflmumm( R yCzTv;m;nv;" svel.'tD;nmumm( 2 R e vp[;dxm;seWm;`;idWusn;tn" u pUjtVyov/;nwy"wR ,ut;nvd;Myhm( 3 m;`em;ssm;y;tesvRm;somex.e u a;mW'mqncvTy;jye,vom" 4 w u' w p[;t";yI.veTy'tl;NypcvjRyt( w e i.oRjn'pr;'cm;`em;sprTyjet( 5 p[;t" xuKl;'br/r" tp'cmh;?vr" spy;Rm;r.ei,o"Sqrcoihm;nv" 6 Wdu,jlw"xu";pyei,umVyym( w aitXlqwdnwv,or;nlepyet( 7 ' pUjyegdIxSydevdevSyc," p[=;lt;np;];,jlhIn;nk;ryet( 8 ;pyTv;jg;qmIWdu,env;r,; p[o=tVy'tCzrIr'idVyvS]e,yt" 9 sllwrIWdu,wp[;pyitkxvm( m;`em;sijefl'tSymyoCyte 10 vmu_"p;tk"svwjNR mjNm;'tr;jRt" R w h.u_s%sv|xWy;ithreghm( 11 ' u ' ee RO y;Tp[=;Lyp;];,Tv;xu;nv;r." y"pUjyeg;q'tSypu<y'nx;my 12 h.uKTv;%l;Nk;m;NsvRVy;/vvjRt" a'tygsh;,iteTkxvm'idrm( 13 e u p[.;tevs'?y;y;'prtp;,n" u 3432 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Jvl'tSq;pyei'nUmv,vojn" 14 ' R ' w xItSyv;r,;q;Rys;y'p;[ tvw,v" m;`ev<vg[tovi'Jv;lyeTfl',u 15 h.uKTv;%l;Nk;m;Npu]p*]smNvt" a'tv,upry;itdwvtwrpduLlR.m( 16 e u' yqwv;Tm;tq;v,u"s'dhon;]vte e Svp'tdvdevxpy|koprkxvm( 17 'e e ' a;Tmn"ktemTyoRyq;xItnv;r,m( =Ire,;pyeStum;`em;sjn;dRnm( tSmwdvomov,u"s'tondd;itkm( 18 e u tq;xIt=y'ky;RiVyvS]e,c," 19 y"pUjyeTsNm;`e;pyTv;ctu.jm( Ru n;lkrodkdG/w"fl'tSyvd;Myhm( 20 Ru nrk;B/*mm;n;NduStreSvenkmR,; OTyko$puW;Nsy;itc," pdm( 21 m;`em;secxuKl;y;'pcMy;'ijsm ' Ek;dXy;'cp'cMy;'hrpUj;vxeWt" 22 d;tVyodevdev;ysp;ymur;rye p;yso/Upsihtom;`em;sidneidne 23 s/Upp;ys'yStum;`eyCzitc,e tSypu<yfl'vCm,uv,vjwmne 24 w a'tv,uprgTv;mNv'trctuym( e u' .u_mnorm;N.og;Np[s;d;p;,n" 25 ' punr;gTy/r,I'cvtIRnpo.vet( O .u_c.og'scr'mtoy;ithreghm( 26 ' u O RO p'cMy;'v;psMy;mek;dXy;'cjwmne ax_ovw,vod;Tprm;'mr;rye 27 u ,p=;ivjexuKlp=evxeWt" xuKlp=eitqveWd;d'mr;rye 28 u u Ek;hmpyom;`ev,vedTyj,ve w 3433 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION spUpp;ys'd;tSyduLlR.ohr" 29 ' yTkivjtuq|m;`em;sp[dIyte td=y'.veTpus"kopn;STy]s'xy" 30 ' m;`em;st'kmRx.v;xu.mevv; u' tSyn;St=y'vp[mNv'trxtwrp 31 m;`ecpkpupe,yocyeTkml;pitm( ' sgCzTprm'/;mvmu_" svRp;tk" 32 y;v'itSv,Rpp;,dIy'tcp;,ye u e t;vugsh;,SqIytev,umidrm( 33 ' metuLysuv,;RndTv;.vityTflm( EknSv,Rppe,hr'spJytTflm( 34 u 'U suv,Rpp'vp[Ne {svRd;kxvip[ym( u m;`em;svxeW,pv]'kxvip[ym( 35 e suv,RksmidRVywynn;r;/tohr" u w Re rwhIRn"suv,;R" s.veNmjNmn 36 w fl'cpkpupSyb[vIMyh'vxeWt" ' a;k,Ryijeseith;smnumm( 37 suv,oRn;m.Up;loblv;NsvRx;S]vt( a;y;RvteWsveWb.Uvvp[vcRs; 38 Ru Ru r;jy;vy;cvys;cs.Upit" aitp[movp[Wsd;p;prto.vt( 39 Re p;%'@m'i],;'v;KywvRn;doWwrpij /nlo.;enr;D;d'@'ts;/vo jn;" 40 e aNy;yop;jRtv'gItv;;id.vOt" ' R smSt'n;xy;m;syDd;nvvjRt" 41 nD;itpoW,'cndevij.ojnm( ncy;cks'ti'svRd;p;pmoiht" 42 u nck;r;itqe"pUj;'sd;p;ppr;y," yy*cm'idr;Ty's.Up" p;pm'idr" 43 t;ntenp;p;ny;NyNy;Nyvvekn;m( 3434 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] apvWRxtw"x_"s':y;tujnt;nkm( 44 ' Ekd;smhIp;l" k;menprmoiht" jg;mveXy;nly' nxIqedrt;xy" 45 u tm;y;'ttto;.Up;lmuJJvl;y; ' shsoTq;ypy|kctTp;dv'dnm( 46 p[=;LytTp;dyug' .Og;rsllws; ' m'cnvexy;m;sdo>y;Rm;lt'npm( 47 e O tTp[m;mOt/;r;." s_os*pOqvIpit" e tSmuv;spy|kty;shkthlI 48 U tt" s;g,k;p[ITy;hs'tInvy*vn; dd*c'pkpup;,;'tSmw.m.ujSvym( 49 U e pupm;l;pupmektSm;UpithStt" pp;t/r,IpOgN/Vy;idg'trm( 50 e tCCyutksm;sr;j;Tyts'.m;t( ' u ' [ nmon;r;y,;yeit jg;do;rpUvkm( 51 R n;r;y,;yeitv;Ky;Tsv;R,p;tk;nc Sv,Rppp[d;nentSyn;n.U.j" 52 u u g[;mI,;aqsvepsm;gTy;itdujye R R tSy;mevnx;y;'tjuvXy;gOhSqtm( 53 ' Re e nettmq.Up;l'svRp;tkn;'vrm( 'u k'kr;Np[Wy;m;sovwvSvto.Oxm( 54 e ten;D;SttodUt;" p;xmurp;,y" aitveg;Tsm;y;t;"o/s'r_locn;" 55 m'crentymdUt;"Svm;lym( e 'u tton;r;y,p[y;"xcgd;/r;" 56 e a;y;t;g@;!;St'ntpqvIpitm( e 'u O p;xeny'i]t';t'.pv,uk'kr;" 57 U' jugd;.ymdUt;Nmh;bl;" R sm;roPyrqeidVyex%;Nd?murnum;n( 58 ' tq;r;j;rq;!StulsIm;Ly.UiWt" 3435 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pItk*xeyv;s;Sv,;Rlk;r.UiWt" 59 ' StUym;nomung,wvdved;p;rgw" R Re v,udt"prvOtohre" s;loKym;yy* 60 Uw aqoTq;ySvy'v,utu.RdIR`b;." R tm;lgtv;N.Uppo[ _v;'ijom 61 ' I.gv;nuv;cnOptekxl'bi[U hsvRp<y;Tmn;'vr u kmSts;?y'.vtStd;D;pys'pit 62 [ nmon;r;y,;yeitv;rwkmpyovdet( nTy'tSy;nup;Lyohsme.;[ t;smept; 63 n;r;y,eitm;mkd;c"Smerr" s;/y;My%l'tSyptu"pu]vePstm( 64 ._osnOpitetSm;jmnorqm( p[k;xy;tt;tk'td;Sy;mc;/un; 65 ' e r;jov;csvRmvdy;sN/oTvy;d'ns'xy" e p;pn;pmy;p[;'tvSq;n'sdLlR.m( 66 uu tSy;nentuv;Kyenp[s"kml;pit" eh;vexy;m;s.Up;l'tx;my 67 tt" suv,;Rlk;rwvRkmRvnmRt" ' w ck;rm<@l'tSySvymevdy;my; 68 aqn;n;v/w.+ywidRVywrpsudLlR." R u w toiWt"smhIp;lov,un;itsih,un; 69 Ev'pitidn'tSq*sr;j;v,umidrm( [ ' mNvNtrsh;,nvvWRxt;nc 70 p[j;n;'p;ln'csr;j;/mRtTpr" pUjy;m;sstt'._y;prmy;hr" 71 c;c'pkpupwnwvvRv/ws" e w a;yu"xeWs.Up;lomr,'j;vIjle 72 e sm;s;yy*mo='ps;d;p;,n" [ 3436 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Vy;sv;cvp[cpkpupSyp[.;voyp[kitRt" 73 ' cp'khrm>yCyRm_;"Syu"p;pnojn;" R u Sf$c'pkpupe,pUjto.gv;Nhr" 74 acre,vvp[Wdd;itprm'pdm( w Re yeyj'itpr;Tm;nmCzy;v;PynCzy; 75 tepy;'itpr'/;mvmu_;" svRp;tk" 76 hr*p[sedrtInkopyt" sr;j;tp;tkop u jg;mmo='py;mur;revR;,Rvnmm'vtIyR 77 ' idVyw" sugN/w" knkp[snn;Rr;y,'pdl;yt;=m( Uw ._y;yje"prm;dre,mTyoRvjuvh;yp;pm( 78 [ e it Ippur;,ey;yogs;recpkpupmihm;n;mdxmo?y;y" 10 ' Ek;dxo?y;y" Vy;sv;cjwmnev/n;yenpUjtVyohr"sd; tmh'vCmvp[W,uvTssm;iht" 1 Re kLyTq;ypy|k;d(ghITv;p;]m'.s;m( O bihdexvjTp[;D" xIWRm;Cz;v;ss; 2 R ' [ e t]odICy;'idxm*nIyDsU];,k,Ryo" Tvopv"p[;DStumlmU]vsjRyt( 3 ' e devt;ytnem;gegoeWcTvreWc R u u rQy;y;'.Um*cd.Rmltq;'g,e 4 U e t$nIpulnecyvO=mUltq;vne w e t@;gv;pIg.eWmlmU]cn Tyjet( 5 Ru ' rv'c{ms'cvij;Ng;idxodx ' w mlmU]Tyje;v;vTp[;DonpXyit 6 ' %nt;'miWk;wbl;>y'trvitRnIm( U f;l;'mdcvngO Iy;Cz*chetve 7 O' w jl;l'sm;nIyx*c'ky;Ric=," 3437 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p;d'jleWvdTv;nx*c'kteb/" 8 u w u d=,;.mu%or;]*y;RTp[;Dobih"y;m( xr"p[;vOTyvS]e,tt" x*c'sm;cret( 9 mOkk;p[d;tVy;lgeitStuvgde w u ssVyekrep;[ DwhStyo.yodRx 10 R p;dyo"W$^pd;tVy;mOk;cvc=,w" ( tx*cy"p[;D" ky;RtSy/;vnm( 11 ' jp;m;jRncvdxn;Cz;dn;id." ' w d=,;.mu%o.UTv;pm;.mu%Stq; 12 nd't/;vn'ky;RTky;R;rk.vet( e m?ym;n;mk;>y;'cvO;'gncij 13 ue d'tSy/;vn'ky;RtjRNy;kd;cn aTqv$vO=;,;'/;}y;kqky;bu/" 14 nd't/;vn'ky;Rqe{SysurSyc ' nTy'y;fl'tSysvRmvvnXyit 15 e y";nsmyeky;Rmnedt/;vnm( w ' nr;x;"ptroy;'ittSydev;"surWRy" 16 d'tSy/;vn'ky;Rom?y;;pr; yo" tSypUj;'ngO itdevt;" ptrojlm( 17 ' ;nk;lepkr<y;'y" ky;Rt/;vnm( u ' ttoDey"sc;'@;loy;v'g;'npXyit 18 .gvTyuidtesyy"ky;Rt/;vnm( U Re ' t'tk;'ptro.uKTv;gCz'itdu"%n" 19 pv;sidnevp[ptO;idnetq; ntTflmv;oitd't/;vnr" 20 p[.;tem;jRyt;Nv;ss;rsn;'tq; e' ky;Rv;dxvp[{kLlol;njlwb/" 21 ( 'e Ru pv;septO;ev/n;nenjwmne d't/;vnNmTyR" s'p,l.teflm( 22 U | anenv/n;Tv;dI`RdxIRbih" y;m( 3438 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ttonjgOhgTv;r;i]vS]'prTyjet( 23 ' ttodevgOh;recopvobu/"xuc" Smre;r;y,'dvmn'tprmerm( 24 e ' r;mXy;mtnov,on;r;y,dy;my jn;dRnjg;mp;p'mhrkxv 25 e pIt;'br/r;n'tpn;.jgNmy v;mnp[,tSyexv.oTv'xr,'.v 26 d;modryduI,k,;,Rv e kmle=,dev{v;sudvp;'k 27 'e e g@?vjgov'dv'.rgd;/r x'%p;,ecp;,ephSthr;pd" 28 l+mIvl;svwk#WIkxsurom puWomks;rek$.;re.y'hr 29 IpteI/rv.oIdIkrm;/v pr'bpr'/;mxr,'m.v;Vyy 30 [ e Tq'Tv;ijeIv,uSmr,'b/" u v;'jlritb[tpvXynly'gt" 31 Ue[ rIpte,devkn'dnp[.o n{;'mcjg;qp[.;tsmyo.vt( 32 'u aqoSqtmvp[;D"py|kdvksutm( e n{;'TyKTv;sl+mIkc'tyejcets; 33 tt"tCzd'idVy'p;]'cjlpUrtm( mu%p[=;ln;q;Ryd;T,;yvw,v" 34 r'vtRn;q;Rysevtesvk;yq; e tqwvmitm'topsevtprmerm( 35 'e yStusvkpe,sevtejgdIrm( e acre,vvp[WtSys?yitv;'ztm( 36 w Re yqerSys.y;"sev;'kvitce$k;" | p[;D;StqwvsevtsvRdvhr'p.m( 37 'e w [u njeCzy;ny;v,un.Ry"pUjyer" ' 3439 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ksvk"sEv;Sttd;nih.veidj 38 e atEvijeTvry;kml;pte" kRVy;svRd;sev;pus;kvLymCzn; 39 ' nm;RLy'r;i]vS]'cg'/pyuiWt'tq; ' R hre;ryedg;Tp[.;tev,vojn" 40 ' w ttodev;lyetSmNSvymevihm;jRyt( e ky;RCznw"xnw"p[;D"s'm;jRNy;pry;m( 41 y;v'tonly;Sm;Cz'itre,vobih" t;vNmNv'trxt'itei,ughnr" 42 Oe yStusm;jRnky;Rdbh;phreghe ' ' ( [ RO sopy;itpr'/;mkmNywb.;iWtw" 43 R tqoplepn'ky;Rd,kgoRmywij U R tSmNv,ughp;[ D"Smre;r;y,'p.m( 44 Oe [u yStUplepn'ky;RTkxvSycm'idre tSypu<ymh'vCms'=p;CzO,jmne 45 e u w rj;'st]y;v'itvnXy'itijom t;vTkLpsh;,itei,ughs%I 46 Oe u s'm;jRnv,ughjn"Tvoplepnm( ' Oe l.teprm'/;mk'pj;flvTp[.o" 47 U devr;jvro/ennxKnoityd;Svym( td;v,ughc;p/mRpI'nyojyet( 48 Oe aqv;tny'._scr]'tq;Tmn" u .[;tr'.gnI'v;pdev;g;renyojyet( 49 hre"spy;RvStUns/; xuv;r." p[=;lyeT]/;v;pSvymev;ityt" 50 aMlent;m[p;];,k;'Syp;];,.Smn; vin;lohp;];,xu?y'itn;]s'xy" 51 /n;!olohp;]Sqwy";pyitv;r." R n;r;y,'jg;q'tSytuonkxv" 52 aD;n;;pceihRgg;;nenxud?it ' 3440 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] s'pidb[;,ekRVyonym" sd; 53 vpy;'nymon;Stx;S]evit vny" y;Tp[=;lt" xoyd;.Um'SpOxTpun" 54 e td; sxovp[{xt/*tenxu?yit 'e Tq'p=;LyyenpUj;{Vy;,c," 55 [ gOhITv; ;nvStUn;n;q|srsI'vjt( [ e aTv;;nkm;R,gOhm;y;ity" pun" 56 tSmNdneptOg,StSyn;oittpR,m( ;n;q|.ojn;q|v;gCztovvet( 57 yStumoh;d(VjesnUnn;rk.vet( ( ' ;n;q|srsI'gTv;mlmU]kroity" 58 ' ptrStSyv<vmU].ojn" Syunsxy" R ' tt" Tv;v/;nen;n'ctpR,;idkm( 59 Svky'ghm;gCzTSmre;r;y,'b/" O u ttp[;g,evp[p=;Lycr,ym( 60 ' [ p[vxevt;g;r'xcb[;,sm" u R ap[=;ltp;doy" p[vxely'jn" 61 s'vTsrt'p<y'tSynXyittT=,;t( u ;n'Tv;sm;gTyp[;g,eWvc=," 62 ' u tSm;Tp[=;Lycr,*p[vxevt;gOhm( pvXyp;dyuGm'b/"sVyenp;,n; 63 u y;Tp[=;lyeip[tq;p;,y' pun" p;denp;d'vp[{tq;d=,p;,n; 64 'e yp[=;lyeNmU!St'l+mISTyjit/[vm( u aqopvomitm;Nkxv;cRnm;r.et( 65 anNym;nso.UTv;svRk;mflp[dm( mOgcm;RsnexVy;`[cm;Rsnepv; 66 u vS];snekvlectq;kxmy;sne pup;snecopv" pUjyeTkml;pitm( 67 k;;sneijov;kYy;Ri,upjnm( U 3441 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v,un;Tv'/t;pOQvsvelok;STvy;/Ot;" 68 O R at" svRshedihvStumSq;nmumm( e ' e TyuKTv;snm;StIyRvse;r;y,;cRk" 69 d=,;.mu%o.UTv;nky;Ri,upjnm( U xeTv;tup;nIy'm]pUtsv;stm( 70 ' ' u ;pyeTkml;k;'tkml;siht'p.m( ' [u xen;pyeStu.gv'tjn;dRnm( 71 ' tTfl'tSyv+y;m,uvp[{jwmne 'e vp[goS]I.[,hTy;sur;p;n;idp;tk" 72 U vmu_oy;itvwk#._ihskl's%m( ' 'u u yid;WIkxpjyeNm;nvoij 73 'U l.tetdev;xups;d;Tkml;pte" [ x'%;.;vetvp[{sug/toykb/" 74 u 'e ' u Tv;ctulsI'p;]e;pyeTkxv'b/" u ttodev;pyTv;s'Sq;Pycvr;sne 75 ' sugN/wdnwStSyky;RTsv;|glepnm( ' tulsIk;p'kcc,odehp;lnm( 76 y" kroitjnStSyp[s" stt'hr" tulsIp]m;leynjgN/su%p[d; 77 ' dIytetjg;qsupI[ to.vsvRd; e m'],;nenvp[{tulsIp]m;ly; 78 e 'e al'tomh;v,u" p[sondd;itkm( ttStuvidkm]"ktRVy'SvStv;cnm( 79 w |w idGv'/n'cktRVy'm]"p*r;,kb/" 'w Ru w ,or=tupvSy;m;eYy;'dvksut" 80 U R e y;My;'r=tudTy;rnwATy;'m/usdn" w R R U vid=ur=tuIm;nU?v|cI/r" p[." 81 u a/or=tuv;Tm;kmmitR" p;my" R U yevk;rk;" svepj;k;le.v'ith 82 RU dUrgCz'ttsvehrn;m;S]t;@t;" ' ue R 3442 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Tq'idGb'/n'Tv;tt" p["t;'jl 83 v+ym;,enm'],s'kLp'kte!m( e my;rB/;mm;'pj;'dvdevjn;dRn 84 U e s''p;[ pynvR;'psIdprmer [ ttStuts'kLpovw,v"svRtTvvt( 85 a'gNy;s;idkTv;?y;ye;ry,'d; nvInme`s'k;x'p@rIkn.e=,m( 86 'u pIt;'br/r'dvSmtc;tr;nnm( e ' kd'bpupm;l;..UiWt'smh;.ujm( 87 R u bihRb,bx%'@/Otk@lm( R e v'xIm/urn;denmohy'tidxodx 88 ' a;vOtgopn;rI.;vOd;vneSqtm( ' ' Ev'sc'Tydevxgov'dsvRk;mdm( 89 ' e ' ' tt;v;hn'ky;R_.;venvw,v" a;v;iht;y,;yctuvgpd;yne 90 R R[ p;;~y;RcmnIy;nt]d;ic=," komlwStulsIp]wrMywv;Rksmb/" 91 u w Ru pUjyeTsvRdvxI,'dvksutm( e e ' e nmomTSy;ykm;Ryvr;h;ynmonm" 92 nmoStuhryet>y' v;mn;ynmonm" u nmor;m;yr;m;yr;m;yblnenm" 93 nmobu;yxu;ysp;ynmonm" nmoStukLknet>y'nmStebmUye 94 u R n;r;y,;y,;ygov'd;ycx;,e d;modr;ydev;ydevdev;ytenm" 95 WIkx;yx;'t;yVyomp;d;yvwnm" nmoStup;ptyenmStepc=uWe 96 an't;ynmStu>y'gd;hSt;yvwnm" t;+yR?vj;yvwt>y'nmStecp;,ye 97 u phSt;yvwt>ymCyut;ynmonm" u 3443 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nmodwTy;ryet>y'svRk;mp[d;yne 98 u m;/v;ysurx;yv,veprm;Tmne e krI$nek<@lnenmoStuhryesd; 99 nmo.gvtet>y'v;hn'g@;ym( u nmog@;yeitm'],vvc=," 100 e w nm"x'%;yc;ygd;ywcnmonm" nm"p;y%;yn'dk;ynmonm" 101 its'pJydevxsd;r'csv;hnm( U e ' s;yu/cttom']jped;=r'b/" 102 ' ' u nj._y;ttojPTv;m']m;=r'b/" u gov'd;yttod;;n;nwvmumm( 103 e /UpdIp'ct;'bldvdev;yv,ve ' U 'e aNy;NyPyuph;r;,p[d;,vo jn" 104 yStu/pijec'dn;gv;stm( U' d;Nmur;ryetSy&t's?yitv;'ztm( 105 /UpyCzityovp[hrye`tv;stm( ' O sgCzi,u.vn'vmu_" p;pko$." 106 n;r;y,;yyo/Upd;d(gGgulv;stm( ' u u sy;itprm'/;mduLlR.yTsurrp 107 ' w `OtndIp'yod;ltwlnv;pun" e e nmeW;Tskl'tSyp;p'hritkxv" 108 kpUrv;st'yStut;'blcp;,ye R U ' d;Syijemu_.Rvitjwmne 109 yStuyCzitt;'bl%idre,smNvtm( U ' h.uKTv;%l;N.og;n'ty;ithre" pdm( 110 e WIm/urk;yu_tq;j;it fl;id." t;'blhryedTv;SvgRm;oitm;nv" 111 U ' xeTv;tup;nIy'ky;Ri,upd=,;m( [ v+ym;,enm'],jwmnev,vojn" 112 e w jn;dRnjg/oxr,;gtp;lk 3444 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Tv;sd;sd;sTv'd;sSydeihmep.o 113 [ m'],;neny" ky;R;r;y,p[=,;m( e tSypu<yfl'vCms'=p;CzO,jmne 114 e u w b[hTy;idp;p;ny;ny;nmh;'itc t;nt;np[,Xy'itp[d=, pdepde 115 y;vTp;d'nro._y;gCzi,upd=,e [ t;vTkLpsh;,v,un;shmodte 116 hrp[d=,ey;vTpd'gCzCznw"xnw" pdepdeme/Syfl'p;[ oitm;nv" 117 p[d=,ITysv|ss;reyTfl'.vet( ' hr'pd=,ITytSm;Tko$gu,flm( 118 [ ' a'gpd=,ITyyStun;r;y,;g[t" '[ soptTflm;oitkmNywb.;iWtw" 119 R nl'`yeTsomsU]/Im;Hx'.pd=,e ' u[ l'`yTv;yd;vp[s;pUj;nfl;.vet( 120 p[d=,;k;rty;v;rwkyohr'vjt( [ e jNmjNmnvp[{s;vR.*mo.vevm( 121 'e ( yStuv;ry'vp[ky;Ri,upd=,;m( [ E'{pdmv;oiti]idnen;]s'xy" 122 ' v,upd=,'yStuky;R;ry'jn" [ vmu_"sklw"p;pw"p[vxeNm;/vI'tnum( 123 .[;myeTsodkxkxvoprjwmne a'tdv;ly'gTv;s.veTsurv'idt" 124 ee p[,me@vUm*s/;yStukxvm( ' p;tktCzrIrSq'.SmI.vittT=,;t( 125 xrSy'jlm;/;yp[,meojn;dRnm( tSmwl+mIpitvR,udd;itprm'pdm( 126 R .Um*np;Tysv;|ghr'p,mt;'n,;m( ' [ O pu<yp[.;v'vp[Wvdtomenx;my 127 Re y;vd(.r,.nO,;' .UiWt'Sy;Tklevrm( Ue u R 3445 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t;vTkLpsh;,it'ithrs'n/* 128 tt"kxvnm;RLy'v,ve>y"p[dIyte w vw,v;'St;Np[v+y;m,usmjwmne 129 xuk" sUtStq;Vy;son;rd" kplomun" p[;d;'vrIWtq;rov;vp 130 b.IW,ohnUm;'tqwv;Nyepvw,v;" nm;RLy'v;sudvSygO tsvRk;mdm( 131 e 'u TyuKTv;v,unm;RLy'n=pevvw,v" ttStuhrnm;RLy'Svy'gO ;it._t" 132 mStkXyteySyhrnm;RLymumm( svDeyoijes;=;devhr" Svym( 133 dul.v,unvnm;RLy'p;pn;xnm( R' w e ' gO iti]dx;" svemnuy;,;'ck;kq; 134 ' R jwmnetlsIp]'yStuj`[itvw,v" u tSydeh;'trSq'ihsv|p;p'vnXyit 135 tulsIp]g'/StupvxeSyn;sk;m( [ a;pdStCzrIrSq;" sogCz'its'=ym( 136 tulsIzdn`[;,m;`[;yyo.n'dit tSy;lye.veTym;n'doijsm 137 Stvw"StuTv;jg;q'kml;ip[ymCyutm( t;'jlStt" p[;Dm'm]mudIryet( 138 ' n;r;y,jg{UpgCz/;mjgTpte gCzdevnjSq;n'pso.vsvRd; 139 [ yeySvx_y;dev{tvpUj;t;my; ' 'e aCz{;Stujg;qTvTp[s;d;gNmy 140 tt"p;dodkp;[ Domh;v,o" pr;Tmn" smStp;tk?v'sgO Iy;_.;vt" 141 k,m;]'vheStuv,o"p;dodkx.m( u s;t" svRtIqeWjmnesTymuCyte 142 Ru w SpOxTp;dodkv,og|g;;nfl'.vet( e 3446 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] g;'gysll'vp[v,up;dodkyt" 143 e ' ak;lmr,'n;Stn;StVy;/.y'tq; y"SpOxTp;dsll'kxvSymh;Tmn" 144 e p;pVy;/vn;x;q|v,up;dodk*W/m( p;pnopnr;Stecpb'tpitv;srm( 145 u[ v,up;dodkvp[y"pbe,vojn" p;tktCzrIrSq' =,;devtunXyit 146 yq*W/endehSq'hNytedihno.Oxm( e tqwvp;tksv|v,up;dodknc 147 v,up;dodkxtlsI p]s'ytm( u 'u u yovheCzrs;vp[tSypu<y'vd;Myhm( 148 b[hTy;id." p;pwvRm_ov,up/Ok u a'tv,uprgTv;v,un;shmodte 149 e u' mep[m;,hem;ndTv;.vityTflm( v,up;dodkSpO;tved/kflm( 150 ako$p[d;nentTfl' p[;Pytejnw" sIp;'mhI'dTv;ije>yoyTfl'l.et( 151 tTfl'l.temTyoRv,up;dodkSpOxn( ame/sh;,Tv;.vityTflm( 152 v,up;dodkSpO;tved/kflm( dI`Rk;xtd;nenyTpu<y'prkitRtm( 153 tSm;dPy/kp<y'l.eTp;dodkSpOxn( u bn;]kmu_ns'=p;duCytemy; 154 e v,up;dodkSpx;RNmu_o.vitm;nv" .Uyo.Uyopvp[{su!'kQytemy; 155 'e punnRl.tejNmSpOxNp;dodkhre" v,unvxeWy" svRp;pvn;xnm( 156 w e ' yoXn;it._.;vensgCzTprm'pdm( dul.v,unv.ujteijsm 157 R' w e ' dehTyjitp;p;nb[hTy;mu%;Nyp ' 3447 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ujtohrnwvd;sIvvxg;.vet( 158 ' e ' mu_.Um"suredwvtwrpdul.; R s'pJykml;k;'tk'cwvmTyjn( 159 U ' e acre,vt'v,unyitSv;'tnupit w R '[ nwvSymh;v,ogu,k'kqy;Myhm( 160 e R ' yjt" kxvopSy;d/Inoijp[.o anenv/n;vp[pitm;sejn;dRnm( 161 [ v/hIn;mpe;'pj;'Ikml;pte" U y"ky;R_.;vensopSy;Tkxvip[y" 162 v/Dov/n;v,um>yCyRyTfl'l.et( yqo_v/n;vp[nvb." p[.o 163 w e w Ru pUjtopntu"Sy;id._nRitit ySyvwy;vtI._devdevjn;dRne 164 R e t;vdevfl;v;iStSy n;STy]s'xy" a._y;y;hre" pUj;yte.vm;nvw" 165 u s;pUj;b[;,epUj;k;le.veTkl D;nmUlhre._.R_mUljgTpte" 166 ' R ' pUj;mo=&moTp*mUlm;r;/n'hre" aLpm;]mpp[;Dy;kteihyt( 167 td=y'.veTsv|;yu_;%l;y; ._y;y"pUjyei,uv;rm;]mpij 168 ' s'Sq;n'l.tev,oyRto._vxohr" 169 as;rmetvn'smSt's;r'hre" pUjnmevvp[ tSm;Nmnuyonjm'glwWI._y;yjeT,mn'tmUitRm( 170 it Ippur;,ey;yogs;rehrpUj;v/n;RmEk;dxo?y;y" 11 ;dxo?y;y" Vy;s v;cf;Lgunb;[ ,eI,'srv'idtm( e u pUjye_.;venp[Tyh'v,vojn" 1 w 3448 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] f;Lgun;pyeStusipRW;devksutm( e fl'tSyp[v+y;myt" sMynx;my 2 svRyDfl'p;[ PysvRd;nfl'tq; a'ty;ithre"Sq;n'svRp;pvvjRt" 3 e yugko$sh;,.u_Tv;.og'hreghe RO t]wvmo=m;oits'p;[ PyD;nmumm( 4 yStuyCzit,;yxxregopmUtye R itl;n;'modkidVy'sgCzrm'idrm( 5 yoduG/l@@k;Nd;Tkxv;ymh;Tmne spbedmOtSvgemNv'trxt;v/ 6 ' R hryellt'%@yStuyCzitjwmne ' ' tSyv,u"p[s;Tm;zn.vb'/nm( 7 vc]'flt'idVy'd;gvteij a'txpurgTv;s.veTsurv'idt" 8 e ' nmRl;'xkr;yCzStu,;y._m;n( sk'nl.tevp[v;sudvp[s;dt" 9 e supKv'f;Lgunm;sm/urbdrIflm( e ' yStuyCzit,;yfl'tSynx;my 10 h.u_s%sv|p]p*]smNvt" u ' u a'threghy;itrqm;xo.nm( 11 e RO ' nd;d(g@s'y_hryebdrIflm( u u aD;n;d(b;[ ,ed;e;rk.vet( 12 f;Lgunm;syod;ryed;@mIflm( e supKv'tTfl'vp[vdtomenx;my 13 t]y;v'itbIj;nit'itd;@mIfle t;vNmNv'tr'v,ogOhitit.;Gyv;n( 14 Re f;Lgunm;syod;ryeg@pkm( e u svDeyoijev;jme/sht( 15 cw]m;sijem/un;m/usdnm( e U ;pyeLl.temTyRSti,o"prm'pdm( 16 3449 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m/un;;pyeStun;r;y,mn;mym( ncc;RytetSykd;c{vsUnn; 17 u cw]k'xkpupe,yocyeTkml;pitm( e u t;mc]gunp'jk;y;'nl:yte 18 e cw]kjgt;mIx','itlkpupk" pUjton;StvwjNmpunrSmNmhItle 19 ,v'jlpupe,svRdvxrom,m( u e pUjyNmnujovp[l.ten;pd'Kvct( 20 v;s'tI." sug/I.vRstyStupjyet( ' 'e U .gv'tps;Tm;sdevrppUJyte 21 '[ w tq;kslywidRVywr%<@yoRcyerm( t'vdtesmuTq;ySvy'pI#;snopc 22 ' /;]Ip]wnvyStukomlwhrmcRyt( R w R R e acre,vl.teskl'v;'zt'jn" 23 w x;'@Ly;%'@p]w/Ur;kppk" w u yocyei,umIx'css's;r;B/p;rg" 24 yod;i,vevp[kdlIflmumm( x;;S]dx;" svevdttmhnRxm( 25 R ''e yod;w]km;s._y;gop;lp,e go/Umpkvp[svRp;pw" p[mCyte 26 u a;y;tem;/vem;spv]em;/v ip[ye a;mW'mqntlv,u._" prTyjet( 27 w u'w ' p[;" sm;creT;n'm;/vem;svw,v" prTyjeTpr;'cnky;Ri.ojnm( 28 p[.;tepjyei,upvoR_v/n;ij U 'U vwx;%e;pyei,uppv;stv;r,; 29 'u ;pyeCzIttoyeWs?y;py|tmCyutm( u ' i]s'?y'pjye_y;nwvvRv/w"p[.m( 30 U e w u vwx;%edmnG.lR+mIpitrl't" nk'dd;itvp[Wps" prmer" 31 Re [ 3450 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] vwx;%em;syod;v;'cp;,ye tSypu<y;ns':y;tuk" smqoRStp'@t" 32 ' yTk'cNm;/vem;sm;/vp[Iithetve dIytem;/v;ywvtTsvRm=y'.vet( 33 ydNyTsut'kmRytem;sm;/ve m;/vp[Ityevp[=yStSynvte 34 vwx;%em;sy" ky;RTp[p;'m;/vtuye idneidneme/Syflm;oitm;nv" 35 vwx;%oduLlR.om;s" svRkmRflp[d" pUjtVyohrSt]ihTv;kmRxt;Nyp 36 Ek;hmpy" pUj;'vx;%ektehre" w p@vW|hr'pjTv;yTfl'l.testt( 37 U vwx;%em;syonTy'v,umTqp,m( ctuvgflp[;ihetvev,vojn" 38 R R w g<@UWm;]toyenky;RoTqsevnm( sopy;itpr'Sq;n'vmu_" ko$p;tk" 39 aTqmUlvp[Wyob;itxl;id." ' Re aTqpI.gv;Nk'k'tSmwnyCzit 40 aTq&mm;loKyp[,;m'kteyid sopy;itpr'Sq;n m;yubOR nRsxy" 41 ' ydTqtlevp[/mRkmRkroity" NyUn;itr_t;nSy;SmNkmR,jwmne 42 t]tIq;Rnsv;R,i]S]ot;dInjwmne y];TqtStedkopx;%n;'vr" 43 e aTq'pjyeStusEvv,upjk" U U aTqmUitR.gv;NSvymevytoij 44 R avD;n;ivjeyoTq'hitmU!/I" ' s's;ren;SttTkmRyTTv;scxud?it 45 aTqovO=r;joyhrmUitR" p[kitRt" tSm;dTqh't,;'];t;kopnvte 46 3451 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aTq'pXytovp[SpOxt" prtStq; dehSq'p;tksv|hreTp[,mtohr" 47 vloKy;Tqh't;r'y" x_onnv;ryet( te]yuGm'b@xwymnoTp;$teSvym( 48 R e aTqCzdn'm!om;kvRitvdey" U tSyj;'zrky;Svy'titp[tr;$( 49 ' e aTqx;%;mek;'y"SvLp;mpnh'itvw sko$b[hTy;n;'flm;oitm;nv" 50 yTp;p'bhTy;y;'gS]Igmnenc [ u sur;p;netq;SteyNe y;s;phr,epc 51 yTp;p'.,hTy;y;'gohTy;y;'ijom U[ S]IhTy;y;'cyTp;p'prS]Igmnetq; 52 xr,;gt hTy;y;'hTy;y;'sdStq; u v;sv;Ky;kqnepitih's;v/*cyt( 53 yTp;p'prn'd;y;'hrv;sr.ojne aTqCzdn;or'tTp;p'p;[ Pytejnw" 54 v,umjnomoh;dTqSynh'ity" U Re R tuLy" p;tkkopnut"=itm'@le 55 vd;MyTqm;h;TMy'svRp;pvn;xnm( seith;s'ije,uvTssm;iht" 56 pUv/n'jyon;mb[;,ohr._t( | a;sIT]et;yugvp[svRp;[ ,ihtert" 57 e D;itpUj;rtonTy'dIpd;nert"sd; sTyv;dIjto/oih's;d'.vvjRt" 58 mum="sijesvRd;prmerm( u u pUjy;m;spry;._y;n;r;y,'p.m( 59 [u tSy._'ttoD;Tv;mhtI's!;'p." u [u jh;rskl'v'htm;]e,knct( 60 eu tq;psije"kxvSymh;Tmn" pUj;mnuidnec._y;prmy;su/I" 61 3452 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] du"%enop;jRtv'vn'skl'ij ' ;ptenvp[,du"%en;c'Tycets; 62 e .=,evjRncsvp[" prm;qRvt( ' mh;v,uspy;Ry;'!'b(v;mnonjm( 63 .UyoptSyvp[Sy ._'D;Tv;jn;dRn" ck;rb'/vCzds!" xmdStt" 64 u ' u b;'/v;StSyvp[Syv,um;y;vmoiht;" ih's;m;re.rektusvRdvijom 65 | w ttovp[oihnvOonb|/" puWomm( R w pUjy;m;sstt'pI[ t" p[cr._t" 66 u prkLPyc.Udvo/n'kxvpUjne e m;/v'cjg;q'sb'/xcmTyjt( 67 u u .UyEvmh;v,u"k*tuktSyjwmne jh;rs;nukpoppu];npidneidne 68 tq;psije"kxv'Klexn;xnm( pUvigu,y;._y;nTy'v,umpUjyt( 69 R tSypIttovp[d"%xok;itdu"%t; u ptOghgt;v,om;Ryy;prmoiht; 70 e' aqwk;ks.Udvov,u._pr;y," e vpd'c'ty;m;snkd;psucts; 71 e Ekd;sijev,u._mt;'vr" Sk/prxum;d;yk;;q|vpneyy* 72 e vn;Tk;'sm;d;ynTymevcsij" ihm;gmevS]hIn" ktexItv;r,m( 73 kd;cipn'gtn;xKnoivjsm" ' 'u j`;np[;g,SqSyx;%;mTqx;%n" 74 ' a];'tre mh;v,uStSm;dTqp;dp;t( n;msureoVyq;Vyqtm;ns" 75 ddxRv,uprt" svp[tu.jpdl;yt;=m( 'u Ru ' pIt;'br'k@ln'skxd/;nmBj;idnj;yu/;n 76 u ' 3453 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION prviStrr_/;r;s'?y;suxo,ItnVyme`m( v.;vsucvsu%prexsXytedvg,wrXym( ' w ' ' ' e hW;R/;r;cr;=yuGmStu;vvp[omOdlvco." 77 u u w R b[;,v;chremr;rejgdekn;qgov'dd;modrm;/veit u l+mIptekxvkxx]on;r;y,;n'tv.op[sId 78 tv;vt;r'kmh'bvImTvy;vn;n;St.uvIhkop [ k'v;gu,Vy;smStlokk'v;dy;'m]prwktuLy;m( 79 dTv;SvIy;'kSycdIxv,o._'hrSyCyutdehs'Sq;m( y'sm;d;ymudpd;Sye._"p[d;mht"su/Ny; 80 '[ mNyemh;Tm;nmn'tmUp;p;Tmn;'mv;nx'yt( Re e tdqRmv;'`[ygTvdIy'np;tkpXyitdwvc'Tym( 81 e u ' yPyh'd"%vt;'vromNyetq;pIN{mv;v,o u a;Tm;nm;Tm;jgt;'.v'ts;=;TsmI=eyt=,;>y;m( 82 ' pUj;'tv;Lp;mpven;h'{Vy'kd;pndd;mtu>ym( tq;pc;g[mmmUitRm;'STv'osmekxvEkpUJy" 83 e dSTvy;y'mm._vO=o/m;qRk;m]yEvsoym( TvxRn;'.omyvOis_"p[.okvLyfl'd/;r 84 mU/;RmdIyo%llokmU;|o.veTkxvvmUt"eR e TvTp;dp;qojyugmnomesy;itvwspitdevdev 85 e ' '[ Vy;sv;cTq'StuTv;jg;q'n;r;y,mn;mym( t;'jlpun"p[;h._y;tmitsij" 86 b[;,v;cdevdevjg;qlok;nughk;rk [ kx;p[hr,wrt;]'t/ro=tm( 87 e e sveW;mevdwTy;n;'y/v'x;STvy;ht;" R u Tv;'htk"=m"pOQVy;'p.otmd'mht( 88 ' 'u [ .gv;nuv;cvTssTymd'po[ _Tvy;n;STy]s'xy" 3454 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] d;nvor;=sov;pm;'htkopn=m" 89 ' 'u aTqmUitrev;h'k#;re,htSTvy; atojnxrIremr_p;to/un;ij 90 e Vy;sv;ctSyv;Kymd'Tv;svp[o.yvl" u nn'dSvym;Tm;nm;Tmn;b/;ij" 91 /gStutTvto.;Gy'svRp;tkn;'vrm( ]wloKy;/pted;Rt;dyemhtI'Vyq;m( 92 svRp;phrov,u"smy;Vy;/t" t" EtTp;p'my;p;r'ktu| nwknxKyte 93 ySm'Stup;pnop.v'itsurv'idt;" e my;sVyqy;Vyqtoh;htoSMyhm( 94 p[s;dy'ity'dv;b[;;ait._t" e ahomy;p;pvt;tSyd;idVyq; 95 k'tpo.jRp"k'v;k'ghjIRvnwme w Ow /m;Rqk;mmo=;,;'d;twkoyVyq;tur" 96 R TyuKTv;sijetmevprxunje ' d;tuk#mnv,upI[ ,nhetve 97 ' tSy._'!;'D;Tv;dy;lu" kml;pit" tSt;Tpr'nNyejven._vTsl" 98 I.gv;nuv;ckq'TvmevkWevTskm;Ritd;,m( a;TmhTy;t;'ps;'toSmnkd;Pyhm( 99 'u u tv._y;ittuoSm.Iit'm;ksm vr'vryvp[Ne {yemnsvtRte 100 b[;,v;cmy;Vyq;p[deymhtIprmer ' m;ittuxrIrety;cevrmm'p.o 101 e [ I.gv;nuv;caD;n;vt;vTskmedviht'ij R' 3455 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION atopr;/onetVyomh;npnteyq; 102 nTy'tv;nup;LyoSm._eoyto.v;n( .vdIy;nh'mNyedoW;NvTsidneidne 103 tq;pmm._StevvO/mhtIsd; e tSm;Tstv;nO<y'gtmCz;ms'pit 104 'u [ vh;yskl;'.Iit'vrvO,mm;g[t" ' u b[;,v;cTvysvRsremmjNmnjNmn 105 u itt;'s!;._hRrkmprwvr" u e Rw Vy;s v;cuTv;v;Kymd'tSykxvp[,yoidtm( 106 njk<#Sqt;'m;l;'pI[ tStSmwdd*tt" sm;lttovp[pt;pu]mvp[." 107 ' u ctu.Rb;R.dIR`v;cmOdlvc" Rw u ' I.gv;nuv;cm_osyd;vp[tq;temTp[s;dt" 108 acre,vskl'.{'vp[.vyit w aTqp'm;'nTy'y;yogensm 109 sm;r;/ysv|ts;/yy;mv;'ztm( e TyuKTv;t'ije.yoPy;lkxv" 110 'U a.vTshs;XySt]wvk,;ly" v,o"k#j'p;[ Pysvp[ovw,vom" 111 tTymv;Tm;n'mTv;tSq*njeghe O tt"kbrovp[WtSyvp[Sysn 112 e Re Svy'vvWRv;nbnkxv;Dy; p[;s;dorctStSyxLpn;vkmR,; 113 n;r;y,;Dy;t]vwjy'tvom" d;sd;sIsm;yu_on;n;vStuv.UiWt" 114 gj;ko$s'k,|vb.*tSymNdrm( b.uv"s'gt;StSyn;apcb;'/v;" 115 u 3456 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] t;vD;ctTpISvy'td(ghm;yy* O mOtpu];ptTpIkxvSy;nukpy; 116 Sqrp[j;.vip[Sv;m._pr;y,; cr'.KTv;%l;N.og;Npu]p*]smNvt" 117 u a;yuWo'teyy*mo='sd;rovp[sm" Vy;sv;cs;=;devSvy'v,urTqovO=sm" 118 t_'kvt;' pus;'vten;xu.Kvct( R ' ' aTq'svteyStuv,u?y;Tv;nrom 119 e ' tSyp[so.gv;Ndd;itprm'pdm( 120 it Ippur;,ey;yogs;reaTqm;h;TMye;dxo?y;y" 12 ]yodxo?y;y" Vy;s v;cJyem;sije.gv'tjn;dRnm( e ' pUjye_.;venjlw"s';PyxItlw" 1 tRncd;tVy'sgN?y;mlktq; ' u twlsg/hryegI[ mk;leidneidne 2 ' 'u ' ' suv;stexItlecmNdreitmnorme p[Tyh'kml;k;'tSq;pyenm'@pe 3 ' nr*{dexvp[Ne {s/Um/n;lye e e' nsUitk;gOhcvSq;pyeTkml;pitm( 4 e w c;mrwvIRjt"et" sudI`w" kml;pitm( w R Jyem;sijesupI[ t" k'nyCzit 5 e myUrpuCzVyjnwnRd;`wvIRjtohr" R dd;Ty.mt'svRmcre,vsm 6 w t;lvOtkv;tenpv];'brv;yun; ' ywgI[ mevIJytev,uStesveSvgRg;mn" 7 R yog;]lepn'ky;RTsugN/IywkdRm" w g[Imehr'cdnwsvxeNm;/vI'tnum( 8 ' 3457 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m;gmeijesmu_on;]s'xy" p[fLlksmo;netlsIk;nnetq; 9 u u s'?y;y;'Sq;pyei,udx/IrsmIr,e 'e e G."p;$lpup;,;'ynv,url't" 10 e Jyem;ssvDeyoame/sht( e yStum_;vld;d(gI[ mevIptejn" 11 u w R .Up;lTv'hrStSmwyCzNmnjNmn yStum<@yitg[ImeI,'m,m;ly; 12 tSypu<yfl'vp[vdtomenx;my y;vd(b;sOjTyetwmneskl'jgt( 13 [ itei,uprt;vNm,m;l;v.UiWt" ue suv,;R.r,wySturjt;.r,wStq; 14 R ,'m@yitg[ImesoptTflm;uy;t( ' vc]'yStupy|ksg'@kpyCzit 15 U [ hryedvdev;ynsdu"%Ikd;cn e g[Imk;lendey;ngu,vsn;nc 16 hryeb;[ ,edeytNv'xkxc ' 'u u ySTvCyutflwidRVyw"sug/"pUjyerm( 17 ' w a'txpurgTv;spbedmOtmd; e ' ' u ip[y;l;n;'flwidRVywyoRcyeTkml;pitm( 18 soptTflm;oitkmNywb.;iWtw" R nd;`ehryeyStuyv;gUmitxItl;m( 19 n;n;Vy'jns'y_;'y;vw,vo jn" u a;W;!em;svp[Ne {devdevjgd(gm( 20 ' u d/.";pyTv;cpUjye_tobu/" a' m;]u"pyo/rpy"punStennpIyte 21 `n;gme`nXy;m'kd'bksmhrm( u wR a;r;/yitvp[Wpr;itmv;uy;t( 22 Re kdMbpupm;l;.mR<@p'Jvlnopmm( yStSyb[;,ev;jme/fl'.vet( 23 3458 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] sugN/w"ktkpupw"pUjt" kml;pit" svRd"%'hrTyevm;nv;n;'ijom 24 u pns;n;'flwidRVyw"supKvw`tmtw" RO pUjto.gv;Nv,ud;dwyRmmm( 25 R u a;W;!em;sd?y'hryepitv;srm( [ y;vw,vod;Nmu_mCzNjom 26 ,;ynvnIt'yodd;itvw,vojn" vxu"sklw"p;pwbloksgCzit 27 R[ xef;lk;p[snyUqk;ksmStq; Uw u w yocyeTprm;Tm;n'sgCzTprm'pdm( 28 p[fLlm;ltIpupw"sugN/wyoRcyerm( tTpu<yen;SytTpu<y'ynno.vt;ij 29 e kdpupwvkljg/jn;dRnm( w R 'u acRyNskl'k;m'p;[ oit.uvm;nv" 30 mh;mh;p[sntq;kbkhrm( Uw R p[fLlw"pUjyeStutSytu"sd;hr" 31 swrIykyov,upsppwyocyet( '[ Uu krvIrp[snsy;ithrs/m( 32 Uw ;v,ecvyod;Ll;j;N/OtsmNvt;n( w hryetSyvp[WghI"svRtomu%I 33 Re O e .;{em;sijen;r;y,mn;mym( y;pUjyeTp[;Dtuvgpd;ykm( 34 R R[ nmRtntn;g;resvoRp{vvjRte eU Sq;pyeTpu<@rIk;='.gv'tjn;dRnm( 35 ' d'xmxk;pp[k,em=k;id." w R hr'pr;tn;g;reSq;pyeihm;nv" 36 u skdRmpt(v;regl*gOhtq; e e hr'nSq;pyeTp[;DovW;Rsprmerm( 37 u v<v;Lyeijep[ky;RStum;nv" cN{;tp'vc]'ccN{loksgCzit 38 3459 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION r;]*n;n;v/w/pmnNdrejgtIpte" RU w R d'x;mxk;wvpUj;k;lenv;ryet( 39 m's;rk;." p[;bOTym'cx;ynmCyutm( p[;vOiWSq;pyei,unx;y;'idVym'idre 40 ' k;rp]wdvxsg/ntnStq; R e e ' u ' w RU mum="pUjyeNmTyoR.;{em;s idneidne 41 u u n.;{ektkpupw"pUjtVyojn;dRn" yto.;{pdem;sktkSy;Tsur;sm; 42 pKvwSt;lflwidRVywyoRcyedundnm( ' g.Rv;smh;du"%'s.Uyol.tenc 43 s'y_`tduG/;>y;'pKvt;l'mr;rye u O u yod;Cz^y;mTyR"sgCzNmNdr'hre" 44 .;{em;sijehryet;lpkm( s`Otv,vod;Tkvlp[;ihetve 45 ' w m;s.;{pdevp[nky;RCz;k.=,m( nr;]*.ojn'ky;RNmum=v,vojn" 46 u u Rw a;nem;svp[Ne {kxv'Klexn;xnm( yoy'dIytevp[pv;R hryejnw" 47 U e pIyUWmvtoy'gO ;itkml;pit" m?y;edIyteytoy'cp;,ye 48 toymvveVy'td(gO ;itijom apr; cyoy'govNd;yp[dIyte 49 e toy'r_tuLy'Sy;gO ;itttohr" atEvijepUv;R hrmcRyt( 50 e e smSt'l.tek;m'kxvSy;nukpy; EkvS]e,vp[Ne {nky;RTpUjn'hre" 51 ky;R;ptq;pUj;'ngO ;itckxv" a/*tencvS]e,y"pUj;'ktehre" 52 vfl;s;cpUj;Sy;cv,u"p[sIdit ywSTvbx%w"pUj;ytec,ojnw" 53 3460 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] pUj;fl'n;uvitblg[;;cs;.vet( ' as'StgOhpj;ytejgtIpte" 54 eU s;pUj;b[;,eblg[;;.veT%lu ;n'dv;cRncvd;n'cptOpjnm( 55 e ' w U itlknvn;vp[ktenvc=," itlk;NygOhITv;yTpu<ykmRv/Iyte 56 .SmI.vittTsv|kt;Rcn;rk.vet( xcgd;pwrit'ySyXyte 57 xrIr'b;[ ,evDey" soCyut"Svym( yol%e=,eb;h*xpecvw,v" 58 sVyecgd;'cvsv,un;R]s'xy" w pj'd=,eb;h*xSyopryol%et( 59 p;tkskl'tSy =,;devtunXyit coprgd;'yStul%eTsVye.jij 60 u e t'vdtijex;;apnjRr;" ''e mur;rp;dyuGm'cSvll;$el%edb/" 61 ( u p;p;Tm;pct';mu_o.vitp;tk;t( a;=r'mh;m']mTSy'kmcyoid 62 ' | l%eTsvw,ve"pun;it.uvn]ym( ,;yu/;'kt'ySyxrIr'Sy;ineidne 63 tSy,ojg;qodd;itprm'pdm( ,;yu/;'kttnuyTkmRktenr" 64 R xu.v;Pyxu.v;ptTsvRm=y'.vet( ' ' d;nv;r;=s;wv.Utvet;lk;Stq; 65 px;c;"pg;;py=v;/r;Stq; kr;guk;wvg[h;v;lg[h;Stq; 66 km;<@;wv@;kNyStq;Nyevk;rk;" sve.ITy;pl;y't;,;yu/;itm( 67 R e Ip;Ipnwvtq;Nyevnv;sn" wvp[pl;y't.y;T,;yu/;'ktm( 68 e 3461 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k;ml;;mh;rog;dehdeh;vp;itn" ,;yu/;'kttnu._y;pXyityojn" 69 ' ,dxRntuLySyfl'p;[ oitm;nv" i]p]ItdUv;R.rneyocyerm( 70 dUv;RvTs'titStSyavCz;p[vtRte a;nem;syod;rye kk$Iflm( 71 xokonj;ytetSykd;cOdyeij k;itRkcsm;y;tesvRm;somex.e 72 u d;modr'dvdev._y;p[;D" p[pjyet( e ' U k;itRkm;svp[Ne {v,upI[ ,nhetve 73 yqo_v/n;p[;D"p[;t";n'sm;cret( a;mW'mqncvk;itRkm;sySTyjet( 74 w u' w jNm;Ntr;jRt" p;pwm_oy;itpr;itm( w Ru tul;r;xgtesyp;[ t";n'ijom 75 U Re hvy'bcy|cmh;p;tkn;xnm( [ a;mW'mqncvk;itRkm;ssevte 76 w u' w jNmjNmnvp[Ne {s.vedg;[ mxUkr" ( i.ojn'pr;'ctwlcvw,vojn" 77 ' a;y;tek;itRkm;sy;dpprTyjet( d;modr;yn.sdIp'yStupyCzit 78 [ fl'tSyp[v+y;msm;sen,uij b[hTy;id." p;pwvRm_"Klexd;yk" 79 u d;modrpurgTv;iteTko$yug;v/ ' dIp'Jvl'tn.si]dx;v;sv;dy" 80 ' vloKyhiWRt;" svevd'tIitprSprm( R as*pu<y;Tmn;'"kxv;cRntTpr" 81 e p[dIp'k;itRkm;sytoyCzitc,e k;itRkm;svp[Ne {tSytu"sd;hr" 82 d;d=ydIp'y"k;itRkhrm'idre idneidneme/Syfl'p;[ oitm;nv" 83 3462 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tulsIdll=wy" k;itRkpjyerm( R U l=wkv;jme/Sym;nvol.teflm( 84 bLvSydll=e,yocyei,umVyym( prm'mo=m;oitp[s;d;gtIpte 85 yTkTk;itRkm;sv,umiXydIyte u td=y'.veTsv|sTymetNmyoCyte 86 `Ot;_srp]'y" k;itRkm;svw,ve u d;ineidnevp[tSyv,o"purSqit" 87 e p[fLlpp]e,sten;Pystenv; yocyeTkml;k;'ttSyk'.vduLlR.m( 88 ' u ij;g["k;itRkm;shryeynpjm( e nd'tnk'vp[v,vedTyj,ve 89 e w Ekmev;'bjTv;dd;itk$.;rye u ' tSmwk'.gv;Nv,undd;ity"pit" 90 R kmlw"k;itRkm;syenn;r;/tohr" jNmjNmntehkml;nihitit 91 e pvIj;nyod;Tkxv;ymh;Tmne sj;ytevp[klxcp[itjNmn 92 e u e b[;,Syklj;ttuvdsuvet( e Re /nv;Nbpu]k$b;n;'cpoWk" 93 'u n;Stpsm'pp'jmnesTymuCyte u w yens'pJygovNd'p;p;Tm;pcmo=.;k 94 U ppupSym;h;TMy'vxeW;duCytemy; seith;s'ijes;v/;n'nx;my 95 a;sIdek"p[j;n;mb[;,"svRx;S]vt( hrp;d;'bjySymno.Osd;Sqit" 96 u e dev;n;'b;[ ,;n;'cgu,;'cvsvRd; w t;pUj;ijek;y;Rk;yRxt;Nyp 97 pr{Vy'vW'cvprS]IWuSvm;tOvt( w t'tnvywvtq;m]ecx;]ve 98 ew ' 3463 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a;y;'tmitq';svp["prm;qRvt( .Oxm;n'nc;oity;ckcijomm( 99 ' svRyD;"t;Stenv[t;nskl;nc s's;rs;gr'`ormp;r'cittIWu,; 100 R Ekd;sijeohr._pr;y," SvmOTyucnj;'j;it'c'ty;m;scets; 101 ' ah'pvSqt" kov;k'v;kmRt'pr; U | u kq'v;jNms'p;[ 'gmy;mKvv;pun" 102 its'c'Tyvp[os*n"Sycpun" pun" vD;tupvv;'txv=e]jg;mh 103 'U R O ' ' t]v;lvRpo[ ._y;prmy;yut" tu;vx'kr'dvv;c;m/ury;xvm( 104 e ' b[;,v;cnmStu>y'mh;devnmSteprmer nmStexkrex;nnmStevrdp[.o 105 ' nmSteD;np;ynmSteD;nd;yne nmStesvR.t;n;'dMbujnv;sne 106 U jgT^nmStu>y'jgTp]enmo nm" e nm"s'hr;k]ecpxUn;'ptyenm" 107 R mnStevine];ynmStevic=uWe nmStecN{ne];ysUyn];yvwnm" 108 Re nmSte.Sm.UW;ynmStev;sse nmoSqm;lnet>y'nIlk#;yvwnm" 109 u nmStepcK];ynmStexlp;,ne ' U kNdpRdpRv?v'sk;r,e.ImmUtye 110 R nmStedvdev;ynmStei]pur;rye e p;vRtIptyet>y'nmSte.ImmUtye 111 u R b;,._y;its'tm;ns;ynmoStute u bp;yvwt>y'vp;yvwnm" 112 u g;/r;yvwt>y'd=yDvn;xne u 3464 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] p[t;n;'ptyet>y'nmStu>y'pn;kne 113 e u x;n;ynmStu>y'mnIW;ynmonm" tu>y'nmoStuXy;yaXy;ynmonm" nmNTy;yvwt>ymcNTy;ynmonm" 114 u b[;Tvmevi]dxwkn;qSTvmevv,uStpnSTvmev Tvmevsom" skl;Rh;rInmonmSteprmer;y 115 tSyStv'sm;k<yRxkro lokx'kr" ' a;vbR.vshs;p[s" prmer" 116 U a;v.Utsm;loKysvRdvnmStm( R' e vv'dcr,*tSysvp[oTyt._m;n( 117 e .UyopsijeohWRn.Rrm;ns" t;lmRh;devt;vvrd'p.m( 118 'u [u b[;,v;cy'npXy'itdevxdv;apsv;sv;" e 'e pXy;mtmh's;=;Nmh;.;Gymd'mm 119 ?y;n;vSqtcenyoXy"prmer" pXy;mtmh's;=;n( s;?y'kmpr'mm 120 Tv;mSmr,;devmh;p;tknopc gCz'itprm'Sq;n'smI=etmh'p.m( 121 [u t;qoRSmt;qoRSmt;qoRSmc.;Gyv;n( nmStu>y'nmStu>y'psIdprmer 122 [ mh;devv;c.vtonenv;KyentuoSmijsm vr'v,mh;.;gvr'idTsurh'%lu 123 O u b[;,v;c.v'tprm;Tm;nmXy'dvtwrp ' w s;=;TpXy;Myh'n;qk'k;yRmprwvr"124 Rw tq;pTv'mh;devvr'idTsu"p;my" pOCz;mydh'k'cd(bi[U hprmer 125 kohtSq*pur;devk'v;k;y|t'pr; u 3465 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s's;rs;gren;qpittoSmkq'p.o 126 [ kmR,;p[;PytedhodehIp;penlPyte e pun" p;pp[.;ve,p[;PytevWm;git" 127 p[.;vw"kmR,;'kW;'jNmp[;md'my; n;n;du"%p[dn;qp[sob[ihx'kr 128 ' U p;pmUlmd'jNmjNmdu"%Syk;r,m( D;tumCz;Myh'tSm;TpUvv;'tm;Tmn" 129 R O SqtohjnnIk=*jn#r;nlt;pt" mU]v;p[k,ecvp;knckmR,;m( 130 R g.Rv;ssm'd"%'ss;renihmNyte u ' kq'my;nu.ttTp[.o._;itRn;xn 131 U' s's;reSmNmh;~(rn;n;du"%smNvte e as;rem;yy;v,omoRihtep;tk;ye 132 duStreb/hIneck;mo/;ids'yte ' u u xokrogp[dcvjNmmOTyupdtq; 133 e w [e ap;rejgt;mIxpittoSmkq'xv EtTsv|v.ob[ihyidtemYynugh" 134 U [ mh;devv;cyPyetivjegu;d(gtr'mht( u ap[k;Xy'tq;pTv;'._pitvd;Myhm( 135 [ pur;Tv'b;[ ,"exbr;Nvys'.v d<@p;,rit:y;t" Sqt" sLlokdu"%ud" 136 prlok.y'TyKTv;vvek" prvjRt" dSyuv'pp;itRprmKlexd;ynIm( 137 O [ dSyuvgt';.v'tmitndRym( O apre.;[ tr"sveb.UvStecdSyv" 138 R u teW;'n;m;nvp[Ne {.;t,;'ngd;Myhm( yw"s;|.vt;pUv.;[ tO.dRSyut;t; 139 | d'@Id'@;yu/wvdv;Nd.UStq; sud@od'@kt.[;tr" W$(pkitRt;" 140 ' u [ 3466 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tw.;[ t.mRh;`orwdy;." prvjRt" RO R d'@n.vt;nTy' sveVyg[It;jn;" 141 R /nlo.en.vt;duStw.;[ t." sh w RO ar<yep;[ trovp[ht;" xtshx" 142 ' hTv;cs;ykStI+,wvnSqenTvy;sd; R gv;'Vy;,.uKTv;cmidr;." shij 143 ttoy;nv/'svev,jSTvy;q; R tTyjuvRpnetSmnqR"pitt" sd; 144 ySyv'nti'ghySyntd(ghm( O' O ySy.;y;Rnt;y;RTvydSyuTvm;gte 145 Ev'Sv.[;tO.StwStutSmevmh;vne gtovTmRm;'t" ;n;q|srsI'pit 146 [ t];n'sm;cyR=/tenijom u .=t;nmO,;l;n.[;tO.Stwjl;nc 147 R aqTvy;ijek*tuk;]sm .u_;nppup;,p[fLl;nbnc 148 tSmevtt" k;leb;[ ,ovpnecr" svRvd;it:y;tSt];n;qRm;gt" 149 e t];Tv;s/m;RTm;.gv'tjn;dRnm( ' yTv;mkm'.oj'yy;cevny;Nvt" 150 ' aqTvy;cvp[Ne {pmeksnmRlm( u d'prmy;._y;pUj;q|kml;pte" 151 Tvy;denpenscp[Itoijom" pUjy;m;st]wvv,usklk;rkm( 152 ' v,upj;pr';t'vp[svRvdsm( U ' e Tvmpp[hsNv,unnNqcsuk;mdm( 153 ' aq;>yCyRpr;Tm;n'ctuvgflp[dm( R R yqo_v/n;vp[sjg;myq;gt" 154 ten;Mbujp[d;nenp[,;mencsm v,upj;dxRnnn'tsvRp;tkm( 155 U e e 3467 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tt" kyidRvswStSmevmh;vne s'p;[ k;l" p'cTv'gtosTv'ijom 156 tenvkmR,;tuo.gv;Nk,;ly" w dd*tu>y'pr'Sq;n'dvrpsudLlR.m( 157 e w u mNv'trsh;,mNv'trxt;nc .u_n;n;su%t]py;kml;pte" 158 ' tt"km;Rvs;netkmR.mmm;'ij u U a;gTytw" pu<yflwj;Rtosijs'tt* 159 b[;,SyklxjNms'p;[ Pysm e u e svRg,;y;lB/;hr._rc'cl; 160 u a;r;/tomh;v,u"y;yogwSTvy;p[." u tu>y'd;SyitvD;n'D;n;Nmu_o.vyit 161 gCzb[;,.{'tspI[ tonjm'idrm( e u mxRnTvy;p[;'m_os.vb'/n;t( 162 ' u Vy;sv;cTyuKTv;'tdR/vp[t]wvjgdIr" e t;qoRb;[ ,"sopjg;m.vn'Svkm( 163 aqsi]idn'v,uppupwmnormw" ' R y;d;r;/y;m;sStuTyq|prmerm( 164 v,usm;r;?ycr'ps" pp[snvRc]w" suppw" ' [ u Uw u D;n'sm;s;jg;mmo='ps;dt" Ig@?vjSy 165 [ anCzy;pkml'yCzt"flmIxm( v,veyCzto._y;nj;nek'.veidit 166 sTy'sTy'pn"sTy'sTymevmyoCyte u kmlwhrm>yCyRp;[ Pyteprm'pdm( 167 R Ekmev;rv'dy" p[dd;itmur;rye ' tSyn;StpunjRNms's;reW.y;vhe 168 u n;r;y,'ycp[fLlv;rjwdy;my'k;mdmcRyit e R ' Ek;hmPyuTk$p;pyu_;Stey;'itmu_'pitp;pnop 169 [ it Ippur;,ey;yogs;re]yodxo?y;y" 13 3468 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] ctudxo?y;y" R Vy;sv;cm;gRxIWeijemh;l+My;smNvtm( R pUjyedVyy'v,u._.;venvw,v" 1 ' MleCzdexcvp[{tqwvpitt;lye e 'e dug/prVy;eSq;nev,unpUJyet( 2 | w ' p;%'@;n;'smIpecmh;p;tkn;'tq; asTy.;iW,;'cvnky;Ri,upjnm( 3 w U dt;'s/*c;pklh;np kvt;m( R tqophst;'Sq;nenky;RTpUjn'hre" 4 p[itg[hrt;n;'cSq;nev,unpUjyet( ' p,;n;'ghcvprv;.l;iW,;m( 5 Oe w tq;kp$vOIn;'nky;Ri,upjnm( U n;r;y,;cRnvp[pr'._pr;y," 6 e aNyc'prTyJyhr?y;npro.vet( h;h;k;r'cn;s'vSmy'sijom 7 p;%'@jns'.;W'nky;RrpUjnm( anNym;nso.UTv;devdevjgd(gm( 8 ' u .SmNypcyTpup'dIytel.tehr* c't;gmxt;'t"xl;cvpij 9 pup'dd;ityNmTyoRnl.edqtTp[." u anNym;nso.UTv;._y;v,ujyedb/" 10 ' ( u .[;tcenyTkmRytetnflm( ' svRkmRmno/In'mno/In'jgT]ym( 11 tSm;Nmno!ITypUjyeTkml;pitm( pUj;Ny]mnoNy] .veSyijom 12 nctSyfleTk;y|kLpko$xtwrp y;iihtx*copv,upj;propc 13 U mn"xuvhIne;'@;lvgMyte a._y;ypSt'scr'v/n;ij 14 u 3469 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .verqRksv|kvl'k;yxo/nm( mep[m;,kSv,|b;[ ,;yk$u' bne 15 dm>yqRn;x;ya._y;eysepc tSm;dekmn;.UTv;._;smNvt" 16 sv;Stuk;idx;kcd;Tsdsvw,ve n;r'gSyfl'idVy'spKv'yStuyCzit 17 u kxv;yijesoSm;.r.pUJyte yennUtn'vStuip[y.gvtohre" 18 ' tdev;g[y,em;s._y;d;Nmur;rye p*Wem;ssm;y;teI,'vrd'p.m( 19 [u devm=urswidRVyw";pye,vojn" y";pyitvp[Ne {v,um=ursw"p[.m( 20 u h.u_s%sv|mtoy;tI=us;grm( ' u ' O yod;id=unvdvdev;yv,ve 21 w e 'e soptTflm;oitkmNywb.;iWtw" R sudG/pOqkp*Wed/.v;RsmNvtm( 22 u u dTv;mur;ryemTyR" sv;RNk;m;nv;uy;t( svw"pur;tn'vS]'drITymur;rye 23 R U xItSyv;r,;q;Ryd;S]'cnUtnm( p*Ws'm,evp[sl+mIk;yv,ve 24 d;Nmum=mnjodxv,|cpI#km( u u Ru yStux?vn'ky;RTs'pJykml;pitm( 25 U tSypu<yfl'vCm,uvTssm;iht" agMy;gmn;wvmu_"svRp;tk" 26 a'tv,uprgTv;v,un;shmodte e u' V(ntey;'kt;'`<$;'yStuv;dytehre" 27 ' pUj;k;leijetSypu<y'vd;Myhm( a.+y.=,;wvmu_"svRp;tk" 28 p[y;itm'idr'v,orqm;xo.nm( t].uKTv;%l;Nk;m;NkLpko$xt;v/ 29 3470 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] punr;gTy/r,I'ctuvdIijom" Re t].uKTv;%l;Nk;m;NkLpko$xt;v/ 30 punvR,uprgTv;mo='p;[ oTynumm( u' vI,;'v;dyteyStupj;k;lejgTpte" 31 U p'@t;n;mg[,I"Sy;TsmTyR" p[itjNmn mOdgv;Stupj;y;'k$.iW" 32 ' U tSyp[so.gv;Ndd;Ty.mt'flm( @m'@@m'cvZZrI'm/urI'tq; 33 w p$h'dd.'cvk;hl's'/v;rkm( 'u u w u k;'Sy'ckrt;l'cve,v;dytety" 34 'u u pUj;k;lemh;v,oStSypu<y'nx;my Stey;qw"p;tkm_om'idr'y;itc," 35 R Ru prm'D;nm;s;t]wvprmuCyte klxBd'cy" ky;RTpUj;k;lejgd(gro" 36 u mu%v;'cvp[Ne {tSypu<y'myoCyte ko$ko$kly_" p[y;itmNdr'hre" 37 w Ru D;nm;s;t]wvmo=m=Yym;uy;t( v,or;ytneyStu._yu_" p[nTyit 38 O sy;itb[;,eti,o"prm'pdm( yStug;yitgIt;n ._y;n;r;y,;g[t" 39 snOpTvmv;oitgN/v;R,;'prWc ue u St*itSto]wjg;q' ._y;cvw,vojn" 40 R tSyp[so.gv;Nsv;RNk;m;Np[yCzit m;sem;sehr'yStuv/n;nenpUjyet( 41 acre,vvp[Wps;dyitsoCyut" 42 w Re [ jgdud/mm'yttumCz'itmTy;R" p[crtrg.Ir'svRd"%p[dc e R u u ' prmpuWp;d;'.ojyuGm'mnoD'i]dxnvhseVy'tcsveyj'tu 43 e R it Ippur;,ey;yogs;re.gvTpUj;m;h;TMy'n;mctudxo?y;y" 14 R 3471 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p'cdxo?y;y" Vy;s v;cn;r;y,Sym;h;TMy'pnvRCm,uij u yCzTv;svRp;pe>yomu_o.vitm;nv" 1 v<v'x.Utskl'jgdetivjom ' tSm;i,umy'/Ir;"pXy'itprm;qRn" 2 b[x'kr{;;v<v'x;"skl;"sur;" tSm;TsmStdev;c;Rv,umkppte 3 e [ Smrt;'v,un;m;nsvRp;phr;,c yenkn;Pyup;yenvten;xu.Kvct( 4 ' svRmvijekmR,;p;pmuCyte e anp;yd'v,o"Smr,'p;pn;xnm( 5 SvpN.uNvd'Stu'v[jStq; ' Smredvrt'v,umm=v,vojn" 6 ' u u u Rw ugmuR n."svw" Smr,ekml;pte" ' w R nk;lnym" p[o_"svRd"%vn;xn" 7 u n;mp[.;v'vp[WkxvSymh;Tmn" Re b[vIMyh'sm;senseith;s'nx;my 8 a;sITsprxun;RmpUvtyugxc" | e u vwXyovwXykle"smStgu,p;rg" 9 svwXyodwvyogenp[qmevysij jg;mvxt;'mTyo"k;s;sgd;idRt" 10 O jIv'tIn;mtTpIsum?y;nvy*vn; mOt.tRrt;tSyjg;mnly'yt" 11 e s;jIv'tIijenvy*vngvRt; git'ck;rj;reWb;?ym;n;pb;'/vw" 12 u v[tSynym'v;p gOhVy;p;rmevc j;r;nur_c;s;tTy;Jynvy*vn; 13 a'/It;s;k;mensuo,IpIvrStnI /mRm;g|ijenkd;cdxRh 14 3472 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] du"xIl;'cvt;';tTpt;/mRtTpr" w apkitR.y;IrTy;h;Ty'tkopv;n( 15 dup;pnmxsvRdoWvvjRte e e a;s;jNmkmitytep;tkTvy; 16 yidtep;tkc'idtunvEihvw 'w a.{egCzsdn;hIihmmm'idrm( 17 t;tenitn_;s;o/;,tlocn; e ptughprTyJys;jg;myq;su%m( 18 Re ' aqs;SveCzy;n;rI.[mtIj;rk;'=y; ' veXy;vO'sm;TytSq*l;vvjRt; 19 puld"xbrov;pc;<@;lov;ptd(ghm( O a;y;ittSy;Sten;pmud;@its;stI 20 prlok.y'vp[kd;cdpcets; nc'ty;m;scs;v;rn;rIyq;m;t( 21 kd;cd(b;[ ,ek;/Std;lye xukx;v'sm;d;yvy;q|sm;yy* 22 s;pv;r;n;t'cxukx;vkmumm( jgOhprmp[ITy;/nw" s'pJyluB/km( 23 e U toGy;h;rd;nenv;rS]InTymevs; xukSypoW,'ctSy j;tkthl; 24 U v;r;'gn;npTy;s;tmevxukx;vkm( mTv;pu]mv;Tm;n'ctTp[itp;lnm( 25 sopp=IijenTymevtd;Dy; D;itvv;TsLyVyvh;r'kroitc 26 ttos*lB/.;vxukog,ky;td; r;meitstt'n;mp;#tesdr;=rm( 27 'u r;mn;mpr'bsvRdv;/kmht( [ e smStp;tk?v'ssxukStusd;p#n( 28 r;mo;r,m;]e,tyoxukveXyyo" vnm.vTp;p'svRmvsud;,m( 29 e 3473 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kd;c;rmu:y;s;xukopcijom .;vpcp'cTvmekk;legt*tt" 30 sm;netttSt*tuviht;%lp;tk* 'u k'kr;Np[Wy;m;sc'@;;N/mRr;$(tt" 31 e ttStek'kr;"svec@;;"aitvegn" R ' ym;Dy;sm;y;t;"p;xmurp;,y" 32 a;nett*sm;y;t;" svev,upr;m;" 'u R p;xb*tut*;pitt*v,uk'kr;" 33 cuv;RKymd';ymdUt;Nsur;sd;n( 34 v,udt;cu" U ahoc]md'v;Ky'ymdUt;mu%;Cztm( 35 ._;vphrert*d'@*.;SkrsUnn; e u ahocr]'d;n;'kd;cdpnomm( 36 u y;dpytoih's;'kbitstt'st;m( | du;n;'tp;p;n;'cr]mdmtm( 37 np;pmppXyNtpu<y;Tm;no%l'jgt( p;pnStunpXyNttp;pmv;%lm( 38 uTv;pu<y;Tmn;'p<ym.tOPy'it/mR," u tOPy'itp;tkTv;p;pn;'p;pnojn;" 39 u p;pcc;|sm;k<yRyq;tOPy'itp;pn" ntOPyNtyq; p[;PySv,R.;rxt;Nyp 40 ahoblvtIm;y;mh;v,omRh;Tmn" a;TmpI@;krmpp;p'kbitteij 41 | Vy;sv;cTyuKTv;v,udt;Stev,u._pr;y,;" U zv'tStyovRpb/n'c/;ry; 42 [ ' ttStuxmnp[y;" ;Stevis'.;" e vvWu"shs;t]Jvld'g;rs'cy;n( 43 R d'@v;cviht'cmy;PyevxkvXy;'cp;pnIm( ' u e 3474 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] netyysm;y;t;Tytmv;.vt( 44 'u U ' nUnmet*yd;netyymCztsm;" 'u U td;kts'g;[ mmSm;." shs'pit 45 [ TyuKTv;r;mdUt;Steblnov/Ot;yu/;" s'hn;dwidRx"svepry;m;sut;" 46 RU v,udt;mh;Tm;n"suptIk;dyStq; U [ xn;dw"sulltw"xBdmy'jgt( 47 y;MywSttomh;dUt/nm_"xlImu%" w R u Ru w z;idt;v,udt;Stesg;[ meTytd;,e 48 U ' xUl;Ny?y=pu" kcCz_'kcNmh;,Rve kcCzrsh;,kc;,teW; 49 twm_;nmh;S];,v,udt;mh;mr;" Ru U b;,;NvcU,y;m;sugd;p[hr,;id." 50 R R tto.;gvtwrty;RMy;n;'c/;ry; eR kW;'cr,;Xz;"kW;'c;hvStq; 51 kciCzxrs" kc.Rv=s" aTyt=t;"kc;Sy;" petgt;sv" 52 u R zwkcr,;"kcTkcCzwkp;,y" s'TyJyshs;y;My;" s'g;[ m;p[d&vu" 53 u t;n;loKyttodUt;Npl;ynpr;y,;n( p[vvexW;c'@"s'g;[ m'/tmur" 54 O ymdUtg,e'@oTytp[t;pv;n( t;@y;m;sxtxomurwvR,ukr;n( 55 aq.;gvt;dUt;nxt;yu/vWR," w vvWuStrs;;St'c@c@vmm( 56 R '' ' mure,tt<@ov,udt;NpOqKpOqk U t;@y;m;svgl{_s's_vg[h" 57 c'@nt;@t;StendUt;.gvtoyu/ Ty_sTv;" pO.;g'spk;xSyvwyyu" 58 u[ supk;xStt"ojp;pupn.e=," [ 3475 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[vvexr,e yugd;p;,mRh;bl" 59 ' t;@y;m;ss'ov,utLypr;m" u mur;'@hSt;p[+yjn.yp[d;t( 60 e smuSq*mh;.Im"s/Um" pUitgN/v;n( smure,c'@nt;@tStSyvegn; 61 Sflg;vWR,somumoc;Ty't.Iitdm( ' tt" nc'@os*tenvmure,c 62 e w t;@y;m;svp[Wspk;x'mh;blm( Re u [ supk;xSttovp[Vyq;'vSmOTykopv;n( 63 [ gdy;t;@y;m;sc'@xmnk'krm( ' tenp[t;@t'@St]r_" prPlut" 64 pp;tmUCzto.Um*b;l;kvjwmne y;MydUt;SttStecc'@m;d;ymUCztm( 65 h;h;k;r'pkvtoyu;It;" p[d&vu" [ | u v,udt;Sttovp[svec;itp[hiWRt;" 66 U R aqx'%;Nsm;d?mujwR mneijsm ymdUt;SttStecxo,t*`prPlut;" 67 ymSys/'jGmu" dto.yvl;" 68 ' ymdUt;cu"sUyp]mh;b;hotv;D;k;r,ovym( Ru tq;pv,udtn" t;dugitrIxI 69 UwR R mh;p;tkn;'*p[.oypt*%lu e r;mn;mp[.;ve,gt*n;r;y,;lym( 70 .vt;d'@nIy;yedr;Tm;n" twns" u tepv,upry;'itp[.Tv'tvk'td; 71 u' u n;Sm;kv,udTSte" t" pr.vSTvym( U( tvwvkvl'n;qytovwk'kr;vym( 72 ymv;cdUt;" Smr't*t*r;mr;mn;m;=rym( td;nmed@nIy*tyon;Rr;y," p[." 73 ' u 3476 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] s's;ren;SttTp;p'y{;mSmr,wrp ny;its'=y'so!',utk'kr;" 74 yem;nv;"p[itidn'm/usdnSyn;m;n`ordurt*`vn;xn;n U ._y;Smr'itvbu/p[vr;cRtSytep;pnopih.$;mmnwvd'@;" 75 govNdkxvhrejgdIxv,on;r;y,p[,tvTslm;/veit ._y;vd'itpuW;" stt'=t*yed@;ntemm.$;aitp;pnop 76 ' ._;itRn;xnsurrdInb'/ol+mIptesklp;pvn;xk;rn( e Etd;'tstt'.vyemnuy;Step;pnopn.$;mmd'@nIy;" 77 u d;modrermu%;mrvONdseVy Iv;sudvpuWomm;/veit e yeW;'vd'itvdneWsdwvxBd; dUt;nm;Myhmpp[itv;sr't;n( 78 u n;r;y,Syjgdekptemr;rec;Rscmith;Rn,;'cyeW;m( Ru u O teW;mh'cstt's.$;/InoyetpfLlkmle=,p.;j" 79 u e[ yev,upjnrt;hr._._;Ek;dxIv[trt;" kp$wvRhIn;" U yev,up;dsll'xrs;vh'ittep;pnopn.$;mmd'@nIy;" 80 ye.te.gvtom/usdnSynwvxeWm%l*`vn;xk;r u U e yek,RyoxrsCzdn'tlSy;nTy'bh'itc.$;"p[,m;Myh't;n( 81 u ye,p;dkml;cRntTpr;yeb;[ ,;cRnrt;gu,sevn yedInlokdy;itsu%p[d;teW;mh'sttmev.$;a/In" 82 yesTyv;KykqneWsd;nur_;lokip[y;xr,;gtlokp;l;" u pXy'ityecstt'vWvTprSv'tm;nv;mm.$;nihd'@nIy;" 83 e yec;d;nnrt;" sllp[d;.Ump[d;n%llokihtwiW, yevhInjntOikr;"p[x;'t;dUt;nte%lukd;pcd'@nIy;" 84 O yeD;itpoW,rt;" ip[yv;idnyedM.kopmdmTsrhInc;" yep;piriht;vjtei{y;teW;mh'nvd/;mkd;pcc;Rm( 85 ' Vy;sv;cEv' p[bo/t;Stenymenymk'kr;" D;tv'tojgtu"p[.;vmtulhre" 86 R ' v,on;Rm;nvp[Ne {svRdv;/k;nvw e teW;'m?yettvD;r;mn;mvr'SmOtm( 87 u r;meTy=ryuGm'ihsv|m];/kij ' 3477 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ydu;r,m;]e,p;pIy;itpr;itm( 88 r;mn;mp[.;v'ihsvRdvp[pjnm( e U mhexEvj;n;itn;Nyoj;n;itjwmne 89 v,on;Rmsh;,;'p#n;Ll.teflm( tTfl'l.temTyoRr;mn;mSmrp 90 ahoc]'mnuy;,;'cr]mdmuCyte r;meitmu_d'n;mnSmr'itdur;xy;" 91 v_monc;LpopotumTy'tsuNdrm( tq;pr;mr;meitnvd'itdur;xy;" 92 aTy'tdu"%l>y;pmu_jRgitm;nvw" l>yter;mn;wvkm;RStkmt" prm( 93 t;v'itp;p;ndehWdihn;'vr eue r;mr;meity;vnSmr'itsu%p[dm( 94 ;ectpR,cvbld;netqoTsve e w yDed;nevtcvdevt;r;/nepc 95 [e w aNyevpck;yeWvidkWvc=," Ru w u SmreStTflp[Pe sUr;mr;meit._t" 96 nmor;m;yeitvp[Ne {mN]mo;rpUvkm( R W@=r'jpeStus;yuJy'p;[ Pyte hre" 97 W@=re,m'],hrpUjnr" e sv;RNk;m;nv;oitp[s;d;p;,n" 98 mOTyuk;leijer;mr;meity"Smret( sp;popprm'mo=m;oitm;nv" 99 r;meitn;my;];y;'ySmr'itmnIiW," e svRs.RvW;'y;];y;'n;]s'xy" 100 e e ar<yep;[ trev;pXmx;neyo.y;nk ' r;mn;mSmreSyv'tn;pdoij 101 e r;j;retq;dugeR vdexdSyusm%e e ' u du"SvdxRncvg[hpI@;sujmne 102 e w w a*Tp;itk.yecvv;trog.yetq; w 3478 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] r;mn;mSmrNmTyoRl.ten;xu.Kvct( 103 ' r;mn;mijesv;Rx.nv;r,m( u k;md'mo=d'cvSmtRVy'stt'b/" 104 w u w r;mn;meitvp[WySmSmyRt=,e Re e =,"sEvVyqR" Sy;TsTymevmyoCyte 105 Smr'tohrn;m;nn;vsId'itm;nv;" 106 jNmko$durt=ymCz"s'pd'cl.te.vmTyR" u v,un;mstt'.v._y;mo=d;itm/urSmritSm 107 u ' it Ippur;,ey;yogs;repcdxo?y;y" 15 ' Wo@xo?y;y" Vy;sv;c.UyEvijemh;v,o"pr;Tmn" b[vIm,um;h;TMy'svRd"%vn;xnm( 1 u b[;,;"=T]y;vwXy;"xU{;;NyeNTyj;Stq; hr._'pp;yett;q;Rns'xy" 2 [ e hrer._ovp[opvDey" pc;/k" hr._"p;kopvDeyob[;,;/k" 3 skq'b;[ ,oyStuhr._vvjRt" skq'pcoyStu.gv_m;ns" 4 aVy;jenyd;v,u"p;kn;ppUJyte td;pXyemPyevctuvdij;/km( 5 ' Re pur;sIkon;mxbrolokkWRt( suj;itvOhInyug;prs'Dk 6 e vp[v;dIjto/"prih's;vvjRt" dy;luM.hInptOm;tOpr;y," 7 R ntovw,vol;pomo=x;S]'ncutm( tq;pj;t;tehr._rcl; 8 hrekxvgovNdv;sudvjn;dRn e Ty;dInSmrTy'scn;m;nc," 9 3479 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vNy'fl'cyTkTp[;oitijsm a;d*dd;ittK]enjexbrv'xj" 10 tNm;/uyttoD;Tv;vK];k;SytTpun" | dd;ithrye._y;supI[ t" p[itv;srm( 11 Cz'v; PynuCz'ymevnves" njj;itSv.;voihstt'mRvtRte 12 U kd;cTsijek;nn;>y'tre.mn( [ flmekp;[ PypKv'ip[y;lSyeitx;%n" 13 aq;s*hiWRtStSyflmp[;Pyck" ss'r.,D;Tv;vwnjvK];'tredd* 14 'e sdd*tTfl'y;vjvK];'treij p[vvexgl't;vTfl',ujmne 15 w t;vTsVyenhStenglrN/[bb'/s" ' y;i/OTysVyenp;,n;skl'ij 16 ckNty;m;shr._pr;y," flmetd;tSmwndd;mmur;rye 17 nj;t" kops's;retd;hmvp;tk hr'sc'Tyb/;sck;rmit'tt" 18 ' tq;ptTfl'tSynn;'tgl;ivj ' hrerk;'t._os*zv;prxun;glm( 19 e a;nIytTfl'pKv'dd*dev;yv,ve tTs/'sm;y;tStmevidc'tyn( 20 /ro=tsv;R"pitt" =itm<@le t';.gv;Nv,ugt;suVyqto.vt( 21 R ' EtSysxo._ommkopnvte ytonjgl'zv;mms'toW,'tm( 22 yq;._mt;nens;TvkkmRvtm( w yTv;nO<ym;oittq;vStukmStme 23 /Nyoymit/Nyoy/Nyoyn;]s'xy" p[;,;npprTyJymms'toW,'tm( 24 3480 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] b[Tv'v;xvTv'v;cTv'v;pdIyte td;Py;nO<ymetSy._SynihgMyte 25 TyuKTv;Ty'ts'to.gv;Ng@?vj" u SvhStkmlen;SyttomStkmSpOxt( 26 tStkmlSpx;RCzbros*gtVyq" smuSq*mh;sTvon;r;y,pr;y," 27 Vy;s v;cttoSy._eSynjvS]e,kxv" pu]Syevpt;g;]rj"p[o=tv;Nj 28 ckSt'sm;loKymUitRmtjn;dRnm( '' v;c;m/ury;St*WITp[mSt" t;l 29 ckv;cgovNdkxvhrejgdIxv,oj;n;mypnteStuityogv;Kym( Stotutq;prsn;mmv;'zitTv;'Sv;mNp[sIdhrdoWmm'pvm( 30 ' [ O TyKTv;.v'tm%lercp;,eaNy'yj'itmnuj;jgtIhyevw mU!;StEvdurtp[krwk/;ms;nughSTvmsmYyp devySm;t( 31 [ j;n;itdev.vto.vnwkn;q._yvypnO,;'.vb'/h]IRm( w Ek;'tp;pxbr;NvylB/jNm;v,oStq;p.gv;Nmysups" 32 [ ySyp[.otvmnoDkr;rv'dSpx|ctum%mu%;apdevvONd;" ' Ru np[;uvitvidtSymy;lB/'TvonkopsdyonjsevkWu 33 ' yenTvy;.gvt;i]dx;vwrIks;suronmsut" tsvRp;p" seN{;mrp[krmTyRiht;ypUvtSmwnm" prmm'gld;ytu>ym( 34 | yenTvy;itbln;yml;jun*todevomennht*vsudvjen R e duk;lyvnoyu//enktSmwnmoStunvme`n.;ytu>ym( 35 u I,d;modr.on'tyenTvy;mrptercl;v.Uit" pUvt;.gvt;prmere,tSmwnmoStuyduvxpr;ytU>ym( 36 | ' p;rj;totoyenvjto%@lSTvy; lIl;jtmhex;ytSmwt>y'nmonm" 37 u Tv;vOkodr'htjr;s'/onp;itt" e 'u b;,;surSynht;b;hvoyeTvy;ht;" 38 3481 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xxup;lohtoyentSmwnTy'nmonm" .Umrpto.;rSTvy;yenmh;Tmn; 39 e =T]y;Nm;yy;hTv;tSmwnTy'nmonm" Vy;s v;cittenStutov,uknmh;Tmn; 40 v;cprmp[Itovr'v<vitjwmne O ckv;cpr'bpr'/;mprm;TmNp;my 41 [ pXy;mTv;mh's;=;rw"kmprwij n?y;t;.vtomUitR"pUj;cnt;tv 42 nwvidRVypupwidVy/Up"p[dIpk" e w w nteSmOt;nn;m;nkd;cvtomy; 43 TvTp;dsll'Sv;mNv/OtnihmUn ' R n.u_tvnwvTvd(btnmy;tm( 44 e ' [' tq;PyhmpXy'Tv;'k'kroMyprwvrw ( R xbr;NvyjNm;Sm'svR/mRbiht" 45 tq;pp;dp'tdvtwrpduLlR.m( ew tdev;my;p[;'vrw" kmprwmm 46 R tq;pkml;k;'tvridTsuyd;.v;n( R Tvyittumc'nmevdnugh;t( 47 e [ I.gv;nuv;cvcn;mOtvWe,TvdIyenmh;xy R s'p;[ PymhtI'ti'my;sevkp;pn; 48 u yidd'vTsmed'Tvy;kmlmumm( anen;Ty'ttuoSm._'gO ;mhiWRt" 49 Vy;s v;cTyuKTv;.gv;Nv,u._g[;hIdy;my" R tm;lgtv;N._ctu.RdIR`b;." 50 R I.gv;nuv;ctuoSm.vto._y;vTscksm 3482 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] yidd'vTsmed'=p[.vitntm( 51 ' .Uyopt'mh;._m;lprmer" t]wv;'tR/vp[v;Tm;vp;lk" 52 e sckoits'tohr._pr;y," u pu]d;r;idkTyKTv;jg;m;rk;'prIm( 53 u t]cwvsm;s;py;kml;pte" ' a;yuWoNteyy*mo='dv;n;mpduLlR.m( 54 e tSm;_vxodevo._m;]e,tuyit ncSto]wnvwntpo.jRpnc 55 R e fl'ypcoCz'd'tnijom e tq;ptuv;Nv,uD;RTv;._mcl;m( 56 tSm;;r;y,odev" s's;reSmNmum=." 57 u u yeyj'it!y;kl._y;v;sudvcr,;'bjyuGmm( e u v;sv;idvbu/p[vreJy'tvjNtmnuj;"klmo=m( 58 e [ it Ippur;,ey;yogs;reWo@xo?y;y" 16 sdxo?y;y" jwmnv;cpunrevgurob[ihm;h;TMy' kml;pte" U hre"kq;mOtpITv;tOivwkSyj;yte 1 ' R IVy;s v;cTvuLy"kops's;restInihvte u yt" kxvm;h;TMy' otumCzs._t" 2 n;r;y,kq;rMy;pun;TyevjgT]ym( ' ot;r'pCzkcvv_;r'cijom 3 O w ,ul+mIptevTsm;h;TMy'p;pn;xnm( R kqy;msm;senctuvgflp[dm( 4 R R ._y;prmy;v,umk;hmpyocyet( e jNmko$t'p;p'sStSyhrer" 5 pu<y;Tm;skq'mTyoRynn;r;/tohr" e 3483 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION skq'p;tkySy._n;Rr;y,ep.* 6 [ aStsvRprepWoms'Dkm( u 'u pursvRg,y_svRdv g,;ym( 7 ' u w Ru e sveW;mevtIq;Rn;'vr'tgte R ytStSmNpurrMyes;=;sitkxv" 8 e t].{tnun;RmpUvmko.vivj" R e suNdr"ip[yv;dIcpv]kls'.v" 9 s'p;[ y*vnovp["sudr" k;mmoiht" ' prlok.y'TyKTv;v;rS]Inrto.vt( 10 nved;?yyn'cpr;,;ncsvRx" u tTy;joms'D;'cp;%'@jnsm;t( 11 ay;Jyd;ng[;hIcpr{Vy;ph;rk" a.vmRnNdIcsvp["p;ptTpr" 12 tTy;jb[;,;c;r'tqwvsTy.;vnm( gu,;mitqIn;'cpUjn'b;[ ,;/m" 13 yTp;ptr'kmRtdevv/Iyte ncpu<ytm'kmRkd;cenjwmne 14 Ekd;tp;pos*lokl;.y;Nvt" ;'ck;rvp[ovw;._vvjRt" 15 v;rn;rImitp[;hgt" snxtd(ghm( O b[;,v;cEtix;lj`neptO;idn'mm 16 a;y;tSTvd(g,bStq;pnly'tv u w R pXyr;i]mm;'k;'tsvRlok.y;vh;m( 17 e vd'bds'`;t'prVy;'n."Sql;t( u nv;'blm;g;Ry;'Tvd(g,;m;ns" 18 u u u aSy;mpv.;vy;|tv;h'ghm;gt" O me`vuTp[tIpenk;men;qoRpdexn; 19 Tvd(g,;?y;nv;sa;gtohnxip[ye u Tv;m;=,mpp[Iitmenihj;yte 20 R 3484 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] apdu"%enhetNvTv;'{mhm;gt" tIqRtoy;.Weknk;'tk'mpyojnm( 21 e e[ TvTp[mtIqRtoyens_"p[;oSMyh'idv e pr]su%d;'sv;m;r;?ymmk'flm( 22 e jIvtwvmy;SvgR"p[;PyteTvTp[s;dt" apkit|.y;Tk;'t;kmRt'ghe 23 e O aSmHz(r;emm;SvLp;pnihgMyte Tv'mjpStpSTv'mTv'mnIitsuNdr 24 e e e Tv;mek;mevs's;resvR.;vensuNdr p[possd;htea;D;pykromkm( 25 sum?ymov;cTvy;pu],t;tStup]hInv;.vt( e u ptO;idnepTv'mqnkumCzs 26 w u' R dumtmqnyStukteptOv;sre Re w u' reto.ojnEvSyu"ptrStSysopc 27 ktemqnm!omoh;TptOidneyid w u' U tCz^;'r;=sg[;'.ve;STy]s'xy" 28 mYy;gidt'yeyq;ehnm;nsm( e tq;yid.vei,*td;p[;oitk'nih 29 ymd'@;'trSq;yjIvt'cxrIr,;m( tq;pp;tkm!kWen.Ry"sd; 30 U jlbudbdvNmU!"=,v?v'sjIvtm( ( u kmq|x;t/y;kWeCzrt'sd; 31 ll;$el%t'ySymOTyurTy=rym( skq'ktep;p'smStKlexd;ykm( 32 ahom;y;mh;v,orek;blvtI=t* yt" p;p'pkv;R," stt'hiWRtoij 33 [ Sq;n'p;p;ymedihnjdehdr;ye e eu dhTy;mme/oihvIitho]vJvln( 34 Vy;sv;c3485 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION dwvp[rtp;p;tyeTyu_svXyy; e u e mns;c'ty;m;sb[;," tp;tk" 35 /G/m;'cmh;p;p'm!p;tkn;'vrm( a' U ' veXy;y;EvtJD;n'tNmen;Stdur;Tmn" 36 b[;,SyklxjNms'p;[ Pyvwmy; e u e a;Tm`;tkr'p;p'nTymevt'mht( 37 j;toyd;/[vomOTyumtSv;mIyd;ym" u RO e avvekty;p;p'kq'tihRkroMyhm( 38 jpStpStq;homoved;?yynmevc vp[;c;roitqe" pUj;gu._ij;cRnm( 39 ptOyD;idkkmRpj;ckml;pte" U my;nckSm;.vyTyum;git" 40 m;k@ymh;Tm;n'svR/mRvd;'vrm( ' tu;vsijov;c;p[,My.uvd<@vt( 41 b[;,v;cnmStu>y'ijedI`RjIvnmoStute n;r;y,Svp;ynmStu>y'mh;Tmne 42 nmomOk<@pu];ysvRlokihtwiW,e D;n;,Rv;yvwt>y' nvRk;r;yvwnm" 43 u StutStenitvp[,m;k@yomh;tp;" e e v;cprmp[It" svRx;S];qRp;rg" 44 m;k@yv;c tv._y;ittuoSmmh;.;gvr'v,u O tv;.liWt's"s;/yy;mn;Nyq; 45 b[;,v;cah'p;p;Tmn;'oij;c;rvvjRt" e prih's;NvtonTy'prS]Inrt" sd; 46 my;mU!nvp[Ne {sd;p;p't'mht( e n;mu];pt'p<y'kd;cdps;drm( 47 u s's;rs;gre`ored"%deTyt.wrve u 3486 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] kq'.vitnSt;romh;p;tknomm 48 m;k@yv;c tp;popvp[Ne {Tv'ihpu<y;Tmn;'vr" ytobury'j;t;Tvys's;rduLlR.; 49 pu<y;Tmn;'p<yivR/tpitv;srm( u Re[ p;p;Tmn;'p;pivRttidneidne 50 Reu p;pTmn;p.vt;p;pinRv;yRte atStu>y'jg;q" p[svl+yte 51 p;p'Tv;pyomTyR"p;p;UyonvtRte tmur'nr'p;[ "pUvjNm;cRt;Cyutm( 52 R nj._mh;v,ud;p;prt'p." RO [u dd;itvpul;'b'yq;.vitsit" 53 u atSTv'b;[ ,epitjNm;Cyut;cRk" '[ acre,v.{'t.vyitns'xy" 54 w e yTpOTvy;vp[m" oyst'nih ' ytonTyy;k;lomms'pitvtRte 55 [ d;'ton;mij"kdStsv;RqtTvvt( R kqyyittTsv|sctSy;m'vj 56 [ tenopidos*vp[om;k@yn/Imt; e d;'t;m'yy* =p[pv]mitsuNdrm( 57 ' aTqwpkvbkl" ip[ykStq; ' w w aNywpuptwv="xo.t'smnohrm( 58 RO w u p[fLlksm;mod'prVy;idg'trm( u gud(.mrs'`;t'flxBd;itxBdtm( 59 [ mNd'mNd'vh;yuxItl'cvv;rc w xt;pds'k,|xyopxys'klm( 60 tSy;m'ttovp["p[vXy;itmnohrm( ddxRd;'ttTvD'svRxyg,wvtm( 61 ' RO StuTv;t'b;[ ,ed;'tn;r;y,;Tmkm( ' vv'dcr,*tSyxrs;sijom" 62 e 3487 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d;'tv;ckSTv'.{sm;y;t" kmSTy]p[yojnm( b[ihtv'tm;'St*iWhetn;kns;'ptm( 63 U u u [ .{tnuv;cb[;,ohmh;.;gb[;,;c;rvjRt" n;;.{tnu":y;toviht;%lp;tk" 64 s's;rp;pvCzd"kq'mp;pno.vet( e EtNmekqyb[NytSTv'svRtTvvt( 65 d;'tv;c,uvp[pr'gtveh;NmyoCyte u ' yens's;rp;xSyvCzdo.vten,;m( 66 O Tyjp;%'@s'sg|sg.jst;'sd; ' ' k;m'o/'cmoh'clo.'cdpRmTsr* 67 asTy'prihs;'cTyjy;dpij Smr;m;nstt'mh;v,omRh;Tmn" 68 s'm;jRnijetqoplepn'pn" ' u m;gRxo.;'cdIp'ckxv;ytnek 69 kb[;,sev;'cD;itsev;'csvRd; kvtoyd;n'cnTy'pcmh;?vr;n( 70 R ' kq;',uhrem]jpTv';dx;=rm( |' km;R<yet;nsv;,kvtStvsm 71 R .vyTyum'D;n'D;n;Nmo=mv;PSys 72 b[;,v;cy;Nyet;nTvy;b[Np[o_;nxu.d;nvw teW;'vvr,'bi[U hk'mohod'.mTsr* 73 kmsTy'ck;ih's;dy;x;'itdRmk" smik;p[o_;k;pUj;kml;pte" 74 ahor;]k"p[o_" k'v,uSmr,'tq; kv;p'cmh;yD;" kom']o;dx;=r" 75 EW;'vvr,'sv|bi[U hb[;,sm 3488 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tq;tvp[s;denp[;omprm'pdm( 76 d;'tv;cyevds'mt'k;y|TyKTv;NyTkmRkvte e R nj;c;rvhIn;yep;%'@;StepkitRt;" 77 [ nj;c;rg[;ih,oyekvte veds'mtm( R p;p;.l;Wriht;" sn;StepkitRt;" 78 [ yo.l;W" sd;S]IWuv.vop;jRn;idWu vRtb;[ ,esk;mit kQyte 79 e sm;k<y;RTmnonNd;'ySt;poidj;yte so/itvDey" svR/m;Rv`;tk" 80 prv;idk;netyoidj;yte 'u a.l;Woijeslo.itkitRt" 81 mmm;t;mmpt;mmeygih,IgOhm( ' O EtdNyNmmTv'ihsmohitkitRt" 82 ah'mh;Tm;/nv;tuLy"kop.Utle d'y;ytecemd"p[o_" skovdw" 83 n'ditm;'sd;lok;/gStummjIvnm( ' Ty;Tm;n'vdeStu/;r" scmTsr" 84 yq;qRkqn'ysvRloksu%p[dm( tTsTymitvDeymsTy'tipyRym( 85 Ey|d;rpu];;y;NTymuykd;=ym( ity;j;yte ces;ih's;prkitRt; 86 y;dpprKlexhtuyOidj;yte ' | Cz;.Umijes;dy;prkitRt; 87 y;tuij;Ryte cex;Nt"s;gteb/" u w kTst;TkmR,oNy]y;vnv;r,m( 88 s'kitRtodm"p[;Dw"s'mtStTvdxR." du"%es%cvp[Ne {y;tuivRtssd; 89 u e R e tq;x]*cm]ecsmiihRs;SmOt; nwvg'/pup;w" y;puWohre" 90 e 3489 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yocn'ktevp[s;pUj;prkitRt; m?y;ecvr;]*cl'`n'yi/Iyte 91 w tiDeymhor;]'pv;Rpridn;xnm( U a;Tmn" kxvSy;pyorpcsm 92 ydekkr,'tv,uSmr,muCyte b[yDonOyDdevyDsm 93 ptOyDo.UtyD" p'cyD;"p[kitRt;" nmo.gvtev;sudv;yo;rpUvkm( 94 e R mh;m']mm'p;[ StTvD;;dx;=rm( ittekqt'sv|pb;[ ,sm 95 O' yJD;Tv;m;nv;"svel.'tD;nmumm( R e tt" p[itidn'vp[n;;mor'xtm( 96 pi#Tv;kml;.tudLlR.mo=m;PSys R Ru ' .{tnuv;cb[ihl+mIptevR,on;R;mor'xtm( 97 U d;'tv;c,uvp[pv+y;mn;;mor'xtm( [ shn;mc;ys;r'v,o"pr;Tmn" 98 aorxt'n;;'mh;p;tkn;xnm( pi#tVy'yq;?y;Tv; ,u?y;n'myoCyte 99 atsIksm;k;r'pfLlkmle=,m( u [ gv;'cr,/UlI..UiWt;%lvg[hm( 100 R gopuCzv;lp;xenm'@tommStkm( v'xI?vnprNyStcr*pu$p.m( 101 '[u gogov;s."G/w"xxu." prv;rtm( pIt;'br'Smrmu%?y;Tye,;Symumm( 102 ' nmoSy,;orxtn;;'vdVy;sAiWrnupzd" e ( ' I,odevt;I,p[ITyqejpevnyog" 103 R nm","kxvkxx]u"sn;tn" ks;r/enk;rxxup;lrpu"p[." 104 Ru u 3490 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] devknNdn" x*r"pu<@rIkn.e=," d;modrojg;qojgTkt;RjgNmy" 105 n;r;y,obl?v'sIv;mnoiditnNdn" v,uydkleov;sudvovsupd" 106 Ru e [ an't" k$.;rmLljrk;'tk" aCyut"I/r" Im;Hz(rIpit" puWom" 107 govNdovnm;lIcWIkxo%l;itRh; nOs'hodwTyx]umTSydevojgNmy" 108 .Um/;rImh;kmoRvr;h" pOqvIpit" vwk<#"pItv;s;cp;,gRd;/r" 109 x'%.OTpp;,nNdkg@?vj" ctu.jomh;sTvomh;bumRh;.uj" 110 Ru mhoTsvomh;tej;mh;b;ip[y"p[." u vvKsenx;Icpn;.ojn;dRn" 111 tulsI vLl.op;r" prex" prmer" prmKlexh;rIcpr]su%d" pr" 112 dySqo'brSqoyomohdomohn;xn" smStp;tk?v'sImh;blbl;'tk" 113 Km,Irm,oKmp[itD;%<@nomh;n( d;mb" Klexh;rIgovRn/rohr" 114 pUtn;rmuik;ryRml;jun.n" R R peN{ovmUitRVyomp;d"sn;tn" 115 prm;Tm;prb[p[,t;itRvn;xn" i]vmomh;m;yoyogvirv;" 116 In/"Inv;syD.o_;su%p[d" yDeror;v,;r"p[lbo=yoVyy" 117 ' shn;;'cten;;mor'xtm( w v,upI[ itkr'sv|svRp;pvn;xnm( 118 du"Svn;xn'cvg[hpI@;vn;xnm( w svRrog=ykr'prmwyRdtq; 119 ' 3491 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svoRp{vv?v'ssvRkmRflp[dm( my;p[o_ijevw,vp[Iithetve 120 i]s'?y'y" p#Ty'._t" purtohre" xtmorxt'n;;'t"sd;hr" 121 u ;ecy"p#dt_m;Nvw,vojn" e s't;"ptrStSyp[y;'itprm'pdm( 122 u yDk;lep#Studvt;r;/netq; e d;nk;lecy;];y;'svwtTflm;uy;t( 123 apu]ol.tep]/n;qIRl.te/nm( u' v;qIRl.tev;'StvSy;Syp[ktRn;t( 124 yep#'ithre._y;n;;mor'xtm( R n;xu.vtetW;'kd;cdp.Utle 125 ' e d;'tv;cgCzb[;,.{'tpo[ _nv/n;my; e sm;r;?yhr'._y;prm'=mm;PSys 126 e Ev'pbo/tStend;'tnprm;qRn; [ e tSmN=e]vrep<yehrpUj;pro.vt( 127 u nTy't._y;vp[os*p'c;h;ncjwmne u d;'tp[o_nv/n;ck;rhrpUjnm( 128 D;Tv;._'hrStSysu!;'k,;my" a;vbR.vshs;ko$sUyv;'xm;n( 129 U R u t';jgt;mIx'kml;ip[ymCyutm( vv'dxrs;vp[StTp;dkmlye 130 e aq;s*b[;,eohWRn.Rrm;ns" t;ljRg;qmSt*WITkml;pitm( 131 i'hredrtg;mpmep;l;'._'nj;'pitv.oxu.d;mnwWI" u [ tSm;dh'vihtvStrp;tkopg[;MySTvy;k;rpum;nv; 132 eTvyi]dxv'idtp;dyuGmei"p[y;itdurt'%lum;nvSy tucy;itsut'pitswviD;Rtmywvprmerkvl'c 133 e [ ' Tv;'vCmn;q.vt"Smr,'p.;v'ySm;d(vj;mn%l;jRtp;tkop [ [ 3492 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] Sq;n'jg;mprm'i]dxwkl>ym;xuknkCzrt'vm;nm( 134 TvTp;dpsllSysd;gu,;!oVy;/" sveknk" tsvRp;p" TvXmm;jRnfl'jgdekn;qyD?vj" =itpit" surv'idt 135 veXmoplepnfl'.vtomur;resiSqitp[lyk;r,rSy O j;n;itpgrpu?vjyDm;lI.[;t;ctSytp;p.y"sum;lI 316 hr'pd=,ITy.v'tyTfl'.vet( [ ' /mREvsj;n;itn;Ny"kgT]ye 137 tvc'dy;'n;qgidtu.vk"=m" 'u Tv;'v(v;pxrwVy;R/ojg;mprm'pdm( 138 n'idTv;pjg;q.v'ti]dxerm( ' xxup;loyy*mo='tv._Syk;kq; 139 b[pe,yen;s*Tvy; sOmd'jgt( TvytSmNmh;v,ormt;'mmm;nsm( 140 svoRv,oTvy;nenytejgt"=y" {pe,s's;retSmwt>y'nmoStume 141 u ySm;dLptm'n;StySm;;Stmhmm( yenVy;'jgTsv|Tvy;tSmwnmoStute 142 ne];>y;'ySydevSysUyoRjnidv;kr" mu%;dj;yettvtSmwnmoStute 143 ySyo];;yvopj;t;"p[;,;kxv tvtSmwsrenmoStummsvRd; 144 u l+mIyRSysd;o@Xy;m;SysunvOt; R s*d;mnIvme`SytvtSmwnmoStute 145 g'tmih;'sIm;n'b;;apnjRr;" 'u [ nxKnuvitvwySytvtSmwnmoStute 146 ' /m;R,;'Sq;pn;q;Ryvn;x;ycp;pn;m( yugygy"p[.veSmwt>y'nmoStume 147 e u e u m;yy;moiht'ynjgdetNmh;Tmn; e =,oitm;yy;x'.yStSmwtnmoStume 148 u R e ._m;]e,yStuon/nwnStvwStq; R 3493 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nd;nwntpo.tSmwt>y'nmoStume 149 R u gv;'cb[;,;n;'cs;/Un;'ciht'tq; p;'ckteyStutSmwt>y'nmoStume 150 u an;q;n;'cb'/n;'yogn;'d"%n;'tq; u u du"%'hrityodevStSmwt>y'nmoStume 151 u mnuyeWcdevWgjeWskleWc u eu u u vtRty"smTventSmwt>y'nmoStume 152 e u ySm'StupvRtopsEvtO,;yte e xwlIytet,etSmwt>y'nmoStume 153 O ' u pu<y;n;'cyq;pu<yenjep]yq;ptu" ue yq;pTy*stIn;'c tq;Tvymm;Stuvw 154 yUn;'c'yq;S]IWulB/;n;'cyq;/ne u =u/t;n;'yq;c;etq;Tvymm;StuV( 155 `m;Rt;Rn;'yq;cN{exIt;t;Rn;'rv;vit tOW;t;Rn;'yq;toyetq;Tvymm;Stuvw 156 yNmy;buhInenguS]Igmn'tm( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytommm 157 ' av?y;n;'v/oyStum;y;mohvt;t" tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 158 ' apeyp;n'cmy;viht'prmer tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 159 ' aPsuyon*tq;toyey{et" secn'tm( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 160 ' .[,hTy;t;y;crets;'scn'.v U e u tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 611 ' v;s`;tkyaD;Tv;m;yy;tm( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 162 ' asTyvcn'ymy;p[o_=,e=,e tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 163 ' st;'n'd;t;y;cprih's;csvRd; 3494 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 164 ' Xlem;ckfkcvyK]ecmy;tm( w tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 165 ' vnSpitgtesomeyTt't`;tnm( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 166 ' pqdev;lyegoemlm']cyTtm( U ' tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 167 ' a._vRtt;y;cptum;Rtkxv u tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 168 ' ;n;q|.ojn;q|cgCzNyStunv;rt" tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 169 ' Ek;dXy;'sreyNmy;.ojn'tm( u tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 170 ' aitqgOhm;gCzNpUjtonmy;p[.o R tTp;tk=y'y;tu.v'tpXyto mm 171 ' ;dXy;'cdxMy;'ct'yi.ojnm( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 172 ' nb;r,'t'yp;n;q|/;vtIgv;m( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 173 ' asm;PyprTy_vtm;r>yyNmy; [ tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 174 ' k$s;+y'n_yNm]v;TsLytomy; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 175 ' Atuk;l;.gmn'njpTNy;'t'nyt( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 176 ' as'Steghy.ojn'viht'my; Oe tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 177 ' g[;my;ckvOy;my;nOhret; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 178 ' d<@m;nemy;.Upp.Tv'yTt'p.o e[u [ 3495 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 179 ' p*r;,kkq;m?yeyovovihtoMy; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 180 ' a;dre,my;y;cprp;kkq;ut; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 181 ' aTqCzdn'y/;}y;Czdn'tm( tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 182 ' d/duG//Ot;n;'cvyoy" tomy; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 183 ' a;x;'dTv;pre>yt;s;nfl;my; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 184 ' ij;y;ck;wvkop;mye=t;" tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 185 ' jIvnop;yd;t;r" kop;.RTsRt;my; tTp;tk=y'y;tu.v'tpXytomm 186 ' bn;]kmu_nbjNm;jRt;nc =y'gt;np;p;n.v'tpXytomm 187 ' t;qoRSmt;qoRSmt;qoRSmns'xy" nmStu>y'nmStu>y'nmStu>y'jgTpte 188 TyuKTv;s*ijo._y;pulk;'ctvg[h" pp;tjwmnev,o;p;d;'bjye 189 u I.gv;nuv;cotevp[toSmtv._t" u k't.liWt'bi[U hted;Sy;Myh'/vm( 190 e u[ .{tnuv;cprmergovNddy;loprm;Cyut yTs'pitmy;p[;'tTkn.uvl>yte 191 [ tq;Pyekvr'y;cemr;retvs/* u jNmjNmnme._STvYyStus!;p[.o 192 u my; tmd'Sto]'y" p#_tonr" 3496 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tSy;.liWt'sv|psSTv'pd;Sys 193 [ [ I.gv;nuv;cdoytevr" kopvp[n;STy]s'xy" k'tTvy;shp[;Ds:y'ktumyeyte 194 u | nmesvkyoGy;Ste.v;nhmhij e at" s:y'pvvOtTvy;shmy;/un; 195 [ ' Vy;s v;ctton;r;y,odevody;lu._vTsl" R ck;rjwmnes:y'tnpu<y;Tmn;sh 196 e njk<#gt;'m;l;'dd*tSmwmd;hr" u sopvp[odd*._y;hreStulsk;jm( 197 p[s;yRcturob;'Stm;lgtv;Nhr" svp[opmud;v,utm;lgtv;Np[." 198 ' u Tq'Tv;hr" s:y'tn;g[jNmn;sh e ._g[;hIdy;lu" st]wv;'tr/Iyt 199 tt" p[itidn't]=e]cpuWome e a;re.kdk@;'hrSten;g[jNmn; 200 e u kd;cubl;t'vp[k,;my" R ' ' v;cv;c'vp[WeR m]v;TsLytohr" 201 I.gv;nuv;cs%ekq'dblSTv't'kn/n' tv u R idk;v;ctecNt;s%et_mhRs 202 .{tnuv;cTvTp[Ityejg;qnTymevmy;tp" ytetnmeg;]'y;itdublt;'p.o 203 e R [ I.gv;nuv;cyq;Tvyp[soSmkSm'ntq;s%e k;yKlexpn" kSm;TkroiWijsm 204 'u dublTv;'sm;loKyidmej;yteVyq; R ' k;yKlexmt"sv|jhIihijsm 205 3497 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION njorIywnRjvS].UW<(sc;c;mIkrk@ml;>y;m( u SvhStr;jlywvp["Svy'srxncm'@tos* 206 ue e krI$m;nIynj;Lll;$;Tp;d;p;d;'gdyuGmmIx" suv,Rh;r'njk#dex;Smwdd*vp[vr;y," 207 tw.W,w" Ihr,;p[dwvR.iWtoysutIijNm; RU U @Tsd;kdkklve;,en,;'bjsudre, 208 u u ' tmekd;.UW,.UiWt;'t;'blr;g;croyuGmm( U idVy;'br'c;trorIy'Smer;nn't]ddxRd;'t" 209 d;'tv;c.{.{tno;pp;pi'nmucs ' ;p.vt" k;y|n'idt'sklwjn" 210 Rw xy" tSTv'ySm;NmesvRmvih.UW,m( e ah'y;pdu"xIlondRy" p;ptTpr" 211 u gukitRvn;xIcp'ctxyp;'sl;" we u a._ob.;WIctq;c'clm;ns" 212 pro=gun'd;Tp[o_;" xy;/m;me cr]mum'D;Tv;xy"k;yoRvc=,w" 213 ytodujng;v;gu,;'c;pdu"%d; R kitRd;Stwy;v;n_;StTvdxR." 214 t;vwdjng;" soguro|ityxStm( u R p;pe>y"pu<ykm;R,nroc'tkd;pc 215 e nroctem=k;>y"sugN/c'dn'yq; yq;m;p;nennihtOPy'itgdR.; 216 dujn;nihtOPy'ityq;/mRSyc'ty; R apkitR.y;Ll+mI/RmsvRk;md" 217 R kd;c.je.je;gCzit=ym( u' p[itjNmny;v;.;Gyenl.tepr; 218 kd;cLl.tev;ptd;Tv'trtev/" 219 .{tnuv;csTy'bvIiWvp[Wn;Smx;S]vx;rd" [ Re 3498 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] my;xye,teKv;pn;pkitR.vyit 220 R TvTp[s;d;ivjesv;R.liWt'mm s'pitgt'ySm;vmeko.uvduLlR." 221 [ d;'tv;ck't.liWt'vp[s'pitgt'vd e [ acre,vtps;'kqmu;pn'tm( 222 w .{tnuv;cSvLpmwrpp[;'my;s'dxRnhre" ' ySy;Dy;guroTy_my;nTyy;idkm( 223 njorIy'vS]'csuv,Rklxym( SvhStvly'c;pSvll;$krI$km( 224 njp;dtul;ko$'njmu_;vl'dd* tq;me.gv;Nv,u"supI[ toijsm 225 my;shsTv;Stes:y'svkdu"%h; e kromkdk;@;'grotensh;nxm( 226 u u EtNmevcn'Tv;gCz;mnihyp u p[tITy;cmy;p[o_tq;ptvs/* 227 d;'tv;csvWRsh;,._y;prmy;my; a;r;/topmev,udxnndd*v.u" 228 R R' ahov,usm;r;?yp'c;h;Nyevsm ' Tvy;s'dxRnp;[ 'dvtwrpduLlR.m( 229 ' w /NyosTv't;qoRss;=;vSTvmuCyte ytSTvy;shSv;mIp[M,;s:y'ck;rh 230 e yd;m;ytvehovteijsm kq'kqymevp[dLlR.v,udxRnm( 231 u ' Vy;sv;cTyu_ogu,;vp[ovpnenjm;mm( jg;mvSmto/Im;Nv,u._pr;y," 232 aq;NySmNdnegTv;kdk@n'tm( u 3499 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v;ceitjg;q'dy;luvny;Nvt" 233 ' .{tnuv;cguihRmmdev{tvdxRnmCzit 'e k;D;teittob[ihdy;lokml;pte 234 U Ek;'t._ovp[os*tvpn.e=, atStSmwsredxRn' d;tumhRs 235 u I.gv;nuv;canekjNmvp[Ne {._y;prmy;Tvy; pUjtohmtod'dxRntmy;/un; 236 'e kitcivs;'tnm;m>yCyRij"sc e m;'{umCzitp[;DSTvXy'dvtwrp 237 w mmsopmh;._omTspy;Rpr;y," mms'dxRntSm;Tkd;civjlPSyit 238 ' Vy;sv;cittSyvc" uTv;svp["kml;pitm( Tyuv;cpun.R_y;kxv'Klexn;xnm( 239 .{tnuv;canughoStdevxyd;myjgTpte [ e td;mesm%dihdxRn._vTsl 240 ' u ee ' ay;ctgudevtvdxRnd=,;m( R ahomegrvedTv;dxRnp;ihm;'p.o 241 u ' [ I.gv;nuv;cyd;nUnTvyoTsO;mTs'dxRnd=,; ' td;gusm;nIydxRnmmk;ry 242 ' ' Ty;DSttStenguror;mmumm( yy*.{tnu"p[ITy;pun"Svgur;gt" 243 tSmNvp[sm;y;ted;Nted;tOvrehr" e a;Tm;n'dxRy;m;ssvRl=,s'ytm( 244 u ttohr'sm;loKysvp[ohr._t( b;lStmSt*WIWRb;pvlocn" 245 3500 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] d;'tv;cdy;lokml;k;'txr,;gtp;lk nmStu>y'nmStu>y'nmStu>y'nmonm" 246 amesfl'jNmamesfl'tp" amesfl'sv|p;[ 'TvxRnmy; 247 ' pUvm;loct'ycn'Iptep.o R [ s'/ko$g.IrSyp[stprtStv 248 u O'u Sto]'t;St s's;rev;gIxSyjgTpte" yenSto]e,tepI[ it'jnyy;mcets 249 r=r=p[.or=m;'psIdjgTpte [ Tv;sd;sd;s;n;'d;sTven;pm;'v,u O Vy;sv;ctt" p[hSydevxo._g[;hIdy;my" e kr;rv'dtNmURdTv;p[;heitjwmne 250 ' I.gv;nuv;cm_osijep[;'mxRnTvy; ' mTp[s;den.{'tsvRmv.vyit 251 e e Vy;s v;ctm;lttod;'tpM,;.{tnuctm( ' e[ ' t]wv;'tdR/vp[shs;prmer 252 e tSmN=e]vrep<yedLlR.pWome u u eu y;yogwhrN;d;'to/;mpr'yy* 253 R sop.{tnuvRpo[ hr._pr;y," a;yuWo'tyy*mo='dv;n;mpduLlR.m( 254 'e e Ek;hmpyo._y;pUjyeTprmerm( bjNmt'p;p'pI[ it"s'vRthr* 255 e a;pi]dx;"sveb;;apjwmne R [ p[.;v'nihj;n'ithr._Sy.Utle 256 kmR.mry'vp[Svg;RdpcduLlR.; U y]v,usm>yCyRmTy;R"Syu"surv'idt;" 257 ' 3501 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION x;;S]dx;"svesp<y=y.Irv" R uu aNyoNympjLp'tonx'cijsm 258 .UyEvgmy;m" kmR.m'kd;vym( U kd;t]kry;m" pUj;'Ikml;pte" 259 ait/Ny;melok;aSmopmhr;" duLlR..;rtevWepjy'ithr'p.m( 260 e RU [u aho.;rtvWRSyk" x_ogu,.;W,e y];r;?yhr'pvvy'dvTvm;gt;" 261 U | e Tq'dvg,;"svev;sv;;ijom e R nTy'.;rt.U.;g'pxsitxu.p[dm( 262 [ ' ' t]jNmsm;s;yenn;r;/tohr" tuLy"kops's;rekop" utonc 263 sTy'sTy'pnrpgtesTymevtt( u v;Tm;n'sdpm;nv;yecy'itc 264 aPy;'tijsu!y;kmR.m*c._y; ' U mu_;"p;pw"sukrrctwy;|itkvLym;xu 265 it Ippur;,ey;yogs;repWom=e].{tnuvrp[d;n' u e n;msdxo?y;y" 17 a;dxo?y;y" jwmnv;ctIqRmitp[o_yvy;puWomm( e tNm;h;TMy'grob[ihyidtemYynugh" 1 u U [ Vy;sv;cpuWomSym;h;TMy'sm;sen,uij sMyGv_jgTySmNk"x_ov,un;vn; 2 lv,;'.on/eStIr'pWoms'Dtm( u purtd(b;[ ,eSvg;RdpcduLlR.m( 3 ' SvymStpurtSmNyt" IpuWom" e puWommTyu_tSm;;mkovdw" 4 3502 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] =e]tuLlR.vp[sm't;xyojnm( ' ' t]SqdeihnodevdXy'tcctu.j;" 5 w RO e Ru p[vxNvwttT=e]sveSyuvR,umty" u ' R UR tSm;ic;r,;t]nkRVy;vc=,w" 6 c;<@;len;ps'SpOg;[ 't];mg[j" ' w s;=;i,uytSt]c;<@;loijsm 7 R t];p;ck;l+mI"Svy'.o_;jn;Rn" tSm;]*dn'vp[dvtwrpduLlR.m( 8 w hr.u_;vx'yTpv]'.vduLlR.m( u a'y.telok;SteW;'m_nRdLlR.; 9 eu u u b[;;S]dx;" svetdmitduLlR.m( R .utenTym;gTym;nuW;,;'ck;kq; 10 nySyrmtec'tSmesdLlR.e uu tmevv,u;r'p;[ "svRmhWRy" 11 pv]'.vsvR]yq;g;jl'ij u tq;pv]'svR]td'p;pn;xnm( 12 td'koml'idVy'ypijsm kcSyodrp[;y'tq;Py`vd;r,e 13 pUv;RjRt;np;p;n=y'y;Sy'itySyvw ._"p[vtRtySytSmesdLlR.e 14 e uu bjNm;jRtp<y'ySyy;Syits'=ym( 'u tSmeijetSy._nRj;yte 15 N{uSysrsm;k@ydetq; roih<y;'csmu{cetg;jleWc 16 e u ;n'ykvtmTy;R._.;vsmNvt;" e Re teW;'nvtejNmpunrSmNmhItle 17 lv,;'.on/eStoyw"ptrStipRt;ij svRd"%vnmu_;v[jithrm'idrm( 18 u R ' tIqRr;j"smu{os*kitRtStTvdxR." tSm;]t'kmRsvRmv;=y'.vet( 19 e 3503 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p]cRntq;d;n'.gvr,;cRnm( ' jpyD'tq;NytSmN=e]mnorme 20 e yTkmRktemTyoRv,upI[ ,nhetve svRmv;=y't.ve;STy]s'xy" 21 e bl.{'s.{;'c,'ckmle=,m( u yem;nv;"p[pXy'itteW;'k'cduLlR.m( 22 a;Ijg;q's.{;'cbl'tq; u mo='nl.temTyR"kvNR pu<yxt;Nyp 23 t]ve]p[h;re,xrIr'ySyloihtm( t'vdtijedev;" x;dyo%l;" 24 ''e SqTv;'tr=ex;;"svRdvg,;ij e vm;nc;r,oNyoNy'pvd'tIithiWRt;" 25a' [ kd;m;nuymSm>y'd;Sytekml;pit" mnuyvgCz;mStd;{hr'p.m( 26 ' [u kd;ve]p[h;re,=e]IpuWome e .vy'TySmdIy;nloiht;nvpUiWc 27 ' v;sv;;"sur;"svetSmN=e]vrp[de R e sd;ve]p[h;r;'v;'zitijsm 28 ' t];=yv$'yt._y;pXy'itm;nv;" eu ko$jNm;jRt" p;pwm_;y;'itpr;'gitm( 29 w Ru su.{;'bl.{'cjg;qmn;mym( etm;/vdevxm;k@yd'tq; 30 ' e ' Jy;mer'hnUmtt];=Yy'v$'ij '' pXy'it._y;yemTy;RSteW;'m_ihRx;tI 31 u dol;ym;n'govNd'f;Lgunm;st]ye e pXy'itm;nv;._y;teW;'p<y'nx;my 32 u vmu_;" sklw"p;pwrty;'ithreghm( 'e RO D;n'sp;[ Pyt]wvmo='y;'itsudLlR.m( 33 ' u ce]km;sv;<y;'yojg;qmI=te smOt"p[vxehjg;qSyjwmne 34 ' 3504 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] vwx;%ecvxuKl;y;mek;dXy;'jgTpitm( w tOtIy;y;'cy" pXyeNmu_Evsm;nv" 35 p[vxeStumnujomh;;n'jgTpte" tSysd?'itvp[WsvREvmnorq;" 36 Re b[;;S]dx;" sveSqTv;k;xejgTpte" R mh;;n'ppXy'it._.;vsmNvt;" 37 [ mh;Jye;'cvp[Wjg;qmn;mym( Re a;loKyl.temTyoRv,oStTprm'pdm( 38 gu@k;m<@p'y;'tm;W;!ekml;pitm( ' bl.{'cy"pXyeTsmu_on;]s'xy" 39 y" pXyitjg;q'rqSq'kmle=,m( tSyn;StpunjRNms's;resvRd"%de 40 u rq;!;'s.{;'c._y;pXy'itm;nv;" u zn.gv;'StSy du"%d'.vb'/nm( 41 apu];mOtpu];cy;su.{;'ppXyit [ bpTy;jIvvTs;s;n;rI.vitij 42 du.g;k;kv'?y;v;su.{;'y;p[pXyit R s;Sv;msu.g;n;rIbpTy;.veT%lu 43 gu@k;m'@pSq'c,'pXyity" pum;n( ' bl.{'s.{;'csy;itprm'pdm( 44 u rogIdu"%Icy" pXyedg<@k;m'@pehrm( ( u rog;Czok;shs;jwmnesp[mCyte 45 u ySTvpu]ojg;q'gu' @k;m<@peSqtm( pXyeTscijepu]p;[ oitvw,vm( 46 ' v;qIRl.tev;'/n;qIRl.te/nm( d;r;qIRl.ted;r;Nmo=;qIRmo=m;uy;t( 47 .[r;JyonOpoyStuhr'pXyit._t" gu@k;m'@pevp[njr;Jy'l.ets" 48 ' x]u.vRjRtoyStugu' @k;m'@pehrm( ._y;pXyitvp[WtSynXy'itx]v" 49 Re 3505 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gu@k;m'@pepXyeor;jpI@to.Oxm( ' ssEvr;j;n'Svky'vxm;nyet( 50 sv;Rs;mevy;];,;'gu' @k;p[vr;mt; tSm;Tsm;nvw" k;y;RTyKTv;k;yRxt;Nyp 51 xynectqoTq;netSmN=e]mnorme e hr'pXyityomTyR"sdeVrppUJyte 52 ( puWomm;h;TMyv_xKnoitk"=t* ySyp[vxm;]e,nron;r;y,o.vet( 53 e bn;]kmu_ns'=p;duCytemy; e sveW;mevtIq;Rn;'vr'pWomm( 54 R u s's;rsN/umitnmm'ittIWu" Klexp[dvWmp;pg,;y'y" R ' =e]smStsu%depWom;:yepXyedmusrvr'pWom'c 55 e u ' u u it Ippur;,ey;yogs;repWomm;hTMy'n;ma;dxo?y;y" 18 u Ekonv'xo?y;y" Vy;sv;cn;r;y,p[p;yenr;._smNvt;" kd;cdxu.tW;'vtenijom 1 'e punrevp[v+y;mm;h;TMy'kml;pte" yCzTv;m;nv;" svel.'tprm'pdm( 2 R e v;sudvSym;h;TMy'Tv;tOPy'itvw,v;" e u p;%<@;nihtOPy'itnrkKlex.;gn" 3 p;%<@;n;'smIpetv,um;h;TMymumm( u nv_Vy'ijev_Vy'v,v;g[t" 4 w pUv| ]et;yugvp[vIRxn;Rmjwmne e u a;sITp;prtonTy'/mRn'd;pr;y," 5 b[Svh;rIvp[Ne {prS]Igmnot" gom;'s;xIsur;pIcveXy;v.[mlolup" 6 xr,;gth't;cprn'd;kr"sd; v;s`;tIm]oD;itpI@;krStq; 7 3506 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] asTy.;WIrp;%'@jns.;k vOCzdIij;tIn;'Ny;s;ph;rkStq; 8 t;x'tsm;loKydup;ppr;y,m( ' ' a;jGmuD;Rty" sve;StSynj'ghm( 9 R O D;tycu" p[itop;jRt;pUvrSm;kvmlekle Rw s;p[it;Tvy;mU!vn;x'pitnIyte 10 [ /mRm;g|prTyJykWep;tksd; mxkitRhnn'j;tosD;itdu"%d" 11 aitvSmyd;sOivR/;tumNR yteTvy ySmNs'/*xxIj;tSt]+ve@ovopc 12 ahox_"kp];,;'s:y;tuncxKyte u ' ' anek"puWw" kit|sct;'hittT=,;t( 13 ' ' j;tep]omevx"e"Sy;d/mopc u ' pu]/metopv'xogCzithInt;m( 14 e u e Vy;sv;cTyuKTv;D;tyStect'svep;pn;'vrm( R apkitR.y;T;StTyju"shs;ij 15 D;it."sprTy_ojnw" svw/t" R p[pddSyut;'d"%Iv.[;%lvw.v" 16 ee u t'dSyukmRkvtnRyprih'skm( |' ' /OTv;jnpd;" sve.p;l;yNyvedyn( 17 RU ten.Um.uj;tSyptOh;ivjom e nhtos*dur;c;ronjdex;iht" 18 ttos*vnm;Ty dSyu."shnRy" p;'qSvhr,;q;RytSq*b.tw" 19 kd;c$nItIr'dSyu." shjwmne vnpyR$ne;'tojg;m;nhetve 20 tSy;'t$Ny;'.gvTprcy;Rpr;y,;n( as*ddxRd;Tm;b[;,;itnobn( 21 u 3507 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqteb;[ ,;"svesm;r;?yjn;dRnm( R aNyoNy'kqy;m;suvRiht;aitk*tuk;t( 22 ac'pkpup;,my;Ty_;nt;nvw kditt;'blmy;d'mr;rye 23 U ' u n %;idtVy't;'blkd;cdpjNmn U ' my;hryed'kdlIflmumm( 24 jNmjNm;ncmy;.+y'ckdlIflm( kopv_my;d'hryed;@mIflm( 25 kopv_my;d'rs;lflmumm( aNyoNymetdt;'tW;'Tv;vc;'sc 26 e u vIRxNty;m;sk'pd;Sy;m v,ve u [ s's;rey;nvStUn.+y;,s'itt;Nyhm( 27 nihxKnoms'Ty_k'd;Sy;mmur;rye nTy'vn;'trSqohc*ror;j.y; kl" 28 xk$;roh,en;St/k;r" kd;pme Vy;sv;cTyu_v;dSyun;ten.Uyo.Uyoijom 29 xk$'hryed'ctuvgpd;yne R R[ aqteb;[ ,;"svejGmuvRpyq;gt;" 30 R [ sopdSyudSyu.jg;mnjm;ym( R Ekd;gu@k@ol'tnv%luvTmRn; 31 ew gOhITv;pqk" kTk;km'@lm;gt" ttos*shs;dSyunR.y" prih'sk" 32 R jh;rgu@k@olm?vnInSytSyc aqtedSyvg@k@ol.'jnm( 33 Ru vIRx;pt;gexk$'g@nmRtm( u u vIRx"xk$'g*@'sm;s;ijom 34 u mns;c'ty;m;svc"Smr,pUvkm( R anomy;pur;d'Svymevmur;rye 35 tSm;dnonmeg;[ 'kd;cidhjNmn 3508 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] vcNTyeitd;d;tutdnogu@nmRtm( 36 ' d'vp[;ykSmwcNm;/vp[Iithetve t;'._'tSyvD;ymh;p;tknoij 37 jh;rskl'p;p's"p[Itojn;dRn" tSmevidnevp[pvXycmh;vnm( 38 [ ht"p*rjnw"svwrq"svRx" R w u .gv;nqt'ntu' vm;n'Sv,RnmRtm( 39 e dUt;'p[Wy;m;sn;n;.r, .UiWt;n( e aqte.gvd(dt;StmuvIRxgtwnsm( 40 U 'u sm;roPyvm;netsojGmu"purhre" ' ' tt*s*hrs;?y'p;[ Pypu<y;Tmn;'vr" 41 punmRNv'trxt'SqTv;kxvs/m( prm'D;nm;s;svvextnuhre" 42 ' Vy;sv;cyenkn;Pyup;yenhr._kronr" s's;rjl/e"p;r'r;jh'svv[jn( 43 =,mevhre._vRttySycets R Re tTpd'prm'y;itsp;p;Tm;pgCzit 44 EkmPyum'vStudTv;s*tNmur;rye Svymevih.o_Vy'p;Tp;popx;'tye 45 yStuhryed'td;ivj;tye k'cCzWn.o_Vy'tSy;vXy'Svy' bu/" 46 ' w vStUnb[;,em;ny;nk;nc adTv;v,vet;nn.o_Vy;nvw,vw" 47 v,unvm;h;TMy'svRp;pp[,;xnm( w e seith;s'pnvRCm,uvp[sm;iht" 48 u a;sITsvRjnn;Rmb[;,"xuv'xj" x;'tod;'tody;yu_ogub[;,pUjk" 49 hre"pUj;prwvhrSmr,tTpr" p[pKlexv?v'sIsTyv;dIjteN{y" 50 3509 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[;t";yInj;c;rg[;hIih's;vvjRt" Ek;dxIb[trtoD;itpUj;pr;y," 51 kd;cTsije"SvepXykxvm( Xy;m'vrjp;='Smer;Sy'pItv;ssm( 52 Sv,Rk<@lmIrkrI$oJJvlvg[hm( k*Stu.o;storSkvnm;l;v.UiWtm( 53 ctub;Rxcgd;p/r'p.m( ' [u smStwl=,wy_Sv,RyDopvIitnm( 54 R Ru s'p;[ PydxRnSvesvp[ojgtIpte" ' t;lStmSt*WI{om;'cttnumd; 55 Ru tu>y'nmoStujgt"sklSy.T]esLlokxok.yrogvn;xn;y R n;r;y,;ykml;dyip[y;y/m;Rqk;mprm;mOtd;ytu>ym( 56 R p;p;ncwvskl;nmy; t;nmenmohvxgensd;mur;re tSm;i.emjgd'bn/eg.Ir;Nm;murSvnj._trI'pd;y 57 u R [ j;n;myphredrt'mnuyoVy;mohm;xucl.e.vk$.;re u u p;p'tq;pcmud;stt'kromtSm;koPyhmv;StjnovmU!" 58 pu<y&m"su%fl'shswv/ek'vneitnOhretp;tkohm( e pup&m;pR,v/*nmm;Stv'n;qp[sId.gvNkmh'krom 59 TvTp;dpyugl'prm;mOtSySq;n'vh;ymmcm/uvtoym( [ n;rImu%vjitdevmOitp[dyCzlmp[k,Rmnx'kml.[m, 60 ' [ ' e e p;,"p[d;nrihtonOt.;iWvK]'k,*Rcp;pv,;ysdwvd=* doW;nm;NmmhrehrsevkSyySm;un;qxr,;gtdoWh't; 61 s's;r`orjl/*nOhrekd;cv_n*rhmy;su!;clB/; t];pdwvvxgohmhodur;Tm;vtetEvstt'mmdu"%k;l" 62 R s's;rp;rgmn;ylsTpqoStk'svRd"%riht" sdy"p[s" u a'/ItSymmmohmhmwdiOR STvyIhnkd;pcy;itv,o 63 p;p;Tmnopmmcmd'mr;ren'vnjnkvnik;r u ySTv;'smStsurv'idtp;dpSvepkxmqn;v.osmI=e 64 Vy;sv;cit tenStutodevo.gv;Nkml;pit" 3510 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] v;cv;Ky'v;KyD" s's;r;,Rvt;rk" 65 I.gv;nuv;c._.Stvvp[{tuohnTymev c 'e tSm;v;cre,vsv|.{'.vyit 66 w p;pnoptvo;romy;pUvtoij | a/un;mm._osnvp.Rvyit 67 b[;,v;c kohtSq*pur;v,ok'v;p;p'my;tm( p;pnopmmo;r" kq'pvTvy;t" 68 U | s's;reSmNkq'j;tojntohkq'Tvy; EtTsv|v.ob[ihytSTv'sdy" sd; 69 U I.gv;nuv;cap[k;Xymd'gypijsm u ' tq;ptvv;TsLy;gd;mnx;my 70 pur;Tv'b;[ ,ep=v'xsmuv" .Utos.Um.;geWnjkmRvp;kt" 71 u =u/y;tOWy;v;pstt'Vy;klo.v;n( b.[;m.=yNk$;Zro,odktq; 72 n;n;du"%'sd;.ujNp=yon*smuv" ' ctuvWsh;,SqtosTv'pr;=t* 73 RR u Ekd;kl.{;:yob[;,"svRtTvvt( pUjy;m;sm;'._y;nwv;wndIt$e 74 e R sm>yCyRsvp[{ommnwvt'dlm( 'e e u yy*t]wvn=Py.UyEvnj'ghm( 75 O ttovO=;Tsm;gTy=u/n;p=,;Tvy; mmnwvs'b/.=t'svRtdlm( 76 e ' 'u .u_vvsomu_osp;tkritd;,w" w kd;cTp[;k;lSTv'k;l/mRgtoij 77 Tv;m;netmy;dUt;"p[iWt;" svRq;nj;" 'u e ttorqesm;roPy.v'tnkLmWm( 78 ' 3511 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sodUtg,;"svesm;y;t;"pr'pdm( R yugko$sh;,Sqtosmms/* 79 .ujNsu%;nsv;R,duLlR.;nsurrp ' w ttoy;tosvp[Ne {vxub;[ ,;Nvye 80 e t];pmy._Stej;t;itsu!;pun" y;yogenm;'nTy'sm;r;?yijom 81a' a;yuWo'tmTp[s;d;Nm;mkpdm;PSys e yd;tuoSMyh'vp[sp;p;Tm;pmu_.;k 82 kd;cSyoSmpu<y;Tm;pcp;p.;k tSm;d(b;[ ,.{'t._osmmsuvt 83 e [ d;Sy;mtepr'Sq;n'ydl>y'srrp uw b[;,v;cTvTp[s;d;Czt'n;qpUvv;'tm;Tmn" 84 R O d;nI'otumCz;myTkd(bi[U htTp[.o kSytuosdevNe {kSyosv;p[.o 85 mhTy;py;svRmtNmev_mhRs e I.gv;nuv;ckmR,;yenvp[Ne {tuimeidj;yte 86 R o/tTsmSt'ckqy;msm;st" yody;v;NjesvR.tWu svRd; 87 Ue ah'k;rvhIntSytuoSMyh'sd; kmRky;RNmdq|yo/mR._smNvt" 88 b[tmdq|y"x;'ttSytuoSMyh'sd; Ue ' m'vStusm;s;dTv;meym;nv" 89 m;n;pm;nesxStSytuoSMyh'sd; svR.txrIrSq'yom;'j;n;itm;nv" 90 U prih's;vhInoyStSytuoSMyh'sd; km;R,kteyStusvc;yRpn" pun" 91 u u gob[;,ihtwWIyStSytuoSMyh'sd; Svy'n_vcn' y;"prp;lyet( 92 3512 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] p[p'y;ity;StSytuoSMyh'sd; dd;Tynupk;r>yod;n;nijsm 93 myc'sd;ySytSytuoSMyh'sd; kmR,;yentuoSmn_tTsm;st" 94 oSmkmR,;yenvp[vCm,uvtm( prih's;rtoyStunRy"svRjtWu 95 'u ah'y"svRd;" sm;'nyitx]ut;m( u asTy.;WIrprn'd;prStuy" 96 kvvtRnv?v'sIsm;'nyitx]ut;m( adoW*ptr*S]I.[;tO.gnItq; 97 moh;yjityomU!"sm;'nyitx]ut;m( ptO..RTsRnyStuktem!/InRr" 98 ' U guvvD;krovp[sm;'nyitx]ut;m( R a;r;mCzidnoyecjl;xyvl;yn" 99 g[;mn;xkr;yectem;'ny'itx]ut;m( prS]y'sm;loKyvW;d'y;Ntyejn;" 100 <v'itp;pcc;|cteW;'oSMyh'sd; iW'itn;q'ym!;an;qSv'hr'itye 101 e U v;s`;itnoyecteW;'oSMyh'sd; yecgovIyRht;rovOWlIptyye 102 ' aTq`;itnoyecteW;'oSMyh'sd; b[v,umhex;n;'m?yey.dk;r," 103 ee prd;r;itr_;yetW;'oSMyh'sd; e Ek;dXy;'.jteylo.;Tp;p/yonr;" 104 'u e vedn'd;kr;yecteW;'oSMyh'sd; p;pburt;yecm]{ohrt;Stq; 105 /;]It'cyeitteW;'oSMyh'sd; ' idvsemqnyckvtk;mmoiht;" 106 w u' e Re rjSvl;S]y;'cvteW;'oSMyh'sd; w yec;;tRv;'n;rI'moh;Cz'itsm 107 3513 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v[tSq;'csd;j;Lm;Stem;'ny'itx]ut;m( am;v;Sy;itq*yeckvtnx.ojnm( 108 Re .ojnymev;ktW;'oSMyh'sd; e a;mW'mqn' twlmm;v;Sy;idneij;" 109 w u nyeTyj'itvp[Ne {teW;'oSMyh'sd; bn;]kmu_ns'=p;evd;Myhm( 110 e n'ditvw,v;NyecteW;'oSMyh'sd; ' Vy;s v;cTyuKTv;.gv;Nv,urXy" shs;.vt( 111 scvp["smuSq*Ty_n{Stumct" ' kxvo_nv;Kyensvp[ohr._t( 112 s'TyJyskl'k;y|y;yogrto.vt( n;r;y,Synwv.jtopfl'Tvdm( 113 e ' 'u hrpUj;t;'ps;'nj;nek'.veidit 'u sm;senb[vImTv;',usmjwmne 114 sTTv;hre" pUj;'p;[ Pyteprm'pdm( m;nuy'dLlR.lokpj;t];pc," 115 u ' U ._St];pvp[Ne {duLlR.;prkitRt; 116 s's;r;B/'svRd"%p[p,ttuv;'z;ySyceStpus" u U | | ' ._y;nTy'v;sudvSypUj;'ky;Rd;yR"kmR,;'so%l;n;m( 117 e it Ippur;,ey;yogs;re Ekonv'xittmo?y;y" 19 v'xittmo?y;y" Vy;s v;cv,upj;fl'vp[s=p;Tkqt'my; U ' e d;nI'vCmd;n;nnx;mysm;iht" 1 d;n'tpoyomR?yed;nmekpr'SmOtm( tps;p;pmTyu_np;pod;nkmR, 2 tp"tyug]t;y;'?y;nmevc e e'e spy;R;pre;d;n'kl*yuge 3 e e' 3514 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] tSm;Tklyugd;n'pI[ tyekml;pte" e ktRVy'stt'p;[ DwrRCz"prm'pdm( 4 kly;kly;cN{kl;'svRttq; ' e d;nSys;git" p[o_;tpsmnIiW." 5 pl;dpijektRVyovs'gh" [ s'ct' tu/n'p;[ Dod;nkmR,s'=pet( 6 /neSqtopyomTyoRn;Xn;itndd;ity" dr{"scvDeyod;n.ogvvjRt" 7 v'knsh;y;ity;ittentukoij a;y;ittTpur;dmhp'cTvm;gte 8 dTv;dTv;sd;d;n'm;nv;yedr{it ntedr{;vDey;" prlokmher;" 9 /n'r='itk;pR<y;etDy;"sud"%t;" e e u a'tTyKTv;ctTsv|nr;x;y;'itjwmne 10 e prlokije"s;/uslvjRt" nRnb/hInecn;dmupitte 11 e ' u StokStokcvp[Ne {._;smNvt" nTy'dy;nd;n;nvw,vwnRj._t" 12 e sveW;mevd;n;n;md;n'ijom R jld;n'ctTvDwritepkitRtm( 13 '[ vn;ennit'itp[;,;dehWdihn;m( eue ad"p[;,doDey"p[;,d"sklp[d" 14 tSm;TsmStd;n;n;mdol.teflm( ad;nsm'd;n'jld;n'cjwmne 15 vn;toyenn;'Sy;dtStoy'pdIyte [ =u/;tOW;pvp[Ne {tLyetpkitRte 16 u u[ tSm;Tv;ctoy'cepo[ _mnIiW." ' jIvn'jIvn'n,;'jIvn'ncjIvnm( 17 atojIvnr=;q|jIvn'p;[ DTsOjt( e a'toy'cvp[Ne {d'ynmhItle 18 e 3515 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tensv;R,d;n;nt;nn;]s'xy" ad;nSym;h;TMy'jld;nSyvw,u 19 b.Uvh;Stnpurkbrvvv;n( e e tSmevpurvXy;b.UvsursudrI 20 e e ' :y;t;ritvdG/eitsvRl=,s'yt; u t]=emkrIn;mb[;,Iev'xj; 21 ' smStgu,sMp;v/v;sIivj;Tmj; s;b[;,Iijej;r;nur_m;ns; 22 niW'kmRkvtITyKTv;y;Tyvvekt;m( | ty;s'niht;vp[vXy;pb;,Ics; 23 e ck;rs:y'hnveXy;vOmupTys; ee e s;veXy;b[;,Ic;pPyek]idneidne 24 p;p;nctu"p[ITy;as':y;t;njwmne ttoritvdG/;s;vO.;vmup;gt; 25 b[;,Ic;pvp[Ne {du"xIl;Ty'tp;pnI kd;c;rmu:y;s;jr'tIt;'nj;'s%Im( 26 p[;heitvSmt;vp[vcn'vny;Nvt; ritvdG/ov;c s%Tvy;sh;nekd;,'p;tktm( 27 a;pp;tkimRhtIvtRtmm e s*Ndy|cbl'cvsv|mjry;tm( 28 w e TqmSv;SQyTym;x;'Ty_nxKyte Sq;vr'smhTp[;'tp;tky;my; 29 u sm;gtmvwtihRsmI+ymr,'gtm( p;jRtnp;peny;nv;nvwmy; 30 e r=y'TynpTy;y;'mt;y;'myt;nk O tSm;Tsv;R,v;naNy;yop;jRt;nc 31 d;tumCz;mvp[>yoyidTv'mNyses% e b[;<yuv;cmy;y;vNtv;npXyeits'ct;nc 32 3516 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] asTp;]eWd;nt;nsv;R,nTyx" u tSm;dh'/nwhIRn;k'd;Sy;mij;tye 33 aStceidv'td;nm;xutd;k e tSy;Ev'vc" uTv;s;veXy;Ty'thiWRt; 34 vensklenvad;n'ck;rh w hrxm;Rcvp[Ne {o/nv;nit._t" 35 pUjy;m;sstt'.gv'tjn;dRnm( ' jteN{yojto/oih's;dM.vvjRt" 36 p[Ityekml;.tu" stepsmhp" R e u g'/pupwbl.`Ot/Up"p[dIpk" 37 R w pUjy;m;sdevxnTymevjn;dRnm( e ' /nv;npvp[os*vSy=yx'kt" 38 ppIlk;mUiWk;tq;Nyepcj'tv" p,SyijegOhnTy'b.=t;" 39 e uu p;jRt/n'sv|Svymevidneidne ' bu.jb;[ ,ed;nkmRvvjRt" 40 u e sud;'b;[ ,;n;'cb;'/v;n;'kd;ps" ck;rncs'.;W;mqRp;[ qRnx'ky; 41 vg,YySvv;nsubnnj;lye mTv;emv;Tm;n'modtes*ijom 42 kd;cTp[;k;los*b[;,oTytvv;n( g,k;b[;,Is;cEkk;lemt;ij 43 O aqdUt;"sm;y;t;St;etmit.IW,;" u /mRr;jSydevSyp;xmurp;,y" 44 tecc<@;dyodUt;St;Nsm;d;yjwmne yyu/mprsodugmnpq;tt" 45 R R u' R e c<@v;ca;nItohrxm;RcveXy;cb[;,Ics; tv;Dy;jIvtexpXywt;Npurt" Sqt;n( 46 t;Nsm;loKyjIvex"p[hSyijsm 3517 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION c]gumitp[;hsvRk;yRvc=,m( 47 ymv;cEteW;'svRk;y;R,xu.d;Nyxu.;nc mUl;ic;ryp[;Dc]gumh;mte 48 ym;dex;tSteW;'c]guovc=," sv|vc;ry;m;sxu.km;Rx.tq; 49 u' c]guv;cdev;k,Ryv+y;mpu<y'cp;tktq; y'vXy;b[;,Ichrxm;Rck;ryt( 50 e EW;ritvdG/;:y;g,k;itdur;xy; ck;ry;np;p;nv_t;nnxKyte 51 aNy;yop;jRtvRr%lwrvsUyj w w e R ad;n'ck;reyg,k;gty*vn; 52 ' ad;np[.;ve,y;tn;gOhv;sdw" Ty_yp;tk"svw" ko$jNm;jRtrp 53 ' R w ad;n'mh;r;jyekvitjn;"=t* | tep;pnopgCz'itti,o"prm'pdm( 54 y;vNTy;nyCz'itm;nv;" =itm<@le t;v'Tyob[hTy;tSynXy'Tys'xy" 55 a;nyCzt;'TyKTv;xrIr;,cp;tkm( gO t;mevp;];,shs;y;itsUyj 56 R tSm;Tp;pn;m;nngO itvc=,;" ' moh;d(gO ityem!;StEvp;p.;gn" 57 ' U xu.km;Rx.v;pveXy;y;" kqt'p.o u' [ b[;<y;",ukm;R,xu.;nc;xu.;nc 58 y'=mkrIn;mb[;,Ixuv'xj; e ' .{kitRip[y;sv|ck;rdurt'p.o 59 [ TyKTv;nj;m;c;r'njy*vngvRt; a' b.Uv;Ty'tp;p;j;rs'gmlolup; 60 kd;cCzxver;jN%eltIxxu."sh ' 3518 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] rQy;y;'%nn'cctuko,smNvtm( 61 tSmevidnem`dk;nvvWRc e pUrt'tlw"%;t'ty;vnmRtp.o 62 '[ ttom?y;smyeg*rekStOiWtonOp apb]p;nIy't;ptStpn;tpw" 63 tenvsvRp;p;nvn;nmh;'itvw w tSy;" sUystp[;Djld;np[.;vt" 64 R u vmu_;" sklw"p;pwvj;r;y,;lym( R[ e tp;p;ihdevxb[;,Iy'dr;xy; 65 e u vmu_;sklw" p;pwjld;np[.;vt" R ay'vp[omh;._odevdevSyc," 66 ttoSyoprjIvexp[.rkoCyut" SmOt" ue Vy;sv;cc]guSyt;Ky'sm;k<yRsd'@.Ot( 67 t;'vXy;'b;[ ,I'c;pvv'db;[ ,'ctm( e e idVyw"suv,;Rlk;rwvS]wn;Rn;v/wStq; 68 ' R teW;'pj;'ym" uTv;k$u' bn;'cjwmne U v;cp[hsNv;Ky'spI[ tomOdl;=rm( 89 u u ymv;cyUysveR mh;Tm;novn;%lp;tk;" ' smStsu%d'Sq;n'gCztIpte"p[.o" 70 t;n;roPyttoidVyeym" k;'cnnmRte r;jh'syutSq;nepWy;m;sc," 71 e e[ ttoidVyrq;!;"sv;R.r,.UiWt;" pur.gvtojGmuStesvegtp;tk;" 72 ' R g,k;b[;,Is;cvn;%lkLmW; s;?y'p;[ PydevSytSq*vp[cr's%m( 73 u hrxm;R,m;loKysm;y;'tjn;Rn" ' dd*vr;sn'tSmwh;TknknmRtm( 74 e p;;~y;RcmnIywtm>ycRijomm( 3519 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vr;snopv'cpp[Czitmud;hr" 75 I.gv;nuv;cijNmkxl'bi[U hm_p[vrosyt( cr'mmidr'itsvoRp{vvjRte 76 e ' b[;,v;cTv;'SmOTv;pI=todevl.tekxl'p.o [ TvTs;?y'my; p[;'kxl'kmt" prm( 77 Vy;sv;cEtSyvcn'Tv;.gv;Np[,yoidtm( u dv;js;Py'pI[ tStSmwijNmne 78 dd*tSmws%sv|dLlR.kml;pit" u ' u ' a;h;rm;]'ndd*tTk;pR<y'SmrNp[." 79 u idny;'trevp[onr;h;r" =u/;kl" p[ov;cv,udvxvny;vnt"Sqt" 80 'e e ' b[;,v;cp[.op[;'tvSq;nmnektps;'flw" a];p=u/y;nTy'vfloSmkq'p.o 81 [ devkNy; g,widRVyw"s'p;[ nvy*vnw" etc;mrv;tenm'cvpnvIjt" 82 e sug/;n;'psn;n;'mh;G.rl't" ' [ U c'dnwlRsv;|gor;jevp[.o 83 c;vRI."k;mnI.nRTy'mTpurt" p[.o gItennOTytec;pn;r;y,tv;Dy; 84 v;sv;;"sur;"sverj;'smmp;dyo" R xr"krI$xo.InnTymevvh'itvw 85 devdevWRy;pmunyjgTpte Stuvitm;'StvwnRTy'k'kr;vsvRd; 86 ' ctub;Rrh'Xy;m" xcgd;Bj.Ot( p[fLlpu<@rIk;="pItv;s;"suk<@l" 87 Sv,RyDopvItIckrI$Ik<@lItq; 3520 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] XyeTvmvdev;witIyog@?vj" 88 su%;Nyet;nd;nduLlR.;nTvy;p[.o dd;skqm;h;r'nm'prmer 89 =u/;n;csumhCzrIr'mmdte yqwvJvltovO="ko$rSqenvin; 90 su%metvy;d'hrem'nrocte p[Jvl#r;*tuvl;;ykxv 91 kmR,;mns;v;c;Tv;'vn;jgdIrm( npUjtomy;kvdevg,;cRt" 92 Sven;pjg;qtSy._"t;nih a;h;r'kndoWe,dd;snihmep.o 93 [ Vy;sv;caq;s*.gv;Nv,u"k*tuksmuv;ctm( gCzb[;,.{'tb;,'pitsTvrm( 94 e [ [ ituTv;vcovp["xI`[b;,m;yy* ' [ v[;t'pitp[ov;ck;pR<y'tSydxRyn( 95 [ b[ov;cdu"%;dup;jRtkmRdIytey.Usre ' u Svy'n.ujtetnmevns'xy" 96 ' k;r,'tvdu"%SysvRmvmyoidtm( e gCzb[;,.{'tn"s'dhoym;gt" 97 e e b[;,v;cnjkmRvp;koyTvTp[s;d;Czto%l" d;nI'bi[U hd;n;nk;ndey;nm;nvw" 98 b[ov;cbns'itd;n;nt;nv_nxKyte s'=p;TkQytevp[nx;mysm;iht" 99 e .Umd;n'ijesvRd;nomomm( t'p<y;Tmn;yensDey"svRd;nt( 100 u gocmRm;]'.m'yodd;itijsm U 3521 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sgCzTprm'Sq;n'vmu_"svRp;tk" 101 .Um'sSysmet;'yodr{;yij;tye dd;itb[;,etSypu<y'nx;my 102 svRp;pvnmu_on;r;y,purvjt( R ' [ e t].u_s%sv|y;vid'{;tudx 103 ' u ' R .Uyo.Um'sm;s;s;vR.*monOpo.vet( cr'.KTv;mhI'T;'nron;r;y,o.vet( 104 u ySm;Umijg;[ ;TyKTv;d;nxt;Nyp w R .Umdo.Umnet;c;vpSvgRg;mn* 105 m'dbuRijoyStu.md;n'prTyjet( U p[itjNmnvp[Ne {s.veditdu"%t" 106 aNye>yopsm;d;y.Umd;n'ya;cret( tSyv,uritp[Itodd;itprm'pdm( 107 g[;m'yCzityovp[dr{;yij;tye d;pyTypv;tSypu<y'v;pnx;my 108 y;v'tore,vo.Um*y;v'tovOib'dv" mNv'tr;,t;v'itv,ulokvseTsu/I" 109 /enpySvnI'yStusvTs;' yCzitij 'u tSyb[vIMyh'p<ym;k,Rymh;Tmn" 110 u sIp;'mhI'dTv;ssSy;'yTfl'l.et( tTfl'l.temTyoR/nyCzNj;tye 111 e 'u dd;itvOW.'yStub;[ ,;yk$u' bne vmu_"p;tk{w{loksgCzit 112 tSyy;v'itrom;,xrIrevW.Syc O t;vTkLpsh;,{e,shmodte 113 yStuvdvde/nd;du.ytomu%Im( e e 'u ntSypunr;vOI{lok;Tkd;cn 114 vOWitlsm;yu_ ,'yStupyCzit ' [ s{.vneiteivjeN{itls':yy; 115 itlp[m;,mpcSv,|d;ivj;tye 3522 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] sy;itv,u.vn'klko$smNvt" 116 yo._y;rjt'yCzr{;yij;tye c'{loksm;s;su/;p;n'kroits" 117 hIrkm*_kc;pp[v;l'cm,'tq; yodd;itijexloksgCzit 118 ad;n'ijey" kroitmh;xy" gN/vRr;jr;jTv'sp[;oitns'xy" 119 dd;itv;r,'yStuyv;n'doWvjRtm( u devr;Jyev.;gIs.veidN{vij 120 nrdol;'cyod;d(b;[ ,;ysd=,;m( sopIN{pdm;s;vseTkLpctuym( 121 x;lg[;mxl;d;n'yodd;itij;tye tSypu<y'pv+y;msm;sen,uij 122 [ sIp;'mhI'dTv;sxwlvnk;nn;m( yTfl'tl.tex;lg[;mxl;p[d" 123 tul;puWd;nenyTfl'p;[ Pytenrw" x;lg[;mxl;'yCz'StSm;Tko$gu,l.et( 124 ' x;lg[;mxl;yenp[d;ijsm( nUntnp[d;n.uvn;nctudx 125 'e R tul;puWd;n'y"p[kroitnrom idvidVy;'br/rr'scmhIpit" 126 jnnIj#re.yStSyjNmnvte U dd;ityStuvkNy;'s;l'k;r;'nrom" 127 w sgCzi,u.vn'pnr;vOvjRt" u y"kNy;vy'm!omoh;Tp[ktenr" 128 U sgCzrk`or'prIWds'Dkm( u vt;y;kNy;y;y" pu]oj;yte ij 129 sc;'@;lvDey" svR/mRbiht" kNy;vy," pusomu%pXyex;S]vt( 130 ' ' pXyedD;ntov;pky;R;SkrdxRnm( 3523 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yTk'cTytekmRkNy;vy," pur" 131 xu.tTskl'kmRgCziflt;'ij ' kNy;vy,on;Stnrk;it"pun" 132 kNy;d;nton;StSvg;Rd;gmn'pn" u bn;]kmu_ns'=p,b[vImte 133 ee hIrk=itkNy;n;'fl'Sy;xt;/km( p;nh'c;tp]'yStuyCzit.Utle 134 ,utSytuvp<y's=p,b[vImte wu ' ee hvWRxt'jIveTsvRspTsmNvt" 135 ' mOt"xpurp;[ PyxtkLpctuym( ' dd;itnUtn'vS]'sy;itprm;'gitm( 136 vS]'pr;tn'yCzncrjtI'tq; u e 'u kNy;'rjSvl;'yStussd;nrkvjt( 137 [ e fldom;nvovp[gCziti]dx;lym( .u_kLpsh;,fl't];mOtopmm( 138 ' x;kp[doy;itvp[x.o.Rgvt"pdm( ' t]kLpy' .u_p;ys'dLlR.sr" 139 ' u ' uw duG/dod/dwv`OtdStdStq; p[;oitvws/;p;n'pro.gvtohre" 140 u u pupdomnujovp[gN/dsur;lym( itegsh;,pupgN/v.UiWt" 141 u xYy;d;n'ijey" kroitijom sb[lokm;gTypy|kxynrm( 142 dIpd"pI#dwvsvRp;pvvjRt" idVys'h;snSqjldIp;vlIvOt" 143 t;'bldonror;jN.uv.u_%l'x.m( U ' u idvdev;n;o@sSt;'blmvw 144 u U v;d;n'ijey"kroitnrom ( s'p;[ Pys'n/'v,oStegxtym( 145 u ttoD;n'sm;s;t]wvijsm 3524 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] p[;oitduLlR.mo='ps;d;Tkml;pte" 146 ' [ an;q'b;[ ,'yStup;#yTyitdu"%tm( sy;itv,u.vn'pnr;vOduLlR.m( 147 u klInopijeon.;itvy;vn; tSm;ivj'p;#y't"p[y;'itprm'pdm( 148 .uvp[Ty=devopb[;,odevt;y" svRv,Rgnwvv;hInovr;jte 149 u R s's;rey;nd;n;ns'ithem;idk;nc t;ntenp[d;nb[;,oyenp;i#t" 150 ky;RTpuStkd;n'yonro._smNvt" tSypu<y'ijes'=p;evd;Myhm( 151 e t];=r;,y;v'itp]ep]ecpuStk p[Ty=rel.eTpu<y'kpl;ko$d;njm( 152 y;vin'pStktTp[p#'itij;ty" u t;vNmNv'tr'itek#pStkp[d" 153 u Evm;dINynek;ns'itd;n;n.Usr u sMyGv_jgTySmNk"x_oixtwrp 154 b[hTy;idp;p;ny'ty;nm;nvw" e hNy'tt;np;p;ntSm;;n'sm;cret( 155 e a;Tmpu<yeny;n'dIyteci].jRn" w y;vd({Vy'fl'tSm;Syd;nSyl>yte 156 p[Ityekml;.tuy;n'dIytejnw" R R tSyko$gu,p<y'l.ten;]s'xy" 157 'u tSm;;r;y,p[Iithetvemitm;r" d;n'sm;creip[._kmRsmNvt" 158 tpsoppr'd;n'n_tTvdxR." atoy;dpp[;Dod;nkmRsm;cret( 159 d;n'tpoapy" p[kroitnrom" tSytuLyojgTySmNvtenih.Usr 160 u it Ippur;,ey;yogs;resvRd;nm;h;TMy'n;mv'xo?y;y" 20 3525 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ekv'xo?y;y" Vy;s v;cb[,ovcn'Tv;hrxm;Rijom" u .Uyopt'nmSTy._y;p[;heitjwmne 1 hrxmoRv;cp[o_;ny;nd;n;nsu%nTvy;p[.o kSmwdy;nd;n;ntNmegidtumhRs 2 e b[ov;csveW;mevv,;Rn;'b;[ ," prmogu" R tSmwdy;nd;n;n._;smNvtw" 3 e svRdv;yovp["p[Ty=S]dxo.uv e st;ryitd;t;r'dStrevs;gre 4 u b[;,v;csvRv,RgvRpSTvyp[o_" surom u [ teW;'m?yetk" e"kSmwd;n'pdIyte 5 u [ b[ov;csvepb[;,;"e;"pUjnIy;" sdwvih R Stey;iddoWt;yeb;[ ,;b[;,om 6 aSm;kiW,Stecpre>Y(nkd;cn an;c;r;ij;" pUJy;ncxU{;jteN{y;" a.+y.=k;g;volok;n;'m;tr"SmOt;" 7 m;h;TMy'.mdev;n;'vxeW;duCytemy; U tveh;ijenx;mysm;iht" 8 =T]y;,;'cV(Xy;n;'x{;,;'grvoij;" U u aNyoNy'grvovp[;"pUjnIy;.Usr;" 9 u u b[;,'pjyeStuv,ubd?;nrom U u a;yu"pu]kitRs'pStSyvRte 10 s'cnoitij'yStum!/Im;Rnvo.uv U sudxRnntCzIW|htmCzitkxv" 11 e 'u puphSt'pyohSt'dvhSt'cjwmne e 3526 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] nnmedb;[ ,'p;[ DStwl;>y'gktvg[hm( 12 ( jlSq'dvveXmSq'?y;nmtcetsm( e devpUj;'pkvtnnmedb;[ ,'b/" 13 [ |' ( u bihy;'pkvt.j;n'cijom [ | ' 'u tq;s;m;ng;y'tnnmedb;[ ,'b/" 14 ' ( u b[;,;y]it'itbhboijsm p[TyektnmSk;rSt]k;yoRn/Imt; 15 u t;.v;dn'vp[._y;yon;.v;dyet( ' sc;<@;lsmoDeyon;.v;" kd;cn 16 tp[,;m'tny'nmet;'ptr*nc tp[,;m;" svepnmSk;y;Rijwij;" 17 R tdoW;Nj;Ng;niWNtvc=,;" iW'itv;pmohenteW;'"sd;hr" 18 y;ck;Nb[;,;NyStukop;p[pXyit sUcIp[rop,'tSyne]yo"kteym" 19 vp[n.RTsRnm!;yenvK]e,kvte ' U R tSmNvK]eymSt'lohd'@dd;itvw 20 ' b[;,oyd(gh._td(ghkxv" Svym( a' O ' 'u Oe devt;" skl;yecptrsurWRy" 21 vp[p;dodkyStuk,m;]'vhedv/" ( u dehSq'p;tktSysvRmv;xunXyit 22 e ko$b[;<@m?yeWsittIq;Rny;nvw u ' tIq;Rnt;nsv;R,vp[p;de tud=,e 23 vp[p;dodknRTy's_Sy;SymStkm( s;t" svRtIqeWsvRyDeWdI=t" 24 Ru u svRp;p;n`or;,b[hTy;idk;nc sStSyvnXy'itvp[p;d;'b/;r,;t( 25 u =y;;Vy;/y" sv;R" prmKlexd;yk;" gCz'itvly'sovp[p;d;'b/;r,;t( 26 u p]q|y;ntoy;ndIy'tvp[p;dyo" e 3527 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION twStO;"ptr"Svgeit'Ty;c'{t;rkm( 27 R p[=;Lyvp[cr,*dUv;R.yoRcyedv/" ( u ten;cRtojgTSv;mIv,u" svRsrom" 28 u vp[;,;'p;dnm;RLy'yomTyR" xrs;vhet( sTy'sTymh'vCPrtSymu_ihRx;tI 29 vp[pd=,ITyevdteyonrom" '[ ' p[d=,It;tensIp;vsuN/r; 30 yod;Tflt;'blvp[;,;'p;dsecn;t( U ' rogIrog;Tp[mCyetp;pImuCytp;tk;t( 31 u muCytebN/n;ovp[;,;'p;dsecne anpTy;y;n;yoRmt;pTy;y;" S]y" 32 O bpTy;jIvvTs;vp[p;dSysecn;t( m;h;MTy' ,uvp[Ne {svRp;pp[,;xnm( 33 ij;'`[scnSy;h'sm;senb[vImte e pUv.{yon;mpv]kls'.v" 34 | b.Uvb[;,ov,o" prcy;Rpr;y," vedvTsdy"x;'t" ptO._pr;y," 35 aitqIn;'t;pUj;D;itpUj;krStq; Ekd;sijeStwl;>y'gtvg[h" 36 jg;msrsI';tughIt;nvS]k" ' O t;n" svp[Ne {ov/n;tpR,;idkm( 37 ck;rsvRx;S]D"svRlokihtert" sm;Py;nkm;R,hrn;m;nktRyn( 38 a;jg;mSvkghhrpUj;pro.vt( ee p;d*p[=;ly;m;sp;nIywritxItlw" 39 p[=;lt;'`[hStos*b[;,ob[;,;cRk" Sq;py;m;ssv;R,;nopkr,;nc 40 ;rdexijend;`tpn;tpw" e t;pto.Wk" kdkLpw" sm;gt" 41 vp[p;dodktSmNp[soTy'txItle u 3528 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;%'@' [Padma Purna] vp[p;dodkSpx;RW_oTytp;tk 42 vmu_"p;tk" svw"ko$jNmtwrp R ssuomNdr;r.WkovklStOW; 43 p;nIy'y;cy;m;st;@toijk'krw" jg;mp'ct;'sSt]wv.Wkoij" 44 ij;`[scnSpx;RWkovItkLmW" e tm;loKymh;Tm;n'mitRmtmverm( 45 U ' vny;vnt" p[;hb[;,os*tpo/n" b[;,v;ckSTv'bi[U hmh;.;gkndu"%ItukmR,; .WkSyklj;ton;...