Padma_purana_1srishti

padma_purana_1srishti
Download Document
Showing page : 1 of 801
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2003 Cosmic Software and Vedic Engineering. This text is made available exclusively for on-line use, and for printing individual copies for personal use. Distribution of hard copies, or distribution of electronic files via the internet is expressly prohibited. For licensing, and for an editable text version on CD-ROM, please contact cssetzer@yahoo.com. Ippur;,m( sOi%<@m( p[qmo?y;y" Iv,venm" SvCz'c{;vd;t'krkrmkr=o.s'j;tfn' ' b[od(.itp[s_vtnymprw" sevt'vp[m:yw" U R[ u k;r;l'teni].uvngu,;b[,;ipUt' s'.og;.ogrMy'jlmxu.hr'p*kr' v"pun;tu 1 sUtmek;'tm;sIn'Vy;sxy'mh;mit" lomhWR,n;m;v;g[vsm;htt( 2 AWI,;m;m;'St;tgTv;/m;RNsm;st" pOCzt;'vStr;d(bi[U hyNm"utv;ns 3 vedVy;s;Nmy;pu]pur;,;Ny%l;nc tv;:y;t;np[;;nmun>yovdvStr;t( 4 p[y;gemnvywyq;pO"Svy'p." u R [u pOnc;nux;Stemnyo/mRk;'=," 5 e u dexp<ym.IPs'tov.un;cihtwiW,; 'u sun;.'idVyp'csTyg'x.vm' 6 u an*pMymd'cvtRm;nmt'i{t;" pOtoy;tnym;Tpd'p;[ PSyqytm( 7 gCzto/mRcSyy]nemvRxIyRte pu<y"sdexom'tVyTyuv;cSvy'p." 8 [u KTv;cwvmOWINsv;RnXyTvmg;Tpun" g'g;vtRsm;h;ronemyR]VyxIyRt 9 jredI`Rs]e,AWyonwmWetd; t]gTv;tut;Nb[ihpOCzto/mRsxy;n( 10 U ' g[v;SttogTv;D;nvNmunpugv;n( ' a.gMyops'gnmSTv;t;'jl 11 O toWy;m;sme/;vIp[,p;tent;nOWIn( 1 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tec;psi],"p[It;"ssdSy;mh;Tmne 12 tSmwsmeTypUj;'cyq;vTp[itpeidre AWycu" ktSTvm;gt"sUtkSm;x;idh;gt" 13 k;r,'c;gmebi[U hvOd;rksmute ' sUtv;c p];h'tsm;idoVy;sxye,/Imt; 14 u xuWSvmunIn(gTv;yepCz'ittd U O vd't.gv'tom;'kqy;mkq;'ty;' 15 u u pur;,'cith;s'v;/m;RnqpOqGv/;n( e t;'gr'm/ur;'tSyxuvAiWsm;" 16 u u R aqteW;'pr;,SyxuW;smpt u U (v;tmitvSt'v;'sl*mhWR,' 17 ' tSmNs]eklpitSsvRx;S];vx;rd" x*nkon;mme/;vIvD;n;r<ykg" 18 u Tq'td(.;vm;l'By/m;RHzWr;htm( Uu Tvy;sUtmh;bu.gv;Nb[vm" 19 e ith;spur;,;q|Vy;s"sMygup;st" dudoihqmit'tSyTv'pr;,;y;'x.;' 20 u u amIW;'vp[m:y;n;'pr;,'pitsMp[it u u [ xuW;Stemh;butz^;vytumhRs 21 U e svehImemh;Tm;non;n;go];"sm;gt;" R Sv;NSv;n'x;Npur;,o_;HzO<vNtubv;idn" 22 [ s'p,dI`Rs]eSm'St;'STv';vyvwmnIn( U Re u p;'pr;,'sveW;'kqySvmh;mte 23 u R kq'p'smud.tbt]kq'Nv.Ut( (U' [ p[od(.tnkq'si"t;t;'ttq;vd 24 Ue O u Ev'pSttSt;'StupTyuv;cxu.;'grm( O [ sU+m'cNy;ys'y_p;[ b[vI{*mhWR," 25 u p[ItoSMynughItoSm.vrhcodn;t( O 2 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pur;,;q|pr;,Dw"svR/mRpr;y,w" 26 u yq;utsv:y;t'tTsv|kqy;mv" ' u /mREWtustSysdO" sn;tn" 27 U R devt;n;mOWI,;'cr;D;'c;mttejs;m( v'x;n;'/;r,'k;y|StutIn;'cmh;Tmn;m( 28 ith;spur;,eW;yebv;idn" u [ nihvedv/Ik;r" kTsUtSyXyte 29 e vwNySyihpOqoyRDvRm;nemh;Tmn" e m;g/wvsUttmSt*t;'nrerm( 30 tun;qtyoRovror;D;mh;Tmn; e sUt;ysUtvWyomg/om;g/;yc 31 t]sUTy;'smuTp" sUton;mehj;yte EN{es]epvtghyu_bhSpt* 32 [ O eu [ O tmev{b;hRSpTyet]sUtoVyj;yt 'e ' xyhStenyTpO_m..UtgrohRv" 33 ' u a/ror/;re,jDet,Rskrm( ' ye]=];Tsm.vn(b;[ <y;wvyont" 34 pUv,vtus;/My;R/m;RStepkitRt;" Re w [ m?ymoeWsUtSy/mR" =e]opjIvn" 35 pur;,ev/k;romevihtob[;,wrh (v;/mRmh'po.vb[v;id." 36 O R tSm;TsMyG.uvb[y;'pr;,mOiWpUjtm( U u pt,;'m;nsIkNy;v;sv'smpt 37 ap?y;t;cptO.mRTSyg.eb.Uvs; R ar,Ivt;xSynm'p<yjNmn" 38 u tSy;'b.UvpUt;Tm;mhiWRStupr;xr;t( tSmw.gvteTv;nm" sTy;yve/se 39 puW;ypur;,;yb[v;Ky;nuvitRne m;nvCzp;yv,vexst;Tmne 40 ' j;tm;]'cy'vdptSqess'gh" e [ 3 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mitm'q;nm;v?yyen;s*uits;gr;t( 41 p[k;xojntolokmh;.;rtc'{m;" .;rt'.;num;Nv,uyidnSyurmI]y" 42 R ttoD;ntmo'/Syk;vSq;jgto.vet( ,p;yn'Vy;s'vn;r;y,'p.m( 43 [u koNy" pu@rIk;=;Nmh;.;rtvet( ' tSm;dhmup;*W'pr;,'bv;idn" 44 u [ svRD;TsvRlokWpjt;Itejs" uU pur;,'svRx;S];,;'pqm'b,;SmOtm( 45 [ [ m'svRlok;n;'svRD;nopp;dkm( i]vgRs;/n'p<y'xtko$p[vStrm( 46 u n"xeWWclokWv;jpe,kxv" eu u b[,Stusm;dex;d;n;tv;ns* 47 a'g;ncturoved;Npur;,Ny;yvStrm( asur,;%l'x;S]mpTy;Tms;Ttm( 48 e mTSype,;jh;rkLp;d;vudk;,Rve axeWmetdvddudk;'tgRtov.u" 49 uTv;jg;dcmunIn(pitved;'tmu%" [ R p[vSsvRx;S];,;'pr;,Sy;.vd; 50 O u k;len;g[h,'(v;pur;,Sytd;v.u" Vy;spStd;b[;s'gh;q|ygyge 51 [ u e u ctul=p[m;,en;pre;prejg* R td;;dx/;Tv;.UlokSmNp[k;xt' 52 a;pdevlokWxtko$p[vStrm( u tdev;]ctul=s=p,nvextm( 53 R ' ' ee p[v+y;mmh;pu<y'pr;,'p;sHDtm( u sh'pp;xTp'c%<@SsmNvtm( 54 t];d*sOi%<@'Sy;Um%<@'tt"prm( SvgR%<@'tt" p;t" p;t;l%<@km( 55 pm'ctt" :y;tmur'%<@mumm( 4 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Etdevmh;pmutyNmy'jgt( 56 U' td(v;Nt;y'ySm;Tp;mTyuCytett" O EtTpur;,mml'v,um;h;TMynmRlm( 57 devdevohryRb,epo[ _v;n(pr; [ u b[,;.iht'pvy;vNm;]'mrIcye 58 U | Etdevcvwb;p;'lokjg;dvw [ svR.t;y'tp;mTyuCyteb/" 59 U u w p;'tTp'cp'c;xTsh;,Ihp#te p'c."pvR."p[o_s=p;;sk;rt;t( 60 ' e p*kr'pqm'pvRy]oTp" Svy'vr;$( [ itIy'tIqRpvRSy;TsvRghg,;ym( 61 [ tOtIypvRgh,;r;j;no.Urd=,;" [ v'x;nucrt'cvctuqprkitRtm( 62 w Re p'cmemo=tTv'csvRtTv'ngte p*krenv/;sOi" sveW;'bk;rt; 63 R [ devt;n;'mnIn;'cptOsgRStq;pr" u itIyepvRt;wvIp;" sss;gr;" 64 tOtIye{sgRStud=x;pStqwvc ctuqs.vor;D;'svRvx;nukRnm( 65 Re ' ' aNTyepvgRsSq;n'mo=x;S];nukRnm( ' svRmtTpur;,eSmTkqyy;mvoij;" 66 e d'pv]'yxson/;nmd'pt,;mitvLl.'Sy;t( d'cdevSysu%;ynTymd'mh;p;tk.pus;m( 67 ' it Ippur;,epqmesi%'@pr;,;vt;repqmo?y;y" 1 [ O u [ itIyo?y;y' sUtv;c nmSyesvRlok;n;'vSyjgt"pitm( ym'kte.;v'sip'p/;nvt( 1 O [ lokLloktTvDoyogm;Sq;yyogvt( 5 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION asOjTsvR.t;nSq;vr;,cr;, c 2 U tmj'vkm;R,cTpit'loks;=,m( ' pur;,;:y;njD;suvj;mxr,'v.um( 3 R[ b[v,ugrIxe>yonmSTv;sm;iht" '{;ylokp;le>y" sv]ecsm;/n; 4 munIn;'cvr;yvs;ymh;Tmne tK]e .;ttpsej;tUk<y;Ryc;=uWe 5 tSmw.gvtenTv;vedVy;s;yve/se puW;ypur;,;y.Ogv;Ky;nuvitRne 6 u tSm;dhmup;*W'pr;,'bv;idn" u [ svRD;TsvRlokWpjt;Itejs" 7 uU aVy_k;r,'yTy'sdsd;Tmkm( mhd;idvxeW;'tsjtIitvny" 8 ' O a<@ihr<myepvb," sUitm; U | [ a'@Sy;vr,'c;rp;mpctejs; 9 v;yun;tSyv;yo" %;Ut;idta;vOtm( .Ut;idmRht;c;paVy_n;vOtomh;n( 10 p[;du.;Rvlok;n;m'@Evopv,Rt" ndIn;'pvRt;n;'cp[;du.;Rvonuv<yRte 11 mNv'tr;,;'s=p;TkLp;n;'copv,Rnm( ' e b[vO=lyb[p[j;sgoRpv,Rnm( 12 kLp;n;'scrwvjgt"Sq;pn'tq; ' xyn'chrerPsupqVyur,'pn" 13 O u dx/;jNms'c;ro.Ogx;penkxve u svexoyug;dIn;'sv;Rmv.;jnm( 14 SvgRSq;nv.;gmTy;Rn;'SvgRc;r,;' pxUn;'p=,;'cvs'.v" prkRt" 15 w tq;nvRcn'kLp'Sv;?y;ySyprg[h" p[itsg;R" pun" p[o_;b[,obupUvk;" 16 R ]yoNyebupUv;RStetq;lok;nkLpyt( 6 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[,ovdne>y.OGv;dIn;'smuv" 17 kLpyor'tr'po[ _pits'/sgRyo" [ .OGv;dIn;mOWI,;'cp[j;sgoRpv,Rnm( 18 vsSycb[Webv'prkRtm( R R[ Sv;y'.vSycmnoStt;PynuktRnm( 19 u _on;.evRsgRrjsmh;Tmn" Ip;n;'csmu{;,;'pvRt;n;'cktRnm( 20 Ip.edsmu{;,;mNt.;Rvssu kTyRNteyojn;g[,yect]nv;sn" 21 e tdIy;ncvW;R,ndI."pvRt"sh w j'bIp;dyoIp;"smu{"s.vOt;" 22 U w R a'@Sy;'tSTvmelok;" sIp;cmeidnI sUy;Rc{mso;rog[h;,;' JyoitW;'tq; 23 ' kTyRt/vs;mQy;RTp[j;n;'cxu.;xu.m( e u[ b[,;nmRt"s*r" Sy'dnoqRvx;TSvym( 24 kLpto .gv;'Stenp[spRitidv;kr" sUy;RdIn;'Sy'dn;n;'/v;devp[vRn' 25 u[ kLpt"x'xm;rySypuCz/v"Sqt" u u[ s'.v;'tcs'h;r" s'h;r;'tcs'.v" 26 e e devt;n;mOWI,;'cmno"ptOg,Syc nxKy'vStr;_mTyu_csm;st" 27 atIt;n;gt;n;'vsm'Sv;y'.vntu w u e mNv'treWdv;n;'pjx;n;'cktRnm( 28 ue [ e nwmk"p[;itkStqwv;Ty'itk" SmOt" i]v/"svR.t;n;'kLpt"p[its'cr" 29 U an;vOi.;RSkr;`or" s'vRk;nl" me`;wk;,Rv;yettq;r;i]mRh;Tmn" 30 u s'?y;l=,mui'tq;b[;'vxeWt" .Ut;n;'c;plok;n;'s;n;mnuv,Rnm( 31 s'kTy|tmy;c;]p;p;n;'r*rv;dy" e 7 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sveW;mevsTv;n;'pr,;mvn,Ry" 32 R b[,"p[itsgRsvRsh;rv,Rnm( ' kLpekLpec.Ut;n;'mht;mps'=y" 33 sus:y;ycbuv;vwb,;PynTyt;m( ' ( [ d*r;TMy'cv.og;n;'ss;rSyckt;m( 34 w ' duLlR.Tv'cmo=Syvwr;Gy;oWdxRnm( Vy_;Vy_prTyJy sTv'b,s'Sqtm( 35 [ n;n;TvdxRn;TsuSqSttStd.vRte ttSt;p]y;tItovp;:yonr'jn" 36 a;n'db,"p[;onb.eitktn ' [ itTysmux" p[m;,Syopv,Rt" 37 kTy|tjgtoy]sgRplyvy;" e [ p[v;p.Ut;n;'nvOIn;'fl;nc 38 O p[;du.;RvovsSyx_jNR mtqwvc s*d;s;g[hStSyv;m]tenc 39 pr;xrSycoTprXyNTy;'yq;v.o" jDept,;'kNy;y;'Vy;s;pyq;mun" 40 xukSycyq;jNmpu]Sysh/Imt" pr;xrSyvWov;m]toyq; 41 vss'.t;vR;m]j`;'sy; O s'/;nhetovR.n;jI,R"k<ven/Imt; 42 u devnvp[;vp[;,;'v;m]ihtwiW,; e Ekvdctu"p;d'ctu/;RpnrIr" 43 e' u yq;b.ed.gv;nVy;s" svevnugh;t( R [ tSyxyp[xywx;%;.ed;" pun" t;" 44 p[y;gemnvywyq;pO" Svy'p." u R [u ,enc;nux;Ste munyo/mRk;'=," 45 EtTsv|yq;tTvm;:y;t'ijsm;" munIn;'/mRnTy;n;'lokt']mnumm( 46 b[,;yTpur;p[o_ pulSTy;ymh;Tmne 8 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pulSTyen;q.Im;yg'g;;rep.;iWtm( 47 [ /Ny'yxSym;yuy'sVvRp;pp[,;xnm( ktRnv,'c;Sy/;r,'cvxeWt" 48 ' sUtn;nume,dpr;,'spk;xtm( e e'u '[ b[;,eWpr;yb[,o_svStrm( 49 uu p;dmSyvdNsMyGyo/IyItjtei{y" ten;/It'pr;,'Sy;Tsv|n;STy]s'xy" 50 u yov;turoved;Ns;'gopnWdoij" pur;,'cvj;n;ity" stSm;ic=," 51 ith;spur;,;>y;'vdsmupbOhyet( e' ' b.eTyLput;dom;my'ptryit 52 [ a/ITycwkm?y;y'Svy'po[ _Svy'.v; u a;pd"p[;PymuCyetyqe;'p;[ uy;d(gitm( 53 pur;pr'pr;'v_pur;,'tnvwSmOtm( e n_mSyyovedsvRp;pw" p[mCyte 54 u AWyob[vNsUtkq'.Ime,st" u ' b[,om;ns"pu]" pulSTyo.gv;nOiW" 55 dul.dxRnySynrw" p;psmNvtw" R' ' aTy;yRmd'st=i]ye,kq'mn" 56 U u a;r;/tobOhUtStovdmh;mte kx'v;tpStenkov;Nyonym" t" 57 yentuomunb[;Stq;tenp[.;iWt" R pvRv;Pyqpv;R/smg[v;p[.;iWtm( 58 | ' ySmNSq;neyq;"pulSTyo.gv;nOiW" tovdmh;.;gkLy;" Smv,evym( 59 sUtv;c y]g'g;mh;.;g;s;/Un;'ihtk;r,I v.pvRtvg;"sOt;lokp;vnI 60 ' e g'g;;remh;tIqe.Im" ptOpr;y," R xuW"sucr'k;l'mht;'nymeSqt" 61 Uu 9 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;vWRxt's;g[prme,sm;/n; ' ?y;ym;n" pr'bi]k;l';nm;crt( 62 [ ptNdev;'StpRyt"Sv;?y;yenmh;Tmn" a;Tm;n'kWRt;Sytuodev"pt;mh" 63 v;ctny'b;pulSTymOiWsmm( [ sTv'dvv[t.Im'vIr'kklovm( 64 e ' tps"s'nvRSvk;r,'c;SykRy ptN.KTy;mh;.;go?y;ym;nSsm;Sqt" 65 yoSymns"k;mSt'sp;dym;crm( ' pt;mhvc" uTv;pulSTyomunsm" 66 g'g;;rmq;gTy.Im'vcnmb[vIt( vr'vry.{'tyemnsvRte 67 e tuStetps;vIrs;=;v"pt;mh" b[,;p[iWtStehvr;Nd;Sy;mk;'=t;n( 68 e ' .Imoptc"uTv;mn"o]su%;vhm( NmILynyne(v;pulSTy'prt" Sqtm( 69 u a;'gp[,p;tennTv;t'mnsmm( u v;cp[,to.UTv;sv;|g;lgt;vn" 70 amesfl'jNmidn'cdsxo.nm( e' u .vtr,**jg*my;Tvh 71 tpsfl'p;[ 'yd(o.gv;Nmy; vrp[dovxeW,s'p;[ ndIt$e 72 e y'bsImy;Kl;a;Syt;' su%d;t; [ a~yRp;]etp;l;xedv;R=tsum"kx" 73 u U w w sWRpd/=*{wyvpys;sh w R w a;'goeWnRo`oRihmun."pur; 74 uTvwtcn'tSy.ImSy;mttejs" pvob[sut"pulSTyo.gv;nOiW" 75 vr'shp;ena`Rp;]'md;Nvt" u jujoW.gv;Np[It"sd;c;re,tentu 76 10 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pulSTyv;c sTyv;Nd;nxIlossTys'/nRrr" e Im;Nmw]"=m;xIlov;'t" x]ux;sne 77 /mRDSTv'tDSTv'dy;v;Np[y.;iWt; m;Nym;nyt;vDob[<y" s;/uvTsl" 78 tuStehsd;vTsp[,p;tprSyvw ' p[bi[U hTv'mh;.;gkqn'tvd;Myhm( 79 e .Imv;c .gvN.gv;Nb[;kSmNk;leSqtov.u" sOi'ck;rvwpvdv;dIn;'vdSvme 80 U |e Sqit'v;.gv;Nv,u"kq'{StunmRt" kq'v;AWyodev;SsO;Stenmh;Tmn; 81 kq'pQvIkq'Vyomkq'cmts;gr;" O e eu kq'Ip;"pvRt;g[;m;r<ypur;,c 82 munINp[j;ptI'vsWIRNp[vr;np w v,;RNv;yupr;Sq;n'g/v;RNy=r;=s;n( 83 'u ' tIq;Rnsrtov;qsUy;RdINGrht;rk;n( yq;ssjR.gv;'Stq;meTv'vdSvh 84 pulSTyv;c pr"pr;,;'prm"prm;Tm;pt;mh" pv,;RidrihtovxeW,vvjRt" 85 ap=yvn;x;>y;'pr,;mRjNm." gu,vRvjRt"svw"s.;tIitihkvlm( 86 w R svR];s*sm;pvsnupmomt" .;vyNb[pe,v"prp#te 87 t'gprm'nTymjm=ymVyym( u ' tq;puWpe,k;lpe,s'Sqtm( 88 t'nTv;h'pv+y;myq;sOi'ck;rh [ pUvtpxyn;duTq;yjgt"p[." 89 |u u gu,Vy'jns'.t"sgRk;lenr;/p U 11 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s;Tvkor;jswvt;msi]/;mh;n( 90 p[/;ntTvensm'tq;bIj;id.vOt" R vwk;rkStwjs.Ut;idwvt;ms" 91 i]v/oymh'k;romhv;dj;yt .Utie' {y;,;'pc;n;'tq;kmeN{yw"sh 92 ' R pOqVy;pStq;tejov;yur;k;xmevc Ekkx"Svpe,kqy;myqorm( 93 xBdm;]mq;k;x'.t;id"%'sm;vO,ot( U aq;k;x'vkv;R,SpxRm;]'ssjRh 94 ' blv;neWvwv;yuStSySpxoRg,omt" u a;k;x'xBdm;]'tSpxRm;]'sm;vO,ot( 95 u ttov;yuvRkv;R,opm;]'ssjRh JyotIpNtut;yuSt{Upgu,muCyte 96 SpxRpStuvv;yUpm;]'sm;vO,ot( w Jyoit;pvkv;R,rsm;]'ssjRh 97 ' s'.v'ittto'.;'spm;]'sm;vO,ot( vkv;R,;nc;'.;'sg'/m;]'ssjRre 98 s'`;toj;ytetSm;Syg'/omtogu," twjs;nIN{y;<y;dev;vwk;rk;dx 99 R Ek;dxMmn;]dev;vwk;rk;"SmOt;" Tvkc=un;Rsk;j;o]m]cp'cmm( 100 EteW;'tmt'Ty'xBd;idg[h,'pn" u u v;kp;,p;dp;yUncopSq't]pmm( 101 vsgRxLpgTyu_gu,;EW;'vpyRy;t( R a;k;xv;yutj;'ssll'pqvItq; 102 e O xBd;id.gu,vIRryu_;nITyurorw" R w x;'t;`or;mU!;vxeW;StenteSmOt;" 103 n;n;vIy;R"pOqG.Ut;SttSteshit'vn; ' n;xKnuvNp[j;" msm;gMyTx" 104 smeTy;NyoNys'yog;TprSprsm;y;t( 12 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Eks'`;tl=;s'p;[ PywKymxeWt" 105 puW;/itTv;Vy_;nugh,etq; [ mhd;dyovxeW;'t;'@muTp;dy'itvw 106 tTme,vvOtjlbudbdvTsmm( 'u ( u t];Vy_Svpos*Vy_pIjn;dRn" 107 b[;b[Svpe,SvymevVyvSqt" meLbm.USyjr;yumhI/r;" 108 g.oRdksmu{;tSy;s'mh;Tmn" t]Ip;Ssmu{;sJyoitloRks'gh" 109 [ tSm'@.vNvIrsdev;srm;nuW;" v;rvh(Nynl;k;xwvt.t;idn;bih" 110 RO w RU vOtdxgu,r@.t;idmRht;tq; ' w' ' U aVy_n;vOtor;j'Stw"svw"sihtomh;n( 111 R E.r;vr,w"svw"svR.ts'ytm( R Uw u n;rklfl'yIj'b;dlwrv 112 b[;Svy'cjgtovsO*s'pvRte [ sOi'cp;Tynuygy;vTkLpvkLpn; 113 u ' ss'D;'y;it.gv;nekEvjn;dRn" sTv.uGgu,v;Ndevop[mypr;m" 114 e tmo{ekckLp;'tp'r*{'kroitc e r;je{;%l.Ut;n.=yTyit.IW," 115 ' .=yTv;c.Ut;njgTyek;,RvIte n;gpy|kxynextsvRSvp/Ok 116 ee p[bpun"sOi'pkroitcp/Ok u [ sOiSqTy'tkr,;d(bv,uxv;Tmk" 117 [ ;sOjitc;Tm;n'v,u"p;Ly'cp;itc ps'ytec;ps'h;RcSvy'p." 118 [u pOqVy;pStq;tejov;yur;k;xmevc sEvsvR.txovpoytoVyy" 119 Ue sg;RidkttoSywv.UtSqmupk;rkm( 13 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sEvsOJy"scsgRk;RsEvp;Ly'pitp;Lyteyt" [ b[;vSq;.rxeWmURb;vrovrdovre<y" 120 R[ it Ippur;,epqmesi%'@pr;,;vt;reitIyo?y;y" 2 [ O u tOtIyo?y;y' .Imv;c ngu,Sy;p[mySyxuSy;qmh;Tmn" R e kq'sg;RidkOTv'b,ouppte 1 R [ pulSTyv;c x_y"svR.;v;n;mc'Ty;D;ngocr;" ytob[,St;Stusg;R;.;vx_y" 2 Tp"p[oCytev;TyEvopc;rt" njentSym;nena;yuvWxt'SmOtm( 3 RR tTpr;:y'pr;|ctd|prkRtm( k;;p'cdx;:y;t;nmeW;nOpsm 4 k;;S]'xTkl;i]'xTkl;m*Rkov/" t;vTs':ywrhor;]'mwm;RnWSmOtm( 5 u R u' ahor;];,t;v'itm;s"p=y;Tmk" twW@.ryn'vWRmyned=,ore 6 ayn'd=,'r;i]dev;n;mur'idnm( R idVywvWshwStut]et;ids'Dtm( 7 RR ctuyg;dx.Sti.;g'nbo/me Ru ' cTv;r]I,ckt;idWuyq;mm( 8 w idVy;Bd;n;'sh;,yugv;"pur;vd" e tTp[m;,w"xtw"s'?y;pUv;Rt];./Iyte 9 s'?y;'xktuLyoyugSy;n'troihy" s'?y;s'?y;'xyor't"k;loyonOpsm 10 yug;:y"stuvDey"t]et;ids'Dt" t']t;;pr'cklwvctuygm( 11 e Ru p[oCytetTsh'tb,oidvs'np u [ O 14 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[,oidvser;jNmnvctudx 12 R .v'itprm;,'cteW;'k;lt',u sWRy"sur;"xomnuStTsUnvonOp 13 Ekk;leihsOJy'tsy'tcpUvvt( e ' e R ctyug;n;'s:y;t;s;/k;eksit" 14 R ' mNv'tr'mno"k;l"sur;dIn;'cp;qRv a*xtsh;,idVyy;s':yy;SmOt" 15 ip'c;xq;Ny;nsh;<y/k;nc i]'xTko$Stusp,;R"s':y;t;"s':yy;nOp 16 'U sWiStq;Ny;nnyut;nmh;mte v'xitsh;,k;loym/kvn; 17 mNv'trSys':yeym;nuWrhvTsrw" ' w ctuxgu,oeWk;lob[;mh"SmOtm( 18 R b[;onwmkon;mtSy;'tpits'cr" e[ td;ihdtesv|]loKy'..v;idkm( 19 w U Ru jn'py;'itt;p;;RmhloRknv;sn" [ Ek;,Rvt]loKyeb;b[vd;'vr" 20 euw [ .ogxYy;gt" xet]loKyg[;sbOiht" ew ' jnSqwyoRg.ev'Tym;nojgi.u" 21 R tTp[m;,;'iht;'r;i]'td'tsjtepn" e O u Ev'tb,ovWRmvvWRxt'ctt( 22 u [ e ' xt'ihtSyvW;R,;'prm;yumh;Tmn" R EkmSyVytIt'tpr;/|b,on` 23 u [ tSy;Nte.NU mh;kLp"p;Ty.vut" itIySypr;/RSyvtRm;nSyvwnp 24 O v;r;hitkLpoy'pqm"prkLpt" [ b[;n;r;y,;:yos*kLp;d*.gv;Nyq; 25 ssjRsvR.t;ntd;c+vmh;mune U pulSTyv;c p[j;"ssjR.gv;nn;idSsvRs.v" 26 ' 15 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION atItkLp;vs;nenx;suoTqt"p[." u sTvoi{_Stq;b[;xUNy'lokmvw=t 27 toy;NtSsmhI'D;Tv;nm;'v;rs'Plve p[vc'Tytdu;r'ktuk;m"p[j;pit" 28 R v,up'td;D;Tv;pOQv'vo!uSvtejs; ' mTSykm;Ridk;'c;Ny;'v;r;hI'tnum;vxt( 29 vedyDmy'pm;Tyjgt"Sqt* Sqt"Sqr;Tm;sv;RTm;prm;Tm;p[j;pit" 30 p[vvextd;toy'toy;/;re/r;/r" e nrI+yt'td;devIp;t;ltlm;gtm( 31 tu;vp[,t;.UTv;._nm[;vsu/r; ' pOqVyuv;c nmStesvR.t;ynmSteprm;Tmne 32 U m;mur;Sm;dTv'Tvoh'pvmTqt; U R u prm;Tmn(nmSteStupW;Tmn(nmoStute 33 u p[/;nVy_p;yk;l.Ut;ytenm" Tv'k;RsvR.t;n;'Tv'p;t;Tv'vn;xt( 34 U sg;Rd*y"prob[;v,u{;Tmp/Ok .=yTv;cskl'jgTyek;,RvIte 35 xeWTvmevgovNdcNTym;nomnIiW." e .vtoyTpr'p'tj;n;itkn 36 avt;reWy{UptdcRNtidv*ks" u ' Tv;m;r;?ypr'by;t;mu_'mm=v" 37 [ u u v;sudvmn;r;?ykoihmo=mv;PSyit e y{Upmns;g[;'yd(g;[ 'c=ur;id." 38 ' bud?;cyTprzt{Upm%l'tv ' TvNmYyh'Tvd;/;r;TvTsO;Tv;mup;t; 39 m;/vImitlokoym./ettoihm;m( Ev'sStUym;nStupqVy;pOqvI/r" 40 ' O s;mSvr?vn"Im;n(jgjRpr``Rrm( 16 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tt"smuT=Py/r;'Svd'y;mh;vr;h" Sf$plocn" ^ rs;tl;duTplp]s." smuTqtonIlv;clomh;n( 41 t;tenmu%;nl;ht'td;Plv;'.ojnloks'y;n( sn'dn;dInpkLmW;NmunI'k;r.Uyoppv]t;Spdm( 42 p[y;'ittoy;n%ur;g[v=ters;tle/ txBds'tit" bl;hk;n;'ctitStutSy;s;nl;St;prt"p[y;it 43 tStSyjl;{Rk=mh;vr;hSymhI'vd;yR e R v/UNvtovedmy'xrIr'rom;'trSq;munyojuWit 44 ' jner;,;'prmexkxvp[.gd;x'%dr;sc/Ok u R p[.itn;xSqithetrIrSTvmevn;NyTprm'cyTpdm( 45 U u p;deWvd;StvyUpd';^ d'tWyD;"utyvK]e u e eu t;xjostnUh;,d.;R"p[.oyDpum;'STvmev 46 ;v;pOqVyortulp[.;vyd'tr'tpuW;tvwv Vy;'jg;psmStmett;yvSyv.o.vTvm( 47 prm;Tm;Tvmevkon;NyoStjgt"pte 48 w tvwWmihm;yenVy;metr;cr' D;nSvpm%l'jgdetdbuy" 49 aqRSvp'pXy'to.[;My'ttms"Plve e yetD;nvdXxucetsSte%l'jgt( 50 u D;n;TmkppXy'itTv{Upprmer [ ' p[sIdsvR.t;Tmn(.v;yjgtSTvm;m( 51 U rovIRmmey;Tmm;mBjlocn sOTvoi{_os.gvNgov'dpOqvImm;m( 52 smur.v;yexksvRjgt' Ev'sStUym;nprm;Tm;mhI/r" 53 ' h;r=it'=p[N' yStv;Nsmh;,Rve tSyoprjl*`eSymhtIn*rvSqt; 54 tt"=it'sm;'Tv;pOqVy;mcnoirIn( yq;v.;g'.gv;nn;id"puWom" 55 .Uv.;g'tt"Tv;sIp;Nyq;tq' 17 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ut;;'turolok;NpUvvTsmkLpyt( 56 R b[,ev,un;pUvmtdevp[dxRt' R e tundevdevnTv'dv" puWom" 57 e e e Tvy;my;jged/;y|p;Ly'cyt" ' yeW;'Tvsurmu:y;n;'vrodomy;/un; 58 dev;n;'ihtk;menh'tVy;SteTvy;v.o ah'si'kry;ms;cp;Ly;Tvy;v.o 59 O Evmu_ogtov,udv;dInsOji.u" Re abupUvkStSyp[;du.tStmomy" 60 R RU tmomohomh;mohSt;moN/s'Dk" p'c/;vSqt"sgoR?y;ytStumh;Tmn" 61 bihr't;p[k;x"s'vt;Tm;ng;Tmk" O mu:y;n;g;yto_;mu:ysgRSttSTvy' 62 t';s;/ksgRmmNydpr'p." [u tSy;.?y;ytSsgRStyRkoto>yvtRt 63 ySm;yRkpv"Sy;yRkotStt"SmOt" [ O p;dyStev:y;t;Stm"p[;y;veidn" 64 Tpqg[;ih,wvteD;neD;nm;nn" ah't;STvh'm;n;a;v'xi/;Tmk;" a't" p[k;x;StesvRa;vOt;SteprSprm( 65 tmPys;/kmTv;?y;ytoNyStto.vt( d(?vRotStOtIyStus;Tvko?vRmvtRt 66 tes%p[Iitbl;bihr'trn;vOt;" u p[k;x;bihr'td(?vRot;Stt"SmOt;" 67 tu;TmnStOtIyStudvsgRStusSmOt" e ' tSmNsge.vTp[IitnRpeb,Std; 68 R [ ttoNy'std;d?y*s;/ksgRmmm( u as;/k;'Stut;n(D;Tv;mu:ysg;Rids'.v;n( 69 tq;.?y;ytStSysTy;.?y;ynStt" p[;du.tStd;Vy_;dv;RkotStus;/k" 70 RU 18 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ySm;dv;Rkpvt|tttov;kotsStute [ e tecp[k;xbl;Stmoi{_;rjo/k;" 71 tSm;ed"%bl;.Uyo.Uyk;r," u p[k;x;bihr'tmnuy;"s;/k;te 72 p'cmonugh"sgR"sctu;RVyRvSqt" [ vpyRy,sd?;cxKTy;tuy;tqwvc 73 e vvOvRm;n'ctenj;n'itvwpn" ' u .Ut;idk;n;'.t;n;'W"sgR"sCyte 74 U teprg[;ih," svesv.;gtr;Stute R codn;j;PyxIl;Dey;.Ut;idk;Stute 75 Tyetkqt;"sg;R"W@]nOpsm e p[qmomhtSsgoRitIyob[,Stuy" 76 tNm;];,;'itIyStu.tsgoRihsSmOt" U vwk;rkStOtIyStusgRiw' {yk"SmOt" 77 TyeWp[;t"sgR"s'.tobupUvk" U R mu:ysgRtuqStum:y;vwSq;vr;"SmOt;" 78 R u ityRKSroty"p[o_StyRGyoNySsCyte tto?vRots;'WodevsgRStusSmOt" 79 ttov;RKSrots;'sgR"sm"stum;nuW" amonugh"sgR"s;TvkSt;msStus" 80 [ p'ctvt;"sg;R"p[;t;Stu]y"SmOt;" we w p[;tovwtwvk*m;ronvm"SmOt" 81 Etetvsm;:y;t;nvsg;R"p[j;pte" p[;t;vwt;wvjgtomUlhetv" 82 sOjtojgdIxSykmNyCz^otumhRs .Imv;c s'=p;Tkqt;"sg;Rdv;dIn;'groStq; 83 e e u vStr;Cz^otumCz;mTvomunvrom pulSTyv;c kmR..;Rvt;"svekxl;kxlwStute 84 R 19 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION :y;Ty;ty;nmu_;"s'h;reps't;" R u Sq;vr;Nt;Ssur;;Stupj;r;j'tuvR/;" 85 [ b[,"kvt"sOi'jDrem;ns;"SmOt;" R ttodev;surptNm;nuW;'Stuctuy' 86 ssO=r.;'Syet;nSvm;Tm;nmyUyjt( u' u mu_;TmnSttoj;t;dur;Tm;n"p[j;pte" 87 ssO=ojR`n;TpUvjDreTvsur;Stt" | tTy;jt;'ttodu;Ntmom;];Tmk;'tnu' 88 s;tuTy_;tnuStenr;je{;.Ui.;vrI ' ssO=rNydehSq"p[Iitm;puStt"sur;" 89 u sTvoi{_;"smut;mu%tob[,onOp U Ty_;s;ptnuStensTvp[;ym.Uin' 90 ttoihblnor;];vsur;devt;idv; sTvm;];Tmk;'cvttoNy;'jgOhtnum( 91 w e ptOvNmNym;nSyptrStSyjDre TssjRptNTv;ttSt;mpsp[." 92 u s;coTsO;.vTs'?y;idnn_;'tr;Sqit" rjom;];Tmk;mNy;'jgOhstnutt" 93 e ' rjom;]oTk$;j;t;mnuy;"ksm t;mPy;xustTy;jtnum;;'pj;pit" 94 [ JyoT;sm.v;pp[;ks?y;y;./Iyte ' JyoT;gmetblnomnuy;"ptrStq; 95 u r;je{s'?y;smyetSm;ep.v'itvw ' [ JyoT;r;}yhnIsN?y;cTv;yet;nvwv.o" 96 R b[,StuxrIr;,i]gu,op;y;,c rjom;];Tmk;mevttoNy;'jgOhtnu' 97 e tt"=udb,oj;t;jDekopSty;t" ( [ =uT=;mo'/k;retsosOjgv;'Stt" 98 u vp;auk;m;Stesm/;v'tt'p.m( [u r=t;meWyw_r;=s;Stetto.vn( 99 20 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] cu"%;d;mTyNyeyty=;Stut.vn( ee e ait.ItSyt;n(;kx;"xyRNtve/s" 100 hIn;xrso.Uy"sm;roh'ittexr" spR,;e.vNsp;RhInTv;dhy"SmOt;" 101 tt"nvw^;o/;Tm;novnmRt;" e v,enkpxenog[;.Ut;Stepxt;xn" 102 R /ytog;'smut;g'/v;RStSytT=,;t( U pb'tojDrev;c'g/v;RStente.vn( 103 ' Et;nsO;.gv;n(b;tCz_coidt" [ tt"SvCz'dtoNy;nvy;'svysosOjt( 104 avyov=sm%toj;'sOv;n( u sOv;nudr;;mihW;' p[j;pit" 105 p;'c;;Nsm;t'g;n(r;s.;n(gvy;NmOg;n( ^;ntr;'vNy'knNy;j;ty" 106 w aoW?y"flmUlNyorom>yStSyjDre ]et;yugmu%b;kLpSy;d*nOpom 107 e [ sOv;poW/ISsMykyyojstd;?vre ( u g;mj'mihWMmeWm;trgdR.;n( 108 Et;n(g;[ MypxUn;r;r<y;'nbo/me ;pdoi%urohStIv;nr"pm"%g" 109 ^k;"pxvW;Ssm;StusrIsOp;" g;y]'cAcwvi]vOTsom'rqNtrm( 110 aom'cyD;n;'nmRmpqm;Nmu%;t( e[ yjUiW]w.zNd"Stom'pdx'tq; 111 ' ' bOhTs;mtqoKq'cd=,;dsOjNmu%;t( s;m;njgtICzNd"Stom'sdx'tq; 112 vwpmitr;]'cpm;dsOjNmu%;t( Ekv'xmqv;R,moy;Rm;,mevc 113 a;nu.svwr;jmur;dsOjNmu%;t( ' ;vc;n.Ut;ng;]e>yStSyjDre 114 21 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sur;surptns;mnuy;'p[j;pit" ( O tt"pun"ssj;Rs*skLp;d*pt;mh" 115 y=;Npx;c;Ng'/v;|Stqwv;Psrs;'g,;n( skrr=;'ss'h;Np=mOgorg;n( 116 aVyy'cVyy'cvyidd'Sq;,ujgmm( w ' tTssjRtd;b[;.gv;n;idi.u" 117 teW;'yy;nkm;R,p[;KsO;'pitpeidre e [ t;Nyevp[itp'tsJym;n;"pun"pun" 118 e O ih';ih'mdr/m;R/m;Rvt;nOte e O u e O t;vt;"p[p'ttSm;Syrocte 119 e 'i{y;qeW.tWxrIreWcsp[." RuUeu u u n;n;v'vnyog'c/;twvVysOjTSvy' 120 n;mp'c.Ut;n;'Ty;n;'cp[pcnm( ' vedxBde>yEv;d*dev;dIn;'ck;rs" 121 AWI,;' n;m/ey;nyq;vedt;nvw e u yq;nyog'yoGy;naNyeW;mpsokrot( 122 yqt;Rvtlg;nn;n;p;,pyRye Ou Xy'tt;nt;Nyevtq;.;v;yug;idWu 123 e kroTyevv/;'si'kLp;d*spun"pun" ' O ssO=Xx_yu_os*sOJyx_p[coidt" 124 u .Imv;c av;RKSrot;Stu kqto.vt;yStum;nuW" b[NvStrtob[ihb[;tmsOjq; 125 U yq;sv,;RnsOjd(g,;'smh;mune u yteW;'SmOtkmRvp[;dIn;'tduCyt;m( 126 ' pulSTyv;c sTv;.?y;yn"pUvssO=ob[,"p[j;" | R aj;y'tkesTvoi{_;mu%;Tp[j;" 127 v=sorjsoi{_;Stq;Ny;b[,o.vn( rjsStmswvsmui{_;Stqot" 128 22 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p;mNy;"p[j;b[;ssjRksm tm"p[/;n;St;"sv;R;tuv<yRmd'tt" 129 R b[;,;"=i]y;vwXy;"xU{;nOpsm p;dov=Sqltomu%tsmut;" 130 yDnpyesvRmtd(b;ck;rh e [ c;tuv<y|mh;r;jyDs;/nmumm( 131 R yDen;Py;yt;dev;vOuTsge,m;nv;" R a;Py;y't/mRyD;yt"kLy;,hetv" 132 e np'tnrwStetskmRnrtw"sd; e u u v;cr,;pet"s"sNm;gRg;m." 133 w Svg;Rpvg|m;nuy;Tp[;uvitnr;nOp ' y;.ct'Sq;n't;'itmnuj;v.o 134 p[j;St;b[,;sO;;tuv<yRVyvSqt* R sMykx;"sm;c;r;cr,;nOpsm 135 u yqeCz;v;snrt;"svRb;/;vvjRt;" xu;'t"kr,;"xu;/m;Rn;nnmRl;" 136 u xuct;s;'mnsxu;'t"s'Sqtehr* e xuD;n'ppXy'itb[;:y'yntTpd' 137 [ e tt"k;l;Tmkoyos*vr'c;v;sCyte s's;rp;tmTyq|`ormLp;Lps;rvt( 138 a/mRbIj.Uttmolo.smutm( ' p[j;sut;sur;je{r;g;idms;/nm( 139 ' tt"s;shj;sSteW;'n;tIvj;yte r;jNvXy;dy;Ny;"syo*.v'ity;" 140 t;su=I,;SvxeW;suvRm;necp;tk ;..vdu"%;t;RSt;.v'ittt"p[j;" 141 ttodug;R,t;v;R=p;vRtm*dkm( | /;Nvn'ctq;dugpr%;vR$k;idyt( 142 | u' gOh;,cyq;Ny;y'tWc"pur;idWu eu xItt;p;idb;/;n;'pxm;ymh;mte 143 [ 23 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[ith;rmm'Tv;xIt;deSt;"p[j;"pun" v;toRp;y'tthSts'ckmRj;m( 144 R b[Ihyyv;wvgo/Um;a,vStl;" ip[ygkovd;r;kordUW;"scInk;" 145 ' u m;W;mu;msUr;np;v;"sklTqk;" a!k;,k;wvx,;SsdxSmOt;" 146 Tyet;aoW/In;'tg;[ My;,;'j;tyonOp u aoW?yoyDy;wvg[;My;vNy;tudx 147 R b[Ihy"syv;m;W;go/Um;a,vStl;" ip[ygsm;et;am;StuklTqk;" 148 ' u u Xy;m;kSTvqnIv;rovtulSsgve/k" R u aqve,yv;"p[o_;StNmk$k;nOp 149 u g[;My;vNy;"SmOt;et;aoW?yctudx R yDnpyetq;s;'htm" 150 eu Et;shyDenp[j;n;'k;r,'prm( pr;prvd"p[;D;SttoyD;NvtNvte 151 ahNyhNynu;n'yD;n;'p;qRvom pk;rkr'ps;'ym;,'fl;qRn;m( 152 'u yeW;'ck;lsOos*pp;b'dmh;mte u R my;Rd;'Sq;py;m;syq;Sq;n'yq;gu,m( 153 v,;Rn;m;m;,;'c/m;Rn/mR.t;'vr ( O lok;'svRv,;Rn;'sMyG/m;Rnp;ln;m( 154 u p[;j;pTy'b;[ ,;n;'SmOtSq;n'tp;qRv ' u Sq;nmw{=i]y;,;'sg;[ mevnvitRn;m( 155 '' vwXy;n;Mm;t'Sq;n'Sv/mRmnuvitRn;m( g;N/v|x{j;tIn;'prcy;RsvitRn;m( 156 U u a;xIitsh;,;'ytIn;mUd?vRrts;m( ( e SmOttW;'tyTSq;n' tdevguv;sn;m( 157 'e u sWIR,;'cyTSq;n'SmOttvn*ks;m( ' p[;j;pTy'ghSq;n;'Ny;sn;'b;[ s'Dtm( 158 O 24 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yogn;mmOtSq;n'b,"prm'pd' ' [ Ek;'itn"sdou_;?y;ynoyognoihye 159 teW;'tTprm'Sq;n'yTpXy'itsUry" gt;gt;nv|tc{;idTy;dyog[h;" 160 e ' a;pnnvt|tn;r;y,pr;y,;" e t;mm'/t;m'mh;r*rvr*rvm( 161 asp]vn'`or'k;lsU]mvIcmt( vn'dk;n;'vdSyyDVy;`;tk;r,;m( 162 e Sq;nmetTsm;:y;t'Sv/mRTy;gnye tto.?y;ytStSyjDrem;ns;"p[j;" 163 tCzrIrsmuTpw"k;ySqw"kr,w"sh =e]D;"smv|tg;]e>yStSy/Imt" 164 tesvesmvt|tyemy;p[;gud;t;" R dev;;"Sq;vr;'t;]wg<yvWyeSqt;" 165 u Ev'.t;nsO;nSq;vr;,cr;,c U yd;Syt;"p[j;"sv;RnVyv|t/Imt" 166 aq;Ny;Nm;ns;Npu];Nsx;n;TmnosOjt( .Ogm;'plh'cvtumgrs'tq; 167 'u u w ' mrIc'd=mi]'cvs'cvm;ns;n( w nvb[;,Tyetpr;,eny'gt;" 168 eu sn'dn;dyoyecpUvs;Stuv/s; | O e ntelokvs'tnrpe=;"p[j;sute 169 sve;gtvD;n;vItr;g;vmTsr;" R tevevnrpe=WloksO*mh;Tmn" 170 ' eu b[,o.UNmh;NKro/S]wloKydhn=m" tSyo/;TsmutJv;l;m;l;vdIptm( 171 U' b[,Stutd;JyoitS]wloKym%l'dht( .[k$Ik$l;Syll;$;To/dIpt;t( 172 smuTpStd;{om?y;;ksmp[." aRn;rInrvpu"p[c<@oitxrIrv;n( 173 25 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v.j;Tm;nmTyuKTv;t'b;'tdR/"tt" [ e tqo_os*i/;S]ITv'pWTv'tq;krot( 174 u b.edpuWTv'cdx/;cwk/;cs" s*My;s*MywStq;pw"x;'t"S]ITv'csp[." 175 w u b.edb/;cwvSvpwrstw"stw" ttob[;Svy'.tpvSv;y'.vp.m( 176 U'U | u '[u a;Tm;nmevtv;n(pj;pTyemnunp [ 'O xtp;'ct;'n;rI'tponUtkLmW;m( 177 R Sv;y'.vomnun;RmpITvejgOhp." u e[u tSm;puW;vIxtp;Vyj;yt 178 ip[yv[to;tnp;dp[sTy;kits'Dtm( U dd*p[sit'd=;ya;kit'cyepr; 179 U u p[j;pit"sjg[;htyojRDsd=," e pu]oyDomh;.;gd'pTyomRqntt" 180 u' yDSyd=,;y;'tp];;dxjDre uu y;m;itsm;:y;t;dev;" Sv;y'.vmn* 181 u e p[sTy;'ctq;d=tov'xit'tq; U ssjRkNy;St;s;'tsMyn;m;nme,u 182 u ;lKsI/Oit"puiStuime/;y;tq; R R bulR;vpu"x;'itAR" kitRS]yodxI 183 pTNyq|pitjg[;h/moRd;=;y,I"p[." [ u t;>y"x;yvIySpEk;dxsulocn;" 184 :y;it"sTyqs'.it" SmOit"p[Iit"=m;tq; U sit;nsUy;c;RSv;h;Sv/;tq; 185 .Og.vomrIctq;cwv;'gr;mun" uR ah'cpulhwvtumuR nvrStq; 186 ai]vRsoviptryq;mm( :y;Ty;;jgO"kNy;munyor;jsm 187 ;k;m'bl'l+mInRym'/itr;Tmjm( O s'toW'ctq;tuiloR.pirsUyt 188 'u 26 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] me/;uty;d<@'ny'vnymvec ' bo/'bStq;l;vny'vpur;Tmjm( 189 u Vyvs;y'pjDev=mx;NtrsUyt [ w e ' su%mOyRx"kitRrTyet/mRsnv" 190 e U k;m;'dIsuthW|/mRp*]msUyt ' ih's;.;y;RTv/mRSytSyjDetd;nOt' 191 kNy;cnitSt;>y;'.y'nrkEvc m;y;cvedn;cwvmqunmevc 192 ' tyojRDqvwm;y;mOTyu.t;ph;r,m( e 'U vedn;y;Stt;pdu"%'jDeqr*rv;t( 193 mOTyoVy;R/jr;xoktO,;o/;jDre du"%or;" SmOt;etsvec;/mRl=,;" 194 e R nwW;'.;y;RStpu]ov;tesved?vRrts" R U( e r*{;<yet;np;,b[,onOvr;Tmj 195 nTy'plyhetTv'jgtoSyp[y;'itvw [ u {sg|pv+y;myq;b[;ck;rh; 196 [ kLp;d;v;TmnStuLy'stp?y;ytStt" u'[ p[;dur;sITp[.or'kkm;ronIlloiht" 197 dn(vsSvr'soq{v'nOpsm w u k'roidWIitt'dvod'tpTyuv;ch 198 e '[ n;m/ehIitt'soqp[Tyuv;cp[j;pitm( rodn;&{n;m;sm;rodI/wym;vh 199 R R Evmu_"punSsoqsTvorodh ttoNy;ndd*tSmwsn;m;nvwp." 200 [u mUIRn;'cvm;n;'Sq;n;Ny*ck;rh w .v'xvRmqex;n'tq;pxupit'np 201 O .Immugmh;devmuv;cspt;mh" '[ sUyoRjl'mhIviv;Ryr;k;xmevc 202 u dI=tob[;," somTyettnv" km;t( e Ev'pk;ro{os*stI'.;y;Rmv'dt 203 [ 27 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d=kop;tTy;js;stISv'klevrm( ihmvuiht;s;.UNmen;y;'npsm 204 O pyempnwvy;cTv;.gv;n(.v" eu d;=I/;tOv/;t;r*.Ogo":y;itrsUyt 205 y'cdevdevSypIn;r;y,Syy; 206 itIp;pur;,epqmesi%'@ttIyo?y;y" 3 [ O O ctuqoR?y;y' .Imv;c =Ir;B/*tutq;l+mI" kloTp;my;ut; :y;Ty;'.go"smuTp;Etd;hkq'.v;n( 1 O kq'cd=duiht;dehTy_vtIxu.; ' men;y;'g.Rs.itmum;y;jNmEvc 2 'U kmq|dvdevnpIhwmvtIt; e e vro/'c;qd=e,.gv;'StubvItume 3 [ pulSTyv;c d'c,u.p;lyTpOohmhTvy; U Is'b/omy;PpeWuta;sITpt;mh;t( 4 ' ai]pu]Studv;Rs;"pr.[;MyNmhImm;m( u v;/rIkrem;l;';s*gN/k'x.;m( 5 u y;cy;m;smedihj$;jU$kroMyhm( e e itv;/rItenpO;s;AiW,;tq; 6 dd*tSmwmd;yu_;t;'m;l;'std;nOp u gOhITv;sucr'k;l'xrom;l;'bb'/h 7 Nmp[tvip[" xo.m;nob[vIiddm( e y'v;/rIkNy;pInotpyo/r; 8 xo.;l'k;rs*.;Gywy_;;ttomn" Ru =o.m;y;itmec;n;h'k;mevc=," 9 v[j;mt;vdNy]s*.;Gy'Sv'pdxRyn( [ EvmuKTv;sr;je{prb.[;mmeidnIm( 10 ' 28 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Er;vt'sm;!'r;j;n'i]idv*ks;m( ]wloKy;/pit'x.;[ jm;n'xcIpitm( 11 t;m;Tmxrsom;l;'.mduNmW$(pd;m( [ a;d;y;mrr;j;yc=epoNmvNmun" 12 gOhITv;devr;jenm;l;s;gjmUn R mu_;rr;js;m;l;kl;sej;vIyq; 13 md;'/k;rt;=os*g'/;`[;,env;r," kre,;d;yc=ept;'m;l;'pqvItle 14 O ttuo/.gv;n(dv;Rs;munpugv" u ' r;je{devr;j;n'edmuv;ch 15 ' EyRmddu;TmitStB/osv;sv yo/;mj'ySm;Nm;;.n'ds 16 ]wloKyIrtomU!vn;xmupy;Syit m;.vt;m;l;=;ySm;NmhItle 17 tSm;Tp[,l+mIk]loKy't.vyit w e ySys'j;tkopSy.ymeitcr;crm( 18 t'm;'Tvmitgve,devr;j;vmNyse R mhe{ov;r,Sk/;dvtIyRTvr;Nvt" 19 ' p[s;dy;m;smun'dv;RssmkLmWm( u p[s;m;n" std;p[,p;tpur"srm( 20 n;h'=myebn;kmu_nxtto TyuKTv;p[yy*vp[odevr;jopt'pn" 21 u a;wr;vt'n;g'pyy;vmr;vtIm( [ tt"p[.itn"Iksx.vn]ym( 22 O u nyD;" s'pvt|tntpSy'itt;ps;" [ e ncd;n;ndIy'tnp[;ym.Ugt( 23 e EvmTy'tn"Ik]loKyesvvjRte w dev;Np[itbloog'cdtyd;nv;" 24 Rw e vjt;S]dx;dwTywr'{;;" xr,'yyu" pt;mh'mh;.;g't;xnpurogm;" 25 29 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq;vTkqtedvb;p[;htq;sur;n( e w R[ =IrodSyor'kljg;msiht"sur" 26 ' w gTv;jg;d.gv;n(v;sudvpt;mh" e ' v,oxI`[Tv'dvt;n;'iht'k 27 ' e Tvy;vn;d;nvwStujt;"svepn"pun" Ru Tyu_"pu@rIk;="puW"puWom" 28 ' apUvps'Sq;n;N;dev;nuv;ch R tejso.vt;'dv;" kry;MyupbOh,m( 29 e ' vd;Myh'yTyt;'.vStidd'sr;" u a;nIysiht;dwTyw" =Ir;B/*skl*W/I" 30 m'q;n'mdr'Tv;ne]Tv;cv;sukm( ' ' mQyt;mmOtdv;" sh;yemYyvSqte 31 'e s;mpUvcdwty;'St]sM.;ykmR, | e sm;nfl.o_;royUyc;].vyq 32 ' mQym;nect];B/*yTsmuTptemOtm( tTp;n;lnoyUymmr;" s'.vyq 33 tqwv;h'kry;myq;i]dxviW" np[;PSy'TymOtdv;" kvl'Klex.;gn" 34 'e Tyu_;devdevnsvREvtt"sur;" e s'/;nmsur" Tv;yv'tomOt.vn( 35 w e sv*RW/I" sm;nIydevdwtyd;nv;" e =PTv;=Ir;B/pysxrd.[;mlTviW 36 m'q;n'mdr'Tv;ne]Tv;cv;sukm( ' ' ttomqtum;rB/;r;je{trs;mOtm( 37 ' vbu/;"siht;"sveyt"puCz'tt"Sqt;" R v,un;v;sukTy;"pUvk;yenvext;" 38 Rw R tetSyp[;,v;tenvin;chtvW" nStejsosur;"sveb.Uvrmrute 39 R u tenvmu%n";sv;yun;qbl;hk" w puCzp[dxvWRStd;c;Ppyt;"sur;" 40 e e 30 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] =Irodm?ye.gv;n(b;b[vd;'vr" [ mh;devomh;tej;v,upnv;sn* 41 O b;>y;'mdr'gpvTspr'tp" ' O '%lectd;Tv;gOhITv;m'dr;clm( 42 dev;n;'d;nv;n;'cblm?yeVyvSqt" =Irodm?ye.gv;NkmpISvy'hr" 43 R aNyentejs;dev;nupvOihtv;Nhr" ' mQym;nettStSmn(=Ir;B/*devd;nvw" 44 hv/;RNy.vTpUvsr."surpUjt; | u jGmumdtd;dev;d;nv;mh;mte 45 Ru ' Vy;=cets"sveb.UvStmte=,;" R u kmetidits;n;'idvc'tyt;'td; 46 b.Uvv;,IdevImd;`U,Rtlocn; t;v;RttStSm;Tp[S%l'tIpdepde 47 EkvS];mu_kxIr_;'tStB/locn; ah'blp[d;devIm;'v;gO Ntud;nv;" 48 axuc'v;,I'mTv;Ty_v'tStd;sur;" jgOSt;'td;dwTy;g[h,;Ntesr;.vt( 49 u m'qnep;rj;to.UvIn'dno&m" p*d;YyRg,opet;Stt;Psrs;'g,;" 50 u Wiko$Std;j;t;Ss;m;Ny;devd;nvw" sv;RSt;"tpUv;RStus;m;Ny;"pu<ykmR,; 51 tt"xIt;'xr.vv;n;'pI[ itd;yk" u yy;cexkrodevoj$;.UW,Nmm 52 ' .vyitns'dhogOhItoy'my;xxI e anumnct'b;.UW,;yhrSytu 53 ee [ ttovW'smuTp'k;lk$.y;vh' ' tencwv;idRt;Ssved;nv;"shdwvtw" 54 R mh;devntTpIt'vW'gyCzy; e O tSyp;n;Ilk#Std;j;tomher" 55 31 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pIt;vxeWn;g;Stu=Ir;B/eStusmuTqtm( ' tto/Nv'trj;Rt"et;'br/r"Svym( 56 v.[Tkm'@lup,mmOtSysmuTqt" 'U R tt"SvSqmnSk;Stevr;jSydxRn;t( 57 w tt;"smuTpon;gwr;vtStq; ttSfrTk;'tImitvk;skmleSqt; 58 IevIpysStSm;duTqt;/Otp'kj; R t;'tvumd;yu_;"IsU_nmhWRy" 59 u Ru v;vsum%;StSy;g'/v;R"purtojgu" u `Ot;cIp[m%;St]nnOt;Psrog,;" 60 u u g'g;;"srtStoyw";n;qRmptSqre u idGgj;hemp;]Sqm;d;yvml'jlm( 61 ;py;'credvI'svRlokmherIm( e =IrodStuSvy'tSywm;l;mMl;np'kj;m( 62 dd*v.UW,;Ny'gvkm;Rck;rh e idVym;Ly;'br/r;';t;'.W,.UiWt;m( 63 U '{;;;mrg,;v;/rmhorg;" d;nv;mh;dwTy;r;=s;"shguk" 64 kNy;m.lWNtSmttob[;v;ch v;sudvTvmevn;'my;d;'gh;,vw 65 e w O dev;d;nv;wvp[itiW;my;Tvh tuoh'.vtSt;vdl*LyenhkmR,; 66 e s;tuIb[,;p[o_;devgzSvkxv' R my;d'pit'p;[ PymodSvx;tI"sm;" 67 pXyt;'svRdv;n;'gt;v=Sql'hre" e ttov=Sql'p;[ Pydevvcnmb[vIt( 68 ' n;h'Ty;Jy;sd;devsdwv;dexk;r,I v=SqlenvTSy;msvRSyjgt"ip[y 69 ttovlokt;dev;v,uv=SqlSqy; l+My;r;je{shs;pr;'nvOitm;gt;" 70 ' R 32 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gcpr'jGmuTy;v,upr;m%;" ' Rw u Ty_;Stud;nv;l+My;vp[cpurogm;" 71 ttStejgOdwTy;/Nv'trkrSqtm( R amOttNmh;vIYy;RdTy;" p;psmNvt;" 72 ' w m;yy;lo.yTv;tuv,u"S]Ips'y" a;gTyd;nv;Np[;hdIyt;'mkm'@lu" 73 e yum;kvxg;.UTv;Sq;Sy;m.vt;'ghe O t;';ps'p;'n;rI']loKysudrIm( 74 w ' p[;qRy;n;SsuvpuWlo.ophtcets" ' dv;mOttd;tSywttopXyNttegt" 75 ' [ d;nve>yStd;d;ydev>y"p[ddemt' e O tt"ppu"surg,;"x;;Std;mOtm( 76 t;yu/nS]'x;dwTy;St;'Stesm>yyu" pItemtcbl.jRt;dwTycmUStt" 77 Oe v?ym;n;idxo.ej"p;t;l'vvxute u ttodev;mud;yu_;"x'%cgd;/rm( 78 p[,pTyyq;pUvpyyuStei]vpm( |[ tt" p[.itte.ImS]Ilol;d;nv;.vn( 79 O ap?y;t;Stu,engt;Stetrs;tlm( u tt"sUy"p[s;."p[yy*SvenvTmRn; 80 R jJv;l.gv;'ow;dIiRt;xn" /mecsvR.t;n;'td;mitrj;yt 81 R U y;yu_c]wloKy'v,un;p[itp;lt' dev;Stuttd;p[o_;b[,;lok/;r,; 82 e .vt;'r=,;q;Rymy;v,unRyojt" m;pitdevxoyog=emkryt" 83 e ' p;Sym;n*stt'ymT=emkr*yt" u tt"=eMy*sd;cwt*.vyetvrp[d* 84 e EvmuKTv;tu.gv;n(jg;mgitm;Tmn" adxRngtedvsvRlokpt;mhe 85 ' e e 33 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION devlokgtexSv'lokhrx'kr* p[;*tutT=,;v*Sq;n'kl;smevc 86 ttStudvr;jenp;lt'.vn]ym( e u Ev'l+mImRh;.;g;Tp;=Irs;gr;t( 87 pun":y;Ty;'smuTp;.OgoreW;sn;tnI y;shsmuTp;.Og,;cmhiWR,; 88 u Svn;;ngrIcwvt;pUvsr$e | nmRd;y;'mh;r;jb[,;c;numoidt; 89 l+mI"purSvp]eSv'shkky;Pyc ' a;gt;devloks;y;ct;gTyvwpn" 90 u lo.;d' tuprp;[ qRy;n;yd;pun" u' .Ogo"sk;x;;v;ptd;cwv;hkxvm( 91 pr.Ut;tup];h'ghIt'ngr'mm O tSyhSt;vm;=Pypurt;nySvym( 92 ' t'gTv;pu@rIk;=odevgd;/r" ' .Ogs;nuny'p;[ hkNy;ywprmpRy 93 'u u kk;t;lkco.edIyet;'cp[s;dt" .OgSt'kpt" p[;hn;pRyy;Myh'prm( 94 u u nl+My;StTpurdvmy;cedSvy'tm( 'e ' .gvwvd;Sy;mTyj;=eptkxv 95 'u t'p;[ hdevo.Uyopl+My;StTpurmpRy svRq;tuTvy;Ty;Jy'vcn;Nmemh;mune 96 tt"kopsm;vo.OgrPy;hkxvm( u p=p;tenm;'s;/o.;y;Ry;b;/se/n; 97 u nOlokdxjNm;nlPSysem/usdn U .;y;Ry;Stevyogendu"%;Nynu.vys 98 Ev'x;p'dd*tSmw.g"prmkopn" O u v,un;cpunStSyd"x;pomh;Tmn; 99 nc;pTyt;'pI[ it'p;[ PSysemnpugv u ' x;p'dv;AWeStSyb[lokjg;mh 100 34 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pjNm;nm;hed(v;devStukxv" ' .gv'Stvpu]os*.Og"prmkopn" 101 u nk;r,'cten;h'xojNm;nm;nuWe lPSysedx/;Tv'ihttodu"%;Nynekx" 102 .;y;Rvyogj;pI@;blp*Wn;xnI TyTKv;c;hmm'lokxyyecmhod/* 103 devk;yeWsveWpn;v;hn'y;" Ru Ruu tq;b[vttdvb;lokguStd; 104 u '''e ' [ p[s;dn;q|v,oStuStuitmet;'ck;rh Tvy;sOjgidd'p'n;.*vn"sOtm( ' t]c;h'smuTpStvvXykxv 105 Tv'];t;svRlok;n;';Tv'jgt"p[.o ]wloKy'nTvy;Ty;JymeWEvvromm 106 dxjNmmnuyeWlok;n;'ihtk;Myy; u Svy'k;Rntex_"x;pd;n;ykopv; 107 koy'.g"kq'tnxKy'xujn;dRn O u e ' m;nySvsd;vp[;n(b;[ ,;StetnuSSvym( 108 yogn{;mup;SvTv'=Ir;B/*SvphIr k;yRk;lepnSTv;'tbo/yy;mm;/v 109 u u .gveWt;vuTvCzKTy;copvOiht" ' svRk;yRkr"xStvwv;'xnx]uh; 110 e ]wloKy'p;lyevTvd;D;'skryit Ev'StutStd;v,ub;,mdmu_v;n( 111 R[ svRmtTkry;myNm;'D;pysep.o e [ adxRngtodevob[;t'n;.jDv;n( 112 ' gtedvtd;v,*b[;lokpt;mh" e e .Uyk;rvwsi'lok;n;'p.v"p[." 113 O [ u t';t;rd"p[;hv;Ky'v;Kyvd;'vr" shxIW;RpW"sh;="shp;t( u svRVy;pI.uv"Spx;Rd?yitx;'glm( 114 u 35 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yUtyvw.;Vy'svRmv.v;Nyt" ' e ttovmd't;tTvo.Ut.vyit 115 ' TvoyD"svRt"pOWd;Jy'pxui/; AcSTvoqs;m;nTvEv;.jDre 116 TvoyD;STvj;y'tTvo;wvd'itn" g;vSTv"smut;"Tvoj;t;vyomOg;" 117 U TvNmu%;d(b;[ ,;j;t;STv"=]mj;yt vwXy;Stvoj;" xU{;Stvp;'smut;" 118 a+,o"sUyoRnl"o];'{m;mnsStv p[;,o't"suiWr;;tomu%;drj;yt 119 n;.toggn'*xrs"smvRt idx"o];T=it"pd(>y;'Tv"svRm.Uiddm( 120 Nyg[o/"sumh;nLpeyq;bIjeVyvSqt" ssRvm%l'bIj.Uttq;Tvy 121 e bIj;'krsmutoNyg[o/"smupSqt" U vSt;r'cyq;y;itTv"sO*tq;jgt( 122 yq;ihkdlIn;Ny;Tvkp]e>yo.Xyte Ev'vmd'n;NyvTSqmIrXyte 123 ;idnITvyx_Ss;TvYyek;sh.;vnI ;dt;pkrIm;Tvynogu,vjRte 124 pOqG.Utk.Ut;ysvR.t;ytenm" w U Vy_p/;n'pWovr;$(sm[;$(tq;.v;n( 125 [ u svRSmNsvR.tSTv'svR"svRSvp/Ok U sv|Tv"smutnm" sv;RTmnett" 126 U' sv;RTmkossvexsvR.tSqtoyt" R U kqy;mtt"k'tsv|vTsidSqt' 127 e e yomemnorqodevsfl" sTvy;t" t'st'sfl'yd(osjgTpte 128 u b[ov;c tpsStTfl'p]yoh'Tvy;/un; u 36 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] mxRnihvfl'n;rdehnj;yte 129 ' vr'vrytSm;v'yq;.mtm;Tmn" sv|sptet;tmyipq'gte 130 ' n;rdv;c .gvNsvR.txsvRSy;Ste.v;n(id Ue kmD;t'tvSv;mNmns;yNmyePstm( 131 t;Tvy;yq;sOimRy;;tq;v.o tenmek*tukj;t';deviWRd;nv;n( 132 pulSTyv;c n;rdSypt;tuob[;devoidvSpit" n;rd;yvr'p;[ d;WI,;mumo.v;n( 133 .vt;mTp[s;denklklkq;ip[y" gittep[itht;idv.Um*rs;tle 134 yDopvItsU],yogp;vl'bk; e zi]k;ctq;vI,;al'k;r;yten` 135 v,o" smIpe{Sytq;xSyn;rd IpeWp;qRv;n;'tsd;p[Iit'clPSyse 136 u u v,;Rn;'t.v;n(x;St;vrodomy;tv u itpu]yq;k;m'sVym;n"surRv 137 e w it Ip;pur;,epqmesi%<@ l+MyuTpn;RmctuqoR?y;y" 4 [ O pmo?y;y' .Imv;c kq'stId=sut;dehTy_vtIxu.; ' d=yDStu{e,v?vSt"knhetn; 1 u EtNmek*tukbNkq'dvomher" [ e jg;m;qo/vx'i]pur;rmRh;yx;" 2 pulSTyv;c g'g;;repr;.Imd=oyDmq;r.t( u t]dev;surg,;" ptroqmhWRy" 3 37 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sm;jGmumd;yu_;" svedv;"sv;sv;" Ru Re n;g;y=;"sup,;RvIdoW/yStq; 4 kXypo.gv;ni]" pulSTy"pulh"tu" p[ctso'gr;wvvsmh;tp;" 5 e t]vedI'sm;'Tv;c;tuhoR]N' yvexyt( hot;vsSt];sId'gr;?vyusm" 6 R bOhSpitrqo;t;b[;vwn;rdStq; yDkmRpv*tuym;neWc;Wu 7 [ O u a;gt;vsv" svRa;idTy;;dxwvtu an*mtwvmnvctudx 8 R Ev'yDepvtym;neWc;Wu [ O eu u v.Uit't;'pr;'t].+y.oJyt;'x.;m( 9 u a;loKysvRto.Um'sm't;xyojnm( mh;vedIt;t]svwSt]smNvtw" 10 R sv;Rndv;n(xmu:y;NyDe;stIxu.; (e td;s;nuny'v;Ky'pj;pitm.;Wt 11 [ sTyuv;c Er;vt'sm;!odevr;j" xttu" pTNy;xCy;sh;y;t" t;v;s"xttu" 12 p;p;n;'yoymyt;/me,;/mR,;'p." R [u pTNy;/Umo,Ry;s;Rmh;y;t" sXyte 13 y;ds;'cpitevov,olok.;vn" R g*Yy;RpTNy;sh;y;t" p[ct;m'@peTvh 14 e svRy=;/podev" pu]ovvsomun" e pTNy;Tvhsm;y;t" shdeVy;/n;/p" 15 mu%' y" svRdv;n;'jtn;mudreSqt" e 'U ved;ydqRmTp;Ssoy'yDmup;gt" 16 u nAtIr;=seN{os*idkpitTvenyojt" scTvh;gtSt;tpTNy;s;|t;vh 17 a;yu"p[dojgTySmNb[,;nmRt" pur; 38 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[;,op;noVy;nd;nSsm;n;yStq; 18 Ekonp'c;xTkng,enprv;rt" yDepj;pit;s*v;yudv" sm;gt" 19 [ Re ;dx;Tm;g[h;?y=" c=uWIjgtSTvh p;itvw.vn'sv|dv;n;' y" pr;y," 20 u e a;yuWvn;n;'cidvs;n;'pitihRy" s'D;pitrh;y;to .;Skrolokp;vn" 21 ai]v'xsmutoijr;jomh;yx;" U nyn;n'djnnolokn;qo/r;tle 22 aoW/In;'pit;pvI/;mpsvRx" @n;q" spIkh;y;t" xxItv 23 vsvo*sm;y;t;an*csm;gt* vO=ovnSpit;pgN/v;RPsrs;'g,;" 24 v;/r;.Uts'`;bet;l;y=r;=s;" px;c;og[km;R,Stq;NyejIvh;rk;" 25 nond;" smu{;Ip;shpvRt" w g[;My;r<y;pxvoyid'yneit 26 kXypo.gv;ni]vRs;prw"sh pulSTy"pulhwvsnk;;mhWRy" 27 pu<y;r;jWRywvpOqVy;'ycp;qRv;" e v,;R;m,wvsveykmRk;r," 28 R e km]bno_nb[;IsOirh;gt; .gNyo.;gney;.gnIptySTvme 29 Sv.;y;Rsiht;"svespu];Sshb;'/v;" R Tvy;smcRt;"sved;nm;nprg[h" 30 R w a;m'],;m'i]t;n;'sveW;'m;nn;t; R EkEv;].gv;Npitmensm;gt" 31 R vn;tenTvd'sv|xNU yvTp[it.;itme mNyec;h't.vt;pitmennm'i]t" 32 u R vSmOtSte.vensv|xstum.v;n( U' ' e 39 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pulSyv;c tSy;Stdu_vcn'Tv;d="p[j;pit" 33 u pitSNnehsm;yu_;'p;[ ,e>yopgrIysIm( a'km;roPyt;'b;l;'s;?vI'pitpr;y,;m( 34 pitv[t;'mh;.;g;'pitip[yihtwiW,Im( p[;hg'.Ir.;ven,uvTseyq;tqm( 35 yen;k;r,enhpitStennm'i]t" e kp;lp;]/OKcmIR.Sm;vOttnuStq; 36 xUlImu<@IcnXmx;nermtesd; v.UTy;;nsv;R,prm;RcnTyx" 37 Vy;`[cmRprI/;nohStcmRprCzd" kp;lm;l'xrs%$(v;g'ckreSqt' 38 k$;'vgons'b?v;lgeNSq;vly'tq; w pg;n;'tr;j;nmupvIt'cv;sukm( 39 u Tv;.[mitc;nenpe,stt'=t* n;g,;"px;c;.Uts'`;nekx" 40 i]ne]i]xUlIcgItnOTyrtSsd; kTst;n tq;Ny;nsd;tektepit" 41 ]p;kro.veNm'dv;n;'sn/"kq' e ' kKcvsn'tSyktn'pitn;hRit 42 [ EtwdoRWmy;vTselok;n;'cvly; w R w n;;n'tt'tSyk;r,enmy;sute 43 u yDSy;Sysm;*tupj;'Tv;Tvy;sh U a;nIytv.;RrTvy;sh i]locnm( 44 ' ]wloKySy;/k;'pj;'kry;mcsTtw" U EtesvRm;:y;t']p;y;"k;r,'mht( 45 n;]mNyuSTvy;k;yR" svR"Sv'.;gmhRit aNyjNmnywy;RtkmRx.;xu.m( 46 ' u hjNmntet;Kpui]k.jte flm( 'u prt;p'm;q;STv'fl'.+vpur;tm( 47 'u 40 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] y'prgt;';ps*.;Gyxo.n;m( p'ck;'its*.;Gy'rMy;<y;.r,;nc 48 klmhitvwjNmvpu;tIvsudrm( e ' pUv.;GywStul>y'tnrwrt;nsuvte 49 R e e [ m;Tm;n'prn'dq;m;c.;Gy;nsuvte e [ fl'cvv/t'd;tukSytuk"=m" 50 w ' ' n;Stvwblv;NkmU!oncp'@t" p;@'Ty'cbl'cvj;ytepvkmR," 51 w U R Etedv;idv'p;[ ;"xo.m;n;"Sqt;rm( e pu<yentps;cwv=e]Wvv/eWc 52 eu u yde.r;jRtp<y'tSywtfl.;gn" 'u e Evmu_;tt" s;tustI.ImW;Nvt; 53 vn'dm;n;ptr'o/en;,te=,; Evmetq;t;tTvy;co_mm;g[t" 54 svoRjn"pu<y.;gIpu<yenl.tey' pu<yenl.tejNmpu<ye.og;"p[itit;" 55 tdy'jgt;mIx"sveW;mumom" R Sq;n;Nyet;nsveW;'d;Nyetn/Imt; 56 R e yeg,;StSydevSyv_j;pve/s" u nx_; :y;pnetSydevSyprmein" 57 .Sm;Sqckp;l;nXmx;nevsitStq; gons;;yesp;R" svet.W,It;" 58 ReU .Utp[tg,;StSypx;c;guk;Stq; e EW/;t;v/;t;cEWp;lyt;idx" 59 p[s;denc{Syp[;SvgR" purdr" ' yid{eStdevTv'yidsvRgt"xv" 60 sTyententeyD'v?v'sytuxkr" ' yStmetp"k'cTkmoRqv;t" 61 flentSy/mRSyyDSten;xmhRit ip[y;h'yiddevSyyidm;'t;ryyit 62 41 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tensTyentegvR"sm;im.gCztu TyuKTv;yogm;Sq;ySvdehSqentejs; 63 ndRd;htd;Tm;n'sdev;surpgw" k'kmetiditp[o_g/vRg,guk" 64 ' g'g;kltd;mu_odehovwy;ty; e s*nkn;mtIq|gg;y;"pmet$e 65 ' uTv;{Stut;;|pTNy;n;xsud"%t" u h'tyD'/Ir.vt(dv;n;mhpXyt;m( 66 'u e g,ko$"sm;id;g[h;vwn;yk;Stq; .Utp[tpx;c;d=yDvn;xne 67 e twgTv;vbu/;SsveyDenjRTyn;xt;" R R hteyDetd;d=onTs;honm" 68 pgMy;b[vIT]Stodevdevpn;knm( ' nD;tosmy;devdev;n;'p.rIr" 69 [u TvmSyjgto/Ix"sur;SsveTvy;jt;" R p;'kmhex;ng,;Nsv;RvRy 70 g,wn;Rn;v/w`oRrn;Rn;.UW,.UiWtw" w n;n;vdnd't*wn;Rn;p[hr,otw" 71 n;n;n;ge{s'dj$;.;ropxo.tw" ' su!otdp;R!w`oRr`oRrn`;it." 72 w k;mpwrk;'tsRvk;msmNvtw" w anv;yRblwog[yoRg.yoRgg;m." 73 w Vy;lolksrj$wdo^ Tk$hsNmu%" | w krI'{kr$;$opp;$vw"s'hdeih." 74 kcTprmd;`[;,`U,Ipsmp[." R w vc]c]vsnwIRr/Irv;rid." 75 mOgVy;`[s'htwStr+vjn/;r." .ujgh;rvlytyDopvItk" 76 ' xUl;spix/rw"prxup;[ shStk" vj[kckod'@k;ld'@;S]p;,." 77 42 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] g,erw"sudWvt"sUyoRghrv u R Rw RO [w devdevmh;devnoyDoidv'gt" 78 mOgp/ro.UTv;.y.ItStuxkr ' nm"x%;.dev;ysg,;ysn'idne 79 vOW;sn;ysom;ytuk;l;'tk;yc nmoidKcmRvS];ynmStetIv[tjse 80 e b[,ebdeh;yb[<y;y;mt;yc [ grIx;ysurx;yx;n;ynmonm" 81 e {;yp[itvj[;yxv;yqn;yc sur;sur;/ptyeytIn;'ptyenm" 82 /Umo[ g[;yvp;yyJvne`orp,e vp;=;xu.;=;ysh;=;yvwnm" 83 mu@;yc'@mu<@;yvr%$(v;/;r,e ' kVyp;yhVy;ysvRsh;r,enm" 84 ' ._;nukpneTyq|{j;PyStut;yc vp;ysup;yp;,;'xtk;r,e 85 p'c;Sy;yxu.;Sy;yc'{;Sy;ynmonm" vrd;yvr;h;Rykm;RycmOg;yc 86 lIl;lkx%'@;ykm'@lu/r;yc vn;eqv;yvex;ynmonm" 87 i]ne]];,mSm;ki]purv/Iyt;' v;mn"k;y.;vwStuppSymher 88 [ Ev'StutStd;devod=e,;pdeihn; idVyen;nenSto]e,.Oxm;r;/tStd; 89 smg[tyDfl'my;d'pj;pte 'e [ svRk;mp[sd?q|fl'p;[ PSySynumm( 90 Evmu_o.gvt;p[,My;qsurrm( e jg;mSvnkttg,;n;mevpXyt;m( 91 'u pTNy;"xoknvwdvog'g;;retd;Sqt" e t;'stI'c'ty;nStuKvnus;meip[y;gt; 92 43 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSyxok;..UtSyn;rdo.vs'/* s;testIy;devx.;y;Rp;[ ,sm;mOt; 93 e ihmvuiht;s;cmn;g.Rsmuv; jg[;hdehmNy's;vedved;qRvidnI 94 e uTv;devStd;?y;nmvtI,;RmpXyt tTymq;Tm;n'Tv;devStd;Sqt" 95 s'p;[ y*vn;devIpunrevvv;iht; Ev'ihkqt'.Imyq;yDoht"pur; 96 it Ip;pur;,epqmesi%<@d=yDv?v'son;mpmo?y;y" 5 [ O Wo?y;y" .Imv;c dev;n;'d;nv;n;'cg'/voRrgr=s;m( Tp'vStre,m;'grob[ihyq;v/ 1 e u U pulSTyv;c s'kLp;xRn;TSpx;RTpUvW;'siCyte Re O d=;Tp[;cets;dU?v|simwqns'.v; 2 O R u yq;ssjRcv;s*tqwv,uk*rv w yd;tusjtStSydeviWRg,pg;n( 3 O nvOmgmLlokStd;mwqnyogt" u d="pu]sh;,td;sKNy;mjIjnt( 4 t;'Stu;mh;.;g;n(ssO=Nvv/;"p[j;" U n;rd"p[;hhyR;n(d=pu];n(sm;gt;n( 5 .uv"p[m;,'sv|tD;TvoRm/Evv; u tt"sOi'vxeW,k?vmOiWsm;" 6 e tettcn'Tv;p[y;t;"svRtoidxm( u u a;pnnv|tsmu{;idvs'/v" 7 e hyRWp,eWpndR="p[j;pit" eu[ uu vIr<y;mevpu];,;'shmsOjTp[." 8 u xbl;;n;mtecsmet;"sOikmR, 44 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n;rdonugt;Np[;hpunSt;NpUvvNmun" 9 R .uv"p[m;,'sv|tD;Tv;.[;tnqopun" u a;gTycpun"sOi'kryqvxeWt" 10 teptenvm;ge,jGmu.;[ ]nug;Std; w R R tt"p[.itn.[;tu"knIy;Nm;gRmCzit 11 O aNve;du"%m;oittentTprvjRyt( e ttStevpneyWikNy;"p[j;pit" 12 u vIr<y;'jny;m;sd="p[;cetsStd; p[;d;Tsdx/m;RykXyp;y]yodx 13 v'xitssom;yctornemne cv.Ogp];yx;;y/Imte 14 w uu cv;'grsep;[ d;;s;'n;m;nvStr;t( w ,uTv'dvm;t,;'pj;vSt;rm;idt" 15 e [ a'/tIvsuj;RmlRMb;.;numTvtI R s'kLp;cmut;Rcs;?y;v;c.;mnI 16 /mRpTNy"sm;:y;t;St;s;'p];bo/me u vedv;Stuv;y;"s;?y;s;?y;njIjnt( 17 e mTvTy;'mTv'tovsoStuvsvStq; .;noStu.;nvoj;t;mU;Ry;mutRj;" 18 l'b;y;'`oWn;m;non;gvIqItuj;mj; pOqvItls'.tm'/Ty;mj;yt 19 U s'kLp;y;StuskLp;vsusi'n/;ry ' O Jyoitmt'yedv;Vy;pk;"svRtoidxm( 20 e vsvStesm;:y;t;SteW;'n;mnme,u a;po/[vsom/rwv;nlonl" 21 u p[TyUWp[.;svsvo*p[kitRt;" a;pSypu];Tv;r";'tovwt<@Evc 22 apx;'tomunvR.yDr=;/k;r," u[ R /[vSyk;l"pu]Stuvc;R"som;dj;yt 23 u {v,ohVyv;h/rpu];vm*SmOt* 45 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kLp;'tSqStt"p[;,orm,"xxropc 24 mnohro/v;qxvov;qhre"sut;" xvomnojv'p]mvD;tgitp[dm( 25 u av;pc;nl"pu];np[;ygu,;'Stt" t]x;%ovx;%ngmeWSvy'.v" 26 u u apTy'k;n;'ck;itRkyStt"SmOt" p[TyUWSyA.u"pu]omunn;Rm;qdevl" 27 vkm;Rp.;sSypu]"xLpIp[j;pit" [ p[;s;d.vno;np[itm;.UW,;idWu 28 t$;k;r;mkpWi]dx;n;'cvRk" eu ajwkp;dihbu?Nyovp;=oqrwvt" 29 R hrbp}y'bksurr" e s;vT[rjy'tpn;kc;pr;jt" 30 Ete{;Ssm;:y;t;Ek;dxg,er;" EteW;'m;ns;n;'ti]xUlvr/;r,;m( 31 u ko$turxIitStutTpu];;=y;mt;" id=usv;Rsyr=;'pkvNtg,er;" 32 u e [ R Etevp]p*];sur.Ig.Rs.v;" wu ' kXypSyp[v+y;mpu]p*];idpWu 33 aiditidRitdRnvar;surs;tq; u w sur.vRnt;cwvt;m[;o/vx;r; 34 k{U%s;munSt;sup];bo/me u tuiWt;n;myedv;;=uWSy;'tremno" 35 e vwvSvtetrecva;idTy;;dxSmOt;" ' w N{o/;t;.gSTv;mT[roqv,oym; 36 vvSv;Nsvt;pUW;a'xm;Nv,urvc u e Eteshkr,;a;idTy;d;xSmOt;" 37 m;rIc;TkXyp;;t;"puTr;Steiditn'dn;" [ x;SyAWe"pu];devp[hr,;"SmOt;" 38 Etedvg,;St;tp[itmNv'treWc e u 46 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Tp'tvlIy'tkLpekLpetqwvc 39 e e idit"pu]y'l.kXyp;iditn"utm( ee ihr<ykxpucvihr<y;='tqwvc 40 ' w ihr<ykxpoSt;t'p]ctuym( u p[;d;nu;ds';do;dEvc 41 p[;dpu];a;yum;n(xbv;Rklrevc vrocntuqStusblpu]m;v;n( 42 R ble"pu]xt'Tv;sI;,JyettonOp ' /Otr;^Stq;sUYyoRvvSv;n'xt;pn" 43 u nkM.n;m;guv="k=.*Rmoq.IW," R EvmNyetbhvob;,oJyeogu,;/k" 44 u b;,Sshb;Stu sv;RS]gu,s'yt" u tps;toiWtoySypurvsitxUl/Ot( 45 e mh;k;lTvmgmTs;Qy|ySypn;kn" ihr<y;=Sypu]o.Ud/kon;mn;mt" 46 ' .Uts't;pnwvmh;n;gStqwvc Ete>y"pu]p*];,;'ko$y" ssit" 47 mh;bl;mh;k;y;n;n;p;mh*js" dnu"pu]xt'l.kXyp;rdipRtm( 48 ee vp[c"p[/;no.UdW;'m?yemh;bl" e irmU;RxknStq;x'kxro/r" 49 ayomu%"x'brkplov;mnStq; mrIcm;Rg/wvhrgRjxr;Stq; 50 n{;/rktktvIyR"xttu" u u N{m]g[hwvbj[n;.Stqwvc 51 EkvS]omh;b;bRj;[ =St;rkStq; aslom;pulom;cvkv;R,omh;sur" 52 Sv.;RnvWpv;RcEvm;;dnoSsut;" u RO Sv.;Rno" sup.;kNy;xcIcwvpulomj; 53 [ pd;nvImySy;sIq;m'dodrIk" 47 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xmR;sudrIcwvc'@;cvOWpvR," 54 ' pulom;k;lk;cwvvwnrsut.e e bpTyomh;sTvom;rIcSyprg[h" 55 tyo"Wish;,d;nv;n;'pr;.vn( u p*lom;n(k;l%'j;'m;rIcojnyTpur; 56 av?y;yenr;,;'vihr<ypurv;sn" w ctum%;LlB/vr;yeht;vjyentu 57 Ru vp[c" s'ihk;y;'nvpu];njIjnt( ihr<ykxpoyev.;gney;S]yodx 58 R w ks" x'%r;jeN{nlov;t;prevc Lvlonmucwv%sOm;'jnStq; 59 nrk"k;ln;.prm;,uStqwvc kLpvIyRv:y;todnuvxvvRn" 60 ' s';dSytudTySynv;tkvc;"kle w ab?y;"svRdv;n;'g/voRrgr;=s;m( 61 e ' yeht;blm;Tyajunnr,;jre Re W$(kNy;jny;m;st;m[;m;rIcvIyRt" 62 xuk'XyenI'c.;sI'csug/I[ g/[k;'xcm( O ' O u xukxuk;nulk;'jny;m;s/mRt" 63 U XyenIXyen;'.;sIckrr;nPyjIjnt( gO/I[ gO/;[ Nsug/I[ cp;r;vtvh'gm;n( 64 O h'ss;rsk;r'@Plv;n(xcrjIjnt( u Etet;m[;sut;"p[o_;vnt;y;nx;my 65 g@" ptgeo,ex"pti],;m( s*d;mnItq;kNy;yeyn.svut; 66 ' s'p;itj$;yua,Sysut;vu.* s'p;itpu]ov.[xI`[g;itvut" 67 u j$;yo" k,Rk;rxtg;mIcvut* teW;ms':ym.vTp=,;'p]p*]km( 68 u surs;y;'sh'tsp;R,;m.vTpur; u 48 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] shxrs;'k{U" sh'p;[ psuvt; 69 [ p[/;n;SteWv:y;t;W@v'xitrrNdm u xeWv;sukkkoR$x'%r;vtkvl;" 70 w /n'jymh;nIlp;trt=k;" El;p]mh;p/Otr;^bl;hk;" 71 x'%p;lmh;x'%pupd'x.;nn;" '^ u x'%rom;cnWorm," p,nStq; 72 kplodum%;ppt'jlmu%;Stq; Ru EW;mn'tm.vTsveW;'p]p*]km( 73 R u p[;yxoyTpur;dG/'jnmejym'idre r=og,'o/vx;sun;m;nmjIjnt( 74 d'i^,;'nyuttW;'.Imsen;dg;T=ym( 'e d'i^gom;yuk;k;dIn(mihWIgoRvr;n;" 75 sur.jRny;m;skXyp;TTTrty'pr; u munmunIn;'cg,'g,mPsrs;'tq; 76 R tq;krg'/v;Rnr;jnyn( tO,vO=lt;guLmmr;svRmjIjntt( 77 %s;tuy=r=;'sjny;m;sko$x" EtekXypd;y;d;"xtxoqshx" 78 EWmNv'tre.ImsgR"Sv;rovWeSmOt" ttSTvekonp'c;xNmt"kXyp;iit" jny;m;s/mRDsv;RnmrvLl.;n( 79 it Ip;pur;,epqmesi%<@Wo?y;y" 6 [ O smo?y;y" .Imv;c idte"pu];"kq'j;t;mtodevvLl.;" devjGmus;pw"kSm;Ts:ymnumm( 1 w R pulSTyv;c pur;dwv;suryhteWhr,;sur" e u e u w 49 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pu]p*]eWxok;t;Rgt;.Ulokmumm( 2 u pukreWmh;tIqesrSvTy;St$ex.e u R u .ur;r;/npr;tpg[cc;rh 3 R ' iditvwdTym;t;tuAiWk;ye,suvt; Rw R [ fl;h;r;tpStepCz^c;'{;y,;id." 4 e y;vWRxt's;g[jr;xoksm;kl; ' tt"s;tps;t;vs;dInpOzt 5 kqy't.v'tomep]xokvn;xnm( u u v[ts*.;Gyfldmhlokpr]c 6 ' cuvsp[m%;JyeSypU,Rm;v[tm( R u ySyp[s;d;d.vTsutxokvvjRt; 7 .Imv;c otumCz;Myh'bn(JyeSypU,Rm;v[tm( [ sut;nekonp'c;xenle.pnidRit" 8 eu pulSTyv;c ys;id."pUvidTywskqt'vtm( | ' [ vStre,tdevdmTsk;x;x;my 9 e' Jyem;sstep=ep*,Rm;Sy;'ytv[t; e Sq;pyedv[,k.stt<@lpUrtm( 10 ' ' n;n;flyuttid=ud@smNvtm( ' ' stvS]yugCz'stc'dnccRtm( 11 n;n;.+ysmopetsihr<y'tx_t" ' u t;m[p;]'g@opettSyoprnvexyet( 12 u ' tSm;duprb[;,'s*v,|pko$re ky;Rtxkryopet;'s;v]I'tSyv;mt" 13 ( g'//ptyodR;It'v;'ck;ryet( ' U' td.;vekq'ky;Rq;pept;mh" 14 b[;y;'cp[itm;'Tv;gu@myI'x.;m( u xuKlpup;=titlwrcRyTps'.vm( 15 e b[;;yp;d*s'pJyj'`s*.;Gyd;yc U e 50 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vr'c;yoyuGm'cmNmq;yeitvwk$m( 16 SvCzodr;yeTyudrmt'{;yeTyurov/e" mu%pmu%;yeitb;vwvdp;,ye 17 ' e nm"sv;RTmnem*lmRy;pp'kjm( e tt"p[.;tetTk.b;[ ,;ynvedyet( 18 ' b[;,'.ojyeKTy;Svy'tlv,'vn; u .KTy;p[d=,'d;idm'm]mudIryet( 19 ' p[Iyt;m].gv;NsvRlokpt;mh" TdOdyesvRlok;n;'ySTv;n'do./Iyte 20 anenv/n;sv|m;sm;ssm;cret( pv;sIp*,Rm;Sy;mcRydb;[ mVyym( 21 e( flmekcs'p;[ XyxvRy;|.tleSvpet( U ttS]yodxem;s`Ot/ensmNvt;m( 22 u xYy;'d;ir'c;ysvoRpSkrs'yt;m( u b[;,'k;'cn'Tv;s;v]I'rjtwStq; 23 p;Tmk"sOik;Rs;v]Imupl>ytu vS]wijspIkpJy.KTy;v.UW,w" 24 ' U xKTy;gv;idkd;Tp[Iyt;mTyudIryet( hom'xKlwStlw" ky;Rdbn;m;nktRyt( 25 u ( [ e gVyensipRW;tTp;ysenc/mRvt( vp[Myoq/n'd;Tpupm;l;'cx_t" 26 e y"ky;Ri/n;nenp*,Rm;Sy;'S]yopv; svRp;pvnmu_"p[;oitb[s;TMyt;m( 27 R hlokvr;Npu];Ns*.;Gy'/vmXnute u[ yob[;sSmOtov,ur;n'd;Tm;mher" 28 su%;qIRk;mpe,Smrevpt;mhm( ' Ev'Tv;ck;r;s*idit"svRmxeWt" 29 u kXypov[tm;h;TMy;d;gTypry;mud; ck;rkkx;'.yopl;v<ys'yt;m( 30 U u vrwr;z'dy;m;ss;tuvv[vr'vrm( e 51 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pu]xv/;q;Rysmq|cmh*jsm( 31 ' vry;mmh;Tm;n'sv;RmrnWUdnm( v;ckXypo v;Kym'{h't;rmUjRtm( 32 p[d;Sy;MyhmetnkNTvett(yt;'x.e e u a;pSt'bI'tTvei'p]Iy;msuStn 33 u u v/;Sy;mttog.|SpO;h'tStn*xu.e e .vyitxu.og.oRdvxnWUdn" 34 e a;pStbI'ttp]i'{v,;/k;m( ue '{x]o.vSveitjuh;vchvSTvrn( 35 dev;mumdTy;vmu%;wvd;nv;" u R Rw idTy;'g.Rmq;/kXyp"p[;ht;'pn" 36 u mu%tc{p[itm'Stn*bLvflopm* 'e ' a/r*v&m;k;r*v,R;tIvxo.n" 37 Tv;';h'vx;l;=vSmr;mSvk;'tnum( tdevg.R"suo,hStenoStn*tv 38 ' Tvy;yev/;tVyoSmNg.evr;nne R s'vTsrxt'TvekmNSN(vtpovne 39 s'?y;y;'nv.o_Vy'g.R<y;vrv,Rn w nSq;tVy'ng'tVy'v=mUlWsvRd; 40 O eu nopSkreWnvxeNmuslolU%l;idWu u jl'cn;vg;hetxUNy;g;r'cvjRyt( 41 e vLmIkWnitetncoimn;.vet( u nn%enl%em.*n;'g;renc.Smn 42 U nxy;lu"sd;itedVy;y;m'cvvjRyt( ( e ntuW;'g;r.Sm;Sqkp;leWsm;vxet( 43 u vjRyTklh'lok g;];>y'gtqwvc e ' nmu_kxIitet n;xuc"Sy;Tkq'cn 44 nxyItorxr;"ncwv;/"xr;"Kvct( nvS]hIn;noi;nc;{Rcr,;stI 45 n;m'gLy;'vde;c'nch;Sy;/k;.vet( 52 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ky;Rgu.nRTy'pj;'m;'gLytTpr; 46 U sv*RW/I."sOnv;r,;;nm;cret( e tr=;tuxW;v;c;pUjntTpr; 47 u U iteTp[svdn;.tOip[yihtert; R nghRy.t;Rrsv;RvSqmpKvct( 48 e ' x;h'dbl;cwvv;RKy'mmc;gtm( u R Stn*meclt*Sq;n;Nmu%cvl.'grm( 49 ' u Ev'v/;Tvy;c;h'teitnvdeTKvct( SvSTyStutgmy;mtqeTyu_Sty;pun" 50 e pXyt;'svR.t;n;'t]wv;'tr/Iyt U tt"s;.tOv;co_v/n;smitt 51 R aqD;Tv;tqe{opidte"p;Rmp;gt" ' u vh;ydevsdn't;'xWrvSqt" 52 u Uu idteXz{;'trp[Pe sur.vTp;kx;sn" vprIto'trVyg["p[svdtobih" 53 aj;nvtTTk;yRm;TmnXxu.m;crn( ttovWRxt;'ts;NyUntidvswS]." 54 e eu ment;qRm;Tm;n'pI[ Ty;vSmtm;ns; e aTv;p;dyo" x*c'xy;n;mu_mU/j; 55 R n{;.rsm;;'t;idv;prxr;"Kvct( ttStd'tr'lB?v;p[vXy;'t" xcIpit" 56 vj[,s/;ctg.|i]dx;/p" e ' tt"sctej;t;"km;r;"sUyvcRs" 57 R d't"steb;l;niW;d;nv;r,; .Uyopdm;n;'St;nekk;Ns/;hr" 58 cCzdvj[hStovwpn"StUdrs'Sqt;n( u Evmekonp'c;xUTv;tedu.xm( 59 RO '{onv;ry;m;sm;d?v'pn"pun" u tt"sc'ty;m;svtkmitvO]h; 60 kmR,"kSym;h;TMy;Tpun"s'jIvt;STvmI 53 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vidTv;pu<yyogenp*,Rm;sIfl'Tvdm( 61 nUnmetTpr,tmqv;b[pUjn;t( vj[,;.ht;" s'tonvn;xmup;yyu" 62 e EkoPynekt;m;pySm;dudrgopnm( av?y;nUnmetvtSm;v;.v'Tvit 63 e w ySm;Nm;dTyu_;d'tog.Rs.v;" ' mton;mten;;.v'ts%.;gn" 64 u u tt"p[s;devx"=mSveitidit'pn" e u aqRx;S]'sm;Sq;ymywtut'tm( 65 Tv;m,'dv"sm;nmmr;/p" e w idit'vm;nm;roPyssut;mgmivm( 66 yD.;g.uj"svemtStetto.vn( R njGmurKymsurrtStesrvLl.;" 67 w w u .Imv;c a;idsgRSTvy;b[NkqtovStre,me p[itsgRyoyeW;m/p;'St;NvdSvme 68 pulSTyv;c yd;.iW_"sklepr;Jyepqr}y;m/pob.Uv O u R tq*W/In;m/p'ck;ryDv[t;n;'tps;'csomm( 69 n=]t;r;ijvO=guLmlt;vt;nSycKmg.Rm( ap;m/Ix'v,'/n;n;'r;D;'p.vv,'ctt( 70 [ 'u w v,urvI,;m/p'vsUn;m'clok;/pit'ck;r ' p[j;ptIn;m/p'cd='ck;rxmt;m/Ixm( 71 dwTy;/p;n;mqd;nv;n;'p;dmIx'cym'pt,;m( [ px;cr="pxu.ty=vet;lr;j'qxUlp;,m( 72 U p[;leyxwlcpit'grI,;mIx'smu{srt;m/Ixm( ' ' g'/vRv;/rkr;,;mIx'pn]rq'ck;r 73 u n;g;/p'v;sukmugvIy|sp;R/p't=km;iddex [ idGv;r,;n;m/p'ck;rgje{mwr;v,n;m/eym( 74 ' sup,RmIx'ptt;mq;vRt;'r;j;nmu"vs'ck;r w 54 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s'hmg;,;'vW.'gv;'cPl='pn" svRvnSptIn;m( 75 ' O O u pt;mh"pUvmq;>yiW'cdet;Npun"svRidx;/n;q;n( R pUvxidKp;lmq;>yiW'c;;suvm;R,mr;itkt'u 76 Re tto/p'd=,tk;rsver'x%pd;./;nm( R ' sktmtidg/IxmIx'ck;rp;vn;'@g.R" 77 u '' ihr<yrom;,mudGdgIx'pj;pit'm`sutck;r [ e ' a;pkvitidx;m/Ix;" sd;vh'tStu.vo.r=;m( 78 | u ctu.Rrt"pOqn;m/eyonOpo.iW_"p[qm"pOqVy;m( ew u gtetrec;=uWn;m/eyvvSvt'crm'pqVy;' 79 ' e w O gtetrec;=uWn;m/eyvvSvt;:yecpun"p[ve ' e w O p[j;pit"soSycr;crSyb.UvsUy;RNvyj"sc" 80 pulSTyv;c mNv'tr;,sv;R,mnUn;'crt;nyt( p[m;,'cvkLpSytTsOi'csm;st" 81 w Ekc"p[s;Tm;,uk*rvn'dn y;m;n;mpur;dev;a;sNSv;y'.v;'tre 82 u swvAWy"pUvymrICy;dy"SmOt;" | e a;I/[;b;v.u"svnEvc 83 Jyoitm;n(itm;N.Vyome/;me/;itqvRs" u u Sv;y'.vSy;SymnodRxtvxvRn;" 84 u we ' p[itsgRmmITv;jGmuSteprm'pdm( Ev'Sv;y'.vpo[ _Sv;rocWmt"prm( 85 u ' Sv;rocWSytny;Tv;rodevvcRs" n.on.Syp[.it.;Rvn"kitRvRn" 86 O doXCyvnSt'."p[;,"kXypEvc av;RbhSpitwvssWRyo.vn( 87 O td;dev;tuiWt;"SmOt;Sv;rocWetre ' hvI'{"sutomUitRr;poJyoitrq" SmOt" 88 vsSysut;"syepj;ptyStd; [ itIymetTkqt'mNv'trmt"pr' 89 55 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aNywvp[v+y;mtq;mNv'tr'x.' u mnun;Rm*mSt]dxpu];njIjnt( 90 WjRStnUjxuc"xuStqwvc m/um;/vwvn.Syoqn.Stq; 91 sh"shSyEteW;mum"kitRvRn" .;nvSt]dev;"Syuj;R"sWRy"SmOt;" 92 k*k.<@"kt<@d;L>y"x'%"p[v;iht" u mits'mitwvswtyogvRn;" 93 e mNv'tr'ctuqtt;ms'n;mvut' |u kp"pOqStqwv;rkp"kvrevc 94 u tqwvjNy/;m;n*muny"sn;mt" s;?y;devg,;yeckqt;St;msetre 95 ' akLmWStpo/NvItpomUlStpo/n" tpor;xStpSysutpSy"pr'tp" 96 t;msSysut;"svedxv'xvvRn;" R p'cmSymnoSt{wvtSy;'tr',u 97 devb;"sub;pJyRNy"smyomun" ihr<yrom;s;" swtAWy"SmOt;" 98 e dev;.UtrjsStq;p[ty"SmOt;" avxStTvdxIRcvIitm;NhVyp"kp" 99 mu_onTsuk"sTvonmoRhoqp[k;xk" /mRvIyRblopet;dxwtrvt;Tmj;" 100 ee .Og"su/;m;vrj"sih,un;RrdStq; u vvSv;Nitn;m;cssWRyopre 101 c;=upSy;'tredv;le%;n;mprut;" e v.voqpOqKc;nukitRt;S]idv*ks" 102 c;=uWSy;'trep;[ edv;n;'pcmojn" e ' p[.tySt;=uWSysut;dx 103 O p[o_;"Sv;y'.vvxymy;pUvmvte u e ' e e R e aNtr'c;=uWcvmy;teprkitRt' 104 ' w 56 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sm'cp[v+y;myvSvtmuCyte ai]wvvskXypog*tmStq; 105 .;r;jStq;yogIv;m]"p[t;pv;n( jmdswts;'pttmhWRy" 106 e ['e Tv;/mRVyvSq;n'py;Ntprm'pd' [ s;v<yRSyp[v+y;mmno.;Rvtq;'tr' 107 aTq;m;xr;'k*xkog;lvStq; xt;n'd"k;Xypr;mAWySmOt;" 108 /OitvRrIy;Nyvsu"suv,oR/itrevc O vr,uvIyR"sumitvRsXxuvIyRv;n( 109 u .vySy;ks;v,emno"pu];"p[kitRt;" R R r*Cy;dyStq;Nyepmnv"s'pkitRt;" 110 [ ce"p[j;pte"pu]or*Cyon;m.vyit mnu.iUR tsutSt*Tyon;m.vyit 111 ttStums;v,Rbsunmn"SmOt" e R[ u R u A.utu/;m;cvvKsenomnuStq; 112 atIt;n;gt;wvmnv"prkitRt;" vW;R,;'ygs;hme.Vy;Rnr;/p 113 u ' SveSveNtresvRmd'smuTp;cr;cr' kLp=yenvOtmCy'tb,;sh 114 eu u e [ amIyugsh;NtevnXyNtpun"pun" b[;;v,us;yuJy'ttoy;Sy'itvwnp 115 O itIp;pur;,epqmesi%'@mNv'trv,Rnn;msmo?y;y" 7 [ O ' amo?y;y" .Imv;c b.Rr,I.u_;.Up;lw"Uytepr; u p;qRv;"pOqvIyog;TpOqvIkSyyogt" 1 kmq|ct;s'D;.UmSs;p;r.;iWk e g*rtIy'cs'D;v;.uv" kSm;d(bvIihme 2 [ 57 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pulSTyv;c pur;tyugSy;sId'gon;mp[j;pit" mOTyoStudiht;tenpr,It;itdum%I 3 u Ru sunIq;n;mtSy;Stuvnon;msut"pur; e a/mRnrt"k;mIblv;Nvsu/;/p" 4 lokSy;/mR;ppr.;y;Rph;rk" aqtSyp[sq|jgdq|mhiWR." 5 anunItopndd;vxu;Tm;.y'tt" x;penm;ryTvwnmr;jk.y;idRt;" 6 mm'qb;[ ,;StSybl;hmkLmW;" u R tTk;y;NmQym;n;ujnt;MleCzj;ty" 7 xrIrem;turxn,;'jnsmp[.;" ' e pturxSys'gn/;mRko/mRk;rk" 8 ' e Tpod=,;St;Ts/nu"sxrogdI idVytejomy"pu]Ssrkvc;'gd" 9 pOqrv;.v;;scv,urj;yt ue svp[r.iW_"s'Stp"Tv;sudkr' 10 w u v,ovRr,svRSyp[.TvmgmTp[." e u u n"Sv;?y;yvW$(k;r'nRmvI+y.Utl' 11 | vemvot"kop;Czre,;mtvm" u e ttogopm;Sq;y.U"pl;ytumt; 12 u pOTvNvgmSy;"pOq"seWxr;sn" e u u tt"SqTvwkdextk'kromitc;b[vIt( 13 eu pOqrPyvd;KymIPst'dihsuvte u e [ svRSyjgt"xI`[Sq;vrSycrSyc 14 ' tqeitc;b[vIUmdudohsnr;/p" R Svkp;,*pOqvTs'Tv;Sv;y'.vmnu' 15 u R u ' tdm.vuG/'pj;jIv'ityentu [ ttStuAiW.duG/;vTs"somStd;.vt( 16 R doG/;v;cSpitr.UTp;]'vdStpors" e 58 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] devvsu/;duG/;moG/;td;.vt( 17 w N{ovTs"sm.vT=IrmUSvl'bl' R dev;n;'k;'cn'p;]'ptO,;'r;jt'tq; 18 a'tk;.voG/;ymovTs"Sv/;rs" bl'cp;]'n;g;n;'t=kovTsko.vt( 19 vW'=Ir'ttodoG/;/Otr;^o.vTpun" asurrpduG/eya;ysex]upI@nm( 20 w ' p;]em;y;m.UTs"p[;Lh;idStuvrocn" doG/;i]mU;Rt];sINm;y;yenp[vitRt; 21 y=wvsu/;duG/;pur;'t;RnmIPsu." Tv;v;vsuvTs'm,m'tmhIpte 22 ' ' p[tr=og,wdG/;vs;/rmuLv,' e Ru r*Pyn;.o.voG/;sum;lIvTsEvc 23 g'/vwpunduG/;vsu/;s;Psrog,w" R R vTs'c]rq'Tv;g'/;Npdletq; 24 doG/;vsucn;Rm;qvRvdSyp;rg" e gr.vRs/;duG/;r;nvv/;nc 25 u a*W/;ncidVy;ndoG/;memRhI/r" vTso.Umv;'St]p;]'xlmy'pn" 26 w u vO=vsu/;duG/;=Ir'zp[roh,' w p;l;xp;]edoG/;tus;l"pupvn;kl" 27 Pl=o.vtovTs"svRv=vn;/p" O EvmNywvsu/;tq;duG/;yqeCzt" 28 a;yun;ns*rVy'cpOq*r;Jy'px;sit R [ nd;rd(ytq;rogIn;/noncp;pt( 29 [ ' nopsg;Rnc;`;t"pOq*r;Jy'px;sit [ nTy'pmidt;lok;du"%xokvvjRt;" 30 [ u /nu"ko$;cxwl{;nuTs;yRsmh;bl" 'e .Um@l'sm'clok;n;'ihtk;Myy; 31 ' npurg[;mdug;R,nc;yu//r;nr;" 59 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION im[yty]du"%'cn;qRx;S]Syc;dr" 32 'e /mwkt;n;"puW;"pOq*r;Jy'px;sit R [ kqt;ncp;];,yT=Ir'cyq;tv 33 yeW;'yncSt]te>yod'vj;nt; e yDIdeWsveWmy;tu>y'nveidt' 34 u Ru duihtOTv'gt;ySm;TpOqo"pOQvImh;mte tSy;nus;ryog;pOqvIvut;bu/" 35 w .Imv;c a;idTyv'xm%l'vdb[Nyq;m' somv'xctvDyq;v_mhRs 36 ' pulSTyv;c vvSv;n(kXyp;TpUvmidTy;m.vTpur; R tSypI]y'tTs'D;r;DIp[.;tq; 37 rwvtSysut;r;DIrevt'sWvst' uu e u p[.;p[.;t'sWvTv;^sD;tq;mnu' 38 uu e ' ' ymymun;cwvyml*cb.Uvtu" ttStejomy'pmsh'tIvvSvt" 39 n;rImuTp;dy;m;sSvxrIr;dn'idt;' Tv;^ISvppe,n;;z;yeit.;mnI 40 k'kromIitpurt"s'Sqt;'t;m.;Wt z;yeTv'.j.t;RrmdIy'tvr;nne 41 ' ' apTy;nmdIy;nm;tOhnp;ly ee tqeTyuKTv;cs;devmg;Tk;m;ysuvt; 42 [ k;my;m;sdevops'Dymitc;dr;t( e jny;m;ss;v,|mnumnuSvp,m( 43 ' sv,RTv;s;v,emnovwvSvtSytu R R R tt"sut;'ctptI'Tv;^Icvme,tu 44 ' w z;y;y;'jny;m;ss'Dymit.;Skr" e z;y;Svpu]Tv/khcmn*td; 45 e e' nc=memnu"pUvStm"o/mUzt" R 60 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s'tjRy;m;std;p;dmuT=Pyd=,' 46 xx;pcym'z;y;.vtums'yt" u p;doymeko.vt;pUyxo,tvv" 47 nvedy;m;sptuym"x;pen/iWRt" R n"k;r,mh'xom;];devskopy; 48 b;l.;v;Nmy;k'cdutr,"st( mnun;v;yRm;,;pmmx;pmd;i.o 49 p[;yonm;t;s;Sm;kmsm;ehtoyt" devoPy;hym'.y"kkrommh;mte 50 U s*:y;TkSyndu"%'Sy;dqv;kmRstit" ' anv;y;R.vSy;pk;kq;NyeWjtWu 51 u 'u kv;kStvpdesm'.=yyit %'jccr'cvp;dmetvyit 52 ' w Evmu_"sm;StStpStIv[ck;rh ' vwr;Gy;TpukretIqeflfn;nl;xn" 53 R pt;mh'sm;r;?yy;vW;Rytpn" u'u tp"p[.;v;vx"s't"ps'.v" 54 e u vv[slokp;lTv'ptOloktq;=y' e /m;R/m;RTmkSy;SyjgtStuprI=,m( 55 Ev'slokp;lTvmgmTps'.v;t( pt,;m;/pTy'c/m;R/mRSyc;n` 56 vvSv;nqtJD;Tv;s'D;y;"kmRcit' e Tv"smIpmgmd;cc=esroWv;n( 57 tmuv;cttSTv;s;'TvpUvmd'vc" R tv;sh'tI.gv'StejStIv[tmonud 58 ' b@v;pm;Sq;ymTsk;xmh;gt; nv;rt;my;s;cTvyenidvSpte 59 ySm;dvD;tmn;mTsk;xmh;gt; tSm;NmdIy'.vn'pvntv;hRit 60 [ e ' Evmu_;jg;m;xumdexmn'idt; 61 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b@v;pm;Sq;y.Utlespitit; 61 '[ tSm;Tp[s;d'kmeynugh.;ghm( [ apney;mtetj"Tv;y']idv;krm( 62 e e p'tvkry;mlok;n'dkr'p.o [ tqeTyu_"srv,;.[mTv;idv;kr' 63 e pOqKck;rtejcv,o"p[kLpyt( i]xUlc;p{Syvj[m'{Syc;pr' 64 ' dwTyd;nvs'htOshkr,;Tmk R p'c;p[itm'cTv;p;mOtmht( 65 e nxx;kctd({p;dp'rve"pun" ' a;pctt" p;d*nkTk;ryeTKvct( 66 y"kroitsp;pogitm;oitn'idt;' krogmv;oitlokSmNdu"%s'Dt' 67 tSm;/mRk;m;qIRc]ev;ytneWc u nKvcTk;ryeTp;d*devdevSy/Imt" 68 tt"s.gv;n(gTv;.UloRkmmr;/p" k;my;m;sk;m;toRm%Evidv;kr" 69 u ape,mht;tejs;csmNvt" s'D;cmns;=o.mgmyvl; 70 n;s;pu$;>y;muTsOproymitx'ky; ' tSy;qretsoj;t;vn;vitn"utm( 71 d*uitTv;Ts'j;t*n;sTy*n;sk;g[t" D;Tv;cr;t'dvstoWmgmTpr' 72 e ' ' vm;nen;gmTSvgepTNy;shmud;Nvt" R s;v<yoRpmnumr;v;ptptetp" 73 Re xnStpobl;;pg[h;,;'smt;'gt" ymun;tptIcwvpunnR*b.Uvtu" 74 vi`oRr;Tmk;tTk;lTvenVyvSqt; mnovwvSvtSy;pdxpu];mh;bl;" 75 R lStupqmSteW;'p];smkLpy" [ ue 62 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] +v;k"kxn;.aro/OEvc 76 nry't"kWxy;Ritmh;bl" pOW/[;qn;.;g" svetidVym;nuW;" 77 Re a.iWCymnu"pUvml'p]s/;mRkm( R u' jg;mtpse.y"pukr'stpovn' 78 U aq;jg;ms?yq|tSyb[;vrp[d" vr'vry.{'tm;nveyyqePst' 79 e v;cstd;devp;='pj'v.u' ' v'xm/mRsy_;"pOqVy;'svRp;qRv;" 80 e e ' u .veyrIr;"Sv;mNp[s;d;vkjj u tqeTyuKTv;tudvxSt]wv;'tr/Iyt 81 e e ttoyo?y;'sm;gTysmitq;pur; aqwkd;rq;!lonjsutomno" 82 njRg;m;qRs?yqRmnp[;y;'mhImm;' .[mn(Ip;nsv;R,+m;.Ot"s'ps;/yn( 83 [ jg;mopvn'x.orq;"p[t;pv;n( ' kLp&mlt;k,|n;;xrv,'mht( 84 rmtey]devx"som"som;Rx%r" e e my;smySt]pur;xrv,et" 85 pun;ms'DyTk'cd;gmyitnovn' ' ' S]ITvmeyittTsv|dxyojnm'@le 86 aD;tsmyor;j;l" xrv,'gt" S]ITv'jg;mshs;b@v;o.vT=,;t( 87 puWTvet'sv|S]Ik;yevSmOttt" ' leits;.v;rIpInot`nStnI 88 to,j`n;pp];yte=,; pU,NRe duvdn;tNvIvl;sNyste=,; 89 pInot;yt.uj;nIlkctmUj; R tnulom;suvdn;mOdgd.;iW,I 90 u Xy;m;g*re,v,entnut;m[n%;'kr; R 63 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k;muk.[ygopet;h's;vr,g;mnI 91 R U u .[mm;,;vnetSmn(c'ty;m;s.;mnI komept;v;.[;t;v;kome];t;.veidh 92 kSy.urh'd;kyW;RSm.Utle R c'ty'tIcdxe sompu],s;n; 93 e l;psm;=mns;vrv,RnI bu/Std;yeymkroTk;mpI@t" 94 vx;k;rv;Nmu@Iskm'@lupStk" ' u ve,d@t;vex"pv]k%n]k" 95 u' ijp"x%Ib[ngdn(k,Rk@lI v$u.;qR.yu_"smTpupkxodk" 96 R k;leNvy;'ttStSm;juh;vst;ml;m( bihvRnSy;'trt"klp;dpm'@pe 97 ss'.mmkSm;sop;l'.mv;.vt( [ TyKTv;ho]xuW;'Kvgt;m'idr;Nmm 98 U y'vh;rbel;teait;mits;'ptm( [ EeihpOqso,s'.;[ t;knhetn; 99 u u ' u y's;y'tnIvel;vh;rSyehvRte Tvoplepn'ppwrl'kgOhmm 100 u ' s;b[vIiSmOt;h'csvRmvtpo/n e a;Tm;n'Tv;'c.;Rrklcvdmen` 101 ' ' bu/"p[ov;ct;'tNvIml;Tv'vrv,RnI ah'ck;mukon;mbvobu/"SmOt" 102 tejSvn"klj;t"pt;meb;[ ,;/p" e its;tSyvcn;Tp[v;bu/m'idrm( 103 rSt'.sm;k,|idVym;y;vnmRtm( l;t;qRm;Tm;n'mntvneSqt; 104 ee ahovOmhopmho/nmhoklm( mmc;Syc.uv;Rahol;v<ymumm( 105 R remcs;ten smmitk;lml;vne e 64 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] svR.ogmyeghyqe{.vnetq; 106 ee ' aq;Nvy'tor;j;n'.;[ trStSym;nv;" +v;kpm%;jGmuStd;xrv,;'itkm( 107 [ u ttStedxu"svev@v;mg[t"Sqt;m( R rpy|tkr,dIPym;n;mnum;m( 108 s'p;[ Pyp[Ty.D;n;TsvevSmym;gt;" R ay'c{p[.on;mv;jItSymh;Tmn" 109 ' agm@v;pmum'knhetn; u ttStum];v,'pp[z" Svpuroihtm( 110 w kmetidTy.U]'vdyogvd;'vr vsoPyb[vITsv|;t'?y;nc=uW; 111 smy"x'.dyt;t"xrv,epr; u u y"pum;Np[vxe;]sn;rITvmv;PSyit 112 aymopn;rITvmg;{;D;shwvtu l"puWt;meityq;s*/ndopm" 113 tqwvy"kRVya;r;?ycpn;knm( ttStem;nv;jGmuy]devomher" 114 R tuvuvRv/w" Sto]w"p;vRtIprmer* t;vUcturl'cWsmy"k'ns;'pt' 115 w u [ +v;korme/nyTfl'Sy;d;vyo" e dTv;k'pWovIr"s.vyTys'xym( 116 u tqeTyuKTv;tutsvejGmuvvSvt;Tmj;" e R Rw ;me/nttl;k'pWo.vt( 117 e u m;smekpm;n(vIr"S]ITv'm;sm.UTpun" u bu/Sy.vneitlog.R/ro.vt( 118 ajIjnTpu]mekmnekgu,s'ytm( u bu/Tp;t'psSvgRmgmTpun" 119 U' lSyn;;tWRml;vOtm.Ud; som;kvxjor;j;lo.UxvRn" 120 ' Ev'prv;"pUror.vxvRn" u 65 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION +v;krkvxSytqwvo_onrer" 121 ' l"k'pWTvecsumitcoCyte u u [ pun"pu]]ym.UTsUSy;pr;jtm( 122 u TkloqgyStrt;vIyRv;n( TklSyoTkl;n;mgySytugy;purI 123 hrt;SyidGy;My;s'D;t;k."sh p[it;ne.iWCy;qspurvs'stm( 124 u jg;mel;vOt.o_idVy'vW|fl;xn" ' +v;kJyed;y;dom?ydexmv;v;n( 125 R nry'tSypu]o.UCzkon;mmh;bl" n;.;g;d'brIWStu/Sytust]ym( 126 O u /Okt"Sv/m;Rqor,/OvIyRv;n( u a;ntoRn;mxy;Rt"sukNy;cwvd;rk; 127 e a;ntRSy;.vTpu]orocm;n"p[t;pv;n( a;ntoRn;mdexo.UgrIckxSqlI 128 rocm;nSyrevo.U{v;{wvtEvc e kkIc;pr'n;mJye"pu]xtSyc 129 revtItSys;kNy;.;y;Rr;mSyvut; kW;wvk;W;bhv"p[qt;.uv 130 pOW/[ogov/;CzU{ogux;p;dj;yt +v;kp];n;;qvk=nmd'@k;" 131 u e;"pu]xtSy;sNp'c;x;qtTsut;" merortStetj;t;"p;qRvsm;" 132 u cTv;r'xq;;Nyextm?yecye.vn( merodR=,twvr;j;nStepkitRt;" 133 [ Jye;TkkTSqn;m;.UTsutStSysuyo/n" tSypu]"pOqn;RmvStSypOqo"sut" 134 O a;{RStSycpu]o.Uvn;Stto.vt( u yuvn;Sypu]o.UCz;vSton;mvIyRv;n( 135 nmRt;yenx;vStI'gdexnr;/p e 66 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] x;vSt;d(bhdo.UTkvl;Stto.vt( 136 O /u/m;rTvmgmu/hTv;surpr; ' u ' 'u 'u tSypu];S]yoj;t;!;o`O,revc 137 kpl;v:y;to/*'/m;r"p[t;pv;n( u !;Syp[modStuhyRStSyc;Tmj" 138 hyRSynk.o.UTs'ht;Stto.vt( at;or,;s'ht;sut;vu.* 139 yuvn;or,;Sym;'/;t;ctto.vt( m;'/;tu"pukTso.UmRstp;qRv" 140 eu muckN dv:y;tXxm]"p[t;pv;n( u pukTsSypu]o.USshonmRd;pit" 141 u s'.itStSypu]o.UT]/Nv;ctto.vt( U i]/Nvn"sutoj;tS]Yy;,itSmOt" 142 tSysTyv[ton;mtSm;TsTyrq"SmOt" tSypu]hrN{ohr'{;roiht" 143 roht;vOkoj;tovOk;;rj;yt sgrStSypu]o.U{;j;prm/;mRk" 144 .;yesgrSy;pp[.;.;numtItq; R t;>y;m;r;/t"pUvm*v;R"pu]k;Myy; 145 R a*vRStuStyo"p[;d;qevrmumm( ' Ek;Wish;,sutmektq;pr; 146 agO ;xkt;Rrp.;gO ;Nsut;n( '[ Ek.;numtIpu]mgO ;dsm'js' 147 tt"Wi,suWvy;dvIp[.; u e %n't"pOqvI'dG/;v,un;yem;gR,e 148 asm'jStutnyo'xm;;mvut" u tSypu]oidlIpStuidlIp;u.gIrq" 149 yen.;gIrqIg;tp"Tv;vt;rt; .gIrqSytnyon;.;gitvut" 150 n;.;gSy;'brIWo.UTs'/IpStto.vt( u 67 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSy;yut;yu"pu]o.Utup,RStto.vt( 151 tSykLm;Wp;dStusvRkm;Rtt"SmOt" tSy;nr<y"pu]o.UStSysuto.vt( 152 npu];vu.*j;t;vnm]r`Um* anm]ovnmg;drn;xtenp 153 O r`or.UilIpStuidlIp;;PyjStq; dI`Rb;rj;;t"p[j;p;lStto.vt( 154 ttodxrqoj;tStSypu]ctuy' n;r;y,;Tmk;" sveR r;mStSy;g[jo.vt( 155 r;v,;'tkrSt{`U,;'vxvRn" ' v;LmIkyRSycrt'c.;gRvsm" 156 tSypu]"kxon;m+v;kklvRn" aitqStukx;;tonW/StSyc;Tmj" 157 nlStunW/;;ton.;StSm;dj;yt n.s"pu@rIko.Ut=m/Nv;tt"prm( 158 ' ( e tSypu]o.vIrodev;nIk"p[t;pv;n( ahInguStSysut"sh;Stt"pr" 159 tt'{;vlokStut;r;pI@Stto.vt( tSy;TmjN{gr'{StSysuto.vt( 160 ut;yur.vSm;;rteyonp;itt" nl*;vevv:y;t*v'xySyvxeWt" 161 e vIrsensutStwW/nr;/p" EtevvSvtov'xr;j;no.Urd=,;" 162 e +v;kvxp[.v;"p[;/;Nyenp[kitRt;" 163 ' it Ip;pur;,epqmesi%<@a;idTyv'xkqn'n;m;mo?y;y" 8 [ O nvmo?y;y" .Imv;c .gvn(otumCz;mpt,;'vxmumm( ' rve;devSysomSycvxeWt" 1 68 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pulSTyv;c h'ttekqyy;mpt,;'vxmumm( ' SvgeptOg,;" s]ySteW;mmUty" 2 R R mUitRmtoqcTv;r"sveW;mmt*js;' ' R amUy"ptOg,;vwr;jSyp[j;pte" 3 R yjNty;n(dvg,;vwr;j;itvut;" e yevtyogv.[;"p[;puloRk;Nsn;tn;n( 4 we punb[idn;'ttj;y'tbv;idn" R eu e [ s'p;[ Pyt;'SmOit'.yoyog's;':ymnumm( 5 U s'py;'ityogenpunr;vOduLlR.;m( [ yogn;mevdey;ntSm;Cz;;nd;tO." 6 EteW;'m;nsIkNy;pIihmvtomt; mwn;kStSyd;y;d" *cStSysuto.vt( 7 *'cIp"SmOtoyenctuqoR/ts'yt" O u men;tusWveit"kNy;yogvtIStt" 8 u mwkp,;Rp,;RctIv[vtpr;y,;" [ {Sywk;.Ogowk;jwgIWVySyc;pr; 9 d;ihmvt;b;l;" svRloktpo/k;" pt,;'loks'gIt'kqy;m,uvtt( 10 lok;"sompq;n;my]m;rIcn'dn;" v|tynptroy;n(dv;.;vyNTylm( 11 e e e av;;it:y;t;yJv;noy]s'Sqt;" aCzod;n;mteW;'tkNy;.Urv,RnI 12 u aCzod'csrSt]ptO.nRmRtpr; 'u aCzod;qtpidVy'vWRshkm( 13 a;jGmu"ptrStu;d;SyNt"kltevrm( idVyp/r;"sveidVym;Ly;nulpn;" 14 R e svep/;n;bln"ksm;yu/s.;" R[ u tNm?yem;vsun;mptr'vI+ys;'gn; 15 ' vv[vr;qRnIs'gksm;yu/pI@t; e ' u 69 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yog;d(.;tus;tenVy.c;re,.;mnI 16 [ /r;SpOxtepvpy;t;q.uvStle U |[ tqwv;m;vsuyoRymCz;'cnt;'pit 17 [ /wy,tSys;lokam;v;Syeitvut; Re pt,;'vLl.;ySm;Sy;=yk;rk; 18 aCzod;/omu%IdIn;lt;tps"=y;t( s;ptNp[;qRy;m;spunr;TmsmOye 19 vlm;n;ptO.rdmu_;tpSvnI .vymqc;loKydevk;y|ctetd; 20 dmUcmh;.;g;"p[s;dxu.y;gr; u R idvidVyxrIre,yTk'cTyteb/" 21 u w tenvtTkmRfl'.Jytevrv,RnI w u s"fl'itkm;R,devTvepTym;nuWe 22 e[ tSm;v'st'Tv;p[;PSysepTyyTflm( u e[ a;v'x.v]ITv';premTSyyonj; 23 e Vyitm;Tpt,;'tk'klmv;PSys u tSm;{;Dovso"kNy;TvmvXy'.vys 24 kNy;Tvedvlok;'St;Npun"p[;PSysduLlR.;n( e pr;xrSyvIye,pu]mekmv;PSys 25 R IpetbdrIp[;yeb;dr;y,mPyut u svedmekb/;v.jyittest" 26 u p*rvSy;Tmj**tusmu{;'xSyx'tno" vc]vIyRStnyStq;c];'gdonOp" 27 m;vuTp;tny*=e]j*tSy/Imt" p[*pk;.Uy"ptOlok.vys 28 n;;sTyvtIlokptOloktq;k; a;yur;roGyd;nTy'svRk;mflp[d; 29 .vysprelokndITv'cgmys pu<ytoy;srCz^;lokvCzodn;mk; 30 Tyu_;s;g,wStwStut]wv;'tr/Iyt 70 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s;Py;pc;r]fl'my;yduidt'pr; 31 u v.[;jon;myec;Nyeidvs'itsuvcRs" lok;bihRWdoy]ptr"s'itsuvt;" 32 [ y]bihRiWyu_;nvm;n;nshx" s'kLpp;dp;y]it'itfld;yn" 33 yd>yudyx;l;sumod't;d;yn" e yed;nv;surg,;g'/v;RPsrs;'g,;" 34 y=r=og,;Stecyj'itidvdevt;" pulSTypu];"xtxStpoyogbl;Nvt;" 35 mh;Tm;nomh;.;g;._;n;m.y'kr;" EteW;'pIvrIkNy;m;nsIidvvut; 36 yognIyogm;t;ctpsd;,' u p[so.gv;'StSy;vr'vv[ts; tt" 37 eu yogv'tsp'c.t;Rrvjtei{ym( ' u ' ' deihdevp[sSTv'yidtevdt;'vr 38 v;cdevo.vt;Vy;spu]oyd;xuk" .v]ItSy.;y;RTv'yog;c;yRSysuvt; 39 [ .vyitctekNy;In;m;qyognI p;'c;lptyedy;s;Tvt;ytus;td; 40 e jnnIb[dSyyogs;'tg;SmOt; ,g*rx'..vy'itctest;" 41 u u svRk;msmOWvm;nevpp;vn;" eu k'pn" ;d;vp[;._m't" y;Nvt;" 42 u g*n;RmkNy;yeW;'tm;nsIidvr;jte u sukNy;dyt;pIs;?y;n;'kitRvRnI 43 mrIcg.Rn;m;nolokm;t|@m'@le ptroy]it'ithvm'to'gr"sut;" 44 tIqR;p[d;y;'ity]=i]ysm;" r;D;'tptrStevSvgR.ogflp[d;" 45 u w EteW;'m;nsIkNy;yxod;n;mvut; 71 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pIy;'xmt"e;uW;p'cjnSyc 46 u jnNyqidlIpSy.gIrqpt;mhI lok;"k;mdu`;n;mk;m.ogflp[d;" 47 suSv/;n;mptroy]itNttest;" u a;Jyp;n;mlokWkdRmSyp[j;pte" 48 u pulh;g[jd;y;d;vwXy;St;N.;vy'ith y];t" svepXy'ityugpt;" 49 R m;tO.;[ tOptOSvs"s%s'b/b;'/v;n( ' apjNm;yutd;nnu.t;Nshx" 50 w RO U EteW;'m;nsIkNy;vrj;n;mvut; s;pInWSy;sIy;tejnnItq; 51 R EW;k;.vTp;d(blokgt;stI [ ]yEteg,;"p[o_;tuqtvd;Myhm( 52 |u lok;"sumnson;mb[lokoprSqt;" somp;n;mptroy]it'itx;t' 53 /mRmitR/r;"sveprtob[,"SmOt;" U R Tp;"p[ly;'ttbTv'p;[ Pyyogn" 54 eu [ Tv;sO;idksvem;nses;'ptSqt;" R [' nmRd;n;mteW;'tkNy;toyvh;srt( 55 u .Ut;npuntIy;tupmod/g;mnI te>y"svR]mnuj;"p[j;sgecnmRtm( 56 R D;Tv;;;nkvit/mR.;vensvRd; | svRd;te>yEv;Syp[s;d;ogs'tit" 57 pt,;midsget;mevvnmRtm( Ru ' sveW;'r;jt'p;]mqv;r;jt;Nvtm( 58 R d'Sv/;'pro/;yptNp[I,;itsvRd; u a;I/[somp;>y;'tk;yRm;Py;yn'b/" 59 u u w aGNy.;vetvp[Syp;,*v;qjlepv; u aj;k,ek,ev;goev;qxv;'itk 60 R R pt,;mml'Sq;n'd=,;idkpxSyte [ 72 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[;cIn;vItmudkitls'Ty;gmevc 61 %@gn;m;mW'cvm'Xy;m;kx;ly" w yvnIv;rmu=xKlpupfl;nc 62 e u u vLl.;np[xSt;npt,;mhsvRd; d.;Rm;WWik;'go=Ir'm/usipRWI 63 xS];,cp[v+y;m;evJy;Rny;nc msUrx,np;v;r;jm;W;"klTqk;" 64 u pbLv;kdrp;r.{;$Wk;" u U ndey;"ptOk;yeWpy;j;vktq; 65 Ru ko{vod;rvr$kpTq'm/uk;tsI Et;Nypndey;npt>y"ymCzt; 66 ptONp[I,;ityo.KTy;tepn" p[I,y'itt' u yCz'itptr" pui'Sv;'g;roGy'pj;flm( 67 [ devk;y;Rdppun"ptOk;y|vxyte devt;>y"pt,;'tpvm;Py;yn'SmOtm( 68 uU R xI`[ps;d;STvo/;nSs'g;"Sqrs*d;" [ x;'t;Tm;n"x*cpr;"stt'ip[yv;idn" 69 ._;nur_;"su%d;"ptr"pvRdvt;" e hvmt;m;/pTye;dev"SmOtorv" 70 EtsvRm;:y;t'ptOvx;nukRnm( ' pu<y'pv]m;roGy'kRnIy'n."sd; 71 O .Imv;c uTvwtd%l'.y"pr;._pSqt; U ;k;l'v/'cv;mevtqwvc 72 w ;eW.ojnIy;ye;vJy;Rij;ty" u kSmNv;sr.;getptO>y" ;m;r.et( 73 u a'd'kq'y;it;evbvm w [ v/n;knkRVy'kq'pI[ ,;itt;n(ptn( 74 pulSTyv;c ky;Rdhrh";m;enodknc 73 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pyomUlflwv;RpptO>y"p[Iitm;vhn( 75 nTy'nmkk;My'i]v/';muCyte w nTy't;vTp[v+y;ma~y;Rv;hnvjRtm( 76 adwvt'vj;nIy;Tp;vR,pvRsSmOtm( ' u p;vR,i]v/'po_,uy;NmhIpte 77 ' p;vR,ynyoJy;Stut;n(,uvnr;/p e p'c;";tkwvi]s*p,R"W@'gvt( 78 oi]y"oi]ysutov/v;Kyvx;rd" svRDovedv;Nm']ID;nv'xkl;Nvt" 79 i],;cktS]m/u"utvNyeWsSqt" e u ' pur;,ve;b[D"Sv;?y;yIjptTpr" 80 b[._" ptOpr"sUy._oqvw,v" R b[;,oyogn;Tm;vjt;Tm;suxIlv;n( 81 Etetoy;"p[yenvjRnIy;nm;n(,u pittStTsut"KlIb"pxunoVy'grogt" 82 svet;k;letTy;Jy;vw/mRdxR." Re u pUvrprev;RvnIt;'nm']yet( 83 Re u u nm'i]t;'ptrpit'itt;n(ij;n( v;yu.t;ngCz'ittq;sIn;nup;ste 84 U d=,'j;nuc;l>yv;m'p;Tynm']yet( ao/nw"x*cprw"su;twbv;id." 85 R[ .vtVy'.vStumy;c;kmR, ptOyD'vnvRTyRtpR,;rVy'tyom;n( 86 u p'@;Nv;h;yRkky;RCz^;m'd=yetq; u gomyen;nuletd=,;PlvnSqle 87 u ;'sm;r.eKTy;goev;jls/* am;vRpTp}y' c'v;s_mi." 88 e u ptO>yonvRp;mIitsv|d=,toNyset( a.`;yRtt"ky;Rv;Rp]ymg[t" 89 74 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tevtSTy;yt;"k;y;RturglvStOt;" u dvIR]y'ckvIRt%;idr'rjt;Nvtm( 90 rm;]'prXl+,'hSt;k;r;g[mmm( u dp;];,k;'SySyme=,'csmTkxm( 91 itlp;];,s;sog'//Up;nulpnm( e a;hredpsVy'csv|d=,t"xnw" 92 Evm;s;tTsv|.vnSyoretre ' gomyen;nul;y;'gomU],cm'@lm( 93 e s;=t;."spup;.r"sVy;psVyvt( vp[;,;'=;lyeTp;d;v.v'pun"pun" 94 a;sneWpveWd.RvTsuv/;nt" U u pSpOodk;Nvp[;nupveXy;num]yet( 95 ' *dwvptOTye]Inekkco.y]v; e .ojyedIropIhnky;RiStr'b/" 96 u dwvpUvnve;qvp[;n`;Ridn;bu/" | w a*ky;RdnuD;tovp[vRpo[ yq;v/ 97 w SvgOo_nv/n;k;leTv;sm'tt" aIWommy;>y;'tky;Rd;Py;yn'b/" 98 u u d=,;*p[,ItensEv;ijom" yDopvIt;vRTyRtt"pyu=,;idkm( 99 R p[;cIn;vIitn;k;yRmtTsv|vj;nt; e lB?v;tSm;ixeW,p'@;n(kvIRtcodk 100 e d;dudkp;]wStusll'sVyp;,n; d;Tsv|pyendmyu_ovmTsr" 101 [ v/;yre%;'yennvRpdvnejn' e d=,;.mu%"ky;Rtod.;R/;yvw 102 n/;yp'@mekksv|d.oRprm;t( nvRpdqd.eWn;mgo];nuktRn" 103 e Ru w teWd.eWthSt'vmOJy;Llep.;gn;' u Ru' tqwvcjp'ky;RTpun"p[Tyvnejnm( 104 75 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jlyu_nmSTyg'//Up;cRn;id." Evm;v;tTsv|vdm']yqoidtw" 105 e w R Ek;rekEv;nRvpvRk;'tq; Re tt"Tv;nrod;TptO>yStukx;n(b/" 106 u tt"p'@;idkky;Rd;v;hnvsjRnm( ttogOhITv;p'@>yom;];"sv;R"me,tu 107 t;nevvp[;n(pqmm;xyTv;cm;nv" [ v,RyN.ojyedm'ptcsvRd; 108 U' vjRyTo/prt;'Smr;r;y,;'hrm( e tO;n(D;Tv;pun" ky;Rikr's;vRv,Rk 109 v/OTysodkTv'sitl'p=pev [ a;c;'tWpndR;l'pp;=todkm( 110 euu u Sv/;v;cnksv|p'@oprsm;cret( dev;'tpkvIRt;n;xoNyq;.vet( 111 '[ vsOJyvp[;n(p,tSteW;'Tv;p[d=,m( [ d=,;'idxm;k;'=NptniXym;nv" 112 u d;t;rono.v|t;'vd;"sNtitrevc e ;cnom;VygmdeycnoSTvit 113 ' a'cnob.veditqI'cl.emih y;ct;rn"s'tm;cy;cmkcn 114 u Etdmt"p[o_mNv;h;y|tp;vR,' u yqeds=yetdNy];pngte 115 'u ' p@;'Stugojvp[>yod;d*jlepv; e vp[;tv;qvkred;po.rqv;pyet( 116 'e pI'tm?ym'p'@p;[ xyeiny;Nvt;m( u ' a;/ptrog.|p]s't;nvRn' 117 u t;vv;Rp,'ite;vip[;vsjRt;" vwdevtt"ky;RvO"ptOkmR," 118 ' w"shtt"x;'to.ujItptOsvtm( ' e pun.oRjnm?v;n'y;nm;y;smwqnm( 119 u 76 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ;Cz^;.uGyov;svRmtivjRyt( e e Sv;?y;y'klh'cvidv;Sv'csvRd; 120 w anenv/n;;'i]vgRSyehnvRpt( e kNy;k.vOWSqek,p=eWsvRd; 121 u y]y]p[d;tVy'sp'@Ikr,;Tmkm( t];nenv/;nendeymmt;sd; 122 at"pr'pv+y;mb[,;ydudIrtm( [ ;'s;/;r,'n;m.u_mu_flp[dm( 123 aynevWuvcvam;vSy;ksme e w ' am;vSy;k;,p=p'cdxIWuc 124 a;{;Rm`;roih,IWu{Vyb[;,s'gme gjCz;y;VytIp;tevivw/itv;sre 125 O vwx;%SytOtIy;y;nvmIk;itRkSyc p'cdxItum;`Syn.Syec]yodxI 126 yug;dy"SmOt;et;"ptp=opk;rk;" tq;mNv'tr;d*cdey;'vj;nt; 127 ' ayunvmIcwv;dxIk;itRktq; tOtIy;cw]m;sSytq;.;{pdSyc 128 f;LgunSyTvm;v;Sy;p*WSywk;dxItq; a;W;!Sy;pdxmIm;`m;sSysmI 129 ;v,ec;mI,;tq;W;!IcpU,Rm; k;itRkf;LgunIcwv;JyepcdxIst; 130 e' mNv'tr;dySTvet;dSy;=yk;rk;" p;nIymPy]itlwvRm'd;TptO>y"p[ytomnuy" 131 ;'t'tnsm;Ssh'rhSymetTptrovd'it e vwx;:y;mupv;seWtqoTsvmh;lye 132 u tIq;RytngoeWIpo;ngOhWc u eu vv_WpleW;'dyvj;nt; 133 U u e ' vp[;NpUvprec;ivnIt;Tm;nm']yet( Re xIlvOgu,opet;NvyopsmNvt;n( 134 77 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION *dwvptOTye]Inekkmu.y]v; e .ojyeTsusmOopnp[kvIRtvStrm( 135 vedv;Nyvw"pupwr>yCy;RsnpUvk e R pUryeTp;]yuGm'tSq;Py'd.Rpv]k 136 u xodevITyp"ky;RvosIityv;np g'/pupwStuspJyv;n(dv;n(pitNyset( 137 'U e [ vedv;sTy;>y;m;v;vkrev;n( e yvos/;Nyr;jSTv'v;,om/umt" 138 n,ud"svRp;p;n;'pv]AiWs'Stut" R g'/pupwrl'Tyy;idVyeTy`RmTsOjt( 39 u e a>yCyRg/;uTsOJyptOyD'sm;r.et( ' d.;Rsn;idTv;d*]I,p;];,c;cRyt( 140 e spv];,Tv;d*xodevITyp" =pet( itlosIititl;Nky;RN/pup;idkpn" 141 u p;]'vnSpitmy'tq;p,Rmy'pn" u r;jt'v;p[kvIRttq;s;grs'.vm( 142 s*v,|r;jt't;m[pt,;'p;]muCyte ' rjtSykq;v;pdxRnd;nmevc 143 ' r;jtw.;RjnwrW;'pt,;'rjt;Nvtw" e v;yRpy;dm=y;yopkLpte 144 a;pptOp;]eWpt,;'r;jt;Nvtm( u xvne]ov'ySm;dum'ptOvLl.m( 145 Ev'p;];,s'kLPyyq;l;.'vmTsr" y;idVyeitptun;Rmgo]ed.;RNkreNyset( 146 ptn;v;hyy;mtqeTyu_" stw"pun" x'tSTv;tq;yNtuAGMy;m;v;hyeTptn( 147 y;idVyeTy~yRmTsOJyd;d(g/;idktt" u ' vS]or'd.RpvdTv;s'ym;idt" 148 U | ptOp;]en/;y;qNyuBjmurtoNyset( ptO>y"Sq;nmsIitn/;yprveWyet( 149 78 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] t];ppUvt"ky;Rdk;y|vmTsr" R .;>y;mphSt;>y;m;TyprveWyet( 150 xNtSTveitt'd.|p;,._vxeWt" gu,;Nvtwx;k;wn;Rn;.+ywStqwvc 151 a'csd/=Ir'go`Otxkr;Nvt' ' m;s'pI[ ,;itvwsv;RNptnTy;hpj" 152 *m;s*mTSym;'sn]Im;s;n(h;r,entu e a*r.[,;qctur"x;knn;qp'cvw 153 e e v;r;hSytum;'snW<m;s'tim; e O slohSym;'sntq;;v;jkntu 154 e pOWtSytum;'sntOim;Rs;vwvtu e dxm;s;'tOPy'tvr;hmihW;mWw" 155 e xxkmyoStum;'snm;s;nek;dxwvtu R e s'vTsr'tgVyenpys;p;ysenv; 156 u s*kre,tutPO y'tm;s;Np'cdxwvtu e v;/[I,sSym;'sntOi;Rdxv;iWRk 157 R e k;lx;knc;n'Ty'%@gm;'sncwvih e yTk'cNm/un;m'go=Ir'd/p;ysm( 158 dm=ymTy;"ptr"pUvdvt;" Re Sv;?y;y';vyeTp}y'pr;,;Ny%l;nc 159 u b[v<vk{;,;'Stv;nvv/;nc '{xsomsU_;np;vm;nIx_t" 160 e bOh{q'tr't]Jyes;m;qrorv' tqwvx;'itk;?y;y'm/ub;[ ,mevc 161 m<@lb[;,'tTp[Iitk;rcyTpun" vp[;,;m;Tmn;ptTsv|smudIryet( 162 .;rt;?yyn'k;y|pt,;'prmip[y' .u_vTsucvp[W.oJytoy;idknp 163 eu O s;vRv,Rkm;m;nyeTs;v/;r,' smuTsOj_vt;mg[tovkr;N.uv 164 e 79 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION adG/;yejIv;yePydG/;"klmm e .Um*dentOPy'tt;y;'tpr;'git' 165 uO u yeW;'nm;t;npt;nb/unc;pm]'ntq;mSt R tye.vdmetTpy;tuyog;yytoytSte 166 'u as'Stp[mIt;n;'Ty;gn;'kl.;gn;' z.;g/ey;n;'d.eWvkr;sn' 167 Ru tO;n(D;Tvodkd;Tsikr,etq; vp[lmhIpOgoxNmU]v;r,; 168 e n/;yd.;RNv/v=,;g[;Np[yt" svRv,Rv/;nenp'@;'ptOyDvt( 169 avnejnpUvtn;mgo]'tm;nv" |u u KTv;pup;idkdTv;Tv;p[Tyvnejn' 170 D;Tv;psVy'sVyenp;,n;i]"p[d=,' ptOvNm;tOkk;y|v/v.Rp;,n; 171 dIpp[Jv;ln'tTky;RTpup;cRnb/" ' u tq;c;'tWc;cMyd;;p"sTst( 172 eu tq;pup;=t;n(p;d=Yyodkmevc sitl'n;mgo]e,d;CzKTy;cd=,;m( 173 go.Uihr<yv;s;'s.Vy;nxyn;nc d;id'vp[;,;m;Tmn"pturvc 174 e vx;#enriht"ptO>y"p[Iitm;vhet( tt"Sv/;v;cnkvXdevvWcodk 175 e eu dTv;xI"p[itgO Iy;d(ije>yopyq;bu/" a`or;"ptr"s'tsTvTyu_"punij" 176 u ' w go]'tq;vRt;'ttqeTyu_tw"pun" u SvStv;cnkky;RTp'@;nud/Ty._t" 177 ( O CzW,'tte;vip[vsjRnm( u ttogOhblky;Ridit/moRVyvSqt" 178 CzW,'.mgtmjSy;x#Syc U d;svgRSytTp'@.;g/eypc=te 179 ' '[ 80 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ptO.nRmRtpvmtd;Py;yn'sd; 'U R e av[t;n;mpu];,;'S]I,;mpnr;/p 180 tt"Sq;n;g[t"SqTv;p[itgO;'bp;i]k;' u v;jev;jeitcjpNkx;g[,vsjRyt( 181 e e bih"p[d=,'ky;RTpd;Ny;vnuvjt( [ e b'/vge,siht"pu].;y;RsmNvt" 182 u R nvOTyp[,pTy;qp[yJy;'sm']vt( u vwdevpkvIRtnwTykblmevc 183 '[ ttStuvdev;'ts.OTysutb;'/v" w e .ujIt;itqs'y_"sv|ptOnWevt' 184 ' u Et;nupnItopky;RTsveWpvRsu Ru ;'s;/;r,'n;msvRk;mflp[dm( .;y;RvrihtoPyetTp[v;sSqop._m;n( 185 xU{oPym']kky;Rdnenv/n;nOp tOtIym;>yudykv;'v/Iyte 186 O Tsv;n'ds'Sk;reyDo;h;idm'gle m;tr"p[qm'pJy;"ptrStdn'tr' 187 U ttom;t;mh;r;jNvedv;Stqwvc p[d=,opc;re,d?y=tflodk" 188 p[;m%onvRpTp<@;NpUv;|vpur;tn;n( u e w s'pmTy>yudyed;d`|yoyo" 189 yuGm;ij;ty" pUJy;vS];kLp;'br;id." itlk;y|yvw"k;y|tsv;Rnpvk 190 uU R m'gLy;ncsv;R,v;cyedijpugv;n( ( ' Ev'x{ops;m;Ny'v;'csvRd; 191 U O nmSk;re,m'],ky;R;n;nvwb/" e u d;n'p/;n'x{SyTy;h.gv;Np[." [ U u d;nensvRk;m;iStSys'j;yteyt" 192 itIp;pur;,epqmesi%'@s;/;r,;>yudyktRnn;mnvmo?y;y" 9 [ O ' 81 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION dxmo?y;y" pulSTyv;c Ekoi'ttov+yeydu_b,;pur; [ mOtp]yq;k;yRm;x*c'cptuyid 1 euw R R dx;h'x;vm;x*c'b;[ ,Syv/Iyte =i]yeWdxcp='vXyeWcvih 2 u w u w xU{Wm;sm;x*c'sp'@Wv/Iyte eu u nwxm;cU@m;x*c'i]r;]'prt"SmOtm( 3 jnnePyevmevSy;TsvRv,eWsvRd; Ru aSqs'cyn;dU?vRmSpxoRv/Iyte 4 p[t;yp'@d;n't;dx;h'sm;cret( e u p;qeytSytTp[o_yt"p[Iitkr'mht( 5 ' ySm;Tp[tpurpto;dx;hennIyte e ' e[ gOhp]kl]'c;dx;h'ppXyit 6 eu [ tSm;/eym;k;xedxr;]'pyStq; svRd;hopx;'TyqRm?vmvn;xnm( 7 ttSTvek;dx;hepij;nek;dxwvtu go];idsUtk;'tc.ojyeNmnujoij;n( 8 e itIyeipunStdekoi'sm;cret( n;v;hn;*kr,'dvhIn'v/;nt" 9 w Ekpv]meko`REk"p'@ov/Iyte pitt;mitvdeyp;lodk 10 ' Sv;Stb[y;ip[krevsgec;.rMyt;m( U R xeWpvvd];pk;y|vdvdovdu" 11 'U R e anenv/n;svRmnum;s'sm;cret( sUtk;'titIyeixYy;'d;il=,;m( 12 e k;'cn'pW'tTflvS]smNvtm( u p[pJyijd;'pTy'n;n;.r,.UiWtm( 13 U pveXytuxYy;y;'m/upkttoddet( rjtSytup;]e,d/duG/smNvtm( 14 82 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] aSql;l;$kgsU+m'Tv;vmyet( O p;yyeidjd;'pTy'ptO.KTy;smNvt" 15 EWEvv/dO"p;vRtIywijotmw" R tendu;tus;xYy;ng[;;ijsmw" 16 gOhIt;y;'ttSy;'ihpun"s'Sk;rmhRit u vedcvpur;,ecxYy;svR]gihRt; 17 e w g[hIt;rStuj;yNtesvenrkg;mn" R g[qt;'vsuj;lenxYy;'d;'pTysevt;m( 18 yeSpOxitnj;n't"svenrkg;mn" ' R nv;en.o_Vy'.KTv;c;'{;y,'cret( 19 u ptO.KTy;tup];,;'k;yRmvsd;.vet( u e vOWoTsg|ckvIRt dey;ckpl;xu.; 20 dk.d;tVyo.+y.oJyfl;Nvt" y;vdBd'nresitlodkpUvkm( 21 R tt"s'vTsrep,sp'@Ikr,'.vet( U Re sp'@Ikr,;dUd?v|pt"p;vR,.uGyt" 22 ( e[ vOpUvWk;yeWghSqSy.vet" Re u R u O sp'@Ikr,';'dvpUvnyojyet( 23 e | ptn;v;hye]pOqKp[tvnidRxt( e' e g'/odkitlwy_ky;RTp;]ctuym( 24 Ru a~y;RqptOp;]eWptp;]'pscyet( | u e[ [ e tTs'kLPyctur"p'@;NptOprStd; 25 yesm;n;it;>y;m'tu v.jei]/; anenv/n;c;~y|pvmvp[d;pyet( 26 U R e tt"ptOTvm;pSsctuqStd;Tvnu R av;;idm?yetp;[ oTymOtmumm( 27 u sp<@Ikr,;dU?v|pq_SmwndIyte O ptOvevcd;tVy'tTp'@yWsSqtm( 28 ' eu ' tt"p[.its';Nt;vupr;g;idpvRsu O i]p'@m;creCz^;mekoi'mthn 29 Oe 83 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ekoi'prTyJymOt;hey" sm;cret( sdwvptOh;sSy;q;.[;tOvn;xk" 30 ' mOt;hep;vR,kv/oy;itsm;nv" ' R s'p_SvgRtI.;veptmo=oyto.vet( 31 O e[ a;m;'td;ky;Ri/D";dStt" ten;*kr,'ky;RTp@;'StenvnvRpt( 32 w e i]." sp'@Ikr,'m;swKyei]tyetq; yd;p[;PSy itk;lentd;muCyetb'/n;t( 33 mu_oplep.;gTv'p;[ oitkxm;jRn;t( lep.;jtuq;R;S]y" Syu"p'@.;gn" 34 p<@d"smSteW;'sp'@;"spUW;" .Imv;c kq'hVy;ndey;nkVy;ncjnwrh 35 gO itptOlokv;p[;y"kknRgte ' yidmTyeijo.u_yteyidv;nle 36 R ' xu.;xu.;Tmk;"p[t;Std'.jtekqm( e 'u pulSTyv;c vsuSvp;"ptro{;wvpt;mh;" 37 p[pt;mh;Stq;idTy;TyeW;vwidkuit" n;mgo]'pt,;'tp;[ pkhVykVyyo" 38 u ;SymN]tStTvmupl>yet._t" av;;dySteW;m;/pTyeVyvSqt;" 39 n;mgo];Std;dex;.v'Tyuvt;mp p[;,n"p[I,yTyetdhR,smup;gt' 40 ' idVyoyidpt;m;t;gu"km;Rnyogt" u tSy;mmOt.Tv;idVyvePynugCzit 41 'U dwTyTve.ogpe,pxuTveptO,.vet( ' ;;'v;yupe,n;gTvePyupitit 42 p;n'.vity=Tver;=sTvetq;mW' d;nvTvetq;p;n'ptTve/rodkm( 43 e[ 84 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] mnuyTvep;n;idn;n;.ogvt;'.vet( ritx_S]y"k;NteNyeW;'.ojnx_t; 44 d;nx_"sv.v;pm;roGymevc ;pupmd'po[ _fl'bsm;gm" 45 [ a;yu"pu];n(/n'v;'Svg|mo='s%;nc u p[yCzNttq;r;Jy'pI[ t;"ptOg,;nOp 46 Uytecpur;mo='p;[ ;"k*xksUnv" p'c.jRNms'b/w" p[;;b[pr'pdm( 47 .Imv;c kq'k*xkd;y;d;"p[;;yogmnumm( p'c.jRNms'bN/w"kq'kmR=yo.vet( 48 pulSTyv;c k*xkon;m/m;RTm;k=e]mh;nOiW" e n;mt"kmRtStSypu];,;'tbo/me 49 SvsOp"o/noih'" pxun"kvrevc v;Gdu"ptOvtIRcggRxy;Std;.vn( 50 ptyuprtetW;m.U.R=muLb,' R e u an;vOimhtIsvRlok.y'krI 51 gg;Rdx;nedoG?r'r='itctpo/n;" e %;d;m"kpl;met;'vy'=TpI@t;.Ox' 52 u itc'tyt;'p;p'l`u" p[;htd;nuj" yvXymy'v?y;;pe,yoJyt;' 53 ;enyoJym;n;y;'p;p'nXyitno/[v' u Ev'kvRTynuD;t"ptOvtIRtd;nuj" 54 w csm;iht";mupyuJy;qt;'pn" u *dwv.;[ troTv;p}ye]I';pr;n(m;t( 55 e tqwkmitq'Tv;;d" Svymevtu ck;rm']vCz^;'SmrNptOpr;y," 56 td;gTv;vx'k;StegrvecNyvedyn( u Vy;`[,nht;/envTsoy'pitgOt;' 57 e u R [ 85 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ev's;.=t;/en"s.StwStpo/nw" u vwidkblm;Tyrkm;R,n.Ry;" 58 e tt" k;lep,;SteVy;/;dxpur.vn( [ e j;itSmrTv'p;[ ;SteptO.;ven.;vt;" 59 t]vD;yvwr;Gy'p;[ ,;nuTsOJy/mRt" lokrvI+ym;,;StetIq;|tnxnentu 60 e s'j;t;mOgp;Stesk;l'jregr* p[;vD;nyog;StetTyjuSt;'nj;'tnum( 61 mm["p[ptnen;qj;tvwr;Gym;ns;" u m;nsecv[;k;Stesj;t;"syogn" 62 ' n;mt"kmRt"svesmn;"ksmovsu" R u u cdxIRsdxIRcD;t;D;nSyp;rg" 63 u Jye;nur_;"e;Steswtyogp;vn;" e yog.[;S]ySteW;'b.Uvlcets" 64 u ;v.[;jm;n'tm,uhS]I.rNvtm( ' @'tvv/w.oRgmh;blpr;mm( 65 ' w R p;l;Nvys'.tp.tblv;hnm( U'[U r;Jyk;mo.vvekSteW;'m?yejl*ks;m( 66 ptOvtIRcyovp[";TptOvTsl" apr*m'i],*;p[.tblv;hn* 67 U m'i]TvectuCz;mSmNmTy*Rijom* e v.[;jpu]STveko.UdbditSmOt" 68 ( [ m'i]pu]*tq;cwvpu@rIksub;lk* ' b[do.iW_Stuk;'pLyengrome 69 p'c;lr;jov;'t";TptOvTsl" yogvTsvRjtn;'cve;.vd; 70 'U tSyr;Do.v;y;RsdvSy;Tmj;td; ue sitn;Rmv:y;t;kpl;y;.vTpur; 71 ptOk;yenyu_Tv;d.vd(bv;idnI R [ ty;ck;rsiht"sr;Jy'r;jn'dn" 72 86 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kd;ct;n'ty;shsp;qRv" ddxRk$mqunmn'gklh;Nvtm( 73 ppIlk;m/ovK];'prt"k$k;muk" u p'cb;,;.t;'g"sgdmuv;ch 74 nTvy;sxIlokk;mnIvteKvct( m?ye=I,;itj`n;bOhK];itg;mnI 75 suv,Rv,RsxIsK];c;h;snI a;l+ytecvdn'g@xkrvTsl' 76 u .o+ysemy.u_Tv';s;tetq;my p[oiWtemydIn;Tv'c.yc'cl; 77 e kmq|vdkLy;,sd;/ovdn;Sqt; s;tm;hJvlTkop;km;lpsrex# 78 Tvy;modkcU,tm;'vh;y;p.=tm( |u p[;d;STv'tditMym;mNySywsmNmq" 79 ppIlkv;c TvTs;Xy;Nmy;dmNySywvrv,Rn tdekmpr;/'m=tmhRs.;mn 80 e 'u nwvpn"kry;mTyjkop'csuStn 'u SpOx;mp;d*sTyenp[,tSyp[sIdme 81 ;y;'Tvysuo,mOTyumprto.vet( Re u tu;y;'Tvyv;mopU,;R"svRmnorq;" 82 pU,c{opm'vK]'Sv;demtrsopmm( R ' O n.Rrpbsuo,k;m;s_Symesd; 83 ' EtNmTv;xu.k;y;RsvRd;tup;my e its;vcn'Tv;p[s;c;.vt" 84 u a;Tm;nmpyRy;m;smohn;yppIlk; b[doptTsv|D;Tv;sSmym;hst( 85 svRsTvtD;nIp[.;v;TpUvkmR," R .Imv;c kq'svRtDo.Udbdonr;/p" 86 ( [ 87 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t;pc;.vTk]cv;kctuy' tNmekqysvRDklkSycsuvtm( 87 e [ pulSTyv;c tSmevpurj;t;v;k;aqonOp 88 e vOijSyd;y;d;vp[;j;itSmr;bu/;" /Oitm;'StvdxIRcv;v,RStpo/k" 89 n;mt"kmRtwvsudr{Sytest;" u tpsebr.veW;'vijjNmn;' 90 u w y;Sy;m"prm;'smUcSteijsm;" u teW;'vcn'Tv;sudr{omh;tp;" 91 u v;cdIny;v;c;kmetiditpu]k;" a/mREWv"pu];pt;t;nTyuv;ch 92 vOptrmuTsOJydr{'vnv;snm( ' Kvnu/moR].vt;m;'TyKTv; gitmevc 93 cuStekLpt;vOStvt;tvcX,u v[tmetTpur;r;D"sted;Syitpukl' 94 /n'g;[ msh;,p[.;tep#tStv k=e]tyvp[;Vy;/;dxpurtye 95 eu e eu k;l'jremg;.Ut;v;k;Stum;nse O TyuKTv;ptr'jGmuStevn'tpsepn" 96 u vOopsijor;jn(jg;mSv;qRsye a,uhon;mvw.;[ j"p;l;/pit"pur; 97 pu];qIRdvdevxpyon'pt;mhm( e e ' a;r;/y;m;sv.utIv[vtpr;y," 98 ' [ tt"k;lenmht;tuStSypt;mh" vr'vry.{'tdye.IPst'np 99 e O a,uhv;c pu]mdihdevxmh;blpr;mm( ' ee e p;rg'svRv;n;'/;mRkyogn;'vrm( 100 svRsTvtD'mdihyognm;Tmjm( ee 88 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] EvmSTvitv;Tm;tm;hprmer" 101 pXyt;'svR.t;n;'t]wv;'tr/Iyt U tt"stSypu]o.Udbd"p[t;pv;n( 102 ( [ svRsTv;nukpIcsvRsTvbl;/k" svRsTvtDsvRsTverer"103 aqsTvenyog;Tm;sppIlkm;gt" y]tTk$mqunrmm;,mvSqtm( 104 ' tt"s;sitdO;p[hs'tsvSmt' R ' u kmPy;x'km;n;s;tmpOCzrerm( 105 sitv;c akSm;dith;soy'kmqRm.vOp h;Syhetnj;n;mydk;let'Tvy; 106 'u avd{;jpu]os*t'ppIlk.;iWtm( r;gvirsoTpmet;Sy'vr;nne 107 nc;NyTk;r,'k'c;Syhet"xucSmte u ns;mNytt'dvIp[;h;lIkmd'tv 108 e ahmevhhst;njIvyeTvy;/un; e kq'ppIlk;l;p'mTyoRvsur;te 109 e tSm;vy;hmev;hst;kmt"prm( ttonror;j;jD;suStcohre" 110 a;Sq;ynym'tSq*sr;]mkLmW" Sv;Ntep;[ ht'b;p[.;tepyR$Npurm( 111 [ vOijom;;Ky'sv|D;Syitteip[y; TyuKTv;'tdR/b;p[.;tecnOp"pur;t( 112 e [ ngRCzNmN]siht"s.;yoRvmg[t" O gd'tvp[m;y;'tvcsddxRh 113 ' ' O ' b[;,v;c yevp[m:y;"kj;'gleWd;x;Stq;d;xpurmg; u u e O k;l'jresccv;k;yem;nset]vs'its;" 114 e Ty;k<yRvcStSyspp;txuc;Nvt" 89 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION j;itSmrTvmgm*cm'i]vr;Tmj* 115 k;mx;S]p[,t;tub;.[Vy"stub;lk" e p'c;litlokWvut"svRx;S]vt( 116 u pu@rIkop/m;RTm;vedx;S]p[vtRk" ' .UTv;j;itSmr*xok;Tpitt;vg[tStq; 117 h;vy'kmRv.[;"k;mt"kmRb/n;t( ' Ev'vlPybxS]ySteyogp;rg;" 118 vSmy;Cz^;m;h;Mym.n'pun"pun" stutSmw/n'dv;p[.tg[;ms'ytm( 119 U u vsOJyb[;,'tcvO/nmd;Nvtm( ' ' a;TmIy'npit"pu]npl=,s'ytm( 120 O 'O u vvKsen;./;n'cr;j;r;Jye>yWecyt( m;nsesllesvettSteyogn;'vr;" 121 R b[d;dyStSmNptO._;vmTsr;" sit;.vd(/;mywvtvdxRtm( 122 O r;jNyogfl'sv|ydetd.l+yte tqeitp[;hr;j;ppurSt;d.n'dyn( 123 TvTp[s;d;idd'sv|mywvp;[ Pyteflm( 124 ' ttSteyogm;Sq;ysvREvvn*ks" b[r'/,prm'pdm;puStpobl;t( 125 e[ Evm;yu/nv;'SvgRmo=su%;nc R' p[yCz'itsutr;Jy'n,;'t;"pt;mh;" 126 ' O u d'cptOm;h;TMy'bdSyvwnp [ O ije>y";vyei;n(,oitp#tepv; kLpko$xt's;g[blokmhIyte 127 ' [ it Ip;pur;,epqmesi%'@ptOm;h;TMykqn'n;mdxmo?y;y" 10 [ O Ek;dxo?y;y" .Imv;c kSmNv;sr.;get;I;'sm;cret( u 90 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tIqeWkWv;'t'bfl'ij 1 Ru u w pulSTyv;c tIq|tpkr'n;myutm'SmOtm( uu e sveW;'ijmu:y;n;'mnorqmvSqtm( 2 R t]d't'jmnNt'.vit/[vm( u pt,;'vLl.'nTymOWI,;'prm'mtm( 3 n'd;qllt;tIq|m;y;purIxu.; tq;m]pd'r;j'Stt"kd;rmumm( 4 g'g;s;grmTy;"svRtIqRmy'x.m( u tIq|bsrStCzt&sll'x.m( 5 [ u tIq|tnmW'n;msvRtIqRflp[dm( uw g'goedStugomTy;'y]oUt"sn;tn" 6 tq;yDvr;hStudvdevxUl/Ok e y]tTk;'cn'd;nm;dx.ujohr" 7 nemStu/mRcSyxI,;Ry];.vTpur; tdetwmx;r<y'svRtIqRnWevtm( 8 devdevSyt];pvr;hSycdxRnm( y"p[y;itspUt;Tm;n;r;y,purvjt( 9 ' [ e kok;mu%pr'tIqRmN{m;goRpl+yte ' aq;pptOtIq|tb,oVy_jNmn" 10 u [ pukr;r<ys'Sqos*y]dev"pt;mh" vr'cdxRnmpvgRflp[dm( 11 ' e t'n;mmh;pu<y'svRp;pnWUdnm( y];on;rs'hStuSvymevjn;dRn" 12 tIqRm=umtIn;mpt,;'cxu.;vh; tuyNtptronTy'gg;ymuns'gme 13 ' k=e]mh;pu<y'y]m;goRpl+yte ' a;pptOtIq|tsvRk;mflp[dm( 14 u nIlk<#mit:y;t'ptOtIq|nr;/p tq;.{sr"pu<y'srom;nsmevc 15 91 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m'd;knItq;Czod;vp;x;csrSvtI svRm]pd'tn;q'mh;flm( 16 =p[;ndItq;pu<y;tq;k;lrxu.m( tIqoRdhroedg.R.dmh;lym( 17 e' ' e' .{er'v,upd'nmRd;;rmevc gy;p'@p[d;nensm;Ny;mRhWRy" 18 Et;nptOtIq;RnsvRp;phr;,c Smr,;dplok;n;'kmu;p[d;yn;m( 19 k;r'ptOtIq|tk;verIkplodkm( u s'.d<@veg;y;'tqwv;mrk$km( 20 e k=e];igu,tSmNSn;n;idk.vet( ' xuKltIq|tv:y;t'tIq|somer'prm( 21 u svRVy;/hr'p<y'fl'ko$gu,;/km( u ;ed;netq;homeSv;?y;yec;ps/* 22 k;y;v;roh,'n;mdevdevSyxUln" avt;r'rocm;n'b;[ ,;vsqex.e 23 u j;t'tTsumh;pu<y'tq;cmR<vtIndI xUlt;pIpyo,Icpyo,Is'gmStq; 24 mh*W/Ic;r,;cn;gtIqRpvRnI [ mh;ve,;ndIpu<y;mh;x;lStqwvc 25 gomtIv,;tIq|h*t;xn'prm( .wrv'.gtgcg*rItIqRmnumm( 26 O u 'u ' tIq|vn;ykn;mvS]ermnumm( w tq;p;phr'n;mpu<y;ve]vtIndI 27 mh;{'mh;lg'dx;,;Rcmh;ndI xt{;xt;;ctq;ptOpd'prm( 28 u a'g;rv;ihk;td**xo,``Rr* k;lk;cndIpu<y;ptr;cndIxu.; 29 Et;nptOtIq;RnxSy't;nd;nyo" e ;metWy'tdn'tfl'SmOtm( 30 eu 92 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] xt;v$;ndIJv;l;xrIcndItq; ;rk;,tIq|ctq;udKsrSvtI 31 ndIm;lvtIn;mtq;cgrk,Rk; /Utp;p'tq;tIq|smu{d=,etq; 32 e gok,oRgjk,Rtq;cndIxu.; Ixwlx;ktIq|cn;rs'hmt"prm( 33 ' mhe{ctq;pu<y;pu<y;c;pmh;ndI '' Etevpsd;;mn'tfld'SmOtm( 34 dxRn;dppu<y;ns"p;phr;,vw tug.{;ndIpu<y;tq;crqIitc 35 ' .Imer',ve,;k;verIc;'jn;ndI ndIgod;vrIpu<y;i]s'?y;pU,mmm( 36 R u tIq|]ybkn;msvRtIqRnmStm( w ' y];Ste.gv;N.Im"Svymevi]locn" 37 ;metWsveWd'ko$gu,.vet( eu Ru ' Smr,;dpp;p;nv[jitxt/;nOp 38 ' Ip,;RcndIpu<y;Vy;stIqRmnumm( tq;mTSyndIk;r;xv/;r;tqwvc 39 .vtIq|cv:y;t'p<ytIq|cx;tm( u pu<y'r;mer't,;purml'prm( 40 u a'g;rkcv:y;tm;TmdxRml'bWm( u vTsv[;ter'tq;gok;mu%prm( 41 ' govRnhr'{prN{'pqdkm( ' 'u O U sh;='ihr<y;='tq;ckdlIndI 42 n;m/ey;nctq;tq;s*mi]s'gtm( '{nIl'mh;n;d'tq;cip[ymelkm( 43 Et;Nypsd;;epxSt;Ny/k;nc [ EteWsvRdv;n;'s;'n?y'p#teyt" 44 u e d;nmetWsveW.veTko$xt;/km( eu Ru b;d;cndIpu<y;tq;sv$'x.m( 45 u 93 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tIq|p;xupt'cvndIpyR$k;tq; w ;metWsveWd'ko$xtorm( 46 eu Ru tqwvp'ctIq|cy]god;vrIndI yut;lgshe,sVyetrjl;vh; 47 j;mdGNySytIq|mod;ytnmumm( p[tIkSy.y;Ts;y]god;vrIndI 48 tIq|tVykVy;n;mPsrog,s'ytm( u ;;d;nk;y|ct]ko$xt;/km( 49 tq;shlg'cr;`vermumm( seN{k;l;ndIpu<y;t]xogt"pur; 50 nhTynmuc'm]'tps;SvgRm;v;n( t]d'nrw";mn'tfld'.vet( 51 pukr'n;mvwtIq|x;lg[;m'tqwvc xo,p;tv:y;toy]vw;nr;xy" 52 tIq|s;rSvt'cvSv;mtIq|tqwvc w ml'dr;ndIpu<y;k*xkc'{k;tq; 53 vd.;Rc;qveg;cpyo,Ip[;m%;pr; u k;verIcor;'g;ctq;j;l'/rogr" 54 EteW;tIqeW;m;n'TymXnute u Ru lohd'@tq;tIq|c]k$Stqwvc 55 ' idVy'svR]g'g;y;Stq;n;St$'x.m( u kBj;m[ktq;tIqRmvxIpuln'tq; 56 U R s's;rmocn'tIq|tqwvA,mocnm( EteWptOtIqeW;m;n'TymXnute 57 u Ru ah;s'tq;tIq|g*tmermevc tq;vstIq|c.;rt'ctt"prm( 58 b[;vt|kx;vt|hstIq|tqwvc ' p'@;rkcv:y;t'x%o;r'tqwvc 59 ' .;'@r'bLvkcnIlpvRtmevc tq;cbdrItIq|svRtIqererm( 60 R 94 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vsu/;r;y'tIq|r;mtIq|tqwvc jy'tIvjy;cwvxuKltIq|tqwvc 61 EWu;p[d;t;r" p[y;'itprm'pdm( tIq|m;tOghn;mkrvIrpurtq; 62 O' ' sgod;vrIn;msvRtIqererm( R t];'pd;tVymn'tflmIPsu." 63 [ kk$eWgy;pu<y;pu<y'r;jgOhvnm( u ' CyvnSy;m'p<y'ndIpu<y;pun"pun; 64 u vWy;r;/n'p<y'ndIy;tupn"pun; u u y]g;q;vcritb[,;prkitRt; 65 EVy;bhv"pu];yekopgy;'vjt( [ e yjetv;me/nnIl'v;vOWmuTsOjt( 66 e e EW;g;q;vcrittIqev;ytneWc R u svemnuy;r;je{kRyt"sm;gt;" 67 R ' ' kmSm;kklky;'y;Syity"sut" e p[I,yyitt;n(gTv;spUv;|Stq;pr;n( 68 m;t;mh;n;mPyevitreW;cr'tnI ' u g'g;y;mSqncy'gTv;=ePSyity"sut" 69 itlw"s;.v;Rpd;Sytecjl;'jlm( ar<yi]tyev;pp'@d;n'kryit 70 p[qm'pkr;r<yenmWetdn'tr' u w /m;Rr<y'pn"p[;Py;'.KTy;p[d;Syit 71 u gy;y;'/mRpv;srsb[,Stq; Oe gy;xIWRv$ecvpt,;'dm=ym( 72 w v[jNTv;nv;p'ySTv?v;n'prspRit nrkSq;NptNsopSvg|nyitsTvr' 73 kltSynr;je{p[to.vitkn e ' e p[tTv'mo=.;v'cp'@d;n;gCzit 74 e EkomunSt;m[kr;g[hSto;m[Wmlsll'dd;it eu U e a;m[;s_;"ptrtO;Ek;y;qRkrIp[s; 75 95 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gy;y;'p<@d;nSyn;Ny;n'vxyte Eknp'@d;nentO;Stemo=g;mn" 76 /;Nyp[d;n'pvr'vd'itvsupd;n'ctq;munI'{;" [ [ gy;sutIqeWnrw"p[d'tmRhtpvr'vd'it 77 Ru e 'u [ sv;RTmn;sucn;mh;clmh;ndI yetpXy'itt;'gTv;m;nsed=,ore 78 u p[,Myijmu:ye>y"p[;' twjNR mn"fl' yidCzitvwmTyRStd;oTys'xym( 79 EWtUxt"p[o_StIq;Rn;'sg[homy; v;gIxopnxKnoitvStr;Tkmum;nuW" 80 sTy'tIq|dy;tIq|tIqRmN{yng[h" v,;Rm;,;'ghptIq|xmd;tm( 81 ee yeWtIqeWyCz^;'tTko$gu,myte u Ru gy;y;'yuv;'tCz^;mpvgRdm( 82 w ySm;Sm;Tp[yentIqe;'v/Iyte R p[;t"k;lomut;|S]INs'gvSt;vdevtu 83 m?y;S]mutR"Sy;dpr; Stt"prm( s;y;S]mutR"Sy;Cz^;'t]nk;ryet( 84 r;=sIn;ms;vel;gihRt;svRkmRsu aomut;RVy;:y;t;dxp'ccsvRd; 85 t];momutoRy"sk;l"ktp"SmOt" m?y;;TsvRd;ySm;Nm'dI.vit.;Skr" 86 tSm;dn'tfldSt];r'.ovxyte %@gp;]'cktpStq;nwp;lkblm( 87 Km'd.;RStl;g;vod*ih];m"SmOt" p;p'kTstmTy;StSyt;pk;r," 88 a;vetytStSm;Tktp;itvut;" e ?v|m;RTktp;Nm|cctuym( 89 u muRpckcvSv/;v;cnmyte ' w v,udhsmut;"kx;",itl;Stq; 90 e U 96 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ;Syl=,'k;lmitp[;mRnIiW," itlodk;'jldeyojl;'ttIqRv;s." 91 R e sd.RhStenkngOh;'gmyit w e pu<y'pv]m;yuy'svRp;pvn;xnm( 92 b[,;cwvkqt'tIqR;;nuktRnm( ,oity"p#;pIm;Ns'j;ytenr" 93 ;k;lecv_Vy'tq;tIqRnv;s." svRp;popx;'NTyqRml+mIn;xn'mt' 94 d'pv]'yxson/;nmd'mh;p;tkn;xn'c b[;k{wr.pUjt'c;Sym;h;TMymuxittJD;" 95 ' itIp;pur;,epqmesi%'@;p[kr,'n;mEk;dxo?y;y" 11 [ O ;dxo?y;y" .Imv;c somv'x"kq'j;t"kqy;]vx;rd txktr;j;nob.Uv" kitRvRn;" 1 e u u pulSTyv;c a;idob[,;pUvmi]"sgRv/*pur; R an'tr'n;mtp"sOq|tv;Nv.u" 2 yd;n'dkr'b.gvNKlexn;xn' [ b[{eN{sUy;R,;m>y'trmtI'i{y' 3 x;Nt'Tv;Tmmns;tdi]"s'ymeSqt" m;h;TMy'tpsov;pprm;n'dk;rk 4 ySm;xpit"s;|smyetd/it" t';csomentSm;Tsomo.vi.u" 5 aqsu;vne];>y;'jl't];i]s'.vm( otyim%l'JyoTy;scr;crm( 6 tixojgOSt]S]Ipe,;sCzy;" g.oR.Tvodret;s;'Sqt" soPyi]s'.v" 7 U a;x;mumcg.mx_;/;r,ett" u u RR 97 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sm;d;y;qt'g.RmkTyctum%" 8 e Ru yuv;nmkrod(b;sv;Ry//r'nrm( [ u Sy'dneqshStenvedx_myep." 9 [u a;roPylokmnyd;TmIy'spt;mh" ttob[iWR."p[o_SmTSv;mI.vTvym( 10 AiW.devg'/vwrPsro.Stqwvc R R StUym;nSytSy;.Ud/kmhd'trm( 11 tejovt;n;d.vvidVy*W/Ig," tIir/k;tSm;{;]*.vitsvRd; 12 ten*W/Ix"somo.Udijevpihg<yte ( ved/;m;rs;y'yidd'm@l'x.m( 13 ' u =IytevRtcvxuKle,ecsvRd; e w v'xit'ctq;sd="p[;cetsodd* 14 pl;v<ys'y_;StSmwkNy;" suvcRs" u tt" x_sh;,;'sh;,dxwvtu 15 tpk;rxIt;'xvR,u?y;nwktTpr" u ttStu.gv;'StSmwn;r;y,ohr" 16 vr'v,Ivcov;cprm;Tm;jn;dRn" O ttovv[vr'som" xlokyj;Myhm( 17 e p[Ty=mev.o_;ro.v'tm mm'idre u r;jsUysrg,;b[;;yectuvR/;" 18 e u r=p;l"suroSm;km;St;'xl/rohr" U tqeTyu_"sm;jer;jsUytv,un; 19 'u hot;i].Ogr?vyu;t;cctum%" R u R Ru b[TvmgmSyp{;hr"Svym( 20 sdSy;"svRdv;Stur;jsUyv/"SmOt" e vsvo?vyRvStiedv;Stqwvc 21 e ]wloKy'd=,;tenATvG>y"p[itp;idt; som"p[;Py;qdup[;Pymwy| sOisTt' 22 slokkn;qTv'p;[ SSvtps;td; 98 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kd;cdu;ngt;mpXydnekpup;.r,opxo.;m( 23 bOht'bStn.;r%ed;'pp;v.'gPe yitdubl;'gI' u R .;y;|ct;'dvgurorn'gb;,;.r;m;ytc;ne];' 24 e t;r;'st;r;/pit"Smr;tR"kxWjg[;hvv_.Um* eu s;pSmr;t;Rshtenremt{Upk;'Ty;tm;nswv 25 e cr'vTy;qjg;mt;r;'v/ughITv;SvgOhttop RO ' ntOir;sITSvgOhptSyt;r;nur_Sysu%;gmeWu 26 e bOhSpitStirh;dG/Std?;nnwkmn;b.Uv xx;kx;p'ncd;tumSmwnm']xS];vWwrnek" 27 tSy;pktuvv/wp;ywnv;.c;rwrpv;g/Ix" | Rw sy;cy;m;sttStudvsom'Sv.;y;Rqmn'gt" 28 e ' R sy;Cym;nopdd*n.;y;|bhSpte"k;mvxenmoiht" O mhere,;qctum%ns;?ywm"shlokp;lw" 29 Ru e R dd*yd;t;'nkq'cid'dStd;xv"o/prob.Uv u yov;mdevp[qt"pOqVy;mnek{;cRtp;dp" 30 tt"sxyogrx" pn;kbOhSpte" ehvx;nub" /nugiOR hTv;jgv'pr;rjRg;m.Utrsju" 31 u e yu;ysomenvxeWdIStOtIyne];nl.ImvK]" shwvjGmug,er;,;'v'x;/k;Wirqog[mitR" 32 U y=er;,;'sg,wrnekytoNvg;TSy'dns'Sqt;n;' Ru vet;ly=orgkr;,;'pencwkntq;bud;n;m( 33 R l=wS].;Rdx.Irq;n;'somoPyg;]vvOmNyu" xnwr;'g;rkvOtej;n=]dwTy;surswNyyu_" 34 jGmu.ystqwvlok;/r;vnIpsmu{g.;R" R ' ssommev;>ygmTpn;kgOhItdI;S]vx;lvi" 35 aq;.vIW,.ImsomswNyySy;qmh;hvos* axeWsTv=yTp[vStI+,p[/;noJvlnwkp" 36 O xS]wrq;NyoNymxeWswNy'yojRg;m=ymugtI+,w" [ pt'itxS];,tqoJvl;nSv.Ump;t;lml'dh'it 37 R {" o/;d(bxromumocsomopsom;S]mmo`vIy| [ 99 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tyonRp;tensmu{.UMyorq;'tr=Syc.Iitr;sIt( 38 td;suyjgt;'=y;yp[vm;loKypt;mhop u ' O tt"p[vXy;qkq'cdevnv;ry;m;ssur" shwv 39 w ak;r,'k'=yn;n;'somTvy;pIdmk;yRk;y| ySm;TprS]Ihr,;ysomTvy;t'ymtIv.Imm( 40 u p;pg[hSTv'.vt;jneWp;poSyl'vimu%;xn;'Tv' u .;y;Rmm;mpRyv;KpteSTv'pm;,yevmdIyv;cm( 41 [ tqeitcov;cihm;'xm;lIyu;dp;;mdt" p[x;'t" u bOhSpitSt;mqgOt;r;'ojg;mSvgOhc{" 42 ' pulSTyv;c tt" s'vTsrSy;'t;dx;idTys." e idVypIt;Mbr/roidVy;.r,.UiWt" 43 t;rodrvn;Nt"km;rSsUys." R sv;Rqx;S]vi;n(hStx;S]p[vRk" 44 R n;my{;jpu]oy'vutor;jvwk" r;D"somSypu]Tv;{;jpu]obu/"SmOt" 45 jn;n;'tstej;'ssv;R<yev;=plI u b[;;St]c;jGmudv;deviWR."sh 46 Re bOhSpitgOhsvej;tkmoRTsvetd; e R pp[CzStesr;St;r;'knj;t"km;rk" 47 u tt"s;lt;teW;'nk'cdvdd; pun"punStd;pO;ly'tIvr;'gn; 48 somSyeitcr;d;httogO ;i/u"sut' bu/Tykro;mp[;d;{;Jy'c.Utle 49 a.Wektt"Tv;p[d;nmkroi.u" g[hm?y'pd;y;qb[;b[iWR.yut" 50 [ R pXyt;'svR.t;n;'t]wv;'tr/Iyt U lodrec/mRb/"pu]mjIjnt( 51 ' u ame/xt's;g[mkroSSvtejs; purv;it:y;t"svRloknmSt" 52 100 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ihmvCz%rerMyesm;r;?ypt;mh' lokyRmg;{;jNsIppitStd; 53 kxp[.tyodwTy;StOTyTv'sm;gt;" O vRxIySypITvmgm{Upmoiht; 54 sIp;vsumtIsxwlvnk;nn; /me,p;lt;tensvRlokihtwiW,; 55 R c;mrg[h,;kitR"Svy'cv;'gv;ihk; w b[p[s;d;v{odd;v;Rsn'td; 56 'e /m;Rqk;m;N/me,smveto>yp;lyt( R R /m;Rqk;m;St'{m;jGmu"k*tuk;Nvt;" 57 R jD;svStrt'kq'pXyitn"smm( .KTy;cttSteW;m~yRp;;idktt" 58 a;sn]ym;nIyidVy'knk.UW,m( nveXy;q;kroTpUj;mIWme/k;'pn" 59 R u jGmtuSt*ck;m;q;Rvitkop'nppit O'[ aqR"x;pmd;Smwlo.;v' n;xmeys 60 k;moPy;htvoNm;do.vt;g'/m;dne km;rvnm;Tyvyog;ovRxI.v;t( 61 /moRPy;hcr;yuSTv'/;mRk.vys s'titStvr;je{y;vd;c'{t;rkm( 62 xtxovOm;y;itnn;x'.vy;Syit u Wi'vW;R,coNm;dvRxIk;ms'.v" 63 acr;dev.;y;Rpvxmeyitc;Psr;" TyuKTv;'tdR/" sver;j;r;Jy'td;Nv.Ut( 64 u R ahNyhndev{{y;itpurv;" 'e ' ' kd;cd;rq'd=,;'brc;r,; 65 s;/|x,sopXyIym;n;mq;'bre kxn;d;nve{,c]le%;mqovRxIm( 66 'e t'vnjRTysmrevv/;yu/p;tnw" pur;xopsmreynvj[IvnjRt" 67 e 101 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m]Tvmgmenp[;d;id'{;ycovRxI' tt"p[.itm]TvmgmTp;kx;sn" 68 O svRlokitxyt'prvsmevtm( u p[;hvj[ItustonIyt;mymevc 69 'u s;purvs"p[ITywc;g;yrt'mht( l+mISvy'vr'n;m.rtenp[vitRtm( 70 menk;'covRxI'r.;'nTy?vmitc;idxt( ' O nntRsly't]l+mIpe,covRxI 71 s;purvs';nOTy'tIk;mpI@t; vSmOt;.ny'sv|yTpur;tncoidtm( 72 xx;p.rt"o/;iyog;Sy.Utle p'cp'c;xdBd;nlt;.Ut;.vys 73 ttStmUvxIgTv;.;Rrmkror' R x;p;nu.vn;'tcvRxIbu/sUnn; 74 e u ajIjnTsut;n*n;mtSt;bo/me a;yud!;yuvXy;yubl;yu/iOR tm;Nvsu" 75 RO R R idVyj;yu"xt;yusveidVybl*js" R a;yuWonW"pu]ovOxm;Rtqwvc 76 rjd|@ovx;%vIr;"p'cmh;rq;" rje"pu]xt'jDer;jey;itvut' 77 rjr;r;/y;m;sn;r;y,mkLmW' tps;toiWtov,uvrp;[ d;NmhIpte" 78 R' dev;surmnuy;,;m.UTsvjyItd; aqdev;surym.UWRxt]ym( 79 ' u p[;dxyo.IRmnkijyItyo" ' ttodev;sur"pO"pOqGdevtum%" 80 w Ru anyovRjyIk"Sy;{jyR]itsob[vIt( e jy;yp[;qRtor;j;sh;ySTv'.vSvn" 81 dwTyw"p[;hyidSv;mIvo.v;mttSTvlm( n;sur"p[itp'tTp[itp'srStd; 82 w uw 102 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Sv;mI.vTvmSm;kbln;xyviW" ttovn;xt;"sveyv?y;vj[p;,n" 83 R e pu]TvmgmuStSye{"kmR,;tt" ' dve{;ypur;r;Jy'jg;mtpserj" 84 ' rjpu]Std;z'bl;id'{Syvwyd; w yD.;gr;Jy'ctpoblgu,;Nvtw" 85 r;Jy.[Stt" xorjpu]npI@t" p[;hv;cSpit'dIn" pI@toSmrje"sut" 86 w nyD.;gor;Jy'mpI@tSybOhSpte e r;Jyl;.;ymey'v/TSv/W,;/p 87 ttobOhSpit" xmkroldipRtm( g[hx;'itv/;nenp*iknckmR,; 88 gTv;qmohy;m;srjpu];NbOhSpit" jn/m|sm;Sq;yvedb;'s/mRvt( 89 ved]yIpr.[;'k;r/W,;/p" vedb;;n(prD;yhetv;dsmNvt;n( 90 u j`;nxovj[,sv;RN/mRbiht;n( e nWSyp[v+y;mpu];Nswv/;mRk;n( 91 yityRy;itXxy;Ritr"prEvc ayitvRyitwvswtvxvRn;" 92 e ' yit"km;r.;vepyogIvw%;nso.vt( yy;itrkro{;Jy'/mwkxr,"sd; 93 R xmR;tSy.;y;R.iht;vOWpvR," Uu .;gRvSy;Tmj;cwvdevy;nIcsuvt; 94 [ yy;te"p'cd;y;d;St;Np[v+y;mn;mt" devy;nIydup]tvsc;PyjIjnt( 95 ' u ' u R 'u tq;&m,'pxmR;jnyTsut;n( U' ydu"pU.rtStevvxvvRn;" 96 w ' pUrov|xpv+y;my]j;tosp;qRv '[ ydoStuy;dv;j;t;y]t*blkxv* 97 103 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .;r;vt;r,;q;Ryp;'@v;n;'iht;yc ydo"pu];b.Uvp'cdevsutopm;" 98 u shjq;Jye"o;nIlokor`u" shjtod;y;d"xtj;mp;qRv" 99 xtjtd;y;d;S]y"prm/;mRk;" hwhyhywvtq;t;lhyy" 100 hwhySytud;y;do/mRn]"p[itut" e /mRn]SykitStushtStSyc;Tmj" 101 e ' s'htSytud;y;domihm;;mp;qRv" a;sINmihmt"pu]o.{sen"p[t;pv;n( 102 v;r;,Sy;m.U{;j;kqt"pUvmvih R e .{senSypu]Studdmon;m/;mRk" 103 uR dudmSysuto.Imo/nkon;mvIyRv;n( R /nkSysut;;sn(cTv;rolokvut;" 104 t;"tvIyRt/m;Rtqwvc t*j;ctuqoR.TtvIy;Rsojun" 105 U R j;tob;she,sIperonOp" vW;RyttpStepdr'pqvIpit" 106 u' eu O dm;r;/y;m;sk;RvIyoRi]s'.vm( tSmwdovr;Np[;d;tur"puWom" 107 pUvb;sh'tsvv[r;jsm" | u e a/m|?y;ym;nSy.Iit;pnv;r,m( 108 yunpOqvI'jTv;/me,;v;Pyvwblm( e R s'g;[ mevtRm;nSyv/wv;/k;vet( 109 EtenyvsumtIsIp;spn; e ' sod/pr=;=;]e,v/n;jt; 110 jDeb;sh'cCztStSy/Imt" sveyD;mh;b;hoStSy;sN.Urd=,;" 111 R svek;'cnyUp;Stesvek;'cnveidk;" R R svedvs'p;[ ;vm;nSqwrl'tw" 112 Re w 104 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] g'/vwrPsro.nTymev;psevt;" R ySyyDejg*g;q;g'/voRn;rdStq; 113 ' k;RvIyRSyr;jWemihm;n'nrI+ys" R R nnUnk;RvIyRSygit'y;Sy'itp;qRv;" 14 ' yDwd;RnStpo.vme,utnc w e sIp;nnucrn(vgnpvnopm" 115 e e p'c;xIitsh;,vW;R,;'cnr;/p" sIppOqVy;cvtIRb.Uvh 116 sEvpxup;lo.UT=e]p;l"sEvih sEvvO;pjRNyoyogTv;djuno.vt( 117 R yos*b;she,Jy;`;tki#nTvc; .;itrXmshe,x;rdenv.;Skr" 118 e EWn;mmnuyeWm;ihmTy;'mh;uit" u EWvegsmu{Syp[;vO$k;le.jetvw 119 ' ( @teSvsu%;yevp[itotomhIpit" lln;"@t;tenp[itbomRm;lnI 120 mR.k$m;l;s;x'kt;>yeitnmRd; u[ EWEvmnov|xTvvg;heNmh;,Rvm( 121 e kre,oOTyvegtk;mnIp[I,nentu 'u tSyb;she,=o>ym;,emhod/* 122 .v'itlIn;ne;"p;t;lSq;mh;sur;" tdU=o.ckt;amOtoTp;dx'kt;" 123 nt;nlmU;Rno.v'itcmhorg;" EW/NvIcc=epr;v,'pits;yk;n( 124 [ EW/NvI/nugTs_pc."xrw" RO ' l'kxmohyTv;tusbl'r;v,'bl;t( 125 ' njRTyb(v;Tv;nIym;ihmTy;Mbb'/tm( ttogtoh'tSy;g[ajunsps;dyn( 126 e R' '[ mumocr;jn(p*]'ms:y'Tv;cp;qRv" e tSyb;shSyb.UvJy;tlSvn" 127 105 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yug;'t;e"p[vSyyq;Jy;tln"Svn" O ahobl'v/evIRy.;gRv"syd;Cznt( 128 | mO/sh'b;n;'hmt;lvn'yq; e e y'vsStusojunxv;Nv.u" 129 ' R' ySm;n'pdG/'tvutmmhwhy [ e ' tSm;edt'kmRtmNyohnyit 130 u zTv;b;sh'tpmQytrs;blI e[ tpSvIb[;,STv;'vv/yits.;gRv" 131 w tSyr;moqh't;sINmunx;pen/Imt" tSypu]xt'Tv;sITp'ct]mh;rq;" 132 t;S];bln"xUr;/m;RTm;nomh;bl xUrsenxUr/Oovw,Evc 133 jy(vj"svwkt;RavNtrs;pit" jy?vjSypu]Stut;lj'`omh;bl" 134 tSypu];Xxt;Nyevt;lj'`;itSmOt;" teW;'pckl;Ny;sNhwhy;n;'mh;Tmn;m( 135 ' vIitho];s'j;t;.oj;;v'tyStq; tu@kr;v;'t;St;lj'`;"p[kitRt;" 136 ' vIitho]sut;pan'ton;mvIyRv;n( dujyStSypu]Stub.Uv;m]kWR," 137 R s;venmh;r;j"p[j;/me,p;lyn( R k;tRvIy;Rjnon;mr;j;b;sh/Ot( 138 Ru yens;grpy|t;/nuW;njRt;mhI yStSyktRy;mkLymuTq;ym;nv" 139 e ntSyvn;x"Sy;'cl.tepn" u k;tRvIyRSyyojNmkqyeidh/Imt" yq;y;yq;d;t;SvgRlokmhIyte 140 it Ip;pur;,epqmesi%'@yduvxktRnn;m;dxo?y;y" 12 [ O ' ' 106 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ]yodxo?y;y" pulSTyv;c oo",uTv'r;je{v'xmumpUWm( ' ySy;Nvv;yes.tov,uvOR ,kloh" 1 'U oorev;.vTpu]ovOjnIv;Nmh;yx;" tSypu]o.vTSv;it"kxkStTsuto.vt( 2 ' kxkor.vTpu]on;;c]rqoSytu ' xxb'drit:y;tvtIRb.Uvh 3 u a];nuvxXlokoy'gItStSypur;.vt( ' xxb'doStup];,;'xt;n;m.vCztm( 4 u /Imt;'c;p;,;'.r{v,tejs;m( U teW;'xtp[/;n;n;'pqs;;mh;bl;" 5 O u pOqv;"pOqyx;"pOqtj;"pOqv" u u ue U pOqkitR" pOqmtor;j;n"xxb'dv" 6 u u x'sitcpur;,D;"pOqvsmumm( ' u tt;Sy;.vNpu];"xn;x]ut;pn" 7 pu]oxnsStSyxneyn;Rmsm" u a;sIt(xneyo"pu]oy"sKmkvcomt" 8 nhTyKmkvcoyuyvx;rd" e u /Nvnovv/wb;R,rv;PypOqvImm;m( 9 w ame/dd;{;j;b[;,e>yd=,;' e jDetKmkvc;Tpr;vOTprvIrh; 10 u tTpu];jDrepcmh;vIyRpr;m;" ' KmeW"pOqKmJy;m`" pr`ohr" 11 u u pr`'chr'cvvdehSq;pyTpt; w e KmeWr.v{;j;pOqKmStq;y" 12 u u t;>y;'pv;[ jtor;Jy;JJy;m`ovsd;me [ p[x;'t;mSqStub;[ ,envbo/t" 13 jg;m/nur;d;ydexmNy'?vjIrqI nmRd;t$Ek;kkvl'vkxRt" 14 O 107 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION A=v'tgr'gTv;mu_mNywp;vxt( ' Jy;m`Sy;.v;y;RxBy;pr,t;stI 15 w apu]oPy.v{;j;.;y;RmNy;mc'tyn( tSy;sIijyoyut]kNy;mv;Pys" 16 e .;y;Rmv;cs'];s;TuWytxcSmte u e 'e u EvmuKTv;b[vIdenkSykyWitvw 17 ' ' ue r;jov;c yStejnytep]StSy.;y;R.vyit u tSy;"s;tpsog[,kNy;y;" s'psyt 18 e [ U pu]vd.|s.g'xBy;pr,t;stI ' u w r;jpu}y;'tv;'s*uW;y;'qk*xk* 19 u lomp;d'ttIy'tp]prm/;mRkm( O uu' p;id.oRjnyCzUrr,vx;rdm( 20 ' lomp;d;Tmjob.[/iOR tStSytuc;Tmj" u k*xkSy;TmjeidStSm;wnOp;"SmOt;" 21 qovd.Rp]oy"kitStSy;Tmjo.vt( u kt/SttojDe /O;TsO" p[t;pv;n( 22 e RO sOSypu]o/m;RTm;nvO" prvIrh; nvOpu]od;x;hoRn;;stuvdUrq" 23 d;x;hRp]o.ImStu.Im;ImUtCyte u jImUtpu]ovitStSy.Imrq"sut" 24 aq.ImrqSy;ppu]onvrq"kl tSyc;sIxrq" xknStSyc;Tmj" 25 tSm;Tkr'.StSm;devr;tob.Uvh dev=]o.v{;j;devr;t;Nmh;yx;" 26 devg.RsmojDedv=]Syn'dn" e m/un;Rmmh;tej;m/o"kvx"SmOt" 27 a;sITkvx;Tpu]" puho]"p[t;pv;n( a'xjDqvwd>y;|{v'Ty;'pho]t" 28 u R e u ve]kTv.v;y;RaxoStSy;'Vyj;yt ' 108 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s;Tvt"sTvs'p" s;Tvt;n( kitRvRn" 29 m;'vsOi'vD;yJy;m`Symh;Tmn" p[j;v;neits;yuJy'r;D"somSy/Imt" 30 s;Tvt;NsTvs'p;k*sLy;suWvst;n( u e u teW;'sg;RcTv;rovStre,vt;n(,u 31 w .jm;nSysOjYy;'.;jn;m;suto.vt( ' sOjySysut;y;'t.;jk;Stutto.vn( 32 ' u tSy.;jSy.;yesWv;test;Nbn( R uu u nem'ck,'cvvO,'prpurjy' 33 w ' te.;jk;"SmOt;ySm;jm;n;ijDre dev;vO/" pOqn;Rmm/Un;'m]vRn" 34 u apu]STv.v{;j;cc;rprm'tp" pu]" svRg,opetomm.Uy;iditSpOhn( 35 u s'yoJy,mev;qp,;Rx;y;jl'SpOxn( s;toySpxRn;Sys;'n?y'ng;g;t( 36 kLy;,'crtStSyxuxocng;tt" c'ty;qprIt;Tm;jg;m;qvnym( 37 .UTv;gCz;Myh'n;rIySy;mevv/" sut" ' j;yettSm;d;h'.v;MySysutp[d; 38 aq.UTv;km;rIs;b.[tIprm'vpu" D;py;m;sr;j;n't;myeWnOpStt" 39 aqs;nvmem;ssuWvsrt;'vr; u e pu]svRg,opetb.[dv;vO/;Tprm( 40 ' u ' 'u e a]v'xpr;,D;b[vtIitprutm( eu u ' gu,;Ndev;vO/Sy;qkRytomh;Tmn" 41 ' b.["eomnuy;,;'dvdv;vO/"sm" u e w Re Wi"xt'cpu];,;'sh;,csit" 42 EtemtTv'sp;[ ;b.[odev;vO/;dp O ' R yDd;ntpo/Im;Nb[<ySsu!v[t" 43 pv;'mh;tej;.ojotomOtk;vtIm( 109 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xrk;NtSyduiht;suWvctur"sut;n( 44 u e kkr.jm;n'cXy;m'kblbihRWm( ' kkrSy;TmjovOivOStutnyo/Oit" 45 Re kpotrom;tSy;pitrStSyc;Tmj" tSy;sIpu]Stuv;Npu]onr"kl 46 :y;ytetSyn;m;Ny'dnodkdud." 'u aSy;sId.jTpu]Sttoj;t"punvRs" 47 u apu]o.jTpUvmiW."p[rtomud; R O e ame/tp];qRm;juh;vnrom" 48 'uu tSym?yevcrt"s.;m?y;TsmuTqt" aN/Stuv;N/mRDoyDd;t;punvRs" 49 u tSy;sITpu]mqunvso;rjt"kl ' a;k;kcwv:y;t;mitmt;'vr 50 m;'od;hr'Ty]Xlok;';itrs;Tmk;n( sop;s'g;nukW;R,;'tnu];,;'vqn;m( 51 rq;n;'m``oW;,;'sh;,dxwvtu e n;sTyv;idno.oj;n;yD;n;shd;" 52 n;xucn;RPyv;'son.oj;d/ko.vt( a;k;'tmnup;[ TyeWoNvyCyte 53 a;k;Pyv'tIWuSvs;r'c;k'dd* a;kSywvduiht;pu]**smsUyt 54 devkcog[sncdevg.Rsm;vu.* e' devkSysut;wvjDrei]dxopm;" 55 devv;nupdevsudvodevr=t" e teW;'Svs;r"swvvsudv;yt;dd* 56 e devkutdev;cyxod;cuitv; Idev;copdev;csup;ceitsmI 57 nvog[snSysut;"ksSteW;'cpUvj" e R Nyg[o/Stusn;m;ckk"x'k"su.y" 58 u U aNyStur;^p;lbmui"smuik" 110 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] teW;'Svs;r"p'c;sNks;ksvtItq; 59 sur.Ir;^p;lIckk;ceitvr;'gn;" g[sn"sh;pTyoVy;:y;t"kkrov" 60 e .jm;nSypu]o.U{qmu:yovdUrq" r;j;/dev"xUrvdUrqsuto.vt( 61 r;j;/devSysut*jD;tevIrs'mt* =]v[titnrt*xo,;"etv;hn" 62 e xo,;Sysut;"p'cxUr;r,vx;rd;" xmIcr;jxm;RcnmU"x]ujCzc" 63 R xmIpu]"p[it=]"p[it=]Syc;Tmj" p[it=]suto.ojodIkStSyc;Tmj" dIkSy;.vNpu];dx.Impr;m;" 64 tvm;RgjSteW;'xt/Nv;csm" [ dev;hRsu.;nu.IW,mh;bl" 65 aj;tvj;tkrkkr'/m" dev;hRSysutov;n(jDekblbihRW" 66 asm*j;SttStSysm*j;sut;vu.* aj;tpu]Sysut*p[j;yetsm*js* 67 e sm*j"pu];v:y;t;S]y"prm/;mRk;" sudxsuvx,Tynun;mt" 68 ' ' a'/k;n;mm'vxy"ktRyit nTyx" ' ' a;Tmnovpulvxpj;m;oTyy'tt" 69 ' ' '[ g;'/;rIcwvm;{Icoo.;Ryb.Uvtu" Re g;'/;rIjny;m;ssun]'m]vTslm( 70 m;{Iyu/;jt'p]ttovwdvmI!uW' u' e anm]'xn'cvp'c;]tl=,;" 71 w anm]sutononSy;pc*sut* p[snmh;vIyR"x_sent;vu.* 72 e Sym'tkpsnSym,rmnum' [ e pOqy;'m,r;n;'r;jeitsmud;TdOtm( 73 111 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION idTv;subxom,'tsVyr;jt ' m,r'yy;ceqr;j;q|x*rmm( 74 gov'dnt'l.x_opnjh;rs" ee kd;cNmOgy;'y;t"p[snSten.UiWt" 75 e blexBd'sxu;vt'svenknct( tt"p[vXysbl'psnoO=m;sdt( 76 [ e A="p[snctq;A='c;pp[snjt( e' e a;s;yuy/;tet*prSprjyeCzy; 77 u hTv;A="p[sncttSt'm,m;dd;t( e' p[sntht'Tv;gov'd"prx'kt" 78 e'u u s];j];tutd(.;[ ];y;dvwtq;prw" gov'dnhtonUnpsnom,k;r,;t( 79 e '[ e p[snStugtor<y'm,ren.UiWt" e t';nj`;n;qnTyjNt'Sym'tkm( 80 j`;nwv;p[d;nenx]u.tckxv" U' itp[v;dSsvR]:y;tSs];jt;t" 81 aqdI`e,k;lenmOgy;'ngRt" pun" R yCzy;cgov'dobl;>y;xmq;gmt( 82 ttXxBd'yq;pUvscA=r;@blI | xBd'Tv;tugov'd"%p;,"p[vXyc 83 u apXy;'bv'tcA=r;j'mh;bl' ' ttStU,WIkxStmO=mitr'hs; 84 | j;'bv'tsjg[;ho/s'r_locn" ' ;cwntq;v,ukmR.vw,vI'tnu' 85 ' ' R tu;vA=r;jopv,us_nsTvr' U ttStu.gv;'Stuovre,smrocyt( 86 j;Mbv;nuv;c 'cp[h;re,Tvomemr,'x.m( u kNy;ceymmsut;.;RrTv;mv;uy;t( 87 ' ' yoy'm,"p[sn;uhTv;cwv;v;nhm( e 112 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sTvy;gOt;'n;qm,reWo]vRte 88 Tyu_oj;'bv'tvhTv;c,kxv" ' w tk;yoRmh;b;"kNy;'cv;dd*td; 89 w tt"s];jtectNm,r'svwdd* w yLlB/mO=r;j;svRy;dvs/* 90 tenmQy;p[v;dens'toy'jn;dRn" ttStey;dv;"svev;sudvmq;b[vn( 91 R e u aSm;kmns;sITp[snStuTvy;ht" e EkkSy;StusdyoRdxs];jt"sut;" 92 'u sTyoTp;Ssut;StSyxtmekcvut;" v:y;t;mh;vIy;R.gk;rpUvj" 93 ' R sTy;v[tvtISv;.'gk;rSypUvj; R suWvSt;"km;r;'xnIv;l"p[t;pv;n( 94 u u a.'goyuy/;nxnStSy;Tmjo.vt( u tSm;ug/r"pu];Xxt'tSyp[kitRt;" 95 ' anm];yoyovwv:y;tovO,v'xj" anm];t(xnjRDknovO,n'dn" 96 e anm];s'jDev,vIroyu/;jt" O aNy*ctny*vIr;vOW.]Evc 97 AW."k;xr;jSysut;'.;y;Rmn'idt;' jy'tjy'tI'cxu.;'.;y;Rmv'dt 98 jy'tSyjy'Ty;'vp]"sm.vt" wu sd;yJv;it/Irutv;nitqip[y" 99 ar"suWvtSm;Tsud=o.Urd=," u e rkNy;cxwBy;carSt;mv;v;n( 100 pu];nuTp;dy;m;sEk;dxmh;bl;n( pl'.sd;l'.muTkl'c;YyRxxv' 101 ' w su/Ir'csd;y='x]uv;rmejy' ' /mRi'c/m|csOim*ltqwvc 102 svecp[itht;Rror;n;'jDrecte R 113 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ar;CzUrsen;y;'st**kln'dn* 103 u devv;nupdevjD;tedvs'mt* e aNy;'i]ctu"pu];"pOqvRpqrvc 104 u O ue ag[Ivov;sup;RkgveW,* rnem"suvc;Rcsu/m;Rmdrvc 105 O ue a.UmbR.Umv;v,eS]y* m;'mQy;.xi'yoved,Sybum;n( 106 nsmQy;.x;pena.gMyknct( E+v;ksuWvp]xrmtmI!uWm( 107 u eu' U mI!uW;jDrexr;.oj;y;'pW;dx U u vsudvomh;b;"pUvm;nkdud." 108 e R 'u dev.;gStq;jDetq;devv;"pun" an;vOi'knwvn'idwvsx;" 109 Xy;m"xmIk"s;:y"p'cc;Syvr;'gn;" utkitR"pOq;cwvutdevIutv;" 110 r;j;/devIctq;p'ct;vIrm;tr" w vOSyutdevItuk;W'sWvnpm( 111 uu eO kky;CztkteStujDestdRnonOp" R ' utvscwSysunIq"smpt 112 r;j;/deVy;"s'.to/m;RyvvjRt" U xUr"s:yenbos*kit.ojepq;'dd* 113 O Ev'ktIsm;:y;cvsudvSvs;pOq; e kit.ojodd;;'tp;'@o.;Ry;Rmn'idt;m( 114 u p;<@vqestdevIs;devpu];Nmh;rq;n( R U /m;R/irojDev;t;Devkodr" 115 u O '{;n'jywvxtuLypr;m" yos*i]puW;;tS].r'xmh;rq" 116 w R devk;yRkrwvsvRd;nvsUdn" av?y;;pxSyd;nv;yen`;itt;" 117 Sq;ptSstux,lB/vc;RS]vpe 114 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] m;{vTy;'tjnt;vn;vitn"utm( 118 u nkl"shdevpsTvgu,;Nvt* roih,Ip*rvIn;m.;y;Rc;nkdud." 119 'ue le.cstr;m's;r,'cr,ip[ym( e e' u' du/rdmn'cvp'@;rkmh;hnu' 120 R' w aqm;y;Tvm;v;Sy;devky;.vyit tSy;'jDemh;b;"pUvtsp[j;pit" 121 |u anuj;t;.vT,;su.{;.{.;iW,I vjyorocm;nStuv/Rm;ndevl" 122 Etesvemh;Tm;npdeVy;'pjDre R [ ag;vh'mh;Tm;n'bhvIVyj;yt 123 O bOhVy;'Svy'jDemNdkon;mn;mt" sm'dvkpu]rmtsWuvstm( 124 e 'e ' ' e u gveW,'mh;.;g'sg;[ mevpr;jtm( ' utdeVy;vh;retvnevcrt;pur; 125 u vwXy;y;'sm/;Cz*r"pu]k*xkmg[jm( ' ut/r;tur;DItus*rg'/prg[h" 126 ' pu]ckpl'cvvsudv;TmjoblI ' w e jn;n;'cvW;do.UTp[qm"s/nur" 127 R s*.{;.vwvmh;sTv*b.Uvtu" dev.;gsut;pp[St;v"sbu/"SmOt" 128 p<@t'pqm'b;devvsmumm( [ +v;kkltoySymnSvNy;yxSvnI 129 nvOx]u"x]u";tSm;dj;yt g'@W;y;mpTy;n,Stu"xt'dd* 130 U sc'{tmh;.;g'vIyRvtmh;blm( 'u '' r'itp;lr'itn'dnSysut;vu.* 131 xmIkpu];Tv;rov;'t;"sumh;bl;" vrj/nuvVyomStSyssOjy" 132 w ' anpTyo.vom"sOjySy/n'jy" 115 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yoj;ym;no.ojTv'r;jiWRTvmv;v;n( 133 ,SyjNm;>yudy'y" ktRyitnTyx" ,oitv;nronTy'svRp;pw" p[mCyte 134 u aqdevomh;dev"pUv,"p[j;pit" | vh;r;q|sdevos*m;nuWvPyj;yt 135 e devKy;'vsudvntps;pukre=," e e ctub;RStusj;toidVypojn;y" 136 ' IvTsl=,'dv;dev"sl=,m( e ' w v;cvsudvSt'p'shrvwp.o 137 e ' [ .Itoh'dvksSyttSTvetd(bvImte e [ mmpu];ht;Stene;"W@.Imvm;" 138 vsudvvc"uTv;p'shrdCyut" e ' anuD;Pytutx*rnRNdgopgOhnyt( 139 ' e dTv;t'ndgop;yr+yt;mitc;b[vIt( ' atStusvRkLy;,'y;dv;n;'.vyit 140 ay'tg.oRdvKy;y;vTkshnyit u e ' t;vTpOqVy;'.vt;=emo.;r;vh"prm( 141 yevd;Stur;j;nSt;'Stusv;RNhnyit wu k*rv;,;'r,e.tsvR=]sm;gme 142 Ue s;rQymjunSy;y'Svy'dv"kryit R e n"=i]y;'/r;'Tv;.o+ytexWt;'gt;m( 143 e sv|yduklcvdevloknyyit ' w .Imv;c kEWvsudvStudvkk;yxSvnI 144 e e n'dgopkwvyxod;k;mh;v[t; y;v,upoiWtvtIy;'sm;teTy.;Wt 145 ' y;g.|jny;m;sy;cwnsmvRyt( ' pulSTyv;c puW"kXyp;s;viditStTp[y;SmOt; 146 kXypob[,o'xStupqVy;aiditStq; O 116 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n'do{o,Ssm;:y;toyxod;q/r;.vt( 147 aqk;m;Nmh;b;devKy;"smpUryt( R yety;k;'=t;"pUvmj;Sm;Nmh;Tmn" 148 R acr'smh;dev"p[vom;nuWI'tnu' mohyNsvR.t;nyog;ogIsm;yy* 149 U ne/metq;yDev,uvOR ,klv.u" R e ktu/mRVyvSq;nmsur;,;'p,;xnm( 150 | [ Km,IsTy.;m;csTy;n;jtItq; sum];ctq;xwBy;g;'/;rIl+m,;tq; 151 su.Im;ctq;m;{Ik*xLy;vjy;tq; Evm;dIndevIn;'sh;,cWo@x 152 Km,Ijny;m;spu];n(,uvx;rd;n( c;de,'r,exrpmh;blm( 153 U' [ u suc;'c;.{sd'Svmevc sm; guc; .{c;k 154 c;h;s'knkNy;;mtI'tq; jDresTy.;m;y;.;nu.IRmrq"=," 155 roihtodIim;'vt;m[b/ojl'/m" w ' ctojDretW;'Svs;ryvIysI" 156 e j;'bvTy;"sutojDes;'bwv;itxo.n" s*rx;S]Syk;R vwpitm;m'idrSyc 157 [ mUlSq;nenvextStenmh;Tmn; tundevdevnkrogovn;xt" 158 e e sum]'c;m]'cm]v'd;Vyj;yt m]b;"sunIqn;jTy;'b.Uvtu" 159 Evm;dInpu];,;'sh;,nx;my axIitsh;,;'v;sudvsut;Stq; 160 e p[Sycd;y;dovwd>y;|bsm" u u anor,eyo;jDeSymOgktn" 161 k;My;sup;Rtny;s;'b;Lle.trSvnm( e 117 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svp[tyodev;"pr;"p'cp[kitRt;" 162 it"ko$"p[vIr;,;'y;dv;n;'mh;Tmn;' Wi" xtsh;,vIyRvtomh;bl;" 163 ' dev;'x;"svREvehTp;Stemh*js" dwv;surht;yev;asur;Stumh;bl;" 164 e hoTp;mnuyeWb;/'tsvRm;nv;n( u e teW;mur,;q;RyTp;y;dvekle 165 kl;n;'xtmekcy;dv;n;'mh;Tmn;m( v,uSteW;'p,t;cp[.TvecVyvSqt" 166 [ e u ndexSq;ynStSyAd?'tsvRy;dv;" e .Imv;c sWRy" kbry=om,/rStq; 167 e s;Tykn;Rrdwvxvo/Nv'trStq; a;iddevStq;v,ur.Stushdwvtw" 168 e kmq|shs'.t;"sursM.Uty"=t* U .vy;"kitv;c;Syp[;du.;Rv;mh;Tmn" 169 svR=]WsveWkmq|mhj;yte eeu Ru ydqRmhs'.tov,uv<y'/kkle 170 U RO pun" punmRnyeWtNmeTv'bihpOCzt" u u U[ pulSTyv;c ,u.pp[v+y;mrhSy;itrhSykm( U yq;idVytnuvR,um;RnWvhj;yte 171 ue yug;'ttpr;vOk;lepxqlep." eu e [ [u dev;surmnuyeWj;ytehrrIr" 172 u ihr<ykxpudTyS]wloKySyp[x;st; Rw bln;/itecvpunloRk]yem;t( 173 w s:ym;sITprmkdv;n;msur"sh e w yug;:y;dxs'p,;Ra;sIdVy;kljgt( 174 U ' ndexSq;yn;ptyodev;sur;Svy' R boblvRmdoRyssv"sud;," 175 ' u ' O 118 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] dev;n;msur;,;'c`or"=ykromh;n( ktu/mRVyvSq;'cj;ytem;nuWvh 176 | e .Ogo"x;pnm'tdv;surtetd; ue .Imv;c kq'dv;surtehrdehmv;v;n( 177 e R dwv;suryq;vOtNmekqysuvt ' ' [ pulSTyv;c teW;'jynm'vsg;[ m;Syu"sud;,;" 178 w ' avt;r;dx*cxu;mNv'treSmOt;" n;m/eysm;sen,utW;'vv=tm( 179 ' e p[qmon;rs'hStuitIy;pv;mn" tOtIyStuvr;hctuqoRmOtm'qn" 180 s'g;[ m"p'cmwvsu`orSt;rk;my" Wo;@Ivk;:ysmS]wprStq; 181 u am;'/kv/onvmovO]`;tn" ?vjdxmSteW;'h;l;hlStt"pr' 182 p[qto;dxSteW;'`or"kol;hlStq; ihr<ykxpudTyonrs'hnsUidt" 183 Rw e v;mnenblbRS]wloKy;m,epr; u ihr<y;=ohtopitv;detdvtw" 184 [ uw d'y;tuvr;he,smu{Sqoi/;t" ^ p[;donjRtoyu{e,;mOtm'qne 185 ( vrocnStup;[ ;idnRTymN{v/ot" '{,vcvMynhtSt;rk;mye 186 e w axKnuvTsudvWi]purso!um;surm( e eu ' mohyTv;mOtpItegope,;sur;r,; 187 e n;sn(jIvytuxKy;.Uyo.UyomOt;sur;" ' nht;d;nv;"sve]loKye}y'bk,tu 188 Rw asur;px;c;d;nv;;'/kv/e ht;devmnuywSteptO.wvsvRx" 189 119 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s'p_od;nvwv]o`orekol;hleht" O RO td;v,ush;yenmhe{,np;itt" 190 'e htSttomhe{,m;y;zStuyogvt( 'e vj[,=,m;vXyvp[c"sh;nug" 191 e dwTy;d;nv;wvs'yt;"TxStute u Etedv;sur;vO;"s'g;[ m;;dxwvtu 192 w dev;sur=ykr;"p[j;n;'ciht;yvw ihr<ykxpUr;j;vW;R,;mbudb.* 193 R' isit'tq;Ny;nnyut;Ny/k;ntu axIitcsh;,]wloKywyRv;n.Ut( 194 py;Ry,tur;j;.UlvRW;Rbdpn" e Ru ' u Wi'cvsh;,nyut;ncv'xit' 195 w blr;Jy;/k;rety;vTk;lkitRt" u t;vTk;l'tp;donvOtosur"sh 196 u[ R w jy;qRmtvDey;asur;,;'mh*js" ee ]wloKymdmVyg[mhe{,;nup;Lyte 197 ' 'e asMpmd'sv|y;vW;Rytpn" u'u py;Ry,vsMp[;e]loKy'p;kx;sne 198 e w w ttosur;NprTyJyyDodev;ngCzt yDedv;nqgteiditj;"k;Vymb[vn( 199 e u dwTy;cu"t'm`vt;r;Jy'TyKTv;yD"sur;n(gt" Sq;tunxuKnumo]p[vx;mors;tlm( 200 ' Evmu_ob[vIdet;NvW<,;n(s;'Tvyn(gr; m;.w/;ryy;mtejs;Svenvosur;" 201 m'];*W/ywv/r;y;'yuvtRte myitittTsv|p;dm;]'srWvw 202 ue u tTsv|cp[d;Sy;myumdqe/tmy; R O' ttodev;Stut;n(;/Ot;Nk;Vyen/Imt; 203 am']y'tdev;vwsv;St`O=y; ' 120 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] k;VyoeWd'sv|Vy;vtRyitnobl;t( 204 s;/ugCz;mhet,y;vCy;vyetvw U | p[sjTv;x;'Stup;t;l'p;[ py;mhe 205 ttodev;StusrB/;d;nv;nupsOTyh ' ttStev?ym;n;Stw" k;Vymev;.du&vu" 206 tt"k;VyStut;n(;tU,dvr.&t;n( |e w r=;k;ye,s'Tydev>ySt;Nsur;idRt;n( 207 R e k;Vy';Sqt'dv;nvRxk;Stutj" e ' e tt"k;Vyonuc'Ty;qb[,ovcn'ihtm( 208 t;nuv;ctt"k;Vy"pUvvmnuSmrn( R O ]wloKy'vot'sv|v;mneni]."mw" 209 blbRohtoj'.onhtvrocn" mh;sur;;dxsusg;[ meWsrht;" 210 ' u uw R twStwp;yw.UR y;nht;Stup/;nt" [ kcCz;yUyvyn;StIitmemtm( 211 ' w u ' nItyovov/;tVy;p;sek;lpyRy;t( y;Sy;My'hmh;devm];q|vjy;vhm( 212 ' ' ap[tIp;'Sttodev;Nm'];Np[;Pymher;t( yoTSy;mhepndevStt"p[;PSyqvwjym( 213 u R w ttSte ts'v;d;dev;nUcStd;sur;" u NyStx;vy'sven"Ss;h;rqwvRn; 214 R vy'tpry;m"s'vt;vLklwStq; O dev;SteW;'vcuTv;sTy;.Vy;t'tt" 215 ttoNyvtRyNsvevJvr;muidt;te R NyStxS]eWdTyeWvnvO;Std;sur;" 216 uw u ttSt;nb[vITk;Vyp;?v'tpsSqt;" nTs_;Stpoyu_;"k;l'k;y;Rqs;/km( 217 R ptur;ms'Sq;vwm;'ptI=qd;nv;" [ t;nuiXy;sur;Nk;Vyomh;devppt 218 '[ xuv;c 121 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m'];nCz;Myh'dvyensNtbOhSpt* e pr;.v;ydev;n;msur;,;'jy;yc 219 Evmu_ob[vIvov[tTv'cr.;gRv ' pU,vWRsh'tk,/Umm/"xr;" 220 | u yidp;Sys.{'tttom'];nv;PSys e tqeitsmnuD;PyxuStu.gndn" 221 O u' p;d*s'SpOXydevSyb;!mTyb[vIc" v[tcr;Myh'dvTvy;idovwp.o 222 ' e [ a;idodevdevntv;n(.;gRvomun" e td;tSmn(gtexasur;,;'iht;yvw 223 u m'];qetnutk;Vyob[cy|mher;t( R e td(bv;nIitpUvvr;jNy;Stutd;su%' 224 u ( | w aSmXz{etd;mW;Rv;St;n.du&vu" d'xt;"s;yu/;"svebhSpitpur"sr;" 225 R O ;surg,;dev;Np[ghIt;yu/;Npun" O TpetSshs;sves]St;St;Nvcob[vt( 226 u R ' u dwTy;cu" NyStxS];vy'dv;a;c;yevtm;Sqte e R [ dTv;.v'tSTv.y'sp;[ ;noj`;'sy; 227 ' anmW;Rvy'sveTy_xS];s'Sqt;" R cIr,;jn/r;ny;nprg[h;" 228 r,evjetdv;'nx+y;m"kq'cn 'u e ayunp[pTSy;m"xr,'k;Vym;trm( 229 e D;py;m"Cz^md'y;v;>yeitnogu" nvOctq;xuyoTSy;mod'xt;yu/;" 230 e EvmuKTv;cteNyoNy'xr,'k;Vym;trm( p[;p'ttto.It;Ste>yod;d.y'ts; 231 u n.etVy'n.etVy'.y'Tyjtd;nv;" mTs/*vRt;'von.I.Rvtumhit 232 R ty;.r=t;'St;';dev;Std;sur;n( 122 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a.jGmu"p[swt;nvc;yRbl;blm( 233 ttSt;Nb?ym;n;'Studvd;sur;'Std; e w RO devI;b[vIv;{y;mohy;Myhm( 234 s'.TysvRs.;r;{;'s;VysOjd; O ' tSt'.devIcbl;ogyu_;tpo/n; 235 ttSt'St.t';N{'dv;mU!vt( e p[;{v'ttto.It;N{';vxItm( 236 gteWsrs'`Wv,ur'{m.;Wt u u eu v,uv;c m;'Tv'pvx.{'tr=yeTv;'srom 237 [ e u Evmu_Sttov,upvvexpurdr" '[ ' v,usr=t';devI;vcob[vIt( 238 ' EWTv;'v,un;s;/|dh;mm`vn(bl;t( mWt;'svR.t;n;' Xyt;'mtpoblm( 239 U e ty;..Ut*t*dev;v'{v,Ub.Uvtu" kq'mCyeysihtov,ur'{m.;Wt 240 u '{ob[vIihen;'y;v*ndheTp[.o vxeW,;..UtoSmjhIm;'jihm;crm( 241 e tt"smI+yv,uSt;'S]Iv/eCz^m;Sqt" a.?y;ytt"xm;p'sTvr'p." 242 [u tt"sTvry;yu_"xI`[k;rI.y;Nvt" D;Tv;v,uSttStSy;"rdVy;kiWRtm( 243 'e cm;d;yxrzdvw.y;t( t';S]Iv/'`or'co/.OgrIr" 244 u u ttoihxo.Og,;v,u.;Ry;Rv/ete u .Ogv;c u yvy;j;nt;/mRmv?y;S]InWUidt; 245 tSm;v'sTvoihm;nuWWpy;Sys eU ttSten;.x;penne/mepn"pun" 246 Ru lokSyciht;q;Ryj;ytem;nuWvh e 123 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aqVy;Tyv,ustd;d;yxr"Svym( 247 ' sm;nIytt"k;y'p;,*gOdmb[vIt( e .Ogv;c u EW;Tv'v,un;devht;s'jIvy;Myh' 248 yidTomy;/moRD;ytecrtopv; tensTyenjIvSvyidsTy'bvIMyhm( 249 [ ttSt;'po[ +yxIt;jIRvjIveitsob[vIt( tto.Vy;tetSmNdevIs'jIvt;td; 250 ttSt;'svR.t;n;suoTqt;mv U s;/us;?vitwvvcSt;'svRtob[vn( 251 u Ev'pTy;t;tendevIs;.Og,;td; [ u mWt;'dvt;n;'ihtdtmv;.vt( 252 w as'.;[ tn.Og,;pIs'jIvt;pun" 'e u ;ce{on;l.txmRk;Vy.y;Tpun" 253 ' p[j;grette{ojy'tImdmb[vIt( ' s'/k;mo>y/;;Ky'Sv;'kNy;'p;kx;sn" 254 N{v;c EWk;Vyon'{;yv[tcrit d;,m( ' ten;h'Vy;kl"pui]tomitmt;!m( 255 twStwmnonuklpc;rwrt'i{t; R w a;r;/ytq;pui]yq;tuyetsij" 256 gCzTv'tSyd;sp[y'kmTte Evmu_;jy'tIs;vc"s'gvwptu" 257 O agCz]`or'stpo;r>yitit t';cpb'ts;k,/Umm/omu%m( 258 ' y=e,p;Tym;n'ck@/;re,p;vnm( ;t'ytm;n'tdvIk;VymvSqtm( 259 ue x]Up`;te;My'Nt'dblSqitm;Sqtm( u R p];yqo_v;Ky's;k;VyetvtItd; 260 gI.Rv;nukl;."StuvtIvLgu.;iW,I w ' 124 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] g;]s'v;hnw"k;lesvm;n;Tvc"su%" 261 e w v[tcy;Rnkl;.p;Sybl;"sm;" u pU,/mv[ttSmn(`orevWRshk 262 Re U e vre,z'dy;m;sxv"p[Ito.vd; mherv;c Etd(vtTvywkncI,|n;Nyenknct( 263 [' tSm;tps;bud?;utncblenc e tejs;csur;Nsv;|STvmeko..vys 264 yk'cNmyb[n(vte.gndn O u' p[itd;Sy;mtTsv|Tvy;v;Cy'nkSyct( 265 k'.;iWtenbn;av?ySTv'.vys t;NdTv;tuvr;'StSmw.;gRv;ypun"pun" 266 p[jxTv'/nexTvmv?yTv'cvwdd* e Et;n(lB?v;vr;Nk;Vy"s'ptnUh" 267 [ Evm;.;ydevxmIr'nIlloihtm( e p[D;NvtSttStSmwp;[ lp[,to.vt( 268 tt"so'tihRtdvjy'tImdmb[vIt( ee e kSyTv's.gek;v;du"%temydu"%t; 269 u mht;tps;yu_;kmq|m;'jgIWs any;s'Sqt;.KTy;p[ye,dmenc 270 ehncwvsuo,p[ItoSmvrv,Rn e kmCzsvr;rohekStek;m"smut" 271 t'tsp;dy;MyypSy;Tsudkrm( e ' u Evmu_;b[vIdentps;D;tumhRs 272 ' ckiWRtihmebSTv'vvdyq;tqm( ' [ ' w Evmu_ob[vIden;idVyenc=uW; 273 ' my;shTv'so,xtvW;R,.;mn u svR.trXy;'t"s'pyogmheCzs 274 Uw [ dev'dIvrXy;mevr;hev;mlocne R Ev'v,oiWk;m;'STv'ddevvLgu.;iWte 275 O w 125 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ev'.vtugCz;vgOhmmk;xn ' e tt"sgOhm;gMyjy'Ty;shcoxn; 276 ty;sh;vsVy;xtvW;R,.;gRv" aXy"svR.t;n;'m;yy;s'xtv[t" 277 U t;qRm;gt'D;Tv;xusveidteSsut;" R a.jGmughtSymuidt;Steid=v" 278 RO ' gt;yd;npXy'itm;yy;s'vtgm( O' u l=,'tSyc;buv;n;;gCzitnogu" 279 ( Ev'tSv;n/<y;ngt;"sveyq;gt;" e R ttodevg,;SsvegTv;'grsmb[vn( 280 R u d;nv;lyet.gv;n(gTv;t]ct;'cmUm( u mohyTv;Tmvxg;'=p[mvtq;k 281 e /W,St;Nsur;n;hEvmevv[j;Myhm( tengTv;d;nve{"p[;dovwvxIt" 282 ' xuo.UTv;SqtSt]p*roihTy'ck;rs" SqtovWRxt's;g[mxn;t;vd;gt" 283 u dnup]Stto"s.;y;'tbhSpit" uw u O xn;EkEv;]itIy"kmh;gt" 284 sumhTk*tukc;].vt;vg[ho!m( k'vidyitlokoy';ryoy'VyvSqt" 285 s.;y;m;Sqtoyoy'g" k'novidyit u Ev'pjLpt;'tW;'dnUn;'kvr;gt" 286 [ e Svp/;r,'t];sIn'bhSpitm( O v;cvcn'"kmq|Tvmh;gt" 287 xy;NmohysemTv'y_srguroStv e u u mU!;SteTv;'nj;n'itTvNm;y;moiht;/[vm( 288 u tyu_tvb[Nprxyp[/WR,m( v[jTv'dvlokSv'it/mRmv;PSys 289 e xyoihmekc"pUvhtod;nvpugvw" | ' v;qIRtnyob[Stv;yoGy;gitSTvh 290 ' 126 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] uTv;tutSyt;Ky'Smt'Tv;vdd(g" u s'itcor;"pOqVy;'ypr{Vy;ph;r," 291 e Ev'v/;n;pdeh;ph;r," vO]`;tence{Syb[hhTy;pur;.vt( 292 ' lok;yitkx;S]e,.vt;s;itrSt; j;n;mTv;m;'grs'dv;c;y|bhSpitm( 293 e O m{Up/;r,'p;[ 'svepXytd;nv;" R EWvomohn;y;l'p;[ ov,uvceitw" 294 tden%lwbv;=petlv,;,Rve ' ' R ( punrev;b[vICz"puro/;y'idv*ks;m( 295 moiht;nUnmetn=y'y;Syqd;nv;" e .oah'd;nve{hv'ctoSmdur;Tmn; 296 'e kmq|.vt;Ty_"t;Ny"puroiht" dev;c;yo'gr"pu]EWEvbOhSpit" 297 R v'ctosns'dhoiht;q|tidv*ks;m( e u TyjSvwnmh;.;gx]up=jy;vhm( 298 ' anuxy.y;;t"pUvmvmh'p.o R e [ jlm?yeSqt"pItomh;devnx'.n; 299 e u drSqSymej;t's;g[vWRxt'kl ' dr;Czpe,xXnen;h'vsjRt" 300 vrd"p[;hm;'dvXxuTv'vr'v,u e ' O my;vOtovr'r;jn(dvdev"pn;k/Ot( 301 e mns;c'itt;q;Rm;nseySqt;vr;" e .v'tmytesveps;d;vx'kr 302 u R[ EvmSTvitdevnp[iWtoSmtv;'itkm( e e t;vd];.v;y'pro/;StebhSpit" 303 u O "sTy'd;nve{myo_Tv'nx;my ' bOhSpitStd;v;Ky'p;d'pTy.;Wt 304 [ [ n;hmetpj;n;mdevv;d;nv'nrm( '[ ' m{Up/;r,'r;jNv'cn;q|tv;gtm( 305 127 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttSted;nv;"sves;/us;?vitv;idn" R puro/;"p*vRkonoStuyov;kov;.vTvit 306 n;nenk;yRmSm;ky;tuWyq;gt" e so/mxpTk;Vyod;nve{;Nsm;gt;n( 307 ' Ty_oyq;h'ym;.Stq;sv;|r;idv u gtIk;n(gtp[;,;n(pXyeyd"%jIvk;n( 308 'u su`or;m;pd'p;[ ;ncr;devsvRx" EvmuKTv;gt"k;VyoyCz;tStpovnm( 309 tSmNgtett"xuSqtSt]bOhSpit" p;lyNd;nv;'St]k'cTk;lmitt 310 ttobitqek;leait;'tnrer e s'.yd;nv;"svepyRpzStd;gum( 311 U R O ' s's;reSms;retk'cJD;n'pyCzn" u [ yenmo='vj;mp[s;d;vsuvt 312 [ [ tt"surgu"p[;hk;VypItd;gu" mm;PyeW;mit"pUvy;yum;.d;t; 313 | =,'kvtsiht;XxucI.Uysm;iht;" |u D;n'v+y;mvodwTy;ah'vmo=d;yyt( 314 w EW;uitvwidky;AGyju"s;ms'Dt; R vw;nrp[s;d;ud"%d;p[;,n;mh 315 u yD;'t'={rihkSv;qRtTprw" u ww yeTvmIvw,v;/m;Ryc{t;Stq; 316 e k/m;Rd;rsihtwih|s;p[;y;"t;ihtw" aRn;rIro{"kq'mo='gmyit 317 vOto.Utg,w.UR r.UiWt;Sq.Stq; nSvgoRnvmo=o]lok;"KlXy'itvwtq; 318 w ih's;y;m;Sqtov,u"kq'mo='gmyit rjogu,;Tmkob[;Sv;'simupjIvit 319 O devWRyoqyec;Nyevidkp=m;t;" w ih's;p[;y;"sd;r;m;'s;d;" p;pk;r," 320 128 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sur;Stump;nenm;'s;d;b[;,;STvmI /me,;nenk"Svg|kq'mo='gmyit 321 R yyD;idkkmRSm;t|;;idktq; t]nwv;pvgoRSty]wW;Uyteit" 322 u yD'Tv;pxuhTv;Tv;/rkdRmm( ' yevgMyteSvgoRnrk"kngMyte 323 ' yid.u_mh;NyentOirNySyj;yte d;Tp[vst" ;'ns.ojnm;hret( 324 a;k;xg;mnovp[;"pitt;m;'s.=,;t( teW;'nvteSvgoRmo=onwvhd;nv;" 325 e j;tSyjIvt'jtor'svRSyj;yte ' a;Tmm;'sopm'm;'skq'%;detp'@t" 326 ' yonj;Stukq'yon'svtjtvSTvmI e 'e ' mwqnnkq'Svg|y;Sy'td;nver ue e mOSmn;y]xuSt]xuStuk;.vet( 327 vprIttm'lokpXyd;nvy;xm( v<mU]SytoTsgexXn;p;netxo/nm( 328 R u ns'.;roStvdnemd;toyenv;pun" O .u_v;.ojner;jNkq'n;p;nxXnyo" 329 ytexo/n'tiprIt;SqitSTvym( y]p[=;ln'po[ _t]tenvkvte 330 w R t;r;'bhSpte.;Ry;|Tv;som"pur;gt" 'O tSy;'j;tobu/"pu]ogujRg;[ ht;'pn" 331 u g*tmSymun"pImhLy;'n;mn;mt" e agO ;;'Svy'x"pXy/moRyq;v/" 332 EtdNyjgitXytep;pd;ykm( Ev'v/oy]/mR"prm;qoRmtStuk" 333 vdSvTv'd;nve{vd.Uyovd;mte ' guroStugidt'Tv;prm;q;RNvt'vc" 334 u j;tk*tUhl;St]vv_;Stu.v;,Rv;t( 129 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d;nv;cu" dI=ySvgurosv;RNp[p;N._t"Sqt;n( 335 yenvwnpunmoRhvj;mStvx;sn;t( ' [ suvr_;"Sms's;rexokmohp[d;yn 336 rSvgurosv;RNkx;kWe,kpt" R kSydevSyxr,'gCz;mob[;,om 337 dwvt'cp[p;n;'pk;xymh;mte [ Smr,enopv;sen?y;n/;r,y;tq; 338 pUjoph;recteapvgRStul>yte vr_;SSmk$bt.yon;]yt;mhe 339 'u e u U Ev'cvguXzStw_odnupgvw" w 'u c'ty;m;stTk;y|kqmetTkroMyhm( 340 kqmetmy;p;p;"ktRVy;nrk*ks" e v@'bn;Czteb;R;S]wloKyeh;Syk;r," 341 TyuKTv;/W,or;j'Nty;m;skxvm( tSyt'itt'D;Tv;m;y;moh'jn;dRn" 342 smuTp;dd*tSyp[;hcedbhSpitm( ' O m;y;mohoym%l;'St;NdwTy;Nmohyyit 343 .vt;siht"sv;RNvedm;gRbiht;n( Evm;idXy.gv;n't;Rnjg;mh 344 ' tpSy.rt;Nsoqm;y;mohogtosur;n( teW;'smIpm;gTybOhSpitv;ch 345a' anugh;q|ym;k.KTy;p[ItSTvh;gt" [ u yogIidgMbromu<@obihRp]/roym( 346 Tyu_g,;p;Nm;y;mohob[vIc" u .o.odwTy;/pty"p[bttpsSqt;" 347 U[ Eihk;q|tp;rKy'tps"flmCzq u d;nv;cu" p;rKy/mRl;.;ytpy;Rihnomt; 348 aSm;.rym;rB/;k'v;t]vv=tm( 130 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] idg'brv;c k?v'mmv;Ky;nyidmu_m.IPsq 349 a;hRtsvRmtmu_;rms'vtm( ' e O /m;Rimu_rhoRyntSm;dpr"pr" 350 'w a]wv;vSqt;"Svg|m_'c;pgmyq u Ev'pk;rwb.mu_dxRnvjRt" 351 [ R R w m;y;mohentedTy;"vedm;gRbiht;" w /m;Rytd/m;RysdetdsidTyp 352 w vmu_yeTvd'ntimu_'spyCzit w '[ prm;qoRymTyq|prm;qoRnc;Pyym( 353 k;yRmtdk;y|ihnwtdett(Sf$Tvdm( e ' idGv;ss;my'/moR/moRybv;ss;m( 354 ' Tynek;qRv;d;'Stum;y;mohenteyt" _;Stto%l;dwTy;"Sv/m;|STy;jt;nOp 355 ahR?v'm;mk/m|m;y;mohenteyt" _;Stm;t;/mRm;hRt;Stente.vn( 356 ]yIm;g|smuTsOJym;y;mohentesr;" u k;rt;StNmy;;s'Stq;NyetTp[bo/t;" 357 twrPyNyeprettwrNyoNywStq;pre w nmohtecitsvesgmeSqrv;idn" 358 e R ' aLpwrho."s'Ty_;twdTyw"p[;yxS]yI Rw punr_;'br/ONm;y;mohojte=," 359 soNy;nPysur;NgTv;ceNyNm/ur;=rm( Svg;Rqyidvov;Hz;nv;R,;q;Ryv;pun" 360 | tdl'pxu`;t;iddu/mwnRbo/t R vD;nmymetTvxeWm/gCzt 361 bu?y?v'mvc"sMyGbu/rvmhoidtm( e we jgdetdn;/;r'.;[ itD;n;nutTprm( 362 ' r;g;iddumTyq|.;[ Myte.vs'k$e 131 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;n;p[k;r'vcn'steW;'m_yojtm( 363 u tq;tq;vdm|tTyjuSteyq;yq; kcin'd;'vd;n;'dv;n;mprenp 364 e e O yDkmRkl;pSytq;c;NyeijNmn;m( nwtu_sh'v;Ky'ih's;/m;Ryj;yte 365 hvI'ynldG/;nfl;Nyh|itkovd;" nhtSypxoyRDSvgRp;[ iyRdIyte 366 e Svpt;yjm;nenk'v;t]nhNyte tOyej;ytepso.u_mNyenceid 367 'u d;Cz^;'pvstonvhey"p[v;sn" [ u yDwrnekdvTvmv;Pye{,.uJyte 368 Re 'e xMy;idyidceTk;'tr'p].ukpxu" jn;eymTyetdvgMytutc" 369 pe+yeysev;Ky'roct;'yNmyertm( n;v;d;n.sonpt'itmh;sur;" 370 yu_mcn'g;[ 'my;Nyw.vi/w" d;nv;cu" tTvv;devy'svepp;Stv._t" 371 R[ kv;nughc;p[sosyidp[.o [' s'.;r;n;hr;modI=;yoGy;'svRx" 372 p[s;d;vyen;xumo=ohStgto.vet( ttSt;nb[vITsv;RNm;y;mohosur;'Std; 373 p[p"x;sn'WmdIyogurg[/I" e dI=;'d;Syityum;kndex;Nmmsm" 374 Et;n(dI=y.ob[Nvcn;Nmmpu]k;n( gtemohed;nv;Ste.;gRvv;Kymb[vn( 375 ' u deihdI=;'mh;.;gsvRss;rmocnIm( ' tqeTy;hoxn;dwTy;NgCz;monmRd;mnu 376 .o.oSTyjtv;s;'sdI=;'k;ryt;Smv" Ev'td;nv;.Im.Ogpe,/Imt; 377 e u 132 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;'grsentet]t;idGv;ssosur;" bihRpCz?vj'tW;'gu' jk;c;m;lk;' 378 e dTv;ck;rteW;'txrsolucn'tt" u ' kxSyoTp;$n'cvprm'/mRs;/nm( 379 w /n;n;mIrodevo/nd"kxlucn;t( ' s'prmk;'p;[ ;"sd;veWSy/;r,;t( 380 nTyTv'l>ytevpr;p[;h;hRt"Svym( e 'u v;loTp;$endevTv'm;nuWl>yteTvh 381 w R k'nkvIRttSm;Nmh;pu<yp[dyt" ' mnorqoihdev;n;'lokvm;nuWkd; 382 w e aSmn(Sy;;rtevWejNmn";vkkle R tps;yuHJmheSm;NvwkxoTp;$npUvkm( 383 R tIq|kr;tuv|xq;twStuprSt;" u z;y;t'f,I'{,?y;nm;gRpdxRkm( 384 e [ StuvNt'm]v;denSvgoRhStgtohRt' ' mo=ov;.vt;nUnvc;r"ko]kQyte 385 ' kd;Sy;mWRyo.UTv;sUy;Rsmtejs" jPTv;vr;g,wvmnupc;'gktq; 386 ' tq;tpSyt;'mTyugt;n;'k;lpyRy;t( O ' p;W;,enxro.'.vtep<ykmR,;m( 387 u ar<yenjRnv;s"kd;vw.vt;ihn" e k,RjPy';vk;kry'itsm;iht;" 388 .o.oAWeng'tVy'mo=m;gIRyto.v;n( lB/;ny;nSq;n;n.UyovOkr;,c 389 Ty;Jy;ntencwt;nsTymevvcoihn" aSmdIyentps;nymwvRv/wStq; 390 v[j?v'com'Sq;n'mo=m;g|cy'b/;" u v'dit._.;ventpoyu_;StpSvn" 391 ' a'=Wng[hoy]dy;.UtWsvRd; eu eu tpo/mRmTyu_sv;Rc;Ny;v@'bn; 392 133 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION D;Tvwtvt;s;?y'gtVy'prm'pdm( ' y;'vtIq|kr;y;t;y;'git'yognogt;" 393 w Ev'vdvt;"pUvv;/rmhorg;" we | mnorq;.l;W;'Stec'ty'toidv;nxm( 394 yeW,;vwym;kss;rvrt*t; u ' prTyj?v'd;r;,SvgRm;g;Rgl;nc 395 R ySy;'yon*pt;y;tSt;'yon'svsekqm( e a;Tmm;'sopm'm;'skq'%;d'itj'tv" 396 ' ttSted;nv;.Im;cu"svegvc" R u' dI=Svnomh;.;g.[,k;ng[t"Sqt;n( 397 U tq;Tv;st;n;hsmyenpuroiht" p[,;mon;NydevWktRVyov"kd;cn 398 eu EkSq;neyd;._.o_Vy'krs'p$e u t]Sq;neSqt'toy'kxk$vvjRtm( 399 tuLy'ip[y;ip[yk;y|n;Nyiht'Kvct( ' .o_Vymetnv.oa;c;re,tq;k 400 e .v?v'siht;yUyttq;mo=.;gn" 'e EvmuKTv;snym;NTv;t;Ndnupgv;n( 401 'u jg;m/W,or;jn(dvlokidv*ks;m( e a;cc=estTsv|d;nv;n;'ck;rtm( 402 ttSteTvsur;jGmunmd;m.tovsn( R R ;t;Nd;nv;'St]p[;denvn;t;n( 403 devr;jSttoonmuc'p;[ hvwvc" ihr<y;='yDhn'/mRvdn'dkm( 404 ' e r;=s'rkm;R,p`s'v`s'tq; '[ muc'cvtq;b;,'vrocnmq;pv; 405 w mihW;='b;kl'cp[c@c@ktq; '' ' rocm;n'tq;TyugsW,d;nvomm( 406 '[ u e ' Et;N;tq;c;Ny;Nd;nve{;nq;b[vIt( N{v;c 134 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] d;nve{;"pur;j;t;"t'r;Jy'i]vpe 407 ' d;nI'kqmevdvtvdvlopkm( e' [' e .v"ktum;rB/'nmu@km'@lu 408 R ' myUr?vj/;rTv'kq'cvhitq w e d;nv;cu" Ty_"sv;Rsr.;vAiW/mevy'Sqt;" 409 u R /mRvkr'kmRcr;m"svRjtWu O 'u ]wloKyr;Jym%l'.+vxv[jSvc 410 'u tqeitcoKTv;m`v;puny;RtS]vpm( Ev'tmoiht;"sve.Imdevpuro/s; 411 e R nmRd;srt'p;[ PySqt;d;nvsm;" D;Tv;xu,tesvev;'tmnubo/t;" 412 R O td;]wloKyhr,ec"r;'pnmRitm( 413 u itIppur;,epqmesi%'@avt;rcrt'n;m]yodxo?y;y" 13 [ O ctudxo?y;y" R .Imv;c kq'i]puW;;tojun"prvIrh; R kq'k,RStuk;nIn"sUtj"prkTyRte 1 vr'tyo"kq'.tnsg;Rdvtd U' e bOhTk*tUhl'm'tv;Nv_mhRit 2 pulSTyv;c zevK]epr;b[;o/enmht;vOt" u ll;$eSvedmuTp'ghITv;t;@yv 3 O Svedt"k@lIjDes/nukomheW/" u shkvcIvIr"k'kromITyuv;ch 4 tmuv;cvr'cStudxRyn[{mojs; u hNyt;meWdubuR j;Rytenyq;pun" 5 b[,ovcn'Tv;/nuMypOt" u s'ptSqemhexSyb;,hStoitr*{k 6 [ 135 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ;puWmTyug.ItStSyi]locn" '[ ap;'tSttoveg;i,or;mm>yg;t( 7 ];ih];hIitm;'v,onr;dSm;x]uhn( b[,;nmRt"p;poMleCzpo.y'kr" 8 yq;hNy;m;'Stq;kjgTpte 'k;r?vnn;v,umoRhyTv;tutnrm( 9 ' aXy"svR.t;n;'yog;Tm;vkp." U [u t]p[;'vp;='s;'Tvy;m;skxv" 10 ttSsp[,to.Um*odevnv,un; e v,uv;c p*]oihme.v;n[{ktk;m'kroMyhm( 11 u e ;n;r;y,'dv.=;'dhITyuv;ch e ' e kp;l'dxRyTv;g[pJvl'StejsoTk$m( 12 e[ kp;lp;,'sp+y{'v,urcNtyt( ' e[ koNyoyoGyo.ve=u.R=;d;nSys;'ptm( 13 [ yoGyoymits'kLPyd=,'.jmpRyt( u ti.ed;ittI+,enxUlnxxxe%r" 14 e p[;vtRttto/;r;xo,tSyv.o.uj;t( R j;'bndrs;k;r;viJv;levnmRt; 15 U npp;tkp;l;'tXxM.un;s;p[.=t; AJvIvegvtItIv[;SpOxtITv;'br'jv;t( 16 ' p'c;xojn;dw~y;RiSt;r;xyojn; idVyvWRsh's;smuv;hhre.j;t( 17 Ru y'tk;lmIxos*.=;'jg[;h.=uk" ' d;n;r;y,en;qk;p;lep;]me 18 tton;r;y,"p[;hx'.prmd'vc" 'u s'p,v;nv;p;]'ttovwprmIr" 19 U | stoy;'bdn`oRWTv;v;Ky'hrehr" u ' u R xxsUy;Rnyn"xxxe%rxo.t" 20 kp;leim;veXyi].ne]jn;dRnm( Rw R 136 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a'gLy;`$yNp[;hkp;l'prpUrtm( 21 u uTv;xvSyt;'v;,I'v,u/;Rr;'sm;hrt( pXtoqhrerIx"Sv;'gLy;/r'td; 22 u idVyvWRsh'cip;twmmqs" R ' mQym;nettor_kll'bdbdm;t( 23 u( u' b.Uvctt"p;TkrI$Isxr;sn" btU,IryuglovOWSk/ogl]v;n( 24 u puWovis'k;x"kp;lespXyte '[ t';.gv;Nv,u"p[;h{md'vc" 25 kp;le.vkov;yp[;du.to.vr" RU vc"uTv;hrerIxStmuv;cv.o,u 26 nron;mwWpuW"prm;S]vd;'vr" .vto_onritnrStSm;vyit 27 nrn;r;y,*co.*yug:y;t*.vyt" e s'g;[ medvk;yeWlok;n;'prp;lne 28 e Ru EWn;r;y,srvonrStSm;vyit aq;surv/es;'tvkt;Rmh;uit" 29 munD;RnprI=;y;'jt;lok.vyit e tejo/kmd'idVy'b,"p'cm'xr" 30 [ tejsob[,odI;jSytvxo,t;t( mminp;t;]I,tej;'sy;ntu 31 tTs'yogsmuTp"x]uyvjeyit ' u e av?y;ye.vy'itdujy;apc;pre 32 R xSyc;mr;,;'cteW;meW.y'kr" EvmuKTv;Sqt"x'.vRSmthrStd; 33 u kp;lSq"st]wvtu;vhrkxv* xrSy'jlm;/;ytd;vIrd;r/I" 34 k'kromIitt*p[;hTyuKTv;p[,t"Sqt" tmuv;chr"Im;n(b,;Sventejs; 35 [ sOonro/nup;,STvmentnWUdy 'u 137 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION TqmuKTv;'jl/r'Stuvtxkronrm( 36 '' ' tqwv;'jls'b'ghITv;ckrym( O OTy;qkp;l;'pnvRcnmb[vIt( 37 u sEWpuWor*{oyomy;veidtStv v,uk;rrctmohn{;'pvxt" 38 ' [ e vbo/ywnTvrtmTyuKTv;NtdR/hr" ' e n;r;y,Syp[Ty='nre,;nenvwtd; 39 v;mp;dht"sopsmuSq*mh;bl" ttoyusm.vTSvedr_jyomRht( 40 ' vSf;rt/nu"xBd'n;idt;xeW.Utlm( kvc'SvedjSywkr_jenTvp;tm( 41 Ev'smetyoyuidVy'vWRy'tyo" R e yu?yto"smtIt'cSvedr_jyonOp 42 R r_j'i.uj;Svedj'cvs'gt* ' w vcNTyv;sudvog;d(b,"sdn'prm( 43 e [ ss'.mmuv;cedb;,'m/usdn" [ ' [ U r_jen;.ob[NSvedjoy'np;itt" 44 uTvwtd;klob[;b.;Wem/usdnm( U hrejNmnnromdIyojIvt;dym( 45 tq;tuob[vI'cv,urv.vyit e ' gTv;tyor,mpnv;y;Rhct;vu.* 46 aNyjNmn.vt;kl;pryomRq" s'/*mh;r,ej;tet];h'yojy;mv;' 47 v,un;tusm;yg[hrsurr* e e _;vm*nr*.{*p;lnIy*mm;Dy; 48 sh;'xoSvedjoy'Svkyo'xo/r;tle ;pr;'tvt;yoRydv;n;'k;yRsye 49 e 'e y'dn;'tkl.;vIxUron;mmh;bl" U u e tSykNy;pOq;n;mpe,;p[itm;.uv 50 TpTSyitmh;.;g;dev;n;'k;yRsye 138 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] duv;Rs;Stuvr'tSywm]g[;m'pd;Syit 51 ' [ m'],;neny'dv.KTy;a;v;hyyit e e ' devtSyp[s;d;utvpu]o.vyit 52 s;cTv;mudye;s;.l;W;rjSvl; c't;.p;it'tI.jtVy;v.;vso 53 tSy;g.eTvy'.;vIk;nIn"kitn'dn" R .vyitsutodevdevk;y;Rqsye 54 R tqeitcoKTv;p[ov;ctejor;xidRv;kr" pu]muTp;dyy;mk;nIn'blgvRtm( 55 ySyk,eitvwn;mlok"svoRvidyit R mTp[s;d;dSyv,ovp[;,;'.;vt;Tmn" 56 adeyn;StvwlokvStuk'ckxv ' Ev'p.;v'cvnjnyevcn;v 57 [ w w' EvmuKTv;sh;'xdvd;nv`;itnm( u Re ' n;r;y,'mh;Tm;n't]wv;'tdR/rv" 58 e adxRngtedv.;Skre v;rtSkre ' e e vOvsmPyevmuv;cp[Itm;ns" 59 shne]r_oTqonroy'mdnugh;t( [ Sv;'x.Uto;pr;'tyo_Vyo.UtleTvy; 60 e yd;p;'@mh;.;g"pOq;'.;y;Rmv;PSyit R m;{I'c;pmh;.;gtd;r<y'gmyit 61 tSy;Pyr<ys'SqSymOg"x;p'pd;Syit [ tencoTpvwr;Gy"xtg'gmyit 62 pu];n.IPsn(=]oTq;N.;y;|sp[vidyit e anIPs'tItd;ktI.;Rrs;vidyit 63 ' n;h'mTyRSyvwr;jn( pu];nCzkq'cn dwvte>y"p[s;d;pu];nCznr;/p 64 p[;qRyTywTvy;xkTywdyonrStt" ' e vcs;cmdIyenEv'kxcIpte 65 aq;b[vId;v,udvxodu"%tovc" 'e e 139 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aSmNmNv'tretItectuv|xitkyge 66 u avtIyRr`uklghdxrqSyc e Oe r;v,Syv/;q;Ryx;'Tyq|cidv*ks;m( 67 r;mpe,.vt;sIt;qRm$t;vne mTpu]oih'stodevsUyp]iht;qRn; 68 Ru v;ln;mPlv'g{"sugI[ v;qeTvy;yt" 'e R du"%en;nentoh'gO ;mnsutnrm( 69 ' agO m;n'dv{k;r,;'trv;idnm( e 'e ' hr"p[ocexn;sIr'.vo.;r;vt;r,e 70 u u avt;r'kry;mmTyRlokTvh'p.o [ sUyp]Syn;x;q|jy;qRm;TmjSyte 71 Ru s;rQy'ckry;mn;x'kklSyc ttoo.vCzov,uv;Kyentenh 72 p[itgOnr'"sTy'c;StuvcStv EvmuKTv;vr'dv"p[WyTv;Cyut"Svym( 73 e e gTv;tup@rIk;=ob[;,'p;[ hvwpn" 'u u Tvy;sOmd'sv| ]wloKy'scr;crm( 74 a;v;'k;yRSykr,esh;y*ctvp[.o Svy'Tv;punn;Rxktudvnbu?yse 75 ' |e t'jgPst'kmRx.mtj`;'st; u u 'u e' Tvy;cdevdevSysO"kopenvwpm;n( 76 u xud?qRmSyp;pSyp[;y'pr'k gO n(vi]y'dvaho]mup;hr 77 e pu<ytIqetq;dexvnev;ppt;mh R e SvpTNy;sihtoyD'kv;SmTprg[h;t( 78 svedv;Stq;idTy;{;;pjgTpte Re a;dextkry'itytoSm;k.v;Np[." 79 'e u Ekoihg;hRpTyodR=,;itIyk" a;hvnIyStOtIyStui]k@WpkLpy 80 u[ vtulTvcRy;Tm;nMm;mqo/nur;t* R e 140 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ctu"ko,ehr'dvAGyju"s;mn;m." 81 e ' aInuTp;tps;pr;mOmv;Pyc idVy'vWRsh'tTv;In(xmyys 82 u aho];Tpr'n;NyTpv]mhp#te suten;ho]e,p[xd?'it.uvij;" 83 u p'q;nodevlokSyb[;,wdxt;STvmI R Eko"svRd;/;yoRghSqenijNmn; 84 O vn;n;ijenhg;hRSQytul>yte e .Imv;c yos*kp;l;duTponron;m/nur" 85 R kmeWm;/v;;tt;hoSvenkmR,; t{e,jntoqv;bupUvkm( 86 R b[n(ihr<yg.oRym'@j;ttum%" Ru atpm'tSyvK]'tTkqmuTqtm( 87 ' sTverjonXyetnsTv'rjsKvct( sTvSqo.gv;Nb[;kqmu{km;d/;t( 88 e mU!;Tmn;nroyenh'tiu' hp[ihtohr' pulSTyv;c mherhrIcwto;vevsTpqSqt* 89 tyorvidt'n;Sts;s'mh;Tmno" b[,"p'cm'vK]mUvm;sINmh;Tmn" 90 ( R ttob[;.vNmU!orjs;copbOiht" ' ttoy'tjs;sOimmNytmy;t; 91 e moNyon;StvwdvoyensOi"p[vitRt; e shdev;"sg'/v;R"pxup=mOg;kl;" 92 Ev'm!"sp'c;Syovr'cr.vTpun" U p[;GvK]'m%metSyAGvedSyp[vtRkm( 93 u itIy'vdn'tSyyjuvdp[vtRkm( Re tOtIy's;mvedSyaqv;Rqctuqkm( 94 | R s;'gop;'gith;s;'srhSy;Nss'gh;n( e [ 141 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ved;n/ItevK]e,p'cmeno(vc=uW; 95 R tSy;sursur;"svevK]Sy;tvcRs" R tejs;np[k;x'tdIp;"sUyoRdyeyq; 96 e Svpurvpsog;vt|tvcets" e nkc,ye;Ny'tjs;=ptepr;n( 97 e n;.g'tnc{prSt;opsipRtm( u 'u u xekS]St;"sur;Ssvepyon'mh;p[.m( 98 R u a..Utmv;Tm;n'mNym;n;htTvW" svetm]y;m;sudvt;ihtm;Tmn" 99 Re ' Rw gCz;m"xr,'x.u' nStejsoSytejs; ' dev;cu" nmStesvRsTvexmhernmonm" 100 jgonepr'b.Ut;n;'Tv'sn;tn" [ p[it;svRjgt;'Tv'htvR,un;sh 101 eu Ev'sStUym;nos*deviWRptOd;nvw" ' a'tihRtv;ceddv;"p[;qRytePstm( 102 'e dev;cu" p[Ty=dxRndTv;deihdevyqePstm( ' Tv;k;<ymSm;kvr;pp[dIyt;m( 103 ydSm;kmhIy|tjaoj"pr;m" e tTsv|b,;g[St'pcm;SySytejs; 104 [ ' vnex"svRtj;'sTvTp[s;d;Tpun"p[.o u e j;ytetyq;pUvtq;kmher 105 u | tt"p[svdnodev;pnmSt" w jg;my]b[;s*rjoh'k;rmU!/I" 106 Stuvtodevdevxprv;yRsm;vxn( ' e ' b[;tm;gt'{'njDerjs;vOt" 107 sUyko$sh;,;'tjs;r'jyn(jgt( R e td;Xytv;Tm;vsOGv.;vn" 108 spt;mhm;sIn'skl'dvm'@lm( e 142 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a.gMytto{ob[;,'prmeinm( 109 ahoittejs;vK]m/kdvr;jte e EvmuKTv;h;s'tmmocxxxe%r" 110 u u v;m;'gn%;g[,b[,"p'cm'xr" u e cktRkdlIg.|nr"krhwrv 111 vCz'txr"p;vhSteSqt'td; u g[hm'@lm?ySqoitIyvc'{m;" 112 kroT=kp;lennntRcmher" x%rSqensUy,kl;svpvRt" 113 Re zevK]ettodev;;St'vW.?vjm( O tuvvRv/wSto]wdvdevkpidRnm( 114 u Re ' dev;cu" nm"kp;lnenTy'mh;k;lSyk;lne EyRD;nyu_;ysvR.;gp[d;yne 115 nmohWRvl;s;ysvRdvmy;yc e kl*s'h;rkt;RTv'mh;k;l"SmOtos 116 ._;n;m;itRn;xSTv'd"%;'tStencoCyse u x'kroy;xu._;n;'tnTv'xkr"SmOt" 117 e ' z'bxroySm;v'kp;l'b.iWRc [ tendevkp;lITv'Stutop[sIdn" 118 Ev'Stut"p[s;Tm;dev;Np[Sq;Pyx'kr" Sv;n/<y;n.gv;'St]wv;sINmud;Nvt" 119 vD;yb[,o.;v'ttovIrSyjNmc xronIrSyv;Ky;ulok;n;'kopx;'tye 120 xrSy'jlm;/;ytu;v;qp[,Mytm( tejon/pr'bD;tumTq'pj;pitm( 121 [ [ n_sU_rhSywAGyju"s;m.;iWtw" R {v;c ap[mynmSteStuprmSypr;Tmne 122 e at;n;'psitSTv'tjs;'n/r=y" [ U e 143 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vjy;i.;vSTv'sikt;Rmh;ute 123 O RvK]nmSteStusTv;Tmk/r;Tmk jlx;yn(jloTpjl;lynmoStute 124 jljoTfLlp];=jydevpt;mh Tvy;uTp;idt"pUvsqRmhmIr 125 | O yD;itsd;h;ryD;'gxnmoStute e Sv,Rg.Rpg.Rdvg.Rpj;pte 126 e [ Tv'yDSTv'vW$(k;r"Sv/;Tv'ps'.v vcnentudv;n;'xrXz'my;p[.o 127 e b[hTy;..UtoSmm;'Tv'p;ihjgTpte Tyu_odevdevnb[;vcnmb[vIt( 128 e b[ov;c s%;n;r;,odev"sTv;'ptkryit U' ktRnIySTvy;/Ny"smepJy"Svy'v.u" 129 U anu?y;tosvwnntndevnv,un; U'e e yente._Tp;Stotum;'mitTqt; 130 ' xrXzd;Tkp;lITv'soms;'tk;rk" ko$I"xt'cvp[;,;mut;Rsmh;ute 131 b[hTy;v[tky;Rn;NyTk'cnvte ' a.;y;"p;pn"r;b[;"p;pk;r," 132 vwt;nk;vkmRSq;nte.;y;"kq'cn twStuwStq;k;y|.;SkrSy;vloknm( 133 a'gSpxete{scwlojlm;vxet( R Ev'xmv;oitpUv;'mnIiW." 134 u | s.v;Nb[hNt;sxud?q|vtm;cr [ cI,evtpn.Uy"p[;PSysTv'vr;Nbn( 135 R [eu R EvmuKTv;gtob[;{St;.jDv;n( ac'tyd;v,u?y;ngTy;tt"Svy' 136 ' l+mIsh;y'vrd'dvdevsn;tnm( e ' a;'gp[,p;tendevdevS]locn" 137 144 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tu;vp[,to.UTv;x'%cgd;/rm( {v;c pr'pr;,;mmOtpr;,'pr;Tpr'v,umn'tvIy| 138 'u Smr;mnTy'pW'vre<y'n;r;y,'np[itm'pr;,m( u u pr;Tpr'pvjmugvgg.Irg'.Ir/y;'p/;nm( 139 U R [ e ' ' [ ntoSmdevhrmIxt;r'pr;Tpr'/;mpr'c/;m ' pr;pr'tTprm'c/;mpr;prexpW'vx;lm( 140 'u n;r;y,'St*mvxu.;v'pr;pr's+mmd'ssjR U sd;SqtTv;TpuWp[/;n'x;'tp/;n'xr,'mm;Stu 141 '[ n;r;y,'vItml'pr;,'pr;Tpr'v,ump;rp;rm( u pur;tn'nIitmt;'p/;n'/it=m;x;'itpr'=tIxm( 142 [ O xu.sd;St*mmh;nu.;v'shmU;Rnmnekp;dm( ' an'tb;'xxsUyn]=r;=r'=Irsmu{n{m( 143 Re' n;r;y,'St*mpr'prexpr;Tpr'yt(i]dxwrgMym( ' i]sgRsSq'i]t;xne]i]tTvl+y'i]ly'i]ne]m( 144 ' ' nm;mn;r;y,mp[mytest';prtr_m( e ' kl*c,'tmqonm;mssjRyovK]tEvvp[;n( 145 .uj;'tr;T=]mqoyuGm;ix"pd;g[;tqwvxU{;n( nm;mt'vtnupr;,'pr;Tpr'p;rgmp[mym( 146 'u e sU+mmU|mh;mU|v;mURmmUitRkm( kvc'svRdv;n;'nmSyev;rje=,m( 147 e shxIW|dvxsh;='mh;.ujm( e e ' jgTs'Vy;Pyit'tnmSyeprmerm( 148 ' xr<y'xr,'dvv,uj,usn;tnm( e ' ' ' nIlme`p[tIk;x'nmSyex;p;,nm( 149 xusvRgt'nTy'Vyomp'sn;tnm( ' .;v;.;vvnmu_nmSyesvRghrm( 150 R ' nc;]k'cTpXy;mVyitr_tv;Cyut TvNmy'cp[pXy;msvRmtr;crm( 151 e Ev'tvdtStSy{Syprmein" u 145 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tIrteSten sn;tnSvy'pr;TprStSyb.UvdxRne 152 rq;'gp;,gR@;snogr'vdIpyN.;SkrvTsmuTqt" vr'v,Iveitsn;tnob[vIrStv;h'vrd"sm;gt" 153 O tIrte{vrojg;dmm;itxu.Rvt;surx e nc;Syp;pSyhr'ihc;NyTs'XytegcAte.v'tm( 154 [ ' b[hTy;..UtSytnum,t;'gt; Re xvg'/meg;]elohSy;.r,;nme 155 kq'mn.vedvmet{Upjn;dRnm( e e ' ' k'krommh;devyenmepvRk;tnU" 156 U TvTp[s;den.vt;tNmekqyc;Cyut v,uv;c b[v?y;pr;cog[;svRkp[d;pr; 157 mns;pnkvIRtp;pSy;Sytu.;vn;m( .vt;devv;Kyenn;cwW;nbo/t; 158 d;nI'Tv'mh;b;hob[,o_sm;cr .Smsv;R,g;];,i]k;l'`WRyStn* 159 e x%;y;'k,Ryowvkrec;SqIn/;ry Ev'ckvto{k'nv.vyit 160 R w s'idXywvs.gv;'Stto't;RnmIr" ' l+mIsh;yogtv;n({St'n;.jDv;n( 161 kp;lp;,devx"pyR$n(vsu/;mm;m( R e ihmv'tsmwn;km,;cshwvtu 162 ' e kl;s'skl'v'?y'nIl'cvmh;grm( w k;'cI'k;xI't;m[l;'mg/;m;vl;'tq; 163 vTsguLm'cgok,|tq;cwvor;Nkn( .{;'ktm;l'cvW|hr<yktq; 164 u w k;mp'p.;s'cmhe{cvpvRtm( [ '' w b[hTy;..Utos*.[mS];,'nv'dit 165 ' ]p;Nvt"kp;l'tpXyn(hStgt'sd; u kr*v/uNvNbxov=mumu" 166 R 146 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yd;Sy/uNvtohSt*kp;l'pttentu td;SybuTp;v[tctTkroMyhm( 167 ' w mdIyenvm;ge,ij;y;Sy'itsvRt" w R ?y;Tvwvscr'dvovsu/;'vcc;rh 168 ' u e pukr'tsm;s;p[vor<ymumm( u n;n;&mlt;k,|n;n;mOgrv;klm( 169 &mpup.r;modv;st'yTsuv;yun; bupUvmvNyStw"pupw.iUR Wt.Utlm( 170 R n;n;g/'rswrNyw"pKv;pKvw"flwStq; vvextbOdnpup;mod;.n'idt" 171 'e a];r;/yto.KTy;b[;d;Syitmevrm( b[p[s;d;Ts'p;[ 'p*kr'D;nmIPstm( 172 p;p'dxmn'piIblvRnm( u u Ev'v?y;ytStSy{Sy;mttejs" 173 w a;jg;mttob[;._p[Itoqkjj" v;cp[,t'{muTq;Pycpungu" 174 R idVyv[topc;re,sohm;r;/tSTvy; .vt;y;Tyq|mmdxRnk;'=y; 175 v[tSq;m;'ihpXy'itmnuy;devt;Stq; tidCzy;p[yCz;mvr'yTp[vr'vrm( 176 svRk;mp[sd?q|vtySm;Wevtm( [' mnov;;y.;vws'tn;'tr;Tmn; 177 ue kdd;mcvwk;m'vd.oSteyqePstm( {v;c EWEv;.gvNsupy;Romh;vr" 178 yd(osjgjgTktRnmoStute R mht;yDs;?yenbk;l;jRtnc 179 e p[;,Vyykre,Tv'tps;devXyte d'kp;l'dvxnkr;Tpitt'v.o 180 e e ]p;kr;AWI,;'ccywW;kTst;v.o R 147 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION TvTp[s;d;d(vtcdt'k;p;lktyt( 181 [' e' u smetTp[pSymh;v[tmhoCyt;m( pu<yp[dxySm'Stu=p;mId'vdSvme 182 e e pUto.v;myen;h'mnIn;'.;vt;Tmn;m( u b[ov;c avmu_.gvt"Sq;nmStpur;tnm( 183 kp;lmocn'tIq|tvt].vyit ah'cTv'SqtSt]v,u;p.vyit 184 dxRn.vtSt]mh;p;tknopye e tep.og;NsmXn'itvxu;.vnemm 185 vr,;pasIc;pn*survLl.e a'tr;letyo"=e]v?y;nvxitKvct( 186 e tIq;Rn;'pvr'tIq|=];,;'pvr'tv [ e [ a;dehptn;et=]svitm;nv;" 187 u e' e ' temt;h'sy;nenidv'y;'Tykto.y;" O p'coxp[m;,en=e]d'my;tv 188 ' =e]m?y;d;g'g;gmyitsrTpitm( td;s;mhtIpu<y;purI{.vyit 189 pu<y;codm%Ig'g;p[;cIc;psrSvtI u dm%IyojnegCztej;vIndI 190 u t]vwvbu/;"svemy;shsv;sv;" R a;gt;v;smey'itkp;l't]mocy 191 tSm'StIqetygTv;p<@d;nenvwptn( Ru e ;wStupI[ ,yy'itteW;'loko=yoidv 192 v;r;,Sy;'mh;tIqenr";tovmuCyte R sjNmt;Tp;p;mn;devmuCyte 193 tIq|svRtIq;Rn;mum'prkitRtm( Tyj'itt]yep;[ ,;Np[;,n"p[,t;Stv 194 {Tv'tsm;s;mod't.vt;sh e e t];pihtuy'd;n'{yt;Tmn; 195 148 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Sy;Nmhfl'tSy.vt;.;vt;Tmn" Sv;'gSf$ts'Sk;r't]kvityenr;" 196 | te{lokm;s;mod'ts%n"sd; e u t]pUj;jpohom"to.vitdeihn;' 197 an'tfld"SvgoR{._yut;Tmn" t]dIpp[d;netD;nc=u.vr" 198 u R e aVy'gt,'s*My'pv'ttgosutm( ' 'u yoyTv;mocyitsy;itprm'pdm( 199 ptO."sihtomo='gCzten;]s'xy" aqk'bno_ny]ytenrw" 200 kmR/m|smuiXytdn'tfl'.vet( Svg;RpvgRyohetSttIqRMmt'.v 201 Ru u ;n;p;q;hom;dn'tfls;/nm( gTv;v;r;,sItIq|.KTy;{pr;y,;" 202 yet]p'ct;'p;[ ;._;Sten;]s'xy" vsv"ptroDey;{;wvpt;mh;" 203 p[pt;mh;Stq;idTy;TyeW;vwidkuit" i]v/"p'@d;n;yv/_omy;n` 204 m;nuW"p'@;d;n'tk;yRm];gtwSsd; w u p'@d;n'ct]wvSvpu]"k;yRm;dr;t( 205 w sup];Stept,;'t.v'itsu%d;yk;" u u p[o_tIq|my;tu>y'dxRn;dpmu_dm( 206 ;Tv;tusllet]muCytejNmb'/n;t( vmu_ob[hTy;y;St]{yq;su%m( 207 avmu_my;deitTv'.;yRy;sh {v;c pOqVy;'y;ntIq;Rntevh'v,un;sh 208 it;m.vto_nvrEWvOtomy; ah'dvomh;deva;r;?yo.vt;sd; 209 e vr'd;Sy;mtec;h'stn;'tr;Tmn; 'ue 149 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v,o;h'pd;Sy;mvr;'mnsIPst;n( 210 [ sur;,;'cvsveW;'mnIn;'.vt;Tmn;m( w R u ah'd;t;ah'y;Cyon;Nyo.;Vy"kq'cn 211 b[ov;c Ev'kryeh{yTvyo_vc"xu.m( ' n;r;y,tev;Ky'kt;Rsv|ns'xy" 212 vsOJywvtd;{'b;c;'tr/Iyt ' [ v;r;,Sy;'mh;devogTv;tIq|Nyvexyt( 213 it Ip;pur;,epqmesi%'@{Syb[v?y;n;xtudxo?y;y" 14 [ O R pdxo?y;y" .Imv;c k't'b,;b[Np[yv;r;,sIpurIm( [ e jn;dRnnk'kmRxkre,cyNmune 1 e ' kq'yD"tStenkSm'StIqevdSvme R ksdSy;ATvjsv;|St;Np[bvIihme 2 [ kdv;StipRt;StenEtNmek*tukmht( e pulSTyv;c In/;n'prmro"x%rerci]tm( 3 u' e anek;yRnly'bp;dps'klm( vc]/;tu.]'SvCzSf$knmRlm( 4 lt;vt;nxo.;!'x%xBdvn;idtm( mOgNe {rvv]StgjyUqsm;klm( 5 nZr;'bpp;toTqxIkr;s;rxItlm( u[ v;t;httv[;tp[s;p;nci]tm( 6 mOgn;.vr;modv;st;xeWk;nnm( lt;gOhrit;Ntsuv;/r;?vgm( 7 p[gItkrv[;tm/ur?vnn;idtm( tSmnekvNy;sxo.t;xeW.Umkm( 8 vwr;j'n;m.vn'b,"prmein" [ 150 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] t]idVy;'gnoItm/ur?vnn;idt; 9 p;rj;ttTpm'jrId;mm;lnI rrXmsmUhoTqbv,Rvci]t; 10 vNyStSt'.ko$StunmRl;dxRxo.t; aPsronOTyvNy;svl;soLl;sl;st; 11 b;tosmuTpsmUhSvnn;idt; lyt;lyut;nekgItv;id]xo.t; 12 s.;k;'itmtIn;mdev;n;'xmRd;yk; AiWs'`sm;yu_;munvOdnWevt; 13 ' ij;its;mxBdenn;idt;n'dd;ynI tSy;'nvodevxSs'?y;s_"pt;mh" 14 e ?y;yitSmpr'dvyndnmRtjgt( e ' ee' ' ?y;ytobuTp;kq'yD'kroMyhm( 15 kSmNSq;nemy;yD"k;yR"k]/r;tle k;xIp[y;gStug;cnwmW'%l'tq; 16 ' ' k;'cI.{;devk;ck=e]srSvtI ' p[.;s;dIntIq;RnpOqVy;mhm?yt" 17 =e];,pu<ytIq;Rns'ity;nIhsvRx" md;dex;{e,t;NyNy;n.Utle 18 yq;h'svRdvWa;iddevoVyvSqt" e eu tq;cwkpr'tIqRm;id.UtkroMyhm( 19 ' ah'y]smuTp"p'ti<(n;.jm( pukr'po[ CytetIqRmiW.vedp;#k" 20 O R Ev'c'tytStSyb[,Stupj;pte" [ mitreW;smuTp;v[j;MyeW/r;tle 21 p[;kSq;n'ssm;s;p[vStnomm( n;n;&mlt;k,|n;n;pupopxo.tm( 22 n;n;p=rv;k,|n;n;mOgg,;klm( &mpup.r;modwv;RsyTsur;sur;n( 23 bupUvmvNyStw"pupw.iUR Wt.Utlm( R 151 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;n;g'/rsw"pKv;pKvwW@Otvw" 24 U flw"suv,Rp;!w`;[ ,imnohrw" R jI,|p]'t,y]xukk;fl;nc 25 O ' bih"=pitj;t;nm;tonugh;idv [ n;n;pupsmUh;n;'g/m;d;ym;t" 26 ' xItlov;it%'.m'idxoy];.v;syn( U hrtG/nXz{wrk$kvnoTk$w" 27 vO=rneks'DyiWt'x%r;Nvtw" w w R U arogwdxnIywsuv"kduJJvlw" 28 R R O w k$bmvvp[;,;mOTvG..;RitsvRt" 'u xo.'t/;tusk;xwrkr" p[;vOt;&m;" 29 e ' ' w klInwrvnXz{w"Svgu,"p[;vOt;nr;" w pvn;vx%rw"SpOxtIvprSprm( 30 ' a;j`[tIvc;NyoNy'ppx;%;vt'sk;" ' u n;gvO=;"KvcTpupw&mv;nIrksrw" 31 R nynwrvxo.'tcclw",t;rk" e ' pups'px%r;"k,Rk;r&m;"Kvct( 32 yuGmyuGm;i/;cehxo.Ntvd'ptI suppp[.v;$opwSs'dv;r&p'_y" 33 u u mUitRmTyv;.;'itpUjt;vndevt;" KvcTKvcTkdlt;"spup;.r,oJvl;" 34 id=uv=Wxo.'tb;lc'{;voCz^t;" O eu e sj;Rjn;"Kvc;NtvnoxWppt;" 35 Ru euu /*tk*xeyv;so."p[;vOt;"puW;v aitmu_kvLlI."pupt;.Stq;&m;" 36 pgU!;vr;j'tSvn;rI.rvip[y;" e aprSprs's_"s;l;xok;pLlvw" 37 hStwhSt;NSpOxtIvsudrs'gt;" R ' flpup.r;nm[;"pns;"srl;jun;" 38 R aNyoNymcRytIvpupwvflwStq; ' w 152 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] m;t;vegs'Xlw"p;dp;Ss;lb;." 39 a>y;xm;gt'lokpit.;vwrvoTqt;" [ pup;,;mvro/ensuxo.;q|nvext;" 40 vs'tmhm;s;puW;NSpRyitih ' pupxo.;.rntw"x%rwv;Rykptw" 41 u nOTy'tIvnr;"p[It;"gl'txe%r;" 'g;g[pvn=;"pup;vlyut;&m;" 42 svLlIk;"p[nTy'itm;nv;vsip[y;" O SvpupntvLlI."p;dp;"Kvcd;vOt;" 43 .;'itt;r;g,w]w"xrdIvn.Stlm( &m;,;mqv;g[Wppt;m;ltIlt;" 44 euu xe%r;vxo.'trct;bupUvkm( e R hrt;"k;'cnCz;y;"flt;"pupt;&m;" 45 s*d'dxRytIvnr;"s;/usm;gme ' pupk'jLkkpl;gt;"svRidx;suc 46 kd'bpupSyjy'`oWy'tIvW$(pd;" KvcTpup;sv=Ib;"s'pt'itttStt" 47 puSkoklg,;vO=ghnevvsip[y;" ' xrIWpups'k;x;"xuk;mqunx"Kvct( 48 ktRyitgr];"pUjt;b[;,;yq; ' shc;rsusy_;myUr;]bihR," 49 ' u vn;'tvpnOTy'itxo.'tvnRk;" e kjt"p=s'`;t;n;n;tvr;v," 50 ' kvitrm,Iy'vrm,Iytr'vnm( | w n;n;mOgg,;k,|nTy'pmidt;'@jm( 51 [ u tn'ndnsm'mnoivvRnm( ' pyonStu.gv;'Stq;p'vnomm( 52 ddx;RdxRvd(;s*Myy;p;pyv t;vO=p'_y"sv;R;devtq;gtm( 53 ' nveb[,e.KTy;mumc"pups'pd" u u 153 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pupp[itg[hTv;p;dp;n;'pt;mh" 54 ' vr'v,I?v'.{'v"p;dp;nTyuv;cs" O Evmu_;.gvt;trvonrvg[h;" 55 cu"p[;jly"svenmSTv;vr'cnm( ' R vr'dd;scevp[pjnvTsl 56 hwv.gvTy'vnesnihto.v ' EWn"prm"k;m"pt;mhnmoStute 57 Tv'cssdevxvneSmNv.;vn e e sv;RTmn;p[p;n;'v;'zt;mum'vrm( 58 vrko$.rNy;.rl'nodIyt;'vrm( s/;nentIqe>yd'Sy;Tp[vr'mht( 59 R b[ov;c m'svR=];,;'p<ymetvyit e u nTy'ppflopet;nTysuSqry*vn;" 60 u k;mg;"k;mp;k;mpflp[d;" k;ms'dxRn;"pus;'tp"sd?uJvl;nO,;m( 61 ' y;prmy;yu_;mTp[s;d;vyq Ev'svrdob[;anujg[;hp;dp;n( 62 SqTv;vWRsh'tpkr'p=pv uu [ =itnRpitt;tenVykptrs;tlm( 63 vvx;StTyjuvl;'s;gr;"=u.tomRy" Re x;xnht;nIvVy;`[Vy;l;vOt;nc 64 x%r;<yPyxIy|tpvRt;n;'shx" devsvm;n;ng'/vRngr;,c 65 p[clb.m"petvRvxu/r;tlm( e u R[ u u kpotme`;"%;Tpet"pu$s'`;tdxRn" 66 u JyoitgR,;'Xz;dy'tob.UvStIv[.;Skr;" u mht;tSyxBdenmUk;'/b/rItm( 67 b.UvVy;klsv|]loKy'scr;crm( ' w sur;sur;,;'sveW;'xrIr;,mn;'sc 68 R 154 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] avsedkmitkmTyetjDre u /wym;l'Bysveqb[;,'c;Pylokyn( 69 R R nctetmpXy'tk]b[;gto.Ut( kmq|kpt;.UmnRmoTp;tdxRnm( 70 t;vi,ugtSt]y]dev;VyvSqt;" R p[,pTyd'v;Kymu_v'toidv*ks" 71 kmetgvNb[ihnmoTp;tdxRnm( U ]wloKy'kpt'yns'y_k;l/mR,; 72 e u j;tkLp;vs;n't.my;Rds;grm( u cTv;roidGgj;"k'tb.Uvrcl;l;" 73 u u sm;vOt;/r;kSm;Tss;grv;r,; Tpn;RStxBdSy.gv"p[yojn; 74 y;xov;SmOt"xBdon.Uton.vyit ]wloKym;klyncr*{e,cot; 75 ' e xu.oxu.ov;xBdoy]wloKySyidv*ks;m( .gvn(yidj;n;skmetTkqySvn" 76 Evmu_ob[vIi,u"prme,;nu.;vt" m;.wmt"sve,u?v'c;]k;r,m( 77 R nyen;nuvD;yv+y;MyeWyq;v/m( phStoih.gv;n[b;lokpt;mh" 78 ( .Updxp<yr;x*yD'ktuVyvSqt" [e eu | avrohepvRt;n;'vnec;tIvxo.ne 79 kml'tSyhSt;upitt'/r,Itle tSyxBdomh;neWyenyUypkpt;" 80 '[ t];s*tbOdnpup;mod;.n'idt" 'e anug;q.gv;Nvn'tTsmOg;'@jm( 81 O jgtonugh;q;Ryv;s't];Nvrocyt( [ pukr'n;mtIq|=]vW.mevc 82 e' O jnt'tgvt;lok;n;'ihtk;r,; b[;,'t]vwgTv;toWy?v'my;sh 83 155 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a;r;?ym;no.gv;Np[d;Syitvr;Nvr;n( TyuKTv;.gv;Nv,u"shtwdvd;nvw" 84 Re jg;mtnoxy];Stestukjj" ' p[;Stumns"kokl;l;pl;pt;" 85 pupoyoJJvl'xSt'vvxub,ovnm( R[ s'p;[ 'svRdvStuvn'ndns'mtm( 86 e w ' pnImOgpup;!'s!'xx.td; u u ue p[vXy;qvn'dv;"svRppopxo.tm( 87 e u hdevoStIitdev;b.[mid=v" u mOgy'tSttStetsvedv;"sv;sv;" 88 u Re atSyvnSy;'tntedxur;xug;" ' vcNvStd;devdvv;RyvRlokt" 89 'w w u st;nuv;cb[;,'n{+yqtpovn; td;%;vcNv'tStSmNpvRtro/s 90 d=,ecorecva'tr;lepn"pun" w u v;yU_dyeTv;v;yuSt;nb[vITpun" 91 i]v/odxRnop;yovr'crSysvRd; e ;D;nentps;yogencngte 92 skl'nkl'cvdevpXy'ityogn" w ' tpSvnStuskl'D;nnonkl'prm( 93 smuTpetvD;nemdonpXyit u ' .KTy;prmy;=p[bpXy'ityogn" 94 ' [ {VyonvRk;ros*p[/;npuWer" kmR,;mns;v;c;nTyyu_;"pt;mhm( 95 tprt.{'vob[;r;/ntTpr;" b[;I'dI=;'pp;n;'._;n;'cijNmn;m( 96 [ svRk;l'sj;n;itd;tVy'dxRnmy; ' v;yoStuvcn'Tv;ihtmetdveTyc 97 u b[Cz;vmtyov;Kpit'cttob[vn( e u p[D;nvbu/;Sm;kb;[ I'dI=;'v/TSvn" 98 156 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] siddI=yWu"=p[mmr;Nb[dI=y; vedo_nv/;nendI=y;m;st;n(g" 99 u vnItveW;"p[,t;a'tv;sTvm;yyu" e b[p[s;d'sp;[ ;"p*kr'D;nmIrtm( 100 ' yD'ck;rv/n;/W,o?vyusm" R p'Tv;mO,;l;!'pdI=;p[yogt" 101 anujg[;hdev;'St;NsurCz;p[rtomun" e e te>yodd*vvek>y"svedo_;v/;nvt( 102 dI=;'vvSmy'TyKTv;bOhSpitd;r/I" w Ekm'cs'STymh;Tm;i]idv*ks;m( 103 p[;d;d;'grsStuoj;Py'vdoidt'tyt( e u i]sup,|i]m/ucp;vm;nI'cp;vnIm( 104 sihj;Py;idksvRmx=ydud;r/I" a;poiheityt(;n'b;[ 'tTprp#te 105 p;p'dxmn'piIblvRnm( u u sd'kitRdcvklkLmWn;xnm( 106 ' w tSm;TsvRpyenb[;;n'sm;cret( [ kvtom*nnod;'t;dI=t;"=ptei{y;" 107 | ' svekm'@luyt;mu_k=;=m;ln" R u d'@nIrvS];j$;.ritxo.t;" 108 ;n;c;r;snrt;"p[y?y;n/;r," mnob[,s'yoJynyt;h;rk;'=," 109 aitn(dxRn;l;ps'g?y;nvvjRt;" Ev'vt/r;"svei]k;l';nk;r," 110 [ R .KTy;prmy;yu_;v/n;prme,c k;lenmht;?y;n;vD;nmnogt;" 111 b[?y;n;ndRG/;yd;xukm;ns;" w avbR.v.gv;NsveW;'igocr" 112 U R tejs;Py;yt;StSyb.Uv.;[ tcets" u | ttovl'Byte/ym'dvyq;v/ 113 w R e ' 157 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION W@'gvedyogenc;StutTpr;" xrogtwrjl."xro.mhI'gt;" 114 ' tuv"sOik;RrSqitkt;RrmIrm( u ' dev;cu" b[,ebdeh;yb[<y;y;jt;yc 115 [ nmSkm"sunyt;"tuvdp[d;yne R e lok;nukpnedvsOip;yvwnm" 116 e ._;nukpneTyq|vdj;PyStut;yc e bpSvp;yp;,;'xt/;r,e 117 s;v]Iptyedvg;y]Iptyenm" e p;sn;yp;ypvK];ytenm" 118 vrd;yvr;h;Rykm;RycmOg;yc j$;mk$yu_;yuvucn/;r,e 119 mOg;'kmOg/m;Ry/mRn];ytenm" e vn;eqv;yvex;ynmonm" 120 /mRn]];,mSm;d/kktumhRs e R v;mn"k;y.;vwSTv;'pp;SSm"pt;mh 121 [ Ev'StutStd;devb;b[vd;'vr" w R[ p[d;Sy;mSmOtob;!mmo`'dxRnihv" 122 ' b[vtv;'zt'p];"p[d;Sy;mvr;Nvr;n( u 'u u Evmu_;.gvt;dev;vcnmb[vn( 123 u EWEv;.gvn(spy;Romh;Nvr" u jnton"suxBdoy'kml'=pt;Tvy; 124 kmq|kpt;.UmloRk;;klt;"t;" nwtrqRkdvCyt;m]k;r,m( 125 e b[ov;c yumt;qRmtp'vniht'my; e devt;n;'cr=;q|yt;m]k;r,m( 126 U asurovj[n;.oy'b;ljIv;ph;rk" avSqtSTvv>yrs;tltl;ym( 127 158 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yumd;gmn'D;Tv;tpSq;iht;yu/;n( h'tk;modur;c;r"se{;npidv*ks" 128 u ' `;t"kmlp;tenmy;tSyvnmRt" sr;JywyRdipRSten;s*nhtomy; 129 lokSmNsmye._;b[;,;vedp;rg;" mwvtedgit'y;'tl.'t;'sgit'pn" 130 u R u u u dev;n;'d;nv;n;'cmnuyorgr=s;m( .Utg[;mSysvRSysmoSmi]idv*ks" 131 yumt;q|p;pos*my;m'],`;itt" e p[;"pu<yt;n(lok;n(kmlSy;SydxRn;t( 132 yNmy;pmu_ttndpkr'.v uee'u u :y;t'.vytetIq|p;vn'p<yd'mht( 133 u pOqVy;'svRjtn;'p<yd'prp#te 'U u tonughodev;._;n;'._mCzt;m( 134 [ vneSmTyv;senvO=r>yqRtnc w e mh;k;lovne];g;d;gtSymm;n`;" 135 tpSyt;'c.vt;'mhJD;n'pdxRtm( [ k?v'dyedv;"Sv;q|cvpr;qRkm( 136 e w .vdRxnIy'tn;n;p/rw.uR v R u iWNvwD;nn'vp[p;penv;idRtonr" 137 ' w nvmuCyetp;penjNmko$xtwrp ved;'gp;rg'vp[nhNy;cdUWyet( 138 ' EkSmhteySm;Tko$.Rvit`;itt; Ekvd;'tg'vp[.ojyeCz^y;Nvt" 139 e ' tSy.u_;.veTko$vRp;[ ,;'n;]s'xy" y"p;]pUr,I'.=;'ytIn;'tpyCzit 140 u[ vmu_"svRp;pe>yon;s*dugitm;uy;t( R yq;h'svRdv;n;'Jye"e"pt;mh" 141 e tq;D;nIsd;pUJyonmRmon"prg[h" s's;rb'/mo=;q|bgumd'vtm( 142 [ [ 159 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION my;p[,It'vp[;,;mpun.Rvk;r,m( aho]mup;d;yySTyjedjtei{y" 143 ' r*rv'sp[y;Ty;xup,Itoymk'krw" [ loky;];vt'@=u{kmRkroity" 144 ' sr;gc"'g;rIn;rIjn/nip[y" Ek.ojIsum;xIiWv;,Jysevk" 145 avedovedn'dIcpr.;y;|csevte Ty;iddoWduoyStSys'.;W,;dp 146 nronrkg;mISy;sd(vtdUWk" [ as't.c'dmit'p;pk;r,m( 147 u' u R nSpOxdgs'gnSpO;;nenxud?it e' e EvmuKTv;s.;gv;n(b;twrmrw"sh 148 [ =e]nvexy;m;syq;vTkqy;mte ' rec{n;Stup;[ cIy;vTsrSvtI 149 ' pUvtndn;TT'y;vTkLp'spukrm( |u' vedIeW;t;yDeb,;lokk;r,; 150 [ Jyetpqm'DytIq|]loKyp;vnm( 'u[ e ' w :y;t'td(bdwvTy'm?ym'v,v'tq; 151 [ w kn'{dwvTy'bpUvmk;ryt( [ R a;metTpr'=]gvdWp#te 152 e' u ' eeu ar<y'pkr;:y'tb;siht"p[." u u [ u anugho.Um.;getovwb,;Svym( 153 [ [ a'ngh;q|vp[;,;'sveW;'.mc;r,;m( u [ R U suv,Rvj[py|t;veidk;'k;mhIt; 154 vc]kim;rw"k;rt;svRxo.n; rmtet].gv;n(b;lokpt;mh" 155 [ v,u{*tq;dev*vsvoPpn;vp mtmhe{,rm'tcidv*ks" 156 'e e EtetQym;:y;t'lok;nughk;r,m( [ s'iht;nume,;]m']v/pUvkm( 157 w R 160 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ved;Np#'ityevp[;guxuW,ert;" U vs'itb[s;mIPyesvetn;nu.;vt;" 158 Re .Imv;c .gvNknv/n;ar<yepkrenrw" u b[lokm.IPsvRStVy'=]v;s." 159 e k'mnuywtS]I.tv,;Rm;Nvtw" vs"kmnuymetTsv|bvIihme 160 e [ pulSTyv;c nrw"S]I.vStVy'v,;Rmnv;s." Sv/m;Rc;rnrtwd.mohvvjRt" 161 | w kmR,;mns;v;c;b[._jRtie' {yw" ansUy.r=u{"svR.tihtertw" 162 u w U .Imv;c k'kv;R,onr"kmRb._STvhoCyte [ kx;b[._;SmOt;n,;'vdSvme 163 pulSTyv;c i]v/;._i;mnov;;ys'.v; l*kkvwidkc;p.ved;?y;Tmktq; 164 ?y;n/;r,y;bud?;ved;qRSmr,eihyt( b[p[IitkrIcwW;m;nsI._Cyte 165 m']vednmSk;rwr;;idc'tnw" j;Pyw;vXykvv;ck._ryte 166 w v[topv;snytwtei{ynro/." ' .UW,whmr;!wStq;c;'{;y,;id." 167 Re b[Cz^opv;swtq;c;Nyw"xu.v[t" w k;yk._r;:y;t;i]v/;tuijNmn;m( 168 go`Ot=Ird/." rdIpkxodk" g'/m;RLywvv/w/;Rt.opp;idtw" 169 w u `OtguGgul/p,;gsug/." u Uw ' .UW,whmr;!w];." G.revc 170 Re 161 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nOTyv;id]gItwsvRroph;rk" .+y.oJy;p;nwy;pUj;ytenrw" 171 pt;mh'smuiXy._Ss;l*kkmt; vedm']hvyoRg._y;Rvidkmt; 172 wR w dxev;p*,Rm;Sy;'v;ktRVymho]km( R p[xSt'd=,;d;n'pro@;x'cy; 173 u i/Oit"somp;n;'yDIy'kmRsvRx" R AGyju"s;mj;Py;ns'iht;?yyn;nc 174 y'tv/muiXys;._vwidkyte e R a.UMynl;k;x;'bnx;kr.;Skrm( 175 u smuiXyt'kmRtTsv|bdwvtm( [ a;?y;Tmktuiv/;b[._" Sqt;nOp 176 s':y;:y;yogj;c;Ny;v.;g't]me,u ctuv|xittTv;np[/;n;dIns':yy; 177 acett;n.oGy;npuW"p'cv'xk" cetn"puWo.o_;nkt;RtSykmR," 178 a;Tm;nTyoVyywva/;t;p[yojk" aVy_" puWonTy" k;r,'cpt;mh" 179 tTvsgoR.;vsgoR.tsgRtvt" U s':yy;prs':y;yp[/;n'cgu,;Tmkm( 180 s;/MyRm;nmwy|p/;n'cv/mRc [ k;r,Tv'cb[Tv'k;MyTvmdmuCyte 181 p[yoJyTv'p/;nSyvw/MyRmdmuCyte [ svR]ktOSyd(bpuWSy;PyktOt; 182 R [ R cetnTv'p/;necs;/MyRmdmuCyte [ tTv;'tr'ctTv;n;'kmRk;r,mevc 183 p[yojn'cnwyoJymwy|tTvs':yy; s':y;StITyuCytep;[ DwvRnTy;qRc'tk" 184 ittTvSy s'.;r'tTvs':y;ctTvt" b[tTv;/kc;puTv;tTv'vdub/;" 185 Ru 162 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s;':y_reW;csr;?y;Tmkt; yogj;mp._;n;',u._'pt;mhe 186 p[;,;y;mpronTy'?y;nv;ytei{y" ' .w+y.=Iv[tIv;psvRpTy;tei{y" 187 [ ' /;r,'dyeky;Rd?;ym;n" p[jrm( e Tpk,Rk;sIn'r_vK]'slocnm( 188 u prtooittmu%bsU]k$It$m( ' [ ctuvK]'ctub;Rvrd;.yhStkm( 189 R ' yogj;m;nsIsb[._"pr;SmOt; R yEv'._m;Ndevb._" sCyte 190 e [ vO'c,ur;je{y;SmOt;=e]v;sn;m( ' Svy'dvnvp[;,;'v<v;dIn;'sm;gme 191 e e kqt;vStr;TpUvsveW;'t]s/* | R nmRm;nrh'k;r;n"s'g;nprg[h;" 192 b'/vgecn"eh;Ssmlo;Xmk;'cn;" u R .Ut;n;'kmR.nRTywvRv/wr.yp[d;" 193 p[;,;y;mpr;nTy'pr?y;npr;y,;" y;jn"xucyonTy'yit/mRpr;y,;" 194 s;':yyogv/D;/mRD;Xzs'xy;" yj'tv/n;nenyevp[;" =e]v;sn" 195 e ar<yep*kretW;'mt;n;'sTfl',u e O v[jittesdp[;p'bs;yuJym=ym( 196 ' uu [ yTp[;PynpunjRNml.NtemTyud;ykm( O punr;vtRnihTv;b[;Iv;'sm;Sqt;" 197 ' punr;vOrNyeW;'ppc;mv;sn;m( [' g;hRSQyv/m;TyW$(kmRnrt"sd; 198 juhoitv/n;sMym]yDnm'i]t" 'w R e a/kflm;oitsvRd"%vvjRt" 199 u svRlokWc;PySygitnRpithNyte u [ idVyenyRyogenSv;!"sprg[h" 200 w 163 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b;lsUypk;xenvm;nensuvcRs; R[ vOt"S]I,;'shwStuSv'Czdgmn;ly" 201 vcrTynv;ye,svRlok;n(yCzy; R SpOh,Iytm"pus;'svR/moRmo/nI 202 ' SvgRCyut"p[j;yetklmhitpv;n( e /mRDo/mR._svRv;qRp;rg" 203 tqwvb[cye,guxuW,enc R U ved;?yyns'y_o.w+yvOitjRtN{y" 204 u e nTy'sTyv[ty_"Sv/mevp[m;dv;n( e u R svRk;msmOnsvRk;m;vl'bn; 205 e sUy,vitIyenvm;nen;nv;rt" Re e guk;n;mb[;:yg,;"prms'mt;" 206 ap[myblwy;Rdvd;nvpUjt;" e e teW;'ssmt;y;ittuLywyRsmNvt" 207 devd;nvmTyeW.vTynyt;yu/" Ru vWRko$sh;,vWRko$xt;nc 208 EvmwyRsy_ov,ulokmhIyte ' u iWTv;s*v.UTywvyd;p[Cyvtepn" 209 ' u v,ulok;TSvTyenSvgRSq;neWj;yte 210 u pukr;r<ym;s;b[cy;RmeSqt" a>y;sentuvd;n;'vsitim[ytepv; 211 e mOtos*y;itidVyenvm;nenSvtejs; pU,c{p[k;xenxxvTp[ydxRn" 212 R ' {loksm;s;guk" shmodte Eey|mhd;oitsvRSyjgt"p[." 213 u .uKTv;yugsh;,{lokmhIyte p[CyutStupnStSm;&{lok;Tme,tu 214 u nTy'pmidtSt].uKTv;su%mn;mym( [ u ij;n;'sdneidVyeklmhitj;yte 215 e m;nuWWs/Mm;RTm;supov;Kpit.Rvt( eu e 164 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] SpOh,Iyvpu"S]I,;Mmh;.ogpitbRlI 216 v;np[Sqsm;c;rIg[;My*W/vvjRt" svRlokWc;PySygitnRpithNyte 217 u [ xI,Rp,Rfl;h;r"pupmUl;'b.ojn" u k;poten;Xmknd'tolU%lknc 218 vOTyup;yenjIvetcIrvLklv;ss; j$Ii]Wv,;yITy_doWStud@v;n( 219 ' Cz^vtproyStupcoyidv;pr" [ jlx;yIp'ctp;vW;RSv.[;vg;hk" 220 k$k$kp;W;,.UMy;'txyn'tq; u Sq;nvIr;snrt"s'v.;gI!v[t" 221 ar<y*W/.o_;csvR.t;.yp[d" U nTy'/m;Rjnrtojto/ojtei{y" 222 R ' b[._"=e]v;sIpukrevstemn" u svRsgprTy;gISv;r;movgtSpOh" 223 ' y;]vste.Im,utSy;py;git" t,;kpk;xenveidk;St'.xo.n; 224 [ b[._ovm;neny;itk;mp[c;r,;m( vr;jm;non.sitIyvc'{m;" 225 gItv;id]nOTyDwg/v;RPsrs;'g,w" | aPsro."sm;yu_ovWRko$xt;Nys* 226 ySykSy;pdevSyloky;Tynv;rt" b[,onugh,vt]t]vr;jte 227 [e w b[lok;CCyut;pv,uloksgCzit v,ulok;Tpr.[o{loksgCzit 228 tSm;dpCyut"Sq;n;d(IpeWsihj;yte u SvgeWctq;NyeW.og;N.uKTv;yqePst;n( 229 Ru u .uKTvwy|ttSteWpnmRTyeWj;yte uu Ru r;j;v;r;jpu]ov;j;yte/nv;Nsu%I 230 sup"su.g"k;'t"kitRm;N._.;vt" 165 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[;,;"=i]y;vwXy;"xU{;v;=e]v;sn" 231 Sv/mRnrt;r;jn(sv;rjIvn" u O sv;RTmn;b[._;.Ut;nughk;r," 232 [ pukretmh;=e]yvs'itmum=v" u e e u mOt;Ste b[.vn'vm;nwy;|itxo.nw" 233 aPsrog,s'`"k;mgw"k;mp." uw aqv;svRdI;*SvxrIr'jhoity" 234 u b[?y;yImh;sTvSsb[.vn'vjt( [ e b[loko=yStSyx;tov.vw"sh 235 svRlokomorMyo.vtI;qRs;/k" pukretmh;pu<yep;[ ,;NyeslleTyjn( 236 u teW;mPy=yo.Imb[lokomh;Tmn;m( s;=;TpXy'ittedvsvRd"%vn;xnm( 237 e ' u sv;Rmryutdv{v,ug,wytm( 'e ' Ru an;xkmt;XxU{;"pukretvnenr;" 238 O u h'syu_Sttoy;'itvm;nwrksp[." w n;n;rsuv,;R!wd!g/;/v;stw" 239 RO w | an*pMygu,rNywrPsrogItn;idtw" w pt;k;?vjvNyStwn;Rn;`<$;nn;idtw" 240 b;yRsmopet"@;vD;nx;l." w sup.g,s'pwmyrvrv;ih." 241 [ w Ru R U b[loknr;/Ir;rm'tn;xkmt;" e O t]oiWTv;cr'k;l'.KTv;.og;NyqePst;n( 242 u /nIvkl.ogIj;ytemTyRm;gt" e k;rIWI's;/yeStupkretvnenr" 243 u u svRlok;NprTyJyb[loksgCzit b[lokvse;v;vTkLp=yo.vet( 244 nwvpXyitmTy|ihKlXym;n'SvkmR." gitStSy;p[itht;ityRg?vRm/Stq; 245 U spUJy"svRlokWyxovSt;ryNvxI u 166 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sd;c;rv/p[D"sveN{ymnohr" 246 R nOTyv;id]gItD"su.g"ip[ydxRn" nTymMl;nksmoidVy;.r,.UiWt" 247 u nIloTpldlXy;monIlkctmUj" R aj`Ny;"sum?y;svRs*.;GypUrt;" 248 svwyRg,opet;y*vnen;itgvRt;" R u S]y"sevitt]Sq;"xynermy'itc 249 ' vI,;ve,nn;dwsu"s'pitbu?yte u [ mhoTsvsu%._d"p[;Pymt;Tm." 250 ' 'u u p[s;d;vdevSyb[,"xu.k;r," .Imv;c a;c;r;"prm;/m;R"=e]/mRpr;y,;" 251 Sv/m;Rc;rnrt;jto/;jtei{y;" ' b[lokvjtIitnwt]'mt'mm 252 [ ' as'xy'cgCz'itlok;nNy;npij;" vn;popv;sentqwvnymenc 253 S]yoMlez;xU{;p=,"pxvomOg;" mUk;j@;N/b/r;StponymvjRt;" 254 teW;'vdgit'vp[pkreyTvvSqt;" u e pulSTyv;c S]yoMleCz;xU{;pxv"p=,omOg;" 255 pukretmt;.Imb[lokvjitte u O [ ' xrIrwidRVypwStuvm;nwrvsp[." 256 w idVyVyUhsm;yu_"suv,Rvrktnw" suv,Rvj[sop;nm,St'.v.UiWtw" 257 svRk;mop.og;!w"k;mgw"k;mp." n;n;rs;!'gCz'itS]Ishsm;kl;" 258 b[lokmh;Tm;nolok;nNy;NyqePst;n( b[lok;CCyut;;pm;d(IpeWy;'itte 259 u klmhitvStI,e/nI.vitsij" e R 167 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ityRGyongt;yetspRk$ppIlk;" 260 u Sqlj;jlj;wvSved;'@or;yuj;" sk;m;v;Pyk;m;v;pukretvnemt;" 261 u O sUyp.vm;nSq;b[lokpy;'itte R[ [ kl*yugmh;`orepj;"p;psmIrt;" 262 e [ n;Nyen;Smup;yen/mR"SvgRl>yte vs'itpukreytb;cRnrt;nr;" 263 eu [ kl*yugt;q;RSteKlXy'TyNyenrqRk;" e r;]*kroityTp;p'nr"p'c.r'i{yw" 264 kmR,;mns;v;c;k;mo/vx;nug;" p[;t"sjlm;s;pukretpt;mhm( 265 u a.gMyxuc.Uv;tSm;Tp;p;Tp[mCyte R u dyekSyc;r>yy;vxRnmU?vRgm( 266 m;ns;:yepsc'Tyb[yogehred`m( [ ' ;vr'c'm?y;enr"p;p;Tp[mCyte 267 u m?y;;Stmy;Nt'yid'i{yw"p;pm;cret( pt;mhSys'?y;y;'dxRn;devmuCyte 268 xBd;dINvWy;Nsv;RN.uj;nopsk;mt" ' y"pukreb._onvsepsSqt" 269 [ pukr;r<ym?ySqom;;Sv;d.ojn" i]k;lmp.uj;nov;yu.=smomt" 270 ' vs'itpukreytnr;"sutkmR," eu tel.'tmh;.og;n(=]Sy;Syp[.;vt" 271 e e yq;mhod/eStuLyonc;NyoStjl;xy" tq;vwpkrSy;psm'tIq|nvte 272 u pukr;r<ysx'tIq|n;STy/kg," u w aqteNy;Np[v+y;m=e]ySmn(VyvSqt;" 273 e e v,un;siht;"svR{;;idv*ks" gjvK]"km;rrevt"sidv;kr" 274 ' xvdUtItq;devIkNy;=emkrIsd; ' 168 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] al'tpo.nRymw"suy;cRnk;r,;m( 275 v[topv;skm;R,Tv;Ny]mh;'Typ Jyetpkr;r<yeyStitnm" 276 euu l.tesvRk;mTv'yo]wv;Ste ij"sd; pt;mhsm'y;itSq;n'prmmVyym( 277 te;dx.vRWS]et;y;'h;ynentu Rw m;sen;pre.Imahor;]e,tTkl* 278 fl'sp;[ Pytelok=]Sm'StIqRv;s." ' ee Tyevdvdevnpuro_b,;mm 279 'e e [ n;t"prtr'k'ct(=]mStIh.Utle e tSm;TsvRpyen;r<ymetTsm;yet( 280 [ gOhSqob[c;rIcv;np[Sqoq.=uk" yqo_k;r,"svegCz'itprm;'gitm( 281 R EkSm;me/m|yonuiteq;v/ ak;mWs'y_"spr]mhIyte 282 u ctupq;ihn"e,Ib[,ehp[itit; Et;m;Tyne,I'blokmhIyte 283 [ a;yuWopctu.;Rgbc;yRnsUyk" ' [ gur*v;gupu]v;vsem;Rqkovd" 284 e R km;Ritrek,guror?yetVy'b.Wt; uU d=,;n;'pd;pISy;d;togum;yet( 285 [ j`Nyx;yIpUvSy;duTq;yIguveXmn | yxye,kRVy'k;yRm;sevn;idkm( 286 tmTyevtTsv|Tv;itep;Rt" u k'kr"svRk;rIcsvRkmRskovd" 287 u xucdR=ogu,opetob[y;idmqorm( U c=uW;gumVyg[onrI=etjtei{y" 288 ' n;.u_vitc;XnIy;dpItvitnopbet( nitittq;sItnsunvs'vxet( 289 ew ;n;>y;'cp;,>y;'p;d;vSymOdSpOxt( u e 169 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d=,'d=,envsVy'sVyenpI@yet( 290 w a.v;guby;d./;'Sv;'bvit ' U[ u[ d'krye.gvd'c;pmy;tm( 291 itsv|cvD;Pynvegurve/nm( ky;RTt'ctTsvRm;:yeygrvepn" 292 ' u u y;'Stug/;n[s;Nv;pb[c;rInsevte ' sevtt;Nsm;vOTyit/meWny" 293 e Ru ykciStre,o_;nym;b[c;r," t;Nsv;RnnugO Iy;_Xxyvwgro" 294 u sEvgurvepI[ itmupTyyq;blm( ag[;Myev;mevevxyovtetkmR,; 295 R vedved*tq;ved;Nved;q;|tq;ij" .=;.ugPy/"x;yIsm/ITyguromu%;t( 296 R vedv[topyogIcctuq;|xnyogt" e gurved=,;'dTv;sm;vteq;v/ 297 R /m;RNvtwytod;rwrIn;v;pUjyet( Ru itIym;yuWo.;g'ghme/Ism;cret( 298 O gOhSqvOy"pUvctomun."t;" | ksl/;Ny;p[qm;k.I/;Ny;itIyk; 299 U aStnItOtIyo_;k;poTyqctuqRk; t;s;'pr;pr;e;/mRtolokjm; 300 W$(kmRvRkSTvekS].rNy"p[spRte ;>y;'cvctuqStuij"sb[,Sqt" 301 w R gOhme/v[t;dNyNmhIq|nc=te n;Tm;qep;cyed'nvOq;`;tyeTpxum( 302 R p[;,Iv;yidv;p[;,Is'Sk;r;DmhRit nidv;p[Svpe;tunpUv;Rprr;]yo" 303 n.ujIt;'tr;k;len;nOttvdeidh ' 'u nc;PyXnNvseip[ogOhkdpUjt" 304 e tq;Sy;itqy"pUJy;hVykVyvh;"SmOt;" 170 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vedv;v[t;t;oi]y;vedp;rg;" 305 SvkmRjIvnod;'t;"y;v'tStpSvn" teW;'hVy'ckVy'c;PyhR,;q|v/Iyte 306 nrwSs'py;tSySv/m;RpgtSyc [ apv;ho]Sygurov;RlIkk;r," 307 asTy;.nvexSyn;/k;roStkmR,o" s'v.;go].Ut;n;'sveW;mevxyte 308 R tqwv;pcm;ne>y"p[dyghme/n; e ' O v`s;xI.veTy'nTy'c;mOt.ojn" 309 amOtyDxeWSy;ojn'hvW;smm( ' ' s'._xeWyoXn;ittm;vR`s;xnm( 310 u ' Svd;rnrtod;'tod=oTyq|jtei{y" ' ATvkproiht;c;yRm;tul;itqs'htw" 311 u vOb;l;turvD;Rits'b/b;'/vw" w Rw w ' m;];p];cj;m;];.[;];pu],.;yRy; 312 e duih];d;svge,vv;d'nsm;cret( R Et;NvmuCys'v;d;NsvRp;pw"p[mCyte 313 u EtwjRtStujyitsvRlok;s'xy" w a;c;yoRblokx" p[;j;pTyp[."pt; 314 [ u aitq"svRlokxATvGved;y"p[." u j;m;t;Psrs;'lokD;tyovwdevk;" 315 s'b/b;'/v;id=upqVy;'m;tOm;tul* ' O vOb;l;tur;wva;k;xep.v,v" 316 [ puro/;AiWlokx"s't;Ss;?ylokp;" alokpitvwo.[;t;tuvsulokp" 317 R c'{lokrI.;y;Rdiht;Psrs;'ghe u O .[;t;Jye"sm" p];.;y;Rp]Svk;tnu" 318 u k;ySq;d;svg;Rduiht;p,'prm( tSm;detr/="sheTyms'Jvr" 319 w gOh/mRrtov;N/mRnojtKlm" 171 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;r.ek;y;R,/mRv;Nk'cd;r.et( 320 gOhSqvOyStSt;s;'neys'pr' prSpr'tqwv;;tur;Mymevc 321 yeco_;nym;SteW;'sv|k;y|b.W,; uUu k./;NywCzxlw"k;potI'vm;tw" 322 ' O ySm'tvs'Tyq;RSt{;^m.v/Rte we pUv;Rpr;Ndxpr;Npun;itcpt;mh;n( 223 gOhSqvOmPyet;'vtRyogtVyq" e sc/rlok;n;'sm;n;Mp[;uy;itm( 224 jtei{y;,;mqv;gitreW;v/Iyte ' SvgRlokogOhSq;n;'pit;nyt;Tmn;' 225 [ b[,;.ht;e,IeW;ySy;"p[mCyte u itIy;'mx"p[;PySvgRlokmhIyte 226 tOtIy;mpv+y;mv;np[Sq;m',u gOhSqStuyd;pXyelIpltm;Tmn" 227 apTySywvc;pTy'vnmevtd;yet( gOhSqv[t%;n;'v;np[Sq;m*ks;' 228 Uyt;'.Im.{'tsvRlok;y;Tmn;' e dI=;pUvnvO;n;'p<ydexnv;sn;' 229 | u p[D;blyuj;'ps;'sTyx*c=m;vt;' 'u tOtIym;yuWo.;g'v;np[Sq;mevsn( 230 t;nev;INprcrejm;noidv*ks" nytonyt;h;rov,u._p[s_m;n( 231 td;ho]m;];,yD;'g;ncsvRx" a'vvI[ ihyv'nIv;r'v`s;nc 332 w g[Imehvy'p;[ yCzTsm;`evpp'csu v;np[Sq;mePyet;tovOy"SmOt;" 233 s"p[.=k;"kcTkcNm;sks'cy;n( v;iWRk;n( s'cy;n( kcTkcd(;dxv;iWRk;n( 334 kvNR TyitqpUj;q|yDtN];qRmvc e 172 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a.[;vk;x;vW;Rshmtjls'y;" 335 ue 'e g[Imepc;tps"xrmOt.ojn;" ' .Um*vprvt|tit'itp[pdwrp 336 e Sq;n;snecvtRNtevsnevps'Sqte d'tolU%ln"kcdXmk;Stq;pre 337 xuKlp=epbNTyekyv;gUKvqt;'Kvct( ' ,p=epb'Tyek.jtecyq;gmm( 338 'u mUlrkflwrkjlwrk!v[t;" we e e vRyityq;Ny;y'v%;ns/Otv[t;" 339 ' w Et;;Ny;vv/;dI=;SteW;'mnSvn;' ctuq*pnWdo/mR"s;/;r,omt" 340 R v;np[SqogOhSqsttoNy"p[vRte tSmevyugt;tvp["sv;RqdxR." 341 e w R agSTysWRyom/uCz'dogveW," s;'it"sidvo.;'@yRvp[oqoqvR," 342 ahovIyRStq;k;My"Sq;,um/;itqbu/" Re R mnov;k"xnIv;k"xUNyp;lotv[," 343 EtekmRsv;'sStt"SvgRmp;gmn( u u EtepTy=/m;R,Stq;y;y;vr;g,;" 344 [ AWI,;mugtps;'/mRnp<ydxRn;m( [ wu surr'sm;r;?yb[;,;vnm;t;" 345 e ap;Syoprt;m;y;'b;[ ,;vnm;t;" an=];Stq;/Oy;XyNtepo[ iWt;g,;" 346 jry;tuprUn;Vy;/n;prpI@t;" ctuqTv;m'xWv;np[Sq;m;yu" 347 | e' sSk;rIsunv;RPysvRvdsd=,;m( e a;Tmy;jIs*Mymitr;Tm@;Tms'y" 348 a;TmNy'sm;/;yTyKTv;svRprg[hm( sSkyjeD;ni'cvhsvRd; 349 w e sdwvy;jn;'yD;n;TmnIJy;p[vRte 173 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ]Inev;I'STyjeTsMyg;TmNyev;Tmn;=,;t( 350 p[;uy;env;ytTp[;XnIy;dkTsyn( kxlomn%;NNySye;np[Sq;mert" 351 a;m;d;m's"pUtogCzitkmR." a.y'svR.t>yoyodTv;p[vjidj" 352 Ue [ e lok;Stejomy;StSyp[Tyc;n'TymXnute e suxIlvOoVypnItkLmWoncehn;mu]crNtumIhte 353 aroWmohogts'/vg[h" scedd;sInvd;Tmc'ty; u ymeWcv;NygteWnVyq"Svx;S]xUNyoidn;Tmv.[m" 354 u w u .veqe;gitr;Tmy;jnInSs'xye/mRprejteN{ye at"pr'mtIvsd(g,r/it']InitvTyRc;m;n( 355 e u w ctuqm_prm;m',upkTyRm;n'prm'pr;y,m( R u [ p[;Pys'Sk;rmet;>y;m;m;>y;'tt"prm( 356 yTk;y|prm;Tm;q|tvmekmn;",u k;W;y'/;ryTv;tu,ISq;neWci]Wu 357 e u yov[jpr'Sq;n'p;rv[;Jymnumm( e t;vnens'NySyvtRnyt;'tq; 358 ' U EkEvcrem|s?yqRmsh;yv;n( Ekrity" pXyjh;itnhIyte 359 anrnktStug;[ m'.=;qRm;yet( aStnv/;n"Sy;Nmun.;RvsmNvt" 360 l~v;xInyt;h;r"sd'nWevyet( kp;l'v=mUl;nkclmsh;yt; 361 O e pe=;svR.t;n;met;v=ul=,m( U ySmn(v;c"p[vx'itkpp;[ ;mOt;v 362 e nv_;r'pny;|itskvLy;mevset( u nwvpXye,uy;dv;Cy'j;tukSyct( 363 b[;,;n;'vxeW,nwtUy;Tkq'cn e yd(b;[ ,Sy;nukltdevstt'vdet( 364 ' tU,Im;sItn'd;y;'kvn.WJym;Tmn" R(w 174 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yenpU,mv;k;x'.vTyeknsvRd; 365 R xUNy'ynsm;k,|tdv;b[;,'vdu" 366 e 'e yenkncd;zoyenkncd;xt" y]Kvcnx;yIct'dv;b[;,'vdu" 367 e ahervjn;It"sudonrk;idv p,;idvn;rI>ySt'dv;b[;,'vdu" 368 e nyetvWIdetm;ntom;ntStq; svR.tv.ydSt'dv;b[;,'vdu" 369 Ue e n;.n'dtmr,'n;.n'dtjIvtm( e e k;lmevnrI=etndexWkoyq; 370 R ' an>y;htcd;'t;ht/IStq; vmu_"svRp;pe>yonrogztoidvm( 371 a.y'svR.t>yo.Ut;n;m.y'yt" Ue tSydehvmu_Sy.y'n;Stktn 372 yq;n;gpdeNy;npd;npdg;mn;m( sv;R<yev;vlIy'ttq;D;n;ncets 373 e Ev'svRmih's;y;'/moRqmhIyte R mOt"snTy'.vityoih's;'pitpte 374 [ aih'skStt"sMyG/Oitm;ytei{y" ' xr<ySsvR.t;n;'gitm;oTynum;m( 375 U Ev'pD;ntOSyn.RySymnIiW," [ nmOTyur/ko.;v"somOtTv'cgCzit 376 vmu_"svRsg>yomunr;k;xvTSqt" ' e v,uip[ykr"x;'tSt'dv;b[;,'vdu" 377 e jIvt'ySy/m;Rq/moRrTyqRmvc | e ahor;];idpu<y;q|tdv;b[;,'vdu" 378 'e nv;rtsm;r'.nnRmSk;rmStuitm( ' a=I,'=I,km;R,tdv;b[;,'vdu" 379 ''e sv;R,.Ut;nsu%rm'tsv;R,du"%;n.Ox.v'it ' e ' teW;'.voTp;dnj;t%ed"ky;Rkm;R,c/;n" 380 u 175 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d;n'ih.Ut;.yd=,;y;" sv;R,d;n;Ny/ittIh tI+,etnuy"p[qm'jhoitson'tm;oTy.y'pj;>y" 381 ' u [ ;nm;Syenhvjuhoitan'tm;oTy.t"p[it;m( R tSy;'gs'g;d.nt'cvw;nr'svRmd'ppde 382 [e p[;dexm;]'d.utySmNp[;,en;Tmy;jIjuhoit ' tSy;ho]etm;Tms'Sq'sveWlokWsdwvteWu 383 Ru u devv/;tui]vOtsv,|yvvduSt'prm;qR.tm( ' ' ' u e w U tesvR.tWmhIym;n;dev;"smq;RamOtvjit 384 Ueu ' [ ' ved;'vecv/'cTmqon_prm;qRt;'c ' sv|xrIr;Tmny"p[vdtSy;.svepcr'itnTym( 385 e R[ .Um;vs_idvc;p[myihr<my'tcsm'@l;'te e ' ' p[d=,'d=,m'tr=eyovedn;Py;TmndIrXm" 386 a;vtRm;n'cvvtRm;n'W<nemyd(;dx;r'i]pvR ySyedm;Sy'prp;itv'tTk;lcniht'gh;y;m( 387 u yt"p[s;d'jgt"xrIr'sv;|lok;n/gCztIh tSmNhs'tpRytIhdev;Nsvwvmu_o.vtIhnTym( 388 tejomyonTymt"pur;,olok.vTyqR.y;dupit w .Ut;nySm;.y'vjit.Ut>yoyonoijtekd;ct( 389 [ ' e aghR,IyoncghRtNe y;Nsvwvp["p[vr'Sv;TmnI=et( vnItmohoPypnItkLmWoncehn;mu]cyoqRmCzit 390 O aroWmoh"smlok;'cn"p[hI,xokogts'/vg[h" apetn'd;Stuitrip[y;ip[yrud;sInvdev.=u" 391 itIp;pur;,epqmesi%'@=]v;sm;h;TMy'n;mp'cdxo?y;y" 15 [ O e Wo@xo?y;y" .Imv;c ydetTkqt'bStIqRm;h;TMymumm( [ ' kmlSy;.p;tentIq|j;t'/r;tle 1 t]Sqen.gvt;v,un;x'kre,c yTt'mnx;dUltTsv|prkRy 2 u R 176 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kq'yDoihdevnv.un;t]k;rt" e ksdSy;ATvjb[;,;"ksm;gt;" 3 k.;g;StSyyDSyk'{Vy'k;cd=,; k;vedIk'pm;,'ct't]vr'cn; 4 [ yoy;Jy"svRdv;n;'vd"svR]p#te e ew kck;mm.?y;yNve/;yD'ck;rh 5 yq;s*devdevxojr;mrh e tq;cwv;=y"SvgRStSydevSyXyte 6 aNyeW;'cvdev;n;'d"SvgoRmh;Tmn; w aho];qRmTp;ved;aoW/yStq; 7 u yec;Nyepxvo.Um*svetyDk;r,;t( Re sO;.gvt;nenTyeW;vwidkuit" 8 td]k*tukm'Tvedtv.;iWtm( u ' y'k;mm/TywkyTfl'y;'c.;vn;' 9 t;nenvwyD"sv|xstumhRs ' xtp;cy;n;rIs;v]Is;TvhoCyte 10 .;y;Rs;b[,"p[o_;"AWI,;'jnnIcs; pulSTy;;NmunINsd=;;'Stupj;ptIn( 11 [ Sv;y'.v;dI'mnUNs;v]IsmjIjnt( u /mRpI'tt;'b;pui],I'b,"ip[y" 12 u [ [ pitv[t;'mh;.;g;'svt;'c;h;snI' u [ kq'stI'prTyJy.;y;RmNy;mv'dt 13 k'n;Ik'sm;cr;kSys;tny;v.o" Kvs;;ihdevnknc;Syp[dxRt; 14 e k'p;s;tudvxI;cvmoihnI e e y;'t;sdevx"k;mSyvxmeyv;n( 15 u e v,Rtoptwvs;v}y;STv/k;mune y;moihtvtIdevsvRlokr'v.um( 16 ' yq;gOhItv;Ndevon;rI't;'loksudrI' ' yq;p[voyDos*tq;sv|pktRy 17 O [ 177 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t;';b[,"p;es;v]Ik'ck;rh R s;v}y;'ttd;b[;k;'tvmvRt 18 u u O s/*k;nv;Ky;ns;v]Ib[,;td; _;Pyu_vtI.Uy"sv|xstumhRs 19 ' k't't]yum;."kopov;q=m;pv; yTt't]yd('yvo_my;Tvh 20 vStre,hsv;R,km;R,prmein" e otumCz;MyxeW,v/eyDv/'pr' 21 e R kmR,;m;nupVy|cp[;r'.oho]mevc U hotu.=oyq;c;pp[qm;kSyk;rt; 22 R kq'c.gv;Nv,u"s;h;Yy'knkx' amrwv;Rt'ytv;Nv_mhRit 23 devlokprTyJykq'mTyRmp;gt" u g;hRpTy'cv/n;aNv;h;y|cd=,m( 24 am;hvnIy'cvedI'cvtq;uvm( w p[o=,Iy'ccva;v.OQy'tqwvc 25 u ' w aI'S]I'yq;chVy.;gvh;Nhvw hVy;d;'sur;'kVy;d;'ptnp 26 .;g;q|yDv/n;yeyD;yDkmR, yUp;NsmTkxsom'pv]'pr/Inp 27 ' yDy;nc{Vy;,yq;b[;ck;rh vb.[;jpur;yp;rmeenkmR,; 28 =,;nmeW;"k;;kl;S]wk;Lymevc mut;RStqyom;s;idn'svTsrStq; 29 ' Atv"k;lyog;p[m;,'i]v/'pr; u a;yu"=e];<ypcy'l=,'ps*vm( 30 ]yov,;RS]yolok;S]wv'p;vk;S]y" ]wk;Ly']I,km;R,]yov,;RS]yogu,;" 31 sO;lok;"pr;"^;yec;NyenLpcets; y;git/Rmy_;n;'y;git"p;pkmR,;' 32 R u 178 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] c;tuv<yRSyp[.v;tuv<yRSyr=t; R R ctuvRSyyove;ctur;ms'y" 33 y"pr'yteJyoityR"pr'ytetp" U U y"pr'prt"p[;hpr'y"prm;Tmv;n( 34 setyoRloksetn;'m?yoyome?ykmR,;m( u U e veoyovedvduW;'y"p[."p[.v;Tmn;m( 35 u asu.t.Ut;n;m.UtovcRs;m( U mnuy;,;'mno.UtStpo.UtStpSvn;m( 36 vnyonyvOIn;'tjStejSvn;mp e TyetTsvRm%l;NsOjn(lokpt;mh" 37 yD;it'k;mNvwCzt(kq'yDemit"t; EWmesxyob[eWmesxy"pr" 38 ' ' a;yR"prmob[;devdTywp#te w Rw kmR,;yR.toptvt"shoCyte 39 U pulSTyv;c p[Xn.;romh;neWTvyo_ob[,y" yq;x_tuv+y;mUyt;'tTpr'yx" 40 sh;Sy'sh;='shcr,'cym( shv,'cvshkrmVyym( 41 w shj's;h'shprm'p.'u [ shd'sh;id'sh.ujmVyym( 42 hvn'svn'cvhVy'hot;rmevc w p;];,cpv];,vedI'dI=;'c'vm( 43 u uksommv.Ovp[o=,I'd=,;/nm( w ad(?vyus;mg'vp[sdSy;Nsdn'sd" 44 | ' yUpsmTkxdvIRcmsolU%l;nc ' ' p[;Gv'xyD.Um'chot;r'bN/n'cyt( 45 ' Sv;Nyitp[m;,;np[m;,Sq;vr;,c p[;y;nv;j;Sq'@l;nkx;Stq; 46 m']yD'chvn'vi.;g'.v'cy' ' 179 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ag[.jhom.ujx.;cRWmud;yu/' 47 eu ' ' u a;vedvdovp[;yoyD"x;t"p[." R u y;'pzsmh;r;jpu<y;'idVy;mm;'kq;' 48 O ydq|.gv;Nb[;.Um*yDmq;krot( iht;q|srmTy;Rn;'lok;n;'p.v;yc 49 u [ b[;qkplwvprmeItqwvc dev;"sWRywv}y'bkmh;yx;" 50 snTkm;rmh;nu.;vomnumh;Tm;.gv;Np[j;pit" R pur;,devoqtq;p[cpdIvw;nrtuLytej;" 51 [ pur;kmlj;tSySvptStSyko$re pukrey]s'.t;dev;AiWg,;Stq; 52 U EWp*krkon;mp[;du.;Rvomh;Tmn" pur;,'kQytey]vedSmOitsusiht' 53 ' vr;hStuitmu%"p[;du.tovr'cn" u RU sh;y;q|sreov;r;h'pm;Sqt" 54 u vStI,|pkreTv;tIq|kok;mu%ihtt( u ' vedp;doyUpd'"tuhSttImu%" 55 ^ ajod.Rrom;b[xIWoRmh;tp;" ahor;]e=,oidVyoved;'g"uit.UW," 56 a;Jyn;s"uvtu@"s;m`oWSvnomh;n( ' sTy/mRmy" Im;NkmRvmsTt" 57 p[;yn%o/Ir"pxuj;num%;it" R ;];']ohomlgoflbIjmh*W/" 58 v;Yv'tr;Tm;m'];Sqr;pSfksomxo,t" vedSk/ohvg|/ohVykVy;itvegv;n( 59 p[;Gv'xk;youitm;;n;dI=;.rcRt" d=,;dyoyogImh;s]myomh;n( 60 p;kmeicr"p[vGy;RvtR.W," R U z;y;pIsh;yovwm,'gmvoCz^t" 61 svRlokiht;Tm;yod'y;>yuh;rg;m( ^ 180 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tt"SvSq;nm;nIypOqvI'pqvI/r" 62 O ttojg;mnv;R,pqvI/;r,;r" 'O Evm;idvr;he,/OTv;b[iht;qRn; 63 Ot;pukrepQvIs;gr;'bgt;pur; O u vOt"xmdm;>y;'yoidVyekok;mu%Sqt" 64 e a;idTywvs."s;?ywmdwvtw"sh R u R R {wvRsh;ywy=r;=skrw" 65 idG.vRidG." pOqvIndI." shs;grw" cr;crgu"Im;Nb[;b[vd;'vr" 66 v;cvcn'kok;mu%tIq|Tvy;v.o ' p;lnIy'sd;goPy'r=;k;y;Rm%eTvh 67 Ev'krye.gv'Std;b[;,mu_v;n( v;c t'pnb[;v,udvpr"Sqtm( 68 u R 'e 'u Tv'ihmeprmodevSTv'ihmeprmogu" Tv'ihmeprm'/;mx;dIn;'srom 69 u TfLl;mlp;=x]up==y;vh yq;yDenme?v'sod;nvwv/Iyte 70 tq;Tvy;v/;tVy'p,tSynmoStute [ v,uv;c .y'TyjSvdevx=y'ny;md;nv;n( 71 e e yec;Ntevkt;Rroy;tu/;n;Stq;sur;" `;tyy;Myh'sv;RNSvStitpt;mh 72 EvmuKTv;SqtSt]s;h;Yyent=," p[vvuxv;v;t;"p[s;idxodx 73 sup.;,cJyotI'iWc'{c"p[d=,m( [ ' nvg[hgh;" p[sd;ps'/v" 74 ' [ eu nIrjSk;.Umr;sITskl;;dd;STvp" jGmu" Svm;g|srton;pcu=.r,Rv;" 75 uu a;sn(x.;nI'i{y;,nr;,;m'tr;Tmn;m( u mhWRyovItxok;ved;nurv;cyn( 76 w 181 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yDetSmn(hv"p;kxv;a;s'p;vk;" p[v/mRsd(v;lok;muidtm;ns;" 77 O O v,o"sTyp[itDSyuTv;rn/n;gr" ttodev;"sm;y;t;d;nv;r;=swSsh 78 .Utp[tpx;c;svet];gt;"m;t( e R g'/v;RPsrswvn;g;v;/r;g,;" 79 v;nSpTy;*W/yoyehnehit e b[;dex;Nm;tena;nIt;"svRtoidx" 80 yDpvRtm;s;d=,;m.toidxm( sur;rt" svemy;Rd;pvRtSqt;" 81 R e g'/v;RPsrswvmunyovedp;rg;" pm;'idxm;Sq;ySqt;St]mh;t* 82 svedvnk;y;d;nv;;sur;g,;" Re amW|pt"Tv;supI[ t;SteprSprm( 83 O AWINpyRcrNsvexWNb[;,;'Stq; R u U AWyob[WRyij;devWRyStq; 84 r;jWRyomu:ytm;Ssm;y;t;"sm'tt" ktmsuroPy]t*y;Jyo.vyit 85 pxv"p=,wvt]y;t;id=v" b[;,;.o_k;m;svev,;Rnpvx" 86 R uU R Svy'cv,or'd=;'Svy'dd* a;gTyv,olok;TpKv'c;'Svtopct( 87 v;yu.=vk;r;'rsp;cIidv;kr" R ap;cnTsomomitd;t;bOhSpit" 88 /nd;n'/n;?y=ovS];,vv/;nc srSvtInd;?y=og'g;devIsnmRd; 89 y;;Ny;"srt"pu<y;"kp;wvjl;xy;" pLvl;nt$;k;nk@;nvv/;nc 90 p[v;,cmu:y;ndev%;t;Nynekx" jl;xy;nsv;R,smu{;"ss':yk;" 91 182 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] lv,e=sr;sipRd/duG/jlw"smm( u u R slok;"sp;t;l;"sIp;"spn;" 92 vO=;vLLy"stO,;nx;k;ncfl;nc pOqvIv;yur;k;xm;poJyoitp'cmm( 93 svg[h;,.Ut;n/mRx;S];,y;nc ved.;y;,sU];,b[,;nmRtcyt( 94 ' amUtmtmTyNt'mtXy'tq;%lm( | UR UR Ev'tetq;Sm'StuyDept;mhetd; 95 w dev;n;'sn/*t]AiW.sm;gme ' b[,od=,ep;eSqtov,u"sn;tn" 96 R v;mp;eSqto{"pn;kvrd"p[." R u ATvj;'c;pvr,'t't]mh;Tmn; 97 .OghoRt;vOtSt]pulSTyo?vYyusm" u R t]o;t;mrIcStub;vwn;rd"t" 98 [ snTkm;r;dyoyesdSy;St]te.vn( p[j;ptyod=;;v,;Rb;[ ,pUvk;" 99 R b[,smIpett;ATvGvkLpn; u vS]wr;.r,wy_;"t;vwv,ente 100 Ru a'glIyw"sk$kmk$.iUR Wt;ij;" u R w cTv;ro*dx;NyectWo@xTvRj" 101 b[,; pUjt;"svep,p;tpur"srm( R[ anug;[ o.vStusvwrSmNKrt;vh 102 R pImmwW;s;v]IyUymxr,'ij;" ' e vkm;R,m;yb[,"xIWRm@n' 103 'u yDetviht'tSyk;rt'ijsmw" u a;tsey;nvS];,d'pTyqetq;ijw" 104 R b[`oWe,tevp[;n;dy;n;S]vpm( p;ly'tojged=i]y;"s;yu/;"Sqt;" 105 ' .+yp[k;r;Nvv/NvwXy;St]p[cre rsb;Lyyu_c.+y'.oJy't'tt" 106 183 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION autp;[ g'c;tu"p[j;pit" ' p[;Gv;$eitdd*n;mvwXy;n;'sii.u" 107 O ij;n;'p;dxuW;xU{"k;y;Rsd;Tvh U w p;dp[=;ln'.oJymuCzSyp[m;jRn' 108 tepcStd;t]te>yo.Uy"pt;mh" xUW;q|my;yUytrIyetpdet;" 109 U 'u u ij;n;'=]bN/Un;'bN/Un;'c.vi/w" i]>yXxuW,;k;yeTyuKTv;b[;tq;krot( 110 U R ;r;?y='tq;xv,'rsd;ykm( vp[dvv,'pvn'g/d;ynm( 111 ' w ' otk;r,'syp.Tvem;/v"Sqt" U |[u som"somp[dSteW;'v;mp=pq;t" 112 susTt;cpIs;sv]Icvr;'gn; a?vyu,;sm;t;EihdevTvr;Nvt; 113 R Tqt;;y"svedI=;k;lp;gt" R Vyg[;s;k;yRkr,eS]ISv.;venn;gt; 114 hvwnt'k'cd(;revm@n'my; w ' .y;'vc]km;R,SvStkp;[ g,entu 115 w ' p[=;ln'c.;'@;n;'nt'kmpTvh l+mIr;pn;y;t;pIn;r;y,Syy; 116 ae"pItq;Sv;h;/Umo[ ,;RtymSytu u v;,Ivwtq;g*rIv;yovwsp.;tq; 117 R u[ Avwv,I.;y;RxM.og*RrIjgTp[y; R me/;;v.UitansUy;/Oit"=m; 119 g'g;srSvtIcwvn;;y;t;kNyk;" '{;,Ic'{pIturoih,Ixxn"ip[y;" 120 a'/tIvsSysWIR,;'cy;"S]y" ansUy;i]pIctq;Ny;"p[md;h 121 v?voduihtrwvs:yo.gnk;Stq; n;;gt;Stut;"sv;Rah't;vTSqt;cr' 122 184 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n;hmek;knIy;Syey;v;y;'itt;S]y" b[ihgTv;vr'c'titt;vNmutRkm( 123 U u sv;R."siht;c;hm;gCz;mTvr;Nvt; svw"prvOt"xo.;'dv"shmh;mte 124 R e w .v;Np[;oitprm;'tq;h'tns'xy" u vdm;n;'tq;?vyuSTyKTv;b[;,m;gt" 125 R s;v]IVy;kl;devp[s_;gOhkm;R, s:yon;>y;gt;y;v;v;gmn'mm 126 Evmu_oSmvwdvk;l;PyitvRte e yect't;vTkvpt;mh 127 Evmu_Std;b[;k'cTkopsmNvt" pI'c;Ny;'mdqevxI`[xh;ny 128 R w ' yq;p[vtRtyD"k;lhInonj;yte e tq;xI`[v/TSvTv'n;rI'k;'cdup;ny 129 ' y;vDsm;imev,eTv;'m;q;mn" R R .Uyopt;'pmo+y;msm;*tutorh 130 [ Evmu_Std;xogTv;sv|/r;tl' S]yo;y;Stensv;R"prprg[h;" 131 a;.IrkNy;p;!;sun;s;c;locn; ndevIncg'/vIRn;surIncpgI 132 nc;Stt;xIkNy;y;xIs;vr;'gn; ddxRt;'sc;v|gI'y'dvImv;pr;m( 133 u e s'=pNtI'mnovOv.v'ps'pd; yuvStus*'dy;Rix'l>yteKvct( 134 tCzrIrs'l'tNv'Gy;dxevrm( t;';c'ty;m;syeW;kNyk;.vet( 135 tNm"tpu<yoNyondevo.uvvte yoiW{md'sys;Gy;y;'pt;mh" 136 e ' sr;goyidv;Sy;usflSTveWmem" nIl;.[knk;'.ojv&m;.;'ddxRt;' 137 185 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION TvW'sb.[tIm'g"kxg'@=,;/rw" ' w mNmq;xokvO=Syp[o;'klk;mv 138 p[dG/Czyenvne]vix%oTkrw" w /;];kq'ihs;sO;p[itpmpXyt; 139 kLpt;ceTSvy'b?y;nwp<ySygit"pr; u u ug;g[;vm*sO*yNmespXyt"su%' 140 ' ' pyo/r*n;itc]'kSys'j;yteid r;gophtdehoym/roypSf$m( 141 tq;psevm;nSynv;R,spyCzit ' '[ vhrpk*$Lymlk"su%mPyRte 142 doWopgu,v;it.Urs*'dyRm;t" ne]yo.UiWt;v't;v;k,;R>y;xm;gt* 143 R k;r,;;vcwtNy'pvd'itihtid" [ k,Ryo.UW,en]n]yo"v,;vm* 144 R eee k@l;'jnyor]n;vk;xoStkn ntu_k$;=;,;'yd(i/;kr,'id 145 tvs'b/noye]kq'td"%.;gn" ' eu svRsdrt;meitvk;r"p[;twg," 146 'u Ru w vO=,xt;n;'tmeW;my;/nm( e u /;];k*xLysImeypoTp*sudxRt; 147 ' kroTyeW;mnon,;'sehitv.[m" ' w Ev'vmOxtStSyt{Up;ptTvW" 148 nr'trotwXzm.vTpulkvp" Ru t;'vI+ynvhem;.;'pp];yte=,;m( 149 dev;n;mqy=;,;'g/voRrgr=s;m( ' n;n;;my;n;yoRnxIps'pd; 150 e ]wloKy;'tgRtyStutTp[/;nt" ' sm;d;yv/;];Sy;"t;pSys'Sqit" 151 '{v;c k;skSyktTvm;gt;su.kQyt;m( u[ 186 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Ek;knIkmq|cvIqIm?yeWits 152 u y;Nyet;Ny'gs'Sq;n.UW,;nv.iWRc nwt;ntv.UW;ywTvmetW;'ih.UW,m( 153 e ndevIncg'/vIRn;surIncpgI krIpUv;Rv;y;xITv'slocne 154 u _;my;pbx"kSm;Tseihnorm( ]p;Nvt;tus;kNy;xpo[ v;cveptI 155 gopkNy;Tvh'vIrv,;mIhgorsm( nvnItmd'xd/cedvm'@km( 156 u ' ' d;cwv;]t,rsen;ppr'tp aqIRyn;std(bi[U hp[gO IvyqePstm( 157 e Evmu_Std;xogOhITv;t;'kre!m( any;'vx;l;=I'y]b[;VyvSqt" 158 nIym;n;tus;tenox'tIptOm;tr* h;t;tm;th;R.;[ tnRyTyeWnrobl;t( 159 yidv;Stmy;k;y|ptr'mpy;cy e[ sd;Syitihm;'nn.vt"sTymuCyte 160 U' k;ihn;.lWeTkNy;.t;|r._vTslm( ' n;deymptek'cTptum/mRvTsl 161 Re p[s;dyetxrs;m;'stu"p[d;Syit ' ptumvD;yy;Tm;n'dd;mte 162 /moRihvpulonXyenTv;'np[s;dye e .vy;mvxet>y'yidt;t"p[d;Syit 163 u Tqm;.;ym;,Stutd;xonyt;m( b[,"purt"Sq;Pyp[;h;Sy;qemy;ble 164 R a;nIt;svx;l;=m;xucovrv,Rn gopkNy;ms*;g*rv,;|mh;uitm( 165 kml;mevt;'mnp@rIkn.e=,;m( e e 'u tk;'cnssx;pInv=sm( 166 me.hStvOo'r_ougn%TvW' ' 187 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t';mNyt;Tm;n's;pmNmnqcrm( 167 tTp[;ihetk/y;gtcevl+yte u p[.Tvm;Tmnod;negopkNy;PymNyt 168 u yeWm;'spTv;idCzTy;d;tum;g[h;t( u n;StsIm'itnIk;cNmo/Nytr;.uv 169 anen;h'sm;nIt;y=ugoRcr'gt; aSyTy;ge.veNmOTyurTy;gejIvt's%m( 170 u .veympm;n;/g[p;du"%d;ynI U Xytec=uW;neny;pyoiWTp[s;dt" 171 s;p/Ny;ns'dh"k'pny;|prvjet( e u jg{UpmxeWihpOqksc;rm;tm( 172 ' ' l;v<y'tidhwkSq'dxRtvyonn; ' aSyopm;Smr"s;?vImNmqSyTvWopm; 173 itrStStuxokoy'pt;m;t;nk;r,m( yidm;'nWa;deSvLp'myn.;Wte 174 w aSy;nuSmr,;NmOTyu"p[.vyitxokj" an;gscpTNy;'t=p[y;teymIxI 175 u ' kcyomR,xo.;ywx;Mbujsmuit" u mu%mSyp[pXy'Ty;mnome?y;nm;gtm( 176 aSy;'gSpxRsyog;cev'bmNyse ' SpOx$stihRnTv'xrIr'vtqR"prm( 177 aqv;SyndoWoStyCz;c;rkos muiWt"SmrnUnTv'sr=Sv;'ip[y;'ritm( 178 ' ' TvopXyteynpe,;y'Smr;/k" e mm;nenmnorsvRSv'ct'!m( 179 xo.;y;XytevK]es;kt"xxl+m, nopm;skl'kSynkl'knxSyte 180 sm;n.;vt;'y;itp'kj'n;Syne]yo" kopm;jlx'%np[;;v,x'yo" 181 e v&moPy/rSy;Syl.tenopm;'/vm( u[ 188 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;TmSqmmOtWs'v'te/vm( 182 ' e e u[ yidk'cCz.kmRjNm;'trxtw"tm( ' tTp[s;d;Tpun.Rt;R.vTveWmmePst" 183 Ev'c't;pr;/In;y;vTs;gopkNyk; t;vd(b;hr'p;[ hyD;q|sTvr'vc" 184 [ devIcwW;mh;.;g;g;y]In;mt"p[.o Evmu_td;v,ub;,'po[ _v;ndm( 185 R[ tden;muhSv;my;d;'jgTp[.o g;'/ve,vv;henvkLp'm;q;rm( 186 R amugh;,dev;aSy;"p;,mn;klm( ' O g;'/v,vv;henpyempt;mh" 187 e Re e t;mv;Pytd;b[;jg;d;d(?vyusmm( R t;pImy;eW;sdnemnvexy 188 e mOg'g/r;b;l;=*mvS];vgui#t; ' pIx;l;'td;nIt;ATvG.vedp;rgw" 189 R a*dubr,d'@np[;vOtomOgcmR,; ' e mh;?vretd;b[;/;;Svenvxo.te 190 w p[;rB/'cttoho]'b;[ ,wvdp;rgw" Re .Og,;sihtw"kmRvdo_t"t'td; u e w tq;yugsh'tsyD"pukre.vt( 191 u itIp;pur;,epqmesi%'@g;y]Is'ghon;mWo@xo?y;y" 16 [ O [ sdxo?y;y" .Imv;c tSmNyDekm;y|td;sId(ijsm kq'{"SqtSt]v,u;psurom" 1 g;y}y;k't't]pITveSqty;ty; a;.Irw"k'svDwD;RTv;twt'mne 2 u O u Etd(vsm;c+vyq;vOyq;tm( O ' ' a;.Irwb,;c;pmmwtTk*tukmht( 3 R[ 189 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pulSTyv;c tSmn(yDeyd;y|vm;sIr;/p O kqyy;mtTsv|,uvwkmn;nOp 4 {Stumhd;y|tv;Nvwsdogt" n'p/rodevSt];y;d(ijs/* 5 v,un;nt'k'ct(p;[ /;Nyesyt"Sqt" n;x'tgopkNy;y;D;Tv;gopkm;rk;" 6 u goPyt;Stq;sv;Ra;gt;b[,o'itkm( ;t;'m%l;b;'yDsImVySqt;m( 7 e h;pu]Iittd;m;t;pt;h;pui]kitc Svseitb;N/v;"sves:y"s:yenh;s% 8 R knTvmhc;nIt;al_;'k;tusdrI ' x;$I'nvO;'Tv;tuknyu_;ckblI 9 knceyj$;pui]r_sU];vkLpt; ' Ev'v/;nv;Ky;nuTvov;cSvy'hr" 10 hc;Sm;.r;nIt;pTNyq|vnyojt; b[,;l'bt;b;l;p[l;p'm;q;STvh 11 pu<y;cwW;su.;Gy;csveW;'kln'idnI R pu<y;ce.vTyeW;kqm;gCztesd" 12 Ev'D;Tv;mh;.;gnTv'xoctumhRs kNywW;temh;.;g;p[;;devvrcnm( 13 ' yognoyogyu_;yeb;[ ,;vedp;rg;" nl.'tp;[ qRyNtSt;'git'diht;gt; 14 e u /mRvtsd;c;r'.v't/mRvTslm( '' ' my;D;Tv;tt"kNy;d;cwW;vr'cye 15 any;t;rtogCzidVy;n(lok;Nmhody;n( yum;kcklc;pdevk;y;Rqsye 16 e R avt;r'kryehs;@;tu.vyit ' yd;n'dp[.tyovt;r'/r;tle 17 O kry'ittd;c;h'vsyetWm?yt" eu 190 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yum;kkNyk;"sv;Rvsy'itmy;sh 18 t]doWon.vt;nWoncmTsr" kry'ittd;gop;.y'cnmnuyk;" 19 nc;Sy;.vt;doW"kmR,;nenkihRct( uTv;v;Ky'td;v,o"p[,pTyyyuStd; 20 EvmeWvrodevyodo.vt;ihme avt;r"klSm;kktRVyo/mRs;/n" 21 e .vtodxRn;dev.v;m"SvgRv;sn" xu.d;kNyk;cwW;t;r,Imekl"sh 22 w Ev'.vtudvxvrd;n'v.otv e e anunIt;Std;gop;"Svy'dvnv,un; 23 e e b[,;Pyevmevtv;mhSten.;iWtm( 'u ]p;Nvt;dxRntb/n;'vrv,RnI 24 eu ' U krh'tsm;:y;t;yenmdxm;gt;" u e 'e ;tut;'Stt"p[;hg;y]IgopkNyk; 25 v;mhStent;n( sv;Rnp;[ ,p;tpur"srm( ( a]c;h'Sqt;m;tb[;,'smup;gt; 26 R .t;RlB/omy;dev"svRSy;ojgTpit" n;h'xoCy;.vTy;tunp];ncb;'/vw" 27 s%Ig,mey;tu.gNyod;rk"sh sveW;'kxl'v;Cy'Sqt;Smshdwvtw" 28 R gteWtWsveWg;y]Is;sum?ym; ueu Ru b[,;siht;rejyDv;$'gt;stI 29 e y;ctob[;,wb;vr;odeihcePst;n( R[ yqePst'vr'tW;'td;b[;PyyCzt 30 e ty;deVy;cg;y}y;d't;numoidtm( s;tuyDeSqt;s;?vIdevt;n;'smIpg; 31 idVy'vWRxt's;g[syDovvO/td; ' e yDv;$'kpdIRt.=;q|smup;gt" 32 u bOhTkp;l'sgp'cmu<@rl't" ' O 191 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ATvG.sdSywdUr;n(jgPst" 33 u u kq'Tvmhs'p;[ on'idtovedv;id." Ev'po[ Ts;yRm;,opn'm;n"stwij" 34 w v;ct;Nj;n(sv;RnSmt'Tv;mher" ( a]pwt;mheyDesveW;'toWd;yn 35 R kduTs;yRtnvAtem;'ijsm;" ew _"stw"kpdIRt.KTv;c;'ttov[j 36 uu kpidRn;cte_;.uKTv;y;Sy;m.oij;" EvmuKTv;nW<,"skp;l'NySyc;g[t" 37 teW;'nrI+ytTkmRck*$LymIr" muKTv;kp;l'.m*tut;Nj;nvlokyn( 38 U v;cpukr'y;m;n;q|ijsm;" tU,gCzittw_"sgt"prmer" 39 | vyTSqt"k*tuknmohyTv;idv*ks" ;n;q|pkr'y;tekpidRnij;ty" 40 u kq'homo]ytekp;lesdsSqte kp;l;'t;Nyx*c;npur;p[;hp[j;pit" 41 vp[o>y/;TsdSyek"kp;lmuT=p;Myh' OttsdSyenp[='p;,n;Svym( 42 'u t;vdNyTSqt't]punrevsmutm( O Ev'itIy'ttIy'v'xitS]'xdPyho 43 O p'c;xxt'cvshmyuttq; w ' Ev'n;'t"kp;l;n;'p;[ Pyteijsmw" 44 nTv;kpidRndvxr,'smup;gt;" 'e ' pukr;r<ym;s;jPywvwidk.xm( 45 RO tuv"siht;"svet;vuohr"Svym( u R tt"sdxRnp;[ d;d(ij;n;'._t"xv" 46 ' v;ct;'Sttodevo._nm[;n(ijom;n( puro@;xSynp"kp;l'nvn;.vet( 47 k?v'vcn'vp[;".;g"Svtomm 192 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Ev'tet'sv|mdIy'x;sn'.vet( 48 tqeTyUcij;Xx'.kmoRvtvx;snm( u 'u w kp;lp;,r;hexo.gv'tpt;mhm( 49 ' vr'vry.ob[Nidyeip[ySqtm( ' sv|tvp[d;Sy;madeyn;Stmep.o 50 ' [ b[ov;c ntevr'ghIy;mdI=toh'sd"Sqt" [ svRk;mp[d;h'yom;'p;[ qRyteTvh 51 Ev'vd'tvrd't*tSmNpt;mhm( ' tqeitcoKTv;{"svrmSm;dy;ct 52 ttomNv'tretItepnrevp[."Svym( u u b[or't'Sq;n'Svy'dvnx'.n; 53 e e u ctuvRpihvedWprn;'gtoihy" eu tSmNk;letd;devongrSy;vlokne 54 s'.;W,eij;n;'tk*tuknsdogt" u tenvoNmveW,txeWmher" 55 w e e p[vob[,"sodevijomw" w p[hs'itckPyenkc.RTsRyitc 56 ' ' aprep;'s."sNTyuNm'ttq;ij;" u ' lowlgu@;Nyexm,oblgvRt;" 57 u p[hrNtSmoph;s'kv;R,;hSts'vdm( ttoNyev$vSt]j$;Sv;gOc;'itkm( 58 pOCz'itv[tcy;|t;'knW;tendxRt; w a]v;m;S]y"s'itt;s;mqeTvm;gt" 59 R knW;dxRt;cy;Rg,;p;pdxRn; w u yencoNmv;Ky'vdNm?yep/;vs 60 [ xXn'mb,op'.g'c;pjn;dRn" e [ Pym;nmd'bIj'lok"KlXn;it c;Nyq; 61 my;y'jnt"pu]ojntonenc;Pyhm( mh;devtesi"sO;.;y;Rihm;lye 62 O 193 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m;d;tu{SykSys;tny;vd mU!;yUynj;nIqvdt;'.gv;'Stuv" 63 ' b[,;nt;cy;RdxRt;nwvv,un; grxen;pdevnb[v?y;tentu 64 e kq'SvhRsdvv?yoSm;kTvmvw ee ' Ev'thNR ym;nStub;[ ,wSt]x'kr" 65 w Smt'Tv;b[vITsv;RNb[;,;Opsm k'm;'nvTq.ovp[;Nm'ncetnm( 66 yUyk;,k;"svem].;veVyvSqt;" ' R vdm;nmd'zb[p/r'hrm( 67 m;yy;tSydevSymoiht;Steijom;" kpidRnnjuStep;,p;dwmui." 68 ' d'@;pcklwNmveW/;r,m( pI@m;nSttStwStuijw"kopmq;gmt( 69 ttodevntex;yUyvdvvjRt;" e ' e ?vRj$;"tu.;"prd;ropsevn" 70 [ veXy;y;'trt;UtptOm;tOvvjRt;" u e npu]"pwtkv'v;'v;pgmyit 71 O svecmoiht;" s'tsvei{yvvjRt;" R u | r*{I'.=;'smXn'tprp'@opjIvn" 72 u a;Tm;n'vtRytnmRm;/mRvjRt;" ' p;ipRt;tuyvRpNmemys;'ptm( 73 w w[ [ teW;'/n'cpu];d;sId;smj;vkm( kloTp;vwn;yoRmytu.vNvh 74 e Ev'x;p'vr'cdTv;'t;RnmIr" w gtoij;gtedvmTv;t'xkr'p.m( 75 e e ' [u aNvy'topyennc;pXy'tteyd; td;nyms'p;"pukr;r<ym;gt;" 76 ;Tv;Jyesrovp[;jepStexti{ym( u j;Py;vs;nedvSt;nxIrrgr;b[vIt( 77 e 194 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] anOtnmy;p[o_Svwrvpkt"pun" ' e a;gteng[h=m.yopkrv;<yhm( 78 e e 'U x;'t;d;'t;ij;yet._m'tomySqr;" u nteW;'ztevdon/n'n;ps'tit" 79 e aho]rt;yec._m'tojn;dRne pUjy'itcb[;,'tjor;x'idv;krm( 80 e n;xu.vtetW;'yW;'s;MyeSqt;mit" ' e e Et;vduKTv;vcn't,I'.tStuso.vt( 81 U U lB?v;vr'sp[s;d'dvdev;Nmher;t( e a;jGmu"siht;Ssvey]dev" pt;mh" 82 R vr'siht;j;PywStoWy'tog[t"Sqt;" ' tuSt;nb[vId(b;mopv[yt;'vr" 83 [ b[,Stenv;Kyen;"sveijom;" R kovroy;Cyt;'vp[;" prtupt;mhe 84 e aho];,ved;x;S];,vv/;nc s;'t;nk;yelok;vrd;n;v'tn" 85 u Ev'pjLpt;'t]vp[;,;'kopm;vxt( [ kyyk]p[vr;vy';Stq;pre 86 U ' e neitneittq;vp[;ij;'St;'St]s'Sqt;n( b[ov;c;.s'p+yb[;,;n(o/pUrt;n( 87 e[ ySm;Uyi]..;Rg"s.;y;'b;t"Sqt;" ' w tSm;d;mUlkoguLmoeko.vtuvoij;" 88 d;sIn;"Sqt;yetd;sIn;.v'tte u u s;yu/;bnS]'x;youk;m;VyvSqt;" 89 k*xkitg,on;mtOtIyo.vtuij;" i]/;bmd'Sq;n'sv|ymvyit 90 u b;tolokxBdenp[oCym;n;"p[j;STvh avDeymd'Sq;n'v,u"p;lyt;/[vm( 91 u my;d'crSq;ya.'gc.vyit ' EvmuKTv;td;b[;sm;i't;mvw=t 92 195 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[;,;"siht;Steto/;mWRsmNvt;" u aitq'.ojy;n;ved;>y;srt;Stute 93 Etprm'=]pkr'bs'Dtm( e'u [ t]Sq;yeij;"x;'t;vs'it=e]v;sn" 94 nteW;'dl.k'cd(blok.vyit u R' [ kok;mu%k=e]nmWeAiWs'gme 95 e ew v;r;,Sy;'p.;sectq;bdrk;me [ g'g;;repy;gecg'g;s;grs'gme 96 [ {ko$;'vp;=em]Sy;ptq;vne tIqevetWsveWsy;R;dx;Bdk; 97 R eu Ru p[;Pytem;nvwloRkW<m;s;{;jsm pukretns'dhob[cyRmn;yid 98 u e tIq;Rn;'prm'tIq|=];,;mpcomm( e sd;tupjt'pJyw._yu_"pt;mhe 99 U U R at"pr'pv+y;ms;v}y;b[,;sh [ v;doyq;nu.tStuprh;stomh;n( 100 U s;v]Igmnesv;Ra;gt;devyoiWt" .Ogo":y;Ty;'smuTp;v,upIyxSvnI 101 a;mN]t;sd;l+mISt];y;t;Tvr;Nvt; midr;cmh;.g;yogn{;v.Uitd; 102 I"kml;ly;.Uit"kitR";mnSvnI puituip[d;y;tudVy;Et;"sm;gt;" 103 e stIy;d=tny;meitp;vRtIxu.; ]wloKysudrIdevIS]I,;'s*.;Gyd;ynI 104 ' jy;cvjy;cwvm/uCz'd;mr;vtI suip[y;jnk;'t;cs;v}y;m'idrex.e 105 u g*y;Rshsm;y;t;SsuvW;.r,;Nvt;" e pulomduiht;cwvx;,Icsh;Psr;" 106 Sv;h;c;pSv/;y;t;/Umo,;Rcvr;nn; y=Itur;=sIcwvg*rIcwvmh;/n; 107 196 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] mnojv;v;yupIA/ndip[y; devkNy;Stq;y;t;d;nVyodnuvLl.;" 108 sWIR,;'mh;pTNyAWI,;'cvr;'gn;" Ev'.gNyoduiht;v;/rIg,;Stq; 109 r;=Sy"ptOkNy;tq;Ny;lokm;tr" v/U."suW;.s;v]Ig'tmCzit 110 u aidTy;;Stq;sv;Rd=kNy;Ssm;gt;" t;."prvOt;s;?vIb[;,Ikml;ly; 111 k;cNmodkm;d;yk;cCzUpvr;nn; | flpUrtm;d;yp[y;t;b[,o'itkm( 112 a;!k"shnp;v;gOhITv;Ny;Stq;pr; d;@m;nvc];,m;tulg;nxo.n; 113 krIr;,tq;c;Ny;gOhITv;kml;nc k*su.kjIrkc%jUrmpr;tq; 114 ' R m;Nypr;d;yn;lkr;,svRx" {;=y;pUrt'k;cTp;]'g;$ktq; 115 ' kpUr;,vc];,j'bk;nxu.;nc R U a=o$;mlk;n(gj'bIr;,tq;pr; 116 O bLv;nprpKv;ncp$;nvr;nn; k;p;RstUlk;;Ny;vS]'k*su.ktq; 117 ' Evm;;nc;Ny;nTv;xUpvr;nn;" Re s;v}y;siht;"sv;R"s'p;[ ;"shs;xu.;" 118 s;v]Im;gt;';.ItSt]purdr" ' a/omu%"Sqtob[;kmeW;m;'vidyit 119 ]p;Nvt*v,u{*svec;Nyeij;ty" R s.;sdStq;.It;Stq;c;Nyeidv*ks" 120 pu];"p*];.;gney;m;tul;.[;trStq; A.von;myedv;dev;n;mpdevt;" 121 e vwl+yevSqt;"sves;v]Ik'vidyit R b[p;eSqt;t]k'tvgopkNyk; 122 R u w 197 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m*nI.Ut;tu<v;n;sveW;'vdt;'gr" R ad(?vyu,;sm;t;n;gt;vrv,RnI 123 R x,;Ny;t;.Ir;d;s;v,un;Svym( anumoidt;c{e,p];d;Svy'tq; 124 kq's;.vt;yDesm;i'v;v[jTkqm( e Ev'c'tyt;'tW;'pv;kml;ly; 125 e [ vOtob[;sdSywStuATvG.dwvtwStq; R y'tc;ySt]b[;,wvdp;rgw" 126 e Rw pIx;l;Sqt;gopIsw,'g;sme%l; =*mvS]prI/;n;?y;y'tIprm'pdm( 127 pitv[t;pitp[;,;p[;/;Nyecnvext; p;Nvt;vx;l;=Itejs;.;Skropm; 128 oty'tIsdSt]sUySyevyq;p[.; R Jvlm;n'tq;vi'y'tATvjStq; 129 e pxUn;mhgO ;n;.;g'SvSvcromud; R yD.;g;qRnodev;vl'b;{(bvtetd; 130 u k;lhIn'nktRVy't'nfld'yt" vedvevm/Ik;ro"svwmnIiW." 131 e R R p[;vGyeym;,etb;[ ,wvdp;rgw" R u Re =Iryens'y_ten;?vyu,;tq; 132 u R pten;gtenc;teWijNmsu u ym;,etq;.+ye;devIW;Nvt; 133 v;cdevIb[;,'sdom?yetm*nnm( u kmetuJytedvktumticeitm( 134 e R e m;'prTyJyyTk;m;Ttv;nskLbWm( ntuLy;p;drjs;mmwW;y;xr"t; 135 yd'itjn;Ssvesgt;"sdsSqt;" R ' a;D;mIr.Ut;n;'t;'kvydICzs 136 .vt;plo.ent'lokvgihRtm( pu]Wnt;l;p*]eWcntep.o 137 eu u [ 198 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] k;mk;rt'mNyEtTkmRvgihRtm( pt;mhosdev;n;mOWI,;'ppt;mh" 138 [ kq'nte]p;j;t;a;Tmn"pXytStnum( lokm?yet'h;Symh'c;pt;p[.o 139 yeWteSqro.;vStdevnmoStute ah'kq's%In;'tdxRyy;mvwm%m( 140 u u .];Rmv/Ot;pIkqmetdh'vde e b[ov;c ATvG.STvrt;h'dI=;k;l;dn'trm( 141 pI'vn;nhomo]xI`[pImh;ny ' x,W;sm;nIt;deymmv,un; 142 w ' gOhIt;cmy;su.=mSvwtmy;tm( u[ ' nc;pr;/'.yoNy'kryetvsuve 143 U [ p;dyo"pittSteh=mSvehnmoStute ' pulSTyv;c Evmu_;td;;b[;,'xumt; 144 u yidmeSttpSt'grvoyidtoiWt;" u svRbsmUhWSq;neWvv/eWc 145 [ eu u u nwvteb;[ ,;"pUj;'kry'itkd;cn tetk;itRkmek;'pj;'s;'vTsrI'tv 146 u U kry'itj;"svemTy;Rn;Ny].Utle R Etd(b;,muKTv;hxttumpSqtm( 147 [ u .o.o"xTvy;nIt;a;.IrIb[,o'itkm( ySm;e={kkmRtSm;Tv'lPSyseflm( 148 u yd;s'g;[ mm?yeTv'Sq;t;x.vys td;Tv'x]u.bRonIt"prmk;'dx;m( 149 ak'cnonsTv"x]U,;'ngreSqt" pr;.v'mhTp[;Pyncr;devmo+yse 150 xxPTv;td;devIv,uv;Kymq;b[vIt( ' .Ogv;KyentejNmyd;mTye.vyit 151 u R 199 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .;y;Rvyogj'd"%'td;Tv't].o+yse u t;tex]u,;pIprep;romhod/e" 152 ncTv'D;SysenIt;'xokophtcetn" .[;];shpr'k;m;pd'p;[ Pydu"%t" 153 yd;yduklj;t",s'Do.vys e pxUn;'d;st;'p;[ Pycrk;l'.mys 154 [ td;h{'kpt;yd;d;vneSqt" td;tWy";"x;p'd;Sy'itvwhr 155 .o.o"k;p;lk=u{S]IrSm;kjhIWRs tdetipRtt.Um*lg'pityit 156 'e vhIn"p*We,Tv'mnx;p;pI@t" u g'g;;reSqt;pIs;Tv;m;;syyit 157 aeTv'svR.=ospUvp],met" |ue .Og,;/mRnTyenkq'dG/'dh;Myhm( 158 u j;tvedSs{STv;'rts;Pl;vyyit e ame?yeWctej;a/kpJvlyit 159 u [ b[;,;nOTvj"sv;RNs;v]Ivwxx;ph p[itg[h;q;Rho]ovOq;$Vy;y;Stq; 160 sd;tIq;Rn=e];,lo.;dev.jyq pr;eWsd;tO;atO;SSvgOhWc 161 u eu ay;Jyy;jn'Tv;kTstSyp[itg[hm( vOq;/n;jRnTv;Vyy'cvtq;vOq; 162 ' w p[t;n;'tnp[tTv'.vyitns'xy" e e e Ev'xtq;v,u{'vp;vktq; 163 ' w b[;,'b;[ ,;'vsv;|St;n;xp&W; w x;p'dTv;tq;teW;'n;'t;sdsStq; 164 Jyepkrm;s;td;s;cVyvSqt; 'u l+mI'p;[ hstI't;'cx.;y;|vr;nn;m( 165 yuvtISt;Stqov;cn;]Sq;Sy;ms'sid t]c;h'gmy;my]oyenc?vnm( 166 200 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ttSt;"p[md;"sv;R"p[y;t;"Svnktnm( s;v]Ikpt;t;s;mpx;p;ycot; 167 ySm;Nm;'tprTyJygt;St;devyoiWt" u t;s;mptq;x;p'pd;Syekpt;.Oxm( 168 [ nwk]v;sol+My;Stu.vyitkd;cn =u{;s;clc;cmU%Wcvsyit 169 Re u MleCzWp;vRtIyeWkTstekTstetq; u u mU%Wc;vleWa.xedr;Tmn 170 Re u u u Ev'v/enreSy;evsit"x;pk;rt; x;p'dTv;ttStSy;'{;,Imxptd; 171 b[hTy;gOhIte{pTy*ted"%.;gn 'e u nW;pter;Jye;Tv;'y;cyyit 172 ahm'{"kq'cW;nopSq;Syitb;lx; w sv;RNdev;Nhny;mnlPSyehxcI'yid 173 ' n;Tv'ctd;]St;v;kpted"uR %t;gOhe vsysedr;c;remmx;pengvRte 174 u dev.;y;Rssv;Rstd;x;pmyCzt u u nc;pTyt;'pI[ itmet;"sv;Rl.yq 175 dm;n;idv;r;]*v'?y;xBdendUiWt;" g*YyRPyevtd;x;s;v}y;vrv,RnI 176 ' dm;n;tus;;v,un;cp[s;idt; m;rodISTv'vx;l;=E;gCzsd;xu.e 177 p[vXycs.;'dihme%l;'=*mv;ssI e gOh;,dI=;'b;,p;d*cp[,m;mte 178 [ Evmu_;b[vIdennkromvcStv ' t]c;h'gmy;my]oyenvw?vnm( 179 Et;vdu_v;s;tSm;TSq;nir*Sqt; v,uStdg[t"SqTv;b?v;ckrs'p$' 180 u tu;vp[,to.UTv;.KTy;prmy;Sqt" v,uv;c 201 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRg;svR.tW{Vy;svRtot; 181 Ueu sdswvyTk'cd(Xy'tvn;Tvy; tq;pyeWSq;neW{Vy;smIPsu." 182 u u SmtRVy;.Umk;mwv;RtTp[v+y;mtegt" [ s;v]Ipukren;mtIq;Rn;'pvrex.e 183 [ u v;r;,Sy;'vx;l;=InwmWelg/;r,I p[y;gellt;devIk;muk;g'/m;dne 184 m;nsekmd;n;mvk;y;tq;'bre u gom'tgomtIn;mm'drek;mc;r,I 185 e mdoTk$;cw]rqejy'tIhStn;pure k;NykBjetq;g*rIr'.;mlypvRte 186 Ek;m[kkitRmtIv;verItq; k,RkphSteitkd;rem;gRd;yk; 187 u n'd;ihmvt"pOgok,e.{k;lk; e R Sq;<vIre.v;nItubLvkbLvpi]k; 188 Ixwlm;/vIdevI.{;.{erItq; e jy;vr;hxwltkml;kml;lye 189 eu {ko$;'t{;,Ik;lIk;l'jretq; u mh;lgetkpl;kkoR$mglerI 190 u e ' x;lg[;memh;devIxvlgejlip[y; m;y;puy;|km;rItust;nellt;tq; 191 ' Tpl;=Ish;=eihr<y;=emhoTpl; gy;y;'mgl;n;mvml;puWome 192 ' vp;x;y;mmo`;=Ip;$l;pu<yvRne n;r;y,Isup;eti]k$.{sudrI 193 Ru e ' vpulvpul;n;mkLy;,Imly;cle e ko$vIko$tIqetsg/;m;/vIvne 194 Ru u ' kBj;m[ki]s'?y;tugg;;rehrip[y; ' xvk@xv;n'd;n'idnIdevk;t$e 195 Km,I;rvTy;'tr;/;vOd;vnetq; u ' 202 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] devkmqur;y;'tp;t;leprmerI 196 u c]k$tq;sIt;v'?yev'?ynv;snI e s;{;vekvIr;tuhr'{tci{k; 197 eu ' rm,;r;mtIqetymun;y;'mg;vtI Ru O krvIremh;l+mIm;devIvn;yk 198 arog;vwn;qetmh;k;lemherI u a.y;puptIqetamOt;v'?ykdre 199 Ru m;'@Vyem;'@vIdevISv;h;m;herepre u vegletpc@;qc'@k;mrk$k 200 u[ ' somerevr;roh;p[.;sepkr;vtI u devm;t;srSvTy;'p;r;p;ret$eSqt; 201 mh;lyemh;p;pyo<y;'p'glerI s'ihk;tx*cetk;itRkytxkrI 202 u eu ' Tpl;vtRklol;su.{;s'/sgme u ' m;svnel+mIrn'g;.rt;me 203 j;l'/revmu%It;r;kk'/pvRte devd;vnepime/;k;XmIrm'@le 204 u R .Im;devIihm;{*ctuivRS]eretq; kp;lmocne;m;t;k;y;vroh,e 205 x'%o;re?vnn;Rm/Oit"p'@;rktq; k;l;tuc{.;g;y;mCzodesd;ynI 206 ' ve,;y;mmOt;devIbdy;RmvxItq; U R a*W/Icorkr*kxIpekxodk; 207 mNmq;hemk$tkmdsTyv;idnI eu ue aTqevdnIy;tun/vwv,;lye 208 ' R g;y]Ivedvdnep;vRtIxvs/* devloktqe{;,Ib[;SyetsrSvtI 209 ' u sUyb'bp.;n;mm;t,;'v,vItq; R e[ w a'/tIstIn;'tr;m;sucitlom; 210 u c]ebkl;n;mx_"svRxrIr,;' [ 203 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EtKTy;my;p[o_n;m;xtmutm' 211 aor'ctIq;Rn;'xtmetdud;t' yojpeCz,uy;;psvRp;pw"p[mCyte 212 u yeWtIqeWy"Tv;;n'pXyerom" u Ru svRp;pvnmu_"kLp'bpurvset( 213 R [ e n;m;kxt'yStu;vyedbs/* ( [ p*,Rm;Sy;mm;y;'v;bpu]o.ver" 214 god;ne;d;nev;ahNyhnv;pun" dev;cRnv/*<vNpr'b;/gCzit 215 [ Ev'Stuvts;v]Iv,upo[ v;csuvt; '' ' [ sMykStut;Tvy;pu]TvmjYyo.vys 216 avt;resd;rSTv'ptOm;tOWvLl." u hc;gTyyom;'tStven;nens'Stuy;t( 217 u svRp;pvnmu_"pr'Sq;n'gmyit R gCzyD'vrSysm;i'nypu]k 218 k=e]py;gec.vyec;d;ynI e[ smIpg;Sqt;.u"kryetv.;iWtm( 219 R Evmu_ogtov,ub,"sdm( R[ gt;y;mqs;v}y;'g;y]Iv;Kymb[vIt( 220 <v'tv;KymOWyomdIy'.tOs/* u R yidd'vCMyh't;vrd;n;ycot; 221 u b[;,'pjyy'itnr;._smNvt;" U teW;'vS]'/n'/;Ny'd;r;"s*:y'/n;nc 222 avCz'tq;s*:y'ghvp]p*]km( Oe wu .uKTv;s*sucr'k;lm'tmo='gmyit 223 e pulSTyv;c b[;,'cp[it;PysvRywvR/;nt" yTpu<yflm;oittdek;g[mn;",u 224 svRyDtpod;ntIqRvdWyTflm( eeu tTfl'ko$gu,t'l.ettTp[ity; 225 w 204 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p*,Rm;Syupv;s'tTv;.KTy;nr;/p u anenv/n;yStuvr'c'pjyer" 226 U p[itpidmh;b;hosy;itb[,"pdm( vr'c'v;sudvtATvG.vxeWt" 227 e 'u k;itRkm;sdevSyrqy;];p[kitRt; y;'Tv;m;nv;.KTy;s'y;'itb[lokt;m( 228 k;itRkm;sr;je{p*,Rm;Sy;'ctum%m( ' Ru m;ge,b[,;s;|s;v}y;cpr'tp 229 R .[;myegr'sv|n;n;v;smNvt" pyed.myTv;tuslokngr'np 230 ([ O b[;,;N.ojyTv;g[x;'@leyppJyc e '[U a;ropye{qedvp<yv;id]n"Svnw" 231 e 'u rq;g[x;'@lIpu]pjyTv;v/;nt" e 'U b[;,;Nv;cyTv;tuTv;pu<y;hmlm( 232 devm;ropyTv;crqeky;RTp[j;gr' n;n;v/w"p[=,kb`*pwpuklw" 233 e R[ Tv;p[j;gr'dvp.;teb;[ ,;Op e '[ .ojyTv;yq;x_.+y.oJywrnekx" 234 pUjyTv;jn'/Irm'],v/vOp e a;Jyentumh;b;hopys;p;ysenc 235 b[;,;Nv;cyTv;tuSvSTy;tuv/vOp Tv;pu<y;hxBd'ct{q'.;[ myeTpure 236 vp[tuvdv.[;myedb,orqm( w Re R ( [ bh(vc;qvR,vIRrz'dog;?vyu.Stq; 237 O w R .[;myevdevSysureSyt'rq' p[d=,'prsv|m;ge,susmentu 238 u' R nvo!VyorqovIrxU{,ihtmCzt; e nc;rohe{q'p;[ DomuKTvwk.ojknp" 239 O b[,od=,ep;eg;y]I'Sq;pyep R O .ojkv;mp;etprt"p'j'Nyest( 240 Ruu e 205 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ev'tynn;dwStux%xBdwpuklw" U R ' .[;myTv;rq'vIrpursv|pd=,m( 241 ' [ SvSq;neSq;pyevdTv;nIr;jn'b/" ' u yEv'ktey;];'yov;.KTy;ppXyit 242 rq'v;kWRyStusgCzdb,"pd' e ( [ k;itRkm;Sym;v;Sy;'ydIpp[dIpn' 243 x;l;y;'b,"ky;RTsgCzTprm'pdm( [ g'/pupwnvvS]wr;Tm;n'pjyey" 244 R w R U u tSy;'pitpd;y;'tsgCzdb,"pdm( [ u ( [ mh;pu<y;itqry'blr;Jyp[vitRnI 245 b[,"suip[y;nTy'b;leyIprkitRt; b[;,'pjyeoSy;m;Tm;n'cvxeWt" 246 U sy;itprm'Sq;n'v,ormttejs" cw]m;smh;b;hopu<y;p[itpd;'vr; 247 e tSy;'y"pc'SpO;;n'ky;Rrom" ntSydurt'k'c;/yoVy;/yonOp 248 .v'itkx;dUltSm;T;n'sm;cret( R idVy'nIr;jn'tsvRrogvn;xn' 249 gomihy;idyTk'cTsv|kWRyp eO tenvS];id."svwStor,'b;toNyset( 250 R b[;,;n;'tq;.oJy'ky;RTkkloh itoet;"pur;p[o_;Stqy"kn'dn 251 k;itRk;yujm;scw]m;stq;nOp e e ;n'd;n'xtgu,k;Rky;itqnOp 252 ' R blr;DStux.d;pxUn;'ihtk;r,I u g;y}yuv;c ydu_tty;v;Ky's;v}y;kmlov' 253 u ntutb;[ ,;"pUj;'kry'itkd;cn e mdIy'tvc"uTv;yekry'itc;cRn' 254 u h.uKTv;tu.og;'Stepr]mo=.;gn" 206 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Et;'D;Tv;pr;'i'vr't"p[yCzit 255 u x;h'tvr'd;Syesg;[ mex]ung[he e ' td;b[;mocyt;gTv;x]unktnm( 256 SvpurlPSysen'x]un;x;Tpr;'md' ' u ak$kmh{;Jy']loKyet.vyit 257 w e mTyRlokyd;v,oavt;r'krys .[;];shpr'd"%'Sv.;y;Rhr,;idj' 258 u hTv;x]upn.;Ry;|lPSysesrs/* 'u u gOhITv;t;'pn;r;Jy'Tv;Svg|gmys 259 u Ek;dxsh;,vW;R,;'cpunidRv' :y;itStevpul;lokanur;g'jnwSsh 260 s;'t;nk;n;mteW;'lok;Sq;Sy'it.;vt;" Tvy;tet;rt;devr;mpe,m;nv;" 261 g;y]Itutd;{'vrd;p[Ty.;Wt pittepctelgepj;'kvityenr;" 262 U | tept;"pu<ykm;R,"SvgRlokSy.;gn" U nt;'git'c;ho]ent*tp;vk 263 y;'git'mnuj;y;'ittvlgSypUjn;t( g'g;tIresd;lg'bLbp]e,yetv 264 pUjyy'itsup;[ t;{lokSy.;gn" p[;Py;pxvR._TvmeTv'.vp;vn" 265 Tvyp[Itesr;"svepI[ t;vwn;]s'xy" u R TvNmu%nhvdev"p[It;"p[IteTvy/[vm( 266 e R w u .ujten;]s'dhovedo_vcn'yq; ' e g;y]Ib[;,;'St;'sv;|v;b[vIidd' 267 w yum;kpI[ ,n'Tv;svRtIqeWm;nv;" Ru pd'svegmy'itvwr;j;:y'ns'xy" 268 R ap[k;r;Nvv/NdTv;d;n;Nynekx" ;eWpI[ ,n'Tv;devdev;.v'itte 269 u yecvwb;[ ,e;SteW;m;Syeidv*ks" 207 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ujtechv"=p[kVy'cvpt;mh;" 270 ' ' w yUyih/;r,ex_;S]wloKySyns'xy" ' p[;,;y;mencwknsvept;.vyq 271 RU vxeW;Tpukre;Tv;m;'jPTv;vedm;tr' p[itg[ht;NdoW;p[;PSyqijotm;" 272 pukrec;d;nenp[It;"Syu"svRdvt;" e EkSmN.ojtevp[ko$;"flmv;PSyte 273 e b[hTy;idp;p;ndut;nt;nc kry'itnr;SsvedTv;yumTkre/nm( 274 R mdIyentuj;PyenpUjnIyS]."tw" b[hTy;sm'p;p'tT=,;devnXyit 275 dx.jRNm.j;Rtxtencpur;t' ' i]yugnshe,g;y]Ih'itkLbW' 276 e Ev'D;Tv;sd;pUt;j;Pyetmmvwte u .vy?v'ns'dhon;]k;y;Rvc;r,; 277 e p[,veni]m;]e,s;|jPTv;vxeWt" pUt;"svens'dhojPTv;m;'xrs;sh 278 R e a;=r;Sqt;c;h'jg;'my;vd' m;t;h'svRvd;n;'pdw"sverl't; 279 e R jPTv;m;'._t"s'y;Sy'itijsm;" p[;/;Ny'mmj;PyensveW;'vo.vyit 280 R g;y]Is;rm;]opvr'vp["susyt" ' n;y'i]ttuvdIsv;RxIsvRvyI 281 Re ySm;ip[Ws;v}y;x;pod"sdSyq eu a]d't'c;psvRm=yk;rkm( 282 dovromy;tenyum;kijsm;" aho]pr;vp[;S]k;l'homd;yn" 283 Svg|ttgmy'itswkv'xit."kl" eu w Ev'xSyv,o{Syp;vkSyc 284 b[,ob[;,;n;'cg;y]Ivrmumm( 208 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tSmNvwpkredv;b[,"p;Rg;.vt( 285 u c;r,wStutd;:y;t'l+My;vwx;pk;r,m( yuvtIn;'csv;Rs;'x;p;n(D;Tv;pOqkpqk 286 O l+My;wvvr'p;[ d;;y]Ib[,"ip[y; akTst;n(sd;sv;RnkvNR tI/nxo.n; 287 ( xo.ysens'dh"sve>y"p[Iitd;ynI e R yeTvy;vI=t;"pui]svetp<y.ojn;" 288 Reu prTy_;STvy;yetsvetd"%.;gn" u Reu teW;'j;it"klxIl'/mRvvr;nne 289 ' w s.;y;'tcxo.'tXy'tcvp;qRv" e e e w w aqRTv'cvteW;'tkry'itijom;" 290 w u s*jNy'tWkvitTv'no.[;t;pt;gu" eu | b;'/vopns'dhonjIveyTvy;vn; 291 e ' Tvyeps;mei.Rvitxo.n; [ mn"p[sIdteTyq|sTy'sTy'vd;mte 292 Ev'v/;nv;Ky;nTvd(;yenrI=t;" sn;Stetoy'itjn;n;'pI[ itd;yk;" 293 u '{Tv'nW"p[;Py;Tv;'y;cyyit Tvd(;tuht"p;pogSTyvcn;{(/vm( 294 u spRTv'smnup;[ Pyp[;qRyyitt'ts" u dpe,;h'vnoSmxr,'mmn.v 295 R e ue v;KyententSy;s*nOpSy.gv;nOiW" Tv;mnsk;<ymd'v;Ky'vidyit 296 TpTSyteklr;j;TvdIyekln'dn" e spRp/r';stex;p'ih.eTSyit 297 td;Tv'spRt;'TyKTv;pun"Svg|gmys ame/tenTv'.];RshpunidRvm( 298 p[;PSysevrd;nenmdIyensulocne pulSTyv;c devpTNyStd;sv;RStuy;pr.;iWt;" 299 209 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION apTywrphIn;n;'nvdu"%'.vyit w g*rIcwvtug;y}y;td;s;pvbo/t; 300 bOiht;prtoWe,vr;Ndv;mnSvnI ' sm;i'tSyyDSyk;'=tIb[,"ip[y; 301 ' vrd;'t;'tq;;g;y]I'vdm;trm( e p[,pTytd;{"Stuitmet;'ck;rh 302 {v;c nmoStutvdm;tr;=rvxo/te e e g;y]Idugtr,Iv;,Isv/;tq; 303 R sv;R,Stuitx;S];,g;q;n%l;Stq; a=r;,csv;R,l=,;ntqwvc 304 .;y;idsvRx;S];,yec;Nyenym;Stq; a=r;,csv;R,Tv'tdvnmoStute 305 ue et;Tv'tp;sxx;'knsm;nn; e b.[tIvpul*b;kdlIg.Rkoml* 306 E,'gkregp'kj'csunmRlm( ' O vs;n;vsne=*mer_norv;ss; 307 xxrXmp[k;xenh;re,orsr;jt; idVyk@lpU,;R>y;'k,;R>y;'sv.UiWt; 308 u c'{s;pTNy.Utnmu%nTv'vr;jse e e mk$n;itxunkxb'/nxo.t; 309 e e e .ujg;.ogsx*.uj*te.W,Ndv" ' U Stn*tecr*devvtul*smcUck* 310 R u j`nen;itxu.,i]vlI.'gdipRt; e[ sum?yvRnIn;.g|.Ir;xu.dxRnI 311 vStI,Rj`n;devIsuo,Icvr;nne suj;tvOoyug;suj;nucr,;tq; 312 ]wloKy/;r,Is;Tv'.vsTyopy;cn; u .vysmh;.;gevrd;vrv,RnI 313 pukrect;y;];;Tv;'s.vyit ' 210 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Jyem;sep*,Rm;Sy;mg[;'pj;'clPSyse 314 e U yecv;TvTp[.;vD;"pUjyy'itm;nv;" nteW;'dl.k'cTpu]to/ntopv; 315 u R' k;'t;reWnm;n;m$Vy;'v;mh;,Rve u dSyu.v;Rn;n;'Tv'git"prm;nO,;m( 316 Tv's"I/Oit"kitRIRvR;sitmRit" R s'?y;r;i]"p[.;n{;k;lr;i]STvmevc 317 a'b;ckml;m;tub;,Ib[c;r,I R[ jnnIsvRdv;n;'g;y]Iprm;'gn; 318 e jy;cvjy;cwvpuiSTv'c=m;dy; s;v}yvrj;c;ssd;ce;pt;mhe 319 bp;vp;sun];b[c;r,I e sup;Tv'vx;l;=I._;n;'prr=,I 320 ngreWcpu<yeWa;meWvr;nne u u u v;sStvmh;devvneWpvneWc 321 U u b[Sq;neWsveWb,ov;mt"Sqt; u Ru [ d=,entus;v]Im?yeb;pt;mh" 322 [ a'tvedIcyD;n;mOTvj;'c;pd=,; R sSTv'ihnOp;,;'cvel;s;grj;mt; 323 b[c;r,y;dI=;xo.;cprm;mt; JyoitW;'cp[.;devIl+mIn;Rr;y,eSqt; 324 =m;smunIn;'cn=];,;'croih,I R r;j;reWtIqeWndIn;'sgmeWc 325 u Ru ' u pU,Rm;pU,c{cbunIRTy;'=m;/Oit" R 'e m;devIcn;rI,;'ysevrv,RnI 326 U '{Syc;iSTv'shnynopg; WI,;'/mRbSTv'dv;n;'cpr;y,; 327 u e kWRk;,;'csIt;Tv'.t;n;'/r,Itq; U S]I,;mvw/VykrI/n/;Nyp[d;sd; 328 Vy;/'mTyu.y'cvpUjt;xmyys O ' w 211 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tq;tuk;itRkm;sp*,Rm;Sy;'spjt; 329 uU svRk;mp[d;devI.vysxu.p[de yedp#teSto]',uy;;Py.I+,x" 330 ' sv;Rqs'l.tenron;STy]s'xy" R g;y}yuv;c .vyTyevmevtyTvy;pu].;iWtm( 331 'u v,un;siht"svRSq;nevev.vys itIp;pur;,epqmesi%'@s;v]Ivv;dg;y]Ivrp[d;n' [ O n;msdxo?y;y" 17 a;dxo?y;y" .Imv;c aTytmd'bn(tv;nSmtvt" [ u a.Wektg;y}y;"sdSy]tq;tm( 1 u vro/'cvs;v}y;x;pd;n'tq;tm( w v,un;cyq;devIsvRSq;neWkitRt; 2 u g;y]Ic;p{e,Stut;cvrv,RnI t'Tv;p[itm;Tm;n'vStre,pt;mhm( 3 u p[;ncrom;,p[x;'tcmnomm ' uTv;meprm;p[Iit"k*tUhlmqwvih 4 n;r;y,Stu.gv;n(Tv;t;'prm;'cvw b[pTNy;"Stuit'.KTy;NySyt;'pvRtopr 5 v;cvcn'v,uStuipuip[d;ykm( ImitImtIcwvy;cdevIrItq; 6 EtdevutbStvvK];in"sOtm( ' [ ' r't]yUtytSmn(Sqletm( 7 ' a;nupVy;RctTsv|.gv;Nv_mhRit U utnmedhxu.Rvyitns'xy" 8 e e pulSTyv;c yjt"pukretSydevSyprmein" 212 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ,ur;jd'c]'pvmvyq;tm( 9 U R e a;d*tyugtSmNyjm;nept;mhe e mrIcr'gr;wvpulSTy"pulh"tu" 10 d="p[j;pitwvnmSk;r'pcre [ votm;n;"puW;"sv;R.r,.UiWt;" 11 pnOTy'itdevxv,umPsrs;'g,;" e ' ttog'/vRtyStupitn'vh;ys 12 U Rw [ b."shg'/vw"p[g;yitctub" R ' mh;uit]sen,;Ryrn`Stq; 13 u gom;yuSsUyvc;Rsomvc;Rk*rv R yugptO,;yun'id]rqStq; 14 ]yodx"x;lxr;"pjRNyctudx" R klp'cdx;]t;rk;]Wo@x" 15 h;h;g'/voRhswvmh;uit" ' Tyetdvg'/v;Rpg;y'ittev.um( 16 ee tqwv;PsrsoidVy;pnOTy'itt'v.u' /;t;yRm;csvt;v,o'xo.gStq; 17 '{ovvSv;NpUW;cTv;pjRNyEvc Tyet;dx;idTy;Jvl'todItejs" 18 e crSmNsurx;nmSk;r'pt;mhe e mOgVy;/xvRnARitmh;yx;" 19 ajwkp;dihbu?Ny"pn;kc;pr;jt" R .voverwvkpdIRcvx;'pte 20 Sq;,u.g.gv;n({;St];vtSqre R an*vsv;*mtmh;bl;" 21 vedv;s;?y;tSmwp;[ jly"Sqt;" e ' xeW;;Stumh;n;g;v;sukp[m%;hy" 22 u k;Xyp"kbl;pt=kmh;bl" Eten;g;mh;Tm;nStSmwp;[ jly"Sqt;" 23 ' t;+yR;rnemg@mh;bl" 213 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v;,wv;,vwntey;VyvSqt;" 24 n;r;y,.gv;n(Svym;gTylokv;n( p[;hlokguIm;NshsvwmhiWR." 25 ' R R Tvy;ttmd'sv|Tvy;sOjgTpte ' tSm;Llokr;spyonenmoStute 26 yd]temy;k;y|ktRVy'ctd;idx Ev'po[ v;c.gv;Ns;/|dviWR."p[." 27 e u nmSTysurx;yb[,eVy_jNmne e sct]Sqtob[;tejs;.;syNdx" 28 IvTsloms'CzohemsU],r;jt; e suriWRpitm"Im;NSvy'..t.;vn" 29 [ U RU xucrom;mh;v=;"svRtjomy"p[." e u yogit"pu<yxIl;n;mgit"p;pkmR,;' 30 yogs;mh;Tm;noy'vduloRkmum' ySy;gu,mwy|ym;devsmm( 31 R y'p;[ Pyx;t'vp[;nyt;mo=k;'=," jNmnomr,;wvmuCy'tyog.;vt;" 32 e ydetpTy;"sv;Rmnv;sn" sevsvyt;h;r;dur'vtm;Sqt;" 33 ' e ' [ yon'titn;geWpo[ CytesvRyog." u shmU;Rr_;="xeW;id.rnumw" 34 yoyDitvp[{rJyteSvgRlPsu." 'e w n;n;Sq;ngit"Im;nek"kvrnum" 35 y'dvvve;r'yD.;gp[d;yn' e ' e vOW;sUyc{;='dvm;k;xvg[h' 36 R ' e t'pp;mhedv.gvn(xr,;qRn" [ e ' xr<y'xr,'dvsvRdv.vov' 37 e ' e AWI,;'cv;r'lok;n;'csurr' w e ip[y;q|cvdev;n;'svRSyjgt"Sqt* 38 w kVy'pt,;muct'sr;,;'hVymum' u 214 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yenp[vitRtsv|tnt;SmSsurom' 39 ' ' ]et;n;tuyjt;devnprmein; e yq;sOi"t;pUvyDsOiStq;pun" 40 | tq;b[;Pyn'tnlok;n;'Sqitk;r,; e aNv;Sym;no.gv;NvOoPyqcbum;n( 41 yDv;$mc'Ty;Tm;gtSt]pt;mh" /n;!wATvjw" pU,sdSyw"prp;ltm( 42 R | gOhItc;pentd;v,un;p[.v,un; dwTyd;nvr;j;nor;=s;n;'g,;"Sqt;" 43 a;Tm;nm;Tmn;cwvc'ty;m;svw&t' c'tyTv;yq;tTv'yD'yD"sn;tn" 44 vr,'t].gv;Nk;ry;m;sATvj;m( .OGv;;ATvj;pyDkmRvc=,;" 45 cbhvcmu:ywp[o_p<y'yd=r' R( O u xuvStemne;vttet]kmR, 46 u u u yDv;vedv;pdmvd;'tq; `oWe,prmWIR,;'s;b.Uvnn;idn; 47 yDs'Strvx=;vStq;ijw" xBdnvRcn;qRD" svRv;vx;rdw" 48 w mIm;'s;hetv;KyDw" t;n;n;v/;mu%e u t]t]cr;je{nyt;n(sxtv[t;n( 49 ' ' jphompr;n(m:y;n(dxuSt]vwij;n( u yD.Um*SqtStSy;'b;lokpt;mh" 50 [ sur;surgu"Im;n(sVym;n"sur;sur" e w p;stect]wnpj;n;'pty" p[.'u 51 '[ d=ovs"pulhomrIcijom" a'gr;.Ogri]g*tmon;rdStq; 52 u v;m;nm'tr='v;yuStejojl'mhI xBd"SpxRp'crsog'/Stqwv c 53 vtvk;ry;NyTk;r,'mht( 215 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION AGyju"s;m;qv;R:y;ved;Tv;rEvc 54 xBd"x=;n_ckLpXCz'd"smNvt;" a;yuvd/nuvd*mIm;'s;g,t'tq; 55 Re Re hSTyD;nsiht;ith;ssmNvt;" Etwrgp;'gved;"svev.UiWt;" 56 ' w w R p;stemh;Tm;n'sho'k;r'pt;mh' tptvwvs'kLp"p[;,Evc 57 Etec;Nyecbhv"pt;mhmupSqt;" aqoR/mRk;mWohWRsvRd; 58 xuobOhSpitwvs'vtoRb/Evc u xnwrr;g[h;"svetqwvc 59 R mtovkm;Rcptr;p.;rt idv;krsomb[;,'pyup;ste 60 R g;y]Idugtr,Iv;,Isv/;tq; R a=r;,csv;R,n=];,tqwvc 61 .;y;,svRx;S];,dehv'itvx;'pte =,;lv;mut;Ridn'r;i]Stqwvc 62 aRm;s;m;s;tv"svREvc p;stemh;Tm;n'b;,'dvtw" sh 63 [ w aNy;deVy"p[vr;I"kitRiuR trevc p[.;/Oit"=m;.UitnIRitvR;mitStq; 64 uit"SmOitStq;=;'it"x;'it"puiSt;qy; sv;R;PsrsoidVy;nOTygItvx;rd;" 65 pit'itb[;,'sv;RSt;devm;tr" vp[c"xv"x'kry"x'kStqwvc 66 vegv;Nktm;nug" sog[oVyg[omh;sur" u [ pr`" pukrwvs;'bopitrevc 67 p[;doqblk." s';doggnip[y" anu;dohrhr*vr;hkxorj" 68 yon.=ovOWpv;Rlg.=oqvwk" 216 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n"p[."sp[."Im;'Stqwvcndr" 69 Ekcomh;coic"kls'.v" xr."xl.wvpq";pq"q" 70 bOh;'itmRh;j"x'kk,oRmh;?vn" dI`RjoknynomO@k;yomO@ip[y" 71 v;yugronmucXxMbrovJvrov.u" R vvksn'{ht;Ro/vRnEvc 72 e k;lk"klk;'tk@d"smrip[y" grvrp[lbonrk"pOq" 73 ' u '{t;pnv;t;pIktm;NbldipRt" u aslom;sulom;cb;klp[mdomd" 74 sOg;lvdnwvkxIcxrdStq; Ek;=wvr;vO]"o/vmo=," 75 Etec;Nyecbhvod;nv;blvRn;" b[;,'pyup;s'tv;Ky'cdmqocre 76 R e Tvy;sO;"Sm.gv'S]wloKy'.vt;ihn" d'srvredevMy;/k;"t;" 77 u e .gvhk'kmoRyDetvpt;mh yt'td;Sm;ksmq;R"k;yRn,Rye 78 kme.Stevr;kaidteg.s.vw" RR ' dwvtwnRhtw"svw"pr;.UtsvRd; 79 R w pt;mhossveW;mSm;kdvtw"sh R w tvyDsm;*cpunrSm;sudvtw" 80 w y'pitvro/.vyitns'xy" [ d;nI'p=,'km"siht;"svRd;nvw" 81 e[ R pulSTyv;c sgv|tvcSteW;'Tv;devojn;dRn" u u x,siht"x'.mdm;hmh;yx;" 82 u v'pktuv{a;y;t;dnupgv;" [ | w 'u b[,;m'i]t;ehv;q|pyt'itte 83 [ 217 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aSm;.Stu=m;k;y;Ry;vD"sm;Pyte sm;ett;vSmn(yk;y|idv*ks;' 84 u u ' yq;nd;Rnv;.UmStq;k;y|Tvy;v.o jy;q|chxSy.vt;cmy;sh 85 e ij;n;'prve;romt"prkLpt;" d;nv;n;'/n'ygOhITv;tj;mhe 86 a];gteWvp[Wd"%teWjnevh u euu u Vyy'tSykry;mod;s.;venvext;" 87 vd'tmevtv<'b;vcnmb[vIt( '' [ Etednust;";yum;k kopnePst;" 88 u .vt;c=m;k;y;R{e,shdwvtw" teyg;vs;netsm;i'ct*gte 89 u u my;cp[iWt;yUymetcdnupgv;" e e 'u s'/v;Rvg[hov;psvw"k;yRStdwvih 90 R pulSTyv;c punSt;Nd;nv;Nb[;v;Kym;hSvy'p." [u d;nvwnvro/o]yDemmkq'cn 91 R mw].;vSqt;yUymSmTk;yecnTyx" R d;nv;cu" svRmtTkry;m"x;sn'tpt;mh 92 e e aSm;kmnuj;dev;.y'tW;'nvte e pulSTyv;c EtCzTv;td;teW;'prtu"pt;mh" 93 mut|itt;'tW;mOiWko$p;gt; e uTv;pwt;mh'yD'tW;'pj;'tkxv" 94 e U u a;sn;ndd*teW;'td;dev"pn;k/Ot( vso`|dd*teW;'b,;prcoidt" 95 [ g;m`|cttodTv;pO;kxlmVyym( nvexpkredTv;SqIyt;mitc;b[vIt( 96 'u ttSteAWy"svej$;jn/r;Stq; R 218 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] xo.y't"sr"eg;mvidv*ks" 97 ' mu@;"k;W;y,wkdI`RXmu/r;"pre ' vrlwdxnw"kcp$;=;Stq;pre 98 R bOhnUdr;"kpkkr;=;Stq;pre dI`Rk,;Rvk,;Rk,w]u$t;Stq; 99 R dI`Rf;l;vf;l;;yucm;Rvgui#t;" ' ngRtcodr'tW;'mnIn;'.;vt;Tmn;' 100 ' e u ;tupkr'tIq|dIPym;n'sm'tt" u tIqRlo.;rVy;`[tSytIreVyvSqt;" 101 v;l%Ly;mh;Tm;noXmk;Stq;pre d'tolU%ln;Nyesp=;l;Stq;pre 102 '[ v;yu.=;jl;h;r;"p,;Rh;r;Stq;pre n;n;nymyu_;tq;Sq'@lx;yn" 103 srSySmn(m%;sup;Sy;"=,;d.u" u ' kmetiditc'Ty;qnrI+ycprSprm( 104 aSm'StIqedxRnnmu%Syehsupt; R e mu%dxRnmTyevn;mTv;tut;ps;" 105 ;t;nymyu_;sup;Stetd;.vn( devpu]opm;j;t;an*pMygu,;Nvt;" 106 xo.m;n;nreSqt;"svevn*ks" R yDopvItm;]e,Vy.j'StIqRmjs; 107 ' jut;ho];,cvv/;"y;" c'ty'toihr;je{tps;dG/kLbW;" 108 ' ny;Sy;mopr'tIq|Jye.;veTvd'sr" JyepukrmTyevn;mcij;ty" 109 t]kBj;n(bN;Sqt;'StIqRsmIpt" b.UvvRSmt;St]jn;yecsm;gt;" 110 u dTv;d;n'ij;it>yo.;'@;nvv/;nc uTv;srSvtI'p;[ cI';tuk;m;ij;gt;" 111 srSvtItIqRvr;n;n;ijg,wyt; Ru 219 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION bdregdk;XmyRPl=;Tqv.Itk" 112 ' u p*lomwpl;xwkrIrw" pIlu.Stq; srSvtItIqRhw/NR vnw"Sy'dnwStq; 113 kpTqw"krvIrwbLvwr;Ml;tkStq; aitmu_kp'@p;rj;twxo.t; 114 kd'bvn.Uy;svRsTvmnorm; v;Yv'bflp,;RddtolU%lkrp 115 u w| tq;Xmkmu:yw vrwmuR n.vOt; R Sv;?y;y`oWs'`;mOgyUqxt;kl; 116 u aih's/mprmwStq;c;tIvxo.t; w R R sup.;k;'cn;:y;cp[;cIn'd;vx;lk; 117 [ oto."p'c.St]vtRtpkrendI eu pt;mhSysdsvRm;nemhItle 118 vtteyDv;$e tuSv;gteWij;idWu u pu<y;h`oWwvRttwdv;n;'nymwStq; 119 Re devWcvVyg[WtSmn(yDv/*tq; eu w eu t]cwvmh;r;jdI=tecpt;mhe 120 yjtStSys]e,svRk;msmOn; mns;c'itt;q;R/m;Rqkxl;Stq; 121 R pit'itr;je{ij;tI'St]t]h ' jgudevg'/v;RnnOt;Psrog,;" 122 u v;id];,cidVy;nv;dy;m;surjs; ' tSyyDSys'pTy;tutWdvt;ap 123 uue R vSmy'prmjGmu"kmum;nuWyony" vtRm;netq;yDepkrSqept;mhe 124 u ab[vOWyo.Imtd;tu;SsrSvtIm( u sup.;'n;mr;je{n;;cwvsrSvtIm( 125 [ ' te;muny"svevgyu_;'srSvtIm( R e pt;mh'.;sy'tI'tutbmenre 126 'e EvmeW;srCz^;pukreWsrSvtI u 220 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pt;mh;q|sM.Ut;tuq|cmnIiW,;m( 127 pu<ySypu<yt;k;rp'cot;SsrSvtI sup.;n;mr;jeN' {n;;cwvsrSvtI 128 [ y]temnyXx;Nt;n;n;Sv;?y;yv;idn" u tesm;gTyAWySsSmvwsrSvtIm( 129 R s;.?y;t;mh;.;g;AiW."s]y;j." sm;Sqt;idx'pv;|._p[It;mh;ndI 130 U p[;cIpUv;Rvh;n;;munv';srSvtI dmNyNmh;r;j<v;yRvr'.v 131 u =tom'k,kovp["kx;g[,itn"utm( e e =t;TklkretSyr;jn(x;krsovt( 132 svwx;krs';hW;Rv"p[nv;n( O ttStSmNp[ntSq;vr'jgm'cyt( 133 O eu ' p[;nOTytjgTsv|tjs;tSymoihtm( e x;id.Ssurr;jOiW.tpo/nw" 134 w vDSt]vwb;n;y'nTyeq;k [ O a;idob[,;{AWerqenr;/p 135 R n;y'nTyeq;.Imtq;Tv'v_mhRs O gTv;{omun';hW;RvmtIvih 136 .o.ovp[W.Tv'ihnOTyseknhetn; R u nOTym;nen.vt;jgTsv|cnOTyit 137 ten;y'v;rt"p[;hnOTyNvwmnsm" u munv;c k'npXysmedvkr;Cz;krsovt( 138 e t't;p[noh'hWe,mht;vOt" u O R t'phSy;b[vIvomun'r;ge,moihtm( 139 [ ah'nvSmy'vp[gCz;mIhp[pXym;' Evmu_omuneomh;devnk*rv 140 e ?y;ym;nStd;koy'pitiWoSmyenih [ a'gLyg[,r;je{Sv;'gSt;@tStq; 141 u e ' u 221 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tto.Sm=t;{;jgRtihmp;'@r' ' td(;b[I@t;s*p[;htTp;dyo"ptn( 142 n;Nyv;dh'mNye{;Tprtr'mht( cr;crSyjgtogitSTvmsxUl/Ot( 143 Tvy;sOmd'sv|vd'tIhmnIiW," Tv;mevsv|vxitpunrevyug=ye 144 devrpnxKySTv'prD;tumy;kt" w ' TvysvecXyNtesr;b[;dyopye 145 R u svRSTvmsdev;n;'kt;Rk;ryt;cy" TvTp[s;d;Tsur;"sve.v'tIh;kto.y;" 146 R Ev'StuTv;mh;devmOiWp[,tob[vIt( .gv'STvTp[s;dentpon=IyteTvh 147 ttodev"p[Itmn;StmOiW'pnrb[vIt( u tpStevRt;'vp[mTp[s;d;Tsh/; 148 p[;cImevhvTSy;mTvy;s;Rmh'sd; e srSvtImh;pu<y;=e]c;SmNvxeWt" 149 e ntSydul.k'cidhlokpr]c R| srSvTyuretIreySTyjed;TmnStnum( 150 p[;cIt$ej;Pyproncehim[ytepn" u a;Plutov;jme/Syflm;PSyitpukl' 151 nymwopv;swkxRyNdehm;Tmn" jl;hrov;yu.="p,;Rh;rt;ps" 152 tq;Sq'@lx;yIcyec;Nyenym;"pOqk kroityoijeonym;'St;n(vt;nc 153 [ sy;itxudehb[,"prm'pd' tSm'StIqetyditlm;]'tk;'cn' 154 Ru wR ' u med;nsm'tTSy;Tpur;p[;hp[j;pit" tSm'StIqety;'kry'itihm;nv;" 155 Ru e Ekv'xklopet;"Svg|y;Sy'ittenr;" pt,;'cxu.tIq|p'@nkntipRt;" 156 ' w 222 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[lokgmy'itSvpu],ht;rt;" e e .Uy;'nceCz'itmo=m;g|vjitte 157 [ ' p[;cInTv'srSvTy;yq;.Ut,uvtt( ' srSvtIpur;p[o_;dev"svw"sv;svw" 158 w R t$'Tvy;p[y;tVy'ptICy;'lv,od/e" [ v@v;mm'nITv;smu{n=pSvh 159 e Ev'tesr;"sve.v'it.yvjRt;" u R aNyq;v;@v;StudhteSventejs; 160 tSm;{=Svvbu/;netSm;dcr;y;t( m;tev.vsuo,sur;,;m.yp[d; 161 Evmu_;tus;devIv,un;p[.v,un; a;hn;h'Svt'];Smpt;mev[yt;'Svr;$( 162 td;D;k;r,InTy'km;rIh/Otv[t; p];dex;in;n;h'pdmekmpKvct( 163 gCz;mtSm;TkoPyNyp;y'Tyt;mho td;xy'vidTv;StesmeTypt;mh' 164 n;NyenxKytentv@v;"pt;mh e 'u adoW;MmuKTvwk;'km;rI'tny;'tv 165 srSvtI'sm;nIyTv;'kvrv,RnI' xrSy;`[;ysehmuv;c;qsrSvtIm( 166 m;'cdevsur;"p[;"sTv'bi[U hyxSvnIm( nITv;vn=pednb;@vlv,;'bn 167 e' u ptuv;RKy'ihtCzTv;vyu_;krrIyq; p];tdwvs;kNy;dedInm;ns; 168 xo.tetNmu%tSy;"xokb;p;vle=,' ' st'vkst'tTp'toyk,o=tm( 169 tq;v/m;loKypt;mhpurSsr;" vbu/;"xok.;vSysvevxmup;gt;" 170 R s'St>ydy'tSy;"xoks't;pt'td; pt;mhSt;muv;cm;rodIn;RStte.ym( 171 223 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m;nl;..vt;tvdev;nu.;vt" nITv;=;rodm?yet=pSvJvln'ste 172 u u Evmu_;tus;b;l;b;p;kltlocn; p[,MypjNm;n'gCz;Myu_vtItus; 173 m;.w_;punStwStup];c;ptqwvs; TyKTv;.y'mn;"p[y;tusmvSqt; 174 ' tSy;"p[y;,smyex%dud.nSvnw" ' 'u m'gl;n;'cn`oRWjgd;pUrt'x." 175 w R uw st;'br/r;/Ny;stc'dnm'@t; xrd'bjsCz;yt;rh;rv.UiWt; 176 u s'p,c{vdn;pp];yte=,; U R ' xu.;'kit|srxSypUry'tIidxodx 177 ue Svtejs;tOdy;"sOt;.;sygt( anuvjNtIt;'gg;tyo_;vrv,RnI 178 [ ' {+y;mTv;'pnrh'py;sk]mes% u [ Evmu_;tus;g'g;p[ov;cm/ur;'grm( 179 ydwv;y;Sysp[;cI'idx'm;'pXysex.e u vbu/STv'prvOt;dxRntvs'ye 180 w ' dm%Itd;.UTv;TyjxokxcSmte u u ah'codm%Ipu<y;Tv'tp;[ cIsrSvit 181 u u t]tuxt'p<y';nd;nensuvte u [ ;d;netq;nTy'pt,;'dm=ym( 182 yekry'itmnuj;vmu_;STteA,wS]." mo=m;g|gmy'itvc;ron;]vte 183 t;muv;cttog'g;pundRxnmStute R gCzSvm;ly'.{eSmtRVy;h'Tvy;n`e 184 ymun;ptqwvs;g;y]Icmnorm; ' s;v}y;siht;"sv;R"s%I'spWy'Stq; 185 ' w[ ttovsOJyt;Ndev;dI.UTv;srSvtI 'kSy;mpdUt;s;mnSvnI 186 224 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a/St;TPl=vO=SyavroPyct;'tnum( avtI,;Rmh;.;g;dev;n;'pXyt;'td; 187 v,upSt"so]svRdvStuvidt" e w ' s'sVyijwnRTy'flhetomRhody" 188 e anekx;%;vtttum%v;pr" Ru tTko$rk$Iko$p[v;n;'ijNmn;m( 189 Uytvv/;v;c"sur;,;'r_cets;m( 'e vnSpitrpupoppuptopl+yte 190 j;tIc'pkvTpupw"x;%;lw"xuk"xu." w ktk."sur..rxo.tsrr; 191 kokl;.Ssm;levfnk"puptevs; hre,vyq;g'g;Pl=e,vihs;tq; 192 e w t];'.Sq;td;devpo[ v;c;qjn;dRnm( ' smpRySvt'vi'dv;dexkroMyhm( 913 e ' Evmu_ns;tenp[Tyu_;v,un;td; nted;h.y'Ty;JySTvy;y'vir;$(Svym( 194 pm's;gr'ntv;@vJvln'x.e e 'u u Ev'me,gCz'Ty;td;p'p;[ PSytex.e 195 u ttSt'x;tk.Sq'Tv;s*v@v;nl' smpRytgov'd"srSvTy;mhodre 196 s;t'ghITv;suo,Ip[tICy.mu%Iyy* O a't;Rnns'p;[ ;pukr's;mh;ndI 197 e my;Rd;pvRttSmNs'.t;vml;srt( e U pukr;r<y'vpulsrsnWevtm( 198 ' u pt;mheny];sIDs]'nWevtm( s?yq|mnmu:y;n;m;gt;s*mh;ndI 199 u yeWt]tohom"k@v;sIir'cn; u t;nsv;R,s'Pl;Vytoyen;Pyut;ihs; 200 t]=e]mh;pu<y;pukres;tqoTqt; e tentTpUr,'po[ _v;yun;jgd;yuW; 201 225 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s;ptT=e]m;s;pu<y'p<y;mh;ndI u srSvtISqt;devImTy;Rn;'p;pn;xnI 202 t]yex.km;R,"pukrSq;'srSvtIm( u pXy'ittenpXy'itsu`or;'t;m/ogit' 203 y"punSt].;vennr";n'sm;cret( sb[lokm;s;b[,;shmodte 204 yStud;]d/b[;,;ymnormm( soPylokm;s;.u_.og;Nsuxo.n;n( 205 ' vr'p;[ vr,'yop.KTy;d;idj;tye sopsS]d;nSyfl'dxgu,l.et( 206 ' Jyek@nr";Tv;y"s'tpRyteptn( st;nurtesv;Rrk;dpxu/I" 207 =e]pt;mheptp<y;'p;[ PysrSvtIm( ew Ueu nr"k'p;[ qRydNyIq|bsutob[vIt( 208 e [ tSm;TsveWtIqeW;t"p[;oityTflm( Ru Ru tTsv|p;[ uy;NmTyoRJyek@sTPlut" 209 km]bno_n=e]tIq|gitXxu.; ' yentT]ty'p;[ 'p;[ ;tengit"pr; 210 w k;le=]tq;tIqe;Tv;Tv;pt]y" ee R p[yCzteij;y;q|son'ts%mXnute 211 ' u k;Rkm;sxuKlecvwx;%exx.UW,e c'{sUyoRpr;geck;leckj;'gle 212 =e]vetWtIq;Rny;Nyu_;nmunIrw" e eu teW;'p<ytm'tIqRmdm;hpt;mh" 213 u k@tm?yme;Tv;k;itRKy;'y"pum;Nje u p[yCztec;p{Vy'some/mv;uy;t( 214 Ev'knkPy]k@;Tv;sm;/n; y"p[yCzitvp[;ysup;mpx;lk;m( 215 sp[y;itnr"=p[mlokmnormm( i]"skls'y_o.u_t]mh;flm( 216 u ' 226 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tSm;TsvRpyengmn;ymit"Sqr; [ puWe,tuktRVy;pukr;v;yex.; 217 u pukr;r<ym;s;p[;cIy]srSvtI mit"SmOit"xu.;p[D;me/;budRy;pr; 218 srSvTy;Stupy;Ry;W@tspkitRt;" e '[ tt"p[.ity];s*p[;cI.Ut;srSvtI 219 O t]Sq'tl'yppXy'itt$s'Sqt;" e tePyme/Syfl'l.'tn;]s'xy" 220 e yovtIyRpnSt]kT;n'sm;cret( u nr"sm;/yu_ovwb,onucro.vet( 221 [ x;k;idn;pihptNySt];cRytenr" soPyeitvpul;N.og;'SteW;mev;nu.;vt" 222 yepnvR/n;t];'kvitm;nv;" u | teny'itptNSvg|nrk;dpdu"%d;t( 223 tOPy'itptrStSyyStT[rkxmtm( ;Tv;p[yCztetoy'pttW;'itl;Nvtm( 224 U'e sveW;mevtIq;Rn;'mdmev;/kSmOtm( R a;idtIqRmd'tSm;Iq;Rn;'.vvutm( 225 u /m;RpvgRyo"@;n/.UtmvSqtm( srSvTy;punwvsmetg,vrm( 226 ' u /m;Rqk;mmo=;,;'ctu,;Rmpd;ykm( R yePy]mln;x;ypum;'sovvxujlm( 227 R gop[d;nsm'tW;'s%nvfl'.vet( e u ew suv,Rd;nensmmevm;mRnIiW," 228 tpR,;Tp<@d;n;nrkvps'Sqt;" Svg|py;NtptrSt]pu],t;rt;" 229 [ e pukrepsrSvTy;'ypbNtjl'jn;" e tel.Nte=y;n(lok;n(bvexv'idt;n( 230 [ SvgRne,k;.Ut;pukrecsrSvtI s;pu<yvSs'p;[ upu' .XxKy;mh;ndI 231 ' 227 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mun./RmtvDwSt]t]nWevt; R tSm;TsvR]s;devIpv];svRtSSqt; 232 pukretvxeW,pUt;TpUttm;ihs; u e ndIsrSvtIpu<y;sul.;jgitSqt; 233 dul.;s;k=e]p.;sepkretq; R e[ u tIq|svRtIq;Rn;'pvr'viht'.v 234 [ u /m;Rqk;mmo=;,;'ctu,;Rmps;/km( R p[;cI'srSvtI'p;[ PyyoNyIq|ihm;gRte 235 skrSq'smuTsOJymOtvWmCzit ' JyeJye;p[y;gSym?ymem?ym;SmOt; 236 e p[d=,'ttogCzTknIy;'svc=," ' i]vPyetW;yItky;R;pp[d=,m( 237 eu p[yCzitptO>yoyStoy'tW;'itl;Nvtm( e teptu;"punStSyp[yCz'Tymt'flm( 238 y";Tv;p[ytonTy'tt"pXyeTpt;mhm( anulomvlom;>y;'tq;VyStsmStyo" 239 ;tVy'pkrenTy'blokm.IPst; u [ ]I,'g;,xu.;[ ,]I,p[v,;nc 240 pukr;,p[s;nnvSt]k;r,' knIy;'sm?ym'ctOtIy'Jyepukr' 241 ' 'gx;./;n;nxu.p[v,;nc /m;Rqk;mmo=;,;'skLpwrfl'nr" 242 R ' ySt]s'Tyjehmo='p;[ oTys'xym( ' p[yt"s'ytStSy;';Tv;d;ijex.;m( 243 u g;mek;'m]pUt;'clok;n;oitmo=d;n( ' km]bno_nr;];vpihyoqRne 244 aq|pyCzte;Tv;sonNt's%mXnute [ u t]d;n'pxsititl;n;'mnsm;" 245 [ ' ' u ,p=ectudXy;';n'cviht'sd; R p<y;kngu@n;pp'@yo]p[yCzit 246 ' 228 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pt,;'pyto.UTv;ptOloksyzit [ pukr;r<ym;s;punStSm;TsrSvtI 247 a't;Rngt;g'tpv;gpm;mu%I ' 'u [ O n;itdUrttStSypukrSysuxo.n; 248 e %jUrvnm;s;flpupopxo.t' R t]oiWTv;pundevIvnemnmnorme 249 R u svRtksm;k,esc;r,sevte Ru u R n'd;n;msrCz^;i]WulokWvut; 250 u mInnZWopet;vmlodkpUrt; sUtv;c aqdevv[t"p[;hkmNy;s;srr; 251 EtNmek*tukb'd;xBd;srSvtI [ yq;.Ut;yent;k;r,ensrr; 252 Evmu_plSTy"s.Im;ywtTpur;tn' u a;:y;tumpc;mn'd;n;mytSSmOt' 253 u =]v[t/ronTym;sI{;j;p[.jn" ' p[vos*mOg;Nh'tvnetSmNmh;bl" 254 O 'u sddxRttStSmNmOgI'gLm;'treSqt;' u m;gR,nsutI+,ent;'vVy;/purogt;' 255 e s;vloKyidx"sv;RSt';xrp;,n' a;hk'tt'm!TvywtTkmRdkr' 256 e U u Stn't;vTp[yCz;msutSy;/omu%ISqt; m;'slo.env;h'trs;kto.y; 257 pb'tgvTs'cgU!mwqnm;gt' ' u u Ev'v/'mgr;jhNy;Tp[;my;ut' 258 O ' Stn'ttnySy;Syp[yCz'tITvy;ht; u b;,en;xnkLpenndoRW;vnm;gt; 259 tSm;vmpdubVy;dTvmv;PSys Ru e vneSmNk$k;k,eVy;`[p'Tvm;uih 260 R x;pp[d;n'Tvwvsr;j;purt"Sqt" u ' 229 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[ov;cp[;jl.UTv;t;'mgI'VyqteN{y" 261 ' R O Stn'ttnySyehp[yCz'tInmemt; u aD;nenht;.{epsIdsusm;/n; 262 [ Vy;`[pmh'TyKTv;p[;PSy;mm;nuWkd; ' Ev'v/Syx;pSyvmo='xsmemg 263 ' O Evmu_mgItSyp[ov;cvcn'x.m( O u r;jBdxt;'ttx;pSy;gty;gv; 264 eu n'dy;shs'v;dm;s;;'to.vyit mOGyo_vcner;j;Vy;`[Ev;.vd; 265 n%d';^ yu/opetoVy;`[poit.IW," t];s*.=y;Stemg;NhTv;ctupd" 266 O ipd;npt]Sq;Nk;lenmyojt;n( Ev't]vnetSys'vTsrxt'gtm( 267 a;Tm;n'n'dm;nSymOgm;'s;n%;dt" kd;h'm;nuW.;v'gmy;mIx'pn" 268 ' u kTst'nkry;mvyonkr,'mht( kvt;m;'slo.enmOgy;'pr/;vt; 269 R a;pd;siht'p;[ 'm;nuW;,;'.y;vhm( dxRnd"%d'm'mg;,;'m;nuW"sh 270 'u O w p;penp;pt;'nItop;pepst;'kle Tpovit'nIt"pXyk;lSypyRym( 271 tSm;Nmest'n;Stih's;Pyek;vgihRt; u ty;tup;[ Pyted"%'ncmo=o.vyit 272 u kq'm.vt;mo="kq'sTy;mOgI.vet( e gtevWRxtetSyvstStnetd; 273 a;y;t'goklk;leyvsodkk;r,;t( ' gov;$v;$Is'Sq;n't]smvSqtm( 274 vnopk<#mq;nrve,;pUrt'cyt( ' =IbwgoRp"sm;k,|p;dpwrptnm( 275 w nxv'xrvopetgopIn;'cxu.p[dm( ' 230 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Ev'tvstStSy%jUrvns'sid 276 u R ;tu;cpu;cn'd;vwn;mn;mt" gom'@lSys;mu:y;h'sv,;R`$v; 277 dI`R`o,;v._;'gIb'/r;'gItnuTvc; u nIlk#;xu.g[Iv;`'$;lIm/urSvn; 278 s;cyUqSysvRSypurritn.Ry; `;sSq;n'creCz'gTvwk;cyq;su%m( 279 yqek;m;sur.Iz'critvwt,m( O roihton;mt];Ny"pvRt"srtSt$e 280 anekkdrdrIguh;sTvnWevt" tSypUvoRre.;ge`oret,sm;kle 281 O s'k$evWmedg.rvelomhWR,e u Re w mOgs'hsm;k,eb;pdsevte 282 R vLlIvO=;idghnexv;xtnn;idte dugeR SmNvster*{"k;mpI.y'kr" 283 IpIxo,tidG/;'so`ord';^ n%;yu/" n'don;ms/m;RTm;scgopIihtert" 284 aCz;g[StO,dI`wgoR/n'prr=it w w R tSyyUqpr.[;s;n'd;tO,lPsy; 285 cr'tIVy;`[prt"s;/en"p[TyupSqt; u u a>y{vt;'IpIititeitc;b[vIt( 286 Tvmvihto.="Svy'p;[ ;s/enk u Ipnvc"uTv;nurromhWR,' 287 ' xuKlp;Nvt'b;l'.{m'dsmp[.m( u vTs'Smrits;/en"eh;_;gd;=rm( 288 u d'tIpu]xoknn'd;s;pu]vTsl; d'tIk,'cvnr;x;pu]dxRne 289 w IpI;tut;'/ndm;n;'sd"%t;m( e 'u uu v;cvcn'`or'/nkk'pte 290 eu [ dwv;Tsu%opp;s.=STv'myCzy; e 231 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d'Ty;v;hs'Ty;v;tv;'jIvt'.vet( 291 viht'.JytelokSvy'p;[ ;s/enk u u mOTyuStevihtowvvOq;kmnuxocs 292 pp[Czt;'pnIpIkmq|idt'Tvy; u k*tukc;]mej;t'mhNmekqySvvw 293 Vy;`[Syvcn'Tv;n'd;v;Kymq;b[vIt( u ='tmhRsmen;qk;mpmoStute 294 u Tv;'sm;s;lokSypr];,'nvte jIvt;q|nxoc;mp[;Vy'mr,'my; 295 j;tSyih/[vomOTyu/vjNmmOtSyc u Ru[ ' tSm;dprh;yeqnxoc;mmOg;/p 296 R Re devrpyq;svwmVymvxw/vm( w R R R Ru[ tSm;un;hmevk;Vy;`[xoc;mjIvtm( 297 w k'thnvws;/odu"%enidt'my; u ee aStmeids't;pSt'cTv'otumhRs 298 p[qmevysp[;epst;h'mg;/p [ U O "p[qmj;tsutStummb;lk" 299 =Irp;yIcmevTsStO,n;;pj`[it ' scgopklb"=u/;toRm;mve=te 300 e tmh'c;nuxoc;mkq'jIvytest" u tSyeCz;mStn'd;tup]ehvx'gt; 301 'u p;yyTv;Stn'vTsmvlcmUn R s%In;mpRyTv;tusidXyciht;ihtm( 302 ' pun"p[Ty;gmy;myqe.=yys ' sn'd;y;vc"uTv;mOg{"punrb[vIt( 303 'e k'tp],kRVy'mr,'k'nbu?yse eue ]Sy'itsvR.t;nim[ytm;'nrI+yc 304 U 'e Tv'pn"py;v;pu]pu]it.;Wse u e npu];ntpod;n'nm;t;npt;gu" 305 xKnuvitpr];tunr'k;lp[pI@tm( ' ' 232 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kq'Tv'goklgTv;gopIjnsm;klm( 306 ' vOW.wn;Ridt'idVy'b;lvTsv.UiWtm( .UW,'dvlokSySvgRtLy'ns'xy" 307 e u nTy'pmidt'idVy'svRdvp[pjtm( [ u e U yTpv]'pv];,;'mgl;n;'cm'glm( 308 ' yIq|svRtIq;Rn;'/Ny;n;'/Nymumm( smStgu,s'pmIr;ytn'mht( 309 yT:y;t'svRtIq;Rn;'.mSvgRmnumm( U gopIm'qnxBdenb;lvTsrve,c 310 gv;'k;rxBdenal+mI"p[ithNyte ' y]vTs;'k;r'k,'m;tOk;'=y; 311 yopw"p;lt'xrb;Ryutmw" Uw p[gItnOTys'l;p'nidt;Sfo$n;idtm( 312 ' tStt"SqtwvTswnm;n'sm'tt" R R R srov{;jtego'clrvp'kjw" 313 t'Inktn's*My'pujn;klm( golokp[itm';kq'pTy;gmys 314 [ p'c.Ut;nme.{epb't/r'tv u nnvR<,;n.Ut;nv;m;]e,kroMyhm( 315 n'dov;c Ev'pqmvTs;y;mOg{,umvc" [ 'e e ;s%I"sutb;l'gop;'p[itp;lk;n( 316 ' gopIjnmup;m'}yjnnI'cvxeWt" xpqwr;gmy;mmNyseyidmucm;' 317 ' yTp;p'bv?y;y;'m;tOptOv/eWc [ u tenp;penlPyehyh'n;gmepn" 318 ' u yTp;p'lB/k;n;'tMleCz;n;'grd;yn;m( u u tenp;penlPyehyh'n;gmepn" 319 ' u goWuv;'yeky"uR Svp'tI't;@y'itc tenp;penlPyehyh'n;gmepn" 320 ' u 233 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sTv;tuy"kNy;'itIyed;tumCzit tSyp;penlPyehyh'n;gmepn" 321 ' u ySTvnh;RNblIvd;RNvWmev;hyeTpum;n( kq;y;'kQym;n;y;'v'k;rytety" 322 u tenp;penlPyehyh'n;gmepn" ' u gOhySy;gt'm]'nr;x'pitgCzit 323 e [ tSyp;penlPyehyh'n;gmepn" ' u Tyet"p;tk`oRrr;gmy;Myh'pn" 324 w w u bu?v;s'pTyy'IpIpunvRcnmb[vIt( [ Vy;`[v;c s'j;t"p[TyyoSm;kxpqw/nktv 325 Re u kd;cNmNysegTv;mU%oRyvctomy; ' ' a];pkc+y'itxpqen;Stp;tkm( 326 k;mnIWuvv;heWgv;'m_*tqwvc u u p[;,Ty;gesmuTpe;tVy'ncTvy; 327 lokSm;Stk;"kcNmU%;R"p'@tm;nn" .[;myy'ittec'c;!mv=,;t( 328 ktkhtv;'trD;n;vOtcets" eu O w mohy'itnr;"=u{;a;gm;nvx;rd;" 329 atQy;NyptQy;ndxRyTyitpexl;" ' smenot;nIvc]kmRvdojn;" 330 p[;y"t;qoRlokoy'mNytenopk;r,m( vTs"=Ir=y';prTyjitm;trm( 331 nt'pXy;mlokSmNtepitkroity" [ svRSyiht;qRSymitrNy;p[vtRte 332 AiWdev;surnrw"xpq;"k;yRsye t;"prSpr'pvt;mNy;mhevym( 333 U | sTyen;pxpeStudv;gus/* e tSyvwvSvtor;j;/mRSy;|n'tit 334 m;teb.RvdvxpqwrWv'ct" u ee ' e 234 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] TvywvdxRtsv|yqeks;'pt' 335 ' ' [ n'dov;c Evmevmh;s;/okSTv;'vcytu=m" ' ' a;Tmwvv'ctSteny"pr'vcyyit 336 ' IPyuv;c /enkpXygCzTv'p]kp]vTsle u u u p;yyTv;Stn'vTsmvlcmUn 337 R m;tr'.;[ tr';s%ISvjnb;'/v;n( sTymev;g[t"Tv;xI`[m;gmn'k 338 Ev's;xpq'Tv;/envsTyv;idnI u Rw anuD;t;mOg{,p[y;t;pu]vTsl; 339 'e e aup,m%IdIn;vepm;n;sud"%t; U R u u h'.;rv'pmctIpitt;xoks;gre 340 [ 'u ' krIvcr,g[;h'ghIt"sll;xye O ax_;Svpr];,evlp'tImumu" 341 R s;t]goklp;[ ;hr;St$eSqtm( ' uTv;vTs'tox'tpyR/;vts'm%I 342 u ' u psOPyct'b;l'b;ppy;Rkl=,m( e s'p;[ Pym;tr'vTs"x'kt" prpOCzit 343 ntepXy;Myh'Sv;SQy'/ynv;l=ye w |w i;c;ptei.IRt;c;tIvl+yse 344 nNdov;c pbpu]Stn'mk;r,'yidpOCzs e ax_;h'tv;:y;tuktOi'yqePst;m( 345 ' apm'ttp]dul.m;tOdxRnm( ueu R' Ek;hmmepITv;p[.;tekSyp;Sys 346 Tv;'TyKTv;pu]g'tVy'xpqwr;gt;hm( =uT=;mSycVy;`[Syd;tVym;TmjIvtm( 347 n'd;y;vc"uTv;vTsovcnmb[vIt( vTsv;c 235 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ah't]gmy;my]Tv'gtmCzs 348 'u Xl;~y'mm;pmr,'Tvy;shns'xy" Ek;kn;pmtRVy'my;tenTvy;vn; 349 R yidm;'siht'm;tvRnVy;`[ohnyit ' e y;gitm;Rt._;n;'/vs;me.vyit 350 O u[ ' tSm;dvXy'y;Sy;mTvy;shns'xy" aqv;itm;tSTv'xpq;"s'ttmm 351 ue jnNy;cvyu_SyjIvtek'pyojnm( [ an;qSyvnenTy'komen;qo.vyit 352 n;Stm;tOsmob'/b;Rl;n;'=IrjIvn;m( u n;Stm;tOsmon;qon;Stm;tOsm;git" 353 n;Stm;tOsm"ehon;Stm;tOsm'm%m( u n;Stm;tOsmodevhlokpr]c 354 Ev'vprmo/mR"p[j;pitvnmRt" w yeit'itsd;pu];Stey;'itprm;'gitm( 355 n'dov;c mmwvvihtomOTyunTv'p];gmys R u nc;ymNyjIv;n;'mTyu"Sy;dNymOTyun; 356 O apmmm'p]m;tOsdxmumm( u 'e a];itSvm;Ky;t" xuxW,'pn" 357 U u jleSqlecvcrNp[m;d't;tm;k p[m;d;TsvR.t;nvnXy'itns'xy" 358 U nclo.enctRVy'vWmSq't,Kvct( ' lo.;in;x"sveW;mhlokpr]c 359 R smu{m$vI'p]vx'itlo.moiht;" u lo.;dk;yRmTyug[' v;npsm;cret( 360 lo.;Tp[m;d;i'.;T].n;Rxo.ve,;m( tSm;Llo.'nkvIRtnp[m;d'nvset( 361 a;Tm;ihstt'p]r=tVy"p[y" u sve>y";pde>yMleCzcor;ids'k$;t( 362 R 236 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] itr;'p;pyonIn;mek]vst;mp vprIt;nc;nvD;y'tnpu]k 363 e n%n;'cndIn;'c'g,;'xS]/;r,;m( nv;sSTvy;k;yR"S]I,;'pyjnSyc 364 e[ nvsedvStevSten;itvset( v;s;ymuTp'ml;Nypn'tit 365 U nvseTSvdehpble.Itcets e v+y'itgU!mTyq|sm'pm;dt" 366 u' [ g'/"svR]sttm;`[;tVy"p[yt" g;v"pXy'itg'/nr;j;n;rc=uW; 367 e nwkStene`ore/mRmkcc'tyet( e ncogSTvy;k;yR"svRSymr,'/v' 368 u[ yq;ihpqk"kCz;y;m;Tyitit vMycpuny;RittUtsm;gm" 369 pu]nTy'jgTsv|t]wk"xocsekq' t;vv'xokmuTsOJym;Kymnup;ly 370 xrSy;`[;yt'p]mvlcmUn u R xoknmht;v;b;pVy;kllocn; 371 vn"s'tIn;gIvdI`Rm,'mmu" u u R pu]hIn'jgCzUNy'ppXy'tIvs;.vt( 372 [ mh;p'knmevit'tIc;vsIdtI vlPyn'idnIpu]muv;cedpnvRc" 373 'u n;Stpu]sm"ehon;Stpu]sm's%' u n;Stpu]sm;p[Iitn;RStpu]sm;git" 374 apu]SyjgCzUNympu]SygOhsu%m( e pu],l.telokmpu]onrkvjt( 375 e [ e lokovditv;Ky;nc'dn'klxItl' pu]g;]prv'g'dn;ditxItl" 376 itpu]gu,;nuKTv;nrI+ycpun"pun" Svm;tr's%IgoRpISTvrm;,;cpOCzit 377 237 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yUqSy;g[cr'tI'm;m;ss;dmOg;/p" e mu_;h'tnxpqw"puny;RSy;mt]vw 378 e sutcm;tr'cvs%I{Rcgokl' ' w ' a;gt;sTyv;Kyenpuny;RSy;mt]vw 379 m;t"=mSvtTsv|d*"xILy;idt'mm b;lStv;y'd*ih]"km];Nyd(bvIMyh' 380 [ vpulcpkm;t.R{sr.m;nn e ' e u vsu/;reip[y;n'dmh;n'd`$ve 381 e e aD;n;JD;ntov;pydu_k'cdip[y' tT=m?v'mh;.;g;y;Nyt'my; 382 sv;R"svRg,opet;"sv;RlokSym;tr" u sv;R"svRpd;nTy'r=?v'mmb;lk 383 [ an;q'vkl'dIn'r=?v'mmpu]k m;tOxok;.s't'.gNy"p;lyyq 384 ySm;dn;qmbl'p]vTp;lyyq u =m?v'cmh;.;g;y;Sy;msTys'y;t( 385 nc't;mhtIk;y;Rs%I."kq'cn p[qmSy;Syj;tSySqt'mr,mg[t" 386 uTv;tund;vcn'm;t;s:ydu"%t;" ' vW;d'prm'jGmurdmUcvSmt;" 387 u aho]mhd;y|y;`[vcn'Tvy; p[ktumt'.Im'nd;Tv'sTyv;idnI 388 R u ' xpqw"sTyv;Kyenv'cyTv;mh;.y' n;xnIy'pyenng'tVy'kq'cn 389 [ n'dncwvg'tVym/mR"yteTvy; e y;l'SvsutTyKTv;sTylo.engMyte 390 ' a]g;q;pur;p[o_;AiW.b[v;id." R p[;,Ty;gesmuTpexpqwn;RStp;tk 391 KTv;nOt.ve]p[;,n;'p;[ ,r=,' ' anOtt]sTy'Sy;TsTymPynOt.vet( 392 ' ' 238 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] k;mnIWuvv;heWgv;'m_*tqwvc u u b[;,;n;'vp*cxpqwn;RStp;tk 393 n'dov;c preW;'p;[ ,r=;q|vd;Myev;nOtvc" ' n;Tm;qRmTshev_jIvt;qekq'cn 394 u R Ek"s'Xlyteg.emr,e.r,etq; R .u_ck"su%d"%mt"sTy'vd;Myhm( 395 ' w 'u sTyepitit;lok;/mR"sTyepitit" [ [ d/SsTyv;Kyenmy;Rd;'nvl'`te 396 v,vepqvI'dTv;blp;t;lm;t" O zn;pblbR"sTyv;Ky'nc;Tyjt( 397 p[v/Rm;n"xwl{"xt'g"smuTqt" 'e sTyens'Sqtov'?y"p[bN/'n;itvtRte 398 Svg;RpvgRnrk;"sTyv;cp[itit;" yStulopytev;cmxeWtnlopt' 399 'e yoNyq;s'tm;Tm;nmNyq;p[itpte k'tnnt'p;p'core,;Tm;ph;r,; 400 e y;Sy;mnrk`or'vloPy;Tm;nm;Tmn; tSyvwvSvtor;j;/mRSy;/|n'tit 401 ag;/esllexsTytIqe=m;de u e R ;Tv;p;pvnmu_"p[y;itprm;'git' 402 R ame/sh'csTy'ctuly;/Ot' ame/sh;sTymevvxyte 403 sTy's;/ufl'tcprm'Klex;id.vRjRt' u' s;/Un;'nk$'st;'kl/n'sv;Rm;,;'fl' ySm;'smv;PygCzitidv'sTyJytes*kq' ' lokr]sm;gmepitidn'sTy'vd?v'/v' 404 [ u[ s:ycu" n'ds;Tv'nmSk;y;Rsvwrpsur;sur" e R w y;Tv'prmsTvenp[;,;'STyjsduSTyj;n( 405 239 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[m"k't]kLy;,y;Tv'/mR/r/r; U u' Ty;gen;nenn;p[;Py']loKyevStuk'cn 406 w avyog'cpXy;mSTy;g;dSm;Tsutnih e n;y;R"kLy;,c;y;n;pd"s'itk]ct( 407 ;gopIjn'sv|prMycgokl' n'd;s'pSqt;dev;n(v=;';pOzs;pun" 408 [ O =it'v,m'cv;yuc;pnx;kr' ' dxidGdevt;vO=;=];,g[h"sh 409 w sv;RNvD;py;m;sp[,pTymumu" R yest;vnes;"sv;Rvndevt;" 410 ' vnecr'tctO,tr='tstmm ' 'e u u' c'pk;xokpu;g;Ssrl;junk'xk;" 411 R u <v'tp;dp;"svesdxmmvKlv' u R 'e ' vTsmek;kn'dIn'cr'tvWmevne 412 ' r=?v'vTskb;l'h;Tpu]mv*rs' e m;];p];vhIn'can;q'dInm;ns' 413 vcr'tmm;'.m'dm;n'sd"%t' U uu tSyehdm;nSymTpu]Symh;vne 414 mh;xok;..UtSy=uTpp;s;turSyc xUNySywk;kn"sv|jgCzUNy'ppXyt" 415 [ crm;,SyktRVy's;nuoxwStur=,' s'idXyn'd;p[ITywvp]ehvx'gt; 416 'u xok;n;csNdI;vCz;pu]dxRne vyu_;cv;kvltevpitt;tro" 417 a'/viriht;p[S%l'tIpdepde e agCzTs;punSt]y];s*pxt;xn" 418 a;StevSfjRtmu%StI+,d'o^ .y;vh" t;vSy;"sutovTs(vpuCzoitvegv;n( 419 R a;gTym;turg[s*mOg{Sy;g[to.vt( e 'e a;gt'tst;mOTyutmg[t"Sqt' 420 u u' ' 240 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Vy;`[;tus;/enrd'vcnmb[vIt( ' u .o.omOg{;gt;h'sTy/mRvtSqt; 421 'e [e ktOi'yq;k;mmSmNm;'sns;'ptm( e [ s'tpRySv.Ut;npbTv'xo,t'mm 422 mOt;y;'tmyTv'.o.=yemtb;lkm( u 'u IPyuv;c Sv;gt'tvkLy;,/enksTyv;idnI 423 u nihsTyvt;'kcdxu..vitKvct( ' Tvyo_/nkpvsTy'pTy;gmepn" 424 eu U | [ u tenmek*tukp;[ PTr'p;;gCzTkq'pn" u tvsTyprI=;q|pi[e Wt;smy;pun" 425 aNyq;m;'sm;s;jIv'tIy;Sysekqm( yn"k*tukj;t'sTymNveW,'mm 426 tSm;dnensTyenmu_;scmy;/un; .gnI.vtIm'.;gney"sutStv 427 dopdexSyxu.mmp;pkmR," e sTyepitit;lok;/mR"sTyepitit" 428 [ [ sTyeng*"=Ir/;r;'pmcithv"ip[y;m( [ 'u svw/NytmogopoySTvT=Ire,jIvit 429 .Ump[dx;/Ny;StestO,;vI/"xu.e e te/Ny;t;q;Rtwrvsut'tm( 430 e twr;'jNmn"s;r'ypb'itpyStv e mOg{"p[Tyy'gTv;vSmy'prm'gt" 431 'e p[Ty;dexoymSm;ksTy'dv"p[dxRt" e w sTym'gv;';nmev;Hz;StjIvtum( 432 tTkry;Myh'kmRynmuCyeykLbW;t( e my;jIvsh;,.=t;nxt;nc 433 git'k;mhgCz;m;go"sTymIxm( ah'p;podur;c;ronOxsojIv`;tk" 434 ' k;'Stulok;Ngmy;mTv;kmRsd;,m( u 241 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gmyep<ytIq;Rnkryep;pxo/nm( 435 u pityegrm;p[v+yev;t;xnm( e /enoyNmy;k;y|tp"p;p;ixuye 436 td;idxSvs'=p;k;lovStrSytu e /env;c u tp"tepxsit]et;y;'D;nmevc 437 [ ' ' ;preyDmTy;d;Rnmekkl*yuge sveW;mevd;n;n;mdmevkmumm( 438 R w a.y'svR.t;n;'n;Std;nmt"prm( U cr;cr;,;'.t;n;m.y'y"p[yCzit 439 U scsvR.y;Nmu_"pr'b;/gCzit [ n;STyih's;sm'd;n'n;STyih's;sm'tp" 440 yq;hStpdevNyTpd'sv|plIyte [ sve/m;RStq;Vy;`[plIy'tih'sy; 441 R [ e yogvO=Syz;y;y;t;p]yvn;xnI /mRD;necpup;,SvgRmo=*fl;nc 442 du"%]y;.tSyz;y;yogtro"SmOt; nb;?ytepndu"%w"p[;Pynv;R,mumm( 443 u R TyetTprm'y"kitRttsm;st" e 'e D;t'cvTvy;sv|kvl'm;'tpCzs 444 w uO IPyuv;c ah'mGy;pur;xoVy;`[pe,s'Sqt" O tt"p[;,v/;TsvRmxeWmmvSmOtm( 445 ' TvTs'pkoRpdex;>y;'sj;t'Smr,'pn" ' u Tv'c;PynensTyengmyspr;'git' 446 tdh'Tv;'pn"pOCzpXnmekidSqtm( u [ s;g[vWRxt'j;t'c'ty;nSymex.e 447 ' u .vTy;.;Gyyogenkd;cTSvgRxo.ne t'/mRSys'Sq;n'st;'m;gepititm( 448 R[ k't./;n'kLy;,b[ihmeDSysuvte e U [ 242 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n'dov;c mmn'dits'D;tut;n'dnSv;mn; 449 e e s;'pt.=y;mIitit"knhetn; [' u n'dituTv;t;mmu_x;p"p[.jn" 450 e ' punnOpTvm;poblpsmNvt" R EtSm'tre/mRSt;'D;Tv;sTyv;idnIm( 451 {sm;gtSt]p[;b[vIpySvnIm( ' tvsTyv[t;Oo/moRhmhc;gt" 452 n'dv,Iv.{'tvr'vrtm'ihyt( e O e Evmu_;ihs;devIn'd;t'p;[ qRyrm( 453 tv;nu.;v;Tssut;gCz;mpdmumm( .veidd'x.tIqRmnIn;'/mRd;ykm( 454 u' u m;;csridy' n'd;n;msrSvtI vrp[d;n;vxtdetTp[;qRtmy; 455 e ' pulSTyv;c s;tT=,;t;devISq;n'sTyvt;'x.m( u p[.jnopt{;Jy'sp;[ "p[;gup;jRtm( 456 ' ' n'd;yengt;Svg|n{;'p;PysrSvtIm( ' ten;:yy;bu/StSy;" p[o_;n'd;srSvtI 457 w srSvtIpunStSm;n;T%jUrs'Dt;t( R d=,enpuny;Rt;Pl;vy'tI/r;tlm( 458 a;gCzpyStSy;n;mgO ;itm;nv" jIvNsu%sa;oitmOto.vit%ecr" 459 ' t]yex.km;R,STyj'itSv;'tnunr;" u ' tev;/rr;j;no.v'itsu%nojn;" 460 nr;,;'SvgRn"e,I;n;Tp;n;TsrSvtI t];n'pkvNtyeMy;'ssm;iht;" 461 [ R u temt;"SvgRm;s;mod'tsmnorm;" O e u srSvtIsd;S]I,;'t]s*.;Gyd;yk; 462 poiWt;tOtIy;y;mps*.;Gy.;jn; 243 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t]txRnn;pmuCytep;ps'cy;t( 463 e SpOxityenr;"kcepDey;munIr;" ' rjtSyp[d;nenpv;n(j;ytenr" 464 pu<y;pu<yjlopet;ndIy'b,"sut; [ n'd;n;meitvpul;p[v;d=,;mu%I 465 O gTv;tton;itdUrpny;Rt;pr;m%I 'u u tt"p[.its;devIp[s.'pk$;Sqt; 466 O [ tSy;St$eWp<yeWtIq;RNy;ytn;nc uu u s'svt;nmun."sw;psm'tt" 467 e teWsveW.vit/mRhtSsrSvtI u Ru eu ;n;Tp;n;Tp[d;n;;ihr<ySymh;ndI 468 h;$k=itg*rI,;'nd;tIqemhody' ' R d;n'd'nrw";twjnyTy=y'fl' 469 R /;Nyp[d;n'pvd'itxSt'vsupd;n'ctq;munI'{;" [ [ ywSteWtIqeWnrw"p[d'tmRht"p[vr'pidm( 470 u Ru eu [ p[;yopvexpyt"p[y;St]ky;RTp[md;pum;Nv; '[ tIqeWs;yuJymv;Pysoy.u_fl'bgOhyqe' 471 Ru [ e tSyopk#tmt;StuyvkmR=y;TSq;vrj'gm; u O e w tw;psvw"shs;p[sl>yetyDSyfl'dr;pm( 472 R u ttStus;/mRflp[d;.veNm;iddu"%;idRtcets;'n,;m( O sv;RTmn;pu<yfl;srSvtIseVy;p[y;TpuWwmh;ndI 473 R it Ip;pur;,epqmesi%'@nd;p[;cIm;h;TMye;dxo?y;y" 18 [ O ' Ekonv'xo?y;y" .Imv;c pukrSycn'd;y;"utm;h;TMymum' ' AiWko$yRd;y;t;pukrem%dxRn;t( 1 u svw"supt;lB/;svRmtNmy;ut' R e yDopvItw._;ny;nt;nvdSvme 2 R kq'tIqRv.;gStutStwSsumh;Tm." 244 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;mey;ntIq;Rnt;NypmhiWR." 3 pdNy;s"t"pUvv,un;yDpvRte | n;gwSt]p'ctIq|t'tStumh;vWw" 4 w p'@p[d;nv;pIcknpUvvnmRt; | dm%I.Umgt;kq'gg;srSvtI 5 u ' b[;,wvdv"kq'y;];i]Wukre Re ktRVy;yTfl'tSy;j;ytetdSvme 6 pulSTyv;c p[Xn.;romh;neW.vt;prkLpt" tdek;g[mn;.UTv;,utIqRmh;fl' 7 ySyhSt*cp;d*cmnwvsusyt' ' v;tpkitRstIqRflmXnute 8 p[itg[h;dup;vO"s'toyenknct( u ah'k;rnvOstIqRflmXnute 9 ao/nr;je{sTyxIlo!v[t" ' a;Tmopm.UtWstIqRflmXnute 10 eu AWI,;'prm'gmd'.rtsm u pUvy]mh;r;js]ept;mhetq; 11 | w ytIn;mugtps;'yW;'ko$"sm;gt; [ e mu%dxRnm;TySqt;SteJyepukre 12 supt;'pr;'lB?v;p[It;Stemnsm;" u hWe,mht;v;b[dxRnk;'=," 13 R yDopvItwSte.m'm;PysvectuRx' U R Tv;tIq|v.;g'cSqt;._pr;y,;" 14 a;sttSteW;'td;tu"pt;mh" ko$'Tv;td;teW;'m;n';mnIiW,;' 15 ap[.ityum;k/mRv.Rvyit O O h;gTynroyovwyd'gpqm'jle 16 '[ Pl;vvyitp;q|pt;tIqRk;rt; .vyitns'dhoyojn;ytm'@le 17 e 245 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a/RyojnvSt;r'dI`|s;/|ihyojnm( EtTp[m;,'tIqRSyAiWko$p[vRtm( 18 gmn;devr;je{pukrSyTvr'dm ' r;jsUy;me/;>y;'flm;oitm;nv" 19 srSvtImh;pu<y;p[v;Jyepukre t]b[;dyodev;AWy"sc;r,;" 20 a.gCz'itr;je{cw]xuKlctudxI' ' R t];.WekkvIRtptOdv;cRnrt" 21 e e gome/ctd;oitklcvsmuret( ' ' w Ev'tIqRv.;gStutStwStumhiWR." 22 ptndv;'sNtPyRv,ulokmhIyte (e t];Tv;.veNmTyoRvmlN{m;yq; 23 b[lokmv;oitgit'cprm;'vjt( [ e nOlokdvdevSytIq|]loKyvutm( 24 e w pukr'n;mv:y;t'mh;p;tkn;xnm( dxko$sh;,tIq;Rn;'vmhIpte 25 w s;?y'pkreyW;'i]sN?y'klnNdn u e a;idTy;vsvo{;Ss;?y;sm,;" 26 gN/v;RPsrswvnTy'siht;v.o" y]dev;StpStPTv;dwTy;b[WRyStq; 27 idVyyog;mh;r;jpu<yenmht;Nvt;" mns;Py.k;mSypukr;,mnSvn" 28 pUyNtesvRp;p;nn;kpOsmodte e tSm'StIqemh;r;jnTymevpt;mh" 29 R v;sprmp[Itodevd;nvsMmt" pukreWmh;r;jdev;SsiWRprogm;" 30 u u s'csmnup;[ ;"pu<yenmht;Nvt;" t];.Weky"ky;RTptOdv;cRnrt" 31 e e ame/;xgu,pvd'itmnIiW," '[ aPyek.ojyeip[pkr;r<ym;t" 32 'u 246 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] aentens'pI[ t;ko$.RvitpUjt; ten;s*kmR,;.Imp[Tycehcmodte 33 e x;kml"flwv;Rpyenv;vRyTSvym( RU w e td;d(b;[ ,;y;v;nnsUyk" 34 tenvp[;uy;Tp[;Dohyme/fl'nr" w b[;,"=i]yovwXy"xU{ov;r;jsm 35 pwt;mh'sr"pu<y'pkr'n;mn;mt" u vw%;ns;n;'s;n;'mnIn;'p<yd'ihyt( 36 u u srSvtIpu<ytm;ySm;;t;mh;,Rvm( a;iddevomh;yogIy];Stem/usdn" 37 U :y;ta;idvr;heitn;;i]dxpUjt" hInv,;Ryev,;RStIqept;mhegt;" 38 Rw nvyon'vjTyet;Tv;tIqemh;Tmn" [ ' e R k;itRKy;'cvxeW,yo.gCzpkr' 39 e uu fl't];=y'tSy.vtITynuxm u u s;y'p;[ t"SmreStupkr;,t;'jl 40 u pSpO.vensvRtIqetk*rv ' e Ru jNmp[.ityTp;p'S]yov;puWSyv; 41 O pukre;nm;]e,svRmtTp[,Xyit e yq;sur;,;'pvr"sveW;'tpt;mh" 42 [ R u tqwvpukr'tIq|tIq;Rn;m;idCyte td((v;dxvW;R,pukrenyt"xuc" 43 tUNsv;Rnv;oitb[loksgCzit yStuvWRxt'p,mho]mup;ste 44 U R k;itRk'v;vsedk;'pkresmmevtu e u pukredkrohom"pukredkr'tp" 45 u u pukredkr'd;n'v;swvsudkr" u u b[;,ovedv;'StugTv;vwJyepukr' 46 ;n;veNmo=.;gI;enptOt;rk" n;mm;]opyovp[ogTv;s'?y;mup;ste 47 247 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vW;R,;dxwvhtens'?y;up;st; e .ven;]s'dh"pur;p[o_Svy'.v; 48 u e u s;v]IkqtodoW"kltSynj;yte e y;pIddte.tu"s'?yop;St'kryt" 49 R krk,tut;m[,toy'm_;idv'vjt( e u [ e b[lokmnup;[ Pyititb[,oidn' 50 Ek;kn;gten;ps'?y;v';yq;m' p*kre,;qtoyen.Og;renihtentu 51 ' ten;p;dx;Bd;ns'?yop;St;ns'xy" .veTsmIpg;pIkvt"ptOtpR,' 51 R d=,;'idxm;Sq;yg;y}y;r;jsm pt,;'prm;tOi"yte;dx;Bdk 53 yugsh'p<@n;en;nNTymXnute Etdq|ihv;'s"kvtd;rs'gh' 54 Re [ tIqegv;p[d;Sy;m"p@;Nvw;pUvk R R teW;'p];/n'/;NymvCz;cs'tit" 55 u .ven;]s'dhEtd;hpt;mh" e tpRyTv;ptNdev;nomfl'l.et( 56 a;m;nptevCm,uvwkmn;nOp agSTyent;]a;modevs'mt" 57 sWIR,;'pr;c;]a;modevsMmt" u b[WIR,;'tq;c;]mnUn;'prmStq; 58 n;g;n;'cpurIrMy;yDpvRtro/s agSTySymh;r;jp[.;vmmt;Tmn" 59 kqy;msm;sen,uTv'ssm;iht" u pUvtyug.Imd;nv;yudumd;" 60 | e R k;ley;itv:y;t;g,;"prmd;,;" tetv]sm;Tydev;n(htsmut;" 61 u O' ' 'u ttodev;"smui;b[;,muptSqre t;'jl'Stut;Nsv;RNprmeITyuv;ch 62 248 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vidt'msr;"sv|y"k;y|ckiWRt' e u tmup;y'pv+y;myq;vO]v/yq 63 [ ' d/Icritv:y;tomh;nOiWd;r/I" t'gTv;siht;Ssvevr'cp[ity;ct 64 R svod;Syit/m;RTm;supI[ ten;'tr;Tmn; sv;Cy"sihtw"svw.vjRyk;'=." 65 RR Sv;NySqInp[yCzSv]wloKyihtk;'=y; sxrIr'smuTsOJySv;NySqInp[d;Syit 66 tSy;Sq.mRh;`or'vj[syt;'!' ' ' mhCz]uhn'idVy'tdS]mxn"SmOt' 67 tenvj[,vwv]v/yitxttu" e O' Et"svRm;:y;t'tSm;Tsv|v/Iyt;' 68 Evmu_;Sttodev;anuD;Pypt;mh' xttuprSTyd/Icer;m'yyu" 69 'u srSvTy;"prep;ren;n;&mlt;vOt' W$(pdoItnndwd(`s;mgwrv 70 u' puSkoklrvoNm'jIv'jIvkn;idtm( ' mihWwvr;hwsOmrwmrwrp 71 t]t];nucrtw"x;dUl.yvjRt" R w kre,.v;Rr,wp[.kr$;mu%" 72 u w Svro;rw@"sm't;dnun;idt' s'hVy;`[mh;n;d'ndrnun;idt' 73 w R myUr;ps'lInwgh;kdrv;s." w Ru teWtWckjWn;idt'smnorm' 74 ueu eu u i]vpsmp[:y'd/ICy;mm;gmn( t];pXyn(d/Ic'tidv;krsmp[.m( 75 ' j;JvLym;n'vpuW;yq;l+My;ctu.jm( Ru tSyp;d*sur;r;j.v'p[,Myc ay;c'tvr'sveyqo_prmein; 76 R ttod/Ic"prmp[tIt"surom;'St;ndmTyuv;c 249 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kromyoihtmdev;"Sv'v;pdehTvhmuTsOj;m 77 ' t;nevmuKTv;ipd;'vr"p[;,;'Sttos*shsoTssjR sur;StdSqInsv;sv;Steyqopyog'jgO"SmtSy 78 p[p;jy;ydev;STv;rm;s;tmqRmc" U u Tv;tutW;'vcn'nxMyp[p"p[yt"p[y;t( 79 e ck;rvj[.xmugvIy|Tv;cxS]'tmuv;c" 'O [ anenxS]p[vre,dev.SmIkv;sur;rmug'[ 80 ttoht;r"sg,"su%Tv'px;/T'i]idv'idv" ' [ Tv^;tqo_Stuprdrvj[p"p[ytogO ;t( 81 u' '[ tt"svj[,yutodwvtwr.pUjt" e a;ss;dttovO]Sqtm;vOTyrodsI 82 ' k;lkymh;k;ywSsm't;d.r=t' w R smutp[hr,w"s'grvpvRt" 83 w w ttoyusm.vv;n;'shd;nvw" ' mut|.rtelok];skr'mht( 84 tw"p[itsO;n;'%@g;n;'vIrb;." a;sITsutml"xBd"xrIrwr.p;$tw" 85 u u xro."p[pt;Py'tr=;NmhItl' t;lwrvmhIp;lvOttrvXyte 86 ' we tehmkvc;.UTv;k;ley;"pr`;yu/;" e i]dx;n>yvtRNtd;vdG/;v&m;" 87 teW;'vgvt;'vgsiht;n;'p/;vt;m( e e ' [ nxek"siht;"so!u.;Step;[ {vN.y;t( 88 ' t;N;{vto.It;n(sh;="purdr" ' vO]cvRm;n'tkXml'mhd;vxt( 89 ' u t'xkXml;v';v,u"sn;tn" SvtejoVyd/;CzblmSyvv/Ryn( 90 v,un;Py;yt'x;devg,;Std; svetjSsm;d?yuStq;b[WRyoml;" 91 Re ssm;Py;yt"xov,un;dwvtw"sh 250 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] AiW.mh;.;gwblv;Nsmpt 92 R D;Tv;blSq'i]dx;/p'tnn;dvO]Ssumh;nn;dm( ' tSyp[,;den/r;idx%'*nRg;eitcc;lsv| 93 ttomhe{"prm;.t"uTv;rv'`ortr'mh;'tm( ' .yenmSTvrt'mmocvj[mh;Nt'%lutSyxIWeR 94 u ' sxvj[;mht"pp;tmh;Svn"k;'cnm;Ly/;rI yq;mh;xwlvr"purSt;Tsm'drov,ukr;Tp[m_" 95 u tSmNhtedTyvre.y;tR"x"p[d{;vsr"p[v' w u e vj[cmenSvkr;Tp[m_v].y;wvht'npXyit 96 ' e u O' svecdev;muidt;"p[;"shWRywnmqoStuvit R ' xeW;'dwTy;'STvrt'smeTyju"sur;vO]v/;.t;n( 97 tev?ym;n;S]dxwStd;nI'mh;sur;v;yusm;nveg;" smu{mev;vvxu.y;t;R"p[vXycwvod/mp[mym( 98 R e ZW;klrsm;klctd;Smm']siht;"p[c" ' ' ' t]SmkcNmitnyD;St;'St;nup;y;Nprc'ty't" 99 .y;idRt;devnk;yt;S]wloKyn;x;ymit'pc" [ teW;'tt]=yk;lyog;d(`or;mit'tyt;'b.Uv 100 u yesitv;tpsopp;SteW;'vn;x"p[qm'ck;yR" ' lok;svetps;/[yttSm;vr?v'tps"=y;y 101 R 'e yesitkcvsu/r;y;'tpSvno/mRvdtJD;" ' ' teW;'v/yt;'ih=p[tWp,eWjginm( 102 'eu[ u Ev'ihsvegtbu.;v;jgin;xeprmp[;" R dugsm;TymhomRmtr;kr'v;,m;ly'Sm 103 | '' smu{tsm;s;v;,'Tv'.s;'n/' 'e k;ley;Ssmp't]wloKySyvn;xne 104 ter;]*sm.;b.=uSt;'Std;munIn( a;meWcyesitpu<yev;ytneWc 105 u ' u vsSy;mevp[;.=t;Stwdr;Tm." Ru axIit"xtm*cvnec;NyetpSvn" 106 CyvnSy;m'gTv;pu<y'ijnWevtm( 251 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION flmUl;xn;n;'ihmunIn;'.=t'xt' 107 Ev'r;]*Smkvtovvxu;,Rvidv; | ' .r;j;m'gTv;nyt;b[c;r," 108 v;t;h;r;'b.=;v'xitnWUidt;" u Ev'me,.=;q|mnIn;'d;nv;Std; 109 u nx;y;'pyR/;v'tx_;.ujbl;y;t( k;lenmht;tevjumuR ng,;Nbn( 110 w ncwt;nvbu?y'tmnuj;mnuj;/p nSv;?y;yvW$(k;r'nyDoTsvym( 111 jgd;sITs;h'k;ley.ypI@t' Ev'p=Iym;,;Stem;nv;mnujr 112 [ e a;Tm];,pr;.It;"p[;{v'Stuidxodx kcd(gh;'pvvxuvRk,;R;preij;" 113 u [ aprec.yoi;.y;Tp[;,;NsmTyjn( kc]mhev;s;"xUr;"prmdipRt;" 114 m;gRm;,;"pr'y'd;nv;n;'pcre [ ncwt;nnujGmuStesmu{smup;t;n( 115 ' xm'njGmu"prmm;jGmu"=ymevc jgTp[xmnej;tenyDoTsvye 116 a;jGmu"prmoi;S]dx;mnujr e smeTysmhe{;Stu.y;Nm']pcre 117 ' '[ n;r;y,'prSTyvwk#mpr;jtm( u ttodev;Ssmet;Stetdocum/sdnm( 118 R u U Tv'n";cgo;c.t;Rcjgt"p[.o Tvy;sOjgt(sv|yegyneit 119 ' ' ' Tvy;.Um"pur;n;smu{;Tpukre=, v;r;h'pm;Sq;yjgdqesmut; 120 R O a;iddwTyomh;vIyoRihr<ykxpu"pur; n;rs'hvpu"Tv;sUidt"puWom 121 ' av?y"svR.t;n;'bl;pmh;sur" U 252 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v;mn'vpur;Sq;y]wloKy;d(.[' xtSTvy; 122 asur"sumhev;soj'.Ty.vut" yD=o.kr"rSTvmrwvRnp;itt" 123 Evm;dInkm;R,yeW;'s:y;nvte ' aSm;k.y.It;n;'Tv'gitmR/sdn 124 u U tSm;v;'dvdevxlok;q|D;py;mhe e e r=lok;'dev;'xcmhto.y;t( 125 .vTp[s;d;t|tpj;Ssv;RtuvR/;" e[ SvSq;.v'itmnuj;hVykVywidRv*ks" 126 lok;evpvt|taNyoNy'csm;t;" '[ e TvTp[.;v;i;STvywvprr=t;" 127 d'csmnup;[ 'lok;n;'.ymum( j;nImonckntv?y'tb;[ ,;nx 128 we e b[;,eWc=I,eWpqvI=ymeyit u uO TvTp[s;d;Nmh;b;holok;SsvejgTpte 129 R vn;x'n;/gCzySTvy;vwprr=t;" u v,uv;c vidt'msr;Ssv|pj;y;"=yk;r,m( 130 e u [ .vt;'c;pv+y;m,u?v'vgtJvr;" k;lky;it:y;t;g,;"prmd;,;" 131 tev]nht';sh;=e,/Imt; O' jIvt'prr=Nt"p[v;v,;lym( 132 tepvXyod/'`orn;n;g[;hsm;klm( [ Ts;dn;q|lokSyr;]*'itmunInh 133 ntuxKy;"=y'ntsmu{;'tihRt;ihte e 'u smu{Sy=yeb.Rv"prc'Tyt;m( 134 u EtCzTv;vcodev;v,un;smud;tm( prmeinm;s;agSTySy;m'yyu" 135 t];pXyNmh;Tm;n'v;,'dItejsm( p;Sym;nmOiW.evrvpt;mhm( 136 R w 253 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION te.gMymh;Tm;n'm];v,mumm( w ap[m'tpor;x'kmR."Svwrnuitw" 137 dev;cu" nWe,;.t;n;'lok;n;'Tv'git"pur; .[xtsury;RLlok;q|lokk$k" 138 ' w o/;Tp[v"smh;N.;SkrSyngom" O vcStv;nit;mNvN?y"xwlonv/Rte 139 tms;Cz;idtelokmTyun;>yidRt;" p[j;" O Tv;mevn;qm;gMynvOit'prm;'gt;" 140 R aSm;k.y.It;n;'nTymev.v;Ngit" ttSTvp[y;c;mSTv;'vr'vrdos 141 .Imv;c kmq|shs;v'?y"p[v"o/mUCzt" O EtidCz;Myh'otuvStre,mh;mune 142 ' pulSTyv;c ai{r;j'mh;xwlmknkpvRtm( ' e' dyeStmye.;nu"p[d=,mvtRt 143 t';tutd;v'?y"xwl"sUymq;b[vIt( R yq;ihme.Rvt;nTyx"prgMyte 144 p[d=,'cytem;mevk.;Skr ' Evmu_Stt"sUy"xwl{pTy.;Wt 145 R 'e ' [ n;hm;TmeCzy;xwlkroMyenpd=,m( ' '[ EWm;gR"p[idomeyndnmRtjgt( 146 ee' ' Evmu_Std;o/;Tp[v"shs;cl" O sUy;Rc{msom;RgroumCzNpr'tp 147 ' | ttoihdev;"siht;Stusves{;"sm;gMymh;i{r;jm( R 'e nv;ry;m;surqoTpt'tnvwsteW;'vcn'ck;r 148 ' ttoihjGmumuR nm;mSq'tpSvn;'/mRvt;'vrm( agSTymTytdIvIy|tc;yRmc"siht;"sur;Ste 149 ' U u dev;cu" 254 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sUy;Rc{msom;Rgn=];,;'git'tq; ' | xwlr;@;vO,oTyeWv'?y"o/vx;nug" 150 t'nv;rytux_on;Ny"kNmunIr ' tCTv;vcn'vp["sur;,;'xlm>yg;t( 151 w so.gMy;b[vIi'?y's;dr'smupSqtm( m;gRmCz;Myh'd'.vt;pvRtom 152 d=,;m.g't;Smidx'k;ye,knct( R y;vd;gmn'mSy;;vv'pitp;ly 153 e [ nvOmyxwl{ttov/RSvk;mt" e 'e pulSTyv;c a;pd=,;x;;,nRnvtRte 154 EtesvRm;:y;t'yq;vN?yonv/Rte agSTySyp[.;ve,yNm;'Tv'prpOCzs 155 k;ley;Stuyq;r;jn(sr"svwnRWidt;" uw R U agSTy;rm;s;tNmengdt",u 156 i]dx;n;'vc"uTv;mw];v,rb[vIt( kmq|smup;y;t;vr'm" kmCzq 157 Evmu_;Std;tendev;St'mnmb[vn( u u Cz;mEkvrmtvy'pb;,Rvdvmunmh;Tmn( 158 ' 'e e Ev'TvyeCzmtemhWemh;,RvpIym;n'smg[m( R ' ttovhNy;mcs;nub/k;leys'DsrviW;'blm( 159 ' ' ' u i]dx;n;'vc"uTv;tqeitmunrb[vIt( krye.vt;'k;m'lok;n;'s%k;rkm( 160 u EvmuKTv;ttogzTsmu{n/m'.s;m( ' tp"swmun."s;/|dvsuvt 161 e w [ mnuyorgg'/v;Ry=;"k'pW;Stq; u anujGmumh;Tm;n'{k;m;Stdtm( 162 R tto>ypXyTsiht"smu{.Imn"Svnm( ' nOTy'tmvcomIR.vRLg'tmvv;yun; 163 hs'tmvfn*`w"S%l'tkdreWc ' u 255 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;n;g[;hsm;k,|n;n;ijg,wytm( 164 Ru agSTysiht;dev;"sg'/vRmhorg;" AWymh;.;g;"sm;sedmhod/m( 165 u R smu{ssm;s;v;,.Rgv;nOiW" ' v;csiht;Ndev;nOWI'St;'Stusm;gt;n( 166 p;tuk;m"smu{cagSTyAiWsm" ' EWlokiht;q;Rypb;mv,;lym( 167 .vt;'ydnuytCzI`[sv/Iyt;m( e ' ' ' Et;vduKTv;vcn'm];v,rg[t" 168 w smu{mpbTSsvRlokSypXyt" pIym;n'smu{t;dev;"sv;sv;" 169 'u vSmy'prm'jGmuSStuit.;PypUjyn( Tv'nS];t;v/;t;clok;n;'lok.;vn" TvTp[s;d;TsmuTse/mupgCzTsm'jgt( 170 s'pJym;nS]dxwmh;Tm;g'/vRm:yeWndTsucv U R u u w idVywpupwrvkyRm;,omh;,Rvn"sll'ck;r 171 ' ;t'n"sll'mh;,Rvsr;"smSt;"prmp[;" ' u p[gidVy;nvr;yu/;nt;Nd;nv;n(jurdInsv;" 172 O tev?ym;n;S]dxwmh;Tm.mRh;blwvgyutnd" R Re w R nseihrevgvt;'mh;Tmn;'vgtd;/;rytuidv*ks;m( 173 e e ' ' tev?ym;n;S]dxwd;Rnv;.Imn"Svn;" c"sutmlymRmv.;rt 174 u u ' u ' u tepvtps;dG/;mun..;Rvt;Tm." U | ytm;n;"pr'xKTy;i]dxwvRnWUidt;" 175 tehmnk;.r,;"k@l;'gd/;r," e nht;vxo.'tpupt;vk'xk;" 176 u htx;Stt"kcTk;leydnujom;" vd;yRvsu/;'dvI'p;t;ltlm;t;" 177 e nht;Nd;nv;N;i]dx;munpugvm( ' tuvvRv/wv;RKywrd'cv;b[vNvc" 178 u w u 256 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] TvTp[s;d;Nmh;.;glok"p[;'mhTsu%m( Tvejs;cnht;"kley;.Imvm;" 179 pUrySvmh;vp[smu{lok.;vnm( ' yvy;sll'pIt'tdSmNpunTsOj 180 Evmu_"p[Tyuv;c.gv;Nmunpugv" ' jI,|tmy;toymup;yoNy"p[c'Tyt;m( 181 pUr,;q|smu{Sy.vyRm;Sqtw" Ev'Tv;tuvcn'mhWe.;Rvt;Tmn" 182 u R vSmt;vW<,;b.Uv"siht;Ssur;" u prSprmnuD;Pyp[,Mymunpugvm( 183 ' p[j;"sv;Rmh;r;jvp[;jGmuyq;gtm( R i]dx;v,un;s;RmnujGmu"pt;mhm( 184 pUr,;q|smu{Sym']y't"prSprm( cu"p[;jly"sves;grSyihpUr,m( 185 ' R t;nuv;csmet;'Stub;lokpt;mh" [ gCz?v'vbu/;Ssveyq;k;m'yqePstm( 186 R mht;k;lyogenp[it'y;Syte,v" D;tI'Stuk;r,'Tv;mh;r;jo.gIrq" 187 g'g*`ensmu{cpun"s'pryyit ' U Ev'tb,;dev;"p[iWt;AiWsm;" 188 e [ e v;c.gv;'StuSTvgSTymOiWsmm( devk;y|t.vt;d;nv;n;'vn;xnm( 189 u ytSs't;rt;dev;StentuoSmvwmne u a.p[tovroyStey;cySvdd;mtm( 190 e Evmu_Std;gSTy"p[,p;tpur"srm( hSqenmy;devdevk;yRmd'tm( 191 sv;Rm;,;'pvro.vTveWmm;m" [ Tvy;co_Stu.gvN.vt;n;]s'xy" 192 b[ov;c y;];'tpkreTv;h;gTynr;Stuye uu 257 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION hk@Wy;n'tpR,ptOdvyo" 193 u e ' e acRncvdevWsvRm=yk;rkm( ' w eu a~y|co;vc'gxkl;pUpk;'Stt" 194 O d;Sy'itijmu:ye>ySteW;'v;sS]vpe ;enptrStO;y;vd;.Uts'Plvm( 195 kdmUlflwv;RptpRyyityomunm( siWRSq;nm;s;modtex;SvtI"sm;" 196 yDpvRtm;!o;g'g;vngRmm( dm%IdevndIngRt;pukr'pit 197 u [ a];.Weky"ky;RTptOdv;cRnrt" e e ame/fl'tSy.vTyevns'xy" 198 ySTvek.ojyeip[ko$.Rvit.ojt; ' a=y'Tvp;n'ca]d'mnIr 199 u yoymCzitk;m'tsv|tSy.vyit u nvyon'vjTy];tm;]onro.uv 200 [ Sq;n;n;'prm'Sq;n'tIq;Rn;'tIqRmmm( u my;d'mne.vyitns'xy" 201 u jNmp[.ityTp;p'S]y;v;puWSyv; O a]wv;tm;]SysvRmtTp[,Xyit 202 e EvmuKTv;tu.gv;Nb[;lokpt;mh" jg;m;m'}ysmunmgSTy'mnsmm( 203 u agSTyopSqtSt]a;meSvepr'tp agSTySy;moTpreW;teprkitRt; 204 sWIR,;m;m;'kRyyekh ai]wvvsoqpulSTy"pulh"tu" 205 a'gr;g*tmwvsumit"sum%Stq; u v;m]"SqUlxr;"s'vtRp[tdRn" 206 rw>yobOhSpitwvCyvn"kXypo.Og" u duv;Rs;jmdm;k<@yoqg;lv" 207 xn;q.r;joyvtStq;mun" 258 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] SqUl;="skl;=k<vome/;itq"t" 208 n;rd"pvRtwvSvg'/ICyvnoij" tO,;Mbuxblo/*My"xt;n'dotv[," 209 jmdStq;r;mokwvm;dy" ,p;ynwvpu]xyw"smNvt" 210 Etetpkr'p;[ PysWIR,;mq;me uu veit;nymw;pdy;yu_;StpSvn" 211 a;nOxSy'jyo/wytp"sTy'=m;jRvm( ' | dy;d;n'jpwvsveW;'tTp[itit' 212 R hyTytekmRtTpr]op.uJyte D;Tv;tidTTq'mny"prm;qRpr;y,;" 213 u nt]n;Stk;y;'itnSten;n;jtei{y;" ' nnOxs;npxun;nt;nm;nn" 214 ' sTytejSvn"xUr;dy;v't"=m;pr;" yJv;noyDxIl;nrIh;np{v;" 215 nmRm;nrh'k;r;St]gCz'itpukre nrogonjr;mOTyu.vt;]mh;Tmn;' 216 R nt]mU!;vx'itpuW;vWy;Tmk;" k;mlo.md{oho/mohwp&t;" 217 tuLym;n;pm;n;n;Ss'ytei{y;" ' ' ?y;nyogpr;wvtetgCz'itpukr' 218 u a;meWyqo_Wyqo_vij;ty" u u w yevt|tym'];tutW;'lok;mhody;" 219 e 'e yenih'sit.Ut;nkmR,;mns;gr; ' anOxstr;"s't"svRd;cip[yvd;" 220 ' ' aho]rt;nTy'nTy'c;itqpUjk;" nTy'Sv;?y;yv'tnTy';npr;y,;" 221 m;tOvTSvsOvwvtq;duihtOvh prd;r;Np[pXy'itstt'vgtSpOh;" 222 ye/=;nkPy'itnih'sitcih'st;" ' 259 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION smdu"%su%;"s'tomh;Tm;nojtei{y;" 223 ' teihsveppXy'itpur;cemRhImm;' R[ sm;/n;c'ty'tob[loksn;tn' 224 aq;.vdn;vOi"kd;cNmhtItd; Cz^p;[ yo.U]svRlok"=u/;idRt" 225 ttonrelokSm';Tm;n'tprIPsv" e mOtkm;rm;d;yCz^p;[ y;Std;pcn( 226 ' aqpyRcr]KlXym;n;n(iht;nOWIn( ;r;j;vW;d;R"p[ov;cedvcStd; 227 ' r;jov;c p[itg[hob[;,;n;';vOrn'idt; tSm;Tp[itg[h;NmogO I?v'mnsm;" 228 u vr;NGr;m;n[vIihyv;n(rs;n(r;nk;'cn' ( g;/entTsv|m;m;'spctij;" 229 U ' AWycu" r;jn(pitg[ho`orom?v;Sv;dovWopm" [ t;nt;'n"kSm;v'kWesMp[lo.n' 230 dxsUn;smdxcsmo?vjI dx?vjsm;veXy;dxveXy;smonOp" 231 dxsUn;sh;,yov;hyitx*'@k" tentuLySttor;j;`orStSyp[itg[h" 232 yor;D"p[itgO ;itb[;,olo.moiht" t;m;idWu`oreWnrkWspCyte 233 u u tCzkxl'tStushd;nenp;qRv e aNyeW;'dIyt;metidTyuKTv;tevn'yyu"234 aqr;D"sm;dex;]gTv;qm'i]," dubr;,Vykrn(hmg.;R,.Utle 235 ' e tto'vcNv'togO odubr;<yp ' ' gu,ihvidTv;tung[;;<yi]rb[vIt( 236 ai]v;c 260 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n;Smhem!vD;n;n;Smhemdbuy" U ' hwm;nIm;nj;nIm"p[itbu;"SmD;nn" 237 hwvdvsupI[ TywpTyvwki #tody' e' e[ tSm;g[;mevtTsu%m;n'TymCzt; 238 w xtengu,t'nkshe,smNvtm( y;Nyt"p[tICzTsp;p;'l.tegitm( 239 yTpOqVy;'vI[ ihyv'ihr<y'pxv"S]y" nUnnkSypy;RmitmTv;xm'vjt( 240 'w [ e vsv;c tps;'scyoySy{Vy;,;'ySys'cy" ' tp"s'cyEvehvxo/ns'cy;t( 241 Tyjt"s'cy;Nsv;RNy;'itn;xmup{v;" nihs'cyv;Nkd(Xytenp{v" 242 yq;yq;ngO ;itb[;,osTp[itg[hm( tq;tSyihs'toW;d(b;[ 'tjovvRte 243 e ak'cnTv'r;Jy'ctuly;smtolyt( ak'cnTvm/kr;Jy;dpiht;Tmn" 244 kXypv;c anqoRb;[ ,SywWySTvqRncyomh;n( 245 aqwyRvmU!oiheyso.[Xyteij" R aqRspimoh;yvmohonrk;yc 246 ' tSm;dqRmnq;R:y'yoqIRdrtSTyjet( e U ySy/m;Rqmqeh;tSy;nIh;grIysI 247 R R p[=;ln;p'kSydUr;dSpxRnvr' ' yoqens;?yte/mR"=y,u"sp[kitRt" 248 R y"pr;qeprTy;g"so=yomu_l=," R .r;jv;c jIy|itjIyRt"kx;d't;jIy|itjIyRt" 249 /n;x;jIvt;x;cjIyRtopnjIyRit c=u"o]ecjIyett,wk;np{v; 250 ReO 261 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sUCy;sU]yq;vS]esm;nyitsUck" ' tTs's;rsU]ihtO,;sUCyopnIyte 251 ' yq;'gro"k;yevRm;necvRte ' an'tp;r;dupUr;tO,;du"%xt;vh; 252 a/mRbl;cwvtSm;;'prvjRyt( e g*tmv;c s't"konxKnoitflw;PyitvitRtm( 253 u u luB/'i{yl*Lyens'k$;Nyvg;hte svR]s'pdStSys'tySym;ns' 254 u' p;nd(g!p;dSytSycm;Rvtv.U" U Oe s'toW;mOttO;n;'yTsu%x;'tcets;' 255 ' ktStnluB/;n;mtet/;vt;m( as'toW"pr'd"%'stoW"prm's%m( 256 u ' u su%;qIRpWStSm;Ts't"s'tt'.vet( u u v;m]v;c k;m'k;mym;nSyyidk;m"smOd?it 257 aqwnmpr"k;mo.Uyov?yitb;,vt( nj;tuk;m"k;m;n;mup.ogenx;Myit 258 hvW;,vTmev.UyEv;.vRte R k;m;n.lWNmoh;nr"su%me/te 259 Xyen;lytCz;y;'vjvkp'jl" [ ctuSs;grpyRNt;'yo.u_pqvImm;m( 260 ' O tuLy;Xmk;noyst;qoRnp;qRv" jmdv;c p[itg[hsmqoRpn;dey"p[itg[hm( 261 yelok;d;nxIl;n;'st;n;oitx;t;n( yoq;RnCzp;ip["xoctVyomhiWR." 262 O nspXyitmU!;Tm;nrky;tn;.ym( p[itg[hsmqoRpnp[sJyeTp[itg[he 263 p[itg[h,vp[;,;'b;[ 'tj"p[x;Myit e e 262 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[itg[hsmq;Rn;'nvO;n;'pitg[h;t( 264 [ yEvddt;'lok;StEv;p[itgO t;m( aN/Tyuv;c bst'tyq;nTym'.SqSstt'vxet( 265 u R tO,;cwvmn;'t;tq;dehgt;sd; y;duSTyj;dumit.y;RnjIyRitjIyRt" 266 R yos*p[;,;'itkorogSt;'t,;'Tyjt"su%' O c;'@;lv;c g[;idto.y;Sm;i>ytImemher;" 267 blIysodublvSm;wvb.eMyhm( R pxus%v;c yd;cr'itv;'s"sd;/mRpr;y,;" 268 tdevvduW;k;yRm;TmnoihtmCzt; TyuKTv;hemg.;R,TyKTv;t;nfl;nvw 269 AWyojGmurNy]svREv!v[t;" ttStevcr'tovwm?ym'pkr'gt;" 270 u dxu"shs;p[;'prv[;j'xn"s%' u tenhsiht;St]gTv;k'cn;'tr' 271 e sr"prmpXy'tvOtpwjl;xym( ' R nv;"srsStIrec'ty'togit'x.;m( 272 u xun"s%omunINsv;Rnv;c=u/t;'Std; u svevd'tsiht;"kxI=uTp[vdn; 273 R u e tmUc"siht;Stetprv[;j'xn"s%' u u u AWycu" x_%@ggd;.ctomrs;yk" 274 b;/tevdn;y;tu=/y;s;pnjRt; e u ;sk=y;IlIJvr;pSm;rxUlk" 275 Vy;/.jRnt;s;p=u/;y;n;/k;.vet( ihr<y;'gdkyrmk$oJJvlk@l;" 276 U =u/;y;'nvr;j'tt]yesSqt;nr;" e ' 263 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq;.Umgt'toy'rvrXmvRkWRit 277 tCzrIrj;n;@"xoy'tj#r;n; e n,oitnc;`[;itc=uW;nwvpXyit 278 dte=Iytem!"xuyte=/y;idRt" U u npUv;|d=,;'c;ppm;'nor;mp 279 nc;/onwvcod(?v|c=u/;voihv'dit mUkTv'b/rTv'cj@Tvmqp'gt; 280 u .wrvTvmmy;Rd=/;y;'spvRte ' u '[ jnkjnnI'p];n(.;y;|dihtr'tq; 281 u u .[;tr'Svjn'v;pTyjit=u/y;idRt" nptNpUjyeTsMykdvc;pgutq; 282 e ' ' AWInupgt;';p=u/;vonv'dit EvmvhInSy.v'Tyet;ndeihn;' 283 tdevspyCzta';smNvt" ' '[ b[.UtStt"soqb[,;shmodte 284 susSt'cyoPy'd;dhrhije ' y"p#dd;n't;ecvvxeWt" 285 u w Ek;g[m;nso.UTv;am;vSyeds=ye 'u ' .Utop`;ts'p,;e;vytesd; 286 U Re ptrStSytuy'ity;vIv'ns'xy" devijsmIpSqoSyd;t;vmuCyte 287 p[bov;p[mov;p[sg;d;gtopv; u ' .KTy;vrihtov;p<vNp;p;imuCyte 288 d;nens'yt;vp[;"su%no/mR.;gn" u ymodmovwnym"p[o_StTv;qRdxR." 289 b[;,;n;'vxeW,dmo/mR"sn;tn" e dmStejovRyitpv]odmm" 290 vp;Pm;cwvtejSvIpuWodmto.vet( yekcym;lokyc/m;RXxu.;Nvy;" 291 e svRyDfl'c;pdmSte>yovxyte 264 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tpoyDStq;d;n'dm;devp[vtRte 292 kmr<yeTvd;'tSyd;'tSy;pkm;me y]y]vse;'tStdr<y'mh;m" 293 xIlvOsmetSyngOhItei{ySyc ' a;jRvvtRm;nSya;mw"k'pyojnm( 294 e [ vnepdoW;"p[.v'itr;g,;'ghpp'cie' {yng[hStp" Oe akTstekmR,y"p[vtRtnvOr;gSygOhtpovnm( 295 e ' sukmR/m;RjRtjIvt;n;'sd;cs'tygOhrt;n;m( u e jtei{y;,;mitqip[y;,;'ghp/moRnymSqt;n;m( 296 ' Oe n'xBdx;S]enrtSymo=onv,RsgnrtSycwv ' e n.ojn;Cz;dntTprSynlokvOg[h,ertSy 297 Ek;'txIlSy!v[tSysveN{yp[IitnvtRkSy R a?y;Tmyogegtm;nsSymo=o/[vnTymih'skSy 298 u ' su%cd;'t"Svpitsu%np[itbu?yte ' e sm"sveW.tWmnoySyp[b?yte 299 RuUeu u nrqensu%y;itnhyennd'itn; ' yq;Tmn;vnItensu%y;itmh;pqe 300 ' ntuky;Rr"SpO"spoRv;PyitroiWt" arv;RnTys'oyq;Tm;dmvjRt" 301 nym'ymmTy;r;Tm;vwymCyte a;Tm;vwymtoyensymStuvxyte 302 ymoymitp[o_ovOq;tUijtejn" a;Tm;vwymtoyenymStSykroitkm( 303 Vy;de>y.Ut>yod;Nte>ysd;.ym( e teW;'vp[itWe/;q|d@"sO"Svy'.v; 304 ' u d'@or=it.Ut;nd'@"p;lytepj;" [ nv;ryitp;p;Nd'@odujyEvv; 305 R Xy;moyuv;loiht;="svR.t.y;vh" U d'@"x;St;mnuy;,;'ySmN/mR"p[itit" 306 aq;meWsveWdmEvom[vtm( u Ru ' 265 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t;nlg;nv+y;mywd;|titkTyRte 307 ak;pR<ymp;y'stoW"suv/;nt; ' ansUy;guro"pUj;dy;.Utvpwxnm( 308 e u W@.reWdm"p[o_AiW."x;'tbu." dy;/In*/mRmo=*tq;SvgRp;qRv 309 apm;nenkPyets'm;nenp[yit smdu"%su%o/Ir"sx;'titkTyRte 310 xets%ihx;'tStus%ihp[itbu?yte e u ' u ' eyStrmtStedvmNt;vnXyit 311 apm;ntStun?y;yeSyp;p'kd;cn Sv/mRmpc;ve+ypr/m|ndUWyet( 312 a;Tm;nmpj;nIy;Tpr'doWwStun;=pet( m']hIRny;.v;RjNmn;Pyqv;pun" 313 w ' dmXz;dytesv|hInm'gp$oyq; ' a/IytenrqRNten;.j;n'ityedmm( 314 utSyihdmomUldmo/mR"sn;tn" ' yo;TmnStulytesv,|tly;dmm( 315 u u sten/Oitm;n(:y;tontu{Vye,moiht" v[t;n;mpsveW;'dmEvpr;y,m( 316 R y/IteW@'g;nvedtv;qRvd(ij" dmentuvhInpUJyTv'nhgCzit 317 e dmenhIn'npunitved;yPy/It;"shW@.r'g" ' w s;':y'cyogklcjNmtIq;R.WeknrqRk;n 318 ' amOtSyevtOPyetapm;nSyyogvt( vWvjugPu sets'm;nSysd;ij" 19 apm;n;povO"s'm;n;tp"=y" acRt"pUjtovp[oduG/;g*rvgCzit 320 punr;Py;yte/n"stO,"sllwyq; eu w R Ev'jpwhomwpunr;Py;yteij" 321 a;oxksmoloksdNyonvte u 266 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yStudtm;d;ysut'Sv'pyCzit 322 u [ a;oxm;n;n(n;oxeNmNyuSv'vnvtRyt( ' e syMytd;Tm;nmmOtn;.iW'cit 323 e kp;l'v=mUl;nkclmsh;yt; O e anpe=;b[cy|nyNtprm;'gitm( 324 k;mo/*vnjRTykmr<yekryit a>y;sentuvx;S]'klxIlen/;yRte 325 w ' gu,mNR ];v/;yRNteo/Ssven/;yRte w yStuo/'smuTp's/;ryitc;Tmn" 326 ' ao/enjyeIr"kStensxo.uv yStuo/'smuTp'stsyMyitit 327 '' ' t'sTs;rtmMmNyen;SmNsIdity"pum;n( EWpwt;mhoguob[r;XSsn;tn" 328 /mRSynymoyoihmy;tekqto.Oxm( aNyecyJvn;'lok;aNyec;ptpSvn;' 329 aNyedmvt;'lok;StevprmpUjt;" w Ek"=m;vt;'doWoitIyonoppte 330 yidd'=my;yu_mx_MmNytejn" ncwWdoWom'tVy"=m;p[D;vt;'blm( 331 p[xm'yo.j;n;it;pUtmhIyte | yTo/yu_ojpitjuhoitcydcRit 332 sv|=rittSy.k.;idvodkm( dm;?y;ymm'p<y'p;[ tTq;yy"p#t( 333 u s/mRn;vm;dug;R<yittryit dm;?y;ymm'p<y'stt';vyeidj" 334 u sb[lokm;oittSm;Cyvtepn" u Uyt;'/mRsvRSv'Tv;cwtTp[/;yRt;m( 335 u a;Tmn"p[itkl;npreW;'nsm;cret( m;tOvTprd;r;'pr{Vy;,lovt( 336 a;TmvTsvR.t;ny"pXyitspXyit U 267 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pcn'vdev;qepr;qeyjIvtm( 337 w R R EtvesvRSv'/;tUn;mvk;'cnm( svR.tiht'r;j/ITy;mOtmXnute 338 U Ev'v/mRsvRSvmu_v;tetxn"s%m( w u u tenvsiht;"svenv;SsrsSt$e 339 w R sropXyNsuvStI,|poTpljl;vOtm( t];vt;r'Tv;tebs;nckl;px" 340 tIren=Pysrs"pu<y;'jly;m( aqoIyRjl;Sm;esmeTyprSprm( 341 bs;Nyet;NypXy'td'vcnmb[vn( u AWycu" kn=u/;.t;n;mSm;kp;pkmR,;m( 342 nOxsn;pnIt;nbs;Ny;h;rk;'=,; ' e texkm;n;STvNyoNy'pyRpCzn(ijom;" 343 ' O cny'svexpq'pitp;qRv R [ kXypv;c svR]sv|hrtuNy;slop'krotuc 344 k$s;=Tvm>yetbsStwNy'kroity" u d'.n/m|crtur;j;n'copsevt;m( 345 e m/um;'ssmXn;tubsStwNy'kroity" ' anOt.;Wtusd;vWy;'opsevtu 346 ' dd;tukNy;'xLknbsStwNy'kroity" u vsv;c anOt*mwqny;tuidv;Sv'nWevtu 347 u' aNyoNy;itqt;metbsStwNy'kroity" u Ekkpvsedg;[ meb;[ ,ovOWlIpit" 348 e ( tSys;loKyt;'y;tubsStwNy'kroity" .r;jv;c nOxsSsoStusveWsmO?y;c;Pyh't" 349 ' Ru mTsrIpxunwvbsStwNy'kroity" 268 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[Ty;oxTvv;St;@yTvNyt;@t" 350 v,;turs;'vbsStwNy'kroity" w g*tmv;c aitq'Tv;gt'p;[ Pyp;k.edkrotus" 351 ' xU{;'csd;Xn;tubsStwNy'kroity" dTv;d;n'ktRytupr.;y;Rstytu 352 uu Ek;kmmXnIy;isStwNy'kroity" v;m]v;c nTyk;mpr"soStuidvsecvmwqnI 353 w u nTy'tp;tkcwvbsStwNy'kroity" u pr;pv;d'vdtuprd;r;'sevtu 354 prn'd;rt;StubsStwNy'kroity" m;tr'ptr'cvsovmNytudmit" 355 w u R sm;tyRNybuSy;isStwNy'kroity" prp;ksd;Xn;tuprn;rI'csevtu 356 vedvy;StubsStwNy'kroity" jmdv;c prSyy;tupyTv'stujNmnjNmn 357 e[ svR/mRy;hInobsStwNy'kroity" xun"s%v;c Ny;yenved;n?yetghSqoStuip[y;itq" 358 u O sTy'vdtuv;j'bsStwNy'kroity" a'jhotuv/vD'yjtunTyx" 359 u b[,Ssdn'y;tubsStwNy'kroity" AWycu" mevij;tIn;'yidd'xpqIt' 360 Tvy;t'bsStwNy'sveW;'n"xun"s% R xun"s%v;c my;'tihRt;Ny;sn(bs;nIm;nvoij;" 361 /m|cotuk;menj;nI?v'm;'cv;svm( 269 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION alo.;d=y;lok;jt;vomunsm;" 362 vm;nm/it?v'gCz;mS]dx;lym( ttomhWRyStetvD;y;qpurdrm( 363 u ' cu"purdr'cdv;Ky'v;Kyvx;rd;" ' e' h;gTynroyStum?ym'pkr'vxet( 364 u i]r;]opoiWto.UTv;l.ed;vXykflm( ;dxv;iWRkdI=;SmOt;y;tuvn*ks;' 365 tSy;"fl'smg[cl.eidhns'xy" ' n;s*dugitm;oitSvg,w"shmodte 366 R vrSq;nm;s;iteb,oidnm( [ pulSTyv;c '{,shs'pI[ t;Std;jGmuS]vpm( 367 e Ev'vlo>ym;n;Stelo.wbv/wrh R nwvlo.'tq;cStenjGmuS]vpm( 368 d'y",uy;TymOWI,;'crt'x.m( u vmu_"svRp;pe>y"SvgRlokmhIyte 369 itIp;pur;,epqmesi%'@siWRsv;don;mwkonv'xo?y;y" 19 [ O ' v'xo?y;y" .Imv;c aTy;yRvtIrMy;kqeyp;pn;xnI ' vStre,cmebi[U hy;q;tQyenpOCzt" 1 m;h;TMy'm?ymSy;pAiW."prkitRtm( fl'c;Sykqt'm;h;TMy'cdmSytu 2 v,un;cpdNy;s"toy]mh;mune knIysStqoTpyRq;.Ut;vdSvme 3 pulSTyv;c pur;rq'trekLper;j;sITpupv;hn" n;;lokWv:y;tStejs;sUys." 4 u R tps;tSytunctuvK]e,.;rt e R 270 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kml'k;'cn'd'yq;k;mgm'np 5 O sIp;nlokcyqevcrTsd; ' kLp;d*tusm'Ip'tSypukrv;sn; 6 loknpUjt'tSm;TpukrIpmuCyte tdevb[,;d'y;nmSytto'bjm( 7 u pupv;hnTy;StSm;'dvd;nv;" e n*pMymStIhjgT]yepb[;'bjSqSyctSyr;D" 8 u tponu.;v;dqtSyr;DIn;rIshwr.v'm;n; n;;cl;v<yvtIb.Uvy;p;vRtIvetm;.vSy 9 tSy;Tmj;n;myutb.Uv/m;RTmn;mNGy/nu/r;,;m( ' R td;Tmj;'St;n.vI+yr;j;mumuvRSmym;ss;d 10 R so>y;gt'pJymunp[vIr'pcts'v;Kymd'b.;We U [ e kSm;i.Uitrcl;mrmTyRpj;j;t;kq'kmlj;sxIsur;DI 11 U .;y;Rmy;Lptps;prtoiWtend'mm;'bjgOhcmunI'{/;]; u ' ySmNp[vmpko$xt'np;,;'s;m;Tykjrrq*`jn;vOt;n;' 12 O n;l+yteKvgtmMbrg;m.t;r;g,edrvrXm.rPygMym( 'u tSm;TkmNyjnnIj#roven/m;RidktmxeWjn;itg'yt( 13 svwmy;qtnywrqv;ny;ps;yRy;td%l'kqyp[ct" R R e soPy>y/;dq.v;'trt'nrI+ypOQvIpte,utdthetvm( 14 u O jNm;.vvtulB/klp`or'j;tSTvmPynuidn'klp;pk;rI u e vpurPy.Uvpun"puW;'gs'/dug/svkn%;.r,'sm't;t( 15 | nctessutb'/jnont;knvSvs;njnnIctd;.xSt; u u w aits'mt;prm.Itm;.mu%Ij;t;mhIxtvyoiWidy'sp; 16 u a.Udn;vOirtIvr*{;kd;cn;h;rnmmSy;' =uTpI@ten.vt;tuyd;nk'cd;s;idt'vNyfl;id.+y' 17 aq;.'mhd'bj;!'srovr'pkprItro/" u ' p;Nyq;d;yttobngt"purvidxn;m/ey' 18 ' w tNmULyl;.;ypursmSt'.;[ tTvy;xeWmhStd;sIt( ' '' t;nkTkmleWj;t"Kl;'t"pr'=TprpI@t 19 u u pvSTvmekSmNs.;yoR.vn;'g,e 271 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttor;]*.v;'St]a*WINm'gl?vn' 20 s.;yRSt]gtv;Ny];s*m'gl?vn" t]m'@lm?ySq;v,orc;Rvlokt; 21 veXy;n'gvtIn;mb.[tI;dxIv[t' sm;Pym;`m;sSy;dXy;'lv,;cl' 22 NyvedyugrvexYy;'copSkr;Nvt;m( u al'TyWIkxs*v,|smm;dr;t( 23 ' s;tu;ttSt;>y;md'cprc'itt' kme."kmlw"k;y|vr'v,url't" 24 it._Std;j;t;d'pTyoStunrer tTp[sg;Tsm>yCyRkxv'lv,;cl' 25 ' xYy;cpupp[krw"pUjt;.UsvRx" aq;n'gvtItu;tyo/;RNyxt]ym( 26 dIyt;m;iddex;qkl/*tpl]y' ngOhIt'ttSt;>y;'mh;sTv;vl'bn;t( 27 an'gvTy;cpunStyor'ctuvR/' a;nIyVy;t'c;'.Jyt;mit.Upte 28 u t;>y;'ctdpTy_.o+y;v"ovr;nne p[sg;dupv;son*tv;;Stux.;vh" 29 ' u jNmp[.itp;p;v;v;'dv!v[te O e TvTp[sg;veh/mRlxoStun;vh 30 ' e e itj;gr,'t;>y;'tTp[sg;dnuit' ' p[.;tecty;d;xYy;slv,;cl; 31 g[;mgurve.KTy;vp[>yo;dxwvtu e vS];l'k;rs'y_;g;vknk;Nvt;" 32 u .ojn'csuNm]dIn;'/p,w"sh tluB/kd;'pTy'pjyTv;vsjRtm( 33 U s.v;n(lB/koj;t"spIkonOpr" u e pukrp[kr;Sm;TkxvSytupjn;t( 34 U vn;xeWp;pSytvpukrm'idr' 272 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tSysTySym;h;TMy;dlo.tps;nOp 35 p[;d;Tk;mgm'y;n'lokn;qtum%" Ru s'tStvr;je{pukr'Tv'sm;y 36 u ' kLp'sTv'sm;s;v.Uit;dxIv[t' kr;je{nv;R,mvXy'smv;PSys 37 ' EtduKTv;tusmunSt]wv;'tr/Iyt r;j;yqo_cpunrkroTpupv;hn" 38 dm;crtor;j%'@v[tt;.vet( yq;kq'cTk;len;dx;dxInOp 39 R ktRVy;x_todevvp[>yod=,;nOp e Jyeg;v"p[d;tVy;m?yme.mm; 40 e U knek;'cn'dymTyeW;d=,;SmOt; e p[qm'bdwvTy'itIy'v,v'tq; 41 [ w tOtIy'{dwvTy']yodev;S]WuSqt;" itkluWvd;r,'jn;n;'p#itcyStu,oitc;p.KTy; 42 mitmpcsy;itdevlokvsitcromsm;nvTsr;, aq;t"s'pv+y;mv[t;n;mum'vt' 43 [ [ kqt'tn{e,mh;p;tkn;xnm( e n_mBd'crTv;tugv;s;/|k$u' bne 44 hwmci]xUlcd;ip[;yv;ssI ' ' Ev'y"ktep<y'xvloksmodte 45 u Etdevv[tn;mmh;p;tkn;xnm( ' ySvek._n=penvWsmNvt;m( 46 e 'u O /eniu' tlmyI'd;Tspd'y;itx;'krm( Et&{v[tn;m.yxokvn;xnm( 47 ' ynIloTpl'hmxkr;p;]s'ytm( w ' u Ek;'trtn_;xIsm;'tvWs'ytm( 48 e O u vw,v'spd'y;itnIlv[tmd'SmOtm( a;W;!;idctum;Rsm>y'gvjRyr" 49 ' e .ojnopSkr'd;Tsy;it.vn'hre" 273 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jnp[Iitkr'n,;'pI[ itv[tmhoCyte 50 vjRyTv;m/*yStud/=Ir`Ot=vm( w d;S];,sU+m;,rsp;]e,s'ytm( 51 u s'pJyvp[mqung*rImepI[ yt;mit U ' Et*rIv[tn;m.v;nIlokd;ykm( 52 ' puy;d*yS]yodXy;'Tv;n_mqopun" axokk;'cn'd;id=uy_dx;'glm( 53 u u vp[;yvS]s'y_p"p[Iyt;mit u [ u kLp'v,uprSqTv;vxokSSy;TpunnOp 54 ue R EtTk;mv[tn;msd;xokvn;xnm( ' a;W;!;idv[tyStuvjRy"fl;xnm( 55 e e c;tum;RSyenvOt`$'sipRg@;Nvtm( eu Ru k;itRKy;'tTpunhwmb;[ ,;ynvedyet( 56 R ' s{lokm;oitxvv[tmd'SmOtm( vjRyStupp;,hemtxxr;vOte 57 e u 'e pup]y'cf;LguNy;'Tv;xKTy;ck;'cnm( d;d(ik;lvel;y;'pI[ yet;'xvkxv* 58 dTv;pr'pd'y;its*Myv[tmd'SmOtm( f;Lgun;idtOtIy;y;'lv,'yStuvjRyt( 59 e sm;'txyn'd;d(ghcopSkr;Nvtm( e O' s'pJyvp[mqun.v;nIp[Iyt;mit 60 U ' g*rIlokvseTkLp's*.;Gyv[tmuCyte s'?y;m*n'nr"Tv;sm;'t`tk.km( 61 e O vS]yuGm'itl;n(`$;'b;[ ,;ynvedyet( ' loks;rSvt'y;itpunr;vOdul.m( 62 R EtTs;rSvt'n;mpv;p[d;ykm( l+mIm>yCyRpcMy;mupv;sI.ver" 63 ' sm;'thmkml'd;ensmNvtm( ee u svwv,upd'y;itl+mI"Sy;NmjNmn 64 EtLl+mIv[tn;mdu"%xokvn;xnm( ' 274 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Tvoplepn'x.org[t"kxvSyc 65 ' y;vdBd'pndey;/enjl`$Stq; u R u R jNm;yutsr;j;Sy;t"xvpurvjt( 66 ' ' [ e Etd;yuvtn;msvRk;mp[d;ykm( R[ ' aTq'.;Skr'gg;'p,Mywk;g[m;ns" 67 ' [ Ek._nr" ky;RdBdmekvmTsr" v[t;'tvp[mqunpJy'/n]y;Nvtm( 68 e 'U eu vO=ihr<m'yd;Tsome/fl'l.et( ' EtTkitRvtn;m.UitkitRflp[dm( 69 [' `Otnpn'Tv;x'.ov;RkxvSyv; e a=t;."spup;."Tv;gomym'@lm( 70 sm;'thmkml'itl/ensmNvtm( ee u xUlm;'gld;CzvlokmhIyte 71 u ' s;mg;ynkcvs;mv[tmhoCyte w nvMy;mek._tTv;kNy;x_t" 72 u .ojyTv;sm'd;emkckv;sI u hwms'hcvp[;yd;Czvpd'vjt( 73 ' ' [ e jNm;budsp"Sy;Cz]u.;pr;jt" R' u EtIrv[tn;mnr;,;'csu%p[dm( 74 ' cw];idcturom;s;l'd;y;Nvt" v[t;'tm,kd;d'vS]smNvtm( 75 e itlp;]'ihr<y'cb[lokmhIyte kLp;'t.itjnnm;n'dv[tmuCyte 76 eU p'c;mOtnpn'Tv;s'vTsr'v.o" e vTsr;'tpndR;enpc;mOt;Nvt;' 77 eu 'u ' vp[;yd;Cz'%cspd'y;itx;'krm( ' r;j;.vitkLp;'t/itv[tmd'SmOtm( 78 e O vjRyTv;pum;Nm;'svt;'tgop[do.vet( ' [ e temmOgd;Tsome/fl'l.et( 79 ' aih's;v[tmTyu_kLp;'t.pit.Rvt( eU e 275 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kLymuTq;yvw;n'Tv;d;'pTymcRyt( 80 e .ojyTv;yq;x_m;LyvS]v.UW,w" sUylokvseTkLp'syvtmd'SmOtm( 81 R U R [ a;W;!;idctum;Rsp;[ t";yI.ver" ' vp[;y.ojn'dTv;k;itRKy;'gop[do.vet( 82 svw,vpd'y;itv,uvtmd'SmOtm( [ ayn;dyn'y;vjRyTpupsipRWI 83 e td'tppm;n`Ot/eNv;shwvtu eu dTv;xvpd'y;itvp[;y`Otp;ysm( 84 EtCzIlv[tn;mxIl;roGyflp[dm( ' y;vTsm'.veStupcdXy;'pyov[t" 85 ' sm;'t;;;p'cpySvnI" e v;s;'scpx'g;njlk.yut;nc 86 sy;itvw,v'lokpt,;'t;ryeCztm( 87 kLp;'tr;jr;je{ptOvtmd'SmOtm( e ' [ s'?y;dIpp[doyStu`tStwlvvjRyt( 88 Ow ' e sm;'tdIpkd;xlck;'cnm( e U ' vS]yuGm'cvp[;ystejSvI.ver" 89 {lokmv;oitdIiv[tmd'SmOtm( k;itRk;idtOtIy;y;' p[;Xy gomU]y;vkm( 90 n_credBdmekmBd;Nte gop[do.vet( g*rIlokvseTkLp'ttor;j;.veidh 91 Et&{v[tn;msd; kLy;,k;rkm( ' vjRyturom;s;NyStu gN/;nulpnm( 92 e e xu_gN/;=t;Nd;ip[;y stv;ssI v;,' pdm;oit !v[tmd' SmOtm( 93 vwx;%e puplv,'vjRydqgop[d" e .UTv; v,updekLp'SqTv;r;j; .veidh 94 EtCz;Ntv[tn;mkitRk;mflp[dm( ' b[;<@' k;n' Tv; itlr;xsmNvtm( 95 276 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] `Otn;Nyp[do .UTv;vi'stPyRsijm( e ' s'pJyvp[d;'pTy'm;LyvS]v.UW,w" 96 U x_tS]pl;dU?v|v;Tm;p[Iyt;mit pu<yeid;dpreby;Typun.Rvm( 97 [ Etd(bv[tn;mnv;R,fld'n,;m( [ ' O yo.ymu%I'd;Tp[.tskl;Nvt;m( 98 U idn'pyov[titeTsy;itprm'pdm( ' Etsvtn;mpunr;vOdul.m( 99 u [' R }yh'pyov[t"SqTv;k;n'kLpp;dpm( pl;dU?v|yq;x_ t<@lp[Sqs'ytm( 100 u dv;b[pd'y;it.Imv[tmd'SmOtm( m;sopv;sI yod;enu' vp[;yxo.n;m( 101 svw,vpd'y;it.Imv[tmd'SmOtm( d;i'xTpl;dU?v|mhI'Tv;tuk;nIm( 102 idn'pyov[tSte&{lokmhIyte /np[dmd'po[ _skLpxt;nugm( 103 m;`em;Syqcw]v;gu@/enpdo.vet( e u[ gu@v[tttIy;y;'g*rIlokmhIyte 104 'O mh;v[tmd'n;mprm;nNdk;rkm( p=opv;sIyod;ip[;ykpl;ym( 105 sb[lokm;oitdev;sursupjt" U kLp;NtesvRr;j;Sy;Tp[.;v[tmd'SmOtm( 106 vTsr'Tvek._;xIs.+yjlk.d" xvlokvseTkLp'p;[ iv[tmd'SmOtm( 7 n_;xITvmIWuSy;Tsr;'tt/nd" eu eu p*r'dr'pry;itsugitv[tmuCyte 8 u' '/n'yoddeip[vW;RdI'turSTvOtn( e U `Ot/enpdo'tcspr'bgCzit 109 u[ e [ vw;nrv[tn;msvRp;pp[,;xnm( ' Ek;dXy;'tn_;xIyvnvedyet( 110 u 277 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv;sm;'ts*v,|v,o"pdmv;uy;t( e EtT,v[tn;mkLp;'tr;Jyl;.t( 111 ' e p;ys;xIsm;'ttd;ip[;ygoyugm( eu l+mIlokvseTkLpmetvIv[tSmOt' 112 ' sMy;'n_.uGd;Tsm;eg;'pySvnI' sUylokmv;oit.;nuvtmd'SmOtm( 113 R [ ctuQy;|n_.uGd;emtgoyugtq; 'e ' Etn;ykn;mxvlokflp[dm( 114 mh;fl;nySTyKTv;c;tum;RSyeij;tye hwm;nk;itRkd;om;Ntegoyugtq; 115 ' EtTs*rv[tn;msUylokflp[dm( ' R ;dx;;dxIyRStusm;PyopoW,enp 116 O govS]k;'cnwvRp;[ NpUjyeCz_tonr" pr'pdmv;oitv,uvtmd'SmOtm( 117 [ ctudXy;'tn_;xIsm;Ntegoyugp[d" R u xwvpdmv;oit]wybkmd'SmOtm( 118 ' ' sr;]oiWtod;d(`tk.ij;tye O ' vrv[tmd'p;[ b[lokflp[dm( 119 R as*k;xI'sm;s;/endepySvnIm( 'u xlokvseTkLpmd'm]v[tSmOtm( 120 ' ' mu%v;s'prTyJysm;'tgop[do.vet( e v;,'lokm;oitv;,v[tmuCyte 121 c;'{;y,'cy"ky;Rmc{nvedyet( w ' '' c'{v[tmd'po[ _c{lokflp[dm( 122 ' Jyepctp;yo'thm/enpdoidvm( e' ee u[ y;TymIctudXyo{v[tmd'SmOtm( 123 R si/;nkky;RtIy;y;'xv;lye O sm;e/ndoy;it.v;nIv[tmuCyte 124 eu m;`enXy;{Rv;s;"Sy;TsMy;'gop[do.vet( idvkLp'vsTvehr;j;Sy;Tpvnv[tm( 125 278 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] i]r;]opoiWtod;Tf;LguNy;'.vn'x.m( u a;idTylokm;oit/;mv[tmd'SmOtm( 126 i]s'?y'pJyd;'pTymupv;sIv.UW,w" U ddNmo=mv;oitmo=v[tmd'SmOtm( 127 dv;stitIy;y;m'd*lv,.;jnm( sm;egop[doy;itvp[;yxvm'idrm( 128 k;'Sy'svS]'r;jeN{d=,;siht'tq; sm;eg;'cyod;Tsy;itxvm'idrm( 129 kLp;'tr;jr;jSSy;Tsomv[tmd'SmOtm( e p[itpTSvek._;xIsm;ecflp[d" 130 vw;nrpd'y;itx%v[tmd'SmOtm( hwmply;dUd?v|rqmyug;Nvtm( 131 ' ( d;Ttopv;s"sidvkLpxt'vset( td'tr;jr;jSSy;dv[tmd'SmOtm( 132 e temrq'd;Tkr>y;'sytpn" ' u'u sTylokvseTkLp'shmp.Ump" 133 .veidh;gto.UMy;'krv[tmd'SmOtm( dxMy;mek._;xIsm;edx/end" 134 u dIp'ck;'cn'd;;<@;/pit.Rvt( e Etiv[tn;mmh;p;tkn;xnm( 135 ' kNy;d;n'tk;itRKy;'pkrey"kryit u u Ekv'xd(g,opetob[lokgmyit 136 u kNy;d;n;Tpr'd;n'nvc;STy/kKvct( w pukretvxeW,k;itRKy;'tvxeWt" 137 u e u vp[;yv/vytW;'loko=yo.vet( 'e itlpmy'Tv;gj'rsmNvtm( 138 vp[;yyepyCz'itjlm?yeSqt;nr;" [ teW;'cv;=yoloko.vt;.Uts'Plvm( 139 w y"p#CzO,y;;pv[tWimnum;m( u mNv'trxt'sopg'/v;R/pit.Rvt( 140 e 279 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Wiv[t.;rtpu<ymetvoidt'vjnInm ' otuydICz;tvr;jr;j,uij;te"kr,Iymett( 141 ' nwmLy'.;vxuvn;;n'nvte R tSm;Nmnovxud?q|;nm;d*v/Iyte 142 anutOtv;Rjlw";n'sm;cret( Ow w tIq|pkLpyei;n(mlm'],m']vt( 143 [ U e nmon;r;y,;yeitmUlm']d;t" sd.Rp;,vR/n;a;c;'t"p[yt"xuc" 144 ctuhStsm;yu_ctur'sm'tt" R p[kLPy;v;hyeg;me.m|]vRc=," 145 ' w v,o"p;dp[st;svw,vIv,udvt; U e ];ihnSTvensStSm;d;jNmmr,;'itk;t( 146 it"ko$o/Rko$IctIq;Rn;'v;yurb[vIt( idv.uVy'tr=ect;ntesitj;v 147 ' n'idnITyevten;mdevWnlnIitc eu d=;pOQvIcsu.g;vk;y;xv;st; 148 v;/rIsups;tq;lokp[s;idnI [ =em;cj;vIcwvx;'t;x;'itp[d;ynI 149 Et;npu<yn;m;n;nk;lepkRyt( [ e .veTsiht;t]g'g;i]pqg;mnI 150 sv;r;.jenkrs'pryojtm( u mURky;Rl'.yS]ctu"p'cs/; 151 U ;n'ky;RNmOd;td;m'}ytuv/;nt" a;'trq;'tv,u;'tvsu/re 152 e e e ' mOkhrmep;p'yNmy;dut'tm( Ot;svr;he,,enxtb;n; 153 nmStesvRlok;n;'p.vor,suvte [ [ Ev';Tv;tt"p;d;cMytuv/;nt" 154 Tq;yv;ssIxu.xtpr/;yvw e[ u e u ttStutpR,ky;RT]wloKy;Py;yn;yvw 155 ' 280 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[;,'tpRyTpUvv,u{'pj;ptIn( e | ' [ dev;y=;Stq;n;g;g'/v;RPsrs;'g,;" 156 r;Ssp;R"sup,;Rtrvoj'.k;dy" v;/r;jl/r;Stqwv;k;xg;mn" 157 nr;/;r;yejIv;p;p/mRrt;ye teW;m;Py;yn;ywtIytesll'my; 158 topvItodev>yonvItIc.vet" e mnuy;'StpRyKTy;AiWpu];nOWI'Stq; 159 e snksn'dtOtIysn;tn" kpl;surwvvo!u"p'cx%Stq; 160 svettim;y;'tmen;'bn;sd; ReO u u mrIcm}y'grs*pulSTy'plh'tum( 161 u p[cts'vs'c.Ogn;rdmevc e 'u devb[AWINsv;|StpRyTs;=todk" 162 e apsVy'tt"Tv;sVy'j;nuc.Utle av;;'Stq;s*My;Nhvm'tStqomp;n( 163 suk;lnobihRWdStq;cwv;Jyp;Npun" s'tpRyTptN.KTy;sitlodkc'dnw" 164 e sd.Rp;,vR/n;ptN' Sv;'StpRyt" e p];dI;mgo]e,tq;m;t;mh;np 165 s'tPyRv/vKTy;m'm]mudIryet( ' yob;'/v;b;'/v;yeyNe yjNmnb;'/v;" 166 tetim%l;y;'tyPe ySmoyk;'=," O u a;cMyv/n;sMyg;l%eTpmg[t" 167 s;=t;Sspup;."sitl;,c'dnw" a~y|d;Tp[yensUyn;m;nuktRn" 168 R w nmStevp;ynmStev,up,e svRdvnmSteStupsIdmm.;Skr 169 e [ idv;krnmSteStup.;krnmoStute [ Ev'synmSTyi]"Tv;cp[d=,m( 170 U | 281 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ij'g;'k;'cn'cv;SpO;gOhvjt( w ' [ e SvgehSq;'tt"pu<y;'pitm;'c;ppUjyet( 171 [ .ojn'ctt"p;d(ijpUvck;ryet( | anenv/n;svRWy"sm;gt;" 172 itIp;pur;,epqmesi%'@;nv/n;Rmv'xo?y;y" 20 [ O Ekv'xittmo?y;y" pulSTyv;c a;sITpur;bOhTkLpe/mRmitRjn;/p" U R suCzSynht;yendwTy;Sshx" 1 somsUy;RdyoySytejs;vgtp[.;" .v'itxtxoyend;nv;pr;jt;" 2 yqeCzp/;rIcm;nuWoPypr;jt" tSy.;numtI.;y;RstI]wloKysudrI 3 ' l+mIsxpe,njRt;mrsudrI ' r;DStSy;g[mihWIp[;,e>yopgrIysI 4 dxn;rIsh;,;'m?yeIrvr;jte nOpko$she,nkd;cTsmuCyte 5 kd;cd;Sq;ngt"pp[CzSvpuroihtm( v'Smyen;vOtonTv;vsmOiWsmm( 6 .gvNkn/me,mml+mIrnum; R kSm;vpultjomCzrIresdomm( 7 'e vsv;c pur;lIl;vtIn;mveXy;xvpr;y,; ty;dtudXy;'pkrelv,;cl" 8 R u hemvO=;mrw"s;|yq;vi/pUvk R xU{"suv,Rk;rkmRTso.vd; 9 .OTyolIl;vtIgehtnhwm;vnmRt;" ee trvohempup;;yu_np;qRv 10 aitpe,s'p;`$t;Stesxo.n;" u 282 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] /mRk;yRmitD;Tv;ngOhIt'cvetnm( 11 JJv;lt;tepTNy;suv,Rmyp;dp;" lIl;vtIgOhc;pprcy;Rcp;qRv 12 e t;t;>y;mx;#enijxuW,;idk; U s;clIl;vtIveXy;k;lenmht;n` 13 svRp;pvnmu_;jg;mxvm'idrm( R yos*suv,Rk;rdr{oPyitsvv;n( 14 nmULym;d;Xy;t"s.v;nhs;'ptm( [ sIppitj;Rt"sUy;Rytsmp[." 15 u yy;suv,Rk;rSytrvohemnmRt;" sMyguJJvlt;"pTNy;sey.;numtItv 16 ' tSm;Olokvpr;jtSTvm;roGys*.;Gyyut;cl+mI" tSm;vmPy]v/;npUv/;Ny;cl;dIOptekv 17 | pulSTyv;c tqeits'pJysu/mRmitRvcovsSydd*csv;Rn( U U R /;Ny;cl;dIn(v/n;Smr;reloRkgtos*surpUJym;n" 18 pXyedIm;nupnIym;n;n(SpOxNe mnuywrhdIym;n;n( ,oit.KTy;qmit'dd;itvkLmW"sopidv'py;it 19 [ du"Svp[xmmupitp#m;nw"xwl{.v.y.ednwmny" w 'e w R Ru y"ky;RTkmunppugvehsMykx;'t;Tm;sklgrI'{s'pd;nm( 20 O ' [ .Imv;c km.Ivyogxoks'/;nlmutumpoW,'vtv; R u [' v.v/[vk;r.UtleSmN.v.IterpsUdn'cpus" 21 u ' pulSTyv;c prpOmd'jgTp[ytvbu/;n;mpdul.mhv;t( 'e R' tv._mtStq;pv+yevtm'{;surm;nveWgm( 22 [ u u pu<ym;yujm;svxok;dxIv[tm( e dxMy;'l`u.Gv;Np[;r.etymentu 23 u dm%"p[;m%ov;d't/;vnpUvkm( u u R Ek;dXy;'nr;h;r"sMyg>yCyRkxvm( 24 283 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y'c;>yCyRv/vo+yehc;prehn Ev'nymTsuPTv;p[;tTq;ym;nv" 25 ;n'sv*RW/w"ky;RTp'cgVyjlentu xu.m;Ly;'br/r"pUjyeCz^IxmuTplw" 26 [ vxok;ynm"p;d*j'`cvrd;yvw e Ix;yj;nunItdUcjlx;yne 27 kdp;Rynmogum;/v;ynm"k$' ' d;modr;yeTyudr'p;ecvpul;yvw 28 R n;.'cpn;.;ydy'mNmq;yvw I/r;yv.ovR="kr*m/u.denm" 29 vwk<#;ynm"k#m;Sy'pmu%;yvw n;s;mxokn/yev;sudv;yc;=,I 30 e ll;$'v;mn;yeithryecpun.[v* Ru alkm;/v;yeitkrI$'vp,e 31 nm"sv;RTmnetCzrTy.pUjyet( Ev'spJygov'd/pm;Ly;nulpnw" 32 'U ' U e ttStum@l'Tv;Sq'@l'k;ryeNmOd; ' ctur'sm't;rm;]mudkPlvm( 33 Xl+,''cprtovp[]ysm;vOtm( i]r'gloCzrt;vp[;StiSt;roir'gl" 34 u u Sq'@lSyopr;u.r;'gl;.vet( u ndIv;luky;sUyl+My;"p[itit'Nyset( 35 Re Sq'@lesym?ySql+mIm>ycRy/" U R e nmodeVywnm"x;'Tywnmol+Mywnm"ye 36 nmStuwnm"puwswwnmonm" O vxok;du"%n;x;yvxok;vrd;Stute 37 vxok;meStuspywvxok;svRsye ' tt"xu.;[ brw"sUyvs'pjyeTflw" 38 ' | e U .+ywn;Rn;v/wStTsuv,Rkmlenc r;jtIWucp;]IWuNyse.oRdkb/" 39 u 284 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ttStunTygIt;nk;ryeTskl;'nx;m( O y;m]yeVytItetttTq;ym;nv" 40 u a.gMycvp[;,;'mqun;ncpUjyet( x_tS]I,cwkv;vS]m;Ly;nulpnw" 41 e xynSq;npUJy;nnmoStujlx;yne ttStugItv;enr;}y;'j;gr,ete 42 p[.;tectt";n'Tv;d;'pTymcRyt( e .ojyeyq;x_vx;#envjRt" 43 .KTy;uTv;pur;,;ntin'c;itv;hyet( anenv/n;sv|m;sm;ssm;cret( 44 v[t;'txyn'd;d(g@/ensmNvt' e u u sop/;n'sv;m'Sv;Str;vr,'x.' 45 u yq;l+mInRrxTv;'nprTyJygCzit e tq;supt;roGymxokc;Stumsd; 46 e yq;devnriht;nl+mIj;RyteKvct( e tq;vxokt;meStu._rGYr;ckxve 47 m'],;nenxyn'g@/ensmNvt' e u u sUyl+My;sihtod;tVyo.UitmCzt; 48 R Tpl'krvIr'v;PyMl;n'cvkkm' w ktks'/v;r'cmLlk;g'/p;$l; 49 u kd'bkBjkj;tIxSt;Nyet;nsvRd; ' .Imv;c gu@/env/;n'csm;c+vmunIr 50 u k'p;knm'],d;tVy;tidhoCyt;' e pulSTyv;c gu@/env/;nSyy{UpmhyTflm( 51 u tidd;nI'pv+y;msvRp;pvn;xnm( [ ,;jn'ctuhSt'p;[ GGrIv'vNysev 52 R gomyen;nul;y;'d.;Rn;StIyRsvRt" l~ve,k;jn'tTvTs'cprkLpyet( 53 285 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[;m%IkLpyenmd;v;g;'svTsk;' u e 'u O m;gu@/en"Sy;Tsd;.;rctuy' 54 u vTs'.;re,kvIRt.;r;>y;'m?ym;SmOt; aR.;re,vTsSSy;t(kn;.;rk,tu 55 ctuq;|xnvTs"Sy;d(ghv;nus;rt" e O /envTs*t*co.*stsU+m;'br;vOt* 56 u xu_k,;Rv=up;d*xucmu_;fle=,* stsU]sr;j;l*stkblkbl* 57 t;m[g@kpO**stc;mrlomk* ' v&m.[yg;vet*nvnItStn;Nvt* 58 U u k;n;=yugopet;vN{nIlknInk* =*mpuCz*k;'Sydoh*xu.;[ itkmnIyk* 59 suv,Rg;.r,*r;jt;!%ur*ct* ' n;n;flsm;yu_*`[;,g'/kr'@k* 60 TyevrcyTv;tu/pdIpwStq;cRyt( ' U e y;l+mISsvR.t;n;'y;cdevvvSqt; 61 U e /enpe,s;devImmp;p'Vypohtu u v,ovR=sy;l+mI"Sv;h;y;cv.;vs* 62 c'{;kxx_y;Rs;/envrd;Stume u R Sv/;Tv'ptOm:y;n;'Sv;h;yD.uj;'yt" 63 u svRp;phr;/enStSm;Uit'pyCzme u [ Evm;m'}yt;'/nb;[ ,;ynvedyet( 64 e 'u v/;nmetenn;'sv;Rs;mpp#te U y;Stup;pvn;xNy"p#'tdx/env" 65 e t;s;'Svp'v+y;mn;m;ncnr;/p p[qm;gu@/en"Sy;d(`t/enrq;pr; 66 u O u itl/enStOtIy;cctuqIRjln;mk; u =Ir/en"p'cmIcm/u/nStq;pr; 67 u eu smIxkr;/enrmId/kLpt; u rs/ennvmIdxmISy;TSvpt" 68 u 286 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] k.;SSyUrs/enn;mtr;s;'Svr;xy" U suv,R/nc;Py]kcidCz'itm;nv;" 69 e 'u nvnItentwltq;NyepmhWRy" w Etdevv/;n'Sy;EvopSkr;SSmOt;" 70 m'];v;hns'y_;"sd;pvR,pvR, u yq;;'pd;tVy;.u_mu_flp[d;" 71 [ gu@/enpsgnsv;RStvmyoidt;" u[ ' e axeWyDfld;"svRp;phr;"xu.;" 72 v[t;n;mum'ySm;ixok;dxIv[tm( td'gTvencwv;]gu@/en"p[xSyte 73 u aynevWuvp<yeVytIp;tetq;pun" eu gu@/eNv;dyodey;pr;g;idpvRsu 74 vxok;dxIcwW;svRp;phr;xu.; y;mupoynroy;itti,o"prm'pdm( 75 hlokss*.;Gym;yur;roGymevc vw,v'prm;oitmr,eSmr,'hre" 76 u nv;budsh;,dxc;*c/mRvt( R nxokdu"%d*gRTy'tSys'j;ytenp 77 O n;rIv;ktey;tuvxok;dxImm;' nOTygItpr;nTy's;ptTflm;uy;t( 78 ySm;dg[hrenTymnNt'gItv;dnm( e RO itp#ityTq'y",otIhsMyk m/umrnrk;rercRnv;qpXyet( 79 u ' mitmpcjn;n;'yodd;tIN{lok svsitvbu/*`w"pUJytekLpmekm( .Imv;c .gvn(otumCz;md;nm;h;TMymumm( 80 yd=y'prelokdviWRg,pUjtm( e pulSTyv;c mero"p[d;n'v+y;mdx/;nOpsm 81 287 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yTp[d;t;n'tlok;Np[;oitsurpUjt;n( pur;,eWcvedWyDev;ytneWc 82 u eu u ntTflm/IteWtevhydXnute u tSm;;n'pv+y;mpvRt;n;mnum;t( 83 [ p[qmo/;Nyxwl"Sy;idtIyolv,;cl" gu@;clStOtIyStuctuqoRhmpvRt" 84 e p'cmStlxwlSSy;TW"k;Pp;RspvRt" smo`Otxwl"Sy;{xwlStq;m" 85 r;jtonvmStxm"xkr;cl" v+yev/;nmetW;'yq;vdnupvx" 86 e U R aynovep<yeVytIp;teidn=ye u xuKlp=ettIy;y;mupr;gexx=ye 87 O vv;hoTsvyDeW;dXy;mqv;pun" u xuKl;y;'pcdXy;'v;pu<y=ev;v/;nt" 88 ' R /;Nyxwl;dyodey;"k;itRKy;'Jyepukre tIqev;ytnev;pgoev;.vn;'g,e 89 R m'@p'k;ryeKTy;cturmudm%m( u p[;gudKp[v,'p<y'p;[ m%v;v/;nt" 90 u u ' gomyen;nul;y;'.m;v;StIyRvkx;n( U w tNm?yepvRtky;ik.pvRt;Nvtm( 91 ' ' /;Ny{o,she,.veirrhom" m?ym"p'cxtk"kni]."xtw" 92 memRh;v[IihmyStum?yesv,Rv=]ys'yt"Sy;t( u O u mUNR yvSq;nmq;'bre,k;y|Tvnekcpunij;g[" 93 w cTv;r'g;,cr;jt;nnt'b.;g;apr;jt;SSyu" pUv,mu_;flvj[y_oy;Myengomedkpr;gw" 94 Re u p;g;TmtnIlrw"s*Myenvw@ykpupr;gw" U R I%'@%'@r.t"p[v;lwlt;Nvtom*_kp[Str;!" 95 R b[;qv,u.gv;Npur;ridRv;kroPy]ihr<my"Sy;t( R tqe=vx;vOtkdrStu`todkp[v,oidx;su 96 u ' O 288 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] xu.;[ br;<y'b/r;vlSy;t( pUv,pIt;ncd=,en ' u Re v;s;'sp;dqkbur;,r_;ncwvorto`n;n 97 R r*Py;Nmhe{p[m%;'Stq;*s'Sq;Pylok;/ptINKrme, ' u n;n;vn;lIcsm'tt"Sy;NmnormMm;Lyvlepn'c 98 vt;nkcoprp'cv,RmMl;npup;.r,'st'c Tq'nveXy;mrxwlmg[mroStuvk.grINKrme, 99 ' e turIy.;genctuidRxcs'Sq;pyeTpupvlepn;!m( ' pUv,m'drmnekflwyu_k;menk;'cnmyenvr;jm;nm( 100 Re y;Myeng'/mdnovnvexnIyogo/Ums'cymy"kl/*tv;' hwmnyDpitn;`Otm;nsenvS]e,r;jtvnwss'yt"Sy;t( 101 e u p;l;clmneksug/pups*v,RpPplihr<myh'syu_m( ' a;k;rye{jtpupvnentS];Nvt'd/stodsrStq;g[e 102 s'Sq;Pyt'vpulxwlmqore,xwlsp;Rmpm;Wmy'svS]m( ' u pupwhemv$p;dpxe%r'tm;k;ryeTknkktvr;jm;nm( 103 u m;=Ik.{srs;cvnent{*Pye,.;survt;nyutv/;y ' homtu.Rrqvedpur;,vd;|trn'crt;it.ij{" 104 w 'e w pUv,hStmtm]v/;yk@k;yRStlwyv`OtnsmTkx Re ' R e w r;]*cj;grmnutgItpwr;v;hn'ckqy;mxloy;n;m( 105 Tv'svRdvg,/;mn/evmSmd(ghvmrpvRtn;xy;xu e Oe =emv/TSvkx;'itmnum;'cs'pjt"prm._mt;my;ih 106 ' U Tvmev.gv;nIxob[;v,uidRv;kr" mUt;Rmtmy'bIjmt"p;ihsn;tn 107 UR ySm;v'lokp;l;n;'vmUtm'idrm( Re {;idTyvsUn;'ctSm;Cz;Nt'pyCzme 108 [ ySm;dxUNymmrwn;RrI.xrStv tSm;Nm;mur;mum;u"%s's;rs;gr;t( 109 Evm>yCyRtmmdr'c;.pUjyet( ' e' ' ySm;w]rqenTv'.{;encpvRt 110 xo.semdr=p[mtStuikro.v ' ySm;U@;m,j|bIpeTv'g/m;dn 111 U ' 289 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION g'/vRg,xo.;v;'Stt"kitRd!;Stume RO ySm;v'ktm;lenvw.;[ jenvnenc 112 u ihr<my;Xmxo.;v;'StSm;Tpui/[v;Stume Ru rw"k.yRSm;Ts;v]e,vnenc 113 sup;Rr;jsenTymt"Ir=y;Stume Evm;m'}yt;Nsv;RNp[.;tevmlepn" 114 u ;Tv;tugrved;Nm?ym'pvRtom' u vk.pvRt;n(d;TvG>y"mxonOp 115 g;vodey;tuv|xdqv;dxp;qRv x_t"sc;*v;p'cd;dx_m;n( 116 Ek;pgurvedy;kpl;qpySvnI e pvRt;n;mxeW;,;meWEvv/"SmOt" 117 tEvpUjnem];StEvopSkr;"SmOt;" ' g[h;,;'lokp;l;n;'b;dIn;'csvRt" 18 [ Svm'],vsveWhom"xwlWp#te e w Ru eu pv;sI.veTymx_*n_myte 119 v/;n'svRxl;n;'mx",up;qRv w d;neWcvyem];"pvRtWyq;flm( 120 u w ' eu a'byt"p[o_m'p;[ ,;"p[kitRt;" [ a;v'it.Ut;njgdenv/Rte 121 amevytol+mIrmevjn;dRn" /;NypvRtpe,p;ihtSm;gom 122 anenv/n;yStud;;Nymy'grm( mNv'trxt's;g[dvlokmhIyte 123 'e aPsrog,g'/vwr;k,envr;jt" R R vm;nenidv"pOm;y;itnOpsm 124 kmR=yer;jr;Jym;otIhns'xy" aq;t"s'pv+y;mlv,;clmumm( 125 [ yTp[d;n;rolokm;oitxvs'ytm( u m"Wo@x{o,w"ktRVyolv,;cl" 126 290 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] m?ymtd/enctu.Rr/mSSmOt" R vhInoyq;x_{o,;dUvck;ryet( 127 | ctuq;|xnvk.pvRt;Nk;ryeTpOqk e v/;n'pvvTky;Rdb;dIn;'csvRd; 128 U R ( [ temmy'svRlokp;lnvexnm( sr;'svnvO=;idt;Ny;nvexyet( 129 ky;R;grm];pd;nm'];bo/t s*.;Gyrss'y_oytoy'lv,ers" 130 u td;TmkTvencm;'p;;p'ngom ySm;dNyers;"svenoTk$;lv,'vn; 131 R ip[yxvyonRTy'tSm;Cz;'itp[do.v v,udhsmutoySm;d;roGyv/Rn" 132 e U tSm;TpvRtpe,p;ihs's;rs;gr;t( anenv/n;yStud;Llv,pvRtm( 133 m;lokvseTkLp'ttoy;itpr;'gitm( at"pr'pv+y;mgu@pvRtmumm( 134 [ yTp[d;n;r"Svg|p;[ oitsurpUjt" modx..;Rrm?ym"p'c.mRt" 135 w R i]..;Rr"kn"Sy;d/en;Lpvv;n( w R td;m'],'pj;'hmvO=;Nsur;cRn' 136 U w vk.pvRt;'StTsr;'svndevt;" hom'j;gr,'tLlokp;l;/v;snm( 137 /;NypvRtvTky;Ridm'm]mudIryet( ' yq;devWv;Tm;p[vroy'jn;dRn" 138 eu s;mvedStuvd;n;'mh;devStuyogn;' e p[,v"svRm];,;'n;rI,;'p;vRtIyq; 139 ' tq;rs;n;'pvr"sdwv=rsomt" [ e u mmtSm;Tpr;'l+mI'dd;tug@pvRt" 140 u ySm;Ts*.;Gyd;yNy;/;mTv'g@pvRt u nmRt;s'p;vRTy;tSm;Nm;'p;ihsvRd; 141 291 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION anenv/n;yStud;d(g@my'grm( u s'pJym;nog'/vwg*RrIlokmhIyte 142 U R pun"kLpxt;'tcsIp;/po.vet( e a;yur;roGys'p"x]u.;pr;jt" 143 aqp;phr'v+yesv,;Rclmumm( u ySyp[d;n;vn'vr'cy;'itm;nv;" 144 w ' m"pls;hom?ym"p'c."xtw" td/en;/mStdLpvopm;nv" 145 R d;dekpl;dUd?v|yq;x_vmTsr" ( /;NypvRtvTsv|vd?y;{;jsm 146 vk.xwl;'StATvG>y"p[itp;dyet( nmStesvRbIj;yb[g.;Ryvwnm" 147 ySm;dn'tfldStSm;Tp;ihxloy ySm;derpTy'Tv'ySm;Tpu]ojgTpte" 148 hempvRtpe,tSm;Tp;ihngom anenv/n;yStud;TknkpvRtm( 149 sy;itprm'blokm;n'dk;rkm( [ t]kLpxt'itetoy;itpr;'gitm( 150 aq;t"s'pv+y;mitlxwlv/;nt" [ ' yTp[d;n;roy;itv,ulokmnumm( 151 modx.{o,wm?ym"p'c."SmOt" R i]."knor;je{itlxwl"p[kitRt" 152 ' pUvv;pr'sv|vk.pvRt;idkm( R d;nm']pv+y;myq;cnOppugv 153 '[ ' ySm;Nm/uv/ev,odehSvedsmuv;" R itl;"kx;m;W;tSm;Cz;'itp[do.v 154 hVykVyeWySm;itl;Evihr=,m( u l+mI'ckxwl{itl;clnmoStute 155 'e Ty;m'}ycyod;l;clmnumm( svw,v'pd'y;itpunr;vOdul.m( 156 R 292 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] k;p;RspvRtwvv'x;rwrhom" dx.mR?ym"p[o_"kn"p'c.mRt" 157 .;re,;Lp/nod;ix;#vvjRt" /;NypvRtvTsvRm;s;'r;jsm 158 p[.;t;y;'cxvRy;|d;iddmudIryet( Tvmev;vr,'ySm;Llok;n;mhsvRd; 159 k;p;Rs;{enmStSm;d`*`?v'sno.v itk;p;Rsxwl{yod;CzvRsn/* 160 'e ' ' {lokvseTkLp'ttor;j;.veidh aq;t"s'pv+y;m`Ot;clmnumm( 161 [ tejomy'`tp<y'mh;p;tkn;xnm( O'u v'xTy;`Otk.;n;mum"Sy;d(`t;cl" 162 O dx.mR?ym"p[o_"p'c.STv/m"SmOt" aLpvopkvIRt;>y;mhv/;nt" 163 vkM.pvRt;'Sttu.;RgnkLpyet( e x;lt'@lp;];,k.oprnvexyet( 164 k;ryeTs'ht;nu;Nyq;xo.'v/;nt" veyeCzKlv;so.r=ud@fl;idk" 165 ' /;NypvRtvTs'vv/;nmhp#te | a/v;snpUvihtomsur;cRnm( 166 | p[.;t;y;'cxvRy;|grvevnvedyet( u vk.pvRt;'StTvG>y"x;'tm;ns" 167 s'yog;d(`tmuTp'ySm;dmOttejs O tSm;d(`t;cRvR;Tm;p[Iyt;m]x'kr 168 O ySm;ejomy'b`OtcvVyvSqtm( [ e w `OtpvRtpe,tSm;"p;ih.U/r 169 anenv/n;d;d(`t;clmnumm( O mh;p;tkyu_oplokm;y;itx;'.vm( 170 h'ss;rsyu_nk'k,Ij;lm;ln; vm;nen;Psro.sv;/rwvt" 171 RO 293 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vcreTptO."s;/|y;vd;.Uts'Plvm( aq;t" s'pv+y;mr;clmnumm( 172 [ mu_;flshe,pvRtSSy;dnum" m?ym"p'cxitkS]xten;/m"SmOt" 173 ctuq;|xnvk.pvRt;"Syu"smNtt" e pUv,vj[gomedd=,en{nIlk" 174 Re w R 'e puyr;gwyt"k;yoRvg|/m;dn" Ru vw@yv&mw"p;Ts'movpul;cl" 175 U R pr;gw"ss*v,wre,;pvNyset( R /;NypvRtvTsvRm];pprkLpyet( 176 td;v;hn'Tv;vO=;Ndev;'k;'cn;n( pUjyeTpupgN/;w"p[.;teSy;isjRnm( 177 pUvvd(gATvG>ym'm]mudIryet( R u ' yq;devg,;"svesvRrevvSqt;" 178 R Tv'crmyonTymt"p;ihmh;cl ySm;{p[d;nentuimeitjn;dRn" 179 pUj;m']p[s;dentSm;"p;ihpvRt anenv/n;yStud;{my'grm( 180 sy;itvw,v'lokmmrerpUjt" y;vTkLpxt's;g[vse]nr;/p 181 ' p;roGygu,opet"sIp;/po.vet( b[hTy;idkk'cd];mu];qv;tm( 182 tTsv|n;xm;y;itgrvRj;[ htoyq; aq;t"s'pv+y;mr*Py;clmnumm( 183 [ yTp[d;n;roy;itsomloknrom dx."pls;hwmorjt;cl" 184 p'c.mR?ym"p[o_Std/en;/m"SmOt" R ax_ov'xted(?v|k;ryeCz_t"sd; 185 vk.pvRt;'SturIy;'xnkLpyet( e pUvv{;jt;n(ky;RNm'dr;dINv/;nt" 186 R 294 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kl/*tmy;'StLlokx;n(k;ryedb/" ( u b[v<vkv;Nk;yoRnt'bo]ihr<my" 187 r;jt'Sy;dNyeW;'pvRt;'n;ck;'cnm( xeWcpUvvTky;Romj;gr,;idkm( 188 ' R d;Tp[.;tetgrver*PypvRtm( u u vk.xwl;nOTvG>y"pUJyvS]v.UW,w" 189 m'm]p#Nd;.Rp;,vRmTsr" '' pt,;'vLl.'ySm;idNdov;RxkrSyc 190 ' rjt'p;ihtSm;"xoks's;rs;gr;t( Tq'nveXyyod;{jt;clmumm( 191 gv;myuts;hflm;oitm;nv" somloksg'/vw"kr;Psrs;'g,w" 192 R pUJym;novsei;Ny;vd;.Uts'Plvm( aq;t"s'pv+y;mxkr;clmumm( 193 [ ySyp[d;n;i<vk{;Stuy'itsvRd; a."xkr;.;rwm"Sy;Nmh;cl" 194 ctu.Rm?ym"p[o_o.;r;>y;m/m"SmOt" R .;re,c;R.;re,ky;R"SvLpvv;n( 195 vk.pvRt;Nky;RrIy;'xnm;nv" u e /;NypvRtvTsv|hm;'brsusytm( 196 w ' u meroprt"Sq;Py'hmt]t]ym( w ' m'd;r"p;rj;ttOtIy"kLpp;dp" 197 Etd(v=]y'mRsvevpnvexyet( O U R hrc'dns't;n*pUvpm.;gyo" 198 R nveXy*svRxlWvxeW;Czkr;cle w eu m'drek;mdevStupTyGvK]"sd;.vet( 199 [ g'/m;dn'gt/nd"Sy;dudm%" eu u p[;m%ovedmURStuhs"Sy;ipul;cle 200 u ' hwmI.veTsup;etsr.Id=,;mu%I Ru u /;NypvRtvTsvRm;v;hnm%;idkm( 201 295 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv;qgurved;Nm?ym'pvRtomm( ATvG>ytur"xwl;nm;Nm'];nudIryet( 202 s*.;Gy;mOts;roy'prm"xkr;cl" tSm;d;n'dk;rITv'.vxwl{svRd; 203 'e amOtpbt;'ytpitt;.uvxIkr;" ' eu dev;n;'tTsmuTqSTv'p;ihn"xkr;cl 204 mno.v/num?y;dut;xkr;pun" R U tNmyosmh;xwlp;ihs's;rs;gr;t( 205 yod;Czkr;xwlmnenv/n;nr" svRp;pvnmu_"p[y;itb[m'idrm( 206 R c'{sUyptIk;xm/;nujIv." R[ shwvy;nmuetov,up.oidv 207 [ tt"kLpxt;'ttsIp;/po.vet( eu a;yur;roGys'poy;vNm;yut]ym( 208 .ojn'x_t"ky;RTsvRxlvmTsr" w e Svy'c;=;rlv,mXnIy;dnuDy; 209 pvRtopSkr;Nsv;RNp[;pyedb;[ ,;lym( ( EtesvRm;:y;t'xld;nmnumm( 210 w ydNy{octet>y'tNm;'pCzSvp;qRv u O .Imv;c .gvN.vs's;rs;gro;rk;rkm( 211 k'cd(vtsm;c+vSvg;RroGyflp[dm( [' pulSTyv;c s*r/m|pv+y;mn;;kLy;,smIm( 212 [ vxoksmI'tOtIy;'flsmIm( xkr;smI'ky;Rq;kmlsmIm( 213 m'd;rsmI'WI'smI'x.smIm( u sv;R"pu<yfl;"p[o_;"sv;RdviWRpjt;" 214 e U v/;nm;s;'v+y;myq;vdnupvx" U R yd;tuxKlsMy;m;idTySyidn'.vet( 215 u 296 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s;tukLy;,nIn;mvjy;cngte p[;tgRVyenpys;;n'n;'sm;cret( 216 xuKl;'br/r"pm=tw"prkLpyet( p[;m%odl'm?yetd(v;'ck,Rk;m( 217 u O pup;=t;devxvNyseTsvRt"m;t( R e ' pUv,tpn;yeitm;t|@;yeitvwtt" 218 Re y;Myeidv;kr;yeitv/;]itnwAte R pmev,;yeit.;Skr;yeitc;nle 219 s*MyevktRn;yeitdev;yeTymedle a;d;v'tcm?yecnmoStuprm;Tmne 220 e m']rtSsm>yCyRnmSk;r;'td;ptw" we w xuKlwvS]w"flw.+yw/pm;Ly;nulpnw" 221 R R RU e Sq'@lepjyeKTy;gu@nlv,envw U ttoVy;itm'],vsOJyijpugv;n( 222 e ' x_tStpRyKTy;gu@=Ir`Ot;id." e itlp;]'ihr<y'cb[;,;ynvedyet( 223 Ev'nymTsuPTv;p[;tTq;ym;nv" t;njpovp["shwv`Otp;ysm( 224 w .uKTv;cvedvduiWvw@;lv[tvjRte `Otp;]'sknksodk.nvedyet( 225 ' p[Iyt;m].gv;Nprm;Tm;idv;kr" anenv/n;sv|m;sm;ssm;cret( 226 ttS]yodxem;sg;d;T]yodx vS];l'k;rs'y_;"Sv,Rg;"pySvnI" 227 u ' Ek;mpp[d;vhInovmTsr" nvx;#'kvIRtytomoh;TptTy/" 228 anenv/n;yStuky;RTkLy;,smI' svRp;pvnmu_"sUylokmhIyte 229 R R a;yur;roGymwyRmn'tmhj;yte svRp;phr;ceysvRdvtpUjt; 230 ' w 297 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRdopxmnIsd;kLy;,smI u m;mn'tfld;'yStukLy;,smI' 231 ,oity"p#;pscp;pw"p[mCyte u vxoksmI't+y;mnOpsm 232 y;mupoynr"xoknkd;cidh;Xnute m;`e,itlw;t"p'cMy;'xKlp=t" 233 u t;h;r"sry;d't/;vnpUvkm( R pv;sv[tTv;b[c;rInxSvpet( 234 ' tt"p[.;tTq;yt;njp"xuc" Tv;tuk;'cn'pmk;Ryitp[pjyet( 235 e U krvIre,r_nr_vS]yugnc e yq;vxok.vn'Tvywv;idTysvRd; 236 u tq;vxokt;meSy;v_"p[itjNmc Ev'spUJyW;'t.KTy;s'pjyedij;n( 237 u U ( Svy'sp;[ XygomU]muTq;ytnwTyk" ' s'pJyvp[;Nyengu@p;]smNvtm( 238 U sS]yuGm'p'cb[;,;ynvedyet( atwllv,'.KTv;sMy;'m*ns'yt" 239 u u tt"pur;,v,'kRVy'.itmCzt; U anenv/n;svRm.yorpp=yo" 240 u ky;R;vTpunm;R`xuKlp=SysmI v[t;'tklx'd;Tsuv,Rkml;Nvtm( 241 e xYy;'sopSkr;'d;Tkpl;'cpySvnI' anenv/n;yStuvx;#envjRt" 242 vxoksmI'ky;RTsy;itprm;'gitm( y;vNmsh;,;'s;g[ko$xt'.vet( 243 ' t;vxokm;oitrogd*gRTyvjRt" y'yk;mytek;m'ttp;[ oitpuklm( 244 ' '' nk;m'kteyStuspr'bgCzit [ y"p#CzO,y;;pvxok;:y;'tsmIm( 245 u u 298 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sopI'{lokm;s;ndu"%Ij;yteKvct( aNy;mpp[v+y;mn;;tuflsmIm( 246 y;mupoynr"p;pwvRm_"SvgR.;G.vet( u m;gRxIWex.m;sp'cMy;'nytv[t" 247 R ue WImupoykml'k;ryTv;tuk;'cnm( xkr;s'ytd;d(b;[ ,;yk$u' bne 248 u' p'ck;'cn'Tv;flSywkSy/mRvt( d;d(ik;lvel;y;'.;numpI[ yt;mit 249 Re xKTy;tuvp[;n(spJysMy;'=Ir.ojnm( 'U Tv;ky;RTflTy;g'y;vTSy;T,smI 250 t;mupoy;qv/vdnenvme,tu w temfl'dTv;suv,Rkml;Nvtm( 251 xkr;p;]s'y_vS]m;l;smNvtm( u s'vTsrmnenvv/no.ysmIm( 252 w poyd;Tmx"sUym]mudIryet( R ' .;nurkoRrvb[;sUy"xuohr"xv" 253 R R Im;Nv.;vsuSTv;v,"p[Iyt;mit p[itm;s'csMy;mekkn;mkRyt( 254 e p[itp='flTy;gmetTkvNR sm;cret( v[t;'tvp[mqunpjyeS].UW,w" 255 e 'U xkr;klx'd;empfl;Nvtm( yq;nvfl"k;mSTv_;n;'sd;.vet( 256 tq;n'tfl;v;irStumjNmjNmn e m;mn'tfld;'y"ky;RTflsmIm( 257 .Ut.Vy;'puW;'St;ryedkv'xitm( e y",oitp#;psopkLy;,.;G.vet( 258 svRp;pvxu;Tm;sUylokmhIyte R sur;p;n;idkk'd];mu]cv;tm( 259 tTsv|n;xm;y;ity"ky;RTflsmIm( xkr;smI'v+yetTkLmWn;xnIm( 260 299 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a;yur;roGymwy|yy;n'tpj;yte '[ m;/vSystep=esMy;'nytv[t" 261 p[;t";Tv;itlw"xu."[w xum;Ly;nulpn" e Sq'@lepm;l:ykkmnsk,Rkm( 262 e tSmm"sv]eitg'/pup'nvedyet( Sq;pyeddk.cxkr;p;]s'ytm( 263 u u xuKlvS]wrl'TyxuKlm;Ly;nulpnw" e Sv,Rppsm;yu_m],;nenpUjyet( 264 u 'e vvedmyoySm;v'vdWcp#se eeu Tvmev;mOtsvRSvmt"x;'it'pyCzme 265 [ p'cgVy'tt"pITv;SvpeTp;Rt"=t* s*rsU_jp;Stepr;,v,enc 266 u ahor;]egtep;dMy;'tnwTyk" tTsv|vdvduWb;[ ,;ynvedyet( 267 e e .ojyeCz_tovp[;Nxkr;`Otp;ysw" .ujIt;twllv,'SvymPyqv;Gyt" 268 ' anenv/n;sv|m;sm;ssm;cret( s'vTsr;'txyn'xkr;klx;Nvtm( 269 e svoRpSkrs'y_tqwk;'g;'pySvnIm( u gOhcx_m;Nd;TsmStopSkr;Nvtm( 270 ' she,;qnk;,;'Tv;d;Cztenv; dx.v;Ri].v;Rpnk,knv;pun" 271 w p'Svx_tod;TpUvvNm']p;#nm( R vx;#'nkvIRtkvNR doW;NsmXnute 272 amOtpbtovK];TsUySy;mOtb'dv" ' R smuTpetr<y;'yx;lmu=vStute 273 u R e e xkr;y;rsStSm;id=us;romOt;Tmv;n( ;rvert"pu<y;xkr;hVykVyyo" 274 xkr;smIceyv;jme/flp[d; ' svRdopxmnIpu]p*]vv/RnI 275 u 300 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] y"ky;RTpry;.KTy;spr'bgCzit [ kLpmekvseTSvgettoy;itpr'pdm( 276 R dmn`,oity"Smre;prp#tIhsurrSylok e mitmpcdd;itsopdevrmrpurprpUJytemnIN{w" 277 w e u at"pr'pv+y;mtTkmlsmIm( [ ySy;Ss'kRn;devtuytIhidv;kr" 278 vs't;mlsMy;'s;tog*rsWRp" u w itlp;]ecs*v,|n/;ykml'x.m( 279 u vS]yuGm;vOtTv;g'/pupwrq;cRyt( ' e nmStephSt;ynmStev/r,e 280 idv;krnmSteStup.;krnmoStute [ ttoik;lvel;y;mudk.smNvtm( 281 vp[;yd;Ts'pJyvS]m;Lyv.UW,w" U x_t"kpl;'d;dl'Tyv/;nt" 282 ahor;]egtep;dMy;'.ojyedij;n( ( yq;x_c.ujItvm;'stlvjRt' 283 ' 'w anenv/n;xuKlsMy;'m;sm;sc sv|sm;creKTy;vx;#vvjRt" 284 v[t;'txyn'd;Tsuv,Rkml;Nvtm( 285 e g;p[d;CzKTy;tusv,RSypySvnI" u .;jn;sndIp;dIn(d;id;nupSkr;n( 286 anenv/n;yStuky;RTkmlsmIm( l+mImn't;m>yeitsUylokcmodte 287 R kLpekLpettolok;n(sgTv;pOqkpqk O aPsro."prvOtSttoy;itpr;'git' 288 pXyeidm;'y",uy;Nmutep#.KTy;qmit'dd;it R soPy]l+mImml;mv;Pyg'/vRv;/rlokmeit 289 at"pr'pv+y;msvRp;pp[,;xnIm( [ svRk;mp[d;'p<y;'n;;m'd;rsmI' 290 u m;`Sy;mlp=etpcMy;'l`u.nr" u' u 301 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d'tk;'tt"Tv;WImupvse/" 291 vp[;Ns'pjyTv;tumd;r'p;[ qRyx U ' e tt"p[.;tTq;yTv;;n'pnij;n( 292 u .ojyeCz_t"ky;RNm'd;rksm;k u s*v,|pW'tTphSt'sxo.n' 293 u u p',itlw"Tv;t;m[p;]ep]k hemm'd;rksm.;RSkr;yeitpUvt" 294 u w R nmSk;re,tsUy;RyTymledle e d=,etdk;Rytq;yRM,ecnwAte 295 R pmevd/;ecv;yVyec@.;nve e ' pU,ecort"pUJya;n'd;yeittTprm( 296 k,Rk;y;'cpuW"Sq;Py"sv;RTmnepc xuKlvS]w"sm;ve.+ywm;RLyfl;id." 297 Evm>yCyRtTsv|d;dvdepn" u .ujIt;twllv,'v;Gyt"p[;m%ogOhI 298 ' u anenv/n;sv|sMy;'m;sm;sc ky;RTs'vTsr'y;vix;#vvjRt" 299 Etdevv[t;'ttn/;yklxopr eu go.vR.vt"s;|d;tVy'.itmCzt; 300 U nmom'd;rn;q;ym'd;r.vn;yc Tv'rvet;rySv;Sm;nSm;Ts's;rs;gr;t( 301 anenv/n;yStuky;RNm'd;rsmIm( vp;Pm;ssu%ImTyR"kLp'cidvmodte 302 m;m`*`p$l.IW,?v;'tdIpk;' gCzNs'gs's;rxvRy;|nS%ler" 303 O m'd;rsmImet;mIPst;qRflp[d;' y"p#CzO,y;;psopp;pw"p[mCyte 304 u u aq;Ny;mpv+y;mxo.n;'x.smI' u y;mupoynrorogxok*`;upmCyte 305 [ u pu<ym;yujm;st;njp"xuc" e 302 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v;cyTv;ttovp[;n;r.eCz.smI' 306 kpl;'pjyeKTy;g'/m;Ly;nulpnw" U e nm;msUys.t;mxeW.uvn;ly;' 307 R 'U Tv;mh'x.kLy;,SvxrIrvxuye u aqTv;itlp[Sq't;m[p;]e,s'ytm( 308 u k;'cn'vW.'tS]m;Lygu@;Nvt' O sop/;n'cv;m.;jn;sns'ytm( 309 u flwn;Rn;v/w.+yw"`Otp;yss'yt" R uw d;d(ik;lvel;y;myRm;p[Iyt;mit 310 p'cgVy'cs'p;[ XySvpem;vs'Stre U tt"p[.;tesj;te.KTy;s'tpRydij;n( 311 ' e( anenv/n;d;Nm;sm;ssd;nr" v;ssIvOW.'hmt;'k;'cnov;m( 312 w ' s'vTsr;'txynm=ud@gu@;Nvtm( e ' t;m[p;]eitlp[Sq's*v,|vW.'tq; 313 O d;dvdesv|v;Tm;p[Iyt;mit anenv/n;v;n(ky;R"xu.smIm( 314 tSyIvRml;kR.vNmnjNmn R e aPsrog,g'/vw"pUJym;n"sur;lye 315 R vse,;/po.UTv;y;vd;.Uts'Plvm( kLp;d;vvtI,RsIp;/po.vet( 316 .[,hTy;shSyb[hTy;xtSyc U n;x;y;lmy'p<y;p#tex.smI 317 u u m;'p#",uy;Nmut|pXyeTp[sg;dpdIym;nm( ' soPy]sv;R`vmu_deh"p[;oitv;/rn;ykTvm( 318 y;vTsm;Ssnr"kroity"smI'sv/;nyu_;m( sslok;/pit"me,.UTv;pd'y;itpr'mr;re" 319 u itIp;pur;,epqmesi%'@pkrm;h;TMyeEkv'xo?y;y" 21 [ O u 303 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ;v'xittmo?y;y" .Imv;c .UloRkoq.uvloRk"SvloRkoqmhjRn" tp"sTy'cswtdvlok;"p[kRt;" 1 ee py;Ry,tusveW;m;/pTy'kq'.vet( e R hlokx.pm;yur;roGymevc 2 u' l+mIvpul;b[n(kq'Sy;TsurpUjt pulSTyv;c pur;t;xn"s;|m;tenmhItle 3 a;id"putenvn;x;ysuriW;m( ndRG/eWttStend;nveWshx" 4 u u t;rk"kml;=k;ld'"pr;vsu" ^ vrocnStus;d"p[y;t;Stetd;vsn( 5 ' a't"smu{m;vXysvexmkvt R ax_;ittePym;t;>y;mup=t;" 6 e tt"p[.itvwdv;Nm;nuW;Ns.ujgm;n( O e ' s'pI@cmunINsv;RNp[vx'itpunjRlm( 7 Ev'ygsh;,tevIr;"sp'cc u jldugbl;{;jNpI@y'itjgT]ym( 8 R tt"punrqovim;t;vmr;/p" a;iddex;cr;d'bn/reWvxoyt;m( 9 u ySm;dSmd(iW;'cWxr,'v,;ly" w tSm;v;mwvxoWmeWp[,Iyt;m( 10 t;vUctuStt"xmyxMvrsUdnm( a/mREWdev{s;grSyvn;xnm( 11 'e ySm;Ivnk;ySymht"s'=yo.vet( tSm;dup;ymNy'tsm;ypurdr 12 u ' ySyyojnm;]epjIvko$xt;nc nvs'itsuskq'n;xmhRit 13 e Evmu_"sur{Stuo/s'r_locn" 'e 304 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v;cedvcoroW;dmr;vm;t* 14 ' n/m;R/mRsyog'p;[ uvTymr;"Kvct( ' ' .v't*tuvxeW,mh;Tm;n*citt" 15 e mm;D;nt;ySm;Nm;tensm'Tvy; munv[tpro.UTv;prgOklevrm( 16 ' /m;Rqx;S]riht;'yon'pitv.;vso R [ tSm;deknvpuW;munpe,m;nuWe 17 m;tensm'loktvjNm.vyit yd;tum;nuWTvepTvy;g'@WxoiWt" 18 U .vyTyud/vRtd;devTvm;PSys e tI'{x;p;Tpitt*tT=,;*mhItle 19 av;v't*dehck.;Nmtto.vt( e m];v,yovIRy;Rs;Tmjo.vt( 20 ttogSTyg[tp;b.Uvmunsm" aSm;d(.;[ tu"svw.;[ t;vsSy;nujomun" 21 .Imv;c kq'cm];v,*ptr;vSyt*SmOt* jNmk.;dgSTySyyq;.Ud;/un; 22 pulSTyv;c pur;pur;,puW"kd;c'/m;dne .UTv;/mRstov,uc;rvpultp" 23 u ' tps;c;Sy.Itenv;qepi[e Wt;vu.* R x,m;/v;n'g;vPsrog,s'yt* 24 u yd;cgItv;en.;vh;v;idn;hr" nk;mm;/v;>y;'cmoh'ntmxKyt 25 eu td;k;mm/uS]I,;'vW;dm.j," s'=o.;yttSteW;mUdex;r;g[j" 26 n;rImuTp;dy;m;s]wloKySy;pmoihnIm( s'moiht;Sty;dev;St*tucvsur;vu.* 27 w aPsr;,;'sm='ihdev;n;mb[vIr" 305 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vRxIitcn;eylok:y;it'gmyit 28 ' tt"k;mym;nenm]e,;ytovRxI p[o_;m;'rmySveitv;!mTyb[vIs; 29 gCz'tItutt"sUylokm'dIvre=,; R v,envOt;p;cn'tm.;Wt 30 m]e,;h'vt;pUvmmsUy"pit"p[.o O | R v;cv,'mys'NySygMyt;m( 31 gt;y;'v;!mTyukKv;m]"x;pmd;dq awvm;nuWlokgCzsomsut;Tmjm( 32 e .jSveitytomQy;/mREWTvy;t" jlk.ttovIy|m]e,v,enc 33 e p[=mqs'j;t*;vevmunsm* nmn;RmnOp"S]I."pur;UtmdIVyt 34 td'tre>y;jg;mvsob[s'.v" tSypUj;mkv;R,xx;psmunnOpm( 35 ' R vdehSTv'.vSveitxSten;Pys*mun" aNyoNyx;p;du.yovRxrIrettjsI 36 ue jGmtuXx;pn;x;yb[;,'jgt"pitm( aqb[sm;dex;Llocnevvsm" 37 nmeW;"Syulok;n;'ti;m;yp;qRv vsoPy.vSmlk.cpUvvt( 38 e R ttoj;ttuv;R"s;=sU]km'@lu" agSTyitx;'t;Tm;b.UvAiWsm" 39 mlySywkdextv%;nsv/;nt" eu w s.;yR"s'vtovp[Stpksdkrm( 40 O w uu tt"k;lenmht;t;rk;idnpI@tm( jgI+yskopenpItv;Nv,;lym( 41 ttoSyvrd;Ssveb.Uv"x'kr;dy" R u b[;v,u.gv;n(vrd;n;yjGmtu" 42 vr'v,I.{'ty;.Io]vwmne O e u 306 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] agSTyv;c y;vd(bsh;,;'pcv'xitko$y" 43 [ ' vwm;nko.vy;md=,;'brvTmRn mim;nody;Tky;R"kTpUjn'mm 44 sslok;/pit"py;Ry,.vyit e ySTv;m'pkretm;;prktRyt( 45 u u e scwvpu<yt;'y;tuvrEWvOtomy; ;'y]kry'itp'@pUvt._t" 46 e |u teW;'ptOg,;Ssvemy;shidvSqt;" R EtTk;l'vsy'itEWEvvromm 47 EvmSTvittePyuKTv;jGmudv;yq;gtm( Re tSm;d`R"p[d;tVyogSTy;ysd;bu/" 48 w .Imv;c kqm`Rpd;n'cktRVy'tSyvwmn" [ ue v/;n'ydgSTySypUjnetdSvme 49 pulSTyv;c p[TyUWsmyev;Nky;RdSyodyenx ;n'xKlitlwStCzKlm;Ly;'brogOhI 50 u Sq;pyedv[,k.m;LyvS]v.UiWtm( ' ' p'crsm;yu_`tp;]e,s'ytm( 51 O u a'gm;]'pW'tqwvsuv,Rm?y;ytb;d'@m( u u ctu.jk.mu%n/;y/;Ny;ns;cls'yt;n 52 Ru ' e u sk;'Syp;];=txuKlyu_m],d;d(ijpugv;y 'e ' T=Pyk.oprdI`Rb;mnNycet;ymidm%Sqm( 53 u et;'cd;idx_rStr*Pyw"%urhmmu%I'svTs;' w Re /ennr"=IrvtI'p,MyGvS]`'$;.r;,;'ij;y 54 'u [ a;sr;];dudyenp;Syd;tVymetTskl'nre, O y;vTsm;Ssdx;qv;Syurqo(vmPy]vd'itkct( 55 R k;xpupp[tIk;xam;ts'.v m];v,yo"pu]k.yonenmoStute 56 307 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[TyBd'cflTy;gmevkvsIdit ' R hom'Tv;tt"p;tRyNe m;nv"flm( 57 anenv/n;yStupm;n`|nvedyet( u m'lokmv;oitp;roGyflp[dm( 58 itIyen.uvloRkSvloRkctt"prm( swvlok;n;oits;`;RNy"p[yCzit 59 itp#it,oityoihsMykcrtmgSTysmcRncpXyet( ' mitmpcdd;itsopv,o.Rvngt"prpUJytemr*`w" 60 .Imv;c s*.;Gy;roGyfldmm]=yk;rkm( .u_mu_p[dytNmebi[U hmh;mte 61 ' pulSTyv;c ydum;y;pur;devv;c;'/ksUdn" kq;suspv;su/My;Rsllt;suc 62 '[ O u tidd;nI'pv+y;m.u_mu_flp[dm( [ g*yuv;c R d"x;poihs;v}y;m'l+Mywsrr 63 ue yq;l+mIp[/;nTvmh'y;mtq;vd x'krv;c xu,v;viht;devtqwv;NyTSvy'tm( 64 u nr;,;mqn;rI,;m;r;/nmnumm( n.Syev;qvwx;%ep<yem;gRxrSyq 65 u xuKlp=ettIy;y;';t"sg*rsWRp" O w gorocn'sgomU]goduG/'c`Ottq; 66 ' ' d/c'dns'm'll;$eitlkNyset( s*.;Gy;roGySm;Tsd;cllt;ip[ym( 67 p[itp='ttIy;y;'pm;Nv;psuv;snI O u /;rye{_vS];,ksm;nst;nc 68 u v/v;xuKlvS]'vTvekmevih/;ryet( w km;rIxuKlsU+mecprd?y;uv;ssI 69 308 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] devI'cp'cgVyentt"=Ire,kvl' ;pyeNm/un;tTpupg'/odkntu 70 pUjyeCzKlpupwStuflwn;Rn;v/wrp /;Nyl;j;idlv,gu@=Ir`Ot;Nvtw" 71 xuKl;=titlwrc;Rk;y;Rdvsd;Tvy; e p;dyorcRnky;RTp[itp='vr;nne 72 ' vrd;ywnm" p;d*tq;guLf*ywnm" axok;ywnmoj'`p;vRTywj;nunItq; 73 e m;'gLyk;r<ywv;mdeVywtq;k$m( podr;ywj#r'nm"k#ywnm" 74 kr*s*.;Gyd;yNywb;csum%yw u mu%dpRvn;xNywSmrd;ywSmt'pn" 75 ' u g*ywnmStq;n;s;muTpl;ywclocne R tuwll;$mlkk;Ty;yNywnm"xr" 76 nmogoYywnm"puwnm"k;'Tywnm"yw R r'.;ywllt;ywcv;mdeVywnmonm" 77 Ev'spJyv/vdg[t" pm;l%et( 'U p]w"Wo@x.yu_me,vsk,Rkm( 78 R w pUv,vNyse*rImp,;|ctt"prm( Re .v;nI'd=,et&{;,I'ctt"prm( 79 vNyseTpme.;ges*My;'mdnv;snIm( v;yVyep;$l;mug;[ mure,tq;m;m( 80 s;?y;'pQy;'tq;s*My;'mgl;'kmd;'stIm( ' .{;'cm?yesSq;Pyllt;'k,Rkopr 81 ' ksmr=t;v;RnmSk;re,vNyset( u w gItm'gl`oW'ck;ryTv;suv;snIm( 82 pUjye{_v;so.Ir_m;Ly;nulpnw" e s'dr;ncU,ct;s;'xrsp;tyet( 83 U' | s'drkkm;nmtIveytStt" U ' ' ' tqopde;rmppUjyetogum( 84 309 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION npUJytegyR]sv;RSt];fl;"y;" u jPywpUjye*rImuTplwrstw"sd; 85 b'/jIvw"ip[ypJy;k;itRkm;syt" u eU j;tIpupwm;Rgxrep*WepItw"kr$k" 86 R ' kd"kmdpupwdevI'm;`eppUjyet( w u s'dv;re,j;Ty;v;f;LgunPe ycRyr" 87 u e cw]tmLlk;xokvx;%eg/p;$lw" eu Rw ' Jyekmlm'd;rwr;W;!ecjl;'bj" 88 e u w m'd;rwrqm;lTy;;v,epjyeTsd; U gomU]gomy'=Ir'd/sipR"kxodkm( 89 ' bLvp];kksm;'bjgo'gv;rc u u p'cgVy'cbLv'cp[;xyeTmx"sd; 90 Et;{pd;d*tup;[ xn'smud;tm( p[itp='cmqunttIy;y;'vr;nne 91 'O .ojyTv;cRyKTy;vS]m;Ly;nulpnw" e e pus"pIt;'bred;t(S]y;"k*xeyv;ssI 92 ' np;vjIrlv,m=ud@gu@;Nvtm( ' S]ywd;Tfl'ps"suv,oRTpls'ytm( 93 'u u yq;ndevdevSTv;'sprTyJygCzit ' tq;m;mur;xeWdu"%s's;rs;gr;t( 94 kmd;vml;n'd;.v;nIvsu/;xv; u llt;kml;g*rIstIrM.;qp;vRtI 95 n.Sy;idWum;seWpI[ yt;mTyudIryet( u v[t;'txyn'd;Tsuv,Rkml;Nvtm( 96 e mqun;nctuvRxd(;dx;qsmcRyt( e a;v;qv;.Uytum;Rsqv;cRyt( 97 e e pUvdTv;qgurvep;dNy;n(smcRyt( | e _;nNttOtIywW;sd;n'tflp[d; 98 svRp;phr;devIs*.;Gy;roGyv/RnI ncwnvx;#enkd;cdpl'`yet( 99 ' 310 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] nrov;yidv;n;rIsopv;sv[tcret( ' g.R,IsUitk;n_km;rIv;qrog,I 100 yd;xu;td;Nyenk;ryeTp[yt;Svym( m;mn'tfld;'yStOtIy;'sm;cret( 101 kLpko$xt's;g[xvlokmhIyte ' vhInopkvIRty;vWRmpoW,m( 102 u pupm']v/;nesoptTflm;uy;t( n;rIv;ktey;tua;Tmn"xu.mCztI 103 jNmp*Wm;oitg*yRnghk;rtm( u [ itp#it,oitv;yTq'grtny;v[tm'{loks'Sq" 104 mitmpcdd;ityopdevrmrv/Ujnkrw"spUJy" w aNy;mpp[v+y;mtOtIy;'p;pn;xnIm( 105 rskLy;,nImet;'pr;kLp.v;vdu" u m;`em;stusp;[ PytOtIy;'xKlp=t" 106 ' u p[;tg|/npys;itlw";n'sm;cret( e ;pyeNm/un;devI'tqwv=rsentu 107 e u g'/odkncpun"pUjn'kkmntu e d=,;'g;ns'pJyttov;m;npUjyet( 108 U llt;ywpd'dVywv;mguLf*ttocRyt( e e j'`j;nutq;x;'Tywtqwvo'ywnm" 109 e md;ls;ywck$mml;ywtqodrm( Stn*mdnv;sNywkmd;ywck/r;m( 110 u .uj.j;g[m;/Vywkml;yws%Smte ' 'u ' u .[ll;$'c{;<ywxkr;ywtq;lk 111 U ' mdn;ywll;$'tmohn;ywpn.[v* u u Ru ne]c{;/R/;r<ywtwcvdn'pn" 112 e ' u u Tki#Nywnm"k#mmOt;ywnmStnum( r'.;ywcmh;b;vxok;ywnm"kr* 113 dy'mNmq;;ywp;$l;ywtqodr' k$'srtv;sNywtqop'kjyw 114 u 311 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION j;nuj`nmog*ywgLf*x;'Tywtq;cRyt( ' e R u e /r;/r;ywp;d*tuvk;ywnm"xr" 115 nmo.v;Nywk;mNywv;sudVywjgCz^yw e a;n'dd;ywnd;yws.{;ywnmonm" 116 ' u Ev'spJyv/vd(ijd;'pTymcRyt( 'U e .ojyv;tq;enm/ur,vmTsr" 117 e smodkv;rk.xKl;'bryugy' ' u dv;suv,Rkml'g/m;Lywrq;cRyt( 118 ' e p[Iyt;m]kmd;gO Iy;Llv,v[tm( u anenv/ndevI'm;sm;ssd;cRyt( 119 e lv,'vjRyNe m;`ef;Lguncgu@pn" e 'u nvnIt'tq;cw]vJy|m/ucm;/ve 120 e p;nIy'Jyem;settq;W;!ecjIrk u ;v,evjRyT=Ir'd/.;{pdetq; 121 e `Otm;yujtdUjvJy|cm;=k e Re /;Ny;km;gRxIWetp*WevJy;Rcxkr; 122 Ru v[t;'tkrkp,mtW;'m;sm;sc e U R ee d;ik;lvel;y;'.+yp;]e,s'yt' 123 u l@@k;Ssevk;wvs'y;vmqpUrk; n;rk;`OtpU,;RppU,;Rcn'idk 124 =Irx;kcd?y'p'@x;ktqwvc m;`;d*mxod;det;nkrkopr 125 kmd;m;/vIr'.;su.{;cxv;jy; u llt;kml;n'g;m'gl;ritl;ls; 126 m;Nm;`;idm;seWpI[ yt;mitktRyt( u e svR]p'cgVy'cp[;xn'smud;t' 127 pv;sI.veTymx_*n_myte ky;Rdvmd'n;rIrskLy;,nIv[t' 128 e punm;R`cs'p;[ exkr;klxopr e 'Tv;tuk;'cnI'g*rI'pcrsmNvt;' 129 ' 312 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Svky;'gm;]'cs;=sU]km'@lu' u ctu.j;m'dyt;'stne]p$;vOt;' 130 Ru u u tomquncvsuv,RSyst;'br' ' w svS]'.;jn'd;v;nIp[Iyt;mit 131 anenv/n;ySturskLy;,nIv[t' ky;RsvRp;pe>yStT=,;devmuCyte 132 .v;n;'csh'tndu"%Ij;yteKvct( u aomshe,yTfl'tdv;uy;t( 133 n;rIv;ktey;tukm;rIv;vr;nne v/v;cvr;kv;s;ptTfl.;gnI 134 s*.;Gy;roGys'p;g*rIlokmhIyte itp#ityTq'y",oitp[sg;t( ' sklkluWmu_"p;vRtIlokmeit 135 mitmpcv/eyonr;,;'ip[y;q| vbu/pitjn;n;'lokg"Sy;dmo`" tqwv;Ny;'pv+y;mtOtIy;'p;pn;xnIm( 136 [ n;;clokv:y;t;mg[;n'dkrImm;' yd;xuKltOtIy;y;mW;!=|.veTKvct( 137 b[=|v;qcm`;hStomUlmq;pv; d.Rg/odk";n'td;sMyKsm;cret( 138 ' xuKlm;Ly;'br/r"xuKlg'/;nulpn" e .v;nImcRyKTy;xuKlpupw"sug/." 139 e ' mh;devcsklmupv'mh;sne ' v;sudVywnm"p;d*x'kr;ywnmohre" 140 e j'`xokvn;xNywm;nd;ywnm"p[.o" e r'.;ywpjyedxv;ycpn;kne 141 U U a;n'idNywk$'dVy;"xUlnXxUlp;,ye e m;/Vywctq;n;.mqx'.o.Rv;yvw 142 Stn*c;n'dk;r<ywxkrSyed/;r,e ' 'u Tki#Nywnm"k#nIlk#;yvwhre" 143 ' 313 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kr;vuTpl/;r<yw{;yjgt"p[.o b;cprr'.<ywnTyp[It;yvwhre" 144 O deVy;mu%vl;sNywvW.;ypunvR.o" ' O Smt'cSmr,Iy;ywvvK];yvwv.o" 145 ne]md;rv;sNywv/;ei]xUln" e ' .[v*nOTyip[y;ywcx'.ovwp;xxUlne 146 u R deVy;ll;$m'{;<ywvWv;h;yvwv.o" O Sv;h;ywmk$dVy;m.og'g;/r;yvw 147 'e vk;y*v.uj*vp;dmu%*xv* p[svrd*v'dp;vRtIprmer* 148 e Ev'spJyv/vdg[t"xvyo"pun" 'U poTpl;nrjs;n;n;v,enk;ryet( 149 R x'%csk$kSvStkx.k;rkm( u y;v't"p;'svSt]rjs" pitt;.uv 150 t;vWRsh;,xvlokmhIyte cTv;r`Otp;];,sihr<y;nx_t" 151 dTv;ij;ykrkmudknsmNvtm( p[itp='ctum;Rsy;vdet;vedyet( 152 ' ttStucturom;s;NpUvvTkrkopr R cTv;r`Otp;];,itlp;];<y'ntr' 153 ' g'/odkppv;rc'dn'kkmodk u apKv'd/duG/'cgo'godkmevc 154 aBdodktq;v;rkcU,;RNvt'pn" u xIrsll'cvyvcU,oRdkpn" 155 w u itlodkcs'p;[ XySvpeNm;gRxr;idWu m;seWp=ity'p;[ xn'smud;tm( 156 u svR]xuKlpup;,p[xSt;nsd;cRne d;nk;lecsvR]m']metmudIryet( 157 g*rImepI[ yt;'nTym`n;x;ym'gl; s*.;Gy;y;Stullt;.v;nIsvRsye 158 314 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s'vTsr;'tlv,'g@kkms'ytm( e u u c'dnenyutk.shSv,;|bjnc 159 ' ' u e m;y;"p[Ityehmtiid=uflwytm( w ' Ru s;Str;vr,;'xYy;'sv;m;'nvedyet( 160 spIk;yvp[;yg*rImepI[ yt;mit a;Tm;n'dkrI'n;mp[;uy;Ts'pd'nr" 161 a;yur;n'ds'ponKvcCzokm;uy;t( n;rIv;ktey;tukm;rIv/v;tq; 162 s;ptTflm;oitdeVynughl;lt; [ p[itp=mupoywvm];cRnv/;nt" 163 ' ' {;,;'lokm;oitpunr;vOdul.m( R m;'y",uy;Ty';vye;p._t" 164 xloksgTv;tupJytekLps'Sqt" U x'krv;c Ev'v/;.vitce;rIv[tpr;y,; 165 s;v]Ituvr;ks;tSy;"x;pStukx" nk;c,n;c;StytS]wloKysudrI 166 ' s;pUvSy;pvNd(y;cl+mIvR,upitg[h;t( R [ my;pUvtv;q;Ryd=yDStun;xt" 167 | l+Myq|v,un;c;pv;r/mRqt"pur; a;D;kr*.vTyom;kv.y'Kvct( 168 s;v}y;m;nn;k;y;Rkpt;y;"p[s;dnm( my;cv,un;cwvb[,;m;nmIPsun; 169 gmyebsdn'Tv'citvr;nne [ EvmuKTv;gto{og*rIt]VyvSqt; 170 t'ygsmg[cyDetSmNt;xn" u ' ' vh'StuhVy'dv;n;'pI[ ,y;nojgT]ym( 171 e .ojn'ijmu:yeW.og;Nv;/reg,e u k;m;v;i'mnuyeWsvRmvdd*p[." 172 u e u {e,o_Std;v,u/m;|SteTv'pkRy R [ 315 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION g*rI/m;RNsrSvTy;v[tyTprkitRtm( 173 ' Tyevmu_{e,v,u"p[ov;cs;drm( n;h'/m|:y;pyyeSvky'xkr;/un; 174 ' .v;n;:y;tum;h;TMy'mdIy'srsm u Tvy;vwkqt'pvtevp;ps'=y" 175 U | w .vyitns'dho.v;n(pto.vyit e U .Imv;c m/ur;gI.RvTknv[tnmunsm 176 e e tqwvjns*.;Gy'mitvR;suk*xlm( a.ed;pd;'pTyesgob'/jnenc 177 ' u a;yuvpulps;'tNmekqysm ' 'u pulSTyv;c sMykpTvy;r;jn(,us;rSvt'vtm( 178 O' [ ySys'ktRn;devdevItuyeTsrSvtI y;v_"Stv'ky;Rdtd(vtmnumm( 179 e [ p[;Gv;sr;d*s'pJyidVy'Stv'sm;r.et( U aqv;rvv;re,g[ht;r;blenc 180 p;ys'.ojyeip[;n(ky;Rdb,v;cnm( ( [ xuKlvS];,dv;csihr<y;nx_t" 181 g;y]I'pjyeKTy;xuKlm;Ly;nulpnw" U e yq;ndev.gv;n(b;lokpt;mh" 182 [ Tv;'prTyJyitetq;.vvrp[d; vedx;S];,/m;R,nOTygIt;idkcyt( 183 nvhIn'Tvy;devtq;mestsy" 'u l+mIme/;/r;puig*RrItuijRy;mit" 184 R Et;."p;ihc;;.mUitR.m;|srSvit Ev'spJyg;y]I'vI,;kml/;r,Im( 185 'U xuKlpup;=tw.KTy;skm'@lupStk;m( R u m*nv[tn.ujIts;y'p;[ t/mRvt( 186 e ' p'cMy;'pitp='cg;'cvp[;yxo.n;m( [ 316 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tqwvt'@lp[Sq'`tp;]e,s'ytm( 187 O u =Ir'd;r<y'cg;y]Ip[Iyt;mit s'?y;y;'ctq;m*nmetTkvnsm;cret( 188 R( nr;}y;'.ojn'ky;R;vNm;s;S]yodx sm;etvtd;ojn'xKlt'@l" 189 u [e u w idVy;'vt;n'`$;'cstne]p$;Nvt;m( ' c'dn'vS]yuGm'cd?y'srs'pn" 190 u u aqopde;rmp.KTy;s'pjyedgm( U ( u vx;#enrihtovS]m;Ly;nulpnw" 191 e anenv/n;yStuky;RTs;rSvt'vtm( [ s*.;Gymityu_Stus+mk#j;yte 192 U srSvTy;" p[s;denb[lokmhIyte n;rIv;ktey;tus;ptTfl.;gnI 193 b[lokvse{;jNy;vTkLp;yut]ym( s;rSvt'vtyStu,uy;dpv;p#t( 194 [' v;/rpursopvsedBd;yut]ym( e it Ip;pur;,epqmesi%'@vt;?y;yon;m;v'xo?y;y" 22 [ O [ ]yov'xo?y;y" .Imv;c vw,v;yetv/m;Ry;n({" p[o_v;nh u w t;Nmekqyvp[{kx;Stefl'tkm( 1 'e u pulSTyv;c pur;rq'trekLpeprpOomh;Tmn; m'drSqomh;dev" pn;kb[,;Svym( 2 kqm;roGymwyRmn'tmmrer aLpentps;dev.veNmo="sd;nO,;' 3 k'tJD;n'mh;devTvTp[s;d;d/o=j aLpkn;ptps;mh;flmhoCyte 4 itpOSsv;Tm;b[,;lok.;vn" 317 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m;pitv;cedmns"p[Iitk;rkm( 5 ' rv;c aSm;{q'tr;TkLp;Uyov'xitmoyd; v;roho.vt;kLpStd;mNv'trex.e 6 u vwvSvt;:yesp;[ esmeslok/Ok ' ;p;r;:y'ygtSmNsv'xitm'yd; 7 u ' tSy;'ttmh;tej;v;sudvojn;dRn" eu e .;r;vtr,;q;Ryi]/;v,u.vyit 8 R p;ynAiWSt]r*ih,eyoqkxv" ks;r"kxmqn"kxv"Klexn;xn" 9 purI';rvtI'n;ms;'pty;kxSqlI [' idVy;nu.;vs'y_;m/v;s;yx;," 10 u Tv;td;Dy;b[NkryitjgTpte" tSy;'kd;cd;sIn"s.;y;'somtuit" 11 .;y;R.vO,v.Ur..Urd=,w" R R k.devg'/vwrNvt"k$.;dRn" 12 R R p[v;supr;,;su/mRsb//nIWuc O u ' kq;su.ImsennprpO"p[t;pv;n( 13 e Tvy;pOSy/mRSyv+yTySyc.edk .vt;std;b[Nkt;RcvvOkodr" 14 w p[vtRkoSy/mRSyp;'@snmh;bl" Uu R ySytI+,ovOkon;mj#rehVyv;hn" 15 s'.;ytes/m;RTm;tenc;s*vOkodr" atIvSv;dxIln;g;yutblomh;n( 16 /;mRkSy;Pyx_SytIv[;Tv;dupoW,e d'vtmxeW;,;'vt;n;m/kyt" 17 [ [ kqyyitv;Tm;v;sudvojgd(g" e u axeWyDfldmxeW;`vn;xnm( 18 axeWduxmnmxeWsurpUjtm( pv];,;'pv]'yNmgl;n;'cm'glm( 318 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] .vy'c.vy;,;'pr;,;n;'pr;tnm( 19 u u v;sudvv;c e ymIctuXyo;RdxIWuc.;rt R aNyevpidn=eWnx_STvmupoiWtum( 20 Ru ttSTvg[;mm;'.Imitq'p;pp[,;xnIm( poyv/n;nengCzv,o"pr'pd' 21 m;`m;sSydxmIyd;xuKl;.ved; `Otn;>y'jn'Tv;itlw";n'sm;cret( 22 e tqwvv,um>ycemon;r;y,;yc R ,;yp;d*s'pJyxr",;Tmneitc 23 U vwk#;yeitvwk#mur"IvTs/;r,e x'%negidnecvc,evrd;yvw 24 w sv'n;r;y,NTvevspJy;v;hnm;t( ' 'U d;modr;yeTyudr'k$'pcjn;yvw 25 ' s*.;Gyn;q;yj;nunI.Ut/;r,e nmonIl;yvwj`p;d*v.ujpn" 26 ' e eu nmodeVywnm"x;'Tywnmol+Mywnm"yw nmStuwnm"puw/TywVyuwnmonm" 27 O nmovh'gn;q;yv;yuvg;yp=,e e vWp[mqn;yeitg@'c;.pUjyet( 28 Ev'spJygov'dmum;pitvn;yk* 'U g'/m;RLywtq;/Up.+ywn;Rn;v/wrp 29 w wR gVyenpys;s_;'sr;mqp;ysm( sipRW;sh.uKTv;tugTv;Sq;n;'tr'pn" 30 u nwyg[o/'dtk;mqv;%;idr'b/" ' u gOhITv;/;vyet;n;c;'t"p[;gudm%" 31 ' u b[y;Ts;y'tnI'Tv;s'?y;mStmterv* U nmon;r;y,;yeitTv;mh'xr,'gt" 32 Ek;dXy;'nr;h;r"sm>yCyRckxvm( t;'r;i]'skl;'SqTv;xeWpy|kx;ynm( 33 319 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sipRW;vdhn'Tv;b[;,pugvw" ' shwvpu@rIk;=';dXy;'=Ir.ojnm( 34 ' kry;myq;Tm;n'nvRn;Stutme e EvmuKTv;Svpem;vith;skq;'pn" 35 U u uTv;p[.;tesj;tendI'gTv;vx;'pte ' ;n'Tv;mud;tTp;W<@;n.vjRyt( 36 e p;SysN?y;'v/vTTv;cptOtpR,m( p[,MycWIkxxWpyRx;ynm( 37 ' e gOhSypurto.KTy;m<@p'k;ryedb/" ( u ctuhSt;'x.;'ky;RdImrnWUdn 38 R u ctuhStp[m;,'tvNyse]tor,m( R u m?yecklx't]m;Wm;]e,s'ytm( 39 u z{e,jls'p,m/",;jneSqt" U R tSy/;r;'cxrs;/;ryeTskl;'nx;m( 40 /;r;..Ur..Urfl'vdvdovdu" R R e ySm;Sm;Tkek;ryeTp[ytoij" 41 d=,ec;/Rc{tpmevtultq; ''u R ' aTqp];k;r'cre,tuk;ryet( 42 m?yetp;k;r'ck;rye,voij" u pUvtoveidk;'SqonSqony;MyeckLpyet( 43 R p;nIy/;r;'xrs/;ryei,utTpr" itIy;vedIdevSyt]p'sk,Rkm( 44 tSym?yeSqt'dvky;RpWomm( e ' u hStm;]'ctTk@Tv;t]i]me%lm( 45 ' yonvK]'ttStSmNb[;,wyvsipRWI R itl;'v,udvTywm]rv;nlenet( 46 e | we Tv;tuv,v'sMyGy;g't]p[kLpyet( w a;Jy/;r;m?ymetk@d;uyt" 47 u =Ir/;r;'dvdevv;r/;r;Tmnopr e e np;v;/Rpm;,;'v/;r;m;JySyp;tyet( 48 [ w 320 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] SveCzy;=IrjlyorvCz;'cxvRrI' jlk.;Nmh;vIyRSq;pyTv;]yodx 49 .+ywn;Rn;v/wy_;NstvS]wrl't;n( Ru p[t;n*dubrw"p;]w"p'crsmNvtw" 50 ' ctu.RbhvchoRm"k;yRSt]dm%" R( O w u w {j;Pytu.Ryjuvdpr;y,w" 51 Re vw,v;ncs;m;nctu.R"s;mveid." Ev';dxvwvp[;NvS]m;Ly;nulpnw" 52 e pUjyedglIywk$khmsU]k" ' u Re v;so."xynIywvx;#vvjRt" 53 Ev'=p;itv;;vwgItmln"Svnw" p;?y;ySycpunig,svRmvtu 54 u ' e tt"p[.;tevmlesmuTq;y]yodx g;vodey;"kes*v,Rgs'vt;" 55 ' O pySvNy"xIlvTy"k;'SydohsmNvt;" r*Py%ur;"svTs;c'dnen;..UiWt;" 56 t;StutW;'ttodTv;.+y.oJyentipRt;n( e Tv;vwb;[ ,;Nsv;Rnz]wn;Rn;v/wStq; 57 ( .uKTv;c;=;rlv,m;Tm;n;cvsjRyt( e anugMypd;Ny*pu].;y;RsmNvt" 58 p[Iyt;m]devx"kxv"Klexn;xn" e Ev'gv;RDy;k.;n(g;wvxyn;nc 59 u v;s;'scwvsveW;'gh;,p[;pye/" R O a.;vebxYy;n;mek;mpsusSt;m( 60 ' xYy;'d;d(ghI.ImsvoRpSkrs'yt;m( O u ith;spur;,;nv;cyTv;tuv;hyet( 61 tin'kx;dUlyCzipul;'ym( R tSm;v'svm;l'By.ImsenvmTsr" 62 kv[tmd'sMykh;d(gmyoidtm( e u ' Tvy;tmd'vIrTv;;c.vyit 63 321 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s;.Im;dxIeW;svRp;phr;xu.; y;tukLy;,nIn;mpur;kLpeWp#te 64 u Tv'c;idkt;R.vs*kreSmNkLpemh;vIrvrp[/;n ySy;"SmOt"ktRntoPyxeWp;p'p,'i]dx;/pSy 65 e ' [ ;ct;mPsrs;m.I;'vXy;t;mNy.v;'treWu e j;t;qs;vwXyklov;ppulomkNy;putpI 66 t];ptSy;"prc;rkymmip[y;s'pitsTy.;m; ' [ t'pr;m'glmetdevij;Tmj;vedvtIb.Uv 67 u aSy;'ckLy;,itq*vvSv;n(sh/;re,shrXm" ;t"pur;m'@lmeTytejomy'%$pitbR.v 68 e U dmevt'mhe{mu:ywb.devsur;rko$. ' R R flmSyehnxKyteihv_yidj;yutko$yomu%Syu" 69 e klkluWvd;r,Imn't;mpkqyyity;dve{sUn" ' u aqnrkgt;n(ptnqwW;lmutumhwvy"kroit 70 R dmn`,oitv_.KTy;prp#tIhpropk;rheto" hp'kjn;.._m;N.vedqxSyspUJyt;mupit 71 w kLy;,nIn;mpur;vsgey;;dxIm;`ste.pUJy; R s;p;'@p],t;.vyTy'ntpu<y;n`.ImpUv;R 72 ue b[ov;c v,;Rm;,;'p.v"pur;,eWmy;ut" [ u sd;c;r.gv;N/mRx;S];'gvStrw" 73 p<yS]I,;'sm;c;r'otumCz;mtTvt" rv;c tSmevpurbNsh;,tuWo@x 74 e [ v;sudvSyn;rI,;'.vy'Ty'bjov e u t;.vRstsmyekokl;lkl;kle 75 ' puptopvnefLlkLh;rsrsSt$e n.RrshpIm"p[xSt;.rl't" 76 ' rmyyitv;Tm;,oydukloh" krgnyn"Im;Nm;ltItxe%r" 77 ' 322 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gCzNsmIpm;ge,s;'boj;'bvtIsut" R s;=;TkdpRpe,sv;R.r,.UiWt" 78 an'gxrt;."s;.l;Wmve=t" p[bomNmqSt;s;'.vyityd;Tmn 79 u tdve+yjg;qSsvRDo?y;nc=uW; Svy'p.v+yitt;vohry'itdSyv" 80 [u R apro='ytSTvevG/metic'ittm( ' tt"p[s;idtodevd'v+yitx;.t( 81 O t;."x;p;.t;..Rgv;N.Ut.;vn" r;td;x;n;mut;Rb;[ ,ip[y" 82 pde+yTyn't;Tm;.;vkLy;,k;rkm( .vtIn;mOiWd;RL>yoyd(vtkqyyit 83 [' TyuKTv;t;"prTyJygtoNt/;RnmIr" tt"k;lenmht;.;r;vtr,ete 84 nvOm*sletTkxveidvm;gte e xUNyeyduklsvecorwrpjtejne 85 e R Ru t;su,pIWud;x.oGy;suc;bude R it'tIWuycd*gRTys't;suctum% 86 Ru a;gmyityog;Tm;d;L>yon;mmh;tp;" t;Stm~ye,s'pJyp[,pTypun"pun" 87 R U l;lPym;n;bxov;ppy;Rkl=,;" e Smr'Tyovv/;N.og;n(idVym;Ly;nulpn;n( 88 e .;Rrjgt;mIxmn'tmpr;jtm( ' idVy;nu.;v;'cpurI'n;n;rgOh;,c 89 ;rk;v;sn"sv;RNdevp;Nkm;rk;n( p[Xnmetkry'itmunr.mu%Sqt;" 90 ' e ' dSyum.RgvNsv;R"pr.u_;vy'bl;t( Sv/mRXCy;vtoSm;kmSm"xr,'.v;n( 91 a;idospur;b[n(kxvenc/Imt; kSm;dIxens'yog'p;[ PyveXy;Tvm;gt;" 92 323 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION veXy;n;mpyo/mRSt'nob[ihtpo/n U kqyyevd;s;'y;L>ywkt;yn" 93 d;L>yv;c jl@;vh;reWpr;srsm;nse uu .vtIn;'sgv;R,;'n;rdo>y;xm;gt" 94 t;xnsut;"sv;R.vTyoPsrs"pur; ap[,My;vlepnprpO"syogvt( 95 e kq'n;r;y,oSm;k.;RSy;idTyup;idx tSm;rp[d;n'cx;p;ym.UTpur; 96 xYy;yp[d;nenm/um;/vm;syo" suv,oRpSkroTs'g;dXy;'xKlp=t" 97 ' u .t;Rn;r;y,onUn.vyTyNyjNmn ' ydTv;p[,;m'mps*.;GymTsr;t( 98 e prpOoSmten;xuvyogovo.vyit corwrpt;"sv;RvXy;Tv'smv;PSyq 99 e Ev'n;rdx;penkxvSycx;pt" veXy;Tvm;gt;"sv;R.vTy"k;mmoiht;" 100 d;nImpy+yetCz^,?v'vr;'gn;" u pur;dwv;suryhteWxtx"sur" 101 e u e u w d;nv;surdwTyeWr;=seWttStt" u u teW;'d;rsh;,xtxoqshx" 102 pr,It;ny;nSyuvl;_;ny;nvw R t;nsv;R,devx"p[ov;cvdt;'vr" 103 e veXy;/me,vtR?vm/un;nOpm'idre R ._mTyovr;roh;Stq;devklWc 104 eu r;jt"Sv;mn;pjIvk;'cp[lPSyq .vyitcs*.;Gy'sv;Rs;mpx_t" 105 y"kCzLkm;d;ygOhmeyitv"sd; nXznwvopcyR"p[Iit.;vwrd;'.k" 106 devt;n;'pt,;'cpu<yeismupSqte 324 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] go.Uihr<y/;Ny;np[dy;ncx_t" 107 e yd(vtcopde+y;mtTk?v'csvRx" [' s's;ro;r,;y;lmetdvdovdu" 108 yd;sUyidnehSt"puyov;qpunvRs" R u .veTsv*RW/;n'sMykn;rIsm;cret( 109 td;p'cxr;Tm;tuhrSs/meyit acRyTpu@rIk;=mn'gSy;nuktRn" 110 e ' w k;m;yp;d*s'pJyj'`vmohk;r,e U e w me!kdpRn/yek$'pI[ itmtenm" 111 '^ n;.'s*:ysmu{;yv;mn;ytqodrm( dy'dyex;yStn;v;;dk;r,e 112 Tk#;yeitvwk#m;Sym;n'dk;r,e v;m;'sppc;p;ypupb;,;yd=,m( 113 'u m;ns;yeitvwm;lvlol;yeitmUjm( R sv;RTmnexrStvdevSypUjyet( 114 nm"xv;yx;'t;yp;x;'kx/r;yc gidnepItvS];yx'%c/r;yc 115 nmon;r;y,;yeitk;mdev;Tmnenm" nm"x;'Tywnm"p[ITywnm;reTywnm"yw 116 nm"puwnmStuwnm"sv;Rqspde R ' Ev'spJygov'dmn'g;TmkmIrm( 117 'U g'/m;LywStq;/Upnvnc.;mnI w Rw e e tta;y/mRDb;[ ,'vdp;rgm( 118 ' e aVy'gmqs'pJyg'/pup;cRn;id." U x;leyt'@lp[Sq'`tp;]e,s'ytm( 119 O u tSmwvp[;yvwd;Nm;/v"p[Iyt;mit yqe;h;rs'._menijmnumm( 120 u ' rTyq|k;mdevoymitcec/;ryet( yidCzitvp[{StTky;Ril;snI 121 'e svR.;venc;Tm;nmpRyTSmt.;iW,I e 325 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Evm;idTyv;re,svRmtTsm;cret( 122 e t'@lp[Sqd;n'cy;vNm;s;S]yodx ttS]yodxem;ss'p;[ ec;Sy.;mnI 123 vp[SyopSkrwy_;'xYy;'d;ic=,; Ru sop/;n;'svNy;s;'Sv;Str;vr,;'x.;m( 124 u dIpkop;nhCz]p;duk;sns'yt;m( u spIkml'TyhemsU];'glIyk" 125 u sU+mvS]w"sk$k/pm;Ly;nulpnw" RU e k;mdevspIkg@k.oprSqtm( 126 ' u t;m[p;];sngt'hmne]p$;vOtm( e suk;'Sy.;jnopetm=ud@smNvtm( 127 ' d;dnenm'],tqwk;'g;'pySvnIm( e yq;'tr'npXy;mk;mkxvyo"sd; 128 tqwvsvRk;m;irStuvp[sd;mm tq;ck;'cn'dvpitgOijom" 129 e '[ kod;Tk;mod;iditvwidkm]mudIryet( ' tt"p[d=,ITyvsOJyijpugvm( 130 ' xYy;sn;idksv|b;[ ,SygOhnyet( ' tt"p[.ityoNyoprTyq|ghm;gt" 131 O e sMm;NysUyv;re,ss'pJyo.veTsd; R U Ev']yodx'y;vNm;smekijomm( 132 tpRyTv;yq;k;m'pWyevm'idrm( e[ w tdnuDy;pv'ty;vdSy;gmo.vet( 133 ' a;Tmnopyd;v'g.Rstkr;jkm( U dwvv;m;nuWv;Sy;dupr;ge,v;tt" 134 ' ' s;v;r;np'c;xq;x_smpRyt( e Etkqt'sMyG.vtIn;'vxeWt" 135 Sv/moRyyto.;VyoveXy;n;mhsvRd; ' xYyy;TyJytedvnkd;cq;.v;n( 136 e xYy;mm;PyxUNyeytq;Stum/usdn ' U 326 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gItv;id]n`oRWdvdevSyk;ryet( 137 'e Et" kqt'sv|vXy;/mRmxeWt" e putenyTp[o_d;nvIWupr;my; 138 u tidd's;'ptsv|.vtIvpyuJyte [' svRp;pp[xmnmn'tfld;ykm( 139 kLy;,nIn;'kqt'tdetur'vtm( [ kroity;xeWmudg[mtTkLy;,nIm;/vloks'Sq; 140 e s;pUjt;devg,wrxeWr;n'dTSq;nmupitv,o" w w tpo/n"soPy./;ycwtdn'gd;nv[tm'gn;n;m( 141 SvSq;nmey'itsmStmTq'vtkry'itcdevyone 142 [' it Ip;pur;,epqmesi%'@vXy;v[tkqn'n;m]yov'xo?y;y" 23 [ O e ctuv|xittmo?y;y" b[ov;c .gvNpuWSyehS]y;vrd;ykm( xokVy;/.y'd"%'n.ventd 1 u e x'krv;c ;v,SyitIy;y;',;y;'m/usdn" U =Ir;,RvspIk"sd;vsitkxv" 2 e tSy;'spJygov'dsv;RNk;m;nv;uy;t( 'U ' go.Uihr<yd;n;idskLpxt;nugm( 3 a;v;hn;idk;'pj;'pvvTprkLpyet( U U R axUNyxyn;n;mitIy;s*p[kitRt; 4 tSy;'spjyei,um.m|]vR/;nt" 'U e w IvTs/;rn(Ik;'tIpteI/r;Vyy 5 g;hRSQy'm;p[,;x'my;tu/m;Rqk;md' e R ayom;p[,Xy'tdvt;"puWom 6 ue ptrom;p[,Xy'tmmd;'pTy.edt" u l+My;vyuJytedvonkd;cq;hr" 7 e tq;kl]s'b/odevm;mevyuJyt;' ' 327 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION l+My;nxUNy'vrdyq;texyn'sd; 8 xYy;mm;PyxUNy;Stutqwvm/usdn U gItv;id]n`oRW;n(dvdevSyk;ryet( 9 e `'$;.vedx_SysvRv;myoyt" Ev'spJygov'dmXnIy;wlvjRtm( 10 'U n_m=;rlv,'y;vuSy;tuy' tt"p[.;tesj;tel+mIpitsmNvt;m( 11 ' dIp;.;jnwy_;'xYy;'d;il=,;m( Ru p;dukop;nhCz]c;mr;sns'yt;m( 12 u a.IopSkrwy_;'xKlpup;'br;vOt;m( Ru u aVy'g;ycvp[;yvw,v;yk$u' bne 13 d;tVy;vedvduWnv'?y;ptyeKvct( e t]opveXyd;'pTyml'Tyv/;nt" 14 pTNy;Stu.;jn'd;+y.oJysmNvtm( b[;,Sy;ps*v,IRmpSkrsmNvt;m( 15 u p[itm;'dvdevSysodk.;'nvedyet( e Ev'yStupm;Nky;RdxUNyxyn'hre" 16 u vx;#enrihton;r;y,pr;y," ntSypTNy;vrh"kd;cdpj;yte 17 n;rIv;v/v;b[n(y;v'{;kt;rk nvp*nxok;t*RdptI.vt"Kvct( 18 ' npu]pxur;n=y'y;'itpt;mh skLpsh;,skLpxt;nc 19 kvxUNyxyn'v,ulokmhIyte R b[ov;c kqm;roGymwy|mit/RmSqitSsd; 20 R aVy'g;qpre._vR,*c;p.veTkqm( rv;c s;/ubSTvy;pOmd;nI'kqy;mte 21 [ ' vrocnSys'v;d'.;gRvSyc/Imt" 328 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[;dSysut;irprvTsrm( 22 ' tSypmd'bn(sohsOgndn" [ u' s;/us;/umh;b;hovrocnxv'tv 23 tq;hst'tSypp[CzsursUdn" b[NkmqRmteh;Sy'vm;mktm( 24 e w s;/us;?vitm;mevmu_v;'STv'vdSvme tmevv;idn'y_muv;cvdt;'vr" 25 ' u vSmy;tm;h;TMy;;SymetTt'my; pur;d=vn;x;ykptSyi]xUln" 26 aptImvK]SySvedb'dll;$j" u R .Tv;ssp;t;l;ndhTss;gr;n( 27 anekvK]nynoJvlJJvln.IW," vIr.{it:y;t"krp;d;yutyt" 28 w Ru Tv;syDmqn'pn.UtSys'Plv" u R i]jghn;Uy"xvenvnv;rt" 29 t'Tvy;vIr.{d=yDvn;xn' d;nImlmetnlokd;henkmR,; 30 e x;'itp[d;n;TsveW;'gh,;'pqmo.v R [ [ p[;.jn;"pUj;'kry'itt;Tmn" 31 a'g;rkit:y;it'gmys/;r;Tmj devlokitIy'ctvp'.vyit 32 yecTv;'pjyy'itctuQy;|tidnenr;" U u pm;roGymwy| tevn't.vyit 33 ' Evmu_Stt"x;'itmgmTk;mp/Ot( sj;tStT=,;{;jn[ghTvmgmTpun" 34 ( skd;cv;'StSypUj;`;Ridkmum' v;n(ym;,'cxU{,Tv'VyvSqt" 35 e tenTv'pv;n(j;tosur"x]ukl;xn" vv/;ccj;Rt;ySm;vvdUrg; 36 vrocnitp[;StSm;Tv;'dvd;nv;" e 329 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xU{,ym;,Syv[tSytvdxRn;t( 37 e xIps'pritvSmtv;nhm( s;/us;?vitteno_mhomh;TMymum' 38 pXytop.ve{pmwy|kmukvt" U R ySm;.KTy;/r,IsutSyvn'm;nengv;idd;nm( 39 a;lokt'tnsur;rg.es.itreW;tvdwTyj;t; e R 'U aqtcn'Tv;.;gRvSymh;Tmn" 40 u p[;dn'dnovIr"pun"pp[Cz.;gRvm( vrocnv;c .gv'Std(vtsMykotumCz;mtTvt" 41 [' dIym;n'ty;n'my;'.v;'tre u m;h;TMy'cv/'tSyyq;v_mhRs 42 ittcn'Tv;vp["p[ov;cs;dr' u ctuQy|g;rkidneyd;.vitd;nv 43 mOd;;n'td;ky;Rtpr;gv.UiWt" ( amU;Ridvom']jpeT;tdm%" 44 R ' u xU{StU,I'SmrN.*mm;St;'.ogvvjRt" aq;Stmta;idTyegomyen;nulpyet( 45 e p[;g,'ppm;l;.r=t;"sm'tt" ' u td>yCy;Rl%eTp'kkmn;p]km( 46 e kkmSy;Py.;venr_c'dnmyte cTv;r"krk;"k;y;R".+y.oJysmNvt;" 47 t'@lr_x;ley"pr;gws'yt;" w w u ctu"ko,eWt;NTv;fl;nvv/;nc 48 u g'/m;Ly;idksv|tqwvvnvexyet( suv,Rg;'kpl;mq;CyRr*Pyw"%ur"k;'Sydoh;'svS];m( 49 ' w /ur/r'r_%urcs*My'/;Ny;ns;'brs'yt;n ' ' u a'gm;]'pW'tqwvs*v,RmPy;ytb;d'@m( 50 u u ctu.jhmmy'ct;m[p;]eg@SyoprsipRy_m( Ru ' e u u s;mSvrD;yjtei{y;yv;g[pxIl;Nvys'yt;y 51 ' U u 330 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] d;tVymetTskl'ij;yk$Mbnenvtud.yu_ u w ' .Umpu]mh;.;gSvedovpn;kn" 52 p;qIRTv;'ppoh'gh;,;?y|nmoStute [ O m'],;nendTv;~y|r_c'dnv;r,; 53 e ttocRyip[vr'r_m;Ly;'br;id." e d;envm'],.*m'gomqun;Nvtm( 54 w e xYy;'cx_m;Nd;TsvoRpSkrs'yt;m( u yidtm'loky;Sydyt'ghe 55 O td(g,vtedydSy;=ymCzt; u e ' tt"p[d=,'Tv;vsOJyijsmm( 56 n_=Ir;xn'ky;Rdvc;'g;rk;km( e ' cturov;qv;tSyyTpu<y'td;mte 57 ps*.;Gys'p"pum;n(jNmnjNmn v,*v;qxve._"sIp;/po.vet( 58 skLpsh;,{lokmhIyte tSm;TvmpdwTye{v[tmetTsm;cr 59 ' Tyevmu_o.ugndnenck;rsv|vtmevdwTy" u' [ Tv'c;pr;jNksvRmtto=y'vdvdovd'it 60 e e ,oitywnmnNycet;StSy;psv|.gv;n(v/e 61 it Ippur;,epqmesi%'@ag;rkctuqIRvtn;mctuv|xo?y;y" 24 [ O ' [' p'v'xo?y;y" .Imv;c pv;sevx_SytdevflmCzt" an>y;senrog;;km'vtmuCyt;m( 1 [ pulSTyv;c pv;sevx_;n;'n_.ojnmyte ySmn(vttdPy]Uyt;'vvtmht( 2 [e w [' a;idTyxyn'n;myq;vCz'kr;cRnm( yeWn=]yogeWpr;,D;"p[c=te 3 u uu 331 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yd;hStensMy;m;idTySyidn'.vet( sUySyc;ps';'itStqSs;s;vRk;mk 4 R m;mherSy;c;RmcRyTsUyn;m." e R sUy;Rc;|xvlg'c.y'pjyet" 5 U m;pterve;pn.ed"Kvcidyte ySm;Sm;OpegOh.;nusmcRyt( 6 e ' e hStensUy;RynmoStup;d;vk;Ryc];sucguLfdex' Sv;tIWuj`pWom;y/;]evx;%;sucj;nudxm( 7 ' eu e tq;nur;/;sunmo.pUJymud(y'cvsh.;no" w Jye;Svn'g;ynmoStugmN{;y.Im;yk$'cmUle 8 u pUvoRr;W;!yugcn;.'Tv^nm"sturgm;y e e ' tI+,;'xvev,ec;qk='p/n;suvktRn;y 9 O' v=Sql'?v;'tvn;xn;yjl;/p=epitpUjnIym( R[ pUvoRr;.;{pdyecb;m'@kr;ypUJy* 10 s;m/Ix;ykry'cs'pjnIy'nprevtIWu U O n%;npUJy;ntq;nIWunmoStus;/ur/r;y 11 ' k#or/;e.r,IWuk#idv;kr;yeTy.pUjnIym( ' g[Iv;p=e/rs'p$tspjye;rtroih,IWu 12 R ueu 'U mOgcnIy;rsn;pur;rer*{etdt;hryenmSte e R u' nm"sv]eitx'krSyn;s;.pUJy;cpunvRs*c 13 ll;$m'.ohvLl.;ypuyelk;NvedxrIr/;r,e s;pecm*lvbu/ip[y;ym`;suk,;RvitpUjnIy* 14 R pUv;Rsgob[;,n'dn;yne];,s'pJytm;nx'.o" u U aqor;f;Lgun.e.v*cver;yeitcpUjnIye 15 u[ nmoStup;x;'kxpxUlkp;lspeNR du/nu/r;y R gy;sur;npur;'/k;idvn;xmUl;ynm"xv;y 16 Ty;idk;'g;ncpUjyTv;ver;yeitxro.pUJym( a];p.o_Vymtwlmmm;'sm=;rm.u_xeWm( 17 Tyevnpn_;nTv;d;TpunvRs* 'O x;leyt'@lp[Sqm*dubrmqo`Otm( 18 ' 332 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s'Sq;Pyp;]evp[;ysihr<y'nvedyet( smevS]yuGm'tp;r,eTv/k.vet( 19 u ctudxtsp;[ ep;r,e.;rt;idk R eu ' b[;,'.ojyeKTy;gu@=Ir`Ot;id." 20 Tv;ck;'cn'pmp]'sk,Rkm( xum;'gltpr;gdl;Nvtm( 21 u ' xYy;'sl=,;'Tv;vg[qvjRt;m( u ' sop/;nvt;n;'cSv;Str;vr,;y;m( 22 p;dukop;nhCz]c;mr;sndpR," w .Up,wrps'y_;'flvS];nulpnw" 23 u e tSy;'v/;ytTpml'Tygu,;Nvt;m( kpl;'vS]s'y_;mitxIl;'pySvnIm( 24 u r*Py%ur;'hm'gI'svTs;'k;'Sydohn;m( e d;Nm'],t;'/npv;R n;itl'`yet( 25 e e 'u U ' yqwv;idTyxynmxUNy'tvsvRd; k;'Ty;/OTy;y;pu;tq;mestvy" 26 'u O yq;ndev;"ey;'sTvdNymn`'vdu" ' tq;m;mur;xeWdu"%s's;rs;gr;t( 27 tt"p[d=,ITyp[,MycvsjRyt( e xYy;'gv;idtTsv|ijSy.vn'nyet( 28 nwtixIl;ynd;'.k;yp[k;xnIy'vtm'dm*le" [ u govp[dviWRvkmRyogn;'y;pn'd;m/k;'v/e 29 e ._;yd;'t;ycgumetd;:yeym;n'dkr'xv d'mh;p;tkn;'nr;,;'a`=y'vdvdovd'it 30 e nb'/p]n/nwvRy_"pI.r;n'dkr"sur;,;' uuwR u n;>yeitrog'ncdu"%moh'y;c;pn;rIkteq.KTy; 31 d'vsenpur;junnt'kbr,purdre, Re ee ' yTktRn;dPy%l;nn;xm;y;'itp;p;nns'xyo] 32 itp#it,oitv;yTq'rvxyn'ptvLl."Sy;t( u apnrkgt;n(ptnxeW;npidvm;nytIhy"kroit 33 333 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aTq'cv$'cvodubr'v=mevc w ' O n'dIx'jbv=cbLv'p;[ mRhWRy" 34 ' u O ' m;gRxIW;Ridm;s;>y;';>y;';>y;mqm;t( Ekkdt/vn'v=vetWk;ryet( 35 ' O e eu d;Tsm;ed?y'vt;n?vjc;mrm( ij;n;mudk.;'p'crsmNvt;n( 36 nvx;#'kvIRtkvNR doW;nv;uy;t( 37 it Ip;pur;,epqmesi%'@a;idTyxynv[tn;mp'cv'xo?y;y" 25 [ O ' W@v'xo?y;y" .Imv;c dI`;Ryr;roGykl;itvO.yu_"pum;n(pkl;Nvt"Sy;t( u R mumujRNmnyensMykvtsm;c+vcxItrXme" 1 R [' pulSTyv;c Tvy;pOmd'sMyg=ySvgRk;rkm( rhSy'tpv+y;myTpur;,vdovdu" 2 u[ roih,Ic'{xyn'n;mv[tmhoCyte tSm;r;y,Sy;c;RmcRyid'dn;m." 3 e u yd;somidnexKl;.veTp'cdxIKvct( u aqv;b[n=]'p*,Rm;Sy;'pj;yte 4 [ td;;n'nr"ky;RTp'cgVyensWRp" w a;Py;ySveitcjpei;nxt'pn" 5 u xU{oppry;.KTy;p;W'@;l;pvjRt" som;yx;'t;ynmoStup;d;vn't/;eitcj;nuj`e ' y'c;pjlodr;ys'pjyeNme!mn'g/;e 8 U ^ nmonm"k;msu%p[d;yk$"xx;'kSysd;cRnIy" tqodr'c;PymOtodr;yn;."xx;'k;ynmo.pUJy; 9 nmoStuc{;ymu%cnTy'dt;ij;n;m/p;ypUJy;" ' ' ' h;Sy'nm'{mse.pUJymo*tuk*modvnip[y;y 10 n;s;cn;q;yvr*W/In;m;n'dbIj;ypun.[v*c Ru 334 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ne]y'pn.'tqedor'dIvrVy;skr;yx*re" 11 ' nm"smSt;?vrpUjt;yk,Ry'dTynWUdn;y w ll;$m'dod/ip[y;ykx;"suW;/pte"p[pJy;" 12 u U xr"xx;'k;ynmomur;revRr;y;qnm"krI$' e pip[yroih,In;ml+ms*.;Gys*:y;mOts;gr;y 13 e dwvI'cs'pJysug/pupwnv/Up;id.r'dpIm( U ' Rw e u suPTv;tu.m*punTqtoy";Tv;cvp[;yhvy.u_" 14 U dey"p[.;tesihr<yv;rk.onm"p;pvn;xn;y s'p;[ XygomU]mm;'smm=;rm;vqv'xit'c 15 g[;s;']In(sipRyt;nupoy.uKTveith;s',uy;Nmut| u kd'bnIloTplktk;nj;it"sroj'xtpi]k;c 16 aMl;npup;<yqs'dv;r'pp'pn.;RrtmLlk;y;" u u u xuKl'cpup'krvIrpup'Ic'pkc{msepdym( 17 ' [e ;v,;idWum;seWm;det;nsvRd; u ySmNm;sevt;id"Sy;TpupwrcRyrm( 18 [ e Ev'svTsr'y;vdupoyv/vr" ' v[t;'txyn'd;CzynopSkr;Nvtm( 19 e roih,Ic'{mqunk;ryTv;tuk;'cnm( ' c'{"W@'gl"k;yoRroih,Icturgl; 20 u ' u mu_;fl;kyut;'stne]smNvt;m( =Irk.oprpun"k;'Syp;];=t;Nvt;m( 21 d;Nm'],pUv;R x;lI=ufls'yt;m( e e u et;mqsuv,;RSy;'r*Py%ursmNvt;m( 22 svS].;jn;'/ntq;x'%c.;jnm( e 'u ' .UW,wijd;MpTyml'Tygu,;Nvt' 23 c'{oy'vp[pe,s.;yRitkLpyet( yq;teroih,I,xyn'nTyjedp 24 sompSyvwtme.dov.Uit." e yq;TvmevsveW;'prm;n'dmu_d" 25 R .u_mu_Stq;._STvyc'{!;Stume R 335 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION its's;r.ItSymu_k;mSyc;n` 26 p;roGy;yuW;meti/;ykmnumm( dmevpt,;'csvRd;vLl.'np 27 O ]wloKy;/pit.UTv;skLpxt]ym( R c'{lokmv;oitpunr;vOdul.m( 28 R n;rIv;roih,Ic'{xyn'y;sm;cret( s;ptTflm;oitpunr;vOdul.m( 29 R itp#it,oitv;yTq'm/umqn;cRnm'dktRnn u w mitmpcdd;itsopx*re.vngt"prpUJytemr*`w" 30 R it Ip;pur;,epqmesi%'@roih,Ic'{xynv[tn;mW@v'xo?y;y" [ O ' 26 sv'xo?y;y" .Imv;c t$;k;r;mkpWv;pIWunlnIWuc eu v/'vdSvmebn(dvt;ytneWc 1 [ e u kt]ATvjovp[;vedIv;kxI.vet( d=,;bly"k;l"Sq;nm;c;yREvc 2 {Vy;,k;nxSt;nsvRm;c+vsuvt [ pulSTyv;c ,ur;jNmh;b;hot$;k;idWuyov/" 3 pur;,evith;soy'p#ter;jsm p[;Pyp='x.xKl'sp;[ ecor;y,e 4 u' u ' pu<yeivp["kqteTv;b[;,v;cnm( w axu.vjRtdxt$;kSysmIpt" 5 w R ee e ctuhSt;'sm;'vdI'ctur;'ctum%Im( R e Ru tq;po@xhSt"Sy;Nm'@pctum%" 6 Ru ve;Stuprtogt;Rrm;];S]me%l;" nvs;qv;p'cAjuvK];nOp;Tmj 7 vtStm;];yon"Sy;TW$(s;'glvStOt; u 336 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gt;RhStm;];Syu"S]pvoRCz^tme%l;" 8 svRtStusv,;RSyu"pt;k;?vjs'yt;" u aTqodubrPl=v$x;%;t;ntu 9 ' m'@pSyp[itidx';r;<yet;nk;ryet( xu.;St];hot;ro;rp;l;Stq;vw 10 a*tuj;pk;"k;y;Rb;[ ,;vedp;rg;" svRl=,s'p,;RNm']D;Nvjtei{y;n( 11 U ' klxIlsm;yu_;NSq;pyeijom;n( p[itgteWklx;yDopkr,;nc 12 Ru Vyjnec;sn'x.t;m[p;]'svStrm( u '[ u ttSTvnekv,;RSyubly"p[itdwvtm( 13 R a;c;yR"p[=pem;vnum}yvc=," U ' arm;]oyUp"Sy;t(=IrvO=vnmRt" 14 yjm;np[m;,ov;s'Sq;Pyo.UitmCzt; hem;l'k;r,"k;y;R"p'cv'xitATvj" 15 k@l;nchwm;nkyrk$k;nc U tq;'glpv];,v;s;'svv/;nc 16 u d;Tsm;nsveW;m;c;yeigu,SmOtm( R R ' d;Czpns'y_m;Tmn;pyTp[ym( 17 u s*v,*Rkmmkr*r;jt*mTSy@<@.* R t;m[*k.Irm'@k;v;ys"x'Xm;rk" 18 U ( Evm;s;tTsvRm;d;vevvx;'pte xuKlm;Ly;Mbr/r"xuKl'g/;nulpn" 19 ' e sv*RW?yudk"svw";ptovedp;rgw" R yjm;n"spIk"pu]p*]smNvt" 20 pm;rm;s;p[vxe;gm'@pm( ttom'glxBden.erI,;'n"Svnenc 21 rjs;m'@l'ky;RTp'cv,entvvt( R Wo@x;r'ttpg.|ctum%m( 22 Ru ctur'tprtovOm?yesxo.nm( u ' u 337 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ve;oprt"Tv;g[h;n(lokptI'Stt" 23 s'NyseNm']t"sv;RNp[itid=uvc=," klx'Sq;pyeNm?yev;,'m]m;tm( 24 ' b[;,'cxv'v,ut]wvSq;pye/" ' vn;ykcvNySykml;m'bk;'tq; 25 x;'Tyq|svRlok;n;'.tg[;m'Nyset" U pup.+yflwy_mevTv;/v;snm( 26 Ru ' k.;'rg.;|St;Nv;so."prveyet( pupg'/rl'Ty;rp;l;Nsm'tt" 27 w yj(vmitt;Nb[y;d;c;yRm.pUjyet( U vh(vc*pUvt"Sq;Py*d=,enyjuvRd* 28 O R s;mg*pmeSq;Py;vure,aqvR,* dm%od=,toyjm;np;vxet( 29 u yj?vmitt;Nb[y;;jk;Npunrevt;n( U Tm']j;Pyenit?vmitj;pk;n( 30 Evm;idXyt;Nsv;RNs'/+y;'sm']vt( u juy;d;tIm|]r;Jy'csm/Stq; 31 w ATvG.wvhotVy'v;,wrvsvRt" e g[h>yov/vuTv;tqe{;yer;yc 32 e ' m(yolokp;le>yov/vikmR,e x;NtsU_cr*{'cp;vm;n'cm'glm( 33 jpep*W's_pvtobh(vc"pOqk U U R O x;r*{'cs*My'ck*Xm;'@j;tvedsm( 34 ' s*r's_jpeySted=,enyjuvRd" U u vwr;j'p*W's_s*p,|{s'ihtm( 35 U xwxv'pcn/n'g;y]'Jyes;mc ' v;mdeVy'bhTs;mr*rv'crq'trm( 36 O gv;'vtvk,|cr=o'cym'tq; [' g;yey"s;mg;r;jNpm;rm;t;" 37 u a;qvR,;ort"x;'itkp*iktq; 338 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] jpeymns;devm;t;v,'p.m( 38 u R [u pUvr.tor;];vevTv;/v;snm( Re u ' gj;rqvLmIks'gm;d(vjgokl;t( 39 [ mOdm;d;yk.Wp=pedoW/IStq; eu[ rocn;'css;q;|g/;n(gGgulmvc 40 ' u u e ;pn'tSykRVy'pcgVysmNvt' ' pUvktumh;m']rvTv;v/;nt" 41 | R R we ' aitv;=p;mevv/yu_nkmR,; ' tt"p[.;tevmlesj;tetxt'gv;' 42 ' u b[;,e>y"p[d;tVymWqv;pun" p'c;x;qW$(i]'xTp'cv'xitv;pun" 43 tt;vsrp[;exlesxo.ne u e u vedxBdw"sg'/vwv;Rvv/w"pun" 44 R w knk;l't;'Tv;jleg;mvt;ryet( s;mg;ycs;dey;b[;,;yvx;'pte 45 p;]Im;d;ys*v,IRpcrsmNvt;m( ' tton=Pymkr;NmTSy;dI'vsvRx" 46 w /Ot;'ctu.RvRpvedved;'gp;rgw" w[ mh;ndIjlopet;'d?y=tv.UiWt;m( 47 r;.mu%;'NyuBj;'jlm?yetk;ryet( u a;qvR,nsu;t;'pnm;Ry;'tqwvc 48 e u a;poiheitm'],=PTv;gTycm'@p' e pUjyTv;sdSy;Nvwbld;Tsm'tt" 49 punidRn;nhotVy'cTv;rr;jsm ctuqIRkmRkRVy'dyt];px_t" 50 e ' Tv;tuyDp;];,yDopkr,;nc ATvG>yStusm'd;Nm'@p'v.jeTpun" 51 hemp;]I'cxYy;'cvp[;ycnvedyet( tt"sh'vp[;,;mqv;xt'tq; 52 .ojnIy'yq;x_p'c;x;qv'xit" 339 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EvmeWpur;,eWt$;kv/Cyte 53 u kpv;pIWusv;Rstq;pukr,IWuc u EWEvv/dO"p[it;sutqwvc 54 R m']tStuvxeW"Sy;Tp[;s;do;n.UmWu ay'Tvx_;v/env/dO"Svy'.v; 55 R R u SvLpevek;vTk;yoRvx;#vvjRt" w p[;vO$k;leSqt'toymomsm'SmOtm( 56 ( xrTk;lSqt'yTSy;du_fld;ykm( v;jpey;itr;];>y;'hmtxxreSqtm( 57 e 'e ame/sm'p;[ vRstsmyeSqtm( ' g[ImepyTSqt'toy'r;jsUy;ixyte 58 Et;Nmh;r;jvxeW/m;RNkroitcoVy;Rmitxubu" sy;itb[;lymevxu" kLp;nnek;Ndvmodtec 59 aneklok;NvcrNSvr;dIN.uKTv;pr;/Rymn;." shwvv,o"prm'pd'yTp[;oittogblen.Uy" 60 it Ip;pur;,epqmesi%'@t$;kp[it;v/n;Rmsv'xo?y;y" 27 [ O a;v'xittmo?y;y" .Imv;c p;dp;n;'v/'bNyq;viStr;d [ v/n;yenkRVy'p;dp;rop,'b/" 1 u w yeclok;"SmOt;yeW;'t;nd;nI'vdSvme pulSTyv;c p;dp;n;'v/'v+yetqwvo;n.UmWu 2 t$;kv/vTsv|sm;PyjgtIr ATvm@ps'.;rm;c;y|c;pti/' 3 ' pUjyedb;[ ,;'StemvS];nulpnw" ( e sv*RW?yudk" s_;n(d?y=tv.UiWt;n( 4 vO=;Nm;Lywrl'Tyv;so.r.veyet( sUCy;s*v,Ry;k;y|sveW;'k,Rv/n' 5 R e 340 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a'jn'c;pd;tVy'temxl;ky; fl;nsc;*v;k;l/*t;nk;ryet( 6 p[TyeksvRv=;,;'v;'t;Ny/v;syet( O e /Upo]guGgul"eSt;m[p;]ev/it;n( 7 u s/;NySqt;n(Tv;vS]g'/;nulpnw" e k.;NsveWv=WSq;pyTv;vnIr 8 Ru O eu pUjyTv;idn;'tcTv;blnvednm( e yq;vLlokp;l;n;m'{;dIn;'v/;nt" 9 vnSpter/v;sEv'k;yoRij;it." tt"xuKl;'br/r;Ns*v,Rtme%l;n( 10 sk;'Sydoh;'s*v,Rg;>y;mitx;lnI' ' pySvnI'v=m?y;duTsOj;mudm%Im( 11 O e u tto.Wekm'],v;m'glgItk" e AGyju"s;mm']v;,wr.tStd; 12 w twrvk."pn'kyb;[ ,pugv;" e w Ru R ' ;t"xuKl;'br/royjm;no.pUjyet( 13 go.vR.vt"sv;RnTvj"ssm;iht;n( O hemsU]"sk$krglIyw"pv]k" 14 w ' u v;so."xynIywtqopSkrp;duk" =Ir;.Wecn'ky;R;vinctuym( 15 homsipRW;k;yoRyvw" ,itlwrp pl;xsm/"xSt;tuqitqoTsv" 16 Re d=,;cpunSty;t];px_t" yidtm'kc;dmTsrI 17 a;c;yeigu,dv;p[,pTy=m;pyet( R ' anenv/n;yStuky;R=oTsv'b/" 18 O u sv;Rnk;m;nv;oitpd'c;nNtmXnute ( ywvmpr;jeN{vO=sSq;pyedb/" 19 ' ' ( u sopSvgevse{;jNy;vid'{;yut]ym( R .Ut;N.Vy;'mnuj;'St;rye{oms'mt;n( 20 341 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION prm;'sm;oitpunr;vOdul.;m( R yd',uy;Ty';vye;pm;nv" 21 sops'pJytedvblokmhIyte U e w R[ apu]Sycpui]Tv'p;dp;Evkvte 22 R tIqeWp'@d;n;dIn(ropk;,;'dd'itte Ru yen;pcr;je{aTq;rop,'k 23 ' step]shSyTymek"kryit u /nIc;TqvO=,axok"xokn;xn" 24 e Pl=oyDp[d"p[o_"=IrIc;yu"p[d"SmOt" j'bkkNyk;d;]I.;y;Rd;d;@mItq; 25 u aTqorogn;x;ypl;xob[dStq; p[tTv'j;ytepsoropyeov.Itkm( 26 e 'u a'koleklvOStu%;idre,;Pyrogt; n'bp[rohk;,;'tnTy'tyeiv;kr" 27 u u IvO=xkrodev"p;$l;y;'tp;vRtI e ' u x'xp;y;mPsrs"kdg/vRsm;" 28 e ' it'it@Ikd;svg;RvjldSyvStq; ' u e pu<yp[d"Ip[dc'dn"pnsStq; 29 s*.;Gyd'pkkrIr"p;rd;rk" apTyn;xkSt;lovkl"klvRn" 30 b.;y;Rn;rkl;{;=;sv;|gsudrI ' ritp[d;tq;kolIktkx]un;xnI 31 Evm;idng;;Nyeyno_;Stepd;yk;" e p[it;'tgmy'itywStuv=;"p[ropt;" 32 e O it Ip;pur;,epqmesi%'@v=;rop,v/n;Rma;v'xo?y;y" 28 [ O O Ekoni]'xo?y;y" pulSTyv;c tqwv;NyTp[v+y;msvRk;mflp[dm( s*.;Gyxyn'n;myTpur;,vdovdu" 1 342 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pur;dG/wWlokW..v"SvmRh;idWu u u U Ru s*.;Gy'svR.t;nn;mekSqm.vd; 2 U vwk#svRm;s;v,ovR=SqleSqtm( ' tt"k;lenkyt;pun"sgRv/*nOp" 3 ah'k;rvOtlokp/;npuW;Nvte e [ Sp;Ry;'cp[v;y;'kml;sn,yo" 4 O p'g;k;r;smut;viJv;l;it.IW,; U ty;.tSyhrev=sStin"sOtm( 5 R y="Sqlm;Tyv,o"s*.;Gym;Sqtm( rsp'nt;vd;oitvsu/;tle 6 T=m'tr=;ubpu],/Imt; [ e d=e,pItm;]'t{Upl;v<yk;rkm( 7 bl'tjomh;t'd=Syprmein" e xeWydptUm;v/;tj;yt 8 ' ttSTvoW/yoj;t;"ss*.;Gyd;yk;" =vStr;jnpv;vXx;l/;Nykm( 9 vk;rvgo=Ir'ks.ksmtq; 'u ' u ' lv,'c;m'tTs*.;Gy;kmuCyte 10 pIt'yd(bpu],yogD;nvd;pur; [ e duiht;s;.vSm;;stITy./Iyte 11 lok;ntITyl;lTy;Lllt;tencoCyte ]wloKysudrI'dvImupyempn;k/Ot( 12 ' e e i]vs*.;GymyI'._mu_flp[d;m( u t;m;r;?ypum;N.KTy;n;rIv;k'nv'dit 13 .Imv;c kqm;r;/n'tSy;llt;y;munvd e yi/;n'cjgt"x;'tyetdSvme 14 pulSTyv;c vs'tm;sm;s;tOtIy;y;'jnip[y" xuKlp=SypUv;R itlw";n'sm;cret( 15 e 343 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSmhns;devIklv;Tmn;stI p;,g[h,km]dU!;vrv,RnI 16 |w ty;shwvvexttIy;y;mq;cRyt( 'O e flwn;Rn;v/wdIRp/pnvs'yt" 17 w RU w R w e u w p[itm;'pcgVyentq;g'/podknc ' ;pyTv;cRy*rIm'dx%rs'yt;m( 18 e u e u nmoStup;$l;ywtp;d*deVy;"xvSyc u xv;yeitcs'kTyRjy;ywgLfyoyo" 19 u }y'bk;yeit{Sy.v;Nywj`yoyugm( ' R xro{er;yeitvjy;ywcj;nunI 20 s'kTyRhrkx;ytqovrdenm" x;yeitk$'rTywxkr;yeitx'krm( 21 ' k=y'cko$Vywxln'xlp;,ye U U m'gl;ywnmStu>ymudr'c;..Ujyet( 22 sv;RTmnenmo{mIx;Nywckcym( xv'vd;Tmnet&{;<ywk#mcRyt( 23 e e i]pur;yvexmn't;ywkrym( i]locn;yeithr'b;k;l;nlip[ye 24 s*.;Gy.vn;yeit.UW,;nsd;cRyt( e Sv;h;Sv/;ywcmu%mIr;yeitxUlnm( 25 axokvnv;sNywpJy;vo*c.Uitd* U Sq;,vechr'td;Sy'c{mu%ip[ye 26 ' nmo/Rn;rIxhrmst;'gIitn;sk;m( nmg[;ylokxllteitpun.[v* 27 ' Ru xv;Rypurh;Rrv;sudVywtq;lkm( ' e nm"Ik#n;q;yxvkx;'Stq;cRyt( 28 e .Imog[.Imp<ywxr"sv;RTmnenm" hrm>yCyRv/vTs*.;Gy;kmg[t" 29 Sq;pyeTG/np;v;n(ks.=IrjIrkm( 'u tr;je=lv,'kStubmq;mm( 30 u ' u 344 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] d;Ts*.;GySm;Ts*.;Gy;kmTyut Ev'nvetTsvRmg[t"xvyo"pun" 31 cw]g;$k;Np[;XySvpem;vr'dm e ' U pun" p[.;tectq;t;njp"xuc" 32 s'pJyijd;'pTy'm;LyvS]'v.UW,w" U s*.;Gy;ks'y_s*v,|pitm;ym( 33 u [ p[Iyt;'m]llt;b[;,;ynvedyet( e Ev' s'vTsr'y;vOtIy;y;'sd;nOp 34 p[;xned;nm']cvxe Woy'nbo/me e go'g;'bm/*p[o_vx;%egomy'pn" 35 u w u Jyemd;rksmbLvp]'xc*SmOtm( e ' u ' u ;v,ed/s'p;[ Xy'n.Syetkxodkm( 36 u =Ir'c;yujm;sk;RkpWd;Jykm( e O m;gRxIWetgomU]p*Wesp;[ xyed`tm( 37 Ru ' ' ( O m;`e,itl;'StTp'cgVy'cf;Lgune llt;vjy;.{;.v;nIkmd;xv; 38 u v;sudvItq;g*rIm'gl;kml;stI e m;cd;nk;letpI[ yt;mitkRyt( 39 u e tSm'Stu;dxem;s;dXy;',mcRyt( e tq;l+mI'ct]wv.];Rs;/Rmq;cRyt( 40 e p*,Rm;Sy;mtStTspIk"pt;mh" p;snIyovduW;pr];.IitmCzt; 41 s*.;Gy;ktd;tVy'.itmCzt; U mLlk;xokkml'kd'boTplc'pkm( 42 kBjkkrvIr'cb;,mMl;np'kjm( s'dv;r'csveWm;seWksmSmOtm( 43 u Ru u u ' jp;ks.ksmm;ltIxtpi]k; 'u u ' yq;l;.'pxSt;nkrvIr'csvRd; 44 [ Ev'svTsr'y;vdupoyv/vr" ' S]Icn_km;rIcxvm>yCyR._t" 45 345 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v[t;'txyn'd;TsvoRpSkrs'ytm( e u m;mher*hwm*vOW.'cgv;sh 46 Sq;pyTv;cxyn'b;[ ,;ynvedyet( ;dXy;'vTsr'Tvekmh;l+My;ckxvm( 47 b[;,'shs;v}y;pUjyTv;nrSTvh sv;RNk;m;nv;oitmns;sm.IPst;n( 48 aNy;Nypyq;x_mqun;Ny'br;id." /;Ny;l;rgod;nwrNyw/nsyw" 49 vx;#yenriht"pUjyetvSmy" Ev'kroity"sMyks*.;Gyxynv[tm( 50 sv;RNk;m;nv;oitpd'v;nTymXnute flSywkSycTy;gmetTkvNR sm;cret( 51 yx"kitRmv;oitp[itm;s'nr;/p s*.;Gy;roGypwvS];l'k;r.UW,w" 52 nvyu_o.ve{;jNs*.;Gyxynp[d" yStu;dxvW;R,s*.;Gyxynv[tm( 53 kroitsc;*v;b[lokmhIyte pUJym;novseTsMyky;vTkLp;yutnr" 54 ' v,oloRkmq;s;xvlokgtStq; n;rIv;ktey;tukm;rIv;nrer 55 s;ptTflm;oitdeVynughl;lt; [ ,uy;dpywvp[d;dqv;mitm( 56 sopv;/ro.UTv;SvgRlokcr'vset( dmhmdnenpUvsxt/nuW;ct'nre,tt( 57 R O' tmqpvnenn'idn;ckmujnn;qmh;tnv;Sy;t( 58 ' it Ip;pur;,epqmesi%'@vt;?y;yon;mEkoni]'xo?y;y" 29 [ O [ i]'xo?y;y" .Imv;c yDpvtRm;s;v,un;p[.v,un; 346 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pd;ncehd;nkmq|pdpit" 1 t;vwdvdevntNmevdmh;mte e e ktmod;nvStenv,un;dmto]vw 2 Tv;vwpdvNy;s'tNmexsmh;mune ' SvloRkvsitvR,ovwk#Symh;Tmn" 3 R skq'm;nuWlokpdNy;s'ck;rh e devlokWvdvdev;"se{purogm;" 4 u we ' tps;mht;b[n(._;yestt'p.m( [u Ivr;hSyvsitmRhLloRkpkitRt; 5 [ nOs'hSytq;p[o_;jnlokmh;Tmn" i]vmSyvsitStpolokpkitRt; 6 [ lok;net;NprTyJykq'.m*pdym( U =e]pt;mhec;SmNpukreyDpvRte 7 ew pd;ntv;Nb[NvStr;NmmktRy utnsvRp;pSyn;xovw.vt;/[vm( 8 e u pulSTyv;c sMykpCzs.oSTv'yt(s,uTv'sm;iht" O ' yq;pUvpdNy;s"todevnv,un; 9 | e yDpvRtm;s;xl;pvRtro/s pur;tyug.Imdevk;y;Rqsye 10 e R v,un;ct'pvpqVyqepr'tp U |O R i]idv'svRm;nIt'd;nvwblvrw" 11 R ]wloKy'vxm;nIyjTv;dev;Nsv;sv;n( d;nv;yD.o_;rSt];sn(blvr;" 12 t;b;kln;sved;nvenblIys; R Ev'.ttd;lok]loKyescr;cre 13 Ue w prm;it|yy*xonr;xojIvtet" sb;kld;Rnve{ov?yoy'mms'yge 14 ' u b[,ovrd;nensveW;'tidv*ks;m( R u tdh'b,olokvt"svwidRv*ksw" 15 [ O R 347 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v[j;mxr,'dvgitrNy;nvte e ' Ev'vc'Tydev{ovOt" svwidRv*ksw" 16 'e R jg;mTvrto.Imy]dev"pt;mh" b[,"spd'p;[ PyvOtStwidv*ksw" 17 ab[vIgt"k;y|p;[ ;m;pdmum;m( k'nj;n;svwdvytono.ym;gtm( 18 e dwTywyd;t'sv|vrd;n;tep.o R [ kqt'vmy;sv|b;kledur;Tmn" 19 w yt;'c;vl'bnpt;Tv'n"pt;mh" e tv'c'tydevxx;'Tyq|jgtSTvh 20 e teW;'cpXyt;'k'cCz^*tSm;t;Ridk;"y;" np[;vtRNth;nStutrSm;kidneidne 21 w yq;ihp[;t"kTSv;qRmiXy.;Wte u vD;Pysetq;Sm;.nRrStoptw"sd; 22 yenopt'ySyshgu,t'pn" u yontSyopk;r;ytTkroitvOq;mit" 23 tSyopk;rdG/SynS]pSy;st" pun" nrkvps'v;sStSydutk;r," 24 nwt;vtwvs;/uTv'tey;tupity; [ Sv;qwknbuIn;met;pp[vtRte 25 R ySyn;.vTSq;n'jgto]du"%d' xt/;dy'dI,|ttOimup;gtm( 26 t]v;y]g't;Smnm;nurSvn" p;ykqnen;Syyentej"p[vtRte 27 yq;:y;t'my;'jgt(tTSqmve+yt;m( n"Sv;?y;yvW$(k;r'nvOoTsvm'glm( 28 Ty_;?yyns'yog'm_v;t;Rprg[hm( u d'@nITy;prTy_;sm;];vxeiWtm( 29 jgd;itRmpp[;'pn"ktr;'dx;' u Et;vt;ihk;lenvy'Gl;nmup;gt;" 30 348 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[ov;c j;n;mb;klt'tvrd;n;gvRtm( u ajey.vt;'mNyev,us;?yo.vyit 31 ' n?ys'Sqtob[;.;v'tTvmy'td; sm;/SqSytSywv?y;nm;];tu.j" 32 Ru Stoknvihk;lenc'Tym;n"Svy'.v; w u a;jg;mmutensveW;mevpXyt;m( 33 R R v,uv;c .o.ob[vRSv?y;n;dSm;v;rt" ydqRmyte?y;n'soh'Tv;smup;gt" 34 b[ov;c mh;p[s;dEWo]Sv;mnoihp[dxRnm( kSy;NySy.veW;cNt;y;jgt"p[.o 35 w mmwvt;vduTpjRgdqevnmRt; R jgdetvdqIRytvton;StvSmy" 36 ' .vt;p;ln'k;y|shre&{Evtu ' Ev'.tjgTySmn(xSy;Symh;Tmn" 37 Ue t'r;Jy'b;kln;]wloKy'scr;crm( .OTySyyt;'s;'m]d;nenkxv 38 ' v;sudvv;c e .vtovrd;nenav?y"stus;'ptm( [ bus;?y"svwk;yoRb/n;idhd;nv" 39 ' v;mnoh'.vy;md;nv;n;'vn;xk" my;shv[jTveWb;kleStunvexnm( 40 t]gTv;vr'TveWmdqey;ct;mmm( R v;mnSy;Syvp[Sy.Umr;jNpd]ym( 41 e p[yCzSvmh;.;gy;CwW;tumy;t; x,o_od;nve{od;TSvmpjIvtm( 42 ' gOp[itg[htSyd;nvSypt;mh ' t'b?v;cttoy;TTv;p;t;lv;snm( 43 349 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s*kr'pm;Sq;yv/;q|cdur;Tmn" .vy;mns'dhov[jxTvr;Nvt" 44 e vrr;mtmuKTvwvm't;Rngtvw ' aqk;l;'trev,;vidteg.t;'gte 45 RR nm;Nyit`or;,p[;du.t;Nynekx" RU smStjgd;/;rev,*g.RTvm;gte 46 xo.n'ihtd;j;t'nm'cvmUjRtm( w m;ltIksm;n;'tsg/"sur.vRv* 47 u u u ' aqvihtv/;n'k;lm;s;devS]dxg,iht;q|svR.t;nukpI U vmlvrlkx'{x'%odyIridittny.;v'dvdevk;r 48 e avtritcv,*sdev;sur;,;mnmWnyn;n;'vp[sdm%;n e u Ru aitvrtrjo.v;Ry."s'vhidRnmpctd;sINmv,o"sug.eR 49 u aiditrjng.;Rs;pdevIp[y;'tIntj`n.r;;Rmds'c;rrMy; ' alsvdn%edp;'@.;v'vh'tIgutrmvg;!'g.Rmvoh'tI 50 ' e tt"p[ve%lug.Rv;s'n;r;y,e.t.vyyog;t( U vn;pd'p;[ mnorq;n.Ut;nsv;R,td;b.Uv" 51 u smIr,ov;itcm'dm'dptTsubWeWngoveWu ' Ru vv_m;geWidg'treWjneWvsTymup;gteWu 52 Ru u u w vmuCym;neggnerjo."xnwXxnwnXyitc;'/k;re R dr;'tgRtv,*{ohbuStd;.vt( 53 e t;'nx;myr;je{devm;tuyq;mm( ' R kmnum,envl'`y;mi]vpm( 54 w b;kld;nve{tky;|p;t;lv;snm( ''' xSytumy;d'/n'l;v<ymevc 55 d;nv;n;'vn;x;yEkvp[.v;Myhm( =p;mxrj;l;ncy;n;Nynekx" 56 gd;v[;t;'vv/;n(d;nv;n;'vn;xne vbu/;n(dvlokSq;n/o.UmStud;nv;n( 57 e e kromk;lyogentuk;y|vtnme [e nSsOt;shs;v;,IvK]mev;.s'Sqt; 58 350 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yendcNTytepvy'ncutm( e' U | b'/vdnum:ySyt'kopenpXyme 59 ' w u kXyp;ypur;d'/n'l;v<ymevc kmy'vgtoTs;hov;yvoqsm;kl;" 60 .[mtIvihmeimwt{Uppc'ittm( R '[ a;v;kmh'vCmkn;Pysx'vc" 61 vkLpvxm;p;.I+,'idmmxRs; d/;ridVy'vW;R,;'sh'idVymIrm( 62 tt"sm.vSy;'v;mno.Utv;mn" j;tenyenc=UiWd;nv;n;'t;nvw 63 ' j;tm;]ettStSmn(dvdevjn;dRne e e n"SvCz;'bv;ihNyovv*g'/vhonl" 64 u kXypopsu%l.tnpu],.;Svt; ' eee e sveW;'m;nsoTs;hS]wloKy;'trv;sn;m( 65 R s'j;tm;]etttojn;/pjn;dRne u SvgRlokdd.yovnedStwt;@t;" 66 'u u u aitp[hW;RjgT]ySymohdu"%;ncn;xmIyu" u jgocgN/vRg,oitm;]'.;vSvrw.tOR vmt; 67 R sur;n;;pc.;vyu_;nOTy'itt];Psrs;'smUh;" tqwvv;/rss'`;vm;ny;nwmiuR dt;.[mit 68 ' vd'itsTy;nOtk;yRn,Rytq;.r'gpitdxRyit ' '[ ' g;y'itgeyvnvOr;g;mumudu"%su%p[.t;" 69 ' R R U nOTy'itvwSvgRgt;tet/m;RjRtSvgRmtov[jit u ' ' itvgtvW;denmRljIvlokitmrnkrmu_;nvOit'p;[ uk;m;" 70 e R t]ocu"kcduVy;|jyjy.gvNs'p;kct( [ Tvevpo[ _p[,;dwrvrlmns;nuv;dwStq;Nyw" ' ?y;y'tNe yengU!jnn.yjr;mOTyuvCzdheto' rTyevTm;sIgiddm%l'svRt"s'pm( 71 ' O prm;s;y'v,ub;hjgt"te ' [ j;toy'.vt;mqev;mnoydpIr" 72 R 351 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EWb[;cv,uEWEvmher" EWved;yD;SvgRWns'xy" 73 w v,uVy;md'sv|jgt(Sq;vrj'gmm( Ek"stupQKTvenSvy'.ritvut" 74 O U yq;qRv,RkSq;nevc]"Sf;$kom," ttogu,vx;SySvy'.ornuvRnm( 75 yq;ihg;hRpTyorNys'D;'pnv[jt( u R e l.ets'D;'.gv;n(b;[ ;idWutq;s* 76 svRq;v;mnodevodevk;y|kryit Ev'c'tyt;'tW;'.;vt;n;'idvoks;m( 77 e jg;mxsihtob;klenvexnm( dUr;devct;';purI'tSysm;vOt;m( 78 p;'@r"%gm;gMyw"svRropxo.tw" w xo.t;'.vnwm:ywSsuv._mh;pqw" 79 Ru nTyp[.wm;Rtgrjn;cls.w" ' w' devn;gkloTpw"xts':ywvRr;jt;m( 80 nm;|sg;]wSturgwrLpk,wmnojvw" R R dI`RgI[ v;=k$mnoDwpxo.t;m( 81 w pg.Rsv,;R.;"pU,c{n.;nn;" u R ' s'Ll;poLl;pkxl;St]veXy;"shx" 82 ntTpu<y'ns;v;ntCzLp'ns;kl; b;klenprSy;qnv;s'pitgCzit 83 R ue [ ;nxts'b;/'sm;joTsvm;ln aNvtednum:ywsvwrtkvjRt" 84 u R' w vI,;ve,mdg;n;'xBdw"svR]n;idte u O' sd;p[;dnuj;bropxo.t;" 85 @m;n;"p[Xy'tmr;vvyq;mr;" e e b[`oWomh;'St]dnuvdIrt" 86 O w s;Jy/Umnc;In;'v;yun;nkLbWe e sug//Upv=epsur.Itm;te 87 ' 352 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sug/dnuj;k,eprtSm'Stub;kl ' R ue ]wloKy'tvxeTv;su%n;Stesd;nv" 88 u e t]Sq"p;ly;Ste]loKy'scr;cr' w /mRD"tDsTyv;dIjtei{y" 89 ' sudxR"pUvdv;n;'ny;nyvc=," Re b[<yxr<ydIn;n;mnukpk" 90 vedm']p[.Ts;hsvRx_smNvt" U W;@g<yvWyot(s;h"SmtpUv;R..;iWt" 91 u vedved;'gtTvDoyDy;jItport" ncdu"xIlnrt"ssvR];vih'sk" 92 m;Nym;nyt;xu"sum%"pUJypUjk" u sv;Rqvdn;/Oy"su.g"ip[ydxRn" 93 R b/;Nyob/noby;nd;nv" i]vgRs;/konTy']loKyevrpUW" 94 w SvpurInlyonTy'dvd;nvdpRh; e scwvp;ly;m;s]wloKyeskl;"p[j;" 95 ' n;/m"kdPy;StetSmn(r;jnd;nve dInov;Vy/tov;paLp;yuv;Rqdu"%t" 96 mU%oRv;m'dpov;du.gov;nr;t" R Ev'yttvmlwg,*`wd;cmTv;cnvbu' 97 u'' Ru RO p[s;dyn(dTyvr'mh;Tm;purdrSt'tdnup/;n' w ' u [ tejoyu_d;nv'ttp'tmv.;Skr' 98 ' ]wloKy/;r,ex_vSmt"so.vd; '{pr;gt';d;nve{;yp;qRv 99 'u ' dmUcStd;gTv;d;nv;yudumd;" u R a;yRmitvwTv;'{o>yeitpurI'tv 100 Ek;kijmu:yenv;mnenshp[.o aSm;.yRdnuys;'ptnovdSvr;$( 101 e ' [' d;nv;nb[vITsv;RNpuritts'kl' e p[vXyt;'dvr;j"pUJy"stumm;vw 102 e e 353 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EtSmevk;letv;mn"scv;sv" u a;gt*dnun;qenp[M,;cwv;vlokt* 103 e t;q|mNyt;Tm;n'p,p;tpur"srm( [ v;cvcn'r;j;d;nv;n;'/r/r" 104 u' avwi]WulokWn;St/Nytromy; u yoh'y;vOt"xpXy;mgOhm;gtm( 105 aqRTvk;Myy;yStum;my'y;cyyit gOh;gtSytSy;h'd;Syep;[ ,;np/[vm( 106 u d;r;n(p];'Stq;g;r']loKyek;kq;mm u w a;gTys'm%tSya'km;nIys;drm( 107 u ' prvJy;.nNd(ynghp;[ vexyTSvkm( w' O' tSySv;gtm~y;R"Tv;pUj;'pyt" 108 w [ amesfl'jNmpU,;R"svemnorq;" R ySTv;'pXy;mx;SvymevgOh;gtm( 109 :y;Pyoh'dnum:y;n;'dvr;jTvy;t" u e a;gCzt;mmgOhp<yt;tupr;ihme 110 'u aom;id.yRDSsMygwStuyTflm( w tt(fl'smv;PyetTvyeprdr 111 u' yTfl'.md;nengv;'d;nenATvje U mm;tt(fl'.tmqv;r;jsUykm( 112 U n;Lpentps;l>y'dxRntvv;sv ' Ev'ghmy;yeip[yk;y|tduCyt;m( 113 ee ' vkLpoNyon.vt;idk;yR"kq'cn t'ctij;nIy;yidSy;Tsudkr' 114 u pu<yoh'p<yt;'p;[ odxRn;vx]uhn( u yedvvrwv*v'idt*cr,*my; 115 e | km;gmnTy'tvdsv|myp[.o e aTy;yRmd'mNyetv;gmnk;r,' 116 '{v;c j;nehdnum:y;n;'p/;n'Tv;'tb;kle ' u [ u 354 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n;Ty;yRmd'.;itTvyesurom 117 vmu%;n;qRnoy;'it.vtogOhm;gt;" aqRn;'kLpvO=osd;t;c;Nyonvte 118 p[.;y;'sytLyosg;'.Iyes;gropm" U Ru R sih,uTve/r;cwvy;n;r;y,opm" 119 b[;,"kXypklj;toy'v;mn"xu.e e p[;qRtohmnenv.mdieR hpd]y' 120 w 'U e mm;xr,;q;Ryy]ky;|m%'Tvh' tdSyk;r,'Tv;aqRtW;mmp[.o 121 w lok]y'mpt'Tvy;vMyb;kle e nvOkon/RnoSmyiTsentdStme 122 R .v'ty;cyy;mpr;qen;pc;Tmn; ' R aqRvenmm;PySyyoGy'tTsm;cr 123 j;tosk;XypecTv'vxvxvvRn" ' e ' idTy;St88v'g.Rs.t"pt;]wlokpUjt" 124 'U Ev'.tmh'D;Tv;tenTv;'y;cy;Myhm( U aSy;xr,;q;RydIyt;'.pd]ym( 125 U atIvSvg;]Syv;mnSy;Syd;nv .Um.;gecp;rKyed;tunTvhmuTshe 126 ' Etdevmy;d'yv;nqRtosme gurvoyidmNy'tmi],ov;pd]ym( 127 e ' aqRTvenmdIyenSvklb;'/vepc e gOh;y;temytq;yoGy'tTsm;cr 128 yidtect'vIrd;nve{mh;ute ' tdSmwdIyt;'xI`[v;mn;ymh;Tmne 129 ' b;klv;c dev{Sv;gt'tStuSvStp[;uihm;crm( 'e e Tv'smI=Sv/;Tm;n'sveW;'cpr;y,m( 130 R Tvy.;r'sm;veXysu%m;Stept;mh" ?y;n/;r,y;yu_'ty;n"pr'pdm( 131 355 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s'g;[ mwb."%ojg't;mp;Sytu R =Ir;B/Ipm;Tysu%Svpitkxv" 132 ' aNyecd;nv;"svebln"s;yu/;STvy; R ash;yenvxsvepvnp;itt;" 133 w R a;idTy;;dxwvh{;STvek;dx;pv; e an*vsvwv/mRvsn;tn" 134 w Tv;blm;Tyi]idvem%.;gn" Tvy;tuxtwr'sm;vrd=,w" 135 Tvy;c`;ittovO]onmuc"p;kx;sn Tvd;D;k;r,;pUvv,un;p[.v,un; 136 | ihr<ykxpo.[;t;ihr<y;=op`;itt" R ihr<ykxpuyoR]jc;roPy`;itt" 137 vj[p;,nm;y;'tmwr;v,xrogtm( s'g;[ m.Um*;Tv;'svenXy'itd;nv;" 138 R yeTvy;vjt;"pUvd;nv;blvr;" | sh;'xntuLyon.v;mkq'cn 139 e Ev'v/osdev{mmk;g,n;.vet( 'e m;'smutuk;menTvywv;gmn'tm( 140 R kry;mns'dhod;Syep;[ ,;np/[vm( e u kmq|dvr;jo_;.UmreW;Tvy;ihme 141 e med;r;"sut;g;voy;Nyitevsu ]wloKyr;Jym%l'vp[Sy;Syp[dIyt;m( 142 apkitR.vNe m'pvW;'cns'xy" R U Re gOh;y;tSyxSyd'b;kln;ntu 143 aNyopyoqIRmp;[ "smeip[ytr"sd; e .v;n]vxeW,vc;r'm;q;"Kvct( 144 e bOhT]p;medv{yUmStupd]ym( e 'e e b[;,SyvxeW,p[;qRttTvy;v.o 145 e 'u d;Syeg;[ mvr;nSy.vtStui]vpm( a;Ngj;n(.m/n'S]yocUck;" 146 U u 356 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] y;s;'dxRnm;]e,vOopt,;yte t;"S]yovsu/;'ct;'v;mnSyp[itg[hm( 147 w p[itd;Sy;mdevNe {p[s;d"yt;'ihme Et;vdu_vcnetd;b;kln;nOp 148 puro/;StUxn;p[;hd;nve{td;vc" ' .v;n(r;j;d;nve{Eyev/eSqt" 149 ' R yu_;yu_nj;n;sdeykSymy;Kvct( ' m'i]."susm;loCyyu_;yu_prI+yc 150 p[;']loKyr;JyTv'jTv;dev;n(sv;sv;n( w v;KySy;Sy;vs;nev.v;n(p;[ PSyitb'/n' 151 yEWv;mnor;jNv,urvsn;tn" e n;Syvw.vt;deypt;te`;itt"Svy' 152 ' ay'tptOh;p[;om;tOh;b'/`;tk" e u v'xoCzdkrStu>y'.twv.vyit 153 U ncwW/m|j;n;itx;dIn;'ihtert" m;y;vn;d;nv;yem;yy;yennjRt;" 154 m;yy;b[;,'p'v;mn'cp[dxRtm( a]k'bno_nn;Sydeytk'cn 155 'u m=k;p;dm;]'t.mrSyp[itg[h" uU vn;xmeys=p[sTy'sTy'my;utm( 156 ' gu,;Pyevmu_Stu.yov;Kymq;b[vIt( U /m;RqRn;my;sv|pitD;t'groTvdm( 157 [ u p[itD;p;ln'k;y|st;'/mR"sn;tn" yeW.gv;n(v,un;RSt/Nytromy; 158 gOp[itg[hmoyiddev;n(b.Wit ' uU .Uyop/Nyt;'nItodevn;nenvwgro 159 e u y'yogno?y;nyu_;?y;ym;n;ihdxRnm( nl.'ttq;vp[;Ssoy'omy;vw 160 e d;n;nyepyCz'itskxodkp;,n; [ p[Iyt;'.gv;n(v,u"prm;Tm;sn;tn" 161 357 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Evmu_tvcneapvgRSy.;gn" u yd]k;yRkr,evkLpomeb.Uvh 162 pidoSm.vt;b;lTvec;v/;rtm( x];vpgOh;y;tem;STvdeytk'cn 163 'u Etdevvc'Ty;h'p;[ ,;npSvk;n(gro u v;mnSyp[d;Sy;mxSy;pi]vpm( 164 apI@;k;ry;n't;nmhdIyte pI@;k;rcy;n't;n'sml'SmOtm( 165 EtCzTv;guSt]]py;/omu%"Sqt" b;klv;c aqRt;.vtodevdey;sv;R/r;my; 166 ]p;kr'.veNm'ydSy.Upd]ym( '{v;c sTymet;nveN{ydu_.vt;ihme 167 .Um"pd]y;qRTv'ijen;nenmetm( e Et;vt;Tvy'c;qIRmy;PySyte.v;n( 168 dnup]oy;ctosvrmetTp[dIyt;m( u b;klv;c pd]y'v;mn;ydevr;jp[tICzme 169 t]Tv'scr'k;l's%Isurptevs u u EvmuKTv;b;kln;v;mn;ypd]ym( 170 toypUvtd;d'pI[ yt;'mhr"Svym( | e detd;nve{,TyKTv;p'cv;mnm( 171 u 'e hrr;cmelok;n(dv;n;'ihtk;Myy; e yDpvRtm;s;gTv;cwvdm%" 172 u devSyv;mcr,envod;nv;ly" t]m'sp[qm'dd*sUyjgTpit" 173 Re itIy'c/[vdvStOtIyencp;qRv u ee b[;'@St;@tStendevn;tkmR,; 174 e a'g;g[,.e@jl'.rvn"sOtm( u e ' U 358 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Pl;vyTv;b[lok;Nsv;Rnlok;nnum;t( 175 ( /[vSq;n'sylokPl;Vyt'yDpvRtm( u U R p[v;pukr'/;r;/*Tv;v,upd;ns; 176 pd;ny;nj;t;nvw,v;n/r;tle t];metyogTv;;n'v;Py;'sm;cret( 177 u ame/fl'tSydxRn;devj;yte Ekv'xg,opetovwk#v;sm;uy;t( 178 .uKTv;tuvpul;n(.og;n(kLp;n;'txt]ym( u td'tj;yter;j;s;vR.*m"=t;vh 179 e toy/;r;tus;.Ima'g;g[;in"sOt; u ndIs;vw,vIp[o_;v,up;dsmuv; 180 anenk;r,en;.Ug;v,updInOp ' yy;svRmd'Vy;']loKy'scr;crm( 181 w a'g;g[=t;d'@;Tp[v'jl'x.m( u u p[;'dvndITv'ty;tuv,updIndI 182 e u devn;ty;Vy;'b;'@scr;crm( [ ' v.Uit.mRh;.;gsv;Rnghk;Myy; 183 u [ sb;klv;Rmnen_"pUrymem;n( a/omu%Std;j;tr'n;Syv'dit 184 m*nI.Uttt;puro/;v;Kymb[vIt( 'u' Sv;.;vkd;nx_nRtvy'=m;" 185 u ' y;vtIy'/r;devs;d;nentep.o [ _ob;kln;v,uy;Rvn(m;];vsu/r; 186 ' y;sO;.vt;pUvs;my;ncgopt; | aLp;.Um.Rv;n(dI`oRntusrh'=m" 187 Oe Cz;x_"p[.vitp[.oStedvsvRd; e nrStd;v,umTv;t'sTyv;idnm( 188 R b[ihd;nvmu:yTv'ktk;m'kroMyhm( U e mmhStgt'toy'Tvy;d'td;nv 189 u tenTv'vryoGyosvr;,;'.;jn'x.' u 359 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d;Syeh.vt"k;mmqIRynvO,vh 190 ' e u vDoihtd;tendevdevojn;dRn" ._'v,omdevxTvSt;Nmr,'ihme 191 O e v[j;metIp'tdl.ttpSvn;m( eu R'u a;hwvmu_v,uSt'itSvwvyug;'trm( 192 v;r;hpIyd;h'pv+y;m/r;tlm( [ e td;hnyehTv;'tmdg[cydwys 193 ' u e _oqd;nvStenap;sPpRdg[t" v;mnensm;;'t;"svelok;Std;nOp 194 R asurStwStd;Ty_dv;n;'sTy.;W,m( w e devoTv;tu]loKy'jg;m;dxRnv.u" 195 w ' p;t;lnly;psu%m;Stesb;kl xopp;ly;m;svpvn]ym( 196 ay']vmon;mp[;du.;Rvojgd(gro" w u g'g;s'.vs'y_SsvRkLmWn;xn" 197 u v,o"pd;n;meW;teTp"kqt;nOp y;'Tv;tunroloksvRp;pw"p[mCyte 198 u u du"Sv'dvRc'Ty'cdu"kr'd"t;nc u u =p[ihn;xm;y;'itev,upd]ye 199 ' yug;numxo; p;pnoj'tvStq; sU+mt;dxRt;.Imv,un;pddxRne 200 ySTv;rohittSm'Stum*nv;Nm;nvo.uv Tv;i]pukrIy;];mme/fl'vjt( 201 [ e muCytesvRp;pwmOtov,uprvjt( 202 u' [ e it Ip;pur;,epqmesi%'@v,updoTpn;Rmi]'xo?y;y" 30 [ O Eki]'xo?y;y" .Imv;c .gvNmhd;y|b;kleb/n'ihyt( | t'i]vm'p'yd;s'ymtobl 1 360 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] EtNmy;utpvkQym;n'ijomw" 'U | p;t;levste;pvwrocnsutobl 2 n;gtIq|yq;.Utpx;c;n;'ts.vm( ' u ' xvdUtIkq'c;]knymglIt; 3 e ' ' a'tr=epkr'tknnIt'mh;mune u u Etd;c+vmesv|yq;b;klb'/nm( 4 .Ump[m,'pvt'dvnv,un; U | e e itIyek;r,'k'cyendevk;rh 5 tvtSTv'ihtTsv|yq;.Uttq;vd ' p;p=ykr'tCz^otVy'.itmCzt; 6 e U pulSTyv;c p[Xn.;rSTvy;r;jn(k*tuk;devkitRt" kqy;mihtt(sv|yq;.Utnpom 7 'O v,o"pd;nuWg,b'/n'b;klerh ' e uttvt;sv|my;teprkitRt' 8 ' .Uyopv,un;.Imp[;evvSvtetre w ' ]wloKy'bln;;'tv,un;p[.v,un; 9 ' gTv;Tvek;kn;yDetq;s'ymtobl .Uyopdevdevn.Um"p[m,'tm( 10 e e p[;du.;Rvov;mnSytq;.Utonr;/p punS]vmo.UTv;v;mno.Udv;mn" 11 TpreW;tesv;Rkqt;kn'dn n;g;n'tyq;tIq|tCzO,vmh;v[t 12 u u an'tov;sukwvt=kmh;bl" kkoR$kn;ge{"p;Ny"srIsOp" 13 ' mh;pStq;x'%"klk;pr;jt" EtekXypd;y;d;Etwr;pUrt'jgt( 14 EteW;'tpsTy;tudm;pUrt'jgt( u[ U k$l;.Imkm;R,StI+,;Sy;vWoLb,;" 15 d;m'd;'mnuj;n(ky.Sm=,;ute Ru R 361 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION txRn;ve;xomnuy;,;'nr;/p 16 ahNyhnj;yet=y"prmd;," a;TmnStu=y';p[j;Ssv;RSsm'tt" 17 jGmu"xr<y'xr,'b;,'prmer' [ mmev;qRmiXyp[j;"sv;RmhIpte 18 u cu"kmlj';pur;,'bs'Dkm( [ p[j;cu" devdevxlok;n;'pstprmer 19 e [ Ue ];ihnStI+,d';^ ,;'.jg;n;'mh;Tmn;m( u idneidne.y'dvpXy;m"p,;.Oxm( 20 e mnuypxup+y;idtt(sv|.Sms;vet( Tvy;sOi"t;dev=Iytet.jgmw" 21 uu ' EtJD;Tv;yduct'tTkvpt;mh b[ov;c ah'r=;'v/;Sy;m.vtIn;'ns'xy" 22 v[j?v'Svnkt;nnIjogts;?vs;" EvM(pj;"sv;Rb,;Vy_mUitRn; 23 [ [ a;jGmu"prmp[It;"StuTv;cwvSvy'.vm( u p[y;t;supj;Svevt;n;y.ujgm;n( 24 [ ' ' xx;pprmov;sukp[m%;'Std; u b[ov;c ahNyhn.Ut;n.+y'tvdr;Tm." 25 e wu nXy'ittUrgwd;mnuy;"pxvStq; R ySm;NmTp[.v;Ty'=y'nyqm;nuW;n( 26 atoNySmn(.ve.y;Nmmkop;Tsud;,;t( U .vt;'ih=yo`oro.;vvwvSvtetre 27 ' tq;Ny"somv'xIyor;j;vwjnmejy" /+ytespRs]e,p[dIehVyv;hne 28 m;tOvsutny;'St;+yoRvo.=yyit Ev'vo.vt;n;x"sveW;'dcets;m( 29 R u 362 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] xPTv;klsh'ty;vdekklSqtm( u ' Evmu_tvptob[,;.ujgotm;" 30 u e' npTyp;dyoStSydmUcvcStd; u R .gvn(k$l;j;itrSm;k.t.;vn 31 U vWoLb,Tv'rTv'ddxUkTvmevc ' s'p;idt'Tvy;devd;nI'xpsekq' 32 b[ov;c yidn;mmy;sO;.v't"k$l;xy;" tt"k'bn;nTy'.=y?v'gtVyq;" 33 n;g;cu" my;Rd;'kdevxSq;n'cvpOqkpqk e w O mnuy;,;'tq;Sm;ksmy'dvk;ry 34 e x;poyo.vt;domnuyojnmejy" n;x'n"spRs]e,Lb,'ckryit 35 b[ov;c jrTk;rit:y;to.vt;b[vm" jrTkNy;tSydey;tSy;muTpTSytest" 36 u r=;'kt;Rsvovp[o.vt;'klp;vn" tq;kromn;g;n;'smy'mnuj" sh 37 w tdekmns"sve,u?v'mmx;snm( R sutl'vtl'cvtOtIy'ctl;tlm( 38 w d'ci]p[k;r'vogOht]gmyq ' t].og;n(bv/;n(.j;n;mmx;sn;t( 39 'u it?v'sm'y;vTk;l'ttpn"pun" 'uu ttovwvSvtSy;d*k;Xypeyo.vyit 40 d;y;d"svRdv;n;'sp,RSspR.=k" e u td;p[sit"sp;R,;'dG/;vwc].;nun; 41 U .vt;'cvsveW;'.vyitns'xy" w R yeyr;.ognoduvRnIt;SteW;m'to.;vt;n;Nyqwtt( 42 e k;lVy;'.=y?v'csTv'tq;pk;rectemnuym( 363 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m']*W/wg;R@vt']b/j;m;nv;ye.v'it 43 w w | w Ru te>yo.ItwvitRtVy'nc;Nyek;y|c;Nyq;vovn;x" R tIrteb,;vw.jg;jGmu"Sq;n'stl;:y'ihsveR 44 [ u ' u tSqu.oRg;N.ujm;n;svers;tlelIly;s'Sqt;Ste ' R Ev'x;p'ttlB?v;p[s;d'cctum%;t( 45 ue Ru tSqu"p;t;lnlyemidten;'tr;Tmn; u tt"k;l;'tre.tpnrevVyc'tyn( 46 Ueu ' .vt;.rtor;j;p;'@veyomh;yx;" aSm;kt=ykrodwvyogenknct( 47 u kq'i].uvnen;q"sveW;'cpt;mh" R sOikt;Rjg"x;pmSm;sudv;n( 48 devvr'cn'TyKTv;gitrNy;nvte ' vwr;je.vnet]dev"sitit 49 e sdev"pukrSqovwyD'yjits;'ptm( [ gTv;p[s;dy;mSt'vr't"p[d;Syit 50 u Ev'vc'Tytesven;g;gTv;cpukrm( R yDpvRtm;s;xwl.mup;t;" 51 ;n;g;'Stq;;Nt;Nv;r/;r;xItl;" dm%;vwn;'t;SsveW;'ts%p[d;" 52 u R u u n;gtIq|ttoj;t'pqVy;'.rtWR. O n;gk@cvwkcTsrt'c;preb[vn( 53 ' u pu<y'tTsvRtIq;Rn;'sp;R,;'vWn;xnm( mNtt]yemTy;Ra/;v,p'cm 54 nteW;'tklsp;R"pI@;'kvNtkihRct( u e R ;'pt,;'yt]kry'itnr;.uv 55 e b[;teW;'pr'Sq;n'd;Syten;]s'xy" n;g;n;'t.y'D;Tv;b[;lokpt;mh" 56 u pUvoR_tpnv;RKy'n;g;n;vyd; uu p'cmIs;itq/RNy;svRp;phr;xu.; 57 ytoSy;mevsuitq*n;g;n;'k;yRmtm( u O 364 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] EtSy;'svRtoyStuk$(vMl'prvjRyt( 58 e =Ire,;pye;g;'StSytey;'itm]t;m( .Imv;c xvdUtIyq;j;t;yencwvnvext; 59 tNmesv|yq;tv'.v;n(xstumhit ' R pulSTyv;c xv;nIlgr'p;[ ;tpse/tm;ns; 60 O r*{Ij$ov;x_StSy;",unpv[tm( O tp"Tv;cr'k;l'gsy;My%l'jgt( 61 [ EvmuiXyp'c;s;/y;m;s.;mnI tSy;"k;l;'tredVy;Stp'Ty;Stpmm( 62 e n;Rmmh;tej;b[dvrosur" smu{m?yer;:y'prmStmh;/nm( 63 u t];itTsdwTye{SsvRdv.y'kr" ' e anekxts;hko$ko$xtomw" 64 asurrcRt"Im;n(itIyonmucyRq; w k;lenmht;soqlokp;lpuryy* 65 ' jgIWu"swNys'vItodevvrmrocyt( w Rw tStSymh;surSysmu{toy'vvO/itveg;t( 66 e anekn;gg[hmInjum;Pl;vyTpvRts;nudx;n( e a't"Sqt;neksur;rs'`vc]vm;Ry/c]xo.m( 67 ' u .Im'bl'clt'c;yo/'vnyRy*s'/jl;ix;lm( u t]ip;dwTy.#;>yupt;"sy;n`'$;smOyu_;" 68 e vnyRy"Sv;it.ZW;,;'smTvmu"%ludxRyt" u w ' a;Stq;k;'cnsU]n;rohItmTSy;vtejl;'te 69 VyvSqt;Stw"smmevtU,vnyRyl=x"ko$x | u R tq;rvSy'dntuLyveg;"scd'@;=tve,y_;" 70 u u rq;y']oprpI@t;'g;lTpt;k;"Svnt'vc" tqwvyo/;"Sqgt;StrI.SttIWRvStepvr;S]p;,y" 71 [ r,er,elB/jy;"p[h;r,ovrejwrsur;nug;.Ox' u 365 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION devWvr,etWv&teWvxeWt" 72 eu w eu u asur;SsvRdv;n;mNv/;v'SttStt" e ttodevg,;"sve{v'to.yvl;" 73 R nIl'grvr'jGmuy]devISvy'Sqt; R r*{ItpoNvt;/Ny;x;'.vIx_m; 74 s'h;rk;r,IdevIk;lr;]Iity;'vdu" s;tu;td;dev;N.y]St;Nvcets" 75 pp[CzvSmy;vIp[oTfLl;'bjlocn; u pOtovonpXy;m.y'k'cdup;gtm( 76 kq'tv&t;dev;"svexpur"sr;" u R dev;cu" aym;y;itdwTye{o.IRmpr;m" 77 ' cturg,swNyenmht;prv;rt" ' e tSm;In;vy'dvI'.vtI'xr,'gt;" 78 e dev;n;mitvwTv;v;Kymujh;ss; u w R tSy;'hs'Ty;'nevRr;'Gyovdn;t" 79 p;x;'kx/r;"sv;R"pInotpyo/r;" sv;RXxUl/r;.Im;"sv;Rd;^ kx;nn;" 80 ' a;bmk$;"sv;R"s'ddxnCzd;" fTk;rr;vwrxvwS];sy'Tyr;crm( 81 k;CzKl;Mbr/r;"k;];Mbr;Stq; sunIlvsn;"k;{_p;n;itl;ls;" 82 n;n;pwm%St;Stun;n;veWvpu/r;" Ru w R t;.revvt;devIdev;n;m.y'krI 83 ' O m;.wdev;.{'voy;vditd;nv" cturgblopetoSt;vTsm;gt" 84 ' t'nIlpvRtvr'dv;n;'m;gRm;gR," e dev;n;mg[t"swNy';devIsm;klm( 85 ititeitjLp'todwTy;Stesmup;gt;" tt"p[vvOtyt;s;'tW;'mh;.ym( 86 e u ' e 366 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n;r;cw.Rdeh;n;'dTy;n;'.vspRt;' w u roW;'@p[.;n;'sp;R,;mvspRt;m( 87 x_n.Rdy;gd;s'c,Rtors" U k#;rw.Rxrsomuslw.RmStk;" 88 vodr;S]xUl;g[Xzg[Iv;vr;s." w =t;rqm;t'gp;d;t;"petr;hve 89 u r,.Um'sm;s;dwTy;"sve'vn; R ttobl'ht';m;Ry;'td;dde 90 ty;s'moiht;deVyodev;;pr,;jre t;mSy;m;yy;deVy;svRmN/'tmo.vt( 91 ttodevImh;xKy;t'dTy'smt;@yt( w ty;tut;@tSy;j*dwTySyp[gt'tm" 92 m;y;y;mqn;y;'t;mSy;'d;nvo" p;t;lm;vxU,t];pprmerI 93 | devI."siht;;purto.mu%ISqt; roStud;nve{Sy.ItSy;g[gtSyc 94 ' e n%;g[,xrXzTv;cmRc;d;yvegt; e npp;t;qp;t;l;Tpukr'cpungRrm( 95 kNy;swNyenmht;bpe,.;Svt; devStuvSmtwd;cmRm@/r;ro" 96 w RO 'u Svkyetps"Sq;nenv;prmerI ttodeVyomh;.;g;"prv;yRVyvSqt;" 97 y;cy;m;surVyg[;St;'tdvI'b.=t;" ue uu bu.=t;vy'dvdeihno.ojn'vrm( 98 u e EvmuKTv;ttodevId?y*t;s;'t.ojnm( u n;?ygCzd;t;s;'.ojn'cNttMmht( 99 td;d?y*mh;dev{'pxupit'v.um( ' sop?y;n;TsmuSq*prm;Tm;i]locn" 100 v;c{St;'dvI'k'tk;y|vv=tm( e e b[ihdevmh;m;yeyemnsvtRte 101 U 367 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xvdUTyuv;c z;gm?yetvdvz;gpe,vtRse u we Et;STv;'.=yyNt.+ymIPstm;dr;t( 102 .=;qRm;s;'dvxk'c;tumh;hRs e e xUlIkvitm;met;.=;qRNyomh;bl;" 103 | aNyq;m;mpbl;=yeyb.=t;" u Ru u Ev'm;'tsm;l+y.+y'kLpysTvrm( 104 u {v;c xvdUitb[vIMyekpvyug;'tre [ O ' g'g;;red=yDog,wvR?v'stomm 105 t]yDomOgo.UTv;p[d{;vsuvgv;n( u e my;b;,ennvRo/re,p[sct" 106 e ajg'/Std;.Uton;mdevStumtm( w e ajg'/STvmevitd;Syec;Nyu.ojnm( 107 e Et;s;',umdv.+ymekmyoctm( ee kQym;n'vr;rohek;lr;i]mh;p[.e 108 y;S]Isg.;RdvxaNyS]Ipr/;nkm( e e pr/eSpOx;ppuWSyvxeWt" 109 e s.;goStuvr;rohek;s;'cTpOqvItle aPyekvW|b;l'tghITv;t]vwbl;t( 110 u O .uKTv;it'tspI[ t;apvWRxt;Nbn( u u aNy;"sUitgOhCz{'gO IyuStupUjt;" 111 e nvsy'itdevxtq;vwj;th;rk;" e gOh=]t$;kcv;Pyu;neWcvih 112 e ee u w aTyeWcd'Tyoy;S]ySt'itnTyx" u t;s;'xrIrg;;Ny;"k;Oimv;uy" 113 u xvdUTyv;c kTst'.vt;d'pj;n;'prpI@nm( [ ncTv'b?ysed;tuxkrrSyvxeWt" 114 u ' ' ]p;kr'yvitp[j;n;'prpI@km( 368 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ntutuJyted;tut;s;'.+y'txkr 115 ' u ' {v;c av'Ty;'tyd;Skdomy;pUvt.i{t" u |u cU@;kmR,vOtkm;rSytd;xu.e 116 eu a;gTym;tro.+ympUvtpcre |u[ devlok;vg,;m;t,;'.o_m;gt;" 117 t;s;'ghyd;pUvb;;Ssursm;" Oe | [ g'/v;RPsrswvy=;Ssvecguk;" 118 R mev;Rdy"x%r,og'g;;"srtStq; sven;g;gj;Ss;"p=,osursUdn;" 119 R @;kNy"shvet;lwvt;"svwghStd; RO R R[ w kmu_n;mun;devyTsOb,;Tvh 120 ' [ tTs'v.ojn'd'SveCz;'cn.ogt' R xvdUTyuv;c a;s;'t'dih.oJy'dl.yT]vpe 121 e u R' eh;_sgu@'spKv'prkLptm( ' u Kvc;Nyeny_mpUvprmer 122 | Evmu_Std;sopdevdevomher" .+y;q|t;Std;p[;hp;vRTy;wvs/* 123 my;vws;/t'c;'pk;rwb."t' [ R tt(sv|cVyy'y;t'nc;NyidhXyte 124 .vtIv;gt;Svk'my;deymuCyt;m( apUv.vtIn;'yNmy;deyvxeWt" 125 | ' aSv;idt'nc;Nyen.+y;qecdd;Myhm( R a/o.;gecmen;.evtl*fls.* 126 R Ru .=y?v'ihsiht;l'b*mevW,;vm* O anenc;p.oJyenpr;tOi.Rvyit 127 mh;p[s;d't;lB?v;deVySsv;RStd;xvm( p[,pTySqt;XxvRd'vcnmb[vIt( 128 kry'itxu.;c;r;Nvn;h;Syenyenr;" 369 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION teW;'/n'pxu"pu];d;r;wvgOh;idkm( 129 .vyitmy;d'y;NyNmnsSqtm( h;SyendI`Rdxn;dr{;.v'itte 130 tSm;n'd;h;Sy'cktRVy'ihvj;nt; .vTyom;tr":y;t;Smn(lok.vyq 131 ph;renr;yetkry'itck*mudIm( u c,k;NpUrk;wvvOW,w"shpUpk;n( 132 b'/."SvjnwvteW;'vxonzte u w ' apu]ol.tep]/n;qIRl.te/nm( 133 u' pv;n(s.go.ogIsvRx;S]vx;rd" u h'syu_ny;nenb[lokmhIyte 134 xvdUitmy;Pyevt;s;'d'c.=,m( ' ]p;kr'k'.vTy;_oh'tx;my 135 jySvdevc;mu@jy.Ut;ph;r, ' jysvRgtedvk;lr;i]nmoStute 136 e vmUitRytxvp;=i]locne ue u e .Impexvevemh;m;yemhodre 137 mnojyemnodug.Im;==u.t=ye Re mh;m;rvc];'ggItnOTyip[yx.e 138 e u vkr;lmh;k;lk;lkp;ph;r, p;xhSted@hSte.ImhSte.y;nk 139 ' c;mu@Jvlm;n;SyetI+,d'mh;ble ' e^ xvy;nip[ydvp[t;sngtexve 140 ee e .Im;=.IW,edvsvR.t.y'kr e U kr;lvkr;lecmh;k;lkr;ln 141 k;lkr;lv;'tk;lr;i]nmoStute e svRxS].OtdvnmodevnmSte 142 ee Ev'Stut;xvdUtI{e,prmein; tutoWprm;devIv;Ky'cvmuv;ch 143 w vr'v,IvdevxyemnsvtRte O e 370 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] {v;c Sto]e,;nenyedvStoy'itv;'vr;nne 144 e teW;'Tv'vrd;dev.vsvRgt;stI m'pvRtm;y"pUjyit._t" 145 spu]p*]pxum;n(smOmupgCztu ywv,uy;KTy;Stv'dvsmuv' 146 ' e svRp;pvnmu_"pr'nv;R,mOCztu R .[r;Jyoyd;r;j;nvMy;'nyt"xuc" 147 aMy;'cctudXy;'sopv;sonrom R s'vTsre,l.t;'r;Jy'nk$kpn" 148 u EW;D;n;Nvt;x_"xvdUtIitcoCyte yEv',uy;Ty'.KTy;prmy;nOp 149 svRp;pvnmu_"pr'nv;R,m;uy;t( R ywnp#te.KTy;;Tv;vwpkrejle 150 ' u svRmtt(fl'p;[ Pyb[lokmhIyte e y]wtLl%t'ghsd;ititp;qRv 151 ee nt];.y'`or'svRcor;ids'.v' yedpjyeKTy;puStkpSqt'b/;" 152 'U u tence.vetsv|]loKy'scr;cr' ' ( w j;y'tbhv"pu];/n'/;Ny'vrS]y" 153 e r;Ny;gj;.OTy;SteW;m;xu.v'itc y]edl:yteght];Pyev/v.vet( 154 ' ee ' u[ ' it Ip;pur;,epqmesi%'@xvdUtIcrt'n;mEki]'xo?y;y" 31 [ O ;i]'xo?y;y" .Imv;c knkmRvp;knp[tTv'j;ytepn" e u knv;]p[mCyettNmebi[U hmh;mte 1 u pulSTyv;c ah'tkqyy;msvRmtdxeWt" e e 371 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yCzTv;npunmoRhy;Sytenpsm 2 ' O yenj;yetp[tTv'ync;Sm;Tp[mCyte e e u p[;oitnrk`or'dStr'i]dxwrp 3 u st;'s.;W,ecvpu<ytIq;RnkRne ' w u m;nv;StupmCy'ta;p;"p[tyonWu 4 [ u e Uyteihpur;.Imb[;,"s'xtv[t" pOqSsvR]v:y;t"s'toWecsd;Sqt" 5 u Sv;?y;yyu_ogehWnTyyogyogvt( eu jpyDv/;nenyu_k;l'=pes" 6 yu_"=m;dy;>y;'c=;'Ty;yu_tvvt( aih's;ihtcm;Rvctq;Sqt" 7 e b[cyRsm;yu_StpoyogsmNvt" yu_"sptOk;yeWy_ovwidkkmRsu 8 Ru u prlok.yey_oyu_SsTyvc"p[it u yu_om/urv;KyeWy_;itqpUjne 9 u u ;pUtsm;yu_oyu_ovvjRne R SvkmRv/s'y_oyu_"Sv;?y;ykmRsu 10 u Ev'km;R,kvtSs's;rvjgIWy; R bNyBd;NytIt;nb[;,SygOhst" 11 e tSybury'j;t;tIq;R.gmn'pit [ pu<ywStIqRjlwrtTKl'ky;|klevrm( 12 e p[yt"pukre;Tv;.;SkrSyody'pit [ tjPynmSk;roPy(v;n'pTypt 13 [ ag[t"p'cpuW;npXyTsoit.IW,;n( vnek$kvO=;!enjRnp=vjRte 14 e t;n(;vt;k;r;n(s`or;Np;pdxRn;n( u WTs']StdyoVyitl;it" 15 avl'Bytto/wYy|.ymuTsOJydUrt" pp[Czm/ur;.;WIkyyvt;" kt" 16 U ' k'v;cwvt'kmRynp[;;vwtm( e 372 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] kqmevv/;"svepSqt;"k]c;?vn 17 ' R[ p[t;cu" e =uTpp;s;Nvt;nTy'mh;du"%sm;vOt;" tp[D;vy'svensHD;vcets" 18 R nj;nImoidx'c;pp[idx'c;pk;'cn n;'tr='mhI'c;pnj;nImoidv'tq; 19 ydetu"%m;:y;tmetdevsu%.vet( ' p[.;tmdm;.;it.;SkrodydxRn;t( 20 ah'pyuiWton;msUcImu%Stq;pr" R xI`[gorohkwvp'cmole%kStq; 21 b[;,v;c p[t;n;'kmRj;t;n;'n;;vws.v"kt" e ' k'tTk;r,muiXyytoyUysn;mk;" 22 ' p[t;cu" e ah'Sv;dusd;.ujd;'pyuiWt'ije ' e R EtTk;r,m;s;n;mpyuiWtomm 23 R sUct;bhvonenvp[;;;k;'=," EtTk;r,muiXysUcImu%;./omt" 24 xI`[gtoSmvp[,y;ct"=u/tenc ' e EtTk;r,muiXyxI`[goijsm 25 gOhoprsd;Sv;du._ij.yenih 'u im;nsSt]ten;s*rohk"SmOt" 26 m*nec;pSqtonTy'y;ctovl%NmhIm( aSm;kmpp;pole%kon;mn;mt" 27 Cz^,le%koy;itrohkStuav;kxr;" xI`[g"p'gt;'p;[ "sUcIsUcImu%o.vt( 28 u yyuiWtolMbg[Ibol'bodrd;t" R bOhd(vW,l'bo"p;p;dSm;dj;yt 29 O EtesvRm;:y;tm;TmvOshetkm( ' u pOCzSvyidte;pO;kqy;mhe 30 373 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[;,v;c yejIv;.uvit'itsvePR y;h;rmUlk;" yum;kmpc;h;r'otumCz;mtvt" 31 p[t;cu" e ,uv;h;rmSm;ksvRsTvvgihRtm( yCzTv;n'dsevp[.yo.UynTyx" 32 U XlemmU]purIWe,yoiWdmlenc gOh;,Ty_x*c;np[t;.ujitt]vw 33 e ' ' S]I.dRG/;nk,;Rnp[k,oRCzk;nc mlen;pjugPu Sy;np[t;.ujitt]vw 34 e ' ' cl;vhIn;nhomhIn;ny;nc v[tvvhIn;np[t;.ujitt]vw 35 w w e ' ' gurvonwvpUJy'tS]Ijt;ngOh;,c e o/lo.gOhIt;np[t;.ujitt]vw 36 e ' ' ]p;mej;ytet;tkQym;neSv.ojne aSm;Tprtr'c;Nyv_mpxKyte 37 nvO'pt.;vSypOCz;mSTv;'!v[t e[ yq;n.vitp[tStNmevdtpo/n 38 e b[;,v;c Ekr;]ir;];idCz^c;'{;y,id." v[trNyw"twnRTy'np[toj;ytenr" 39 w e ]InINpcwkv;yohNyhnsevte svw.tdy;ponp[toj;ytenr" 40 U e tuLyom;nepm;nectuLy"k;'cnloyo" tuLy"x]*cm]ecnp[toj;ytenr" 41 e devt;itqpUj;sugpUj;sunTyx" u rtovwptOpj;sunp[toj;ytenr" 42 U e xuKl;'g;rks'y_;ctuqIRj;yteyd; u y;;Sy;'np[toj;ytenr" 43 e jto/vmxoRyStO,;s'gvvjRt" 374 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] =m;v;n(d;nxIlnp[toj;ytenr" 44 e gob[;,;'tIq;RnpvRt;'ndIStq; dev;'vtuyovNd(y;p[toj;ytenr" 45 w e p[t;cu" e ut;vv/;/m;R"pOCz;modu"%t;mune yenvwj;yteptStovdmh;mte 46 e[ b[;,v;c xU{;entu._nb[;,envxeWt" u im[ytedrSqensvwpto.ver" 47 u e[ m;tr'ptr'.;[ tn.gnI'stmevc ( u adoW;'STyjitsp[toj;ytenr" 48 e ay;Jyy;jn;wvy;JySycvvjRn;t( rtovwx{sev;susp[toj;ytenr" 49 U e Ny;s;pht;Rm]/[kx{p;krt"sd; u U v'.`;tIk$Sq"sp[toj;ytenr" 50 e b[h;gok"Sten"sur;pogutLpg" .UmkNy;ph;Rcsp[toj;ytenr" 51 e s;m;Ny;'d=,;'lB?v;EkEvngUhit n;Stk.;vnrt"svwpto.j;yte 52 e[ Ev'bv;,evp[Ne {a;k;xedd.Svn" u[ 'u u pupvOi"pp;toVy;| devm_;shx" 53 w Ru p[t;n;'tvm;n;na;gt;nsm'tt" e u aSyvp[Sys'.;W;Tpu<ys'ktRnnc 54 e tSm;TsvRpyenst;'s.;W,'k [ ' yidteys;k;y|gg;sutat'i{t" 55 e ' itlksvR/mRSypp[tkq;mm;m( e p#Ll='yoSyklnp[toj;ytenr" 56 e e ,oitv;Py.I+,'v;y;pry;Nvt" .KTy;smNvtov;pnp[toj;ytenr" 57 e .Imv;c 375 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a'tr=ekmq|tpkr'prkTyRte uu mun./RmxIlwl>ytetTkq'Tvh 58 R yentLl>ytelB/'lB/'cvflp[dm( w tNmesv|sm;c+vk*tuk;devpOCzt" 59 pulSTyv;c AiWko$Ssm;y;t;d=,;pqv;snI ;n;q|pkrer;jn(pkr'cvytm( 60 u u mTv;temny"svep;[ ,;y;mpr;y,;" u R ?y;ym;n;"pr'bSqt;;dxvTsr;n( 61 [ b[;mhWRySt]dev;SseN{;Ssm;gt;" AWyo'tihRt;"p[ocunRym;'Stesdkr;n( 62 uu a;k;r,'pkrSym'],yt;'ij;" u e a;poiheititsO.ARG."s;'n?ymeyit 63 a`mWR,jPyen.vefld;ykm( vp[v;RKy;vs;netsvwStwStutq;tm( 64 w u R tenpu<yt;'p;[ ;yendex;teij;" gihRt;/mRx;S]eWtvp[;d=,or;" 65 ue yec;Nyep;vRtIy;;en;h|itktnm( EtSm;Tk;r,;{;jn(vyTyevsm;Sqtm( 66 ' k;itRKy;'pkr';n;TpUtt;m.yCzit u b[,;siht'r;jNsveW;'p<yd;ykm( 67 R u t];gt;Stuyv,;R"svetp<y.;jn;" e Reu ijwStuLy;ns'dhovn;m'],tenp 68 e e O a;eytyd;A='k;itRKy;'.vitKvct( 'u mhtIs;itqDey;;ned;netqom; 69 R yd;y;My't.vitA='tSy;'itq*Kvct( u itq"s;pmh;pu<y;yit."prkitRt; 70 p[;j;pTy'yd;A='itq*tSy;'nr;/p s;mh;k;itRkp[o_;dev;n;mpdul.; 71 R yd;c;kgr*somev;revetWvi]Wu u eu w 376 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ]I<yet;ncA=;,Svy'po[ _;nb[,; 72 a];me/kp<y';tSy.vit/[vm( u u d;nm=yt;'y;itpt,;'tpR,tq; 73 ' vx;%;suyd;.;nu"k;succ'{m;" syog"pukron;mpukrevitdul." 74 R a'tr=;vtI,ettIqept;mhex.e Ru Rw u ;n'y]kry'itteW;'lok;mhody;" 75 e nSpOh;'tNe ypu<ySytSy;PytSyc kry'itmh;r;jsTymetdud;tm( 76 tIq;Rn;'pvr'tIq|pqVy;mhp#te [ O n;Sm;Tpr'p<ytIq|lokWnpp#te 77 u uO k;itRKy;'tvxeW,pu<y;p;phr;xu.; u e dubrvn;Sm;d;g;t;csrSvtI 78 ' ty;tTpUrt'tIq|pkr'mnsevtm( u u d=,ex%r'.;itpvRtSy;vdUrt" 79 nIl;'jncyp[:y'v,RtonIlx;lm( ty;tCz%r'tSy%Sqt'pkr'yq; 80 u p[;vO$k;levyTpU,`nvOdmvoCz^tm( ( | ' kd'bpupg'/;!'k$j;jun.UiWtm( 81 R rqm;gRmv;ro!urveStCz%r'Sqtm( ' vOSspulkSSnG/w"S]I,;mvpyo/rw" 82 w Iflw"x%r'.;itsmNt;Tsumnohrw" guj"W$(pdkl"sm't;dupxo.tm( 83 ' w kokl;r;vcr'x%kk;rv;klm( 'gmnohretSmut;sumnorm; 84 e pu<y;pu<yjlopet;ndIy'b,Ssut; [ v'xSt'b;Tsuvpul;p[v;cor;mu%I 85 O gTv;tton;itdUr;Tpuny;Ritpr;m%I u tt"p[.its;devIp[s;p[k$;Sqt; 86 O aNt/;RnprTyJyp[;,n;mnukMpy; ' 377 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION knk;sup.;cwvnNd;p[;cIsrSvtI 87 [ p'cot;"pukreWb,;pr.;iWt; u [ tSy;StIresrMy;,tIq;RNy;ytn;nc 88 u s'svt;nmun."sw;psm'tt" e teWsveW.vt;/mRht"srSvtI 89 u Ru eu h;$k=itg*rI,;'tIqeWmhodym( Ru d;n'd'nrw";twjnyTy=y'flm( 90 R /;Nyp[d;n'pvr'vd'ititlp[d;n'ctq;munI'{;" [ ywSteWtIqeWnrw"p[d'tmRhtpvr'pidm( 91 u Ru eu[ [ p[;yopvexpyt"p[y;SteWky;RTp[md;pum;Nv; '[ u tIqeps'yoJymnopceTq'._fl'bgOhyqem( 92 R 'u [ e tSyopk#im[yteihywStukmR=y;t(Sq;vrj'gmw tec;psveskl'psl.'ityDSyfl'dr;pm( 93 R [ u ttStus;/mRfl;r,IcjNm;iddu"%;idRtcets;'tu sv;RTmn;c;fl;srSvtIseVy;p[y;TpuWwmh;ndI 94 R t]yesll'ptpb'itstt'nr;" U' ntemnuy;dev;StejgTy;mhs'Sqt;" 95 yDwd;RnStpo.yt(fl'p;[ Pyteijw" w td];nm;]e,xU{rpSv.;vjw" 96 w dxRn;TpukrSy;pmh;p;tknopye teptTp;pnmu_;"Svg|y;'ittnu=ye 97 R t]opv;sIyDSypu@rIkSyyt(flm( ' tTp[;oitnr"=p[mLp;y;senpukre 98 m;`m;seitl;NyStupyCzitcsd(ije [ yq;x_c.KTy;csv,u.vnevset( 99 t]opv;s';n'cp'cgVy;xn'tq; y"kroitnr"sopdeh;'tSvgRm;uy;t( 100 e vs'ittt(smIpSq;yeptSkrj;ty" teptSy;nu.;venSvy;|itcns'xy" 101 yepn"xU{vOSq;S]r;]opoiWt;nr;" u 378 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[yCz'itijevq|bx_smNvt;" 102 [ temt;y;nm;!;"p;snctu.j;" O Ru b[,;shs;yuJy'p;[ uvTypun.Rvm( 103 ' g'goedy]g'g;s'p;[ ;srt;'vr;m( ' srSvtI'{k;m;s;'Tv;qepo[ t;'br;t( 104 R t]gTv;py"pUtsrsnWevtm( ' u s;rSvt'cvml'v;/rg,;cRtm( 105 pItmek;'jlmt'yn;'tntTpr' e e avloKyidx'pv;Rm;hg'gs%Tvy; 106 U e Ek;knIvyu_;SmKvy;Syehmb;'/v; t;'vD;yttog'g;d'tI'xokkxRt;m( 107 pUvdx;t(sm;y;t;{t;'dInm;ns;m( Re ' ;ct;'mh;.;g;'prvJytupI@t;m( 108 ne]pmJycwtSy;"p[;hg'g;vcStd; e[ O m;rodISTv'mh;.;ged"kr'tt's% 109 u e devk;y|ydNyenktuxKyetnwvih | EtSm;emh;.;ge{dv;"sm;gt;" 110 'e EW;'cyt;'pj;v;mn"k;ykmR,; U srSvtIsur{;,;'v;pUj;v/mm( 111 'e me,b[j;p;t(sgt;tus%Ijnm( ' Jyem?ymyomR?yesgmolokvut" 112 ' p;Nmu%Ib[sut;j;vItudm%I u ttStevbu/;"svepkr'ysm;gt;" 113 Ru e vidTv;dukr'kmRtSy;Stuitmk;ryn( Tv'bSTv'mitlR+mISTv'v;Tv'git"pr; 114 u Tv';v'pr;n;bume/;rit"=m; R Tv'sSTv'Sv/;Sv;h;Tv'pv]'mt'mht( 115 s'?y;r;i]"p[.;.Uitme/;;srSvtI R yDv;mh;v;guv;cxo.n; 116 a;NvI=ktuy;v;t;Rd@nIitkQyte ' 379 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nmoStutp<yjlenm"s;grg;mn 117 eu nmStep;pnmoRknmodevjgt(ip[ye Ev'Stut;ihs;devIidVy;Sv;qRpr;y,w" 118 Ev's;p[;m%It]Sqt;devIsrSvtI u svRtIqRmyIdevIsv;RmrsmNvt; 119 p[;cIseitbu/Dy;b[,ovcn'tq; w Re t]xu;v$'n;mtIq|pt;mh'SmOtm( 120 w dxRnn;pvwtSymh;p;tknopye e .og.og;n(smXn'itvxu;b[,o'itk 121 p[;yopvexyt]p[kvitnrom;" ' e | temt;b[y;nenidv'y;'Tykto.y;" 122 O t];Lpmpywd;Rnd'bvd;Tmn;m( ' [ jNm;'trxt'tW;'td.;vt;Tmn;m( 123 e wR ' %<@Sf$ts'Sk;r't]kvNtyenr;" R teblokm;s;modNtes%nSsd; 124 [ u yo]pUj;jpohom"to.vitdeihn;m( anNt'tTfl'sv|b._rt;Tmn;m( 125 [ t]dIpp[d;nenD;nc=urtI'i{y" p[;oit/Upd;nenSq;n'bnWevtm( 126 [ aqk'bno_ns'gmeyTp[dIyte tdn'tfl'po[ _jIvtov;mOtSyc 127 ;n;p;q;hom;dn'tfls;/km( r;me,;gTyvwt]p'@dxrqSyc 128 ' d';'t]tenm;'k@yndxRte e t]v;pIctu"ko,;t]p'@p[d;nr;" 129 h'syu_ny;nensvey;'iti]vpm( R tSy;'v;Py;'tvb;ptOm/ck;rh 130 u w [ e ' yD'yDvd;'"sm;vrd=,m( e vsv"ptroDey;{;wvpt;mh;" 131 a;idTy;ttSteW;'viht;"p[pt;mh;" 380 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] i]v/;apa;ypun_;vr'cn; 132 .v"p'@d;n;'g;[ m]SqtwSsd; yt(t'ptOk;y|ctdn'tfl'.vet( 133 vOTyq|ptrSteW;'t;wvpt;mh;" u l.'ttpR,;Oi'p'@d;n;T]vpm( 134 e tSm;t(sv|prTyJyp[;cInep'@do.vet( dTv;pu]"p[yenptnsv;|tpRyt( 135 ( e p[;cInerdevSypuro.Utpititm( '[ a;idtIq|tidTyu_dxRn;dpmu_dm( 136 SpO;tusll't]muCytejNmb/n;t( avg;hn;d(b,os*.vTynucr"sd; 137 [ a;idtIqenr";Tv;y"p[d;Tsm;/n; R amLpmpp[;y"p[;yxSSvgRm;uy;t( 138 ySt]b[._;n;'nr";Tv;ddenm( ser,;phe;csSvgemodtes%I 139 R u p[;cIsrSvtIt]nrw"k'mGyteprm( O tSy;';n;Tfl'tPO TywtpoyD;idl=,m( 140 yepb'itnr;"pu<y;'p;[ cI'dvI'srSvtIm( e ntenr;"sur;Dey;m;k@yiWRrb[vIt( 141 srSvtIndI'p;[ Pyn;nenym"Kvct( .u_v;ncv;.u_idv;v;yidv;nx 142 tIq|svRIq;Rn;'p;[ cIn'pvr'SmOtt( [ p;p'p<yjnn'p;[ ,n;'prkitRtm( 143 u yepn.;Rvt;Tm;nSt];Tv;jn;dRnm( u pUjyNtyq;x_tepy;'iti]vpm( 144 [ dev;n;'pvrov,uSteny]srSvtI [ sevt;tTpr'tIq|=t*b[sutob[vIt( 145 ttStSm;n(mh;tIq|mNym;n;mhodym( m'd;knImudI='tISqt;t]srSvtI 146 tIq|svRtIq;Rn;'pr'Sv;y'.vob[vIt( u 381 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m'd;kNy;sm'y]p[;Pypu<ysm;gmm( 147 t]Sq;neSqt;dev" Stut;devIsrSvtI w mTv;cwk;knI't;'tdIn;Sy;'dInm;ns;' 148 u s%I'td;sOjd(b;p,I'vmle=,;m( [ hr,I'hrrPy;xujDekmllocn;m( 149 vj[,Impdevxovj[p;,vRsv;n( e O sukrgc'dvonIlk#ovOW?vj" 150 ' e s%I'sjny;m;ssrSvTy;S]locn" ' vloKym;n;s;r;jn(s%I."sursudrI 151 ' p[;y;tum;rB/;dev;dex;Nmh;ndI tt"s%I."s;|s;p[;cIn;g'tmt; 152 u u srSvtIsmSt;n;'t;s;'tm;SmOt; e p[;cIsrSvtItoy'ypb'itmOg;.uv 153 e tepSvg|gmy'ityDwijvr;yq; c't;m,rv;]wW;p[;cIDey;srSvtI 154 tq;k;mflSyeyht.t;md;ndI 'euU d=,;'idxm;loKypun"p;Nmu%Igt; 155 _;ty;tq;g'g;idx'p;[ cI'vjSvh [ vSmtRVy;nc;h'tvjdevyq;gtm( 156 e [ it Ip;pur;,epqmesi%'@tIq;Rvt;ron;m;i]'xo?y;y" 32 [ O ]yS]'xo?y;y" .Imv;c m;k@ynvwr;m"kqm]p[bo/t" e kq'sm;gmo.Ut"kSmNk;lekd;mune 1 m;k@y"kSysut"kq'j;tomh;tp;" n;oSyngm'bi[U hyq;.Utmh;mune 2 ' pulSTyv;c aqtespv+y;mm;k@yov'pn" '[ u pur;kLpemn"pUvmk@n;Rmvut" 3 u | O 382 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] .Ogo"pu]omh;.;g"s.;yRStv;'Stp" tSypu]Std;j;tovstStuvn;'tre 4 sp'cv;iWRko.Utob;lEvgu,;/k" D;nn;std;o.[mn(b;lStd;'g,e 5 SqTv;ssucr'k;l'.;Vyq|pTybu?yt [ tSyp];svwp"kyd;yu"sutSyme 6 O s':y;y;c+vvW;R,tSy;Lp;Ny/k;nv; mOk@nvmu_StusD;nIv;Kymb[vIt( 7 w W<m;sm;yu"pu]Sy/;];sOmnIr ' u nwvxokSTvy;k;yR"sTymetdud;tm( 8 stCzTv;vco.ImD;nn;ydud;tm( aqopnyn'cb;lkSypt;td; 9 a;hcwnpt;pu]mOWI'STvm.v;dy ' Evmu_"svwp];p[;.v;dne 10 nv,;Rv,Rt;'vsvRv,;R.v;dn" e p'cm;s;STvit;'t;idvs;"p'cv'xit" 11 m;ge,;qsm;y;t;AWySt]svw R b;lentente;"svec;Py.v;idt;" 12 R a;yum;N.vtw_"sb;lod'@me%lI KTvwvtpnb;RlmpXyn(=I,jIvtm( 13 'eu idn;np'ctSy;yuD;RTv;.It;tenp O t'ghITv;b;lkcgt;Steb,o'itkm( 14 O [ p[itmuCyct'r;jn(p,pet"pt;mhm( [ u aym;veidtStwStutnb[;.v;idt" 15 e cr;yub,;b;l"p[o_"sAiWs/* R[ ttStemny"p[It;"uTv;v;Ky'pt;mh;t( 16 u pt;mhAWIn(;p[ov;cvSmy;Nvt" k;ye,yenc;y;t"koy'b;lonvet;m( 17 R ttStAWyor;jn(sv|tSmwNyvedyn( pu]omOk@o"=I,;yu"s;yuWkb;lkm( 18 ' 383 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aLp;yuWSTvSymunbR?vem;'c;pme%l;m( yDopvIt'd@cdTv;cwnmbo/yt( 19 ' y'kcTpXyseb;l.[mt.tlejnm( ''U tSy;.v;d"ktRVyEvm;hpt;vc" 20 a.v;dnxIloy'=t*"pr.[mn( tIqRy;];p[sgndwvyog;Tpt;mh 21 ' e cr;yu.vpu]itp[o_os*t]b;lk" R e kq'vco.veTsTymSm;k.vt;sh 22 Evmu_Std;twStub;lokpt;mh" [ Atv;Ky;idy'.m"s'Sqt;svRto.y; 23 U b[ov;c mTsm;yuW;b;lom;k@yo.vyit kLpSy;d*tq;c;'tmtomemnsm" 24 e u Ev'tmnyob;l'blokpt;mh;t( e u [ s's;?yp[Wy;m;su.yoPyen/r;tlm( 25 e RU ' tIqRy;];'gt;vp[;m;k@yonj'ghm( O jg;mteWy;teWptr'Svmq;b[vIt( 26 u u b[lokmh'nItomun.b[v;id." R dI`;Ryt;Smvr;n(dTv;vsjRt" 27 u EtdNymed'gt'c't;kr'tv kLpSy;d*tq;c;'t.vyesmn'tre 28 e lokktub,oh'ps;d;Syvwpt" R R[ [ pukr'vgmy;mtpStusmut" 29 w ' t];h'dvdevxmup;syept;mhm( e e svRk;m;v;ikr'sv;Rr;itnbhR,m( 30 svRs*:yp[ddvmN{;dIn;'pr;y,m( 'e b[;,'toWyy;msvRlokpt;mhm( 31 m;k@yvc"uTv;mOk@muR nsm" jg;mprm'hW|=,meksmuCzvsn( 32 /wysmns;Sq;yd'vcnmb[vIt( | u 384 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] amesfl'jNmjIvt'csujIvtm( 33 svRSyjgt;';yen"pt;mh" Tvy;d;y;dv;nSmpu],v'x/;r,; 34 e Tv'gCzpXydevxpkrSq'pt;mhm( e 'u etSmn(jg;qenjr;mOTyurvc 35 e nO,;'.vits*:y;ntqwy|tpo=ym( ]I,;,xu.;[ ,]I,p[v,;nc 36 pukr;,tq;]I,nvSt]k;r,m( knIy;'sm?ym'ctOtIy'Jyepukrm( 37 ' 'gxBd;./;n;nxu.p[v,;nc b[;v,uStq;{onTy'siht;S]y" 38 pukreWmh;r;j;n;t"pu<ytm'.v u u vrj'vml'toy'i]WulokWvutm( 39 u b[lokSypNq;n'/Ny;"pXy'itpukr' yStuvWRxt's;g[mho]mup;ste 40 k;itRk'v;vsedk;'pkresmmevc e u ktuMmy;nxkt'kmR,;nwvs;/tm( 41 R tdy;vy;t;tmOTyuSsvRhrojt" t]Ssdevxob[;lokpt;mh" 42 e n;NyomTyRSTvy;tuLyo.vt;jgtItle ah'vtoiWtoyenpv;iWRkjNmn; 43 w vre,Tv'mdIyenpm;'crjIvn;m( gmysnsNdehStq;xIvRcnMmm 44 Ev'vdNttesvevjlok;NyqePst;n( R [ Ev'lB/p[s;denmOk<@tnyenc 45 a;m"Sq;ptStenm;k<@;mTyut t];Tv;xuc.UTv;v;jpeyfl'l.et( 46 R svRp;pvxu;Tm;cr;yuj;Rytenr" pulSTyv;c tq;Ny'tpv+y;mith;s'pr;tnm( 47 e[ u 385 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq;r;me,vwtIq|pkr'tvnmRtm( u u c]k$;Tpur;r;momwqLy;l+m,enc 48 a]er;mm;s;pp[Czmunsmm( r;mv;c k;npu<y;ntIq;Rnk'v;=e]mh;mune 49 ' y]gTv;nroyogn(vyog'shb'/." u nwvp[;oit.gvn(tNmm;c+vsuvt 50 [ anenvnv;senr;DStumr,enc .rtSyvyogenprtPyeh'i]." 51 t;Ky'r;`ve,o_Tv;vp[W.Std; u R ?y;Tv;csucrk;lmd'vcnmb[vIt( 52 ai]v;c s;/up'Tvy;vIrr`U,;'vxv/Rn ' mmp];t'tIq|pkr'n;mvutm( 53 u pvRt*ocv:y;t*my;Rd;yDpvRt* k@]y'tyomR?yeJyem?yknkm( 54 teWgTv;dxrq'p'@d;nentpRy u tIq;Rn;'pvr'tIq|=];,;mpcomm( 55 [ e avyog;csurs;v;pIr`ukloh tq;s*.;GykpoNy"sujlor`undn 56 ' teWp'@p[d;nenptromo=m;uy" u u a;.Uts'Plv'k;lmetd;hpt;mh" 57 t]r;`vgCzSv.UyoPy;gmn'y;" tqeitcoKTv;r;mopgmn;ymnod/e 58 A=v'tm.Myngr'vidx'tq; w cmR<vtI'smuIyRp;[ os*yDpvRtm( 59 tmitMyvegnm?ymepkreSqt" e u ptNs'tpRy;m;sadev;'svRx" 60 R ;n;vs;ner;me,m;k@omunpugv" ' a;gCzn(xys'y_oSt]wv/Imt; 61 u 386 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gTv;vwsm%tSyp[,pTycs;drm( ' u ' pOovyogd"kp"ktmSy;'idxp[.o 62 sutodxrqSy;hr;mon;mjnw"SmOt" s*.;Gyv;pIt;'{mh'p;[ oi]x;sn;t( 63 tt(Sq;n't*cvwkp*.gv;Np[bvItume [ Evmu_r;me,m;k@"p[Tyuv;ch 64 m;k@yv;c s;/ur;`v.{'tst'.vt;tm( e u tIqRy;];p[sgnyTp[;osIhs;'ptm( 65 ' e [ E;gCzSvpXySvv;pI't;mvyogd;m( avyogsvwkpEv;]j;yte 66 R a;mumkcihkcjIvtopmOtSyv; w Et;Ky'mnI'{SyuTv;l+m,pUvj" 67 u R sSm;rr;mor;j;n'td;dxrq'np O .rt'shx]u~Nr'.;tnNy;'n;gr;n( 68 Ev'c'tytStSys'?y;k;loVyj;yt p;Sypm;'s?y;'mn."shr;`v" 69 ' u suv;pt;'nx;'t].[;tO.;y;RsmNvt" v.;vyRvs;netSv;'tr`undn" 70 u e ' p];m;];tq;c;Nywryo?y;y;'Sqt"kl vv;hm'glevb.b;|/vw"sh 71 O e sm;sIn"s.;yoRs;vOiW."prv;rt" l+m,en;Pyevmevos*sIty;tq; 72 p[.;tetmnIn;'tTsvRmvp[kitRtm( u u e AiW.tqeTyu_"sTymet{`Um 73 mOtSydxRn;'k;yRm;vXykSmOtm( e vOk;m;StuptrStq;cwv;k;'=," 74 dd'itdxRnSve._yu_Syr;`v ' avyogStut.;[ ];p];c.rtenc 75 e ctudx;n;'vW;R,;'.vt;r;`v/[vm( R u 387 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k;'tq;vIrr;DodxrqSyc 76 amIcAWy"svetv._;"t=,;" R ah'cjmd.;r;jlomx" 77 devr;t"xmIkW@tvijom;" e w ;ectemh;b;hos'.;r;'STvmup;hr 78 mu:y'cgidp<y;kbdr;mlk"sh 'e u Ifl;ncpKv;nmUlco;vc'b 79 ' m;ge,c;qm;'sn/;Nyenvv/enc R e tOi'pyCzvp[;,;';d;nensuvt 80 [ [ pukr;r<ym;s;nytonyt;xn" ptStpRyteyStusome/mv;uy;t( 81 ' ;n;q|tvy'r;mgCz;moJyepukrm( u TyuKTv;tegt;"svemnyor;`v'np 82 R u O l+m,'c;b[vI{;mome?ym;hrmemgm( O xu=,'cxxk,x;ktq;m/u 83 e j'bIr;,cmu:y;nmUl;nvv/;nc pKv;nckpTq;nfl;NyNy;ny;nc 84 t;Ny;hrSvvw;e=p[mv;Stul+m, e tq;tTtv;n(sv|r;m;dex;r;`v" 85 bdregidx;k;nmUl;nvv/;nc u t];Tycr;me,k$;k;r"tomh;n( 86 prpKv'cj;nKy;s'r;menveidtm( ;Tv;r;moyogv;Py;'mnI'St;nnup;lyn( 87 u m?y;;ltesyk;lektpktq; U Re a;y;t;AWy"sveyr;me,;numi]t;" 88 R e ' t;n;gt;n(mnIn(;vwdhIjnk;Tmj; u e r;m;'itkprTyJyv[I@t;Ny]s'Sqt; 89 vSmyoTfLlnyn;c'ty;n;cveptI b[;,;nehj;n'it;k;lepSqt;" 90 u r;me,.ojt;vp[;"SmOTyu_nyq;v/ 388 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vwidKyt;Ssv;R"sTy;y;SsmIrt;" 91 pur;,o_ov/wvvwdevkpUvk" R .u_vt(scvp[WdTv;p'@;Nyq;mm( 92 u eu p[iWteWyq;x_dTv;teWcd=,;m( e u u gteWvp[m:yeWip[y;'r;mob[vIiddm( 93 u u u kmq|s.n;smunIn(;Tvh;gt;n( u u[ tTsv|Tvmd'tTv'k;r,'vdm;crm( 94 .vtVy'k;r,entgoPy'nmek x;pt;smmp[;,wl+m,SyxucSmte 95 R Evmu_;td;.];R]py;v;m%ISqt; u vmuctIs;up;t'r;`v'v;Kymb[vIt( 96 ' ' ,uTv'n;qyd(m;yRmhy;xm( r;mTvy;c'Tym;nor;je{STvhc;gt" 97 ' sv;R.r,s'y_**c;Ny*ctq;v/* u ij;n;'dhs'y_;S]ySter`undn 98 e u ' ptrStumy;;b[;,;'gWr;`v eu ;]p;Nvt;c;hmp;'t;tv;'itk;t( 99 Tvy;vw.ojt;vp[;"t';'yq;v/ vLkl;jns'vIt;kq'r;D"pur"sr; 100 .v;mrpuvIrsTymetdud;tm( k*xey;ncvS];,kkYy;pt;nc 101 tt"p[.itcwv;h'cIr,Ituvn;ym( O D;Tv;h'nvdek'cNm;ted"%'.vTvit 102 u n;h'Smr;mvwm;tunptupr'tp R kd;.vytIh;'tovnv;sSyr;`v 103 Etdev;nx'r;mc'ty'Ty;"pun"pun" v[jitidvs;n;qtvp;'xp;Myhm( 104 ' SvhStenkq'r;Dod;Syev.ojn'Tvdm( w d;s;n;mpyod;sonop.ujItyTKvct( 105 ' Et;xIkq'TvSmwspd;tusmuTshe '[ ' 389 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;h'r;D;pur;;sv;Rl;r.UiWt; 106 b;lVyjnhSt;cvIjy'tInr;/pm( s;SvedmlidG/;'gIkq'pXy;m.Umpm( 107 Vy_i]vp'p;[ STvy;pu],t;rt" e ;m;'d"%t;'b;l;'vneKl;mn;gsm( 108 u xok"Sy;Tp;qRvSy;Sytenn;Smr;`v .v;n[p;,smor;mntegoPy'mmTvh 109 ( sTyentencwv;qSpOx;mcr,*tv tCzTv;r;`v"p[It"ip[y;'t;'ip[yv;idnIm( 110 a'km;nIysu!'prvJycs;drm( .u_*.oJy'td;vIr*p;_;cj;nk 111 Ev'Sqt*td;s;ct;'r;i]'t]r;`v* idtecsh;'x*gmn;ymnod/u" 112 p[Tym%gt"ox'Jyey;vpukrm( u ' ' pUv.;gepkrSyy;vitr;`v" 113 R u xu;vcttov;c'dvdUtn.;iWtm( e e .o.or;`v.{'ttIqRmtTsudl.m( 114 e e u R aSmn(Sq;neSqtovIra;Tmn"pu<yt;'k devk;y|Tvy;k;y|htVy;devx]v" 115 ' ttomn;vIrob[vILl+m,'vc" s*m]enughItoh'dvdevnb[,; 116 O e e a];mpd'Tv;m;smekcl+m, v[tcrtumCz;mk;yxo/nmumm( 117 ' tqeitl+m,eno_vtprsm;Pytu [' p'@d;n;id.d;Rn";wvpt;mh;n( 118 w w pukrettd;r;motpRyi/vd; u knk;sup.;cwvn'd;p[;cIsrSvtI 119 [ p'cot;"pukreWpt,;'tid;ynI u u dwnidnI'pt,;'tpj;'t;'ptOpvRk;m( 120 ' uU U rcyTv;td;r;mol+m,'v;Kymb[vIt( 390 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Eihl+m,xI`[Tv'pkr;lm;ny 121 ' u p;dp[=;ln'Tv;xyn'ks'Stre v.;vy;|nvO;y;'y;Sy;mod=,;'idxm( 122 l+m,STvb[vI;Ky'sIty;nIyt;'py" n;h'r;msvRk;led;s.;v'kromte 123 y'p;csu.xpIvrIcmm;Pyut u O ' k'Tv'krySyny;.;yRy;vds;'ptm( 124 [ k'v;mOtSyvwpy'y;Syitteip[y; O r=seTv'sd;k;l'sp;'cvsvRd; 125 uu w ;cwW;Klexyitstt'm;'r`Um Tv'cKlexyser;mpr]j;yte=it" 126 TvTtecsd;c;h'pp;s;'=/y;sh u s'sh;mns'dh"pr]cnx;my 127 e mOt;n;'pt"ktonwvcXyte O .;Yy;Rp]o/n'c;pEvm;mRnIiW," 128 u mOttept;r;mTyKTv;r;Jymk$km( vn=PyvneTv;'ckkYy;"ip[yk;Myy; 129 hSqt;s;kkyI/n'svecb;'/v;" R mh;r;jodxrqEkEvgtogitm( 130 mNyehnTvy;s;/|sIt;y;Syitvw/vm( ' u[ krysekmny;vdr;`vs;'ptm( 131 [ uTv;c;utpUvihv;Ky'l+m,.;iWtm( | vmn;r;`vStSq*sIt;c;pvr;nn; 132 ydu_l+m,en;qsIt;sv|ck;rh ;Tv;.uKTv;ttovIr*pukrepkre=,* 133 u nITv;v.;vrI't]gmn;ymnod/u" Eucs*m]evj;mod=,;'idxm( 134 [ s*mi]rb[vI{;mn;h'y;Syekq'cn v[jTvmny;s;/|.;yRy;kmle=, 135 n;Nyn'gmy;mnwv;yo?y;'cr;`v 391 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aSmNvnevsy;mvW;R,Ihctudx 136 R my;vn;Tvyo?y;y;'yidTv'ngmys anenvTmRn;.Upa;g'tVy'Tvy;v.o 137 yidjIv;mtTk;l'pny;RSyeptu"purm( u tpSs'.;vyy;mmy;Tv'k'krys 138 v[js*Myxv"p'q;m;cteprp'qn" pXy;mTv;'pn"p[;'s.;y|kmle=,m( 139 u ptOpt;mh'r;Jymyo?y;y;'nr;/p w x]u.rt*co.*Tvd;D;kr,eSqt* 140 ah'tpitklStuvnv;sevxeWt" e[ an;rt'idv;c;h'r;]*cwvpr'tp 141 kmRktunxomv[js*Myyq;su%m( | Ev'bv;,'s*mi]muv;cr`undn" 142 u[ ' kq'pvmyo?y;y;ngRtosmy;sh U R vnevt(Sy;Myh'r;mnvvW;R,p'cc 143 ntuTvy;vriht"SvgepnvseKvct( R y;gitSten:y;`[mms;p.vyit 144 p[s;d"yt;'m'nym;mpr;`v d;nIm/Rm;geTv'kq'Sq;Sysx]uhn( 145 R l+m,STvb[vI{;m'n;h'gt;vnepn" ' u l+m,'sSqt'D;Tv;r;movcnmb[vIt( 146 ' m;mnuvjs*m]Ekoy;Sy;mk;nnm( [ itIy;meTvy'sIt;r;me,o_Stul+m," 147 gOhITv;qsmuSq*r;mv;Ky'sl+m," my;Rd;pvRtp;[ *=e]sIm;'pr'tp* 148 ' ajg'/cdevxdvdevpn;knm( ' e 'e ' a;'gp[,p;tennTv;r;mS]locnm( 149 tu;vp[yt" SqTv;x'kr'p;vRtIip[ym( t;'jlpu$o.UTv;rom;'ctxrIrk" 150 s;Tvk.;vm;povn/UtrjStm;" R 392 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] lok;n;'k;r,'dvbb/vbu/;/pm( 151 e ' u u e r;mv;c TSyyoSyjgt"scr;crSykt;RtSycpun"su%du"%d s'h;rhetrpy" punr'tk;letxkr'xr,d'xr,'vj;m 152 u ' ' [ yoy'simlc;vloltoy;'gg;'mhomRvWm;'ggn;Tpt'tIm( ' mU;Rd/ejmvp[vlolpup;'txkr'xr,d'xr,'vj;m 153 ' ' [ kl;sxwlx%r'prkMPym;n'kl;s'gsxendx;nnen yTp;dpv/OtSqrt;'d/;rt'xkr'xr,d'xr,'vj;m 154 ' ' [ yen;snust;" smrenrSt;v;/rorgg,;vrw"smg[" u w s'yojt;munvr;"flmUl.=;St'xkr'xr,d'xr,'vj;m 155 ' [ d=;?vrecnynectq;.gSypU,Stq;dxnp'_mp;ty tSt'.y"klxyu_mqe{hSt'txkr'xr,d'xr,'vj;m 156 ' ' ' [ En"topvWyevps_c;D;n;Nvyutgu,rpnwvyu_;" w y'st;"su%.uj"puW;.v'itt'xkr'xr,d'xr,'vj;m 157 ' ' [ ai]p[sitrvko$sm;ntej;"s'];sn'vbu/d;nvsm;n;m( U y"k;lk$mpbTp[s.'sdI'txkr'xr,d'xr,'vj;m 158 u ' ' [ b[{{mt;'csW<mu%;n;'d;r'sbxo.gv;Nmhex" 'e u nNd'cmOTyuvdn;Tpunh;rt'xkr'xr,d'xr,'vj;m 159 ' [ a;r;/t"sutps;ihmvkj/mv[tnmns;pprwrgMye e U e s'jIvnImkqyd(.gvemh;Tm;t'xkr'xr,d'xr,'vj;m 160 O ' [ n;n;v/wgjb@;lsm;nvK]wd=;?vrp[mqnwbl.gR,{" R R R 'w w yo>ycRtomrg,wslokp;lwSt'xkr'xr,d'xr,'vj;m 161 ' [ x'%dkd/vl'vW.'pvIrm;y"=it/re{sut;nuy;t" 'e u O [ ' y;Ty'br'plyme`v.UiWt'ct'xkr'xr,d'xr,'vj;m 162 [ ' [ x;'tmn'ymnyogpr;y,wStw.IRmmhog[pWw"p[itnIym;nm( ' u w R u .KTy;nt'Stuitpr'ps.'rr=t'xkr'xr,d'xr,'vj;m 163 [ ' [ y"sVyp;,kml;g[n%endevStTp'cm'ps.mevpurSsur;,;m( [ b[;'xrSt,pn.'ckRtxkr'xr,d'xr,'vj;m 164 ' ' [ ySyp[,Mycr,*vrdSy.KTy;StuTv;cv;G.rml;.rt'i{t;Tm; dIStm;'snudteSvkrwvRvSv;'St'xkr'xr,d'xr,'vj;m 165 ' [ 393 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yeTv;'sromgupW;vmU!;j;n'itn;Syjgt"scr;crSy u 'u EeyRm;nngm;nuxyenp;ey;tn;mnu.v'Tyvxuc;" 166 tSywvStuvtovocCzUlp;,vOW?vj" ' R v;cvcn'or;`v'tm;ns" 167 u {v;c r;moSm.{'tj;tSTv'nmRlkle e e Tv'c;pjgt;'vodevom;nuWp/Ot( 168 ' Tvy;n;qenvwdv;"su%n"x;tI"sm; e sevy'tcr'k;l'gtevWectudxe 169 e R R ayo?y;m;gt'Tv;'y{+y'it.uvm;nv;" e su%t].jy'itSvgev;sNtq;=ym( 170 'e R devk;y|mhTTv;a;gCzq;"pun"purIm( r;`vStutq;devnTv;xI`[vngRt" 171 ' ' '{m;g;|ndI'p;[ Pyj$;jU$nyMyc ' ab[vILl+m,'r;mdmpRyme/nu" 172 r;mv;Ky'ttCzTv;sIt;'vl+m,ob[vIt( u w kmq|dvr;me,Ty_oh'k;r,'vn; 173 e apr;/'nj;n;mkptoyNmh;.uj" r;me,;h'prTy_"p[;,;'STy+y;Mys'xym( 174 nwvmejIvten;qoR/G/m;'klp;'snm( a;yRSyyenvwmNyujnt"p;pk;r,; 175 R k;'Stulok;n(gmy;map?y;tomh;Tmn; .*hSt*mu%Tv;s;uk#ob[vIiddm( 176 e n;pr;?y;mr;mSykmR,;mns;gr; SpO*tecr,*devmmn;Ny;git.Rvt( 177 e tt"sIt;b[vI{;m'Ty_"kmnujSTvy; vwWMy'TyJyt;'b;lel+m,el+mv/Rne 178 r;`vSTvb[vITsIt;'n;h'Ty+y;ml+m,m( nkd;cdpSvel+m,Symt'ip[ye 179 utpUvcsuo,=e]Sy;Syvceitm( | 394 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a]=e]jn;SsTy'sveihSv;qRtTpr;" 180 e R prSpr'npXy'itSv;Tmniht'vc" n<v'itptu"pu];"pu];,;'ptrStq; 181 nxy;ihgurov;RKy'xySy;ptq;gu" aq;Rnb/nIp[IitnRkTkSycTp[y" 182 u ' Tyevkqyevp[;orev;'mh;ndIm( ' c.Wekk;kTSq"s;nuj"shsIty; 183 tpRyTv;csllw"Sv;NptNdwvt;Nyp dI+ycmu"sUydvt;sm;iht" 184 |e t;.WekSturr;jr;m"sIt;itIy"shl+m,en t;.Wek"shxwlpu}y;guhns;/|.gv;nvex" 185 e it Ip;pur;,epqmesi%'@m;k@y;mdxRnn;mT[ryS]'xo?y;y" [ O ' 33 ctuS]'xo?y;y" .Imv;c kSmNk;le.gvt;b[,;lokk;r,; yDywym;rB/'tv;Nv_mhRit 1 R k'n;m;nATvjSteb,;yepkLpt;" [ [ k;cvwd=,;teW;'d;tenmh;Tmn; 2 yq;.Utyq;vOtq;Tv'mpktRy ' ' e[ sumhTk*tukj;t'yD'pt;mh'pit 3 w [ pulSTyv;c pUvmvmy;:y;t'yd;Sv;y'.vomnu" R e u sO;p[j;ptIn(sv;Rn_"sOi'kvvw 4 u Svy'tpkr'gTv;yDSy;TyvStrm( uu ss'.;r;n(sm;n;Yyvh(Nyg;reSqto.vt( 5 g;y'itnTy'g/v;RnTy'TyPsrs;'g,;" ' O b[o;t;hot;?vyuTv;royDv;hk;" 6 R EkkSy]y;Nyeprv;r;"Svy't;" 395 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[;cb[,;Cz'sIpot;c;I/[Evc 7 a;NvI=ksvRv;b[;IeW;ctuyI ;t;cp[Tyu;t;p[itht;Rsb<y" 8 u [ ctuyIitIywW;tU;tup[kitRt; hot;cmw];v,Stq;Cz;v;kEvc 9 g[;vStuctuqoR]tOtIy;cctuyI a?vyup[it;t;neoet;tqwvc 10 R ctuyIctuQyeW;p[o_;x'tnundn R ' EtevWo@xp[o_;ATvjovedc'tk" 11 w xt;n]I,WiyD;"sO;"Svy'.v; u Et;'tWsveWpvd'itsd;ij;n( 12 weu Ru[ sdSy'kcidCz'iti]s;m;?vyumvc R e b[;,'n;rd'cb;[ ,;Cz'sg*tmm( 13 devg.|cpot;rm;I/[cvdevlm( ' w ;t;'grs"p[Tyu;t;cpulhStq; 14 n;r;y,"p[itht;Rsb<yoi]Cyte u [ tSmNyDe.ghoRt;vsomw]Evc 15 O u aCz;v;k"tu"p[o_og[;vStuCCyvnStq; pulSTyo(vyurv;sITp[it;t;cvwxb" 16 Re bOhSpitSt]ne;et;x;'xp;yn" /mR"sdSySt];sITpu]p*]sh;yv;n( 17 .r;j"xmIkpukTsoyug/r" ' EnkStI,Rkwvkx"ktpEvc 18 ggoRvdxr;wvi]s;m;(vyRv"t;" e k<v;dyStq;c;Nyem;k@og'@revc 19 pu]p*]smet;sxy;"shb;'/v;" km;R,t]kv;R,;idv;nxmt'i{t;" 20 mNv'treVytItetyDSy;v.Oqo.vt( u d=,;b[,ed;p[;cIhotuStud=,; 21 a(vyRvptIcItu;tuor;tq; e[ 396 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ]wloKy'skl'b;dd*teW;'td=,;m( 22 [ u /enn;'cxt'p;[ Dwd;RtVy'yDsye U a*tuyDv;h;n;'cTv;r'x;/k;Stq; 23 itIySq;nn;'cvctuv|xTp[kitRt;" w Wo@xwvtOtIy;n;'dy;vw/nv"xu.;" 24 e e ;dxwvtq;c;Ny;a;I/[;idWud;pyet( any;s':yy;cwvg[;m;n(d;sIrj;vk 25 sh.oJy' d;tVy';Tv;c;v.Oqt* e yjm;nensvRSv'dySv;y'.vob[vIt( 26 e ' u a(vyU,;'sdSy;n;'SveCzy;d;nmyte R v,uc;yvwb;v;Kym;hmud;Nvt" 27 ' [ a.p[s;s;v]I'Tvmh;nysuvt [ Tvyens;kop'kryitxu.;nn; 28 G/w"s;nunywv;RKywhty_vRxWt" Re u u e Tv'sd;m/ur;.;WIj;tevtemtm( 29 O y"kroitntev;Ky']loKyensXyte w g'/vw"sihtogTv;ip[y;'mmsm;ny 30 R Tvy;p[s;idt;s;(vItu;s;Tveyit/[vm( u vl'bonTvy;k;yoRvjm;/vm;crm( 31 [ l+mISteprtoy;tus;v}y;"sdn'x.; u u tSy;STv'pdvI'gCzs;'TvySvip[y;'mm 32 nctevip[ydvvv_ktumIhte 'e R mu%p+ysd;k;l'vtRttvsudr 33 ' e[ e ' Ev'v/;nv;Ky;nm/ur;,bnc devI;vytVy;s;yq;tu;cr;vet( 34 Evmu_Std;v,ub,;lokk;r,; R[ jg;mTvrto.UTv;s;v]Iy]itit 35 dUr;dev;gCzm;n'pTNy;shckxvm( Sq*sTvr;.UTv;v,un;c;.v'idt; 36 nmStedvdevxb[pnmoStute e e 397 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv;'nmSTysvoRihjn"p;p;Tp[mCyte 37 u pitv[t;mh;.;g;b[,STv'idSqt; ahnRxc'ty'STv;'ps;d't.k;'=it 38 ' [ e s%I'cn;'ip[y;'pCzl+mI'.gst;'stIm( w O O u u yidc/;n;sv;Ky;dSm;Tsulocne 39 EvmuKTv;tt"x*r"s;v}y;r,ym( .;>y;'cvhSt;>y;'=mdevnmoStute 40 w jgjgNm;tritSpO;>yvNdt e s'koCyp;d*s;devISvkre,kr*hre" 41 gOhITvov;ct'v,usv| =;Nt'my;Cyut ' y'l+mI"sd;vTsdyetnvTSyit 42 e vn;Tvy;nc;Ny]rit'y;SyitkihRct( .Ogo"pTNy;'smuTp;pTNyeW;tvsuvt; 43 [ devd;nvyens'.t;cod/*pun" U .gv;Ny]t]wW;avt;r'ckvtI 44 R devTvedvdeh;vwm;nuWTvecm;nuWI e TvTsh;y;ns'dhod;'pTyv[itnIcrm( 45 e yNmy;c;]kRVy'p.otNm;'vdSvvw [ v,uv;c yD;vs;n'sj;t'pi[e Wtoh'tv;'itk 46 ' s;v]Im;ny=p[my;;n'sm;cret( ' a;gCzTvrt;devy;iht]mud;Nvt; 47 pXySvSvpit'gTv;dev"svwSsmNvtm( w R l+mIv;c a;yexI`[Tv'y;ihy]pt;mh" 48 R ' vn;Tvy;ny;Sy;mSpO*p;d*my;tv Tq;Pys;g[hISt'd=,;d=,ekre 49 cr;ym;,;'s;v]I'D;Tv;dev"pt;mh" smIpSq'mh;devmdm;htd;vc" 50 gCzTvmny;s;|p;vRTy;surdUW, 398 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] g*rITvdg[toy;tup;v'gCzx'kr 51 p[itbo?y;nyyq;xI`[m;y;ittTk Evmu_*td;t*tup;vRtIprmer* 52 gTv;id*d'ptIt;'po[ ctub,"ip[y;m( R[ bOhTTy'Tvy;t]kr,Iy'pitv[te 53 pOCzSvem;'vr;roh;'g*rI'pvRtn'idnIm( l+mI'ct;'vx;l;=Im'{;,I'v;xu.;nne 54 w y;s;'v;/;sTv'pCzdevnmoStute O a;xIv;RdSty;dodevdevSyxUln" 55 xrIr;/ecteg*rIsd;Sq;Syitx'kr R any;xo.sedvTvy;]wloKysudr 56 e ' su%.;gjgTsv|Tvy;n;qenx]uhn( Ev'bvtIs;v]IgOhIt;b[,"ip[y; 57 u[ ' g*Yy;Rcv;mhStetl+My;vwd=,ekre u a.v'tut;'dvI'xkrov;Kymb[vIt( 58 e ' E;gCzmh;.;gey]itittepit" t]gCzvr;roheS]I,;'.t;Rpr;git" 59 bOhd;g[h,edvp[,y;'tmhRs e u l+mIwW;p;vRtIcSqt;devtv;g[t" 60 EtyovRcs;deva;vyoxu.;nne m;n.'gontektuyJyteb,"ip[ye 61 | [ aSmd>yqRt;devt]y;ihmud;Nvt; g*yuv;c R ah'cteip[y;devsvRd;vdsSvym( 62 l+mItekrel;d=,ecmy;/Ot; E;gCzmh;.;gey]itittepit" 63 nIt;s;tutd;t;>y;'dvIs;m?yt"t; e purSsr*v,u{*x;;tq;sur;" 64 g'/v;RPsrswv]wloKy'scr;cm( t];y;t;cs;devIs;v]Ib[,"ip[y; 65 399 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s;v]I'sm%I';svRlokpt;mh" u u g;y}y;sihtob[;d'vcnmb[vIt( 66 EW;devIkmRkrIah'tvxgSqt" e sm;idxvr;roheyek;y|my;Tvh 67 Evmu_;cs;devISvy'dvnb[,; e e ]py;/omu%IdevInck'cdvoct 68 p;dyo"pitt;devIg;y]Ib[coidt; tvTypr;/'t=mdevnmoStute 69 e a;lGys;dr'k#s;prvJypI@t;' g;y]I's;'Tvy;m;sm;NywWpitmRm 70 kRVy'vcn'tSyS]I,;'p;[ ,er"pit" _.gvt;pUvsik;levr'cn; 71 | O ncS]I,;'pqGyDonv[tn;PyupoW,m( O ' .t;Rydtev;Ky'tuky;RdkTsy; 72 .tOn'd;'y;kteSvsOn'd;'tqwvc R prv;d'pl;p'v;nrks;tugCzit 73 [ pTy*jIvity;n;rIpv;sv[tcret( ' a;yuy'hrte.tumt;nrkmCzit 74 R RO Ev'D;Tv;Tvy;.tunk;y|vip[ysit RR ' nc;Syd=,'Tv'gTvy;seVy'kq'cn 75 ' svRk;yeTvh'c;Syd=,'p=m;t; R sVy'Tvm;yeSs;?vp;en;rdpukr* 76 R b[Sq;n;nc;Ny;nSqt;Ny;ytn;nc l.evxo.m;nehy;vt(si"p[j;yte 77 w O .vTy;cmy;cwvSq;tVy'cns'xy" pukreb,"p;ev;m'cTv'sm;y 78 [ R anencopdexnsu%itmy;Nvt; e ' g;y}yuv;c EvmetTkry;mtvndexk;rk; 79 R tvwv;D;my;k;y;RTv'mp;[ ,sm;s%I e 400 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ah'tTvnuj;devsd;m;'p;tumhRs 80 e devdevStd;b[;pukrev,un;sh ;n;vs;nedv;n;'sveW;'pdd*vr;n( 81 e R [ dev;n;'cpit'xJyoitW;'cidv;kr' n=];,;'tq;som'rs;n;'v,'tq; 82 p[j;ptIn;'d='cndIn;'cvs;gr' w kbrc/n;?y='tq;ccr=s;' 83 e' .Ut;n;'cvsveW;'g,;n;'cpn;knm( w R m;nv;n;'mnucvp=,;'g@'tq; 84 ' w AWI,;'cvs'cg[h;,;'cp[.;kr' Evm;dInvwdTv;devdev"pt;mh" 85 v,ucx'kr'cvb[;p[ov;cs;drm( ' w pOqVy;"svRtIqeW.v't*pUJysm* 86 Ru .v;'nvn;tIq|p<yt;meitkihRct( u lg'v;p[itm;v;pXytey]k]ct( 87 tIq|p<yt;'y;itsvRmvflp[d' u e m;nv;uph;rwyekry'itpUjn' 88 yum;km;'prSTyteW;'rog.y'kt" u yeWr;^Wym;kmuTsv;"pUjn;idk;" 89 u eu u p[vTSy|ity;"sv;RyTfl'tWtCzO,u eu n;/yoVy;/ywvnopsg;Rn=uy' 90 vp[yogonc;pIwrnwn;Rps'git" n;=rog"xr;itRv;RpxUl.g'dr;" 91 n;.c;r'.y't];pSm;ronvWUck; vOnRk;mtStSmNsMyGburnum; 92 a;roGy'svRtwvdI`;Ryp[j;/n' u n;k;le.vt;mOTyug;Rvon;Lppyomuc" 93 n;k;lflt;vO=;noTp;t.ym<vp EtCzTv;ttov,ub;,'Stotumt" 94 R[ u v,uv;c 401 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nmoSTvn't;yvxucetseSvpp;yshb;hve shrXmp[.v;yve/sevx;ldeh;yvxukmR,e 95 smStv;itRhr;yx'.vesmStsUy;RnlitGmtejse nmoStuv;vtt;yc,esmSt/ISq;ntesd;nm" 96 an;iddev;Cyutxe%rp[.o.;VyuvUtptemher mhTptesvRptejgTpte.vSpte.vnptesd;nm" 97 u u yDexn;r;y,j,uxkr=tIxvervlocn ' xx;'ksUy;RCyutvIrvp[vmUtmtmUtaVyy 98 O Re O R Jvlut;x;cRnm'@lp[dxn;r;y,vtomu% e smStdev;itRhr;mOt;Vyyp[p;ihm;'xr,gt'tq;v.o 99 vK];<ynek;nv.otv;h'pXy;myDSygit'pr;,m( u b[;,mIx'jgt;'psit'nmoStut>y'ppt;mh;y 100 [ U u [ s's;rcm,wrnek"Kvcv;n(dvvr;/dev" e tTsvRvD;nvxusTvwp;Sysek'p,m;Myh'Tv;m( 101 [ Ev'.v'tpte"purSt;oveys*svRvd;'vr" '[ gu,;NvteWps.'vveovx;lmUitRSTvhsU+mp" 102 u[ v;kp;,p;dwvRgteN{yopkq'.v;NvwsgitSsukm;R u s's;rb'/nihtei{yoppun"kq'dvvrosve" 103 e ' e mU;RdmUntul>ytepr'pr'vpudvvxu.;vw" | Re s's;rvCzkrwyjrtovsIyetctum%Tvm( 104 R Ru pr'nj;n'itytovpuStedv;dyoPytp/;rn( e v.ovt;regtr'pr;,m;r;/yeTkml;snSqm( 105 [ u ntetv'vsOjopyonmek;'ttovevxu.;v" pr'Tvh'vkq'pr;,'.v'tm;'tps;vxum( 106 e u p;snovwjnk"p[sEv'psRst(pr;,;t( [ u s'c'Tyten;qv.u.v'tj;n;itnwvtps;vhIn" 107 ' ' ' aSm;xwp[vrwvRbo?y'Tv;'dvmU%;R"Svmit'v.Jy e p[boumCzNtnteWbd;rkitRvpvedhIn;" 108 u u jNm;'trwvdvvekbu..Rvq;v;yidv;p[k;x" Re e tLl;.luB/Synm;nuWTv'ndevg'/vRpit"xv"Sy;t( 109 402 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] nv,upo.gv;Nsus+m"SqUlosdev"tTyt;y;" U SqUlopsU+m"sul.osdevTv;Ty;nrkpt'it 110 vmuCytev;.vitSqteSmNdeNduvh(NykmNmhI." tTvw"Svpw"smp/;r.r;TmSvpevttSv.;v" 111 itStuit'm.gvn(n'tjuWSv._SyvxeWt e sm;/yu_SyvxucetsSTv;v.;vwkmnonugSy 112 sd;idSqo.gvmStenm;mnTy'.gvNpur;, itp[k;x'tvmetdIxStv'my;svRgitp[b 113 u s's;rc.m,;idyu_;.Iit'pnnR"p[itp;lySv 114 [ u b[ov;c svRDSTv'ns'dhop[D;r;xkxv e dev;n;'pqm"pUJy"svRd;Tv'.vys 115 [ n;r;y,;dn'tr'{o.KTy;vr'cnm( tu;vp[,to.UTv;b[;,'kmlovm( 116 nm"kmlp];=nmStepjNmne nm"sur;surgurok;r,eprm;Tmne 117 nmStesvRdvxnmovwmohn;xn e e v,on;R.Sqtvtekml;snjNmne 118 nmov&mr_;'gp;,pLlvxo.ne xr,'Tv;'ppoSm];ihm;'.vs'st" 119 [ Oe pUvnIl;'bd;k;r'k@ml'tpt;mh | u e ;r_mu%.y"p]ksrs'ytm( 120 'U u p'c;nekp];Ntms':y;t'nr'jnm( t]SqtenTvywW;sOiwvp[vitRt; 121 Tv;'mKTv;n;NytS];,'jgnmoStute u s;v]Ix;pdG/oh'lg'mpitt'=t* 122 e d;nI'kmex;'it'];ihm;'sh.;yRy; b[;vwp;tump;d*j'`vkml;sn" 123 e e w vr'comek$'p;tusid(gmevc O u n;.'pn."p;tuj#r'ctur;nn" 124 403 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION rStuvsOkp;tudy'p;tupj" s;v]Ipitmek#WIkxomu%mm 125 R ' ' pv,Rnyneprm;Tm;xromm Ev'NySyguron;Rmx'kron;mx'kr" 126 nmSte.gvn(bTyuKTv;vrr;mh [ ttStuohr'b;v;Kymetduv;ch 127 [ ktk;m'kroMypOCzm;'yidCzs e {v;c yidp[somen;qvrdoyidv;mm 128 tdekmvdv.oySmn(Sq;ne.v;NSqt" e kWkWcSq;neWTv;'pXy'itsd;ij;" 129 u u u n;;cknteSq;n'xo.te/r,Itle tNmevdSvsvextv._rtSyc 130 R b[ov;c pukrehsreogy;y;'cctum%" ' u Ru k;NykBjedvg.oR.gk=ept;mh" 131 e O u k;veYy;|sikt;Rcn'idpuYy;|bhSpit" O O p[.;sepjNm;cv;ny;|csurip[y" 132 ;rvTy;'tAGvedIvwidxe.vn;/p" u u p*'@kp@rIk;="p'g;=ohStn;pure 133 ^ 'u jy'Ty;'vjy;Smjy't"pukr;vte g[WphStoh'tmon;'tmonud" 134 eu aihCzejy;n'dIk;'cIpuy;|jnip[y" b[;h'p;$lIpu]AiWk@mnStq; 135 e u miht;remkdIk#"Inv;ste u k;mpex.;k;rov;r;,Sy;'xvip[y" 136 u mLlk;=etq;v,umh{.;gRvStq; R 'e e gondeSqvr;k;ryNy;'pt;mh" 137 R k*x;'By;'tmh;bo/ryo?y;y;'cr;`v" u munI'{]k$tv;r;hov'?ypvRte 138 ' eu 404 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] g'g;;reprmeIihmvTypx'kr" devk;y;'c;hSt"uvhSttuv$e 139 u R vOd;vnepp;,"kxhStnwmWe ' goPl=ecvgopIN{"sc'{oymun;t$e 140 w .;gIrQy;'ptnujl;n'dojl'/re R k*'k,ecvm{;="k;'pLyeknkip[y" 141 w vek$ec;d;t;cx'.vtuSqle ' u w l'k;y;'cpulSTyoh'k;XmIrehsv;hn" 142 ' vs;budcvn;rdoTpl;vte Re w melkitd;t;h'pp;tey;ds;'pit" 143 u [ s;mvedStq;yDem/urm/urip[y" e a'ko$eyD.o_;cb[v;desrip[y" 144 u n;r;y,gom'tm;y;puy;|ijip[y" e AiWveddr;/WoRdv;y;'srmdRn" 145 eu e u vjy;y;'mh;p"Svpor;^vRne pOqdrStum;lVy;'x;k.y;|rsip[y" 146 U p'@;rktgop;l"x'%o;regvRn" u ' k;d'bkpj;?y=odev;?y="smSqle 147 [ g'g;/ro.{pI#jlx;Pyhmbude R }y'bki]pur;/Ix"IpvRti]locn" 148 e mh;dev"ppurk;p;lev/sStq; e w 'gberpurx*rn*RmWecp;,k" 149 e d'@puy;|vp;=og*tmo/Utp;pk h'sn;qom;Lyvitije{ovlktq; 150 ' '{puy;|dvn;qoUtp;y;'prdr" e u' h'sv;hStulb;y;'c@;y;'g@ip[y" 151 ' ' mhodyemh;yD"suyDoyDktne sSmrepv,R"v.;y;'pbo/n" 152 devd;vnelg'mh;p*vn;yk" }y'bkom;tOk;Sq;nealk;y;'kl;/p" 153 405 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION i]k$cvgondR"p;t;lev;sukStq; e w p;?y=kd;rekm;'@srtip[y" 154 u k@v;Py;'x.;'gStus;r<y;'t=kStq; u a=o$ep;ph;cwva'bk;y;'sdxRn" 155 u vrd;y;'mh;vIr"k;'t;redgn;xn" u R an'twvp,;R$pk;x;y;'idv;kr" 156 e[ vr;j;y;'pn;."Sv{vOkSqle m;k@ov$kcvv;ihNy;'mgktn" 157 w O p;vTy;'pgOhoggnepktn" aor'Sq;nxt'my;teprkitRtm( 158 y]vwmms;'n?y'i]s'?y'i]pur;'tk EteW;mpySTvekpXyte._m;r" 159 Sq;n'svrj'lB?v;modtex;tI"sm;" u m;ns'v;ckcvk;ykydutm( 160 w tTsv|n;xm;y;itn;]k;y;Rvc;r,; ySTvet;ncsv;R,gTv;m;'pXytenr" 161 .vtemo=.;gIcy];h't]vwSqt" pupoph;rw/pb[;,;n;'ctpR," 162 RU w w ?y;nencSqre,;xup;[ Pyteprmer" tSypu<yfl'c;g[m'tmo=fl'tq; 163 e sb[lokm;s;tTk;l't]itit pun"sO*.vevovwr;j;n;'mh;tp;" 164 b[hTy;idp;p;nhlokt;Nyp ak;mt"k;mtov;t;nnXy'ittT=,;t( 165 hlokdr{oyo.[r;Jyoqv;pun" Sq;nevetWvgTv;m;'pXyitsm;/n; 166 eu w Tv;pUjoph;r'c;n'cptOtpR,m( Tv;p'@p[d;n'csocr;u"%vjRt" 167 EkCz]o.ve{;j;sTymets'xy" hr;Jy;ns*.;Gy'/n'/;Ny'vrS]y" 168 406 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] .v'itvv/;StSyywy;R];pukret; d'y;];v/;n'y"ktek;ryetv; 169 ,oitv;sp;pwStusvwrvp[mCyte Re u agMy;gmn'ynt'j;n;itm;nv" 170 e b[y;y;lopenbvWRtenc y;];'cm;'sTTv;veds'Sk;rm;uy;t( 171 e km]bno_ndmStIhx'kr ap[;Py'p;[ Pytetnp;p'c;pvnXyit 172 e svRyDflwStuLy'svRtIqRflp[dm( sveW;'cvved;n;'sm;iStenvwt; 173 R w yw"Tv;pukres?y;'s;v]Ismup;st; ' SvpIhStdenp*kre,jlentu 174 .Og;re,vre,vmO<myen;px'kr ' w a;nIytl'p<y's?yop;StidRn=ye 175 u ' sm;/n;sm;/ey;sp[;,;y;mpUvRk; tSy;'t;y;'yTpu<y'tCzO,hr;me 176 u ten;dxvW;R,.veTs'?y;suvidt; ' ame/fl';ned;nedxgu,tq; 177 ' pv;sePyn'tcSvy'po[ _my;n` ' s;v}y;"purtoyStudpTyo.oRjn'ddet( 178 ' ten;h'.ojtSt].v;mIhns'xy" itIy'.ojyeStu.ojtStenkxv" 179 l+mIsh;yovrdovr;'StSyp[yCzit m;sh;ySt;tIRy.ojtosns'xy" 180 e aqv;y;km;rI,;'.KTy;d;.ojnm( tSy;"kl.ve?y;nkd;cdu.g; 181 e R nkNy;jnnIKv;pn.tuy;RnvLl.; R tSm;TsvRpyens;v}yg[t.ojnm( 182 [ eu p;r]mwihkv;pk;mynRr"sd; w d;tVy'svRd;.Imk$utlvvjRtm( 183 w 407 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nc;Ml'ncvw=;r'S]I,;'.oJy'kd;cn .+y'pcp[k;r'crsw"svwSsusStm( 184 ' R ' `OtpUy"supKv;b=IrsmNvt;" R x%r,Itq;pey;d/=IrsmNvt; 185 a;;dk;r,Ipus;'S]I,;'c;tIvvLl.; ' /n/;Ny;'jnopetn;rI,;'cxt;klm( 186 ' pUpkxkltSy;'j;yten;]'sxy" ' nJvroncs't;pondu"%'nvyogt; 187 as*t;ryteSv;n;'kl;n;mekv'xit' b'/.sutvd;sId;swrn'tk" 188 u w w pUrt'ckltSy;"pUrk;'y;p[d;Syit ' E/teccr'k;l'p]p*]smNvtm( 189 u klcskl'tSyxkly"p[yCzit ' ' pui]<yovwdihtrob'/." siht'klm( 190 u u x%r,Ip[d;]I,;'yvtIn;'ns'xy" u modtetkltSy;"svRsp[prtm( 191 u ' U modk;n;'pd;nenEvm;hp[j;pit" [ Etdevtug*rI,;'.ojn'hrxSyte 192 su.g;pui],Is;?vI/nAsmNvt; sh.ojnIx'.ojNmjNm.vyit 193 pUp;ncwvpu<y;nt;nm/ur;,c {;=;rsp[/;n'cgu@%'@smNvtm( 194 x;rdentu/;NyenTv;%'@vmtt( ' S]I,;'cvtupy;n.+y;,cijNmn;m( 195 w e hc;vkv;s;'svW;RyoGy;nsvRx" y;ny;ncpey;nt;nyoGy;nd;pyet( 196 p[itpUJyv/;nenvsud;nw"skck" u kkmn;nul;'Gy"Gd;m.rl't;" 197 e dTv;tUp;nh;v~yon;Rrklkretq; [ ' a+,owv;'jn'dTv;s'drcvmStk 198 U' w 408 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gu@fl;n;nv;'zt;nmOdnc ' U hStedTv;sp;];,p[,pTyvsjRyt( 199 e Svy'.jItvwp;Tsb'/b;Rlk"sh 'u u aqv;nwvs'pStIqed;n'c.;jnm( 200 R gOhgt"p[d;Sy;modevp[sIdme e Evmevpt,;'ca;gTySvIym'idre 201 p'@p[d;npUvt;'ky;Ri/;nt" |u ptrStSyvwt;.v'itb[,oidnm( 202 O tIq;Rdgu,p<y'SvgOhddt;'xv 'u e ncpXy'itvwnIc;";'ij;it."t' 203 Ek;'ttghgpt,;';myte eu Oe ue nIc;ht'tptvopitit 204 w tSm;TsvRpyen;'gck;ryet( [ u' pt,;'tid'po[ _SvymevSvy'.v; 205 O u g*rI.KTy;/k;y;tuxSt;D;ty;tus; r;jsImns;D;t;jn;n;'kitRd;ynI 206 gud;n'sd;deym;TmnoihtmCzt; ' pKv;'Xyt;meitdIym;n'jnw.uR v 207 Xym;n'ttuwXytenhkihRct( u e EkSmn(.ojtevp[ko$.Rvit.ojt; 208 e .vnen;]s'dh"sTy'p*r;,kvc" e tIqetb;[ ,'nvprI=etkq'cn 209 Ru w a];qRnmnup;[ '.oJy'tmnurbvIt( ' s_."p'@d;n'cs'y;vw"p;ysenv; 210 kRVymOiW.dOp<y;kngdnv; R' 'w u e itlp<y;kkdy._mnRr"sd; 211 Re ' w ;'t]tuktRVym~y;Rv;hnvjRtm( Sv/;'tg/;[ "k;k;v;nwv;hrNtte 212 u O ;'twqRkpo[ _pt,;'tid'prm( O ktRVy'tTp[yen._rev;]k;r,m( 213 409 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .KTy;tuyNtptrStu;"k;m;NdxNtte pu]p*]'/n'/;Ny'k;m;Ny;NmnseCzit 214 ' .KTy;c;r;/tod;O,;'pI[ t"pt;mh" ak;lePyqk;lev;tIqe;'sd;nrw" 215 R p[;wrvsd;;n'ktRVy'ptOtpR,m( e p'@d;n'cktRVy'pt,;'c;itvLl.m( 216 ptroihnrI=Ntego]j'smup;gtm( a;xy;pry;yu_;"k;'=tSsll'cte 217 ' vlMbonwvktRVyonwvv'sm;cret( aCz;sNtitSteW;'sd;k;l'.vyit 218 ptr"pu]d;t;r'v;;.k;'=," O tentesNtitCzdnkvNtihkihRct( 219 ' R at";'pr;p[o_SvymevSvy'.v; u u gu,or'tyTk;y|ijw"ptOpr;y,w" 220 u tIqe=]ghv;ps';'t*g[h,epv; R ee Oe vWuvaynec;pjNm=ecp[pI@te 221 e R Et;n(v;k;l;'Stupr;Sv;y'.vob[vIt( w u u te;envwps;'pI@;.vitdehj; 222 'u td;pu]t'v;psv|Tyjitdutm( yq;n.vt;pI@;g[hcornOp;idk;t( 223 dut'nXytesv|pr]cgit'x.;m( u l.ten;]sNdeh"p[j;pitvcoyq; 224 teygpkr;,]et;y;'nmW'SmOtm( u eu w ;preck=e]kl*g'g;'sm;yet( 225 ' dukr"pukrev;sodukr'pkretp" u ydNy]t'p;p'tIqet;itl;`vm( 226 R ntIqRtmNy]KvcTp;p'Vypohit s;y'p;[ t"SmreStupkr;,t;l 227 u pSpO.vensvRtIqeW.;rt ' e Ru s;y'p;[ tpSpOXypukrenyteN{y" 228 410 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tUNsv;Rnv;oitb[lokcgCzit ;dx;Bd';dx;h'm;s'm;s;/Rmvc 229 e yovseTpukrenTy'sgCzTprm;'gitm( sveW;mevlok;n;'blokoprSqt" 230 R [ yCzTpukr'gNtusonusvtpukrm( ' e e yq;lomvlom;>y;'tq;VyStsmStyo" 231 ;tStupkresMykko$;flmuXnute u v/vTym;,eWsvRtIqeWyTflm( 232 u Ru pukr;lokn;devnr"p[;oitTflm( dxko$sh;,tIq;Rn;'vmhItle 233 w s;?y'pkretW;'i]s'?y'knNdn u e y;v'itgryoy;vNts;gr;" 234 t;vTpukrmOTyUn;'blokons'xy" [ jNm;Ntrshwa;jNmmr,;Ntkm( 235 ndRht'sv|sT;Tv;tupkre eu u pukr'dkr'=]svRp;pp[,;xnm( 236 u e' d;nI',umr;jn(pp;tkn;xnm( e yjn'dvdevSyb[pu]vsupdm( 237 e [ hjNmnd;r{Vy;/k;idpI@t" al+mIv;npu]Stuyo.veTpuWo.uv 238 tSyso.veLl+mIr;yu"pU,st;Ssu%m( | u Tv;tum<@lgt'lokp;lsmNvtm( 239 b[;,'tpr'dvy"pXyitv/;nt" u e ' pUjt'nvn;.enmN]mUitRmyonjm( 240 k;itRkm;sxuKl;y;'p*,Rm;Sy;'vxeWt" sv;Rsv;yjedvp,Rm;suv/;nt" 241 u e 'U s';Nt*cmh;b;hocN{sUyghpv; R [e y"pXyitv.udvpjt'g,;nOp 242 'e 'U u tSyso.vei"p;p?v'sj;yte u sm;Nyodevt;n;'c.vtIhnr;/p 243 411 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[;,=i]yvx;'._;n;'tprI=,m( u s'vTsr'g"ky;R;itx*cy;id." 244 u ppmitD;Tv;dyen;v/;ryet( tep._yut;?y;Tv;Tv;c;y|prmerm( 245 s'vTsr'gr*._'kyuR vR,*yq;tq; u p[s;dyeytt"pU,svTsregm( 246 u Re ' u .gv'STvTp[s;dens's;r;,Rvt;r,m( prb[op;snenvr'Cy;r;/nenc 247 shxIWRjPyenm<@lb[;,enc ?y;nenSy;q;Sm;kmupdex"p[dIyt;m( 248 Cz;movwidk'l+mI'vxeW,p[sIdt;m( e a>yqRtoguSTvevm/;vItwStd;tt" 249 ' e yq;v/sm>ycedb;,'v,umg[t" R( [ tebne];"Sv;Py;Stuk;itRkSyctudxIm( 250 R b[;emtecoTTq;ybp;sn;Stute u R ?y;Tv;gush;retvS]opvItkm( 251 ' e etm;Ly;'br/r'tg'/;nulpnm( e e ngRMycbihnR;'kyuR nRTymtN{t;" 252 =IrvO=oTqm;c;yoRd;pyeNt/;vnm( tect'.=yeyihRndI'gTv;smu{g;m( 253 u tr;t$;kv;gOhv;pv/;nt" e t=yeym],m'i]t'prmein" 254 u |e a;poiheitm'],sTvo.m'i]t' e devSyTveitvwjPTv;yuj;neitkreNyset( 255 ' r;vTyeitp[=;Lyb[odneitvwm%e u .=yTv;=peddrpitt'cnrI=yet( 256 ( U' sMmu%p;[ m%v;pvidx'c;pv;gtm( ' u ' s'm%dvt;lB/m|]sj;yte 257 u ee pr;m%dtk;esvedv;"pr;m%;" u e' Re u re,gtetSmn(s.Rvitv;nv; 258 412 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] d=,en.veNmOTyugroStSyns'xy" Ru p[+y;xu.Svpem*devdevSys/* 259 e ' U Sv;n(;gurorg[;vyeyvRc=,;" e u tt"xu.;xu.t]l=yeTprmogu" 260 ' p*,Rm;Sy;mq;Tv;ttodev;ly'vjt( [ e gum'@l'.m*kLpt;y;'tvtRyt( 261 U u e l=,wvRv/w.UR m'l=yTv;v/;nt" Wo@x;r'l%eTp'nv/;rmq;pv; 262 ap]mqov;pl%v;dxRydb/" e( u ne]b'/tkvIRtstvS]e,yt" 263 'u v,;Rnmt"xy;NpuphSt;n(pvxyet( u [ e nvn;.'yd;ky;RNm'@l'v,Rkb/" 264 Ru '{;,IpUvkdvm'{mw{;'tpjyet( R e ' uU lokp;lw"sm'td'spjyep 265 'U O idxveymy;My;'nATy;'cvnARitm( R ' w w v,'v;,;x;y;'v;yuv;yVygocre 266 ' /nd'coreNySy{mIx;ngocre km'@lupvtoihucvd=,etq; 267 'U R ' w h'svpm;y;'tr;y;'vtq; ' w u u ' a;eYy;'cb[sI'd;wATy;'p;duktq; 268 R v;yVy;'yogp'cEx;Ny;'cgl'itk;m( v,uStupvt"pUJyod=,ec;px'kr" 269 U R pmetrvdevAWyoretq; u R m?yeSvy'pjNm;s;v]Id=,etq; 270 recvg;y]IdevIpdle=,; w AGvedpvtoNySyyjuvdcd=,e 271 'U R Re ' pmes;mvedcaqv|coretq; ' ith;spur;,;nCz'doJy*itWmevc 272 /mRx;S];,c;Ny;n'{;idid=uvNyset( pUvp]ebl'pJyp[d=,edle 273 R U u ' 413 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pmec;n'cv;sudvmqore e pUvtov;mdevcsoj;t'td=,e 274 R ' u x;n'pmeSq;PytTpuW'coretq; a`orSsvRt"pUJyEW;pUj;tum@le 275 ' pUvto.;Skr'pJyd=,enidv;kr' R U p[.;kr'pmetghr;jmqore 276 u [ Ev'pJyv/;nenb[;,'prmerm( U idm@letvNySya*k.;n(v/;nt" 277 ' u b[;'tklx'm?yenvm't]kLpyet( u ;pyeNmu_k;m'tb,ovw`$entu 278 u [ Ik;m'v,venhklxentup;qRv w e r;Jy;qRn;pyeE'{,klxentu 279 ' e {Vyp[t;pk;m'ta;ey`$v;r,; u mOTyujyv/;n;yy;Myen;pyerm( 280 ' dup[?v'sn;y;l'nAtnv/Iyte w Re ;pye;,en;xup;pn;x;ym;nv' 281 xrIr;roGyk;m'tv;yVyen;.Wecyet( u {Vys'pk;mSyk*ber,v/Iyte 282 e r*{e,D;nk;mSylokp;l`$;STvme Ekknnr";Tv;svRdoWvvjRt" 283 j;ytebsxor;j;soqv;nr" [ aqv;id=usv;Rsyq;s':yenlokp;n( 284 u pUjyeSvn;;tuk.rvv/;nt" u w e Ev'spJydev;'Stulokp;l;Np[s/I" 285 'U p;TprI=t;n(xy;Nbne];n(pvxyet( [ e dG?v;eYy;/;r,y;v;yun;v/unt" 286 e somen;Py;yt;n(Tv;;vyeTsmy;'Stt" nn';d(b;[ ,;n(dv;n(v,ub;,mevc 287 e ' [ '{m;idTym'clokp;l;n(gh;'Stq; [ gucb[;,'v;pmunI'{pvdI=tm( 288 ' 'U R 414 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Ev'tsmy;n(;Vyp;om'tk;ryet( u u \ nmo.gvteb,esvRp,ef$(Sv;h; 289 [ ' Wo@x;=rm'],homyeJJvltenle e g.;R/;n;idk;"sv;Ra;tISs'pd;pyet( 290 [ itsO.StuVy;it.devdevSys/* R hom;'tdI=t"p;;pyedgd=,;m( 291 e ( u hSTyy;nxk$hem/;Ny;idknp O d;pyedgrvep;[ Dom?ymem?ym'tq; 292 ( u d;pyedpreyGm'sihr<y'ttd(gro" u u u Ev'tetyTpu<y'mhTs'j;ytetq; 293 u txKy'ngidtumpvWRxtwrp dI=toqpur;.UTv;p;'v,uy;id 294 w tenved;"pur;,;nsvRm];Sss'gh;" ' [ j;SSyu"pukretIqepy;ges'/s;gre 295 R[ u devdek=e]v;r;,Sy;'vxeWt" e g[h,evWuvcvyt(fl'jpt;'.vet( 296 e w fl'xtgu,tpukrSq'pt;mhm( ' ;p[;oitvv/;n(k;m;n(k;myteyid 297 pUj;'v/;nk'Tv;dI=toy",oitc w dev;aptp"Tv;?y;y'itcvdNtc 298 kd;me.;rtevWejNmSy;iditp;qRv R dI=t;.vy;m"p;'oy;mhekd; 299 p;'tWo@x;Tm;n'NySydehkd;vym( u e y;Sy;mStupr'Sq;n'yTv;npun.Rvt( 300 e Ev'jLp'itvbu/;mns;c'ty'itc b[yD'ck;itRKy;'kd;{+y;mhenp 301 O Ev'tv/iomy;y'ksm e devg'/vRy=;,;'svRd;dul.os* 302 R Ev'yovetvenypXyitm'@lm( yem,uy;wvsvem_;ituit" 303 ' R u 415 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION at" pr'pv+y;mrhSymdmumm( [ yenl+mI/OitStui"pui;p.ve,;m( 304 R O svegh;Ssd;s*My;j;y'tynp;qRv R [ e e a;idTyv;r'hStenpUvm;d;y._t" 305 R ._kn=pe;v;vTscs':yy; ttStusmep,ky;Rdb;[ ,.ojnm( 306 U Re ( a;idTy'cvs*v,|Tv;yenm;nv" w r_vS]yugCz'zi]k;'p;duktq; 307 p;nh*cd;tVyeSq;pye;m[.;jne `Otnpn'Tv;s'p,;|gij;tye 308 e U d;pyeTTyvduWb;[ ,;yvxeWt" e Ev't*fl'tSy.ved;roGymumm( 309 {Vys'pTsmg[;iritp*r;,ky; avs'v;idnIceyx;'itpuip[d;nO,;m( 310 ' t];susgsomv;r'vc=," ' O r;i].="=ped*somv;r;Np[yt" 311 p[Tyekb;[ ,;.oJy;yq;x_vc=,;" nvmettt"pU,ky;Rdb;[ ,.ojnm( 312 u Re ( vS]yuGm'cd;tVy'tt"som'pd;pyet( [ k;'Sy.;jns'Sq't=Irs'prt'tt" 313 u U tCz]'p;dukctqop;nTsmNvtm( s'p,;|g;yd;tVy'b;[ ,;yvxeWt" 314 U Sv;Ty;m'g;rkpJy=pye_.ojnw" U a;vevcy;vky;Rdb;[ ,.ojnm( 315 ' ( a'g;rkcs*v,|Sq;pt't;m[.;jne d;pyedb;[ ,;y;qs'p,;|g;ycwvih 316 ( U n=];nume,v=pe_;nsvw w ametm;T%e$;n(s*v,;Rnd;pyedb/" 317 u ( ( u ak;y|ckvIRtyq;'v/;nt" Ev'te.vetbo/nr;/p 318 416 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] as*My;g[h;Ssves*Myp;.v'itc R sverog;vnXyNttuim;y;Ntdevt;" 319 R nvN/Ntt'n;g;"ptrStipRt;Stq; duSSvn;xo.vit<vt;'p#t;'tq; 320 yid.*morvsuto.;Skror;,;sh ktmURit'itr*{;"pI@;kr;g[h;" 321 u anentm;]e,ss*.;Gy;.v'itih yEv'kter;jn(sd;._smNvt" 322 tSys;nugh;"svex;'it'yCz'itn;Nyq; [ R xnwr'r;ktlohp;]eWvNyset( 323 U u lohenk;ryen;n(b;[ ,e>yd;pyet( w ,'vS]yugdymetW;'pI[ ,n;yvw 324 'e e s*v,;|g;d;tVy;"x;'itIvjyePsu." v[t;'tsvREteihg[h;Ss*v,Rk;nOp 325 e d;tVy;"x;'itmCzv[t;'tij.ojnm( R e yq;x_d=,;cg[h;,;'pI[ tyetq; 326 aLp;y;senr;je{sv;RNk;m;nv;uy;t( ' x'kr;JD;nmNvCzd;roGy'.;Skr;q; 327 t;xn;nmCzitmCzn;dRn;t( b[;h(My'pt;mh;wvsvRjNtupx;'itdm( 328 [ .Imv;c ySTvy;kqtoyDoyJvn;'tfl'mht( u tq;yuWSSvLpty;aNyw"p[;unxKyte 329 ' SvLy;y;senyTpu<y'svTsrmupoWjm( ' .veNmemnekqySvmh;flm( 330 u pulSTyv;c dmq|mh;r;jetor;j;mh;yx;" vs'pv;Np[Xn'=/y;pI@to.Oxm( 331 O u a;sIidl;vOtvWetor;j;mh;bl" e R e smhI'skl;'jGyesip;'spn;m( 332 417 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[pu]ovsa;sISypuroiht" skd;cOpeojTv;prm/;mRk" 333 puroihtmuv;cedvs'jpt;'vrm( ' etv;c .gvme/;n;'sh'ktumTshe 334 R u suv,RPyr;n;'d;n'ktuij;itWu | pOqVy;md;n'td;tuCz;mvwgro 335 u e u n;enk'cen dehoijep.o [ nk'cSTvitD;Tv;nd'tTkd;cn 336 r_vS]ml'k;r'g;[ m;'ngr;,c add;d(b;[ ,e>yos*etor;j;mh;yx;" 337 n;'jl'tnr;D;dm;sITkd;cn e ttome/b.yRJv;s*nOpsm 338 w R Svg|gt"pu<yjt'tpStPTv;bud]ym( R b[;I'slokt;'p;[ "sv;Rlk;r.UiWt" 339 ' nOTy'TyPsrsSt]g;y'tsyoiWt" e tubn;RrdSt];vPynugt*sd; 340 ' u ag;yet;'mh;p[;D*munytpoNvt;" vedo_m']"StuNv'itanektuy;jnm( 341 w Ev'v.vyu_Syr;DStSymh;Tmn" =u/;y;pI@tedht,y;cvxeWt" 342 e'O sty;pI@m;nStu=/y;r;jsm" u vm;nen;Pys*Svg|TyKTv;g;=pvRtm( 343 y];TmmUitRSt];g;Tpur;dG/;mh;vne t];SqInSvy'glh;Stesp;qRv" 344 O punvRm;nm;yy*n;knr;/p" aqk;lenmht;sr;j;s'xtv[t" 345 Sv;NySqInlhn(ovsenpuro/s; _kur;jeN{Sv;Sq.=onr;/p 346 Evmu_Sttor;j;vsenmhiWR,; 418 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v;cvcn'cdtor;j;qt'mnm( 347 e' e u .gv'StO$=/;toRhmd;n'pr;my; ( u u nd'mnx;dUltenm;'=Tp[b;/te 348 u R u Evmu_Std;r;j;vsomunpugv" ' v;ct'np.yov;KymetNmh;mun" 349 O'U k'tkromr;je{=u/tSyvxeWt" e ' vStukSy;pk'cn;dmupitit 350 rhemp[d;nen.ogv;n(j;ytenr" ad;np[d;nensvRk;mw"p[dIpt" 351 td'Tvy;r;jn(StokmTv;nr;/p" etv;c adSycs'.ityRq;.vitmegro 352 U u vsTvTp[s;dentNmm;c+vpOCzt" vsv;c aSTyekk;r,'ynj;yten;]s'xy" 353 e tCzO,vnrVy;`[kQym;n'my;tv u a;sI{;j;pur;kLpevnIt;eitkitRt" 354 sc;me/m;re.yD'ktuvr'np" e | O yjn;'tije{>yod'go;idy;ctm( 355 e 'e n;'d'tnk'ct(SvLp'mTv;yq;Tvy; e tt"k;lenmht;mOtos*j;vIt$e 356 m;y;puy;|vnIt;"s;vR.*mo.vOp" Svg|cgtv;Nsopyq;r;j;.v;Np[.o 357 as;vp=u/;vEvmev;gto.vt( mTyRlokndItIregg;y;'nIlpvRte 358 ' vm;nen;kv,en.;Svt;devvOp R ddxRtTSvkdhtq;Sv'cpuroihtm( 359 e' hot;r'b;[ ,'n;myj'tj;vIt$e ' t';s;vppun"pyRpCzidjomm( 360 O =u/;y;"k;r,'r;jn(shot;tmuv;ch 419 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION itl/encvwr;jn(`t/encsm 361 'u O 'u jl/enc/encrs/encp;qRv 'u 'u 'u deihxI`[yn.v;'StO$=/;vjRtoidv 362 ' e ( u rmety;vd;idTyStpteidvc'{m;" Evmu_Sttor;j;t'pn"pOv;ndm( 363 u itl/enSqit'bi[U htq;Tv;dd;Myhm( u puroihtv;c v/;n'itl/enoStutCzO,vnr;/p 364 u /enSSy;TWo@x;!Kyctu.RvTsko.vet( u R =ud@my;"p;d;dNt;"pupmy;"xu.;" 365 ' n;s;g'/myItSy;j;gu@myItq; puCzLpnIy;Sy;d(`$;.r,.UiWt; 366 ' xI'kLpyTv;tuSv,RgI'tkLpyet( ' u r*Py%ur;'k;'Sydoh;'pv/nv/;nt" 367 U R eu Tv;t;'b;[ ,;y;xud;pyeNm']tonOp Sqt;',;jne/nv;so.goRpt;'x.;m( 368 e 'u u sU],;sUi]t;'Tv;p'crsmNvt;m( e sv*RW/sm;yu_;'m]pUt;'td;pyet( 369 ' u aMmej;yt;'s"p;n'svRrs;Stq; k;m;n(sp;dy;Sm;kitl/enoijeipRt; 370 ' gO ;mdevTv;'.KTy;k$Mb;qevxeWt" u R deihk;m;Nvt;Nsv;|Stl/enonmoStute 371 Ev'v/;ntod;itl/ennpom u RO svRk;msm;v;i'kten;]s'xy" 372 jl/enStqwvhk.rvp[kLpt; u e we d;tuv/n;k;m;n(s"sv;RNp[yCzit 373 /enxt'tq;d'p,Rm;nymenih u U s;v]IvvwSvgesvRk;mp[d;.vet( 374 R `Ot/enStq;d;v/;nenvc=,w" u svRk;msm;v;i'ktek;'itd;.vet( 375 420 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] rs/enStq;d;k;itRkm;sp;qRv u sv;RNk;m;Np[yCznTy's;gitd;.vet( 376 u EtesvRm;:y;t'sm;s;vStrm( ap;r'flmui'b,;svRkmR,; 377 [ tO,y;=u/y;y;pI@tor;jsm t;n'k;itRkdypvdihnr;/p 378 e 'U |e b[;'@svRsp'.tr*W/Iyutm( ' ' U devd;nvy=wyu_metTsd;v.o 379 Etuskl'Tv;svRtorjt;Nvtm( sursUyc{;!'k;itRk;dxIidne 380 R ' aqv;p'cdXy;'tk;itRkSywvn;Nyt" u puroiht;ygurved;pye_m;r" 381 b[;'@odrvtIRny;n.Ut;np;qRv t;nd;nvwtnsm;s;Tkqt'tv 382 e yDwyjtor;jn(sm;vrd=,w" R sv|fl'tt(%@Syb[;'@SyvxeWt" 383 ' y"pun"skl'cdb;'@pidxer" e' [ '[ tenj'd'pi#t'kitRt.vet( 384 ' r;jov;c v/'b;'@d;nSyTv;tTmo=.;G.vet( [ k;l'dxvp[tIq|sv|Tv'vdmen` 385 e ' tenyensvRSyfl.;gI.v;Myhm( kTstSy;Sy.;vSymo=SSy;dcr;me 386 vsv;c Ev'Tv;ttor;jn(pro/;StSysij" u u b[;'@k;ry;m;ss*v,|svR/;tu." 387 ' yutnkshe,p't]kLpyt( ' t]b[;tSym?yepr;gwrl't" 388 s;v}y;cwvg;y}y;AiW.mun."sh R n;rd;;"sut;"svRN{;;idv*ks" 389 421 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s*v,Rvg[h;"sveb,Stupr"sr;" R [ u vr;hpI.gv;n(l+My;shsn;tn" 390 nIl'mrkt'cv.UW;y;'tSyk;ryet( w gomedStSyvwxo.;'k;ryetcbum;n( 391 w mo_k;psomSyxo.;'vj[idRv;kre w g[h;,;'cvsveW;'sv,;Rncd;pyet( 392 w R u Sv,;RTsgu,r*Py'r*Py;;m[tq;v/m( ' ' tt"sgu,k;y|k;'Sy'sgu,tq; 393 ' ' k;'Sy;Tsgu,k;y|]pucvnr;/p ' w ]pusgu,sIs'sIs;Lloh'ck;ryet( 394 ' sIp;Ssmu{;svwklpvRt;" any;s':yy;Tv;npu,"xLp.Stt" 395 w p;dp;dIn.Ut;nr;jt;Nyevk;ryet( a;r<y;ncsv;ns*v,;Rnck;ryet( 396 vO=;NvnSptIn(gLmtO,p,;RnvI/" u sv|pkLPyv/vIqedyvc=,w" 397 [ Re ' k=e]gy;y;'cp[y;gemrk$k e ;rvTy;'p.;secg'g;;recpukre 398 [ tIqevetWvdygh,exxsUyyo" R eu we ' [ R idnCz{eWsveWayned=,ore 399 u Ru VytIp;tebgu,vWuvcvxeWt" ' e d;tVymet{;je{vc;r'nvk;ryet( 400 ' w x;l;hoi],'Tv;sup'cgu,;Nvtm( spIkcs'pJy.UWyTv;c.UW,w" 401 U puroiht'm:ytm'Tv;Nyectq;ij;" u ctuv|xu,opet;"spIk;nm'i]t;" 402 a'glIy;nctq;k,Rvcd;pyet( u e' Ev'v/;'Stut;NpUJyteW;mg[ssSqt" 403 e u ' a;'gp[,p;tenp[,Mycpun"pun" puroiht;ypurt"Tv;vwkrs'p$m( 404 u 422 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yUyvb;[ ,;"p[It;mw]Tven;nugO t ' w s*mu:yenije;.Uy"pUttrSTvh" 405 .vt;'pI[ ityogenSvy'pI[ t"pt;mh" b[;'@ntudentoW'y;tujn;dRn" 406 pn;kp;,.Rgv;n(xi]dxer" EtetoW'sm;y;'tanu?y;n;ijom;" 407 u Ev'StuTv;ttor;j;b[;,;n(vdp;rg;n( e b[;<@'tgro"p[;d;Tsv/;n'pn"=,;t( 408 u u u svRk;mwSttStOoyy*Svg|nr;/p" tenvgu,;tv._b;[ ,w"sh 409 w d'tn;pc;Nye>yob[;'@cnr;/p e ' b[;'@.md;necg[;hIcwkonvw.vet( 410 U gO n(doWmv;oitb[hTy;'ns'xy" sveW;'cvp[Ty='d;tVy'prkTyRvw 411 R w dIym;n'cpXy'itteppUt;.v'itih dxRn;devtem_;.v'NTyevns'xy" 412 u y;.Im;dxIp[o_;Sv,|toy'mg;jn' O Et;nTv;pXyNtuwrt"y;fl' 413 ew ay;devl>yetktuvslokt; R w sd;g;v"p[,My;m'],;nenp;qRv 414 e nmogo>y"ImtI>y"s*r.eyI>yEvc nmob[sut;>ypv];>yonmonm" 415 m']Syc;SySmr,;od;nflm;uy;t( tSm;vmpr;je{pukretIqRme 416 ' k;itRKy;'tvxeW,god;nflm;PSys u e yTk'citep;p'S]yov;puWSyv; 417 pukre;nm;]e,tdxeWp,Xyit '[ pOqVy;'y;ntIq;Rna;smu{;u.;rt 418 pukret;Nyup;y;'itk;itRKy;'tvxeWt" 419 u it Ip;pur;,epqmesi%'@b;'@d;n'n;mctuS]'xmo?y;y" 34 [ O [ 423 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pi]'xo?y;y" .Imv;c _.gvt;sv|pr;,;ys'yt' u u tq;etnb[;'@grvepitp;idt' 1 e ' u [ uTvwtTk*tukj;t'yq;ten;Sqlehn' t'=/;pnod;qead;n;in;ij 2 u R tdh'otumCz;mpOqVy;'ycp;qRv;" e ad;n;iv'p;[ ;"tv;mUlk;" 3 kq'tSymitnR;etSycmh;Tmn" nd'tn;d;nmOiW.v;RndxRtm( 4 e ahom;h;TMymSyhdSyyTflm( pr].uJytepu' ."SvgR;=yt;'vjt( 5 [ e ad;n'pr'vp[;"ktRyitsdoTqt;" ' ad;n;Tsur{,]wloKymh.uJyte 6 ee xtturitp[o_"svwrvijomw" Re ten;vSq;'tTsxI'p;[ v;'S]dxer" 7 d;ndevgt" Svg|Tv" sv|tmy; u' apr'cpur;vOnvOyidkihRct( 8 ' ' .UyopotumCz;mtNmevdmh;mte pulSTyv;c Etd;:y;nkpvmgSTyenmh;Tmn; 9 U R r;m;ykqt'r;j'Stev+y;ms;'ptm( [ .Imv;c kSmNv'xsmuTpor;mos*nOpsm" 10 e ySy;gSTyenkqteith;s"pur;tn" pulSTyv;c r`uvxsmuTpor;mon;mmh;bl" 11 ' e devk;y|t'tnl'k;y;'r;v,oht" e pOqvI'r;Jys'SqSyAWyo>y;gt;gOhe 12 p[;;Stetmh;Tm;nor;`vSynvexnm( u 424 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[tIh;rSttor;mmgSTyvcn;d(&tm( 13 a;vedy;m;sAWINp[;;St;'Tvr;Nvt" ;r;m';rp;l" pU,c{mvoidtm( 14 R ' k*sLy;sut.{'tsp.;t;xvRrI e u[ {m>yudy'tsMp[;or`undn 15 e ' agSTyomun."s;/|;ritittenp O uTv;p[;;n(mnIn(r;mSt;N.;SkrsmutIn( 16 u p[;hv;Ky'td;;Sq'pvxyTvr;Nvt" [ e kmq|tTvy;;rn;munsm;" 17 u r;mv;Ky;NmunI'St;'Stup;[ vexyq;su%m( ;tut;n(mnI'np;[ ;n(pTyuv;ct;'jl 18 u ( [ r;mo.v;p[,ta;sneWNu yvexyt( tetk;'cnc]eWSv;StI,eWs%Wc 19 u u Ru u eu kxoreWc;sIn;"sm't;Nmunpugv;" u ' p;m;cmnIy'cdd*c;~y|proiht" 20 u r;me,kxl'p;AWy"svREvte O mhWRyovedvdd'vcnmb[vn( 21 u kxl'tmh;b;hosvR]r`undn e ' Tv;'tid;kxln'pXy;mohtviWm( 22 u t;sIt;itp;penr;v,endur;Tmn; pIter`ux;dUltSy;Ev*js;ht" 23 R ash;yencwknTvy;r;mr,eht" y;x'tt'kmRtSykt;Rnvte 24 e hs'.;iWtup;[ ;;pUt;"Sms;'ptm( ' [ dxRn;vr;je{svej;t;StpSvn" 25 ' R r;v,Syv/;etmupm;jRnm( [ dTv;pu<y;mm;'vIrjgTy.yd=,;m( 26 id;v/Rsk;kTSqjyen;mtvm Ss'.;iWt;sy;Sy;m;m;n(Svk;n( 27 ar<y'tpvSymy;ce{xr;snm( e[ ' 425 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aipRtc;=y*tU,*kvc'cpr'tp 28 ' .UyoPy;gmn'k;yRm;memr`Uh e EvmuKTv;tutsvemnyo'tihRt;.vn( 29 e R u gteWmnmu:yeWr;mo/mR.t;'vr" u u u O c'ty;m;stTk;y|k'Sy;Nmemnnoidtm( 30 u .UyoPy;gmn'k;yRm;mer`undn ' avXymevg'tVy'my;gSTySys/* 31 otVy'dvgutk;yRmNyydet( e 'u Ev'c'tytStSyr;mSy;mttejs" 32 kryenyt'/m|/moRihprm;git" sutvWRsh;,dxr;Jymk;ryt( 33 ddtojutwvjGmuSt;NyekvWRvt( p[j;"p;lytStSyr;`vSymh;Tmn" 34 EtSmevidvsevoj;npdoij" O mOtp]mup;d;yr;m;rmup;gt" 35 'u v;cvv/'v;Ky'h;=rsmNvtm( e dut'k'tmp]pUvdh;'tretm( 36 u eu Re Tv;mekpu]ydh'pXy;mn/n'gtm( ' ap[;y*vn'b;l'pcvW|gt;yuWm( 37 ' ak;lek;lm;p'd"%;ymmpu]k u aTv;ptOk;y;R,gtovwvSvt=ym( 38 r;mSydut'Vy_yntemTyur;gt" e O b;lv?y;b[v?y;S]Iv?y;cwvr;`vm( 39 p[v+yitnsNdeh"s.;yetmtmy e Ru Oe xu;vr;`v"sv|d"%xoksmNvtm( 40 u nv;yRtij'r;movs'v;Kymb[vIt( ' k'my;cktRVy'k;yRmvv/eSqte 41 e ' p[;,;nh'jhoMy*pvRt;;ptehm( u kq'xmh'y;muTv;b[;,.;iWtm( 42 u vsSy;g[t"SqTv;r;DodInSyn;rd" 426 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[Tyuv;cutv;KymOWI,;'s/*td; 43 ' ,ur;myq;k;l'p;[ ovwb;ls'=y" pur;tyugr;msvR]b[;,orm( 44 e ab[;,onvwkpStpitr;`v amOTyvStd;svej;y'tcrjIvn" 45 R e ]et;yugpn"p[;eb=]mnumm( eu [ a/moR;pretW;'vXy;n(x{;'Stq;vxt( 46 e w U Ev'nr'tr'jmutmnOtpn" u U 'u a/mRSy]y"p;d;Eko/mRSyc;gt" 47 tt"pUv.x]St;v,;Rb;[ ,pUvk;" Re O ' R .Uy"p;dStu/mRSyitIy"smpt 48 tSmN;prs'DttpovwXy'sm;vxt( eu yug]ySyvw/My|/mRSyp[ititit 49 kl s'Dtt"p[;evtRm;neygie' tme e u a/mR;nOtcvvvO/;tenrWR. 50 ' w .vt;xU{yoNy;'ttpy;Rkl*yuge u stevWypy|tr;jugtr'tp" 51 e [ xU{StpitdubuR Stenb;lv/"t" ySy;/mRmk;y|v;vWyep;qRvSyih 52 purv;r;jx;dUlktedmitnRr" e R u R =p[snrky;ity;vd;.Uts'Plvm( 53 ' ctuqtSyp;pSy.;gmXn;itp;qRv" | sv'pWx;dUlgCzSvvWy'Svkm( 54 u R dut'y]pXyeq;St]y'sm;cr Ev't/mRvblSyv/Rntq; 55 e O ' .vyitnreb;lSy;SycjIvnm( n;rdenvmu_Stus;yoRr`undn" 56 w ' p[hWRmtull.l+m,'cdmb[vIt( ' ee e gCzs*Myijesm;;syl+m, 57 ' b;lSycxrIr'Tv'tl{o<y;'n/;py w 427 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION g'/prmod;rwStwlvsug/." 58 w w w ' yq;nxIyRtb;lStq;s*Myv/Iyt;m( e yq;xrIr'gSy;;lSy;KlkmR," 59 u' vp"pr.edov;n.veq;k tq;s'idXys*m]'l+m,'x.l=,m( 60 u mns;pupkd?y;v;gCzitmh;yx;" 'gt'tuvD;yk;mg'hm.UiWtm( 61 e a;jg;mmut;RsmIp'r;`vSyih u sob[vIt(p;[ lv;RKymhmSmnr;/p 62 ag[tvmh;b;hok'kr"smupSqt" e .;iWt'scr'Tv;pupkSynr;/p 63 u u a.v;mhWI|St;Nvm;n'so?yroht /nughITv;tU,*c%@gc;pmh;p[.m( 64 RO ' n=PyngrevIr*s*mi].rt;vu.* p[;y;Tp[tIcI'TvrtovcNvn(ssm;iht" 65 u r;mgmTp;ix'ihmvd;t;m( pUv;Rmpidx;'gTv;tq;pXyr;/p" 66 sv;|xsm;c;r;m;dxRmvnmRl;m( u ttoidx'sm;;m=,;'r`undn" 67 ' xwlSyrep;eddxRsmhTsr" R u tSmNsrstPy'tt;ps'smhp" 68 ' u ddxRr;`vo.Im'lbm;nm/omu%' ' tmup;gMyk;kTSqStPym;n'tt;psm( 69 u v;cr;`vov;Ky'/NySTvmmrp[. kSy;'yon*tpovOvRtt!ny 70 Re ah'd;xrqIr;m"pOCz;mTv;'kthl;t( U koqoRVyvstStu>y'SvgRlokoqvetr" 71 kmq|tPysev;Tv'otumCz;mt;ps b[;,ov;s.{'t=i]yov;qdujy" 72 e R vwXyStOtIyv,oRv;xU{ov;sTymuCyt;m( 428 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tp"sTy;TmknTy'SvgRlokprg[he 73 s;Tvkr;js'cvtsTy;Tmktp" w jgdupk;rhetihRstvr'cn; 74 u O' r*{'=i]ytejoj'tur;jsmuCyte prSyoTs;dn;q;Ry;surmud;tm( 75 a'g;nnh(ntyov;asOGdG/;n.;gx" ue p'c;'s;/ye;ps'v;mOTyumvv; 76 e a;suroeWte.;voncmeTv'ijomt" sTy'tvdt"srnOtn;StjIvtm( 77 e e tSyt;iWt'Tv;r;mSy;KlkmR," u av;kxr;Stq;.Utov;Kymetduv;ch 78 Sv;gt'tnpecr;d(osr;`v eO pu].UtoSmtec;h'ptO.tosmen` 79 U aqv;nwtdevihsveW;'npit"pt; ' R O sTvmCyoRs.or;jn(vy'tvWyetp" 80 e cr;mSt].;goStpUvs"Svy'.v; | O u n/Ny;"Smovy'r;m/NySTvmsp;qRv 81 ySytevWyevsmCz'itt;ps;" e ' tps;Tv'mdIyensm;uihr;`v 82 ydetvt;p[o_yon*kSy;'tttp" ue xU{yonp[stoh'tpg[sm;Sqt" 83 U ' devTv'p;[ qRyr;mSvxrIre,suvt e [ nmQy;h'vde.pdevlokjgIWy; 84 U xU{m;'vk;ktSqx'bkn;mn;mt" ' ( U .;WtStSyk;kTSq"%@gtcrp[.' 85 'u nykox;iml'xrCzdr;`v" tSmn(x{htedv;"seN{;;purogm;" 86 Ue e s;/us;?vitk;kTSq'pxx'smmu" [ u Ru R pupvOimhtIdev;n;'ssg/nI 87 u u ' a;k;x;ip[m_;tur;`v'svRtokrt( u 429 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION supI[ t;;b[vn(dv;r;m'v;Kyvd;'vrm( 88 u e surk;yRmd's*Myt'tr`undn e ' gOh;,cvr'r;mymCzsmh;v[t 89 TvTtenihxU{oy'sxrIro>yg;iv' dev;n;'.;iWt'Tv;r;`v"susm;iht" 90 u v;cp[;lv;RKy'sh;='prdrm( u' yiddev;"p[s;mevr;hoRyidv;Pyhm( 91 kmR,;yidmepI[ t;ijpu]"sjIvtu vrmet.vt;'k;'=t'prm'ihme 92 mm;pr;/;;los*b[;,Sywkpu]k" ap[;k;l"k;lennItovwvSvt=ym( 93 t'jIvyt.{'von;nOtISy;mh'gro" u ijSys'toqoRjIvyy;mtestm( 94 u u mdIyen;yuW;b;l'p;den;env;sur;" R jIvedy'vrom'vrko$/kovOt" 95 r;`vSytut;Ky'Tv;vbu/sm;" u p[TyUcStemh;Tm;n'pI[ t;"p[IitsmNvt;" 96 u nvOto.vk;kTSqb[;,Sywkpu]k" R jIvt'p;[ v;N.Uy"smet;pb'/." 97 u ySmn(mtek;kTSqxU{oy'vnp;itt" u R tSmn(mteshs;jIvensmyuJyt 98 u R SvStp[;uih.{'ts;/y;m"pr'tp" e agSTySy;mpde{;r"Smmh;munm( 99 stqeitp[itD;ydev;n;'r`undn" ' a;rohvm;n'tppkhm.UiWtm( 100 'u e it Ip;pur;,epqmesi%'@x{t;psv/on;mp'ci]'xo?y;y" 35 [ O U W$(i]'xo?y;y" pulSTyv;c ttodev;"p[y;t;Stevm;nwb.Std; RO 430 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] r;moPynujg;m;xuk.yoneStpovnm( 1 _.gvt;ten.UyoPy;gmn'y;" pUvmvs.;y;'cyom;'{sm;gt" 2 R e ' tdh'dvt;dex;Tk;y;Rqmh;mun' e Re pXy;mt'mn'gTv;devd;nvpUjtm( 3 u pdexcmet"Svy'd;Syitsm" ' u du"%IyenpunmRTyen.v;mkd;cn 4 R pt;dxrqom'k*sLy;jnnItq; sUyvxsmuTpStq;Pyevsd"%t" 5 R ' e ' uu r;Jyk;levnev;so.;yRy;c;nujnc e hr,'c;p.;y;Ry;r;v,ent'mm 6 ash;yentumy;tITv;Rs;grmumm( d(?v;tut;'prI'sv;|Tv;tSykl=ym( 7 u ;sIt;my;Ty_;dev;n;'tprStd; uu xu;'t;'m;'tqocuStemy;sIt;tq;gOhm( 8 sm;nIt;p[Iitmt;lokv;Ky;isjRt; vnevsits;devIpurc;h'vs;mvw 9 e j;tohmumevxmoh'/numt;m( ' e m'd"%m;pody'nv.te 10 u w vj[s;rSys;re,/;];h'nmRto/[vm( u d;nI'b;[ ,;dex;d(.m;m/r,Itle 11 [ tp"SqtStux{os*my;p;ponp;itt" U devv;Ky;um.y"p[;,omeids'Sqt" 12 eU pXy;mt'mn'vjgtoSyihtertm( u ' ' enmetq;du"%'n;xmeyitsTvrm( 13 dyensh;'xoihRmyilIyte ' tNmed"%s'p;[ i"svRq;n;xmeyit 14 u ;cdev;n(sp;[ ;ngSTyo.gv;nOiW" ' a~yRm;d;ysupI[ t"sv;|St;n>ypUjyt( 15 tetgtt"pUj;'s.;ycmh;mun' u O ' 431 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jGmuStentd;;n;kpOsh;nug;" 16 ' gteWtWk;kTSq"pupk;dvc ueu a.v;dytup;[ "sogSTymOiWmumm( 17 ' r;jov;c sutodxrqSy;h'.v'tm.v;idtum( a;gtovwmnes*Myen=Svc=uW; 18 u e n/Utp;pSTv;';.v;mIhns'xy" R Et;vduKTv;smunm.v;pun"pun" 19 kxl'.TyvgRSymOg;,;'tnySyc O .gvxRn;k;'=IxU{hTv;Tvh;gt" 20 ' agSTyv;c Sv;gt'tr`ujgsn;tn e e dxRn;vk;kTSqpUtoh'mn."sh 21 u TvTter`ux;dUlgOh;,;`|mh;ute R Sv;gt'nrx;dUlid;p[;osx]uhn( 22 R Tv'ihnTy'bmtogu,b.mw" w R atSTv'pjnIyovwmmnTy'idSqt" 23 U sur;ihkqy'itTv;'x{`;itnm;gt' U b[;,Syc/me,Tvy;vwjIvt"sut" 24 R yt;'ch.gv"sk;xemmr;`v e p[.;teppk,;sg't;yo?y;'mh;mte 25 u d'c;.r,'s*Mysut'vkmR,; idVy'idVyenvpuW;dIPym;n'Svtejs; 26 p[itgO Ivr;jeN{mTp[ykrr;`v ' lB/Syihpun;RnsmhTflmuCyte 27 e u Tv'ihx_"pr];tus{;npsurom;n( ' 'e tSm;Tp[d;Syev/vTp[tICzSvnrWR. 28 aqov;cmh;b;r+v;k,;'mh;rq" t;'jlmuneSv'c/mRmnuSmrn( 29 R ' p[itg[hovw.gv'Stvme]vgihRt" 432 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] =i]ye,kq'vp[pitg[;'vj;nt; 30 [ b[;,entuy'tNmeTv'v_mhRs spu]ogOhv;nSmsmqoRSmmh;mune 31 a;pd;cnc;;'t"kq'g;[ "p[itg[h" .;y;Rmscr'n;nc;Ny;mmvte 32 e u kvl'doW.;gIc.v;mIhns'xy" k;'cvdx;'p;[ Py=i]yopp[itg[hI 33 w kvdoWm;oitmnurv;]k;r,m( R e vO*cm;t;ptr*s;?vI.;y;Rxxu"sut" 34 aPyk;yRxt'Tv;.tRVy;mnurb[vIt( n;h'ptICzvp[WTvy;d'pitg[h' 35 [ Re [ ncme.vt;kop"k;yoRvsrpUjt 36 w u agSTyv;c ncp[itg[hdoWogOhItep;qRvnp e w RO .v;Nvwt;r,ex_S]eloKySy;pr;`v 37 t;ryb[;,'r;mvxeW,tpSvn' e tSm;Tp[d;Syev/vTp[tICzSvnr;`p 38 r;mv;c =i]ye,kq'vp[pitg[;'vj;nt; [ b[;,entuyd(d'tNmeTv'v_mhRs 39 agSTyv;c a;sITtyugr;mb[pUtpr;tne e eu ap;qRv;"p[j;"sv;R"sur;,;'cxttu" 40 t;"p[j;devdevxr;j;q|smup;gmn( e ' sur;,;'vter;j;devdev"xttu" 41 eyseSm;sulokxp;qRvks;'pt' ' [ ySmNpUj;'pyj;n;"puW;.ujtemhIm( 42 [ 'u ' ttob[;sureolokp;l;Nsv;sv;n( sm;y;b[vITsv;|Stejo.;go]yuJyt;m( 43 ttodduloRkp;l;tu.;RgSvtejs; ' 433 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a=yttob[;ytoj;to=yonOp" 44 t'b;lokp;l;n;m'xps;myojyt( [ ' 'u ttonOpStd;t;s;'pj;n;'=mp'@t" 45 [ e t]w{,tu.;gensv;Rn;D;pyep" 'e O v;,enc.;gensv;RNpu,;itdeihn" 46 k*ber,tq;'xnTvq;Rnidxitp;qRv" e e ( yy;MyonOp.;gStenx;Stcvwpj;" 47 e [ t]cw{,.;gennreN{osr`Um 'e p[itgO Iv;.r,'t;r,;qemmp[.o 48 R ttor;m"p[jg[;hmunhSt;Nmh;Tmn" eR idVym;.r,'c]'pdImv.;Skr' 49 [ p[itgOttogSTy;{;`v"prvIrh; nrI+ysucr'k;l'vc;yRcpun"pun" 50 m*_k;nvc];,/;]Iflsm;nc j;'bndnb;nvj[v&mnIlk" 51 U pr;gw"sgome/v@y"wR pupr;gk" w Rw U sunb'sv._st'vkmR,; 52 u u ;p[Iitsm;yu_o.UyedVyc'tyt( ' nex;ncr;nmy;;nk;nct( 53 pxo.;nb;npOQvImULysm;nc v.IW,Syl'k;y;'n;nmy;pur; 54 its'cTymns;r;`vStmOiW'pn" u a;gm'tSyidVySyp[smupcme 55 ' aTytmd'bp[;Py'cmhI=t;m( [ kq'.gvt;p[;'ktov;knnmRtm( 56 kthlvx;wvpOCz;mTv;'mh;mte U krtleSqterekrm?y'pk;xte 57 [ a/m'tij;nIy;TsvRx;S]eWgihRtm( u idx"p[k;xyeNm?ym'mnsm 58 u ?vRgi]x%'yTSy;dum'tdud;tm( ' 434 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Et;Nyumj;tInAiW."kitRt;ntu 59 a;y;R,;'bn;'ihidVy;n;'.gv;/" Ev'vditk;kTSqemnv;RKymq;b[vIt( 60 u agSTyv;c ,ur;mpur;vOpr;]et;yugmht( 'u e ;presmnup;[ evneyd(v;nhm( 61 a;y|smh;b;honbo/r`undn u ' pur;]et;yug;sIdr<y'bvStrm( 62 e sm't;ojnxt'mgVy;`[vvjRtm( O tSmpuWer<yeckWuStpmm( 63 R ahm;mtus*Mytdr<ymup;gt" ' tSy;r<ySym?y'ty_mlflw"sd; 64 u u U x;kbv/;k;rwn;Rn;pw"suk;nnw" R tSy;r<ySym?yetpcyojnm;ytm( 65 u' h'sk;r'@v;k,|cv;kopxo.tm( t];y|my;'sr"prmxo.tm( 66 vs;rkCzp;k,|bkp'_g,wytm( Ru smIpetSysrsStpStugt"pur; 67 ' dexp<ymupTywvsvRih's;vvjRtm( 'u e ' t];hmvs'r;i]'nd;`I'pWWR. 68 w u p[.;tepTq;ysrStdupcme u aq;pXy'xvmhmSpOjrs'Kvct( 69 it'tpry;l+My;srson;itdUrt" ' tdq|c'ty;noh'mtRmvr;`v 70 u aSytIrenvwp;[ ,Ikov;PyeWsurWR." munv;Rp;qRvov;pKvmun"p;qRvopv; 71 aqv;p;qRvsutStSywvs.v"t" ' ' atItehnr;]*v;p[;tv;RpmOtoyid 72 avXy'tmy;Dey;srsoSyvny; u y;vdevSqt;h'c'ty;nor`Um 73 ' 435 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq;pXy'mt;RidVymtdxRnm( U u vm;n'prmod;r'hsyu_mnojvm( 74 ' purSt]sh'tvm;nePsrs;'np u O g'/v;RvtTs':y;rmy'itvr'nrm( 75 w g;y'itidVygey;nv;dy'ittq;pre aq;pXy'nr'tSm;im;n;dvroihtm( 76 xvm;'s.=yNt'c;Tv;r`ukloh ' tto.uKTv;yq;k;m'sm;'sbpIvrm( 77 ' avtIyRsr"xI`[m;rohidv'pn" u tmh'dvs'k;x'y;prmy;Nvtm( 78 e .o.oSvgRnmh;.;gpOCz;mTv;'kq'Tvdm( ( jugPstStv;h;rogiteytvom; 79 u ' yidguncwtekqyTvme.v;n( ' k;mt"otumCz;mkmetTprm'vc" 80 ko.v;n(vds'dhm;h;rvgihRt" e Tvyed.Jytes*Mykmq|KvcvtRse 81 'u kSy;ymwro.;v"xvTvenvnmRt" a;h;r'ckq'n'otumCz;mtvt" 82 ' uTv;c.;iWt't]mmr;mst;'vr p[;jlp[Tyuv;cedsSvgIRr`undn 83 ' ' ' ,uv;yq;vOmmeds%du"%jm( ' ' u k;moihdurtMy",uyTpOCzseij 84 pur;vwd.Rkor;j;pt;meihmh;yx;" v;sudvit:y;tS]WulokW/;mRk" 85 e u tSypu]y'bn(;>y;'S]I>y;mj;yt [ ah'tit:y;toyvIy;n(srqo.vt( 86 e u ptyuprtetSmNp*r;m;m>yWecyn( R t];h'k;ryn(r;Jy'/mec;s'sm;iht" 87 R Ev'vWRsh;,bnsmup;v[jn( mmr;Jy'k;ryt"prp;lyt"p[j;" 88 436 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] soh'nmekSm'r;Gye,ijom mr,'dyeTv;tpovnmup;gmm( 89 soh'vnmd'rMy'.xp=vvjRtm( O ' p[vStpa;Sq;tumSywvsrso'itk 90 r;Jye.iWCysurq'.;[ tr'tnr;/pm( ' d'sr"sm;s;tpSt'sd;,m( 91 u dxvWRsh;,tpStPTv;mh;vne xu.t.vn'p;[ ob[lokmn;mym( 92 'u SvgRSqmpm;'bN=uTpp;seijom [ ab;/et;'.xc;hm.v'Vyqtei{y" 93 O ' ' ttS].uvnemvoc'vpt;mhm( w .gvn(SvgRlokoy'=Tpp;s;vvjRt" 94 u kSyeykmR,"p_"=uTpp;seytoihme ' a;h;r"kmedvb[ihTv'Ipt;mh 95 e U tt"pt;mh"sMykcr'?y;Tv;mh;mune m;muv;cttov;Ky'n;St.oJy'Svdehjm( 96 tetSv;nm;'s;n.=yTv'tihnTyx" e u SvxrIr'Tvy;pukvt;tpmm( 97 ' R n;d'j;ytet;tetpXymhItle a;g[h;=m;,;y.=;pp[;,nepr; 98 u nihd;gOh.;[ Ty;moh;ditqyetd; e ' tenSvgRgtSy;p=uTpp;setv;/un; 99 sTv'ppm;h;rw"SvxrIrmnumm( [u .=ySvcr;je{s;teti.Rvyit 100 ' O Evmu_Sttodevb;,mhmu_v;n( ' [ .=tecSvkdhpnrNymev.o 101 eeu =u/;nv;r,'nvdehSy;Syvn*dn' w %;d;m=y'dvip[ymnihj;yte 102 e ' e ttob[vITpunb[;tvdeho=y"t" R idneidnetp;Tm;xv"et.vyit 103 eu 437 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y;vWRxt'p,Svm;'s%;d.onOp U | ' yd;gCzitc;gSTy"et;r<y'mh;tp;" 104 .gv;nitdu/WStd;Cz^;imo+yse RR siht;rytux_"se{;npsur;sur;n( 105 ' ' a;h;r'kTst'cmr;jWek'pnStv e ' R u surk;y|mhensut'tmh;Tmn; 106 u d/'njRlTv;d;nv;np;itt;" ' v'?y;idTyvW;/Rm;nonv;rt" 107 l'bm;n;mhIcwW;guTven;/v;st; d=,;idGdv'y;t;]wl;Ky'vWmSqtm( 108 my;gTv;sur"s;Rpi[e Wtod=,;'idxm( w sm;'kmh;.;gguTvenjgTsmm( 109 Ev'ctenmunn;SqTv;sv;R/r;sm; t;r;je{munn;Evm;pXyte 110 ' soh'.gvtuTv;devdevSy.;iWtm( .ujckTst;h;r'SvxrIrmnumm( 111 ' e pU,vWRxt'c;.ojn'kTst'cme | =y'n;>yeittip[ti;pmmom; 112 O t'mn'Cz^sNt'ty;midv;nxm( u kd;vwdxRnm'smund;RSytevne 113 ' Ev'mc'ty;nSygt'vWRxtNTvh e sogSTyoihgitb[Nmunme.vt;/[v' 114 R R u ngit.Rvt;m'k.yonmOtijm( e uTveTq'.;iWt'r;m;h;r'ckTstm( 115 py;pry;yu_St'npSvgRg;mnm( O' kroMyh's/;.oJy'n;xy;mckTstm( 116 u cNtyTyvoc'tmgSTy"k'kryit ahmetTkTst'tn;xy;mmh;mte 117 e Pst'p;[ qRySv;Sm;Nmn"p[Iitkr'prm( sSvgIRm;'tt"p[;hkq'bvcoNyq; 118 [ 438 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ktumnmy;xKy'nc;NySt;ryyit | ue tevk.yon'tm];v,s'.vm( 119 w ' w apOopmy;b[evmUcpt;mh" e Ev'bv;,'ttmu_v;nhmSms" 120 u[ ' e a;gtStv.;Gyenoh'n;]s'xy" tt"SvgIRsm;'D;Tv;d'@vTpitto.uv 121 tmuTq;Pyttor;m;b[vk'tkroMyhm( ' e r;jov;c a;h;r;TkTst;d(bSt;rySv;dut;t( 122 [ ' yenloko=y"SvgoR.vt;TvTtenme tt"p[itg[hodojgnOp,ih 123 e .v;Nm;mnugO ;tuptICzSvp[itg[hm( 127 [ t;mitSt;r,;ynlo.;{`undn ' gOhIte.W,er;mmmhStgtetd; 128 U m;nuW"p*vRkodehStd;noSy.Upte p[,etxrIrecr;jiWR"pry;mud; 129 u myo_os*vm;nenjg;mi]idv'pn" u tenmextuLyendm;.r,'x.' 130 u tSmmek;kTSqdmtkmR,; etovwd.Rkor;j;td;.UtkLmW" 131 it Ip;pur;,epqmesi%'@r;m;gSTys'v;don;mW$(i]'xo?y;y" 36 [ O si]'xo?y;y" pulSTyv;c tdttm'v;Ky'Tv;cr`undn" u ' g*rv;iSmy;;p.Uy"p[pcme 1 ' [ r;mv;c .gv'Stn'`or'y];s*tv;'Stp" etovwd.Rkor;j;tdtm.UTkq' 2 vWm'tn'r;j;xUNy'mgvvjRt' O 439 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[vStpa;Sq;tukq'vdmh;mune 3 ' sm't;ojnxt'nmRnym.UTkq' u .v;Nkq'pvStenk;ye,td 4 [ R agSTyv;c pur;tyugr;j;mnud@/r"p[." e | u tSypu]oqn;;sIid+v;krmtuit" 5 t'p]pvjr;Jyen=Py.uvs'mtm( u'U R ' pOqVy;'r;jv'x;n;'.vr;jeTyuv;ch 6 tqeitcp[itD;t'ptu"pu],r;`v e tt"prms'"punSt'pTy.;Wt 7 [ p[ItoSmprmod;rkmR,;tens'xy" d'@ncp[j;r=ncd'@mk;r,m( 8 apr;/Wuyod'@"p;Tytem;nvwrh sd'@ov/vNmu_"Svg|nyitp;qRvm( 9 tSm;<@mh;b;hoyv;n(.vpu]k /mRSteprmoloktEv'.vyit 10 itt'bs'idXymnu"pu]sm;/n; ' jg;mi]idv'ob[lokmnumm( 11 jnyyekq'p];nitc't;pro.vt( u kmR.bR.StwStwSssutSs'yto.vt( 12 w u toWy;m;spu]Ssptndvsutopmw" w (e sveW;mumSteW;'knIy;n(r`undn 13 R ' xUrtvgujnpUjy; n;mtSy;qd'@itpt;csbum;n( 14 .vy<@ptn'xrIretSyvI+yc s'pXym;nSt'doW'`or'p]Syr;`v 15 u sv'?ynIlyomR?yer;JymSydd*p[." u sd'@St]r;j;.U{MyepvRtmUn 16 R purc;p[itm'tnnvex;ytq;tm( ' e n;mtSypurSy;qm/ummitSvym( 17 440 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tq;dexns'p"xUrov;smq;krot( e Ev'r;j;st{;Jy'ck;rspuroiht" 18 p[supj;k,|dvr;joyq;idv [ e tt"sd'@"k;kTSqbvWRg,;yutm( 19 ak;ryu/m;RTm;r;Jy'nhtk$k aqk;letkSm'{;j;.;gRvm;mm( 20 u rm,Iymup;;mw]m;semnorme t].;gRvkNy;'tpe,;p[itm;'.v 21 u u vcr'tI'vnoxd@opXydnum;m( e' ugpIvrI'Xy;m;'c{;.vdn;'x.;m( 22 ' ' u sun;s;'c;sv;|gI'pInotpyo/r;m( m?ye=;m;'cvStI,;|;t;'ktemdm( 23 u EkvS];'vneck;'pqmey*vneSqt;m( w [ st;';Tv/me,an'gxrpI@t" 24 R a.gMysuv;'t;'kNy;'vcnmb[vIt( ktSTvmssuo,kSyc;ssuxo.ne 25 pI@tohmn'gnpOCz;mTv;'sxo.ne e u Tvy;mept'c'dxRn;devsudr 26 ' d'tvdn'rMy'mnIn;'ch;rkm( e u yh'nl.e.o_mtm;mv/;rky 27 O' Tvyt;mmp[;,;m;'jIvysulocne d;soSmtevr;rohe._m;'.jxo.ne 28 tSywvtbv;,SymdoNmSyk;mn" ' u u[ .;gRvIp[Tyuv;cedvc"svny'npm( 29 ' O .;gRvSysut;'vxuSy;KlkmR," arj;'n;mr;je{Jye;m;mv;sn" 30 ' xu"pt;mer;je{Tv'cxyomh;Tmn" ' /mRto.gnIc;h'.v;mnOpn'dn 31 Ev'v/'vcov_nTvmhRsp;qRv aNye>yopsud>yor+y;c;h'sd;Tvy; 32 ue 441 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION o/nomept;r*{o.SmTv'Tv;'sm;nyet( aqv;r;j/me,;s'b/kWebl;t( 33 R ' ' ptr'y;cySvTv'/mRenkmR,; vrySvnOpeptr'mmh;uitm( 34 e aNyq;vpuld"%'tv`or'.ved/vm( 'u ( u[ oihmept;sv|]loKym.ndRht( 35 w e ttoxu.mh;`or'Tv;d'@"sud;,m( ' u p[Tyuv;cmdoNm"xrs;.nt"pun" 36 p[s;d'ksuo,k;moNmSyk;mn Tvy;;mmp[;,;vxIy|itxu.;nne 37 Tv;'p;[ Pyvwrm];Stuv/ov;pmhr" ' e ._.jSvm;'.ITvy._ihRmpr; 38 e EvmuKTv;tut;'kNy;'bl;Ts'gb;n; O aNyenr;D;hStenvvS];s;tq;t; 39 a'gm'gsm;Xleymu%cvmu%tm( e e w ' vSfrtI'yq;k;m'mqn;yopcme 40 ' w u tmnq|mh;`or'd@"Tv;sud;,m( ' ngr'Sv'jg;m;xumdoNmvip" 41 .;gRvIdtIdIn;a;mSy;vdUrt" p[Typ;lydui;ptr'dvsMmtm( 42 e smut;RdpSpOXydeviWRrmtuit" u Svm;m'xyvOt=/;tR"sNyvtRt 43 ' u sopXydrj;'dIn;'rjs;sm.Plut;m( c'{Sy`ns'y_;'JyoT;mvpr;jt;m( 44 u tSyroW"sm.vt(=/;tRSymh;Tmn" u ndRhvlok;'S]I'St;n(xy;Nsmuv;ch 45 pXy?v'vprItSyd'@Sy;dI`RdxRn" vp'`ors'k;x;'dI;mx%;mv 46 y;x'dgit'p;[ Ss;nugns'xy" u R yStudIt;xSyacR"s'SpOv;nh 47 442 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ySm;Tstv;Np;pmIx'`ors'mtm( tSm;Tp[;PSyitdum/;"p;'svWRmnumm( 48 Re u kr;j;dexs'y_"s.OTyblv;hn" u p;pkmRsm;c;rov/'p;[ PSyitdumit" 49 R sm't;ojnxt'vWy'c;Sydumt" Re /unotup;'svWe,mht;p;kx;sn" 50 u R svRsTv;ny;nIhj'gmSq;vr;,vw sveW;'p;'svWe,=y"=p[.vyit 51 R u R ' d'@SyvWyoy;v;vTsvnm;mm( p;'svWRmv;kSm;Tsr;]'.vyit 52 u TyuKTv;o/s'tStm;mnv;snm( jn'jnpdSy;'tSqIyt;mTyuv;ch 53 e _m;]exns;a;m;vsqojn" =p[tvWy;Sm;TSq;n'ccb;t" 54 'u t'tqoKTv;munjnmrj;mdmb[vIt( a;meTv'sdm/vscehsm;iht; 55 u u Re e d'yojnpy|tm;m'crp[.m( arjevrj;Stk;lm]sm;Xxtm( 56 uTv;nyog'vp[Wrrj;.;gRvItd; Re tqeitptr'p;[ h.;gRv.xdu"%t; 57 'O TyuKTv;.;gRvov;s'tSm;dNymup;mt( s;he.Sms;Utyqo_bv;idn; 58 ' [ tSm;'@SyvWyov'?yxwlSym;nuW xouxns;r;mtd;.UWR,te 59 e tt"p[.itk;kTSqd'@k;r<ymuCyte O EtesvRm;:y;t'yNm;'pCzsr;`v 60 O s'?y;mup;stuvIrsmyoitvtRte ' EtemhWRyor;mpU,k.;"sm'tt" 61 R todk;nrVy;`[pjyitidv;krm( U ' ' svwiW.r>yStw"Sto]wb;id."tw" 62 R R R[ 443 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION rvrSt'gtor;mgTvodkmupSpOx Wevcnm;d;yr;m"s'?y;mup;stum( 63 R pc;mtTpu<y'ssror`undn" ' aqtSmNvnoxrMyep;dpxo.te 64 e ndpu<yegrvrekokl;xtm'@te n;n;p=rvo;nen;n;mOgsm;kle 65 s'hVy;`[sm;k,en;n;ijsm;vOte R gO/o[ lUk*p[vst*bNvWRg,;np 66 aqolUkSy.vn'g/"p;pvny" O [ mmedmitTv;s*klh'tnc;krot( 67 e r;j;svRSylokSyr;mor;jIvlocn" t'pp;vhwxI`[kSywtvn'.vet( 68 [ ' gO/o[ lUk*p[pet;'j;tkop;vmiWR,* r;m'ppt*xI`[klVy;klcets* 69 [ ' t*prSprvW*SpOxtr,*tq; aq;r;`ve{g/o[ vcnmb[vIt( 70 '' O sur;,;msur;,;'cTv'p/;nomtomm [ bOhSptexu;Tv'vxomh;mit" 71 pr;vrDo.Ut;n;'mTyexv;pr" R dunRrI=oyq;sUyoRihmv;nvg*rve 72 s;gr;sg;'.Iyelokp;loymos R =;'Ty;/r<y;tuLyosxI`[Tvenlopm" 73 guSTv'svRspov,uposr;`v ' amWIRdjyojet;sv;RS]v/p;rg" 74 u R ,uTv'mmdevxvD;Py'nrpugv e ' mm;ly'pvt'b;vIye,vwp.o 75 U R R [ lUkohrter;j'STvTsmIpevxeWt" xoy'dr;c;rSTvd;D;l'`konOp 76 u p[;,;'itknd'@nr;mx;stumhRs Evmu_tg/,lUkov;Kymb[vIt( 77 u O e[ 444 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ,udvmmD;Pymekconr;/p e som;Cz;sUy;R/nd;ym;q; 78 j;ytevnpor;mk'cvitm;nuW" wO Tv'tsvRmyodevon;r;y,pr;y," 79 u p[oCytesomt;r;jNsMy;yevc;rte R sMyg[=st;pe>yStmooihyto.v;n( 80 doWed@;Tp[j;n;'Tv'yt"p;p.y;ph" ' d;t;p[ht;Rgo;cten{vno.v;n( 81 'e a/Oy"svR.tWtjs;c;nlomt" Ueue a.I+,'tpsep;p;'StenTv'r;m.;Skr" 82 s;=;iextuLySTvmqv;/nd;/k" c;y;tupIInRTy'tr;jsm 83 e /ndSytukoxen/ndStenvw.v;n( sm"sveW.tWSq;vreWcreWc 84 RuUeu u u x]*m]ectei"sm't;;itr;`v /me,x;sn'nTy'Vyvh;rv/mw" 85 R ySyysvwr;mmOTyuStSy;./Iyte gIysetnvwr;jNymTy.vut" 86 e y;s*m;nuWo.;vo.vtonOpsm a;nOxSypror;j;sveWpy;Nvt" 87 ' Ru dublSyTvn;qSyr;j;.vitvwblm( R ac=uWo.ve=urmteWmit.Rvt( 88 u e aSm;kmpn;qSTv'yt;'mm/;mRk U .vt;t]m'tVy'yqwtklp=," 89 e yoSm;q"sp=I'{o.vtovnyoJyk" aSv;My'dvn;Sm;ks/*.vt"p[.o 90 e .vtwvt'pv.tg[;m'ctuvR/m( U |U mm;lyp[vStug/o[ m;'b;/tenp 91 O O .v;NdevmnuyeWx;St;vwnrpugv u ' EtCzTv;tuvr;m"scv;n;yTSvym( 92 w 445 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vijRytovjy"s;qoRr;^v/Rn" ' axoko/mRp;lsum]mh;bl" 93 ' Eter;mSyscv;r;DodxrqSyc nIityu_;mh;Tm;n"svRx;S]vx;rd;" 94 sux;'t;klIn;nyem]ckovd;" 'e t;n;ys/m;RTm;pupk;dvc 95 gO/o[ lUk*vvd't*pOCzitSmr`Um" kitvW;R,.ogO/tvednly't' 96 [ ' EtNmek*tukbi[U hyidj;n;stvt" EtCzTv;vcogO/o[ b.;Wer;`v'Sqt' 97 y'vsumtIr;mm;nuWbb;." w R Cz^tr;ct;sv;Rtd;p[.itmd(gh' 98 w O O lUkSTvb[vI{;m'p;dpwpxo.t; ydwvpOqvIr;j'Std;p[.itmegh' 99 O O EtCzTv;tur;movws.;sdv;ch ns;s.;y]ns'itvO;vO;nteynvd'it/m| 100 e n;s*/moRy]nc;StsTy'ntTsTy'yCzlm>yupit w yets>y;"s.;'gTv;tU,I'?y;y'ta;ste 101 u yq;p[;'nb[vtesvetnOtv;idn" u Re nv_cutyk;m;To/;q;.y;t( 102 ' sh'v;,;"p;x;"p[itmucitt'nr' ' ' teW;'svTsrep,p;xEk"p[mCyte 103 ' U Re u tSm;TsTy'tv_Vy'j;nt;sTym'js; u EtCzTv;tuscv;r;mmev;b[vStd; 104 u ' lUk"xo.ter;jtug/o[ mh;mte O Tv'pm;,'mh;r;jr;j;ihprm;git" 105 [ r;jmUl;"p[j;"sv;Rr;j;/mR"sn;tn" x;St;r;j;nO,;'yW;'ntegCz'itdugitm( 106 e R vwvSvtenmu_;.v'itpuWom;" scv;n;'vc"uTv;r;movcnmb[vIt( 107 446 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Uyt;m./;Sy;mpur;,'ydud;t' *"sc'{;kn=];spvRtmhI&mm( 108 sll;,Rvs'm' ]wloKy'scr;cr' Ekmevtd;;sITsvRmkmv;'br' 109 e pun.U"shl+My;cv,ojR#rm;vxt( R t;'ngOmh;tej;"p[vXysll;,Rv' 110 suv;piht;Tm;sbvWRxt;Nyp v,*suttob[;vvexj#r'tt" 111 e bot'ct'D;Tv;mh;yogIsm;vxt( n;>y;'v,o"smutp'hmv.UiWt' 112 U' e stungRMyvwb;yogI.UTv;mh;p[." [ u ssO="pOqvI'v;yupvRt;'mhIh;n( 113 u ' td'tr;"p[j;"sv;Rm;nuW;'srIsOp;n( jr;yuj;<@j;Nsv;RNssjRsmh;tp;" 114 tSyg;]smuTp"k$.om/un;sh d;nv*t*mh;vIy*R`or*lB/vr*td; 115 ;p[j;pit't]o/;v;vu.*nOp vegnmht;.o_Svy'.vm/;vt;' 116 e u ;sTv;nsv;R,nSsrNtpOqkpqk O b[,;s'Stutov,uhTv;t*m/uk$.* 117 R pOqvI'v/Ry;m;sSqTyq|mds;tyo" e medog'/;tu/r,ImeidnITy./;'gt; 118 tSm;d(g/STvsTyovwp;pkm;Rpr;lym( O [ SvIy'kroitp;p;Tm;d<@nIyons'xy" 119 ttoxrIr,Iv;,Ia'tr=;Tp[.;Wte m;v/Ir;mgO/Tv'pvdG/'tpobl;t( 120 '[ U | pur;g*tmdG/oy'pj;n;qojner [ b[dStun;mwWxUr"sTyv[t"xuc" 121 gOhm;gTyvp[W.oRjn'pTyy;ct Re [ s;g[vWRxt'cv.u_v;Opsm 122 ' w 447 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[dSyvwtSyp;m~y|Svy'tt" a;Tmnwv;kroTsMyG.ojn;q|mh;ute 123 sm;vXygOhtSya;h;retmh;Tmn" ' u n;rI'p,StnI';hSten;qpr;mOxt( 124 U R aqnmunn;x;pod" sud;," e gO/Tv'gCzvwm!r;j;munmq;b[vIt( 125 [ U p;'kmh;.;gx;po;ro.vyit dy;luStc"uTv;punr;hnr;/p 126 TpTSyter`uklr;mon;mmh;yx;" e +v;k,;'mh;.;gor;j;r;jIvlocn" 127 tenovp;pSTv'.vt;nrpugv ' or;me,tCzTv;b.UvpOqvIpit" 128 gO/Tv'TyJyvwxI`[idVyg'/;nulpn" [ ' e puWoidVypos*b.;Wetnr;/p' 129 ' s;/ur;`v/mRDTvTp[s;d;dh'v.o vmu_onrk;d(`or;dp;pStuTvy;t" 130 vsjRtmy;g;?y|nrpImhIpit" ' lUkp;[ h/mRDSvgOhvxk*xk 131 ' ah's?y;mup;sTv;gmyey]vwmn" ' u aqodkmupSpOXys'?y;mNv;Sypm;' 132 a;m'p;[ vx{;m"k.yonemh;Tmn" R tSy;gSTyobgu,flmUlcs;dr' 133 ' ' rsv'itcx;k;n.ojn;qRmp;hrt( u s.u_v;rVy;`[StdmmOtopmm( 134 p[Itprtut;'r;i]'smup;vst( p[.;tek;LymuTq;yTv;ikmr'dm 135 iW'sm.c;mgmn;yr`Um" a.v;;b[vI{;momhiW|k.s'.vm( 136 a;pOCzs;/yebnuD;tuTvmhRs [ ' /NyoSMynughItoSmdxRnnmh;mune 137 O e 448 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] id;c;h'.vy;mp;vn;Tm;mh;Tmn" Ev'bvitk;kTSqev;KymtdxRn' 138 u[ v;cprmp[Itob;pne]Stpo/n" aTytmd'v;Ky'tvr;mxu.;=r' 139 p;vn'svR.t;n;'Tvyo_r`undn U ' mutRmpr;mTv;'m],=ityenr;" 140 we e ' p;vt;SsvRs_StekQy'ti]idv*ks" U e yecTv;'`orc=u.RrI='tp;[ ,no.uv 141 e teht;b[d'@nsonrkg;mn" xSTv'r`up;vn"svRdihn;' 142 e e kqy'tlok;STv;'smey'itr;`v gCzSv;n;turov'pq;nmkto.y" 143 ' p[x;/r;Jy'/me,gitStujgt;'.v;n( R Evmu_Stumnn;p[;lp[ghonOp" 144 u [ a.v;dytucsogSTymOiWsmm( ' a.v;muneSt;'sv;|Stpo/k;n( 145 ' aq;rohd;Vyg["pupkhm.UiWtm( e t'py;'tmng,;a;xIv;RdSsm'tt" 146 [ ' u w apUpjre{tsh;=mv;mr;" u ''' tto/Ridvsep;[ er;m"sv;Rqkovd" 147 R ayo?y;'p;[ Pyk;kTSq"p;'k=;mv;trt( ttovsOJycr'ppkk;mv;iht' 148 u k=;'tr;inkMy;Sq;n(r;j;b[vIidd' l+m,'.rt'cvgCz?v'l`uvm;" 149 w mm;gmnm;:y;ysm;nytm;crm( uTv;q.;iWt';Sq;r;mSy;KlkmR," 150 gTv;km;r;v;yr;`v;y Nyvdeyn( ;Sqw"km;r;v;nIt*r;`vSyndext" 151 ;tur;`v"p[;*ip[y*.rtl+m,* sm;lGytur;mSt*v;Ky'cdmuv;ch 152 e 449 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t'my;yq;tQy'ijk;yRmnum' /mRhtmto.Uy"ktumCz;mr;`v* 153 eu R .v;m;Tm.Ut;>y;'r;jsUytUm' ' sihtoymCz;my]/mRx;t" 154 pukrSqenvwpvb,;lokk;r,; U | [ xt]ye,yD;n;m'W;/knc 155 ;ihr;jsUynsomo/me,/mRvt( e R p[;"sveWlokWkitRSq;nmnumm( 156 Ru u ;ihr;jsUynm]"x]unbhR," e mutensuxnv,Tvmup;gt" 157 R u e tSm;v't*s'c'Tyk;yeSmn(vdt'ihtt( R .rtv;c Tv'/mR"prm"s;/oTvysv;Rvsu/r; 158 ' p[itit;mh;b;hoyx;mtvm mhIp;l;sveTv;'pj;pitmv;mr;" 159 R [ nrI='tmh;Tm;nolokn;qtq;vy' e p[j;ptOv{;jNpXy'itTv;'mh;mte 160 pOqVy;'git.Utosp[;,n;mhr;`v sTvmevv/'yD'n;h;Rspr'tp 161 ' pOqVy;'svR.t;n;'vn;xoXyteyt" U Uyter;jx;dUlsomSymnujr 162 R e JyoitW;'smhusg;[ met;rk;mye u ' ' t;r;bOhSpte.;Ry;Rt;somenk;mt" 163 t]yumhd(vdvd;nvn;xnm( ' O 'e v,Syt*`oresg;[ memTSykCzp;" 164 ' nvOr;jx;dUlsven;jlecr;" e R R hr'{SyyD;'tr;jsUySyr;`v 165 e a;@IbkmhusvRlokvn;xnm( ' pOqVy;'y;nsTv;nityRGyongt;nvw 166 idVy;n;'p;qRv;n;'cr;jsUy=y" ut" e 450 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sTv'pWx;dUlbud?;s'c'Typ;qRv 167 u R p[;,n;'ciht's*My'p,/m|sm;cr U R .rtSyvc"uTv;r;`v" p[;hs;drm( 168 p[ItoSmtv/mRDv;Kyen;nenx]uhn( nvitRt;r;jsUy;Nmitme/mRvTsl 169 R pU,/m|kry;mk;NykBjecv;mnm( | Sq;pyy;Myh'vIrs;me:y;itidRvgt; 170 ' .vyitns'dhoyq;g'g;.gIrq;t( 171 e it Ip;pur;,epqmesi%'@yDnv;r,'n;msi]'xo?y;y" 37 [ O a;i]'xo?y;y" .Imv;c kq'r;me,vp[Wk;NykBjetv;mn" Re u Sq;pt" KvclB/os*vStr;NmmktRy 1 tq;ihm/ur;cwW;y;v;,Ir;mktRne kitRt;.gvNm't;k,Rs%;vh 2 u anur;ge,t'lok;" eh;TpXy'itr;`vm( /mRDtDbud?;cprnit" 3 p[x;StpOqvI'sv;|/me,susm;iht" R tSmn(x;sitvwr;Jy'svRk;mfl;&m;" 4 rsv't" p[.t;v;s;'svv/;nc U apCy;pOqvIn"sp;mh;Tmn" 5 devk;y|t'tnr;v,olokk$k" e spu]om;TysihtolIlywvnp;itt" 6 tSybuSsmuTp;pU,/meijom Re R tSy;h'crt'sv|otumCz;mvwmne 7 u pulSTyv;c kSycvqk;lSyr;mo/mRpqeSqt" yk;rmh;b;ho,uvwkmn;nOp 8 sSm;rr;=se{tkq'r;j;v.IW," ''' 451 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION l'k;y;'sSqtor;Jy'kryitcr;=s" 9 ' gIv;R,Wp;[ itkLy'vn;xSytul=,m( eu my;tSytut'r;Jy'c{;kk;lkm( 10 ' tSy;vn;xt" kitR" Sqr;mex;tI.vet( r;v,entpSt'vn;x;y;TmnSTvh 11 v?vSt"scp;podevk;yemy;/un; R tidd;nI'my;Nvey" Svy'gTv;v.IW," 12 s'dVy'iht'tSyyeniteTsx;tm( e Ev'c'tytStSyr;mSy;mttejs" 13 a;jg;m;q.rtor;m';b[vIiddm( k'Tv'c'tysedvnrhSy'vdSvme 14 e devk;ye/r;y;'v;Svk;yev;nrom R R Ev'bvt.rt'?y;ym;nmvSqtm( 15 u[ ' ' ab[vI{;`vov;Ky'rhSy'tnvwtv u .v;n(bihr" p[;,ol+m,mh;yx;" 16 ave.vton;StmmsTy'v/;ry ' EW;memhtIc't;kq'dvvR.IW," 17 e w vtRtyt;q|vdxg[Ivonp;itt" e w gmyetdh'lk;'y]c;s*v.IW," 18 ' t'c;purI't;'tk;yRmKTv;cr;=sm( u u a;loKysvRvsu/;'sgI[ v'v;nrerm( 19 u mh;r;j'cx]u.;tOp];'svRx" ' u Ev'vditk;kTSqe.rt"purt"Sqt" 20 v;cr;`v'v;Ky'gmye.vt;sh Ev'kmh;b;hos*mi]rhittu 21 TyKTv;.rt'r;m"s*m]'c;hvwpre u r=;k;y;RTvy;vIry;vd;gmn'ihn* 22 Ev'l+m,m;idXy?y;Tv;vwppknp u O a;rohsvwy;n'k*sLy;n'dv/Rn" 23 pupkttt"p[;'g;'/;rvWyoyt" u 452 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] .rtSysut*;jgIit'nrI+yc 24 pUv;|idx'ttogTv;l+m,Sysut*yt" purWtWW@^;]muiWTv;r`undn* 25 eueu ' gt*tenvm;nend=,;m.toidxm( g'g;y;muns'.dpy;gmOiWsevtm( 26 e'[ a.v;.r;jm]er;mmIytu" s'.;ycmunI'St]jnSq;nmup;gt* 27 r;mv;c a]pUvt;sIt;r;v,endur;Tmn; | hTv;j$;yuWg/yos*ptOs%oihn* 28 ' O '[ a];Sm;kmhukb'/nkbn; ' e u htentendG/ensIt;Ster;v,;lye 29 ymUkgrvresgI[ von;mv;nr" u stekrytes;'pp;'vjsh;nuj" 30 ' [ p'p;sr"sm;s;xbrI'gCzt;psIm( Tyu_odu"%tovIrnr;xojIvteSqt" 31 y's;nlnIvIrySy;'vl+m,ovdt( w m;q;"puWVy;`[xokx]uvn;xn 32 a;D;k;r,.OTyecmyp[;PSysmwqlIm( a]mev;iWRk;m;s;gt;vWRxtopm;" 33 a]wvnhtov;lIsugI[ v;qepr'tp R EW;s;Xytennkk'/;v;lp;lt; 34 U' ySy;'vsih/m;RTm;sugI[ vov;nrer" w v;nrw"sihtovIrt;vd;Stesm;"xtm( 35 v;nrwSshsugI[ voy;vd;Stes.;'gt" t;v];gt*vIr*puy;|.rtr;`v* 36 ;s.[;tr*p[;*p[,pTy;b[vIiddm( Kvyuv;'pSqt*vIr*k;y|k'nkryq" 37 [ u vnveXy;snet*cdd;v~yeSvy'td; R Ev's.;Sqtet]/mRr`undne 38 e ' 453 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a'gdoqhnUm;'nlonIlp;$l" gjogv;=ogvy" pnsmh;yx;" 39 puro/som'i],dwvDod/vk" nIlXxtblmwNR doivdog'/m;dn" 40 vIrb;Ssub;vIrsenovn;yk" sUy;R."kmdwvsuW,ohryUqp" 41 u e W.ovntwvgv;:yo.Imvm" =r;j/UmshswNywp;gt;" 42 [ a't"pur;,sv;R,m;t;r;tqwvc avro/o'gdSy;ptq;Ny;"prc;rk;" 43 p[hWRmtulp;[ Pys;/us;?vitc;b[vn( ' u v;nr;mh;Tm;n"sugI[ vsiht;Std; 44 v;nyRmh;.;g;St;r;;St]r;`vm( a.p[+y;uk#p[,pTyedmb[vn( 45 e u Kvs;devITvy;devy;vnjRTyr;v,m( xu'Tv;ihtev*pturg[m;pte" 46 Tvy;nIt;purI'r;mnt;'pXy;mtegt" [ nvn;Tv'ty;devxo.ser`undn 47 ' Tvy;vn;ps;?vIs;Kvnuititj;nk aNy;'.;y;|ntev.;y;RhInonxo.se 48 e *'cyuGm'mqoyv;kyugyq; ' Ev'vd'tI't;'t;r;'t;r;/psm;nn;m( 49 p[;hp[vcs;'or;mor;jIvlocn" e c;d'^e vx;l;=k;loihduritm" 50 sv|k;lt'vjgdetr;crm( vsOJyt;"S]y"sv;R"sugI[ vo.mu%"Sqt" 51 sugI[ vv;c .v't*yenk;ye,h;y;t*nrer* R t;pkQyt;'xI`[Tyk;loihvtRte 52 ' b[v;,mevsgI[ v'.rtor;mcoidt" u ' u 454 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;cc=ecgmn'lk;y;'r;`vSytu ' t*c;b[vIsugI[ vo.v;'siht"purIm( 53 gmyer;=s'dv{t]v.IW,m( e ' sugI[ ve,vmu_tgCzSveTy;hr;`v" 54 w u sugI[ vor;`v*t*cpupktSqt;S]y" u t;vTp[;'vm;n'tsmu{Syor't$m( 55 u ab[vIrt'r;mo]mer;=ser" ctu.R"scvw"s;/|jIvt;qev.IW," 56 R p[;Sttol+m,enl'k;r;Jye.Wect" a]c;h'smu{Syprep;reSqtS}yhm( 57 dxRnd;Sytems*D;itk;y|.vyit ' e t;vdxRnm'dmetnx]uhn( 58 ' e tt"kop"sumUttuqhnr;`v Re /nur;yMyvegnidVymS]'kre/tm( 59 e O ;m;'xr,;NveWI.Itol+m,m;t" sugI[ ve,;nunItoSm=Myt;'r;`vTvy; 60 ttomyoT=xromdexp;t" e ttSsmu{r;jen.Oxvnyx;ln; 61 ' _oh'stb/nl'k;'Tv'vjr;`v eu ' e [ l'`yTv;nrVy;`[v;rpU,mhod/m( 62 | EWsetmy;b"smu{v,;lye u R e i].idRn"sm;i'vnItov;nrsmw" 63 w w p[qmeidvseboyojn;nctudx R itIyehnW$(i]'xOtIye/xt'tq; 64 R y's;Xytelk;Sv,Rp;[ k;rtor,; ' avro/omh;n]tov;nrsmw" 65 a]yumhd(vc];xuKlctudx ' O ' w R acTv;r'xin'y];s*r;v,oht" 66 a]p[hStonIlenhtor;=spugv" ' hnUmt;c/Um;[ =o]wvvnp;itt" 67 455 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mhodr;itk;y*csugI[ ve,mh;Tmn; a]wvmek.k,oRl+m,en{jq; 68 'e my;c;]dxg[Ivohtor;=spugv" ' a]s'.;iWtup;[ ob[;lokpt;mh" 69 ' p;vRTy;sihtodev"xUlp;,vOW?vj" R mhe{;;"surg,;"sg'/v;RSsk'nr;" 70 ' pt;mecsm;y;tomh;r;jS]vp;t( vOt;Psrs;'s`vR;/rg,wStq; 71 ' w teW;'sm='sveW;'j;nkxumCzt; R _;sIt;hVyv;h'pv;xum;gt; 72 [ l'k;/pw"surd;gOhIt;ptOx;sn;t( w RO aq;Pyu_oqr;D;hmyo?y;'gCzpu]km( 73 nmeSvgoRbmtSTvy;hInSyr;`v t;rtoh'Tvy;pu]p[;oSmIN{slokt;m( 74 l+m,'c;b[vI{;j;pu]pu<y'Tvy;jRtm( .[;];smmqoidVy;'Llok;Np[;PSyscom;n( 75 a;yj;nk'r;j;v;Ky'cdmuv;ch e ncmNyuSTvy;k;yoR.t;Rrpitsuvte 76 '[ [ :y;it.RvyTyev;g[;.tuStex.locne R u Ev'vditr;metppkcVyvSqte 77 uu t]yer;=svr;StegTv;xuv.IW,' p[;or;m"ssugI[ v;r;Tq'td;vdn( 78 v.IW,StutCzTv;r;m;gmnm'itk c;r;'St;NpUjy;m;ssvRk;m/n;id." 79 al'TypurI't;'tn;Nt"scvw"sh u ;r;m'vm;nSq'mr;vvidv;kr' 80 e a;'gp[,p;tennTv;r;`vmb[vIt( amesfl'jNmp[;;"svemnorq;" 81 R yd(*devcr,*jg;vn'idt* t"Xl;?yoSMyh'dvx;dIn;'idv*ks;' 82 e 456 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;Tm;nm/kmNyei]dxex;Tpurdr;t( ' r;v,SygOhdIesvRropxo.te 83 e pvetk;kTSqea`|dTv;v.IW," u v;cp[;jl.UTv;sugI[ v'.rt'tq; 84 ' R h;gtSyr;mSyy;SyentdStme y'cl'k;r;me,rpu]loKyk$km( 85 'w hTv;tup;pkm;R,d;pUvprImm ' |u y'prImed;r;amIpu];Stq;h' 86 u svRmtNmy;d'svRm=ymStute e tt"p[ty"sv;Rlk;v;sjn;ye 87 ' a;jGmUr;`v'{k*tUhlsmNvt;" ' _ov.IW,StwStur;m'dxRyn"p[.o 88 v.IW,enkqt;r;`v;ymh;Tmne teW;mup;yn'sv|.rtor;mcoidt" 89 jg[;hv;nreN{/nr*`s'cy' Ev't]}yh'r;movs{;=s;lye 90 ctuqhns'p;[ er;mec;ps.;Sqte Re kksIpu]m;hedr;m'{+y;mpu]k 91 ' etSmNmhTpu<y'p;[ Pytemnsmw" u v,urWmh;.;gtumiUR tRSsn;tn" 92 e sIt;l+mImRh;.;gnbu;s;g[jnte e p];tepvm;:y;t'dv;n;'idvs'gme 93 U R e klr`U,;'vv,u"pu]odxrqSytu e w .vyitvn;x;ydxg[IvSyr=s" 94 v.IW,v;c Ev'kvvwm;tgOh;,nvm'brm( R p;]'cdns'y_d/=*{;=tw"sh 95 ' u dUvy;`|shkr;jpu]SydxRnm( R srm;mg[t"Tv;y;;Ny;devkNyk;" 96 v[jSvr;`v;>y;x'tSm;dg[vj;Myhm( e [ 457 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EvmuKTv;gt'r=oy]r;moVyvSqt" 97 Ts;yRd;nv;n(sv;Rnr;m'{sm;gt;n( ( ' s.;'t;'vml;'Tv;r;m'Sv;.mu%Sqtm( 98 e v.IW,v;c vD;Py',umdvvdtvx;'pte ee dxg[Iv'k.k,|y;cm;'c;PyjIjnt( 99 y's;devm;t;n"p;d*te{mCzit tSy;StuTv'p;'Tv;dxRnd;tumhRs 100 ' r;mv;c ah'tSy;"smIp'tm;tOdxRnk;'=y; u gmyer;=se{Tv'xI`[y;ihmm;g[t" 101 ' p[itD;ytutv;KymuSq*cvr;sn;t( ' mURc;'jlm;/;yp[,;mmkroi.u" 102 a.v;dyeh.vtI'm;t;.vs/mRt" ' mht;tps;c;ppu<yenvv/enc 103 m*tecr,*devm;nvoyidpXyit pU,SSy;dh'pI[ toem*pu]vTsle 104 R k*sLy;meyq;m;t;.vtIctq;mm kksIc;b[vI{;m'cr'jIvsu%I.v 105 .];Rmkqt'vIrv,um;RnWp/Ot( e u avtI,oRr`ukliht;qe]idv*ks;m( 106 e R dxg[Ivvn;x;y.Uit'd;tuv.IW,e ' v;lnon/n'cvsetb/cs;gre 107 w u ' ' pu]odxrqSywvsv|sckryit d;nI'Tv'my;D;t"SmOTv;ttO.;iWtm( 108 R sIt;l+mI.Rv;Nv,udv;vwv;nr;Stq; Re gOhp]gmy;mSqrkitRmv;uih 109 'u srmov;c hwvvTsr'p,mxokvnk;Sqt; U R sevt;j;nkdevsu%ititteip[y; 110 ' 458 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] nTy'Smr;mvwp;d*sIt;y;Stupr'tp kd;{+y;mt;'dvI'c'ty;n;TvhnRxm( 111 e kmq|dvdevnn;nIt;j;nkTvh e e Ek;knwvxo.eq;yoiWt;cty;vn; 112 smIpexo.tesIt;Tv'ctSy;"pr'tp Ev'bvNTy;'.rt"kymTyb[vIc" 113 u[ ttegtv{;mo.rt'p;[ hsTvrm( ' v.IW,Sy.;y;Rvsrm;n;mn;mt" 114 w ip[y;s%Imh;.;g;sIt;y;Ssu!'mt; sv|k;lt'pXynj;nek'kryit 115 gCzTv's.ge.tOghp;lyxo.ne u R e' m;'TyKTv;ihgt;devI.;GyhIn'gityRq; 116 ty;vriht"su.rit'v'dnkihRct( u[ e xUNy;Evidx"sv;R"pXy;mIhpun.[mn( 117 R vsOJyt;'csrm;'sIt;y;Stuip[y;'s%Im( gt;y;mqkkSy;'r;m"p[;hv.IW,m( 118 dwvte>y"ip[yk;y|n;pr;?y;STvy;sur;" ' a;Dy;r;jr;jSyvitRtVy'Tvy;n` 119 l'k;y;'m;nuWoyovwsm;gCzTkq'cn r;=swnch'tVyo{Vyos*yq;Tvhm( 120 R v.IW,v;c a;Dy;h'nrVy;`[kryesvRmvtu e v.IW,eihvditv;yUr;mmuv;ch 121 h;Stvw,vImUitR"pUvboblyRy; | t;'nySvmh;.;gk;NykBjepity 122 [ vidTv;td.p[;y'v;yun;smud;tm( v.IW,STvl'Tyrw"svwv;mnm( 123 R a;nIyc;pRy{;mev;Ky'cdmuv;ch e yd;vwnjRt"xome`n;denr;`v 124 td;vwv;mnSTveWa;nItojlje=, 459 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nySvtmm'dvdevdevpity 125 e '[ tqeitr;`v"Tv;pupkcsm;ht( /n'rms':yeyv;mn'csuromm( 126 ' gOsugI[ v.rt;v;!*v;mn;dnu v[jev;'brer;mSteTy;hv.IW,m( 127 r;`vSyvc"uTv;.UyoPy;hsr;`vm( kryesvRmtyd;D'v.oTvy; 128 e setn;nenr;je{pOqVy;'svRm;nv;" u ' a;gTyp[itb;/er;D;.'go.vev 129 ko]menymodevkuk;y|my;v.o uTvwt{;`vov;Ky'r;=som.;iWtm( 130 k;mukghStenr;m"setiu' /;Cznt( R O i]vR.Jycvegnm?yevdxyojnm( 131 e w zTv;tuyojn'ckmek%@]y'tm( w ' vel;vn'sm;s;r;m"pUj;'rm;pte" 132 Tv;r;mer'n;;devdevjn;dRn' ' a.iWCy;qs'gv;mn'r`undn" 133 O ' d=,;dud/evnjRg;mTvr;Nvt" w a'tr=;d.U;,Ime`g'.Irn"Svn; 134 {v;c .o.or;m;Stu.{'tSqtohmhs;'ptm( e [ y;vgidd'r;my;vdeW;/r;Sqt; 135 t;vdevctesttIq|Sq;Syitr;`v eu uTvwvdvdevSygr't;mmOtopm;m( 136 'e r;mv;c nmStedvdevx._;n;m.y'kr e e g*rIk;'tnmStu>y'd=yDvn;xn 137 nmo.v;yxv;Ry{;yvrd;yc pxUn;'ptyenTy'cog[;yckpidRne 138 mh;dev;y.Im;y}y'bk;yidx;'pte 460 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] x;n;y.g;ynmoSTv'/k`;itne 139 nIlg[Iv;y`or;yve/sev/s;Stut e km;rx]un;ykm;rjnn;yc 140 vloiht;y/Um;[ yxv;yqn;yc nmonIlx%'@;yxUlnedTyn;xne 141 w g[;yci]ne];yihr<yvsurtse e an';y;'bk;.]esvRdvStut;yc 142 R e a.gMy;yk;My;ysoj;t;yvwnm" vOW?vj;ymu@;yj$nebc;r,e 143 ' [ tPym;n;ytPy;yb[<y;yjy;yc v;TmnevsOjvm;vOTyitte 144 e nmonmoStuidVy;yp[p;itRhr;yc ._;nukpnedvvtejomnogte 145 e pulSTyv;c Ev'sStUym;nStudvdevohronOp ' e v;cr;`v'v;Ky'._nm[pr;Sqtm( 146 'u {v;c .o.or;`v.{'tbi[U hyemnogtm( e .v;;r;y,onUng!om;nuWyonWu 147 ' U avtI,oRdvk;y|t't;n`Tvy; e d;nI'Sv'vjSq;n'tk;yoRsx]uhn( 148 [ Tvy;t'pr'tIq|sTv;:y'r`undn e ' a;gTym;nv;r;jNpXyeyrhs;gre 149 u mh;p;tkyu_;yetW;'p;p'vlIyte e b[v?y;idp;p;ny;nk;nk;nct( 150 dxRn;devnXy'itn;]k;y;Rvc;r,; gCzTv'v;mn'Sq;Pyg'g;tIrer`Um 151 pOqVy;'svRx"Tv;.;g;n*pr'tp etIp'SvkSq;n'vjdevnmoStute 152 [ p[,pTyttor;mStIq|p;[ pukrm( 461 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vm;n'tny;TyU?v|vit'tur;`v" 153 u e kmd'vit'y;n'nr;l'bMbreSqtm( e e .vtVy'k;r,enpXyeTy;hSmv;nrm( 154 sugI[ vor;mvcn;dvtIyR/r;tle scpXyitb[;,'srssmNvtm( 155 u b[iWRssiht'ctuvdsmNvtm( Re ;gTy;b[vI{;m'svRlokpt;mh" 156 sihtolokp;lwvSv;idTym,w" t'dvppknvl'`yept;mhm( 157 e 'u w avtIyRttor;m"pupk;em.UiWt;t( nTv;vr'cn'dvg;y}y;shs'Sqtm( 158 e ' a;'gp[,p;tenp'c;'g;lgt;vn" tu;vp[,to.UTv;devdevvr'cnm( 159 ' r;mv;c nm;mlokkt;Rrpj;pitsur;cRtm( '[ devn;q'lokn;q'pj;n;q'jgTpitm( 160 [ nmStedvdexsur;surnmSt e .Ut.Vy.v;qhrp'gllocn 161 b;lSTv'vpIcmOgcm;Rsn;'br" O t;r,;sdevSTv']loKyp[.rIr" 162 w u ihr<yg.R"pg.R"vedg.R"SmOitp[d" mh;somh;pImh;d'@Icme%lI 163 k;lk;lpIcnIlg[Ivovd;'vr" vedkt;R.konTy"pxUn;'pitrVyy" 164 R d.Rp;,h|skt"kt;Rht;Rhrohr" u j$Imu@Ix%Id'@Ilgu@Icmh;yx;" 165 ' .Utr"sur;?y="sv;RTm;svR.;vn" e svRg"svRh;rIc;cgurVyy" 166 km'@lu/rodev"ukv;id/rStq; u hvnIyocRnIyao'k;roJyes;mg" 167 462 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] mOTyuv;mOtwvp;ry;]suvt" w [ b[c;rIv[t/roguh;v;sIsupj" 168 amrodxRnIyb;lsUyn.Stq; R d=,ev;mt;ppI>y;mupsevt" 169 .=u.=upi]j$IlB/ny" cvOkr"k;mom/um/krStq; 170 R u v;np[Sqovngta;mIpUjtStq; jg;t;ck;RcpuW"x;to/[v" 171 u /m;R?y=ovp;=S]/moR.t.;vn" U i]vedobpsUy;Rytsmp[." 172 u mohkov'/kwvd;nv;n;'vxeWt" devdevp;S]ne]oBjj$Stq; 173 hrXmu/n/;RrI.Imo/mRpr;m" Ru Ev'StutStur;me,b[;b[vd;'vr" 174 v;cp[,t'r;m'kregpt;mh" O v,uSTv'm;nuWdhvtI,oRvsu/;tle 175 eee t'tvt;sv|dvk;y|mh;v.o e s'Sq;Pyv;mn'dvj;Vy;d=,et$e 176 e ' ayo?y;'SvpurI'gTv;surlokvjSvc [ vsOob[,;r;m"p[,pTypt;mh' 177 a;!"pupky;n'sp;[ om/ur;'prIm( ' u smI+ypu]siht'x]ux]u`;itn' 178 ' tutoWr;`v"Im;n(.rt"shrIr" x]uo.[;tr*p[;*xopeN{;vv;gt* 179 p[,pTyttomU;Rpc;'g;lgt;vn" ' Tq;Pyc;'km;roPyr;mo.[;trm'js; 180 .rttt"p;TsugI[ vStdn'tr' pvoqr;m;yso`m;d;ysTvr' 181 r;Jy'nvedy;m;sc;;'gr;`vetd; ' uTv;p[;'ttor;m'svoRvm;qurojn" 182 w 463 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v,;Rb;[ ,.Uy;{mnsm;gt;" e' s'.;yp[tI"sv;Rngm;Nb[;,w"sh 183 w idn;np'coiWTv;]r;mog'tmnod/e 'u x]uttor;mev;jnoqgj;'Stq; 184 t;t'cknkt]op;ynm;hrt( r;mSTv;htt"p[It"svRmtNmy;tv 185 e d'p]*te.iWr;j;n*m;qurjne u e EvmuKTv;ttor;m"p[;om?y'idnerv* 186 mhody'sm;s;g'g;tIresv;mn' p[it;Pyij;n;h.;vn"p;qRv;'Stq; 187 my;toy'/mRSyset.iUR tvv/Rn" u p[;ek;lep;lnIyoncloPy"kq'cn 188 p[s;rtkre,vp;[ qRnW;my;t; w ' w nOp;"temy;qRTveyT=emyt;mh 189 ' nTy'dnidnIpUj;k;y;Rsvwrt'i{tw" w' R g[;m;NdTv;/n'tl'k;y;a;t'cyt( 190 p[WyTv;ckk'/;'sgI[ v'v;nrer' e u ayo?y;m;gtor;m"pupktmq;b[vIt( 191 n;g'tVy'Tvy;.UySty]/ner" tTySttor;m"ktRVy'n;PymNyt 192 pulSTyv;c EvNte.Imr;mSykq;yogenp;qRv Tpv;RmnSyo_;k'.y"otumCzs 193 U kqy;mtutTsv|y]k*tUhl'np O sv|tkRyy;myen;qIRnpn'dn 194 e O it Ip;pur;,epqmesi%'@v;mnp[it;n;m;i]'xo?y;y" 38 [ O EkoncTv;r'xo?y;y" .Imv;c kqt'v;mnSywvm;h;TMy'vStre,vw 464 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] punStSywvm;h;TMymNyi,ortovd 1 p'kqm.Uvn;.*yen;.vgt( kq'cvw,vIsOi"pm?ye.vt(pr; 2 u kq'p;emh;kLpe.vTpmy'jgt( jl;,RvgtSyehn;.*j;t'jl;nug' 3 p[.;v'pn;.SySvpt"s;gr;'.s pukretkq'j;t;dev;iWg,;"pur; 4 u Etd;:y;ihn%l'yog'yogvd;'pte kq'nmRtv;'St]cwtloksn;tnm( 5 ' kqmek;,RvxNU yeneSq;vrj'gme e .UgolkpdG/etp,orgr;=se 6 [ u[ n;nl;nl;k;xen/memhItle R kvlegrI.Utmh;.UtvpyRye 7 e k'nvpit"s;=;Nmh;tej;mh;uit" u a;Steyq;?y;nnov/m;Sq;yyogvt( 8 <vt"pry;.KTy;b[etdxeWt" v_mhRs/mRDyxon;r;y,;Tmkm( 9 n"sUpvSy.gvNv_mhRs pulSTyv;c n;r;y,Syyxs"v,ey;tvSpOh; 10 sx;NvypUtSyNy;Yy'kkloh ,uv;idpur;,eWdv>yyq;uit 11 ue e b[;,;n;'cvdt;'Tv;vwsmh;Tmn;m( u u yq;ctps;;bOhSpitsmuit" 12 pr;xrsut"Im;Nguwp;ynob[vIt( tehkqyy;myq;._yq;uit 13 yiD;t'my;sMygOiWm;ge,sm R k"smuTshteD;tupr'n;r;y,;Tmkm( 14 ' v;vt;r'b;y'nvedyittTvt" [ tTkmRvdev;n't{hSy'mhiWRWu 15 465 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sJySsvRyD;n;'stv'tvdxRn;m( a?y;Tmm?y;Tmvd;'nrkcvkmR,;m( 16 a/dwvctwvm/dwvts'Dtm( ' a/.UtctUtpr'cprm;qRn;m( 17 ' ' syDovednidRStp"kvyovdu" y"k;Rk;rkobuyRt"=e]DEvc 18 p[,v"puW"x;St;Ekeitv.;Vyte p[;,"p'cv/wv/[vm=rmevc 19 u k;l"p;kyDy;c;/Itmevc Cytevv/w.;Rv"sEv;y'ttTprm( 20 w u sEv.gv;Nsv|kroitnkroitc soSmNk;rytesv|Sq;nn;'cit"t; 21 yj;mhetmev;'sEvoTq;nnvOt" R yov_;yv_Vy'y;h'td(bvImte 22 [ Uyteyvw;Vy'y;NyTprjLptm( y;kq;y;utyoyo/mIR/mRtTpr" 23 v'vpityRstun;r;y,"SmOt" yTsTy'ydnOtm;idm?y.Uty;'Ty'nrv/kcyvym( 24 ' yTk'crmcr'ydStc;NyTsv|tTpuWvr"p[/;n.Ut" cTv;Yy;R"sh;,vW;R,;'tTt'ygm( 25 u tSyt;vCztIs'?y;igu,;kn'dn y]/mRtup;dSTv/mR"p;dvg[h" 26 Sv/mRnrt;"x;'t;j;y'ty]m;nv;" e vp[;Sqt;/mRpr;r;jvOSqt;nOp;" 27 y;m.rt;vwXy;"xU{;"xuWvStq; U td;sTy'csTv'c/mRvvv/Rte 28 w sr;crto/moRynlok"p[vRte e EtTtyugvsveW;mevp;qRv 29 e O ' R p[;,n;'/mRsD;n;'nr;,;'nIcjNmn;m( ' ]I,vWRsh;,]et;yugmhoCyte 30 466 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tSyt;vCztIs'?y;igu,;prkitRt; ;>y;m/mR"p;d;>y;'i]./RmoRVyvSqt" 31 y]sTy'csTv'cy;/moRv/Iyte ]et;y;'vit'y;'itv,;Rlo.ens'yt;" 32 u c;tuv<yRSyvwTy'=;'itd*RbLymevc R R EW;]et;yuggitvRc];devnmRt; 33 ;pr'ish'tvW;R,;'knNdn u tSyt;vCztIsN?y;igu,ygmuCyte 34 ' u t];PytIv;qRpr;"p[;,norjs;ht;" x#;nwitk;"=u{;j;yNteknNdn 35 ;>y;'/mR"Sqt"p;m/mRS].Tqt" vpyRyxtw/m"=ymeitkl*yuge 36 R R b[<y.;vXCyvtetq;StKy'vvJyRte v[topv;s;STyJy'tkl*vwygpyRye 37 e u td;vWRsh'tvW;R,;'xtetq; u y];/mRtup;do/mR"p;dprg[h" 38 k;mnSt;ps;"=u{;j;y'ty]m;nv;" e nc;vs;yk"ks;/uncsTyv;k 39 R n;Stk;b[;,;._;D;y'tt]m;nv;" e ah'k;rgOhIt;p[=I,ehb'/n;" 40 vp[;"xU{sm;c;r;Ss'itsvekl*yuge R a;m;,;'vpy;Rs"kl*s'pitvtRte 41 [ v,;Rn;'cvs'dhoyug;'tkn'dn w e e EW;;dxs;hIyug;:y;pUvnmRt; 42 R shyugpy|ttdhb[;muCyte ' R ttohngtetSmNsveW;mevjIvn;m( 43 R xrIrnvOit';k;l"s'h;rbum;n( R devt;n;'csveW;'b;[ ,;n;'mhIpte 44 R dwTy;n;'d;nv;n;'cy=r;=sp=,;m( g'/v;R,;mPsrs;'.jg;n;'cp;qRv 45 u ' 467 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pvRt;n;'ndIn;'cpxUn;'cvsm w ityRGyongt;n;'cmI,;'dxn;'tq; 46 ' svR.tpit"p'c.UTv;.Ut;n.Utt( U jgTs'hr,;q;Ryktevxs'mht( 47 w .UTv;sUy=uWIa;dd;no.UTv;v;yu"p[;,n;'p;[ ,j;tm( R .UTv;vinRdhNsvRlok;n(.Tv;me`o.Uyg[o>yvWRt( 48 R U .UTv;n;r;y,oyogIsvRmitRv.;vsu" U g.St."p[dI;."s'xoWyits;gr;n( 49 tt"pITv;,Rv;Nsv;RdIkp;'svRt" pvRt;n;'csll'svRm;d;yyogvt( 50 .UTv;cwvshSt;cRmhI'.Tv;rs;tle R rmtejlm;d;ypbn(rsmnum' 51 mU;RmtdNyydStp[;,Wu/v' U Re u[ tTsvRmrv'd;=a;dtepWom" 52 u v;yublv;N.UTv;v/uNv;no%l'jgt( p[;,;p;n'sm;s;v;yun;mtehr" 53 ttodevg,;n;'csveW;'cvdeihn;m( R w p'cie' {ygu,;Ssve.t;Nyevcy;nc 54 RU `[y`;[ ,'xrIr'cpOqvIs't;gu,;" e ' loky;];.gvt;mutenvn;xt; 55 R j;rsehs't;"slleg,;" u p'c=uvR.;gne]Jyoit"t;gu,;" 56 SpxR"p[;,ce;cpvn'st;gu,;" ' xBd"o]ecv,'ggn'st;gu,;" 57 ' mnobuc'c=e]D'cits't;" e pre,prmeIcWIkxmup;t;" 58 tto.gvtStSyrXm."prv;rt;" v;yun;prnu;.Umx;%;mup;t;" 59 teW;'shr,oUt"p;vk"xt/;Jvln( ' p[dh%l'v'v"s'vRkonl" 60 O 468 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] spvRt&m;NguLm;n(lt;vLlIStO,;nc vm;n;ncidVy;npur;,vv/;nc 61 y;nc;y,Iy;nsv;R<yPydhOxm( .SmITytut;n(sv;|Llok;n(Llokgurogu" 62 R s.Uit'/;ry;m;syug;'tloks'.v;m( e shvOi"xt/;.UTv;,omh;`n" 63 idVytoyenhvW;tpRy;m;smeidnI' tt"=Irnk;xenSv;dun;prm;'.s; 64 xxre,cpu<yenmhInv;R,m;gmt( tentoyens'p_;pySs;/MyRto/r; 65 O Ek;,;RvjlI.Ut;svRsTvvvjRt; mh;sTv;Nypv.upv;Nymt*js' 66 '[ n;kpvn;k;xes+mejgits'vte U O s'xoWm;Tmn;Tv;smu{;,;'cdeihn" 67 dG?v;s'koCyctq;SvpTyek" sn;tn" p*r;,'pm;Sq;ySvpTymtvm" 68 Ek;,Rvjley;yIyogIyogmup;st" anek;nsh;,yug;Nyek;,Rv;'.s 69 ncwvkdVy_Vy_oveidtumhRit kwWpuWon;mk'yog"kyogv;n( 70 npOnvm.to nwvp;enc;g[t" ew R kiD;ytetSyXytedvsm" 71 e n."=it'pvnmp"p[k;xn'pj;pit'.vn/r'srrm( [ u ue pt;mh'itnly'mn'p.sm;pyHzynmrocyTp[." 72 u u [ 'u u Evmek;,RvI.Utxtlokmh;uit" e ee p[Cz;sllenovI|hson;r;y,;yte 73 ' mhtorjsom?yemh;,RvsmSyvw v;rj;=omh;b;r=y'byidu" 74 [ a;Tmpspe,tms;s'vt"p[." O u mn"s;Tvkm;d;yy]tTsTvm;iht' 75 469 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yq;tQy'pr'D;n'.t;yb[,ett" U rhSy'ctqoi'yqopnWd;'SmOtm( 76 puWoyDTyetTprm'prkitRtm( y;Ny"puW;:y"Sy;TsEvpuWom" 77 yecyDkr;vp[;yeTvjitSmOt;" aSm;devpur;.Ut;vK]e>y"Uytetq; 78 b[;,'pqm'vK];dudg;t;r'cs;mg' [ ( hot;r'ctq;d(/vyub;>y;msOjTp[." 79 ( | u b[;,'b;[ ;,;Cz'sStot;r*cwvsvRx" me!;^ mw];v,'pit;t;rmevc 80 [ dr;Tp[itht;Rrpot;r'cvp;qRv ' w p;,>y;mqc;I/[mt;r'cy;juWm( 81 ue aCz;v;kmqo>y;'sb<y'cs;mgm( u [ Evmevs.gv;NWo@xwt;n(jgTpit" 82 ' Svy'."svRyD;n;mOTvjosOjdum;n( U td;cwWmh;yogIpuWoyDs'Dt" 83 ved;wvtq;svesh;'gopnWTy;" R SvpTyek;,Rvcvyd;yRm.UTpur; 84 e w Uyt;'ttd;vp[om;k@y"kthl;t( u U gI,oR.gvt;tenk=;v;sINmh;mun" 85 bvWRsh;yuStSywvvrtejs" a$'StIqRpsgnpOqvItIqRgocr" 86 [ ' e a;m;,cpu<y;ndevt;ytn;nc dex;{;^;,c];,pur;,vv/;nc 87 jphompr;"x;'t;Stpo.rml;"SmOt;" m;k@ySttStSyxnwvK];ingRt" 88 R n;mNt'nc;Tm;n'j;nItedvm;yy; e nMytSydr;dek;,Rvmqojgt( 89 svRtStms;z'm;k@yoNvvw=t tSyoTp'.y'tIv[VyTyy'c;TmjIvtm( 90 ' 470 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] devdxRns'ovSmy'prm'gt" soc'tydmo`;Tm;m;k@yoqx'kt" 91 k'nSy;s'moh"k'nSvonu.yte u u U Vy_mNytro.;vEtyo.Rvt;mm 92 nihSvoy'sTyyu_yTsTymhRit nc'{;kpvnonpvRt.Utl" 93 ktm"Sy;dy'lokitxokmup;gt" ddxRc;ppuW'Svp'tpvRtopmm( 94 ' slle/mqom'jImUtmvs;gre tp'tmvtejo.r;mu_xx.;Skrm( 95 g;'.Iy;RTs;grmv.;sm;nMmv*js; dev{mh;y;t"ko.v;nitvSmy;t( 96 ' tqwvcmun"k='pnrevp[vxt" u e s'pv"pun"k='m;k@y"svSmym( 97 [ tqwvcpun.Uyovj;nNSvp[dxRnm( R stqwvyq;pUvpqvIm$tevnm( 98 |O pu<ytIqRjlopetvv/;Ny;m;,c ' tu.yRjm;n;'sm;gud=,w" 99 apXyvk=Sq;n(yDSq;n(xtxoij;n( sd(vm;t;"svev,;Rb;[ ,pUvk;" 100 O R R cTv;ra;m;"sMyGyq;pUvvlokt; | Ev'vWRxt's;g[m;k@yn/Imt; 101 ' e crt;pOqvIsv;RtTk=*ihsmI+yte tt"kd;cdqvwpn"k=vRngRt" 102 u e suN' yg[o/x;%;y;'b;lmeknrI+yc tqwvk;,RvjlenIh;re,;vOt;'tre 103 w aVy_@teloksvR.tvvjRte U smunvRSmy;v"k*tUhlsmNvt" 104 b;lm;idTys'k;x'nxKnoTy.vI=tum( soPyc'tydek;'tSqTv;slls/* 105 e 471 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUvmd'mnxktodevm;yy; R ee ' ag;/esllextm;k@y"svSmy" 106 ee pUvvmqo{mv[jT]Stlocn" R stSmw.gv;n;hSv;gtob;l.oit 107 b.;Wem`tuLyenSvre,puWom" e m;k@yn.etVym;gCzSvmm;'itkm( 108 m;k@yv;c kon;;ktRyitm;'kvnpr.v'mm R( idVyvWRsh;:y'/WRyvmevy" 109 ' w neWcsd;c;rodevvpmmoct" e m;'b;pihsehodI`;Ryrit.;Wte 110 [ u kStpo`orm;s;mm;Ty_jIvt" m;k@yitm;muKTv;mOTyumI=tumhRs 111 e Ev'p=.t"o/;Nm;k@yomh;mun" [ u tdwn.gv;N.Uyob.;Wem/usdn" 112 ' U I.gv;nuv;c ah'tjnkovTsWIkx"pt;gu" e a;yu"p[d;t;p*r;,"k'm;'Tv'nopspRs 113 m;'p]k;m"p[qm'TvTpt;'grso mun" u pUvm;r;/y;m;stpStIv[sm;t" 114 R ' t';`ortps'i]dxomtejsm( dv;'STv;mh'p]mhiWRmmt*jsm( 115 u' kSsmuTshtec;Nyoyog.Ut;Tmg;Tmkm( {mk;,Rvgt'@'tyogm;yy; 116 e ' tt"p[dyovSmyoTfLllocn" mURb;'jlpu$om;k@yom;h;tp;" 117 n;mgo]etspo[ CydI`;RyloRkpUjt" u ' u tSmw.gvte.KTy;nmSk;rmq;krot( 118 m;k@yv;c Cz;mtvtoD;tumm;'m;y;'tv;n` 472 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ydek;,Rvm?ySq"xeWTv'b;lpv;n( 119 e k'sDwv.gv;NlokvD;ysep.o ' [ tkyhmh;Tm;n'koNy"Sq;tumhRs 120 e' I.gv;nuv;c ah'n;r;y,ob[NsvR.tvn;xn" U ah'shxIW;RSy"shpds'yt" 121 u a;idTyv,R"puWomu%bmyohm( e [ ahmhRVyvh"ssi.rNvt" 122 ahm'{pd"xtUn;'prvTsr" ah'yogWus;':y;:yoyug;'t;vtREvc 123 ah'sv;R,sTv;ndwvt;Ny%l;nc .ujg;n;mh'xWSt;+yoRhsvRp=,;m( 124 e t;'t"svR.t;n;'vDey"k;ls'Dt" U ah'/mRStp;h'sv;Rmnv;sn;m( 125 ah'dy;pro/mR"=Irodoh'mh;,Rv" yTsTy'tTpr'Tvekahmevp[j;pit" 126 ah's;':ymh'yogoh'tTprm'pdm( ahmJy;y;c;hmh'v;/p"SmOt" 127 ah'Jyoitrh'v;yurh'.mrh'jlm( U a;k;xoh'smu{;n=];,idxodx 128 ah'vWRmh'som"pjRNyohmh'rv" ah'pr;,'prm'tqwv;h'pr;y,m( 129 u .vyec;psvR].vyTsvRsgh" ' [ yTk'cTpXysevp[yCzO,oiWck'cn 130 y;nu.vseloktTsv|m;mnuSmr v'smy;pUvsj;pcpXym;m( 131 O' | O e yugygcr=;mm;k@y;%l'jgt( e u e tdetTkqt'sv|m;k@y;v/;ry 132 xuWrp/meWk=*crsu%mm Uu Ru ' mmb[;xrIrSqodev;iW."sh 133 473 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Vy_mVy_yog'm;mvgCzmuriWm( ahmek;=rom']S}y=rpt;mh" 134 prS]vgRao'k;r"prm;Tmp[dxRn" Evm;idpur;,'cvdtem;'mh;mte 135 vK]'y;to.gvtom;k@yomh;mun" tto.gvt"k='pvomunsm" 136 [ tSy;sMmu%mek;NtexWhsmVyym( u Uu| yd=y'vv/mup;t'ttNmh;,RvVypgtc'{.;Skre 137 u e xnwrNp[.rqh'ss'Dt"sOjn(jgihritk;lpyRye u aqcwvxc.UTv;vry;m;svwtp" 138 ' u R z;dyTv;Tmnodehpys;'bjs'.v" ' u ttomh;Tm;itblomTyRlokvsjRne 139 mht;'cv.Ut;n;'vovmc'tyt( w tSyc'tym;nSynytesSqte,ve 140 ' R nr;k;xetoymyes+mejgits'=ye U x"s'=o.y;m;sso,Rvsll'gt" 141 ' aq;'tr;dp;'s+mmqCz{m.UTpur; U xBd'pittto.Utom;tXz{s'.v" 142 [ s'lB?v;'trs'=o.'Vyv/RtsmIr," n.Svt;blvt;veg;i=o.to,Rv" 143 tSy;,RvSy=uB/SytSm'.smQyt" ,vTm;Rsm.vTp[.v;nromh;n( 144 u Rw tt"s'xoWy;m;sp;vk"sll'b smStjl/Xz{m.visOtn." 145 ' a;Tmtejo.v;"pu<y;a;pomOtrsopm;" a;k;x'z{s'.tv;yur;k;x's.v" 146 U' ' aqs'`WRsM.Utp;vkc;Sys'.vm( ' ;pt;mhodevomh;.Utv.;vn" 147 ;.Ut;n.gv;n(loksOqRmmm( u b[,ojNmsiht'bpoc'tyt( 148 474 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ctuyg;n;'s:y;t'sh'ygpyRye Ru ' u yTpOqVy;'ije{;,;'tps;.;vt;Tmn;m( 149 ' bjNmvxu;Tm;b[,ohrCyte D;n';tuv;Tm;yogn;'y;ityoGyt;m( 150 t'yogv'tvD;ys'p,yRmmm( ' U Rw u pdeb,vSyNyyojytyogvt( 151 [ ttStSmNmh;toyemhexohrrCyut" jl@;'cv/vTscsvRlokt( 152 p'n;>yuv'cksmuTp;idtv;'Stt" w shS]v,|vrj'.;Skr;.'ihr<mym( 153 t;xnJvltx%ovlp[.smuTqt'xrdml;ktjsm( ' e vr;jtekmlmud;rvcRsmh;TmnStnuhc;xwvlm( 154 ' it Ip;pur;,epqmesi%'@pp[;du.;Rvon;mwkoncTv;r'xo?y;y" 39 [ O cTv;r'xo?y;y" pulSTyv;c aqyogvt;'msOjUrvcRsm( e ;r'svRlok;n;'b;,'svRtomu%m( 1 [ tSmNhr<myepebyojnvStOte svRtjogu,myep;qRvl=,wvte 2 e w R RO tp'pr;.UtpqvIpmumm( u 'O n;r;y,smutpvd'itmhWRy" 3 U'[ yTp's;rs;devIpOqvIprkQyte yepksr;mu:y;St;NdVy;NpvRt;Nvdu" 4 ihmv'tcnIl'cmenW/mevc ' ' kl;s'gv'tctq;i{'g/m;dnm( 5 ' ' ' pu<y'i]x%r'cvk;'tmdrmevc w ' ' d;r'p'jr'cvv'?ymSt'cpvRtm( 6 w EtEvg,;n;'cs;n;'cmh;Tmn;m( a;y;" pu<yxIl;n;'svRk;mflp[d;" 7 475 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EteW;m'treIpoj'bIpitSmOt" U j'bIpSys'Sq;n'y;DIy;y]cy;" 8 u te>yoyd({vtetoy'idVy;mOtrsopmm( idVytIqRxt;/;r;" srSy"svRt"SmOt;" 9 y;Nyet;nIhpSyksr;,sm'tt" as':yey;"pOqVy;'tvv/;wvpvRt;" 10 e y;np,;RnpSy.UrpUv;R,p;qRv tedgm;"xwlct;MleCzdex;"p[kitRt;" 11 u R y;Ny/o.;gp];,t;nv;s;Stu.;gx" dwTy;n;msur;,;'cpg;n;'cp;qRv 12 teW;'m?yetr'yut{s;tls'Dtm( ' mh;p;tkkm;R,om'ty]m;nv;" 13 e ctuidRx;sus:y;t;Tv;r"sll;kr;" ' Ev'n;r;y,Sy;qemhIpukrs'.v; 14 R p[;du.;RvoPyy'tSm;;;pukrs'Dt" EtSm;Tk;r,;Depr;,w"prmiWR." 15 u yDywvd;'tyDypcit"t; Re w R w RU Ev'.gvt;tenvVy;Py/r;ct; 16 pvRt;n;'ndIn;'crcn;cwvnmRt; vSyy;p[itmp[.;v"p[.;kr;.ov,omtuit" 17 xnw"Svy'.VyRsjTsuWjgNmy"pn/'mh;,Rve U O u' vStpss'.tom/un;Rmmh;sur" 18 U tenvcshoUtosuron;mk$." w t*rjStmso.Ut*s'.t*t;ms*g,* 19 R U Ek;,RvjgTsv|=o.yet;'mh;bl* ' idVyr_;'br/r*etdIog[di^,* 20 ' krI$mk$odg[*kyrvlyoJJvl* U mh;vvOtt;m[;=*pInorSk*mh;.uj* 21 mh;gre"s'hnn*j'gm;vvpvRt* nvme`p[tIk;x;v;idTyp[itm;nn* 22 476 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vpul;.ogkyrkr;>y;mit.IW,* U p;ds'c;rvNy;swvR=p't;vv;,Rvm( 23 kpy't*hrmvxy;n'm/usdnm( U t*t]vcr't*tupkrevtomu%* 24 u yogn;'mTy'tdI'dxtuStd; e ' n;r;y,sm;D;t'sjtm%l;" p[j;" 25 O ' dwvt;ncv;nm;ns;'sut;nOWIn( ttSt;vUctuSt]b[;,msurom* 26 du*yuyTmUs*o/Vy;klte=,* u ' kSTv'pkrm?ySq"sto,IWtu.j" 27 u Ru a;v;mg,yNmoh;d;SseTv'vgtSpOh" E;gCz;vyoyudihTv'kmlov 28 R 'e a;v;>y;'prmex;>y;mx_"Sq;tum,Rve t]k.ve>y'ync;]nyojt" 29 u e k";ktego;knn;;./Iyte b[ov;c r"p[oCytelokv,u;n'tx_/Ot( 30 tTsk;x;uj;t'm;';rmvgCztm( m/uk$.;ctu" n;vyo"prm'lokk'cdStmh;mune 31 a;v;>y;'Cz;tev'tms;rjs;cvw rjStmomy;v;v;mOWI,;mitl'`n* 32 /mRxIl'Cz;dyNt*n;xk*svRdihn;m( e a;v;>y;'yJytelokoduStr;>y;'ygyge 33 u u e u a;v;mqRk;myDSsvRprg[h" su%y]mdoy]y]I"kitRrvc 34 ' e yeW;'yTk;'=t'k'cd;v;'vc'ty b[ov;c a;v;>y;'sht*;yuv;'pvpr;jt* 35 ' U | t'sm;/;ygu,n'sTv'c;Smsm;t" 477 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y"proyogyu_;Tm;yo=r"sTvmevc 36 rjsStmswvy";vs'.v" tto.Ut;nj;y'ts;Tvk;nItr;,c 37 e sEvyuvyon;Rxv;sudv"kryit ' e SvpevttodevobyojnvStOt* 38 b;n;r;y,ob[tv;n;Tmm;yy; ym;,*ttStSyb;>y;'b;x;ln* 39 certuSt*vglt*xkn;vvpIvr* ttSt;v;htugTv;v;sudvsn;tnm( 40 R e ' pn;.'WIkxp,pTynt;vu.* '[ j;nIvSTv;'vyon'Tv;mekpWomm( 41 u a;vyowvhetTv;'j;nNt*buk;r,m( 'u amo`dxRnsTy'ytSTv;'vx;tm( 42 ' ttSTv;m.todevk;'=;v"p[smI=tum( amo`dxRnosTv'nmStesmit'jy 43 I.gv;nuv;c kmq|m;mnubqyuv;msursm* U[ gt;yuk*yuv;'.ySTvhojIvtumCzq" 44 U m/uk$.;ctu" ySmkNmOtv;NdevtSmNv/'p.o [ Cz;v"pu]t;'cv.vt"sumh;tp" 45 w I.gv;nuv;c yuvyob;R!metTSy;vyekls'.ve .vyqons'dh"sTymetd(bvImv;m( 46 e [ vr'pd;y;qmh;sur;>y;'sn;tnov/r"surom" [ rjStmoj*tutd;'jnopm*mmdRt;vUtlemrp[." 47 u SqTv;tSm'Stukmleb;b[vd;'vr" [ ?vRb;mRh;tej;Stpo`or'sm;t" 48 p[Jvlvtejo..;R." Sv;.Stmonud" b.;Westu/m;RTm;sh;'xrv;'x." 49 u u 478 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] aq;Ny{Upm;Sq;yp[.nr;y,oVyy" uR a;jg;mmh;tej;yog;c;yoRmh;yx;" 50 s;':y;c;yRmitm;n(kplob[,;'vr" .;vpmh;Tm;n*pUjt*t]tTpr* 51 t*p[;;vUctuSt]b[;,mmt*jsm( pr;vrvxeWD*pUjt*cmhiWR." 52 b[s'prvetvx;ljgd;Sqt* 'e g[;m,ISsvR.t;n;'b;]wloKypUjt" 53 U [ tyoStcn'Tv;vbo?ygtyo"prm( u ]Inm;Ntv;n(lok;Nyqeyb,"uit" 54 ' [ pu]Svs'.v'cksmuTp;idtv;N.uvm( ' w td;g[c;gtStSyb[m;nss'.v" 55 e Tpm;]ob[;,mu_v;Nm;ns"sut" k'kmStvs;h;Yy'bvItu.gv;nit 56 R [ b[ov;c ydeWkplon;mb[n;r;y,Stq; vdto.vtSTv'ttTkvmh;mte 57 u b[,;stqo_St*p[;h.UpsmuTqt" xuWrSmyuvyo"k'kromt;'jl 58 Uu I.vgv;nuv;c yTsTym=r'ba;dxv/'ctt( [ yTsTymmOttupr'pdmnuSmr 59 ' EtconxMywvsyy*idxmur;' ' gTv;ct]sb[agmJD;nc=uW; 60 ttob[;.uvn;RmitIymsOjTp[." u s'kLpyTv;mns;tmevcmh;mn;" 61 tt"soPyb[vI;Ky'k'krompt;mh pt;mhsm;D;tob[;,'smupSqt" 62 b[;,Sy;mOtrsonu.tStenvwtt" U p[;"sprm'Sq;n'styo"p;Rm;gt" 63 479 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSmpgtesoqtOtIymsOjTp[." u mo=p[vkxl'svn;Rmyut"p[." 64 O u u sopt'/mRm;Sq;ytyorev;gmit' Ev'p];S]yoPyetgt;"x'.omRh;Tmn" 65 u e t;n(ghITv;sut;'StSyt*gt;vUjRt;'git' O n;r;y,.gv;NkplytIr" 66 y'k;l'tgt;b[b[;t'k;lmevc e tpo`ortr'.y"s't"prm'pd' 67 U ncx_Sttob[;p[.rkStprn( ue xrIr;/;Rto.;y;RmTp;dyittCz.;m( 68 u a;Tmn"sx;Npu];nsOjpt;mh" vepj;n;'ptyoye>yolok;vn"sOt;" 69 [ vexpqm't;vNmh;Tm;tps;Tmjm( '[ svR]s'ht'p<y'n;;/m|ssOv;n( 70 u d='mrIcmi]'cpulSTy'plh'ktum( u vs'g*tm'cv.Ogmgrs'mn' 71 w u ' u aTyt;SSvTyenDey;StetmhWRy" u ]yodxgu,;r'.;yevx;StumhiWR,;' 72 ' aiditidRitdRn"k;l;an;yu"s'ihk;%s; u p[;cIo/;csurs;vnt;k&revc 73 d=Sy;pTymetkNy;;dxp;qRv n=];,cc'{Syv'xitSscojRt;" 74 mrIce"kXyp"pu]Stps;nmRt"kl tSmw;dxkNy;d=St;;NvmNyt 75 n=];,csom;ytqwvdv;nOiW" ' roih<y;dInsv;R,pu<y;nkn'dn 76 l+mISsrSvtIs'?y;vex;cmh;yx;" devIsrSvtIcwvb[,;nmRt;"pur; 77 Et;"pvr;vwsre;yp;qRv u d;/m;Ry.{'tb,;kmR,; 78 e [ 480 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] y;p;/RvtIpIb[,"k;mp,I sur."shs;.UTv;b[;,'smupSqt; 79 ttSt;mgmd(b;mwqnlokpUjt" [ ue loksjRnhetDogv;mq;Rysm 80 u jDeck;dxsut;Nvpul;N/mRsDt;n( w ' r_s'?y;.[sk;x;NmhtStGmtejs" 81 ' ted'to{v'tgtv't"pt;mhm( rodn;d({v,;wv{;EveitteSmOt;" 82 nRitwvs'?ytOtIy;Pyyonj" mOgVy;/"kpdIRcmh;very" 83 aihbu?Ny.gv;Nkp;lIcwvp'gl" R sen;nImh;tej;{;wk;dxSmOt;" 84 tSy;mevsur>y;'cg;voj;t;"sur;ye ajwvtuhstqwvnOpsm85 ' aoW?y"p[vr;y;sur>y;St;SsmuTqt;" /m;RLl+mIStq;k;m's;?y;Ns;?y;Vyj;yt 86 .v'cp[.v'cvx;'svh'tq; w u a,'v,'cvv;m]cl/[v* 87 w u hvm'ttnUjcv/;n;.mt;vp ' ' vTsr'cv.Uit'csv;RsrnWUdnm( 88 w u supv;R,bhTk;'it's;?y;loknmStm( ' O v;sv;nugt;devIjny;m;svwsr;n( 89 u /r'vpqm'dvitIy'/vmVyym( w[ e ' u[ v;vsuttIy'cctuqsommIr' 90 'O | ttonupm;y'cym'tSm;dn'trm( sm'ctq;v;yumm'nRit'tq; 91 /mRSy;pTymetsr>y;'tdj;yt u vedv;v;y;'/m;R;t;itSmOt;" 92 e d=wvmh;b;"pukrStmEvc c;=uWttoi]tq;.{mhorg* 93 481 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v;'tkvsub;Rlonk.mh;yx;" d;its*j;.;Skrp[mtuit" 94 v;Ndev;Ndevm;t;veW;'jnyTsut;n( mTvtImTvtodev;njnyTsut;n( 95 a=UrvJyoRit"s;v]Im]mevc amr'xrvOi'csukW|cmhrm( 96 vr;j'cvr;j'cv;yusmit'tq; w ' u ag'c]rXm'ctq;cnW/'np' 97 O .UyEv'c;Tmv/'c;r]'p;dm;]g' bOhtvbh{Uptq;cwvsn;.g' 98 '' w O ' mTvtIp[j;jDeJye;'tmt;'g,' ' aidit"kXyp;Dea;idTy;n(;dxwvih 99 '{ov,u.gSTv;v,o'xoyRm;rv" R pUW;m]vrdo/;t;pjRNyEvih 100 Tyet;dx;idTy;vr;S]idv*ks;' e a;idTySysrSvTy;'jD;te*sut*vr* 101 tp"e*gu,e*i]idvSy;its'mt* dnuStud;nv;n(jDeiditdwTy;NVyj;yt 102 R k;l;tuk;lky;'St;nsur;n(r;=s;'Stq; an;yuW;y;Stny;Vy;/ymh;bl;" 103 s'ihk;g[hm;t;cg'/vRjnnImun" p[;cITvPsrs;'m;t;pu<y;n;'.;rtetr; 104 o/;s;"svR.t;npx;c;s;cp;qRv U jDey=g,;'vr;=s;'vx;'pte 105 w ctupd;nsTv;nEt;g;wvs*r.I pur;,puWwvm;y;'v,uhr"p[." 106 R u kqtStenpv,s'StutmhiWR." u U Re yedmg[,uy;Tpur;,'sd;nr"pvRscTp#t 107 ' u e av;PyloksihvItr;g"pr]cSvgRfl;n.u_ ' c=uW;mns;v;c;kmR,;cctuvR/m( 108 482 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[s;dyity",'tSy,"p[sIdit r;Jy'cl.ter;j;n/Rnom'/nm( 109 =I,;yul.tec;yu"pu]k;moqs'titm( R yD;qRnStq;k;m;'Stp;'svv/;nc 110 y'yk;mytek;m'ttlokr;Ll.et( ' '' sv|vh;yym'p#p*kr'hre" 111 p[;du.;RvnrentSyxu..vet( ' ' EWp*krkon;mp[;du.;Rvomh;Tmn" 112 kitRtStumh;r;jVy;suitndxRn;t( v,uTv',umv,ohRrTv'cteyge 113 e u vwk#Tv'cdevW,Tv'm;nuWWc eu eu rSyihtSywW;kmR,;'ghn;git" 114 s;'pt.t.Vy'c,ur;jNyq;tq' ['U aVy_oVy_lgSqoyEW.gv;Np[." 115 u n;r;y,on't;Tm;p[.v;PyyEvc EWn;r;y,o.UTv;hrr;sITsn;tn" 116 b[;v;yusom/mR"xobOhSpit" aidterppu]TvmeTyj" kn'dn 117 EWv,urit:y;tN{Sy;vrjov.u" p[s;dn'tSyv.oridTy;"pu]k;r,m( 118 v/;q|srx]U,;'dTyd;nvr=s;m( u w ssj;Rqsur;NkLpeb;,'cp[j;ptIn( 119 [ asOjNm;ns;'St]b[v'x;nnum;n( te>yo.vNmh;Tm>y"pr'bsn;tnm( 120 [ Etd;yR.tSyv,o"km;RnkitRt' U u kRnIySylokWkTyRm;n'nbo/me 121 u vOv]v/e.ImvtRm;neteyge e O u a;sIT]wloKyv:y;t"s'g;[ mSt;rk;my" 122 y]ted;nv;`or;"svesg;[ mdujy;" R ' R 'itdev;sur;Nsv;RNsy=orgr;=s;n( 123 483 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tev?ym;n;vmu%;Xzp[hr,;r,e ];t;r'mns;jGmudvn;r;y,'p.m( 124 Re ' [u EtSm'trem`;nv;R,;'g;rvcRs" e s;kc{g[hg,'Cz;dy'ton.Stlm( 125 ' c'@vu,opet;`orn;Rdk;r," aNyoNyveg;.ht;"p[vvu"sm;t;" 126 dItoy;"sn`;Rt"shvj[;nl;nlw" w rvwSsu`orwTp;twdm;nmv;Mbrm( 127 R petLk;sh;,npet"%cr;<yp u u dwv;ncvm;n;np[pt'TyuTpt'itc 128 ctuyg;'tsmyelok;n;'yy'.vet( Ru apvitp;,tSmuTp;tl=,e 129 tSm;up[qt'sv|np[;D;ytk'cn itmr*`pr=;nrejidxodx 130 u vvexp,Ik;lIk;lme`;vgui#t; ' *nR.;Ty..Ut;k;R`ore,tms;vOt; 131 t;'`n*`;'sitmr;'do>y;Rm;zsp[." u vpu"Sv'dxRy;m;sidVy',vpuhr" 132 R bl;hk;'jnn.'bl;hktnUhm( tejs;vpuW;cwv,',mv;clm( 133 dIpIt;'br/r'tk;'cn.UW,m( /Um;[ /k;rvpuWyg;'t;mvoTqtm( 134 ' ' u vOigu,pIn;'skrI$;CzmU/jm( ' R b.*c;mIkrp[:ywr;yu/pxo.tm( 135 w c'{;kkr,oot'grk$mvoCz^tm( n'dk;n'idtkr'k*Stu.o;storsm( 136 x_c]flodg[x%cgd;/rm( ' ' v,uxl=m;xIl'IvTs'x;p;,nm( 137 w ' i]dxod;rfld'SvgRS]Ic;vLl.m( svRlokmn"k;'tsvRsTvmnohrm( 138 ' 484 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] m;y;vx;lv$p'toyd*`smp[.m( v;h'k;rm;n;!mh;.Utp[roh,m( 139 vxeWp]wnRct'ghn=]puptm( [ dwTylokmh;Sk/mTyRlokp[k;xtm( 140 ' s;gr;k;rn;Rdrs;tlgl;ym( ' n;ge{p;xwvRtt'p=j'tsmNvtm( 141 ' u xIl;n;h;yRg/;!'svRlokmh;&mm( ' aVy_;n'dsll'Vy_;h'k;rfnlm( 142 mh;.Utkr*`*`'ghn=]budbdm( [ ( u vm;nv;hnwVy;Rtoyd;@Mbr;klm( 143 ' j'tmTSyg,;k,|xlx'%klytm( u w w Ru ]wg<yvWy;vt|svRlokitm'glm( 144 u vIrvO=lt;guLm'.jgoTsOxwvlm( u ;dx;kmh;Ip'{wk;dxpnm( 145 vSvpvRtopet]loKy;'.omhod/m( 'w s'?y;s'?yomRsllm;pU,;Rnlxo.tm( 146 dwTyy=g,g[;m'r=og,ZW;klm( pt;mhmh;vIy|SvgRS]Irs'klm( 147 IkitRk;'itl+mI.nRdI.sm;klm( k;lyogmh;vWRplyoTpvegtm( 148 [ sTs'yogmh;p;r'n;r;y,mh;,Rvm( dev;itdevvrd'._;n;'._vTslm( 149 ' anughkr'dvpx;'itkr,'x.m( [ e '[ u hyRrqs'y_sup,R?vjxo.te 150 u c'{;kcrctd;r;=vOt;'tre an'trXms'y_ddxmkbre 151 u u R Re e t;rk;c]ksmghn=]b'/re u e [ u .yev.ydeVyodevdwTy;pr;jte 152 hyRrqs'y_mu_;xo.;smNvtm( u dxuSteSqt'dvidVylokmyerqe 153 e ' 485 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tet;'jly"svedv;'{purogm;" Re jyxBd'prSTyxr<y'xr,'gt;" 154 u EteW;'cgr"uTv;sv,udvdwvt" Re mnvn;x;yd;nv;n;'mh;mO/e 155 a;k;xetSqtov,um'vpur;t" u v;cdevt;"sv;R"sp[itDmd'vc" 156 x;'it'vjt.{'vom;.wmt;'g,;" [ jt;med;nv;"sve]loKy'prgOt;m( 157 Rw ttoSysTys'/Syv,ov;RKyentoiWt;" dev;"p[Iit'pr;jGmu"p[;Xy;mOtmvomm( 158 ttStms'Tyvnexbl;hk;" u p[vvuxv;v;t;"p[s;idxodx 159 xup[;y;,JyotI'iWsom'c"p[d=,m( nvg[hgh;"p[s;;ps'/v" 160 ' [ vrj;a.vn(m;g;Rlok;"Svg;RdyS]y" yq;qRmSsrtu=.ntq;,Rv" 161 U ue a;sn(z.;nIN{y;,nr;,;m'tr;Tmsu mhWRyovItxok;ved;nur/Iyt 162 w yDeWchv"p;kxvm;pcp;vk" u p[v/mRsv;lok;muidtm;ns;" 163 O ' O v,o"sTyp[itDSyuTv;rn/n;gr" tto.y'v,um%;CzTv;dwtyd;nv;" 164 u e og'vpulcy;yvjy;yc ' Ru myStuk;'cnmy'i]nLv;'trmVyym( 165 ctusvpulskLptmh;yu/m( u ' u k'k,Ij;ln`oRWIpcmRprtm( 166 ' cr'rXmj;lwhwmj;lwxo.tm( h;mOgg,;k,|p=s'`vr;jtm( 167 idVy;S]xS]cr'pyo/rnn;idtm( Sv='rqvrod;r'spSq'ggnopmm( 168 U 486 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gd;pr`s'p,mitRmtmv;,Rvm( U | U ' hemkyrvly'c{m'@lkbrm( 169 U ' spt;k?vjopets;idTymvm'drm( ' gje{;.ogvpuWKvcTksrvcRsm( 170 ' ' yu_mO=she,su/;r;'bdn;idtm( u dIm;k;xg'idVy'rq'prrq;jm( 171 a?yit{,;k;'=ImedImv;'xm;n( ' u t;rStuoxvSt;rm;y;mectq;vqm( 172 xwlkbrs'k;x'nIl;'jncyopmm( k;llohSyr;n;'smUh;bkbrm( 173 itmro;rkr,'gj|tmvtoydm( lohj;lenmht;sgv;=e,d'xtm( 174 a;ysw"pr`w"pU,=p,Iywmurw" | e p[;sw"p;xwvttwrs'y_k<$k" 175 u xo.t'];snIywtomrw"spr/w" t'iWt;'htoitIymvm'drm( 176 e yu_%rshe,so?y;roh{qomm( vrocnStusogd;p;,rvSqt" 177 ' p[m%tSyswNySydI'gv;cl" u e yu_hyshe,hyg[IvStud;nv" 178 VyUiht'd;nvVyUhprc;mvIyRv;n( ' vp[csut"et"etk@l.UW," 179 Sy'dn'v;hy;m;spr;nIkSymdRn" Vy;yt'kks;h'/nuvRSf;ryNmht( 180 sc;hvmu%tSq*sp[rohv;cl" e %rStuvkrn(o/;e];>y;'ropj'jlm( 181 Sfr't*nyn"s'g;[ m'so>yk;'=t Tv;Tv;dxhy'y;nm;Sq;yd;nv" 182 idVyVyUhp[tIk;x;yu;y;.mu%"Sqt" aroblpu]vrodu/r;yu/" 183 R 487 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yu;y;.mu%StSq*/r;/rvkpn" kxorSTvits'hW;RTkxorvcoidt" 184 a.vwTym?yesg[hm?yeyq;rv" l'bStunvme`;."p[lb;'br.UW," 185 ' dwTyVyUhgto.;itsnIh;rv;'xm;n( u vsu/r;.Stdnudxn*e=,;yu/" 186 ' hs'StitdwTy;n;Mm?yermh;g[h" aNyehygt;St]me.{gt;"pre 187 'e s'hVy;`[gt;;Nyevr;h=eWc;pre Ru kcT%ro^y;t;r"kcoydv;hn;" 188 py;predTy;.IW,;vt;nn;" w Ekp;d;STvp;d;nnOtyk;'=," 189 u Ru a;Sfo$y'tobhv"Svn'ttq;pre x;dUln`oRW;nedd;Rnvpuv;" 190 R u tegd;pr`w`oRr"xl;murp;,y" w b;."pr`;k;rwStjRyitSmdevt;" 191 ' p[;sw"%@gp;xwtomr;'kxpixw" w c@StextI."xt/;rwmurw" 192 %@gxwlxwlpr`wot;yu/" w w w yu_bl;hkg,w"svRt"s'vtn." 193 O' Ev't;nv'sNw y'svRsTvmdoTk$m( devt;.mu%tSq*me`;nIkmvoidtm( 194 ' rejctwTyshg;!'v;Yvxwl;'bdtoykLpm( e u bl'bl*`;klm>yudI,|yyTsyoNmmv;b.;se 195 u u utStedTyswNySyvSt;r"kn'dn w sur;,;mpswNySyvStr'v,v',u 196 w it Ip;pur;,epqmesi%'@dTysen;v,Rnn;mcTv;r'xmo?y;y" 40 [ O w ' EkcTv;r'xo?y;y" pulSTyv;c 488 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;idTy;vsvo{an*cmh;bl* sbl;"s;nug;wvs'nNtyq;mm( 1 putpurtolokp;l"shk g[;m,I"svRdv;n;m;rohvripm( 2 e sVyec;Syrq"p;ep=p[vrktn" R sur;ccr,ohwmCz]prt" 3 devg'/vRy=*`wrnuy;t"shx" dIimSvgRSqwbiWR.r.t" 4 R[ vj[vSf;rtoUtvRid'{;yu/p[." w u w yu_bl;hkg,w"pvRtrvk;mgw" 5 w ym;!"s.gv;Npyeitskl'jgt( R hvd;RnWg;y'itvp[;m%mu%Sqt;" 6 eu e SvgRsg;[ my;teWdvtUynn;idWu ' ue R se{tmupnOTy'itxtxoPsrog,;" 7 '' ktn;n;gr;jenr;jm;noyq;rv" u yu_ohyshe,mnom;tr'hs; 8 sMyg[qvro.;ityu_om;tln;td; T"prvOtome.;RSkrSyevtejs; 9 ymStud@muMyk;lyu_cmur' ' tSq*surg,;nIkdTy;n;'cvdxRyn( 10 w w ctu.R"s;grwy_olelh;nwpgw" Ru x'%mu_;'gd/rob.[oymy'vpu" 11 k;lp;x;Nsm;v?yhyw"xxkropmw" v;YvIrtjl;k;rw"kvnlIl;"shx" 12 R( p;'@roUtvsn"p[v;lcr;'gd" m,Xy;momvpuh;Rrk,;cRtodr" 13 v,"p;x/Om?yedv;nIkSytSqv;n( e yuvel;m.lWN.velv;,Rv" 14 y=r;=sswNyenguk;n;'g,wrp yu_x'%p;>y;'n/In;m/p"p[." 15 u 489 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION r;jr;jer"Im;n(gd;p;,rXyt vm;nyo/I/ndovm;neppkSqt" 16 u sr;jr;j"xux.y=exonrv;hn" ue pUvp=esh;="ptOr;jd=,e 17 R v,"pmep=renrv;hn" ctu"p=;cv;rolokp;l;mh;bl;" 18 a;Tmid=ucr'ttSydevblSyte sUy"s;yu_nrqen;nlg;mn; 19 R y;j;JvLym;nendIPym;nwrXm." dy;Stmy*cmpyRNtg;mn; 20 e i]idv;rc,tps;lokmVyym( shrXmyu_n.[;jm;nentejs; 21 cc;rm?yedv;n;';dx;Tm;idv;kr" e som"ethyo.;itSy'dnexItrXmm;n( 22 ihmtoyp[p,;R..;R.r;;dygt( U tmO=yog;nugt'xxr;'xiu' jerm( 23 xxCz;y;'kttnunxSytms"=ym( 'w JyoitW;mIr'Vyorsd'p.mVyym( 24 [u aoW/In;'pv];,;'n/;nmmOtSyc jgt"prm'.;g's*My'svRmy'rsm( 25 dxud;Rnv;"som'ihmp[hr,'Sqtm( y"p[;,"svR.t;n;'pc/;.tenWu 26 U ' O sSk/gtolok;'S]INd/;rck;rc ym;rk;RrsvRp.vmIrm( 27 ' [ sSvrgt;ySyyongIR.RdIyRte y'vd'itcl'.tyvd'TyxrIr,m( 28 U' ' ym;r;k;xgm'xI`[gxBdyonjm( ' sv;yu"svR.t;yut"Sventejs; 29 U vv*p[VyqyNdwTy;Np[itlom'stoyd" m;todevg'/vwvR;/rg,w"sh 30 R 490 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] c@rXm.Xxu.[w nRm_rvpgw" Ru sOjt"spRptyStIv[roWmy'vWm( 31 ' ' xr.Ut;vl;ceVy;R;nn;idv pvRt;xl;'g"xtx;%wp;dpw" 32 w ptSqusrg,;Np[htud;nv'blm( u | y"sdevoWIkx"pn;.S]vm" 33 yug;'t,vTm;RcvSyjgt"p[." e u svRyon"sm/uh;hVy.uKKrtusSqt" 34 ' .UMyMbuVyom.Ut;Tm;Xy;m"x;'itkrorh; avmmr;dIn;'ccgd;/r" 35 sVyen;lMymhtI'sv;Ry/vn;xnI' u kre,k;l'vpuW;x]uk;lp[d;'gd;' 36 xeW.j"p[id;.w.jg;r?vj"p[." w Ru w Ru u d/;r;yu/j;l;nx;;RdInmh;bl" 37 skXypSy;Tm.v'ij'.jg.ojnm( u .ujge{,vdnenvenvr;jtm( 38 'e amOt;r'.s'y_mdr;i{mvoCztm( u ' dev;survmdeWbxovmm( 39 Ru mhe{,;mOtSy;qevj[,tl=,m( 'e R e vc]p]vsn'/;tumtmv;clm( 40 ' Sfto/;vl'bnxIt;'xsmtejs; e u .og.og;vs_nm,ren.;Svt; 41 p=;>y;'c;p];>y;m;vOtidvlIly; ' yug;'ts{c;p;>y;'toyd;>y;mv;'brm( 42 e 'e nIlloihtpIt;."pt;k;.rl'tm( a,;vrj'Im;n;smrep." 43 [u suv,Rv,RvpuWsp,|%cromm( ' u e tmNvyu"surg,;munysm;iht;" 44 gI.R"prmm'];.Stuvgd;/rm( u tv,s'Xl'vvSvtpur"srm( 45 w 491 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v;rr;jpr='dvr;jvr;jtm( e pvn;bn`oRWspdIt;xnm( 46 ' '[ v,ojR,o"sih,o.[;j,oStejs;vOtm( bl'blvdui{_y;ysmvtRt 47 u SvSTyStudv>yitbOhSpitr.;Wt e e SvSTyStudTye>yitxn;v;Kym;dde 48 w t;>y;'bl;>y;'sjDetmlovg[hStq; ' u u sur;,;msur;,;'cprSprjywiW,;m( 49 d;nv;dwvtw"s;|n;n;p[hr,om;" smIyuy?ym;n;vwpvRt;vpvRt" 50 Ru w tTsur;surs'y_ymTytb.* u u ' /m;R/mRsm;yu_dpe,vnyenc 51 R ttohyw"p[jvtwv;Rr,wp[coidtw" Tptggnes;shStw"sm'tt" 52 =Pym;,wmuslw"s'pts;yk" c;pwvRSf;yRm;,wp;Tym;nw" sud;,w" 53 tum.vd(`or'dvd;nvs'klm( e jgtS];sjnn'ygs'vtRkopmm( 54 u SvhStmu_"pr`wmrwvpvRt" Ru w w d;nv;Ssmrejudv;n'{purogm;n( 55 Re tev?ym;n;bl.d;RnvwjRtk;x." vW<,vdn;dev;jGmur;it|pr;'m/e 56 O tec;S]xUlmqt;"pr`w.RmStk;" .orSk;iditsut"v{_;r,eb 57 w sUidt;"xrj;lwnyR;xrw"t;" p[v;d;nvI'm;y;'nxekStevceitm( 58 '.tmv;.;itnp[;,sx;it bl'sr;,;msurnRp[y;yu/tm( 59 u w ' dwTyc;pCyut;n(`or;'XzTv;vj[,t;n(xr;n( e xodwTybl'`or'vvexblocn" 60 492 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sdwTyp[m%;Nsv;RNhTv;dwTybl'mht( u t;msen;S]j;lentmo.Utmq;krot( 61 teNyoNy'n;Nvbu?y'tdwTy;n;'v;hn;nc `ore,tms;v;"putSytejs; 62 m;y;p;xwvRm_;Stuyv't"surom;" u xr;'sdwTys'`;n;'tmo.Ut;Nyp;tyn( 63 ap?vSt;vs'D;tms;nIlvcRs; petSted;nv;SsXzp=;v;{y" 64 u t];..UtdwTyw{m'/k;rmv;'tr' ' d;nv'dhsdn'tmo.Utmv;.vt( 65 e tq;sOjNmh;m;y;'mySt;'t;msI'dhn( yug;'tootjnnI's;m*ve,vin; 66 O R sdd;hct;'x;'m;y;myvkLpt; dwTy;;idTyvpuW;sSqur;hve 67 m;y;m*vI|sm;s;dm;n;idv*ks" .ejrec{vWy'xIt;'xslldm( 68 ' u tedm;n;a*ve,vin;ncets" R xx'svj[,dv;"s't;"xr,wiW," 69 u R 'e s'tem;yy;seNyehNym;necd;nvw" coidtodevr;jenv,ov;Kymb[vIt( 70 pur;b[iWRj"xtpStepsd;,m( e u vR"spUvtjSvIsxob[,ogu," 71 |e w t'tp'tmv;idTy'tps;jgdVyy' ptSqumuR ng,;dev;deviWR."sh 72 ihr<ykxpuvd;nvod;nver" w iW'vD;py;m;spur;prmtejsm( 73 cubWRyStetvcn'/mRsihtm( R[ u ' iWv'xW.gv'XzmUlmd'kl' 74 eu EkSTvmnpTygo];y;Nyonvte k*m;r'vtm;Sq;yKlexmev;nuvtRse 75 [ 493 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION bnvp[go];,munIn;'.;vt;Tmn;m( Ekdeh;nit'itvv_;nvn;p[j;" 76 Ev'.tWsveWp]mn;Stk;r,m( U e u R u u w Re .v;'t;pse"p[j;pitsmuit" 77 tTp[vtRSvv'x;yv/Ry;Tm;nm;Tmn; sm;/TSvojRttjoitIy;'kvwtnu' 78 'e sEvmu_omun.munmRnst;@t" R jghRt;nOiWg,;Nvcn'cdmb[vIt( 79 e yq;ihvihto/moRmnIn;'x;t" pur; u a;W|ihkvl'kmRvNymUlfl;xn" 80 b[yon*p[stSyb[;,Sy;TmvitRn" U b[cy|scrt'b;,mpc;lyet( 81 u [ jn;n;'vyStoyegh;mv;sn" O O aSm;kcvnevvRn;mnv;sn;' 82 O aB.=;v;yu.=;d'tolU%lnStq; aXmk;dyoy]p'c;tpsye 83 Etetpsit'tov[trpsudrw" w u b[cy|prSTyp[;qRyitpr;'gitm( 84 u ' b[cy;Rdb,Syb[;,Tv'v/Iyte ( [ Evm;"prelokb;[ cyRvdojn;" 85 b[cyeSqto/moRbcyeSqt'tp" R [ R yeSqt;b[cyetb;[ ,;idvteSqt;" 86 Ru n;Styog'vn;sn;RStyog'vn;yx" n;StlokyxomUlbcy;RTpr'tp" 87 ' [ yongOie' {yg[;m'.tg[;m'cp'ckm( U b[cy|sm;/ekmt"prm'tp" 88 ayogkx/r,ms'kLpv[ty; ab[cy;Rcy;Rc]y'Sy;'.s'Dt' 89 Kvd;r;"Kvcs'yog"Kvc.;vvpyRy" nNvy'b,;sO;mns;m;nsIp[j; 90 [ 494 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ySttpsovIy|ym;kvjt;Tmn;m( u sOj?v'm;ns;Npu];Np[;j;pTyenkmR,; 91 mns;nmRt;yonr;/;tVy;tpSv." nod;ryog'bIj'cv[tmu_tpSvn;' 92 yidd'l/m;R:y'ym;.rhn.Ry" u u w Vy;t'srTyqRmsrvs'mt' 93 vpudIR;'tr;Tm;nmeWTv;mnomy' d;ryog'vn;+yep]m;TmtnUh' 94 u Evm;Tm;nm;Tm;meitIy'jnyyit p[;j;pTyenv/n;id/='tmvp[j;" 95 v,v;c vRStutps;vonveXyo't;xne mm'qknd;.e,pu]Syp[sv;r,' 96 w R tSyo'shs;.Tv;vros*Tqt" jgtodhn;k;'=Ipu]oSsmpt 97 vRSyo'vn.Ra*voRn;m;'tkonl" id/=urvlok;'S]In(jDeprmkopn" 98 Tpm;nov;cptr'dIny;gr; =u/;meb;/tet;tjg=eTyjSvm;' 99 i]idv;roih.Jv;RljM.m;,oidxodx w RO ndRhNsvR.t;nvvO/so'tkopm" 100 U e EtSm'treb;munmuvsm;gt" [ | v;cv;yRt;'p]ojgtSTv'dy;'k 101 u aSy;pTpSytevp[kryes;mum' tQymetc"pu],uTv'vdt;'vr 102 a*vRv;c /NyoSMynughItoSmyNmeTv'.gvn(xxo" O mitmet;'dd;sIhprm;TmNht;yvw 103 p[.;tk;lesp;[ ek;'=tVyesm;gme ' .gv'StipRt"pu]"khVyw"p[;PSytes%m( 104 R u 495 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k]c;Synv;s"Sy;ojn'tkm;Tmkm( u v/;SytIh.gv;NvIyRtLy'mh*js" 105 u b[ov;c b@v;mu%cvsit"smu{v.vyit e e w mmyonjRlvp[t;meyvjTvy' 106 ' ' [ t];ym;Stenyt'pbNv;rmy'hv" t;rvStr'vp[vsOj;My;ly'ctm( 107 ttoyug;'t.t;n;meWc;h'cpu]k eU sihtovcry;vonpur;,kr;vh 108 EWor'tk;letsll;xImy;t" u dhn" svR.t;n;'sdev;surr=s;m( 109 U EvmSTvitt'so"s'vtJv;lm'@l" O p[vvex;,Rvmu%nTvov|ptr'p.m( 110 ' [u p[ity;tSttob[;tecsvemhWRy" R a*vRSy;e"p[.;vD;"Sv;'Sv;'gitmup;gt;" 111 ihr<ykxpud;td;tNmhdtm( RO v|p,tsv;|gov;Kymetduv;ch 112 [ .gvtmd'svloks;=km( ' O ' tps;temneprtu"pt;mh" 113 u ah'ttvpu]Sytvcwvmh;v[t u .OTyTyvg'tVy"Xl;~ySTvmhkmR,; 114 tNm;'pXysm;p'tvwv;r;/nertm( yidsIdenmnetvwvSy;Tpr;jy" 115 ( u vRv;c /NyoSMynughItoSmySytehgmRt" O ' u n;Sttetps;nen.y'cvhsuvt 116 w e [ t;mevm;y;'gO Ivmmpu],nmRt;m( e nr'/n;mmyI'd"Spx;|p;vkrp 117 u EW;teSvSyv'xSyvxg;rvng[he r=yTy;Tmp='cvp='cp[/+yit 118 496 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v,v;c EW;duvRWh;m;y;devrpdur;sd; w a*ve,nmRt;pUvp;vknovRsnn; 119 R | Uu tSm'StuVyqtedTyenvIRyW;ns'xy" w Rw x;poSy;"pur;d"sO;yenvtejs; 120 w yeW;p[ith'tVy;ktRVyo.gv;Nsu%I dIyt;'ms%oxtoyyonnRx;kr" 121 e ten;h'shs'gMyy;do.sm;vOt" m;y;met;'hny;mTvTp[s;d;s'xy" 122 EvmSTvits'" xS]dxv/Rn" s'iddex;g[t" som'y;yxxr;yu/m( 123 u gCzsomsh;yNTv'kp;x/rSyvw asur;,;'vn;x;yjy;q|i]idv*ks;m( 124 Tv'mt" p[itvIyRJyoitW;mpcer" TvNmy;n(svRlokWrs;n(vdvdovdu" 125 u e Tvy;smonlokSmNvtexxr;yu/" =yvOItv;Vy_s;grecvc;'bre 126 w p[vtRySyhor;];Tk;l'smohyn(jgt( ' lokCz;y;my'l+mtv;'k"xxvg[h" 127 nvdu"somtem;y;'ycn=]yony" e Tvm;idTypq;dU?v|JyoitW;'coprSqt" 128 tm" p[oTs;yRshs;.;sySy%l'jgt( xIt.;nuihRmtnuJyoRitW;m/p"xxI 129 aptTk;lyog;Tm;JyoyDrqoVyy" aoW/Ix"y;yonrp;'yonrnu,gu" 130 xIt;'xrmOt;/;rpl"etv;hn" u Tv'k;'it"k;'tvpuW;'Tv'som" somp;yn;m( 131 s*MySTv'svR.t;n;'itmrSTvmO=r;$( U tCzTv'mh;senv,envqn; 132 xmySv;surI'm;y;'yy;d;mher,e 497 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION somv;c yNm;'vdsyu;q|dvr;jvrp[d 133 e EWvW;Rmxxr'dTym;y;pkWR,' w Et;NmexItndRG/;NpXySvihmveit;n( 134 tq;ihmkroTsO;"sp;x;ihmvOy" vey'itct;NdwTy;Nv;yum`g,;nv 135 Re t*p;xxIt;'x/r*v,edmh;bl* u 'U jtuihRmp;twp;xp;twd;nv;n( 136 ;v'bn;q*smret*p;xihmyo/n* u mO/crtur.o."=uB/;vvmh;,Rv* 137 e w ' t;>y;m;pUrt'sv|t;nvbl'mht( jgTs'vRk;'.odw"p[vWwrvs'vt' 138 R O t;vut;v'bn;q*xx;'kv,;vu.* u xmy;m;stuSt;'tm;y;'dTyeN{nmRt;' 139 u w xIt;'xj;lndRG/;"p;xw;Skidt;r,e u nxekltudTy;vxrSk;v;{y" 140 'w xIt;'xnht;StetdTy;Ssvenp;itt;" u uw R ihmPl;vtsv;|g;nm;,v;y" 141 teW;'tidvdwTy;n;'npt'itxu.;nvw u vm;n;nvc];,npt'TyuTpt'itc 142 t;Np;xhStg[qt;n(z;idt;n(xItrXm." myoddxRm;y;vId;nv;Ndvd;nv" 143 sxwlj;l;'vtt;'%@gpsh;snIm( p;dpoTkrk$Sq;'kdr;k,Rk;nn;' 144 s'hVy;`[g,;k,;|nddevyUqpw" R h;mOgg,;k,;|pvn;`U,Rtd(&m;m( 145 nmRt;'Svenpu],kjtI'idvk;mg;' e ' p[qt;'p;vRtI'm;y;'ssOjssm'tt" 146 e s;sxBdwXxl;vWw"s'ptp;dpw" R j`;ndevs'`;'Sted;nv;n>yjIvyt( 147 498 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] nwx;krIv;,Icm;yeatihRttd; ' e a.vd(`ors'c;r;pOqvIpvRtrv 148 w nc;o&mg,wdvoXytkn Re tdp?vSt/nuW.p[hr,;vlm( 149 ' np[y'sr;nIkvjRyTv;gd;/r' u sihyugt"Im;nIxonSmVykpt 150 sih,uTv;gTSv;mIncuo/gd;/r" k;lD"k;lme`;."smI=Nk;lm;hve 151 dev;survmd|c{k;mStd;hr" tto.gvt;id*r,ep;vkm;t* 152 coidt*v,uv;Kyenttom;y;'VykWRt;' t;>y;mud.;[ tveg;>y;'pb;>y;'mh;hve 153 ( ' [ u dG/;s;p;vRtIm;y;.SmI.Ut;nn;xh sonlonls'y_Ssonl;nl;kl" 154 u dwTysen;'ddhtuyg;'tvvmUCzt* Ru e v;yu"p[jvtSt]p;dm;t;t( 155 certud;Rnv;nIk@'t;vnl;nl* .SmI.UtW.tWpptTsUTptTsuc 156 euUeu[ d;nv;n;'vm;neWnptTsusm'tt" u v;tSk/;pveWtkmR,p;vk 157 u m;y;v/epvtStUym;negd;/re [ O eu np[yeWdTyeW]loKyem_b'/ne 158 uw uw u p[eWcdevWs;/us;?vitjLpWu u eu jyedxxt;=SydwTy;n;'cpr;jye 159 id=usv;Rsx;supv/mRvStre u u [ O e ap;vOtc{pqeSvSq;nSqeidv;kre 160 e ' p[vSqeW.tWnWc;r]vTsuc O uUeuOu a.b'/nemTy*ym;net;xne 161 O yDxo.WudvWSvgRm;g|idxTsuc e eu lokp;leWsveWid=us/;nvitRWu 162 u Ru ' 499 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .;vetpss;n;m.;vep;pkmR,;m( devp=epmidtedTyp=evWIdit 163 [ u w i]p;dvg[h/me/mep;dprg[he e R R ap;vOmh;;revtRm;necsTpqe 164 e lokW/mRvWpvv;meWc u O eu[ O e u p[j;r=,yu_Wr;jm;neWr;jsu 165 u u p[x;'tWclokWx;'ttmsd;nve eu u e am;tyoStSmNvOsg;[ mkmR, 166 e ' tNmy;vml;lok;St;>y;'jyty;" tIv[dTy.y'Tv;m;t;t'mht( 167 'w u k;lnemIitv:y;tod;nv"p[TyXyt .;Skr;k;rmuk$"x'jt;.r,;'gd" 168 m'dr;i{p[tIk;xomh;rjts'vt" O xtp[hr,odg["xtb;"xt;nn" 169 xtxIWR"Sqt"Im;n(xt'gv;cl" k=emhits'vond;`vp;vk" 170 O /UmkxohrXmudtrovk$;nn" [ |u ]wloKy;'trvSt;r'/;ryNvpulvpu" 171 ' b;.Stulyn(Vyom=pNp;'mhI/r;n( ryNmu%n";swviOR k;r;n(bl;hk;n( 172 ityRg;ytr_;='mdrodg[vcRs;m( ' id/='tmv;y;'tsv;RNdevg,;NmO/e 173 ' tjRytsrg,;'Xz;dy'tidxodx '' u ' s'vtRk;leiWt''mTyumvoTqtm( 174 O sutlenoCz^yvt;vpul;'glpvR,; u l'b;.r,pU,nk'cltkmR,; 175 Re Cz^tn;g[hStend=,envpumt; e d;nv;Ndevnht;n[bvNt'itteitc 176 ( u t'k;lnem'smreiWt;'k;lnemnm( vI='tSmsur;"sve.yvllocn;" 177 e R 500 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] t'vI='tSm.Ut;ng[stk;lnemnm( e '' i]vm'vm'tn;r;y,mv;prm( 178 ' so>yuCz^ypn" p[;om;t;`U,Rt;'br" 'u p[;mdsuroyou];syNsvRdvt;" 179 ' e smeyv;Nsur{,prv_o.[mn[,e 'e e k;lnembR.*dwTy"sv,urvm'dr" 180 aqvVyqredv;"svexpurogm;" e R k;lnemnm;y;'t;k;lmv;prm( 181 ' d;nv;nnupp[IWu"k;lnemmRh;sur" Vyv/Rtmh;tej;Stp;'tjldoyq; 182 e t']loKy;'trgt';ted;nver;" w Squrpr;'t;" pITvev;mOtmumm( 183 tevIt.ys'];s;myt;rpurogm;" t;rk;mys'g;[ mestt'jtk;xn" 184 rejr;yo/ngt;d;nv;yuk;'=," u m']m>yst;'tW;'VyUhcpr/;vt;m( 185 e ' p[=t;'c;.vTp[Iitd;Rnv'k;lnemnm( e yett]mySy;sNmu:y;yupurSsr;" 186 u tetsve.y'TyKTv;;youmpSqt;" u R u mySt;rovr;hhyg[Ivd;nv" 187 vp[csut"et"%rl'b;vu.;vp aroblpu]kxor;:yStqwvc 188 su.;Rn;mrp[:yyo/Imh;sur" u EteS]veidn"svesvetpssuSqt;" 189 R R d;nv;"itnojGmu"k;lnemnmutm( tegd;.SsugvIR.rqpr/w" 190 u k;lkLpwmuslw"=ep,Iywmurw" aXm.;S]sxwStq;xwld;,w" 191 w pixw.|@p;lwpr`wom;ysw" `;itnI.guvIR."xtI.Stqwvc 192 501 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yugy]nmu_l;|glwg[t;@tw" w |w R do.Rr;ytm;nwp;xwpr`;id." 193 .ujgvK]wleR lh;nwvRspRs;yk" ' vj["p[hr,IywdIPym;nwtomrw" 194 w vkoxwrs.StI+,w"xUlxtnmRl" w w dwTyw"s'dIPym;nwp[ghItxr;snw" 195 O tt"purSTytd;k;lnemnm;hve s;dIxS]p[vr;dwTy;n;'cecmU" 196 ywnRmIltsv;|g;vn;lIv;'bd;gme u devt;n;mpcmUmmdxp;lt; 197 Ru u e pet;xxro,;>y;'tjo>y;'c{sUyyo" e ' R v;yuvgvtIs*My;t;r;g,pt;knI 198 e toyd;bvsn;g[hn=]h;snI yme{/ndwg;v,enc/Imt; 199 ' Ru s;p[dI;pvn;n;r;y,pr;y,; s;smu{*`sxIdIPym;n;mh;cmU" 200 rr;j;S]vtI.Im;y=g'/vRx;lnI tyoMvoStd;nI'tb.Uvssm;gm" 201 u ;v;pOqVyoSs'yogoyq;Sy;ugpyRye tum.vd(`or'dvd;nvs'kl' 202 e =m;pr;mpr'sdpRvnySyd' nmubl;>y;'t.Im;>y;'csur;sur;" 203 R u pUv;Rpr;>y;'srB/;"s;gr;>y;mv;'bd;" ' u t;>y;'bl;>y;'s;eStedvd;nv;" 204 ' e vn;>y;'p;vRtIy;>y;'ppt;>y;'yq;ng;" u sm;juStq;.erI"x'%;Nd?murnekx" 205 b[;'@c.uvcvidxsmpUryn( ' ' w Jy;`;ttln`oRW/nuW;'kjt;nc 206 dud.In;'cn;RdodwTym'tdR/"Svnm( 'u u teNyoNym.s'pty;Rty't"prSprm( 207 eu 502 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b.'jb;R.b;RyumNyeyyTsv" u u u dev;n;mxnI`oRr;"pr`;'om;yu/;n( 208 nS]'x;NssOj"s':yegd;guvIRd;nv;" u gd;np;tw.;'g;b;,wxklIt;" 209 R prpet.xkcTpun"kcujre u RO ' ttorqwturgwvRm;nwpd;it." 210 smIyuSteits'rB/;roW;dNyoNym;hve s'vRm;n;Ssmresd*pu$;nn;" 211 ' rq;rqwnRy?y'tp;d;t;pd;it." u e teW;'rq;n;'tml"sxBd"xBdv;ihn;m( 212 u u n.ond(v;nyq;n.SyejldSvnw" b.'jrerq;NkcTkcTs'midt;rqw" 213 O s'b;/mNyesp;[ ;nxeklturq;" ' ' aNyoNym?yesmredo>y;RmT=Pyd'xt;" 214 u s';dm;,;Ssbl;juSt];scmR," aS]wrNyevn.R;r_vmht;yu/ 215 e uR =rl;n;'sx;jld;n;'sm;gt;" aNyoNyb;,vWe,yuduidRnm;b.* 216 R EtSm'tre"k;lnemSsd;nv" av/Rtsmu{*`w"pUym;,v;'bd" 217 R u tSyvuLlt;pI@;"p[dI;xnviWR," g;]wnggrp[:ywvRnpetbl;hk;" 218 R u R o/;stStSy.[.dSvedviWR," Ue s;Sflg;"p[tt;mu%;ercRW" 219 ityRg?v|cggnevvO/StSyb;hv" U u pvRt;idvn;'t;"p'c;Sy;vpg;" 220 soS]j;lwbv/w/n.R"pr`wrp R Ru idVym;k;xm;vv[pvRtCz^trv 221 e w w sonloUtvsnStSq*s'g;[ ml;ls" s'?y;tpg[Stxl"s;=;Nmerv;cl" 222 503 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vegp[mqtw"'gxwl;g[p;dpw" ap;tyvg,;Nvj[,vmh;grIn( 223 e e b;.snS]'xXz.xroh;" w nxekltudv;"k;lnemht;yu/ 224 'e mui.nRht;"kcTkcidlIt;" y=g'/vRptg;"smhorgkr;" 225 tenv];st;"pet"smrek;lnemn; u nxekyv'topy'ktuvcets" 226 R | tenx"sh;=oSpidt"xrb'/nw" np[y"t"s':yecltunxx;kh 227 ' njRl;'.odsxonjRl;,Rvsp[." nVy;Rp;r"tStenvp;xov,omO/e 228 r,evv,StenprIt"k;lp,; w vlpn(lokp;lexSTy;jto/nd"y;' 229 ym"svRhrStenmOTyuphr,or,e [ y;My;mvSq;'sTyJy.It"Sv;'idxm;vxt( 230 ' slokp;l;nuTs;yRTv;teW;'ckmRtt( id=usv;RsdhSv'ctu/;Rvd/etd; 231 ue' sn=]pq'gTv;idVy'Sv.;RndxRt' u jh;rl+mI'somSyy;SyvWy'mht( 232 c;ly;m;sdI;'x/mR;r;s.;Skr' 'u x;sn'c;SyvWy'jh;ridnkmRc 233 so'dvmu%jTv;ck;r;Tmmu%;y' e ' v;yuctrs;jTv;ck;r;Tmvx;nug' 234 ' ssmu{;Tsm;nIysmSt;"srtobl;t( ck;r;.su%;vIy;Rdh.Ut;s'/v" 235 e ap"Svvxg;"Tv;idvj;y;.Umj;" z;dy;m;sjgtI'sg;'/r,I/rw" 236 u u sSvy'.rv;.;itmh;.UtpitmRh;n( U svRlokmyodwTy"svRlok.y;vh" 237 504 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] slokp;lwkvpu{sUygh;Tmv;n( ' R [ p;vk;nls'.torr;jyu/d;nv" 238 U p;rmeeSqt"Sq;nelok;n;'p.vopme [ t'tvdTyg,;dev;vpt;mh' 239 u u Rw p'ct'n;>yvt|tvprItenkmR,; vedo/mR"=m;sTy'In;r;y,;y; 240 steW;mnupSq;n;Tso/od;nver" vw,v'pdmNvCzNsgtodevt;yt" 241 sddxRsp,RSq'x%cgd;/r' u ' d;nv;n;'vn;x;y.[;my'tgd;'x.;' 242 ' u sjl;'.odsx'vuTsxv;ss' a;!'Sv,Rp];!'%cr'k;Xyp'%g' 243 e dudwTyvn;x;y;%SqmvSqt' d;nvov,um=o>y'b.;We=B/m;ns" 244 u ay'srpurSm;kpvW;'p;[ ,n;xn" U Re a,Rv;v;snwvm/ok$.Syc 245 ay'srpurSm;kmsm"klkQyte aneks'ygnnd;nv;bhvoht;" 246 u ee ay'sn`O,olokS]Ib;lnrpT]p" R yend;nvn;rI,;'sIm'tor,'tm( 247 ay'sv,udv;n;'vk#idv*ks;m( Re w an'to.ogn;'m?yeSvy'.Svy'.v" 248 U u ay'sn;qodev;n;mSm;.vRpyte [ aSyo/'sm;s;ihr<ykxpuht" 249 R aSyCz;y;mup;Tydev;m%mu%Sqt;" e a;Jy'mhiWR.dRmXnuviti]/;tm( 250 ' ay'sn/neht"sveW;mmriW;m( eu R aSycp[v;nkl;NySm;km;hve 251 ay'sklyuWsr;qeTy_jIvt" eu u R sv.uStejs;yu_c=pitx]uWu 252 505 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ay'sk;lodwTy;n;'k;l.UtmySqte e ait;'tSyk;lSyfl'p;[ PSyitkxv" 253 ided;nI'sm='mv,urWsm;gt" e e npobn;s':yemYyevp[,xyit 254 y;Sy;Mypcit'id;pUvW;ms'yge Re u m;r;y,'hTv;d;nv;n;'.y;vhm( 255 =p[mvhny;mr,emrg,;nhm( e j;Ty'trgtoPyeWb;/ted;nv;NmO/e 256 EWon't"pur;.UTv;pn;.itut" j`;nwk;,Rv`oret;vu.*m/uk$.* 257 e i/;.Utvpu"Tv;s'hSy;|nrSyc ' ptr'mj`;nwkoihr<ykxpupr; 258 e 'u xu.g.Rm/wnmiditdevt;r," ' R ]In(lok;n;jh;rwk"mm;,S]."mw" 259 .UySTvd;nI'sp;[ esg;[ met;rk;mye ' ' my;shsm;gMysdevovnxyit 260 EvmuKTv;bv/'=p[n;r;y,'r,e ' v;G.rp[itp;.yumev;>yrocyt( 261 R =Pym;,osur{,ncukopgd;/r" 'e e =m;blenmht;sSmt'cdmb[vIt( 262 e aLp'dpRbl'dTySqrmo/j'blm( w htSTv'dpRjdoRWihRTv;yo.;Wse=m;m( 263 w w a/mSTv'mmmto/getvv;Gblm( kt]puW;"s'ity]gj|ityoiWt" 264 ah'Tv;'dTypXy;mpUvW;'m;gRg;mnm( w Re p[j;pit't'stTyKTv;k"SvStm;N.vet( 265 e 'u aTv;'n;xyy;mdevVy;p;r`;tkm( SveWSveWcSq;neWSq;pyy;mdevt;" 266 u u u Ev'bvitv;Ky'tm/IvTs/;r, u[ u O e jh;sd;nv"o/;St;',s;yu/;n( 267 506 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sb;xtmuMysv;Ry/g,;n[,e u o/;igu,r_;=ov,ovR=Syp;tyt( 268 d;nv;;psmremyt;rpurogm;" t;yu/nS]'x;v,um>y{vn[,e 269 st;@m;noitblwdTyw"sv;Ry/otw" Rw u ncc;lttoyukP ym;nv;cl" 270 e s'y_sup,enk;lnemmRh;sur" u R svRp;[ ,enmhtI'gd;muMyb;." 271 `or;'Jvl'tImumcsrB/og@opr u e ' kmR,;tendwTySyv,uvRSmym;gmt( 272 td;tensup,RSyp;itt;mURs;gd; sup,|Vyqt';=t'cvpur;Tmn" 273 o/s'r_nynovwk#m;dde VyvRtcvegnsup,ensm'v.u" 274 e R .uj;;SyVyv/|tVy;v'toidxodx vidxwv%'c;pg;'cvp[itpUryn( 275 w vvO/spunloRk;n(;'tk;mv*js; e u t'jy;ysur{;,;'vRm;n'n.Stle 276 'e Wy"shg'/v;RStuvm/sdnm( u R u U s;'krI$enl%n(xrs;.;Svre,c 277 p;m;Myvsu/;'idx"p[Cz;b;." shkrtuLy;.'sh;rmr=ym( 278 dI;sx'`or'dxRnnsudxRnm( e suv,Rr,py|tvj[n;.'.y;vh' 279 e u ' medoSqm/rw"s_d;nvs'.vw" aitIy'phr,'=rpy|tm'@lm( 280 [ u Gd;mm;l;nct'k;mg'k;mp,' Svy'Svy'.v;sO.yd'svRviW;m( 281 u ' d/;rroWe,;v'nTym;hvdipRt' =ep,;Symuitlok;"sSq;,ujgm;" 282 ' ' 507 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Vy;d;nc.Ut;ntOi'y;'itmh;mO/e tmp[itmkm;R,sm;n'syvcRs; 283 ' U R cmuMysmrekopdIogd;/r" p[,'d;nv'tj"kv;R,Sventejs; 284 e ' cCzdb;'Stenvsmrek;lnemn" w tvK]xt'`or's;cU,;Rh;svw 285 tSydwTySyc,p[mm;qbl;r" sCzb;vRxr;np[;kptd;nv" 286 kb'/;vSqt"s':yevx;%vp;dp" t'vtTymh;p=*v;yo"Tv;sm'jvm( 287 rs;t;@y;m;sg@"k;lnemn' stSydeho.mu%ovb;"%;Tpr.[mn( 288 npp;tidv'TyKTv;=o.yN/r,Itlm( tSmpittedTyedv;"siWRg,;Stq; 289 w e s;/us;?vitvwk#smet;"p[TypUjyn( ' apreytdTy;vwypr;m;" 290 euw u e tesveb;.Vy;R;nxekltur,e R ' k;'TkxWjg[;hk;'Tk#vpI@yt( 291 eu cktRkSycK]'m?yegO ;q;prm( tegd;cndRG/;gtsTv;gt;sv" 292 ggn;d(.sv;|g;npet/r,Itle [ u R teWsveWdTyeWhteWpWom" 293 u Ruw u uu xip[ytt"Tv;tkmRgd;/r" ' tSmNvmdesvsg;[ met;rk;mye 294 R ' O e ' t'cdexjg;m;xub;lokpt;mh" ' [ svwbiWR."s;|g/v;RPsrs;'g,w" 295 R R[ ' devdevhr'dv"pUjyNv;Kymb[vIt( ' e t'dvmhTkmRsr;,;'xLymutm( 296 e u O n/nencdwTy;n;'vy'cprtoiWt;" yoy'Tvy;htov,ok;lnemmRh;sur" 297 508 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Tv;metSyteSmn(x;St;kvte EWdev;Npr.vNlok;'scr;cr;n( 298 WI,;'kdn'Tv;m;mpp[itgjRit tdnenTvdIyenprtuoSmkmR,; 299 ydy'k;lkLpStek;lnemnRp;itt" td;gCzSv.{'tgCz;midvmum;m( 300 e b[WRySTv;'t]Sq;"p[tI='tsdogt;" e kc;h'tvd;Sy;mvr'vr.Ot;'vr 301 SvSq;nSqeWdvWtW;'cvrdo.v;n( ue eue ny;RtmetT]wloKy'Sft'nhtk$km( 302 aSmevmO/v,ox;ysumh;Tmne e Evmu_o.gvt;b[,;hrrVyy" 303 dev;n(xmu%;Nsv;Rnv;cxu.y;gr; u v,uv;c Uyt;'i]dx;Ssvey;v'to]sm;gt;" 304 R sup,RsihtwSt]purSTypurdr' ' aSm;."smresvw"k;lnemmu%;ht;" 305 R d;nv;vmopet;"x;dpmhr;" aSmNmhits'g;[ me;vevtuvnSsOt* 306 vrocnStudty"Sv.;Rnmh;bl" we u Sv;'idx'.jt;'xoidx'v,Evc 307 y;My;'ym"p;lyt;mur;'c/n;/p" =w"shsd;yog'gCzt;'c{m;Stq; 308 ' aymOtm%syoR.jt;mynw" sh u u ' U a;Jy.;g;"p[vt|t;'sdSywr.pUjt;" 309 y't;myovp[vdenkmR,; w Re dev;blhomenSv;?y;yenmhWRy" 310 ;enptrwvtui'y;'tyq;su%m( u v;yurtum;gRSqS]/;dIPytup;vk" 311 ]yov,;Rlok;'S]IStppRyTv;Tmjwg," ' Ru w 509 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tv"s'pvt|t;'dI=,Iywij;it." 312 [ d=,;opp't;'y;DkpOqkpqk O g;sUyoRrs;Nsomov;yu"p[;,;'p[;,Wu 313 tpRyNt"p[vt|t;metsoMyw"SvkmR." e yq;vdnupv,mhe{mlyov;" 314 U Re ' ]wloKym;tr"sv;R"smu{y;'ts'/v" ' u dwTye>ySTyJyt;'.Ix;'it'vjtdevt;" 315 [ SvStvoStugmy;mb[loksn;tn' SvgOhSvgRlokv;s'g;[ mev;vxeWt" 316 e vStwng'tVy'nTy'={;ihd;nv;" u z{eWphr'TyetnteW;'sSqit/[v; 317 u[ e ' Ru s*My;n;'nj.;v;n;'.vt;m;jRvmn" e EvmuKTv;surg,;n(v,uSsTypr;m" 318 jg;mb[,;s;|blokmh;yx;" [ dev;n;'mhtI'pI[ itmuTp;.gv;Np[." 319 u Etd;yRm.vTs'g;[ met;rk;mye d;nv;n;'cv,oyNm;'Tv'prpOCzs 320 it Ip;pur;,epqmesi%'@povdev;suryun;mwkcTv;r'xmo[ O e ?y;y" 41 icTv;r'xmo?y;y" .Imv;c ut"povob[n(vStre,Tvyert" sm;s;vm;h;TMymuTp'cguhSyc 1 otumCz;mtebNyq;.Ut"t'cyt( [ t;rkkq'.tod;nvoblvr" 2 U k;Rkynsb[Nkq'?vStomh;sur" e kq'{e,muny"p[iWt;m'dr'grm( 3 e kq'lB/;m;t]{e,prmein; Etd;:y;ihmesv|yq;.Utmh;mune 4 ' 510 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pulSTyv;c kXypenpur;p[o_;iditdwTy;r,"xu.; R vj[s;rmyw;'g"pu]odev.vyit 5 w vj[;gon;mpu]Stu.vt;/mRvTsl" ' s;clB/vr;devIsuWvvj[dXzdm( 6 u e u sj;tm;]Ev;.UTsvRx;S];qRp;rg" v;cm;tr'.KTy;m;t" k'krv;<yhm( 7 tSyov;ctto;iditdwTy;/pSytu R bhvomeht;"pu];"sh;=e,pu]k 8 teW;mpcit'ktugCzxv/;ytu | b;!mTyevt;'coKTv;jg;mi]idv'bl;t( 9 b?v;tt"sh;='p;xen;mo`vcRs; m;turitkm;gCz;/"=u{mOgyq; 10 ' ' EtSm'treb;kXypmh;tp;" [ a;gt*t]y];St;'m;t;pu];v.Itk* 11 ;tut;vuv;cedb;kXypEvc ' [ mucnp]dev{kmnenp[yojnm( 12 ' w ' u 'e ' avm;nov/"p[o_"pu]s'.;vtSytu aSm;Kyenyomu_STvSt;NmOtEvs" 13 prSyg*rv;Nmu_"x]U,;x]ur;hve sjIvevihmOtoidvseidvsepn" 14 u EtCzTv;tuvj[;g"p[,tov;Kymb[vIt( ' nmeTymnen;Stm;tur;D;t;ihme 15 Tv'sr;surn;qovwm;Nyp[pt;mh" u kryeTvcodevEWmu_"xttu" 16 tpsemritdevnvRtme.vet( e R ' TvTp[s;den.gvTyuKTv;vrr;mh 17 tSm'StU,I'SqtedTyepo[ v;cedpt;mh" w ' b[ov;c tpSTv'km;p" soSmCz;sns'Sqt" 18 511 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION any;cxud?;ihpy;RjNmn"flm( ' TyuKTv;pj"kNy;'ssj;Rytlocn;m( 19 t;mSmwpdd*dev"pTNyqeps'.v" [ R vr;'gIitcn;m;Sy;"Tv;y;t"pt;ph" 20 vj[;gopty;s;|jg;mtpsevnm( ' (vb;SsdwTye{ocrWRshkm( 21 R ' k;l'kmlp];="xubumRh;tp;" t;v;/omu%"k;l't;vTp'c;m?yg" 22 nr;h;ro`ortp;Stpor;xrj;yt tt"so'tjRlcv;s'vWRshkm( 23 e jl;'tr'pvSytSypImh;v[t; [ tSywvtIresrs" Sqt;s*m*nm;t; 24 nr;h;r'tpo`or'pvvexmh;uit" [ tSy;'tpsvt|Ty;m'{v.IiWk;m( 25 gTv;tumk$;k;rStd;mpd'mht( b[sI'ckWRblv;n(g/;c;Rkr'@km( 26 ' ttStus'hpe,.IWy;m;s.;mnIm( tto.ujgpe,;Pydxr,ym( 27 ' tpoblvx;Ts;tunv?yTv'jg;mh .IiWk;.rnek;." Klexyn(p;kx;sn" 28 vrr;myd;nwvvj[;gmihWItd; ' xwlSydut;'mTv;x;p'd;tusmut; 29 ' t;'x;p;.mu%I';xwl"puWvg[h" v;ct;'vr;roh;'vr;'gI'.Itlocn" 30 xwlv;c n;h'mh;v[td"seVyoh'svRdihn;m( eu e vip[ytkroTyeWiWt"p;kx;sn" 31 'e EtSm'trej;t"k;lovWRshk" tSmn(D;Tv;tu.gv;Nk;lekmls'.v" 32 tu"p[ov;cvj[;gtd;gTyjl;xym( ' ' 512 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[ov;c dd;msvRk;m'tiditn'dn 33 Evmu_StdoTq;ysdwTye{Stpon/" ' v;cp[;jlv;RKy'svRlokpt;mhm( 34 ' vj[;gv;c ' a;surom;Stum.;v"s'tlok;mm;=y;" e u tpSy.ritmeStuxrIrSy;SyvtRnm( 35 R EvmSTvitt'dvojg;mSvkm;lym( e vj[;gopsm;ettpsSqrs'ym" 36 ' u s'gtmCzNSv;'.;y;|nddx;RmeSvk 'u =u/;v"sxwlSyghn'pvvexh 37 [ a;d;tuflmUl;nsctSmNVylokyt( ' dNtI'Sv;'ip[y;'dIn;'tp[Cz;idt;nn;m( 38 t;'vloKyttodwTy"p[ov;cprs;'Tvyn( vj[;gv;c ' kntept'.{eymlokyy;sun; 39 kv;k;m'pyCz;mxI`[pbi[U hm;nn [ '[ vr;'Gyuv;c ];st;SMypv;Smt;@t;pI@t;Smc 40 r*{e,devr;jennn;qev.Urx" du"%Sy;'tmpXy'tIp[;,;'STy_VyvSqt; 41 pu]mt;rkdihtSm;u"%mh;,Rv;t( ' e e Evmu_StudTye{"kopVy;kllocn" 42 w ' x_opdevr;jSyp[itktumh;sur" | tpEvpuntuVyvSytmh;bl" 43 | D;Tv;tSytuskLp'b;rtr'pn" ' [ u a;jg;mTvr;yu_oy];s*iditn'dn" 44 b[ov;c kmq|p].UySTv'ktunymmut" u | tdh'tpndRk;'=t'p]mojs; 45 eu u 513 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vj[;gv;c ' Tqtenmy;;sm;/;n;vd;Dy; ];ste{,m;m;hs;vr;'gIsut;qRnI 46 'e pu]mt;rkdihtuomeTv'pt;mh ' e e b[ov;c al'ttps;vIrm;KlexdStrevx 47 e eu pu]Stut;rkon;m.vyitmh;bl" devsIm'itnIn;'t/MmLlkvmo=k" 48 u Tyu_odwTyn;qStup,Myp[pt;mhm( [ gTv;t;'ndy;m;smihWI'kxRt;'tr;m( 49 ' t*d'ptIt;q*RtjGmtu"Sv;m'td; u a;iht'ttd;g.|vr;'gIvrv,RnI 50 u pU,vWRsh'td/;rodrEvih | u ttovWRsh;'tvr;'gIs;p[syt 51 e U j;ym;netdTyettSmn(lok.y'kre uw u cc;lsv;RpqvIp[oUt;mh;,Rv;" 52 O cel/r;/r;;pvvuv;Rt;.IW,;" u R jepjPR y'mnvr;nedVy;RlmOg;ap 53 u u u jh*k;'it'{sUy*RnIh;rCz;idt;idx" j;temh;surtSmNsvec;pmh;sur;" 54 e R a;jGmuhiWRt;St]tq;c;suryoiWt" R jguhWsm;v;nnOt;Psrog,;" 55 RR u ttomhoTsvej;ted;nv;n;'mh;ute vW<,mnsodev;"she{;a.v'Std; 56 ' vr;'gItust;hWe,;pUrt;td; u' R bmencdwTye{ovj;t'ttd;ty; 57 e ' ' j;tm;]StudTye{St;rkog[vm" w ' a.iW_osurm:yw"kj.mihW;id." 58 w Ru ' sv;Rsrmh;r;JyepqvItuln=me u O stup;[ mh;r;JySt;rkonOpsm 59 514 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v;cd;nveoyu_yu_md'vc" t;rkv;c ,u?vmsur;"svev;Ky'mmmh;bl;" 60 R v'x=ykr;dev;"sveW;mevd;nv;" R aSm;kj;it/me,v!'vrm=ym( 61 R w vy'tpry;m"sur;,;'ng[h;ytu Svb;blm;TysvREvns'xy" 62 tCzTv;s'mt'Tv;p;ry;]'yy*gr' nr;h;r"p'ctp;"p].uGv;r.ojn" 63 xt'xt'sm;n;'ttp;'Syet;Nyq;krot( u Ev'tkxRtdhtpor;xTvm;gte 64 u eee b[;gTy;hdwTye{vr'vrysuvt '' [ svv[svR.t>yonmemTyu.vidit 65 e Ue O R e tmuv;cttob[;deihn;'mr,'/vm( u[ ytSttopvrymOTyuySm;x'kse 66 ' tt"s'c'TydwTye{"xxovwsv;sr;t( ' R vv[mh;suromOTyumoihtovlept" 67 e ' jg;momTyud;Tyb[;dwTyonj'ghm( O aq;hm'i],StU,bl'mspyJyt;m( 68 | e '[ u yidvomTp[yk;y|ng[;;"sursm;" ' ngOhIteWmpI[ itj;Rytec;tul;sur;" 69 u e t;rkSyvc"uTv;g[snon;md;nv" sen;nIdwTyr;jSys'cbl'ctt( 70 R a;hTy.erI'g.Ir;'dTy;n;ysTvr" ' w dxko$Ir;dwTy;dwTy;n;'c@vm;" 71 ' teW;mg[sroj'."kj.on'trosur" e ' mihW"kjrome`"k;lnemnRmStq; 72 m'qnoj'.k"xuM.odwTye{;dxn;yk;" ' aNyecxtxSt]pOqvItuln=m;" 73 g@;n;'she,c;kv.UiWt" 515 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION skbrprIv;rtuyoRjnvStOt" 74 Sy'dnSt;rkSy;sIt(Vy;`[s'h%r;vR." yu_;rq;Stugsnj'.k*j'.k.n;' 75 [ me`SyIp.yu_"km;'@"k;lnemn" R pvRt;.tudo^ nmevmh;gj" 76 | w xthStturgSqom'qnon;mdwTyr;$( ' j'.kStUm;!ogrI'{;.'mh;bl" 77 ^ xu.omeWsm;!oNyePyevc]v;hn;" ' ' ' p[c@;]vm;R,"k@lo,IW.UiWt;" 78 ' tl'dTys'hSy.Imp'Vyj;yt w p[mmm;t'gturgrqs'klm( 79 ' p[tSqemryu;ybppt;kkm( EtSm'trev;yudvdUtosur;lye 80 Re ;t;nvbl'jg;me{Syx'stu' ' sgTv;tus.;'idVy;'mhe{Symh;Tmn" 81 ' xx'sm?yedv;n;'tTk;y|smupSqtm( e tCzTv;devr;jStunmIltvlocn" 82 bOhSpitmuv;cedv;Ky'k;lemh;.uj" ' '{v;c s'p;[ oitvmdoRydv;n;'d;nvw"sh 83 'e k;y|km]td(bi[U hnITyup;yopbOihtm( ' EtCzTv;tuvcn'mhe{Sygr;'pit" 84 ' Tyuv;cmh;.;gobOhSpitd;r/I" bOhSpitv;c s;mpUv;Rt;nIitturg;pt;knI 85 u ' jgIWt;'sreSqitreW;sn;tnI u s;m.edStq;d;n'd@;'gctuym( 86 ' ns;'TvgocrelB/;n.e;STvek/mR," u nd;nmT]s'sd?wpswv;ph;r,;m( 87 [ Eko>yup;yod'@o].vt;'yidrocte 516 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Evmu_"sh;=Evmetduv;ch 88 kRVyt;'cs'c'Typ[ov;c;mrs'sid '{v;c av/;nenmev;c',u?v'n;kv;sn" 89 .v'toyD.o_;roidVy;Tm;noihs;Nvy;" SvemihSqt;nTy'jgt"p;lnert;" 90 yt;'smroog"swNy'syoJyt;'mm ' a;y't;'cxS];,pUJy't;'xS]devt;" 91 v;hn;nvm;n;nyojyd(/vmmer;" ( ' ym'sn;pit'Tv;xI`[mvidv*ks" 92 e e Tyu_;Ssmn'tdev;n;'yp/;nt" e[ v;jn;myutn;j*hem`'$;prtm( 93 e n;n;yRg,opetsp;[ 'dvd;nvw" u ' ' e rq'm;tln;yu_dvr;jSydujym( 94 e R ymomihWm;Sq;ysen;g[smvRt e c'@k'krvOdnsvRt"prv;rt" 95 'e kLpk;lotJv;l;pUrtoMbrgocr" t;xnSTvj;!"x_hStoVyvSqt" 96 pvnokxhStvSt;rtmh;jv" .ujge{sm;!ojlexo.gv;NSvym( 97 ' nryu_rqedvor;=sexovyr" e tI+,%@gyuto.Im"smresmvSqt" 98 mh;s'hrqedvo/n;?y=ogd;yu/" e c'{;idTy;vn*ccturgbl;Nvt;" 99 ' sen;Nyodevr;jSydujy;.uvn]ye R ko$ySt;S]yS]'xvdevnk;yn;m( 100 ihm;cl;.estc;c;mresv,Rp;mlsudrj u ' t;.r;moJvlkkm;'krkpollIl;lkd'bs'kle 101 e SqtStdwr;v,n;mkjre mh;mn;]v.UW,;'br" vx;lvj["suvt;n.UiWt"p[k,Rkyr.ujgm'@l" 102 U ' 517 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION shGv'idtp;dpLlvS]vpexo.tp;kx;sn" turgm;t'gkl*`s'kl;st;tpT]d(/vjx;lnIc 103 ' ( b.Uvs;dujyps'tt;v.;itn;n;yu/yo/duStr; R tton*cmt"ss;?y;"spurdr;" 104 ' y=r;=sg'/v;RidVyn;n;S]p;,y" judTyer'sves.ytumh;bl;" 105 Rw R 'U ncwv;S];<ys'tg;]evj[;clopme aqorq;dvPluTyt;rkod;nv;/p" 106 j`;nko$xodev;Nkrp;,R.revc htxeW;,swNy;ndev;n;'vp[d&vu" 107 u idxo.It;ns'TyJyr,opkr,;nc ;t;Nv&t;n(dv;'St;rkov;Kymb[vIt( 108 e m;v/sur;n(dTy;vj[;g;ycm'idre w ' xI`[m;nIydXy|t;'b;NpXyTvy'sr;n( 109 u lokp;l;'SttodwTyob(v;ce{mu%;n[,e ' s{;Nsu!w"p;xw"pxup;l"pxUnv 110 s.Uyorqm;Sq;yjg;mSvkm;ly' sg'/vRs`vpul;clmStkm( 111 ' u' StUym;noiditsutrPsro."susvt" w e it Ip;pur;,epqmesi%'@dv;surs'g;[ met;rkjyon;micTv;[ O e r'xmo?y;y" 42 i]cTv;r'xo?y;y" pulSTyv;cp[;dur;sITp[tIh;r"xu.cIn;'xk;'br" [ u sj;nu>y;'mhI'gTv;piht;Syp;,n; 1 v;c;n;vl'v;KymLp;=rprtm( dwTye{mkvd;.'v.[t.;Svr'vpu" 2 ' 'O ' k;lnem"sur;Nbd(/v;p[;d;y;ritit ( svD;pyitSqeyKvv'idncyw"p[.o 3 ' 518 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] txMy;b[vIwTy"p[tIh;rSy.;iWtm( yqeSqIyt;me.gOhm.vn]y' 4 ' R' eu kvl'v;sv'Tvekm@yTv;vmuCyt;m( 'u stvS]prCz'xn"p;dencitm( 5 u Ev'tettodev;dUym;nencets; jGmujgd(g{xr,'kmlovm( 6 R u' ' vnvR<,;Stm;s;xro.Rr,I'gt;" tuv"suv,;R!wvco."kml;snm( 7 u u R dev;cu"nmSTvo'k;r;'kr;idp[sTywvSq;n;n't.edSypUvm( U R s'.tSy;n'tr'sTvmUlsh;reCzoStenm"sTvmURe 8 U e ' Vy_n;'Tv;m;id.Utmih;c;Sm;dSm;n./;n;ic'Ty ' ;v;pOQVyod(/vlok;'Stq;/;'@;dSm;Tv'v.;g'ckqR 9 R( Vy_myRr;yuStv;.UdvvSTvTp[,Itovk;x" e e ' Vy_dv;jDreySydeh;hSy;'t;r,odeh.;j" 10 e *Stem;Rlocnec{sUy*RVy;l;"kx;"o]r'/i[e dxSte U ' g;]'yD"s'/v"s'/yovwp;d*.UmStUdr'tsmu{;" 11 e m;y;k;r"k;r,'Tv'psoved"x;'toJyoitrkSTvmu_" [ w ved;qenTv;'vvO<v'itbud?;Tp;'t"s'nv'pr;,m( 12 R u Tv;'c;Tm;n'lB/yog;gO,its;':ywy;R"St;"ssU+m;"p[,It;" ' t;s;'hty;RmIc;pgIt;t;Sv'tSqojIv.UtSTvmev 13 eu ;mU|SqUlsU+m;'ck;ryev.;v;"k;r,ekcdu_;" w s'.t;SteTvEv;idsge.ySt;STv;'v;sn;'t>yupy;" 14 U RU e e TvTs'ktSTv'tr;yongU!"k;lomeyo?vSts':y;vkLp" .;v;.;v;Vy_s'h;rhet"son'tSTv'tSykt;Rn/;nm( 15 u SqUlSsvoRnqR.tSttoNySsoqRSsU+moyoihte>yopgIt" U SqUl;.;v;;vOt;ywteW;'t>y"SqUlSTv'pr;,ep,It" 16 e u [ .Ut.t.itmUt.;v'.;ve.;ve.;vt'Tv'yn= 'U'U u yu_y_Vy_.;v;rSySq;neSq;neVy_vO'kroiW 17 u Tq'dvoVy_.;j;'xr<yS];t;go;.;vton'tmUitR" e 519 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vremrmr;StuTv;b[;,mitk;r,m( 18 u tSqumno.r;qRsp;[ ip[;qRn;Stt" R ' Ev'Stutovr'cStups;d'prm'gt" 19 [ amr;NvrdoPy;hv;mhStennidRxn( b[ov;cn;rIv;.tOk;kSm;Sts'Ty_.UW,; 20 R nr;jsektXx;Ml;nvK]sroh" t;xnvyu_op/Umnnvr;jse 21 e tO,*`enp[itCzodG/d;vroiWt" ym;myxrIre,Klon;vr;jse 22 d'@n;l'bnenvoyenpdepde e rjnIcrn;qTv'k'.Itv.;Wse 23 r;=seN' {t;d;neTvmr;it=toyq; tnuStev,oCzk;prItSyevvin; 24 vmu_/r'c;qpd'Tv'pvloky [ v;yo.v;n(vcetSk"%@g;g[rvnt" 25 w k'Tv'ntos/nds'TyJyevkbrt;' e {;S]xUln"s'tovd?v'bxUrt;' 26 .vt;'knc;=;tIv[t;nStduCyt;' Evmu_;"sur;Stenb[,;b[vitRn; 27 v;c;'p/;n.UtTv;em;tmcodyn( [ aqxmu%dv"pvn"p[itcoidt" 28 w Re w p[;hdevctuvK]'.v;Nvecr;cr' ' R purtmu%;"sbl;nmW;vjt;"p[s.'kldwTyxtw" 29 tvoviht;.vt;Sqtyejgt;'cmh;tc]gu,;" apyDt"utk;mfl;viht;WySttEvpur" 30 apn;km.UTklyD.uj;'.vtovnyogvx;Tsttm( apqOTyvm;ng,'stodnujnmh;kr.Umsm" 31 e tv;nssvRg,;itxy'ymxeWmhI/rr;jty; u m%.UiWtm'xmt;mv/'sr/;mgr'ggnepsd; 32 u u 520 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a/v;svh;rv/;nuctodnujnprt'gt$" e p[vlMbtrguh;nvhobdwTysm;yt;'gmt" 33 asurSyctSy.yengt'svW;dxrIrnmty; p.oGyty;/t'scr'vmluitpUrtidGvdn' 34 u .vtwvvnmRtm;idyugsrheitsmUhvr'klx' e u iditjSyxrIrmv;Pygt'xt/;mit.edmv;Lpvd" 35 b;,wyu/v;'g;;r;SqwnRdxRt;" lB/p[vx;"Cz^,vy'tSy;mriW"36 e s.;y;mmr;devp[yopnvext;" ve]hStwrjLp'tStqophst;"prw" 37 mh;q;R"ssv;Rq;R.v't"SvLp.;iW," x;S]yu_mqb[tm;mr;b.;iW," 38 U s.eydTys'hSynxSyv'%l; 'w vdritdwTySyp[ywvRhst;b 39 e tvomUitRmt;PyhnRxmup;ste ' t;pr;/'s];s'nTyj'itkq'cn 40 t']Ilynyopetsg'/vRkrw" ' sr;gmup/;v'gIytetSyveXmsu 41 t;topkr,wmR];idgul;`v" xr,;gts'Ty;gITy_sTyp[ity" 42 itnXxeWmqv;nXxeWknxKyte ' tSy;vnym;:y;tu;t]pr;y,m( 43 ' TyuKTv;Vyrm;yu"xnwdvvceit' Re sur;nuv;c.gv;'Stt"Smtmu%;'bj" 44 u b[ov;c av?ySt;rkodwTy"svwrpsur;sur" R w ySyv?ySsn;;pj;tS].uvnepm;n( 45 u my;svrd;nenz'dyTv;nv;rt" tps"s;'ptr;j;]wloKydhn;Tmk" 46 [' stuvv[v/'dTyXxxut"sv;sr;t( e w 521 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION stusidnob;l"x'kr;o.vyit 47 t;rkSynh't;s.;Skr;.o.vyit s;'ptc;PypIk"x'kro.gv;Np[." 48 [' u ihm;clSyduiht;y;cdevI.vyit tSy;"sk;x;"sUnrr<y;"p;vkoyq; 49 u jnyyitt'p;[ Pyt;rkon.vyit my;>yup;y"kqtoyqwWih.vyit 50 xeWc;PySyv.v'v.j?vmn'tr' ' Stokk;l'ptI=?v'nvRxkncets; 51 [ ' Tyu_;S]dx;Stens;=;Tkmlyonn; jGmuStep,pTyexyq;yog'idv*ks" 52 [ ' ttoy;teWdvWb;lokpt;mh" ue eu [ nx;'sSm;r.gv;'St;'dvI'pvs.v;' 53 e U R ' tto.gvtIr;i]ptSqept;mh' t;'vv_sm;loKyb[ov;cv.;vrIm( 54 b[ov;cv.;vrmhTk;y|dv;n;'smupSqt' e tTktRVy'Tvy;dev,uk;yRSyny' 55 t;rkon;mdwTye{" surx]urnjRt" ' tSy;.v;y.gv;n(jnyyitcer" 56 suts.vt;tSyt;rkSy;'tk"kl ' x'krSy;.vTpIstId=sut;tuy; 57 s;ptu"kpt;devIkSm'Tk;r,;'tre .v]IihmxwlSyduiht;lok.;vnI 58 vrhe,hrStSy;mTv;xUNy'jgT]y' stSyihmxwlSykdressevte 59 p[tI=m;,StNmk'cTk;l'nvTSyit tyo"suttpso.Rvt;yomh;Nsut" 60 .vyitsdwTySyt;rkSyvn;xk" j;tm;];cs;devISvLps'Dv.;mnI 61 e 522 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vrhoTki#t;g;!'hrs'gml;ls; tyo"suttpso"s'yog"Sy;Cz.;vh" 62 ttSt;>y;'tjnt"SvLpov;lho.vet( u ttStusxyo.UySt;rkSycXyte 63 ' tyo"s'y_yoStSm;Tsurt;s_k;r,e u v'Tvy;v/;tVy'yq;t;>y;'tq;,u 64 g.RSqmevtNm;tu"Svenpe,s'Dy; ttovhSyxvRSt;'vW<,onmRpvk 65 U R .TsRyyitt;'dvI'tt"s;kpt;stI e p[y;Syittptutt"s;tps;yut; 66 | jnyyitt'xv;Rdmtuitm'@l' s'.vyith't;s*sur;rI,;ms'xym( 67 Tvy;pd;nv;devh'tVy;lokdujy;" R y;vTsurrIdehs';'tgu,s'cy; 68 e tTs'gment;vv'dTy;Nh'tnxKyse w 'u Ev'tetpStPTv;Tvy;sv|kryit 69 sm;nym;devyd;com;.vyit td;Svmevs;p'xlj;p[itpTSyte 70 w td;Tvy;psiht;.v;nIs;.vyit p;'xntusy_;m;y;STv'.vys 71 e ' u Ek;n'xitlokSTv;'vrdepjyyit e U .edbv/;k;rw"svRg;'k;ms;/nIm( 72 w R ao'k;rvK];g;y]ITvmitb[v;id." a;;'tjRt;k;r;r;j.mh;.uj" 73 w w Tv'.ritvx;'m;t;xU{XxwvitpUjt; U w e =;'itmunIn;m=o>y;dy;nymn;mp 74 R Tv'mhop;ys'dhonIitnRyvsipR,;m( e prcSTvmq;Rn;'TvmIh;p[;,Czy; 75 Tv'm_SsvR.t;n;'Tv'git"svRdihn;m( u U e ritSTv'rtc;n;'pI[ itSTv'TdOiddeihn;m( 76 523 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv'kitR"sTy.Ut;n;'Tv'x;'itdukmR,;m( R Tv'.;[ it"svR.t;n;'Tv'git"tuy;jn;m( 77 ' U jl/In;'mh;vel;Tv'clIl;vl;snI ip[yk#g[h;n'dd;ynITv'v.;vrI 78 Tynekv/wdvIpwloRkTvmcRt; Re yeTv;'Stoy'itvrdepjyy'itc;pye 79 U tesvRk;m;n;PSy'itnyt;n;]s'xy" Tyu_;tunx;devItqeTyuKTv;t;l 80 jg;mTvrt;tU,ghihmgremht( | O' R t];sIn;'mh;hMyer.sm;y;m( 81 R ddxRmn;m;p;<@CzvvK]sroh;m( e k'cT=;m;'m%odg[Stn.;r;vn;mt;m( 82 u mh*W/g,;bm']r;jnWevt;m( dU!knkojIvr=;mnorm;m( 83 m,dIpg,JyoitmRh;lokp[k;xte p[k,Rbs;qRmnoDprc;rk 84 xucIn;'xkCz].UxYy;Str,oJJvle u /Up;modmnorMyessvoRpyogk 85 tt"me,idvsegtedrv.;vrI U' vjO.tsu%odkttomen;mh;gOhe 86 ' p[sp[;ypuWen{;.Utopc;rk u Sf$;lokxx.Oit.[;Ntr;i]vh'gme 87 rjnIcrs'c;r.Utr;vOtcTvre w g;!k#g[h;lex.gojnett" 88 u k'cd;klt;'p;[ emn;ne];'bjye e u a;vvexmu%r;i]"su%mts'gm; 89 e Nm;d;yjgNm;tu"me,j#r;'tre a;vvex;tuljNmmNym;n;kd;tuvw 90 ' ar'jyd(ghdVy;guh;r<yev.;vrI O'e ttojgTy;nv;R,hetihRmgrip[y; 91 u 524 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[;emtes.gep;[ sUytguh;r,' u R u tSy;'tj;ym;n;y;'jtv"Sq;,ujgm;" 92 u ' ' a.vNsu%n"svesvRloknv;sn" R n;rk;,;mptd;su%SvgRsm'mht( 93 ' a.vTrsTv;n;'ct"x;'tcdeihn;m( e ' JyoitW;mptejStustr;'c;.vd; 94 u vn;t;oW/y"Sv;dv'itfl;nc g'/v'itcm;Ly;nvml'cn.o.vt( 95 m;tsu%SpxoRidxsumnohr;" tUtfl;yogprp;kgu,oJJvl; 96 U a.vTpOqvIdevIx;lm;l;kl;pc tp;'sdI`RcI,;RnmunIn;'.;vt;Tmn;m( 97 tSmn(gt;ns;fLy'k;lenmRlcets;m( vSmOt;ncx;S];,p[;du.;Rvppidre 98 '[e p[.;vStIqRm:y;n;'td;pu<ytmSTv.Ut( u a'tr=emr;;sNvm;neWshx" 99 u smhe{jl;/Ixv;yuvipurogm;" ' pupvOi'pmmcStSm'Stuihn.U/re 100 [ u u u jgug/vRm:y;nnOt;Psrog,;" | u u mep[.ty;pmUitRmtomh;cl;" 101 O ' tSmNmhoTsvep;[ eidVy;" p[stp;,y" O s;gr;Ssrtwvsm;jGmusvRx" 102 ihmxwlo.vLloktd;svwr;crw" R s'sVy;/gMys;y;clom" 103 e anu.yoTsv'dv;jGmu"Sv;ly;Std; U e devn;ge{g'/vRxllIl;vtIg,w" 104 ' w ihmxwlsut;devITvh'pvRky;tt" U me,bum;nIt;v;;nlswb/" 105 Ru w me,ps*.;Gyp[bo/w.vn]ye Ru s'p,l=,;j;t;ihm;lysut;tq; 106 U R 525 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EtSm'trexon;rd'dvs'mtm( e deviWRmqsSm;rk;yRs;/ntTpr" 107 stuxSyvD;yk;'=t'.gv;'Std; a;jg;mmud;yu_omhe{Synvexnm( 108 ' t't;sh;="smuTq;ymh;sn;t( u yq;he,tup;enpUjy;m;sv;sv" 109 R xp[,iht;'pj;'pitgOyq;v/ U [ n;rd"kxl'dvmpOCzTp;kx;snm( 110 e pOckxlex"p[ov;cvcn'p." e [u '{v;ckxlSy;'krSt;vTs'vo.uvn]ye 111 O tTflovs'p*Tv'my;vidtomune veTSyevtTsmSt'Tv'tq;pprcoidt" 112 nvOit'prm;'y;itnve;q|sne R u tq;xwlj;devIyog'y;y;Tpn;kn; 113 xI`[tqom"svwrSmTp=wvR/Iyt;m( ' R avgMy;qRm%l'tta;m'}yn;rd" 114 xI`[jg;m.gv;n(ihmxwlnktnm( ' t];resvp[{]ve]lt;kle 115 'e v'idtoihmxwlnngRtnpuromun" e e shp[vXy.vn'.vo.UW,t;'gtm( 116 u nveidteSvy'hmihmxwlnvStOte w e e mh;snemnvronWs;d;tuluit" 117 u yq;hRm~y|p;'cxwlStSmwNyvedyet( mun"sp[itjg[;htm~y|v/vd; 118 gOhIt;`RMmunempOCzt(Xl+,y;gr; kxl'tps"xwl"xnw"fLl;nn;'bj" 119 u munrPyi{r;j;nmpOCzTkxl'td; n;rdv;caho/moRctSteSts'nvexomh;gre 120 526 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] puqTv'mns;tuLy'kdr;,;'tv;n` u guTv'tg,*`;n;'Sq;vr;ditrCyte 121 e u p[st;ctoySymun>y;/k;tv nl=y;m"xwlNe {k];vnyt;Sqt; 122 n;n;tpo.mun.JvRln;ksmp[." R w p;vnw"p;vtonTy'Tv'kdrsm;yw" 123 avmTyvm;n;nSvgRv;svr;g," ptughv;sIn;devg'/vRkr;" 124 RO aho/NyosxwlNe {ySytekdr'hr" a?y;Stelokn;qoihr;m?y;npr;y," 125 Tyu_vitdevW*Rn;rdes;dr'gr; ihmxwlSymihWImen;munid=y; 126 anuy;t;duih];tuSvLp;lprc;rk; l;p[,ynm[;Ip[vvexnktnm( 127 y]Sqtomunvr"xwlnsihtovxI e t';tejsor;x'mn'xlip[y;td; 128 u w vv'dg!vdn;p;,pt;l e U t;'vloKymh;.;g;'dviWRrmtuit" 129 e a;xI.RrmOto;rp;.St;'VyvRyt( ttovSmtc;tuihmvirpui]k; 130 E=n;rd'dvImunmtp,m( e EihvTseits;Pyu_;iW,;G/y;gr; 131 k#ghITv;ptrms;tusm;vxt( O v;cm;t;t;'dvIm.v'dypui]k 132 e .gv'ttpo/Ny'pitm;PSyss'mtm( ' Tyu_;tuttom;];vS]e,piht;nn; 133 k'cTkptmU;Rtv;Ky'nov;ck'cn u tt"punv;cedv;Ky'm;t;sut;'td; 134 ' vTsevdydeviW|ttod;Sy;mtex.m( ' u r@nkrMy'Sq;pt'yr'my; 135 527 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tyu_;s;ttoveg;duTycr,*td; vv'dmRs/;yp;,p'kjk@mlm( 136 e U ' tetvdnetSy;m;t;s%mu%ntu u ' e cody;m;sxnkStSy;"s*.;GydxRt;m( 137 xrIrl=,;n;'cprD;n;yk*tuk;t( S]ISv.;v;TSvduihtu't;'idsmuhn( 138 D;Tv;tid'gt'xlomihy;TdOdyentu w anudI,;RitmenrMymetdupSqtm( 139 Re coidt"xwlmihWIs:y;munvrStt" Smt;nnomh;.;gov;Ky'po[ v;cn;rd" 140 nj;toSy;"pit.R{l=,wvvjRt" e ;nhSt;stt'cr,wVyR.c;r." 141 suCz;y;Sy;.vyeykmNy.;yte ' uTvwtTs'.m;vo?vSt/wyoRihm;cl" 142 [ n;rd'pTyuv;c;qs;uk#omh;gr" [ ihmv;nuv;cs's;rSy;itdoWSyduvRDy;gityRt" 143 e sO;c;vXy.;vNy;kn;Pyitxy;Tmn; k];Rp,It;my;Rd;Sqt;s's;r,;mym( 144 [ yoj;yteihyIj;ntu"soqRs;/k" jnt;c;pj;tSynkiditcSf$m( 145 SvkmR,vj;y'tvv/;.Utj;ty" w e a'@jo'@j;;t"punj;Rytm;nv" 146 e m;nuWopsrIsOPy;'m;nuWTvenj;yte t];pj;t*e;y;'/mRSyoTkWR,ntu 147 e apu]jNmn"xeW;"p[;,n"smvSqt;" mnuj;St]sutr;'nyensh/mR," 148 me,;ms'p;[ ib[c;rv[t;dnu R tSyktunRyogens's;royenv/Rt" 149 R s's;rSyihnoTp"sveSyuyidngOh;" R R R 528 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] k];Rtx;S]eWsd;sutl;."p[xst" 150 u u ' p[;,n;'mohn;q;Rynrk];,k;r,;t( S]y;vriht;sOij|tn;'noppte 151 U S]Ij;itStupTywvp,;dwNy.;gnI [ x;S];locns;mQy;RiWt't;suktO,; 152 U R tSy;'nopr.;vD;.veditcve/s; e x;S]eW_ms'idG/'bv;r'mh;fl' 153 U dxpu]sm;kNy;y;pSy;CzIlvjRt; v;KymetTfl.[ps;'Gl;nkr'fl' 154 ' 'u kNy;ihp,;xoCy;ptud"uR %vvRnI y;pSy;TpU,sv;Rq;Rpitpu]smNvt; 155 R k'pndu.g;hIn;pitpu]/n;id." u RR Tv'co_v;Nsut;y;mexrIredoWs'ghm( 156 [ ahomu;mxuy;mGl;msId;mn;rd ayu_mpv_Vymp[;Pymps;'ptm( 157 [ anugh;ymezN/du"%'kNy;y'mne [ u prCzePys'idG/emn"pr.v;y;t( 158 tO,;mu,;itn,;t'fllo.;y;Tpun" S]I,;'ihprm'jNmkl;n;mu.y;Tmn;m( 159 h;mu]su%;yo_sTpitp[;is'Dtm( dul.Tv;Tst"S]I,;'vgu,oppit"kl 160 R np[;Pytevn;pu<yw"pitn;Ry;R"kd;cn ytonSs;/no/mR"pr,;moTqt;rit" 161 /n'jIvtpy|tpTy*n;y;R"p[ititm( ' nRnodum%omU%"svRl=,vjRt" 162 Ru R dwvt'prm'n;y;R"pit_"sdwvih Tvy;deviWR,;p[o_nj;toSy;"pit"kl 163 Et*.;RGymtulms':y'cduhm( cr;cre.tsgec't;s;Vy;pnImune 164 U R snj;tituTv;mmedVy;klmn" ' ' 529 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mnuydevj;tIn;'x.;xu.nvedkm( 165 u l=,'hStp;d;>y;'l=,'viht'kl seymu;nhSteitTvyo_;munpugv 166 ' ;nhStt;p[o_;y;ct;mevnTyk; xu.ody;n;'/Ny;n;'nkd;cTp[yCzt;m( 167 suCz;yy;Sy;r,*Tvyo_*Vy.c;r,* t];peysI;x;munnp[it.;itn" 168 e xrIrl=,;;NyepqKflnveidn" O TyuKTv;vrtexlmh;du"%vc;r, 169 w e SmtpUvmv;cedn;rdodevpUjt" R u ' n;rdv;chWRSq;necmhitTvy;du"%'nCyte 170 aprCzv;Ky;qoRmoh'y;smh;gre m;',ugr'morhSyprnit;m( 171 sm;ihtomh;xwlmyo_Syvc;r,;m( nj;toSy;"pitdeVy;yNmyo_ihm;cl 172 R snj;tomh;devo.Ut.Vy.vov" xr<y"x;t"x;St;x'kr"prmer" 173 b[{eN{munyog.RjNmjr;idRt;" tSyteprmexSysve@nk;gre 174 R b[;'@tStidCz;t"s'.to.uvnp[." U u a;Tmnonvn;xoStSq;vr;'tp.U/r 175 e s's;rej;ym;nSyim[ym;,Sydeihn" nXytedhEv;]n;Tmnon;xCyte 176 e b[;idSq;vr;'toy'ss;roy"p[kitRt" ' sjNmmOTyud"%;toRnx'prvtRte 177 u mh;devocl"Sq;,unj;tojnkojr" R .vyitpit"soSy;jg;qonr;my" 178 ydu_cmy;devIl=,wvjRt;tv R ,utSy;pv;KySysMyKTvenvc;r,m( 179 530 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] l=,'dvko'k"xrIr;vyv;y" w sc;yu/ns*.;Gypr,;mp[k;xk" 180 R an'tSy;p[mySys*.;GySytu./r e U nwv;'kol=,;k;r"xrIresv/Iyte 181 ' atoSy;l=,'g;]exln;Stmh;mte w y;hmu_v;nSy;;nkrt;sd; 182 ;novrd"p;,reWdeVy;"sdwvtu sur;surmunv[;tvrd;]I.vyit 183 yp[o_my;p;d*suCz;y*Vy.c;r,* m",uTvmSy;pVy;:yo_'xlsm 184 w cr,*ps'k;x*SvCz;vSy;n%oJvl* sur;sur;,;'nmt;'krI$m,k;'it." 185 vc]v,w"pXy"suCz;y*p[itb'bt* R EW;.;y;RjgtuvW;'kSymhI/r 186 R RO jnnIsvRlokSys'.t;.Ut.;vnI U xveyp;vn;ywvTvt(=]p;vnuit" 187 ' ee tq;xI`[mvW;yog'y;y;Tpn;kn" e w tq;v/eyv/vvy;xwl{sm 188 ' 'e aSTy]ihmhTk;y|dv;n;'ihm.U/r e Ev'Tv;tuxl{on;rd;TsvRmvih 189 u w 'e e Svm;Tm;n'pnj;Rtmnmn;pitStd; u ' ee e v;cc;ps'on;rd'tihm;cl" 190 u duStr;rk;d(`or;dutoSmTvy;v.o O p;t;l;dhmuTyslok;/p"t" 191 O ihm;cloSmv:y;tSTvy;munvr;/un; ihm;cl;Cztgu,;'p;[ ptoSmsmuit' 192 a;n'd;devc;h;rdy'mmh;mune e n;?yvSyitTy;n;'v.;gp[vc;r,m( 193 .vi/;n;'nytmmo`'dxRnmne ' u .vrevihp[o_nv;s;y;Tmp,;m( 194 531 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION munIn;'dvt;n;'cSvy'kt;RSmkLmWm( e tq;pvStuNyekSm;D;mespdIyt;m( 195 '[ Tyu_vitxwl{std;hWRn.Rr" 'e e v;cn;rdov;Ky't'svRmitp[.o 196 surk;yesEv;qRStv;psumhr" R TyuKTv;n;rd"xI`[jg;mi]idv'tt" 197 ' sgTv;dev.vn'mhe{sddxRh '' ' ttonupesmunpvomh;sne 198 pO"x,p[ov;cgrj;s'y;'kq;m( n;rdv;cyNmmu_ktRVy'tNmy;tmevih 199 k'tpcxrSyeWgocrTvmpe=tm( u' u Tyu_odevr;jStumnn;k;yRdxRn; 200 u cUt;'kr;S]'sSm;r.gv;Np;kx;sn" sSmOtStutd;=p[sh;=e,/Imt; 201 ' ptSqerityut"svl;soZW?vj" p[;du.tct';x"p[ov;cmNmqm( 202 RU ' xv;cpdexnbn;k'Tv;'pitritip[y e [ mno.vostenTv'vTs.Utmnogtm( 203 e tq;num'tTv'kn;ksd;'ip[ym( u x'kr'yojy=p[grpu}y;mno.v 204 ' s'y_om/un;nengCzrTy;sh;yv;n( u Tyu_omdnStenx,Sv;qRsye 205 p[ov;cp'cb;,oqv;Ky'.It"xttum( k;mv;cany;devs;mg[;mund;nv.Imy; 206 du"s;?yXx'krodev"k'nveTsjgTp[.o tSydevSyveTqTv'k;r,'pdmVyym( 207 p[;y"p[s;dekopepsv|ihmht;'mht( 532 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] svoRp.ogs;r'ihs*dy|SvgRs.vm( 208 ' vxeWk;'=t;'xs;m;Ny;d(.xn'fl;t( ' '[ uTvwtcn'xStmuv;c;mrwyt" 209 Ru xv;cvy'pm;,'tt]ritk;'tns'xy" [ e s'dxnvn;x_rySk;rSyneyte 210 ' e kSycKvcd('s;mQy|ntusvRt" Tyu_"p[yy*k;m"s%;y'm/um;t" 211 rityu_ojg;m;xupSq'tihn.U.t" [ u O stup;[ Py;kro't;'k;yRSyop;ypUvRk;m( 212 mh;Tm;noihnkp;mnSteW;'sdjym( uu R td;d;vevs'=o>yneTq'tSyjyo.vet( 213 s's"p[;yxwvpUvsxo?ym;nsm( | ' kqmevv/w.;RvW;nugmn'vn; 214 ' w e o/"rtr;Ts'g;IW,ey;Rmh;s%I c;pLy;NmURv?vSt/wy;R/;rmh;bl; 215 t;mSyvnyo+y;mmnsovit'pr" u p/;y/wy;r;,s'toWmpyc 216 R avg'tiu' hm;'t]nkidhp'@t" vkLpm;]s'Sq;n'vp;=mno.vm( 217 p[vXy;qy;r'.Ig'.Ir;vtRdStr" u .vy;mhrSy;h'tp"SqSySqr;Tmn" 218 'i{yg[;mm;vOTyrMys;/ns'v/" c'tyTveitmdno.Ut.tuStd;mm( 219 R jg;mjgtIs;r'srl&mveidkm( x;'tsTvsm;k,Rmcl'p;[ ,s'klm( 220 n;n;puplt;j;l's;nusSqg,erm( ' nVyRgvW.od(`nIlx;ls;nukm( 221 [ O u' t];pXyT]ne]SyrMy'kcd(itIykm( vIrkvIrlokxmIx;nsxuitm( 222 533 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pKv'kkmk'jLkpujp'gj$;s$m( ' ve]p;,tmVyg[mgc;.{.UW,m( 223 u '[ ttonmIlto{pp];'tlocnm( p[=m;,mOjSq;n'n;s;v'x;g[gocrm( 224 e u atIvrMys'h{cmRlborIykm( 'e ' v,;ihf,oNmu_n;s;nlp'gl' 225 p[%Tkpolpy|tcubl'bj$;cym( 'e ' tv;sukpy|tn;.mUlnvextm( 226 b[;'jlSqn;s;g[nborg.UW,m( ddxRxkr'k;m"mp[;;'itk"xnw" 227 ' tto.[mrZk;rm;l'By&ms;nugm( p[v"k,Rr/,.vSymdnomn" 228 ' e[ x'krStmq;k<yRm/urmdn;ym( ' sSm;rd=tny;'dyt;'rtm;ns" 229 'u tt"xvSyxnkStro/;y;itnmRl; sm;/.;vn;tSq*l+yp[Ty=p,I 230 ttStNmyt;'y;t" p[TyUhpiht;xy" vvexvbu/;/Ixovit'mdn;Tmk;m( 231 WTo/sm;vo/wym;l'By/Uj$" R R nrSymdn'SqTv;yogm;y;sm;vOt" 232 sty;m;yy;vojJv;lmdnStt" Cz;xrIroduDyodoW;v;somh;xy" 233 Re dy;gRt"soqv;sn;Vysn;Tmk" bihSql'sm;s;ptSqeZW?vj" 234 anuy;toihs;enm]e,m/un;sh shk;rtrodO;m'dm;tn/ut' 235 R R StbkmdnorMy'hrv=ssTvr' mumocmohn'n;mm;gR,mkr?vj" 236 ' stSydyexn;mx;lImh;xr" u e pp;tpW"p[;x"pupb;,ovmohn" 237 ' u 534 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tt"kr,s'dohevetdye.v" u b.Uv.UtpokPy/wyoRpmdnoNmu%" 238 tt"p[.Tv;;v;n;m;vexSvmpXyt u ' v;Ky'bb.;Weqp[TyUhp[sv;Tmk 239 tt"kop;nloUt`or'k;r.IW,e b.Uvvdnen]ttIymnl;kl' 240 e'O {Syr*{vpuWojgTs'h;r.wrvm( td'itkSqemdneVySf;ryt/Uj$" 241 R te]vSflgenoxt;'n;kv;sn;m( gmto.Smt;'t,kdpR"k;mdpRk" 242 U | stut.Sms;TTv;hrne]ovonl" ' VyjO.tjgG/uD;Tv;'k;r`Smr' 243 ' ' tto.vojgetoVyR.j;tvedsm( shk;rem/*cN{esmn"SSvprevp 244 u .OgWkokl;Syecv.;genSmr;nl' ' eu sb;;>y'trevohroqSmrm;gR," 245 w .;gevetWsv'vI=tIvn;xn' eu ' v._loks'=o.kr'dv;RrjO.t' 246 u ' tTp[;iehs'p,k;mendyekl U R JvlhnRx.Imodu"%Syvxgo.vt( 247 ' vloKyhr'k;rJv;l;.SmIt'Smr' vll;prit"rb/n;m/un;sh 248 ' ' u ttovlPybxom/un;prs;'Tvt; jg;mxr,'dvm'dm*li]locn' 249 e u .Og;nuy;t;'sgpupt;'shk;rj;' ' ' O lt;'p]&mCz;'j;t;'pr.Ot;'s%I' 250 nb?ytuj$;jU$k$lwrlkrit" ' TyRg;]'x.,enSmr.Smn; 251 u e[ j;nu>y;mvn'gTv;p[ov;ceNduv.UW,m( ritv;c 535 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nm"xv;y;Stumnomy;yjgNmy;y;tvTmRnnm" 252 e nm"xv;y;Stusr;cRt;ytu>y'sd;._p;pr;y u nmo.v;y;Stu.vov;ynmoStut?vStmno.v;y 253 e nmoStum;y;mdn;y;ynmonsg;Rml.UiWt;y nmoSTvmey;ygu,;yn;ynmoStus;ypur;tn;y 254 nm" xr<y;ynmogu,;ynmoStut.Img,;nug;y e nmoStun;n;.uvnRk]enmoStu._;.mtp[d;y 255 R nmoqkmRpsvenm"sd;an'tp;ysdwvtu>ym( [ askop;ysdwvtu>y'xx;'kc;ynmoStut>ym( 256 u asImlIl;prmStut;yvOW{y;n;ypur;'tk;y 'e nm"p[s;ymh*W/;ynmoStun;n;v/pk;y 257 nmoStuk;l;ynm"kl;ynmoStutk;lkl;itg;y e cr;cr;c;yRvc;yRvyRm;c;yRmTp[=t.Utsg| 258 u e Tv;m'dm*lxr,'pp;ip[y;yehshs;mhex' u [ ' p[yCzmek;myx"smO'pit'vn;t'.gvjIve 259 ip[y"ip[y;y;"puWexnTySttopr"ko.uvnevh;St p[."p[.;vIp[.v"ip[y;,;'pvI,py;Rypr;pr'tp" 260 u [ Tvmevn;qo.uvnSygo;'dy;luNmUlt._.Iit" Tq'Stut"x'kr'{m*lvOW;kpmRNmqk;'ty;tu 261 R tutoWdoW;kr%'@/;rIv;ccwn;'m/urnrI+y ' x'krv;c .vyitck;moy'k;lek;'tcr;dq 262 e an'gitlokWsv:y;it'gmyit u Tyu_;xrs;v'grIx'k;mvLl.; 263 jg;mopvn'c;Ny{itStuihnpvRte rodc;pbxodIn;rMyeSqleSqle 264 mr,Vyvs;y;pnvO;cxv;Dy; aqn;rdv;Kyencoidtoihm.U/r" 265 t;.r,s'Sk;r;'tk*tukm'gl;' SvgRppt;pI@;'x.cIn;'xk;'br;m( 266 u u[ u 536 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s%I>y;'syt;'xlogOhITv;Svsut;'tt" ' u w jg;msu.geyogetd;s'p,m;ns" 267 U R sk;nn;Nyup;Myvn;Nyupvn;nc ddxRdtI'n;rImp[tKy;|mh*jsm( 268 npe,xIlokrMyeWvns;nuWu e u k*tuknpr;mOSt;';dtI'gr" 269 psOPyttStSy;nk$'soPypOCzt ihmv;nuv;ck;skSy;skLy;,kmq|c;proidiW 270 nwtdLpmh'mNyek;r,'loksudr ' s;tSyvcn'Tv;v;cm/un;sh 271 u d'tIxokvcn's'tIdwNyv/Rn' ritv;ck;mSydyt;'.;y;|rit'm;'vsuvt 272 [ gr;vSm'.gv;n(grxStpsSqt" tenp[TyUheno/;iSf;yRlocn' 273 vmuCy;x%;Jv;l;'k;mo.Sm;vxeiWt" ah'txr,'y;t;t'dv.yvl; 274 u e ' StutvTyqs'tSttom;'grxob[vIt( u tuoh'k;mdytek;moTp.Rvyit 275 TvTStuit'c;Py/Iy;nonro.KTy;md;y" lPSytek;'=t'k;m'nvtRmr,;dp 276 p[tI=m;,;t;Kym;x;vexvx;dh' xrIr'prr=yek'cTk;l'mh;ute 277 Tyu_Stuty;rTy;xwl"s'.m.IW," [ p;,;v;d;ytny;'gtmCzt(Svkpr' 278 'u w u .;vnovXy.;vTv;v]I.Ut.;vnI lm;n;s%mu%v;cptr'gr' 279 w xwlpu}yuv;cdu.gnxrIre,k'mm;nenk;r,' R e 537 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kq'ct;'dx;'p;[ Xxromepit.Rvt( 280 e tpo."p[;Pyte.I'n;s;?y'ttpSyt" u du.gTv'vq;lokvihtesits;/ne 281 R O tps.[s'dh;tt"Sv;qRjgIWy; e Ev'tp"kryehy;mITyu_vtI'st;m( 282 ' u v;cv;c;xwl{ogdSvrv,Ry; 'e ihmv;nuv;cmeitc;pl'pi]n=m't;vkvpu" 283 u so!uKlex;nupSytps"s*MydxRne ' .;vINypck;y;R,pd;q;Rnsdwvtu 284 .;vnoq;R.v'TyevbhvonCztopih tSm;tps;teStb;lek'cTp[yojnm( 285 .vn'cvgCz;mc'tyy;mt]vw w Tyu_;tuyd;nwvgOhmNveitxwlj; 286 ttoi{'ty;v"Svsut;'pxx'sc [ tto'tr=eidVy;cv;g.Uvn]ye 287 meitc;pl'pi]Tvyo_;tny;yt" u meitn;mten;Sy;.uvneW.vyit 288 u smUitRmtITveW;s;/yyitc'ittm( R ituTv;tuvcn'std;k;xm'@le 289 anuD;ysut;'xlojg;m;xuSvm'idrm( w pulSTyv;cxwlj;pyy*xwlmgMympdwvtw" 290 s%I>y;mnuy;t;tunyt;ngr;jj; 'gihmvt"pu<y'n;n;/;tuv.UiWtm( 291 ' idVypuplt;k,|.mrod(`p;dpm( [ u idVyp[v,opetmnorqxtoJJvlm( 292 ' n;n;p=sm;yu_cv;kopxo.tm( jljSqljw"pu<yw"p[fLlwpxo.tm( 293 c]kdrs'gidVygehsmNvtm( u ' 538 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vh'gs'`s'`kLpp;dps'k$m( 294 u' t];pXyNmh;x;%'x;%n'hrtCzdm( svRtksmopetcv;kopxo.tm( 295 Ru u ' n;n;pupxt;k,|n;n;v/fl;Nvtm( Ty_sySyc..Rs'htpLlvm( 296 U R t];'br;,s'TyJy.UW,;ncxwlj; s'vIt;vLklwidRVywd.nmRtme%l; 297 RR i]";t;p;$l;h;r;b.Uvxrd;'xtm( xtmeknjI,enp,en;vRyd; 298 R R nr;h;r;xt's;.UTsm;n;'tpson/" ttjt;"svep;[ ,nStpson; 299 R tt"sSm;r.gv;n(mnINsxttu" u tesm;gMymuidt;"svesmuidt;Stq; 300 R pUjt;Stemhe{,pp[CzStTp[yojnm( 'e kmq|ihsures'SmOt;Stuvy'Tvy; 301 x"p[ov;c<v't.gv't"p[yojnm( u ihm;cletpo`or'tPyte./r;Tmj; 302 U tSy;.mtyogen.v't"ktumhRq R tp"sm;pn'dVy;jgdqeTvr;Nvt;" 303 e R tqeTyuKTv;tt"xwlss'`;tsevtm( ' cur;gMymunySt;mqom/ur;=rm( 304 pui]kSteVyvst"k;m"kmllocne t;nuv;cttodevIs;dr'g*rv;NmunIn( 305 deVyuv;ctpSy'tomh;.;g;"p[om*n'.v;x;' v'dn;ynyu_;/Iy;RcyTyvkLptm( 306 supsmu%;yUyghITv;snm;idt" [ ' O pv;"m'mKTv;tt"p[+yqm;mnu 307 u Tyu_;StettSt];snprg[hm( s;ct;Nv/vTpUvpjyTv;v/;nt" 308 |U 539 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v;c;idTys'k;x;NmunINsWIn(xnw" TyKTv;v[t;Tmkm*n'nTv;cv/vNmunIn( 309 .gv'topm*n;'ttSy;"sWRyoPyq e g*rv;/;rt;'p;[ ;'pp[CzSt;'pnStq; 310 u s;pg*rvg.e,mns;c;h;snI R munINsv;|Stq;loKyp[ov;cp[ov;Gymm( 311 .gv'tovj;nIqp[;,n;'mnsePstm( xrIr;id.rTyq|kdQy|tihdeihn" 312 e kcunpu,;St]`$'tvv/omw" e p;ywdl.;N.;v;Np[;uvitt'i{t;" 313 Ru R ' apretprCzn;n;k;r;nupm;n( u deh;'tr;q|s;r'.m;y'itihtd(vtm( 314 [ mmTv;k;xs'.tksmGv.UiWtm( U u v'?y'gSp[k;mohSt"p[srtem" 315 ' u ah'kl.v'dvpit'p;[ usmut; e ' ' p[Tywvdur;r;?y'tpSy'tcs'pit 316 ' [ sur;surrn,IRtprm;qRy;y' w ' s;'ptc;pndRG/omdnovItr;g,; 317 [' kqm;r;/yedIx'm;xIt;x'xvm( Tyu_;munyStetSqrt;'mnsStt" 318 u D;tumSy;vc"p[ocu"p[m;Tp[t;qRkm( munycu"iv/Ntus%t;vTpui]lokv.;Vyte 319 u ' xrIrSy;Sys'yogets;pnvOit" R p[Ty;tusidGv;s;.Imo.Sm;Sq.UW," 320 kp;lI.=ukonovp;=oSqry" p[moNmk;k;robI.Tsots'gh" 321 [ pTy;ntenc;STyqoRmt;Rnqenk;'=t" U R yidSvSyxrIrSysu%mCzsx;tm( 322 tTkq'tmh;dev;Ut.;jojugPst;t( e u 540 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vrvs;s;Sqkp;lt.UW,;t( 323 sdug.jgNe {t.UW,.UiWt;t( [u ' Xmx;nv;snor*{p[mq;nugt;dp 324 surNe {mk$v[;tn`Ocr,orh; hrrStjg;t;Ik;NtonNtmUitRm;n( 325 jPyoyD.uj;mSttqeN{"p;kx;sn" devt;n;'n/;StJvlnSsvRk;m/uk 326 v;yurStjg;t;y"p[;,SsvRdihn;m( e tq;vwv,or;j;sv;Rqmihm;p[." 327 R u E>yEktm'kSm;Tv'sp;[ umCzs ' t;NySm;idhp[;Py's%tmnseihtm( 328 u 'e Evmetq;pui]p[.;voloksMpd;m( aSmn(dhprev;pkLy;,p[;yetv 329 ee pturv;Sttesv|sr>yoyveidtm( e ue vrSyp[;yeKlexSsc;Py];flSt" 330 p[;ye,p[;qRtoqRSsmqoRitdul." R SvSq;nvnyogTv;Tpui]t];pl>yte 331 Tyu_vTsukpt;munvyeWxlj; Ru w v;co/r_;=IvSfrxnCzd; 332 deVyuv;casd(ghSyk;nIitVyRsnSyKvy'],; [ vprIt;qRbo;r"sTpqeknyojt;" 333 Ev'm;'vTqdup[D;mSq;n;sd(ghip[y;m( [ nm;'pitvc;roStydh'k;rm;nnI 334 [ p[j;pitsm;"sve.v't"svRdxRn" R nnUnvTqt'dvx;t'jgt"p[.m( 335 ' e ' u ajmIx;nmVy_mmeymihmodym( a;St;'tTkmRs;v'sbo/'t;vd;vOtm( 336 ' vduSt'nhrb[mu%;apsurr;" e ySyv.v'SvoTq'.vneWvjO.tm( 337 u u ' 541 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[k$'svR.t;n;'tdPyqnvTqk' U kSywtgn'mitR"kSy;"kSym;t" 338 U kSy.U"kSyv,"k'{;kvlocn" kSy;cRyitlokWlg'.KTy;sur;sur;" 339 ' u yb[r;dev;v<vN{;;mhWRy" e p[.;v'p.v'v;pteW;mpnvTqk' 340 [ aidte"kXyp;;t;dev;n;r;y,;dy" mrIce"kXyp"pu]oiditdR=pui]k; 341 mrIc;pd=pu]*t*b[,"kl b[;ihr<my;d'@;devsv.Uitk" 342 kSyp[;dur.Ud?;n;Tp[;t"p[;t;'xk" aqn;r;y,envSvkyeCz;sm;y;t( 343 w tTp[rt"p[y;TveWjNmn;r;y,;Tmkm( e s;pkmR,Evo_;p[r,;vvx;Tmn;m( 344 e yqoNm;d;idduSymitrevihs;.vet( ;nevpd;q;RnvvprIt;n(ihmNyte 345 ( w lokSyVyvh;reWeWhstesd; u u /m;R/mRflp[;*v,umvnbo/t 346 e vd?vmTq'mnyosmegr'grIxuit.Ums/* u Tkd;rv;vnItlesbIjmui'sfl;ykWRk;" 347 u u tet;'Tv;iht;'rMy;'pm;Tp[my;m( u [ v;c'v;c;'pitp[:y;"p[ocuSmtsudr;" 348 ' munycu"j;telokv/;netsTy'tTk;yRmmm( u u p[;y"p[;leyxwlSyx'k;tTk;lp," 349 sTymuTki#t;"sveyyk;y;Rqmt;" R e e R u teW;'Tvr'tct;'sk'tn;mmh;Tmn;m( 350 e e u loky;];nugtVy;vxeW,vv=tw" ' e ytStmRm/ttTp[;m;<y'pre/t;" 351 e 'e O TyuKTv;munyojGmuSTvrt;Stuihn;clm( 542 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] t]tepjt;Stenihmxwlns;drm( 352 U e cumuR nvr;"p[It;"SvLpktTvr;Nvt;" u munycu"devoduihtr's;=;Tpn;ktvm;gRte 353 tCzI`[p;vy;Tm;nm;Tyev;nletm( ' k;y|ihtdev;n;'scr'prvtRte 354 u jgdu;r,;ywWv/;tVy"smum" Tyu_Stutd;xwlohW;Rvxvx;NmunIn( 355 e asmqoR.v_mr'p;[ qRyv u ttomen;munINv'p[ov;cehvKlv; 356 duihtuSt;NmunI'vvcn'SvymqRvt( w menov;cydq|dihtujNR mceCz'Typmh;fl' 357 u tdevopSqt'sv|pme,vs;'ptm( [ w [ kljNmvyopv.uTvwSsihtopy" 358 vrStSy;pn;ysut;dey;y;ct" idGv;s;j$l"xUlIdG/k;mopk;md" 359 stumTsuty;`or"kq'n;mp;Syte munycu"EyRmvgCzSvx'krSysur;sur;" 360 a;r;?ym;np;d;Bjyugl;sunvOt;" R ySyopyogy{UptntTp[;QyRtcrm( 361 'e e `or'tpSyteb;l;tenpe,nvOt; R yTs;v[t;nidVy;nnyyitsm;pnm( 362 td];viht;t;vdSm;Svev.vyit TyuKTv;gr,;s;|yyuy];Stxwlj; 363 R jt;kJvlnJv;l;tpStejomyIum; p[o_;s;mun."G/'m;nNy;hvcoqRvt( 364 n;h'={;TkleCz;mtexv;RTpn;kn" u Sqt'ct;rtMyenp[;,n;'prmRd' 365 543 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION /IrtwyRk;y;R,p[m;,mtulmht( ' ySm;k'cdpr'yySm;Tp[vtRte 366 ySywyRmn;'ttmh'xr,'gt; ' sm"sVyvs;ydI`e,vprItk" 367 R Ev'nxMytev;c'dVy;munvr;Std; e a;n'd;uprIt;=;"sSvjuSt;'tpSvnI' 368 cuprmp[It;"xwlj;'m/urvc" ' Wycu" aTytmhopui]D;nmUitRrv;ml; 369 p[s;dysno.;v'.v.;vp[ity;t( nnuvovy'tSydevSywyRmtm( 370 TvySy!t;'vvymh;gt;" e 'u acr;devtNv'gk;mSTveW.vyit 371 a;idTySsp[.oy;itre>y"k;uit"pOqk koqoRv,;RNSvk;'STyKTv;tq;Tv'grx'vn; 372 y;monek;>yup;yentm>yqRytuvym( ' aSm;kmpcwWoqR"sutr;'idvtRte 373 atSTvmevs;buyRtonIitSTvmevih aton"s'xy'k;y|xkropv/;Syit 374 ' TyuKTv;pUjt;SsvemnyogrkNyy; R u p[yyugRrx'{pSq'ihmvtomht( 375 '[ g'g;'."Pl;vt;Tm;n"p'g;bj$;s$;" .Og;nuy;tp;,Sqm'd;rksmj" 376 ' u s'p;[ Pytugre"p[Sq'dxu"x'kr;mm( p[x;'t;xeWsTv*`'pyRStmtk;nnm( 377 n"xBd=o.sllp[y;t'svRtoidxm( t];pXy'Stto;rvIrkv]p;,nm( 378 e tmetmny"pUJy;vnIt;"k;yRg*rv;t( e u cum/r.;W;.Stev;c'v;Gmn;'vr;"379 R u {vymh;y;t;"x'kr'g,n;yk ' u 544 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] i]locn'vj;nIihsurk;yRpcoidt;" 380 [ TvmevnogitSt]yq;k;l;nitm" Sy;Tp[;qRnW;p[;ye,p[tIh;rmyIp[.o 381 w Tyu_omun."soqg*rv;;nuv;ch svnSy;pr;'s?y;'ktumd;knI'gt" 382 ' | ' =,en.;vt;vp[;Stto{+yqxUlnm( Tyu_;munyStSquy;Tk;yRvc=,;" 383 R g'.Ir;'b/r'p;[ vO$tiWt;;tk;yq; u (O tq;=,ennpsm;c;ry;v/m( 384 vIr;sntoxmgcmRny;mtm( ' O ttovnItoj;nu>y;mvl'BymhI'md; 385 u v;cvIrkodevp,ywksm;ym( '[ s'p;[ ;muny"s{Tv;'dItejs' 386 ' v.osm;idx{tto?y;nmh;hRs ' Tyu_o/Uj$StenvIrk,mh;Tmn; 387 R .[.gs'Dy;teW;'pvx;D;'dd*td; U' [ e mUkpnt;NsvIrkopmh;munIn( 388 R e a;juh;vvdUrSq;NdxRn;ypn;kn" Tvr;bj$;Stecl'b,;nj;'br;" 389 vvxuvieR dk;'idVy;'grIxSyv.oStt" vp;,pu$;=n;kpupoTTkr;Stt" 390 pn;kp;dyugl'vn;knv;sn" ' tt"G/e=t;"s'tomuny"xUlp;,n; 391 grIx'ttto;tesm'tvumd; 392 e u Ru munycu"ahot;q;Rvymevs;'ptsrrwvidtp;dpLlvm( [ ' ue | vloky;mogu,g*rvR."sm;idxe"k;yRmxeWr=,m( 393 tt"p[hSysvRDv;cmunsm;n( .vt;'yOidgt'k;y|tTkt;/un; 394 Tyu_;munyStU,yyuy]cxwlj; | R 545 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b.;iWrev.;gD;grj;'grgre rMy'ip[ymnoh;rm;p'tps;dh 395 p[ItStexkr"p;,meWp[itg[hIyit ' vymqRtv'tSteptr'pvm;gt;" 396 U R p];shgOhgCzvy'y;m"Svm'idr' ' Tyu_;tps"sTy'flmStIitc'Tys; 397 Tvrm;,;yy*veXmptuidRVy'sxo.t' u s;t]rjnI'mnvW;Rytsm;'stI 398 ee u hrdxRns'j;tsmuTk#;ihm;i{j; ttomueb;[ ettSy;"suTy;' 399 R u n;n;m'gls'doh;Nyq;vTmpUvkm( R idVym'gls'yog;Nm'idrebm'gle 400 p;stgr'm;Rtv"svRk;mk;" U v;yv"su%d;;sNs'm;jRnv/*gre" 401 hMyeWI"Svy'dvItn;n;p[s;/n; Ru e k;'it"sveW.;veW.r,;kl; 402 Ru u c't;m,p[.tyor;Xxwlsm'tt" O ' ptSqult;;pkLpk;;mh;&m;" 403 R aoW?yomUitRmTyidVy*W/smNvt;" rs;/;tvwvsvexlSyk'kr;" 404 R w k'kr;StSyxwlSyVyg[;;mvitRn" n"smu{;n%l;"Sq;vr'jgm'cyt( 405 ' tesveihmxwlSymihm;nmvRyn( R a.vNmunyon;g;y=;g'/vRkr;" 406 x'krSy;pvbu/;g'/m;dnpvRte sm'@ns'.;r;StSqunRmlmUy" 407 R R xvRSy;qj$;jU$c{%'@pt;mh" e ' ' bb'/p[,yod;rvSf;rtvlocn" 408 kp;lm;l;'vpul;'c;mu@;mURbtI ' v;cgrx'k;lIpu]jnyx'kr 409 ' 546 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yodwTye{klhTv;m;'r_StpRyyit ' ' x*rvRtsk;r'k#;.r,muJvlm( 410 ' .ujg;.r,'gsXx'.o" puro.vt( ' O xogj;jn'tSyvs;>y_;g[pLlvm( 411 d/[sr.s'SviStI,Rm%p'kjm( e u v;yvvvuStI+,;StI+,'ihmgrp[.m( 412 vOWv.UWy;m;suhry;n'mnojvm( ' R vrejnyn;NtSq;" x'.o"sUy;Rnledv" 413 uR ' Sv;'it'lokn;qSyjgt" kmRs;=," u ct;.Smsm;/kp;lerjtp[.m( 414 mnuj;SqmyI'm;l;'nb'b/cp;,n; ' p[t;/p"purdrs.y"smvtRt 415 e e Ue n;n;k;rmh;r.UW,'/nd;tm( vh;yodIspe{k$knSvp;,n; 416 | k,oRsck;rexoml't=kSvym( ' ' np;.r,'cvp[s;?yexps;/nw" 417 w '[ t];PyeW;nymto.vNVyg[mty" UR mumoc;.nv;NsvRrMyx;lrs*W/In( 418 Vyg[;tupqvIdevIsvR.;v;Tmnorm; O gOhITv;v,"s;=;{;!;.r,;nc 419 pup;,cvc];,n;n;rmy;ntu tSq*s;.r,odev"svRD"svRdihn;m( 420 e Jvln;pidVy;nhwm;Ny;.r,;nc j;tppv];,p[yt"smupSqt" 421 v;yuvv*csur."su%s'SpxRnov.um( R z]'c{kro;m'h;st'cxttu" 422 ' jg[;hmuidt"Im;n(b;.vRj.W," [U jgug/vRm:y;nnOt;Psrog,;" 423 | u u v;dy'toitm/urjgug/vRkr;" ' | mut;RtvSt]jgunnOtvw 424 u 547 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION cpl;g,;StSquloR@y'toihm;clm( pv"m;;t;vgne]h; 425 ck;r*;ihkTy'pTNy;shyqoidtm( d;~yoRgrr;jensurvOdvRnoidt" 426 'w avs;'=p;'t]pTNy;shpur;'tk" ttog'/vRgItennOTyen;Psrs;mp 427 Stuit.devdwTy;n;'vbuovbu/;/p" R a;m'}yihmxwl{p.;tej;yy;sh 428 'e ' [ jg;mm'drgr'v;yuvgn'g,; e e ttogte.gvitnIlloihteshomy;ritmnu.t.U/r" 429 U sb;'/vo.vitihkSynomnov'%l'jgitihkNyk;ptu" puro;neWrMyeWvv_WvneWc 430 u u u u sur_dyodeVy;vjh;r.g;=h; ttobitqek;lep]n;;gre"sut; 431 u s%I." siht;@;'ci]mpu]k" kd;c'/twlng;]m>yJyxwlj; 432 e cU,tRy;m;smlen;pUrt;'tnum( Rw tduRnkgnr'cgj;nnm( 433 O puW'@tIdevIt;Py=pd'.s j;Vy;xvy;s:y;tt"so.Udbhnu" 434 ( O k;yen;itvx;lenjgd;pUryd; pu]Tyuv;ct'dvIpu]TyUccj;vI 435 e e e e g;'gyitdevStupjto.Uj;nn" e w U vn;yk;/pTy'cdd;vSypt;mh" 436 pun"s;@tIct'cvrv,RnI mnoDm'kr!mxokSyxu.;nn; 437 ' vRy;m;st'c;pts'Sk;rm'glm( bOhSpitmu%vRpi[w dRvSpitpuroihtw" 438 w ttodev"smun."p[o_;devITvd'vc" w a/un;dxRtm;gemy;Rd;'ktumhRs 439 e R R 548 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] fl'k'.vt;devkLptwStpu]k" Tyu_;hWRp,;|gIp[ov;c;itxu.;'gr' 440 U Ekndkg;[ mey"kpk;rye/" ' b'd*b'd*ctoySysvseTsr'idv 441 dxkpsm;v;pIdxv;pIsmod" dxdsm;kNy;dxkNy;smo&m" 442 EW;vwx.my;Rd;nyt;lok.;vnI u Tyu_;Stuttovp[;bOhSpitpurogm;" 443 jGmu"Svm'idr;<yev.v;nI'vm;tr' ' gteWtWdvopx'kr" pvRt;Tmj;' 444 ueue p;,n;lMBym;nennSvm;v;smgCzt cp[s;djnn'p;[ s;d;;lgopur' 445 l'bm*_kd;m;n'm;lk;klveidk sunkl/*t'c@;gOhmnogt' 446 p[k,Rksm;modm;lklkjtm( u kroIts'gItgOh;'trt.km( 447 sug//Ups'`;t'mn"p[;Pyml=t' ' @;myUrn;rI.r.tor.s;ipRt' 448 h'ss'`;ts'idSf$kSt.'tor,' an;vlms'.;[ Ty;bx"kr;kl' 449 ' xuky];.Xy'tpr;gvnmRt;" R e .yoj;its'.;[ Ty;p[itb'btm*_k;" 450 ' t];=w"ip[yy;devovhtumpcme R u Svz{nIl.U.;ge@'t*y]s'Sqt* 451 vpu"sh;yt;'p;[ *vnodrsnvOt* R Ev'p@toSt]devIx'kryoStd; 452 [ p[;du.tomh;xBd"pitt;'brgocr" RU tCzTv;k*tuk;vIkmetiditx'krm( 453 pyRpCzTsurvr'hr'vSmtpUvk O R v;cdevonwtepUvxcSmte 454 | u 549 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Eteg,ex;"@'txlSmNmTp[y;"sd; e w e tps;b[cye,n;m."=e]sevnw" 455 R ywrh'toiWt"pUvtEtemnujom;" | mTsmIpmnup;[ ;mm;"xu.;nne 456 k;mp;mhoTs;h;mh;pgu,;Nvt;" kmR.vRSmy'tW;'py;mblx;ln;m( 457 e [ s;mrSy;Syjgt"sOis'hr,=m;" b[cN{e{g'/vwSskrmhorgw" 458 ' R vvjRtoPyh'nTy'n.vRrihtorme w ;mec;sv;RtEte@t;gr* 459 Tyu_;tutd;devITyKTv;t'vSmy;kl; gv;=;'trm;s;p[=teckt;nn; 460 e y;v'tStex;dI`;RSv;"SqUl;mhodr;" Vy;`[.vdn;"kcTkcNmeW;jp," 461 e anekp[;,p;Jv;l;Sy;",p'gl;" s*My;.Im;" Smtmu%;",p'gj$;Ssd; 462 n;n;vh'gvdn;n;n;v/sur;nn;" k*xeycmRvsn;n;;Nyovp," 463 gok,;Rgjk,;RbvK]e=,odr;" bp;d;b.uj;idVyn;n;S]p;,y" 464 anekksm;pI@;n;n;Vy;kl.IW,;" u tn;n;yu//r;n;n;kvc.UW,;" 465 vc]v;hn;!;idVyp;vyr;" vI,;v;rvod(`;n;n;Sq;nkntRk;" 466 u g,ex;'St;'Stq;;devIp[ov;cx'krm( deVyuv;cg,ex;"kits':y;t;"k'n;m;n"km;Tmk;" 467 Ekkxommb[ihnit;yepqKpOqk U O x'krv;cko$ko$s':y;t;n;n;v:y;tp*W;" 468 550 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] jgd;pUrt'svRm..IRmmh;blw" e w R s=e]WrQy;sujI,oR;neWvXmsu 469 eu u e d;nv;n;'xrIreWb;leWNU mkWc u u Etevx'itmuidt;n;n;h;rvh;r," 470 mp;"fnp;wv/Ump;m/up;yn" med;h;r;/rp;SsvR.=;.ojn;" 471 dev;d;St;ps;h;r;n;n;v;ritip[y;" nihv_mn'tTv;CzKyNteihg,;"pOqk 472 deVyuv;cn;gTvgur;s'g"xu;'gomujme%lI ' mn"xlenkLkncplor'jt;nn" 473 .OgdoTpl;n;'cGd;m;m/ur;it" ' p;W;,xklo;nk;'Syt;lp[vtRk" 474 as*g,erodevk'n;m;kr;nug" yEWg,gIteWdk,oRmmu" 475 u u R xvRv;csEWvIrkodevsd;medyip[y" n;n;yRg,;/;rog,erg,;cRt" 476 u deVyuv;c xSysutSy;StmmoTk#;pur;'tk kd;hmIx'p]{+y;My;n'dd;yk 477 u' xvRv;cEWEvsutSteStunyn;n'dk;rk" Tvy;m;];t;qoRihvIrkopsum?yme 478 TyuKTv;p[Wy;m;svjy;'hWR,oTsuk;' e vIrk;nyn;y;xudiht;.U.t"s%I' 479 u O s;vTvr;yu_;p[;s;d;d'brSpOx" g,p'g,m?ySq'syko$p[vtRnm( 480 U R vjyov;cEihvIrkc;pLy;vy;devIp[toiWt; 551 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Tv;m;yitceTyu_STyKTv;p;W;,%'@km( 481 deVy;"spIpm;gCzijy;nugt"xnw" p[;s;dx%roTfLlr_;'bjn.uit" 482 u t';p[Sqt;nLpSv;du=Irpyo/r; grjov;cpb=Irmd'vTsutpbyqeCzkm( 483 ' v;cdevIsehgr;m/urv,Ry; ' Eihsoihj;tosmep]kodevdevndo/un;vIrk 484 u e _vTy'ka;/;ypyRvj'kpoleccb;gr;<n'idnI u 'u mUyup;`[;ys'm;JyRg;];,c;.UWy;m;sidVyw"Svy'.W,w" 485 R U k'k,Ime%l;nUpr"sNm,p[otkyrh;rwrmULywg," uw U Ru w komlw"pLlvwi]t;.m|glw"kk,widRVym']ovw" 486 tSyxuStto.Ur.;kroNms;qRkrr=;v/' w Evm;d;ycov;cTv;j'mRgorocn;p].'goJJvlw" 487 U vTsvTs;/un;@s;|g,wrp[mov[j.[vj|xnw" Vy;lm;l;kl;"xwls;nu&m;d'it..Rx;%;"pr'.gn" 488 ' j;vIm'@l=uB/toy;klm;vxeq;bVy;`[jvne ' ue vTss':yeWdgWyIrkpu].;v;yt;'SvCzcojn" 489 u u Re u p[;qRt.Vym;y;it.;vNys*.;Vyt;'sopnvRTyRsvwg," ' R Ru w Evmu_ony;vIrkom;tr'sSmy;hlIl;vx;v/I" 490 EWm;];Svy'mt"kk,"p]ki]t"p;$lwb|d." e u c;pupwry'm;ltI."t;m;lk;mexrSy;iht;koml; 491 toWy;mIrImTyy'sTvr'c'tyTv;v[j;t"@nm( Svwg,"s'ytovIrkohiWRtod=,;Tpm'pm;durm( 492 R w u r;TpUvm>yeTys:y;yut;p[=tetgv;=;'tr;Irk R e ' xwlpu]Ibih"@t;r'jgt(ht"pu]luB/;ytSso]k" 493 e mohm;y;ity"SvLpve;j@om;'sv<mU]s'`;tdehoh" {m>y'tr'n;kv;serevNdum*lp[veWk=;'trm( 494 u v;hn;Nyevm;rohm;,;Sttolokp;l;S]pUgm;Rv/ ' u %@gEWov%@g;kronmRl"'tk"kSykn;tob[tn" 495 U 552 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] no.veStd'@nk'bmhe.ImmUTy|g,en;StTy'gr* U[ p;xEWoStten;]kob?ytem;vOq;lokp;l;nug;Stt 496 EvmevtidTyb[vStetd;vI+ydev;nugvIrkr=k w u ' ' p[;hdevIvnepvRtnjRr;?yx;l;mu%.tle.tp;" 497 e eU U nZr;'.onp;teWnomt;Tpupj;l;vneW/;mSvp u u p[on;n;i{kj;vg;hevqom;t;Sfo$s'r=,ek;mt" 498 k;'cnoug'g;vroh=t*hwmre,Tkr;s'gp'guit" ' U %ecr;,;'vnec;prMyeb.*ps'pTp[k;rog,ov;stum( 499 m'drekdrec;v;pIt$ekN dm'd;rpupp[v;l;'bje u sn;rI.r;pItp;mOtvStOtn]m;]wrnuNmeiW." 500 ' w Re vIrkxlpu]InmeW;'tr;dSmrTpu]gOvRnod;qRnI w u sopt;k=,;v;pu<yodyoyoihjNm;'treSy;TmjTv'tt" 501 @tStSytOi"kq'j;yteyop.;v;Jyg/s;tejs; klpt"p[=,'idVygIt=,'nTylolwg,x"p[vTy=,' 502 e O R w w O s'hn;d;klg@xwlJvl{j;lebhTs;lt;le=,m( e ' e O fLln;n;tm;l;lk;le=,'v=mUlvlolomr;le=,m( 503 O e SvLpp'kjlepkj;'k=,'m;turkx.nkl'k=,m( ' ' ue pr@teb;llIl;vs;rIg,ex;/p;devt;n'dk;rI 504 nkjWv;/roItxIl"pn;kvlIl;vl;sw"slIl" eu p[k;Xy.uvn'go.Sttoidnkregte 505 dex;'tr'td;p;UrSqo/r,I/r" m]TvmSysu!'dyeotyv 506 nTym;r;/tovp["Im;n(v`ns"sut" w n;kroTsvtumpk;r'pityt" 507 Re jneveW;VyvSqeitUytevlto/" idnen;nugto.;nu"Svjn'prpUryn( 508 s'?y;b;'jlpu$;munyo.mu%;rvm( y;vd;stexI`[nv;yoR,;..;vt;m( 509 ' VyjO.t;qlokSmn(m;.;vr'tm" ' k$lSyevdyek;luy'dWyNmn" 510 U 553 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION JvlTf,f,;rdIpooitt.k xynexxs'`;trvS]orCzde 511 n;n;ruitlsCzc;pv@'bk rw"k'k,j;lenlsNmu_;kl;pk 512 kmnIyclLlIl;vt;n;Cz;idt;'bre m'dremN' ds'c;r'gtegrsut;yut" 513 tSq*grsut;b;lt;mltk/r" xxM(lstJyoT;Sf;rpUrtgocr" 514 grj;Pyst;p;'gInIloTpldlCzv" v.;vy;Rcs'p_;b.Uv;tIvgomyI 515 O t;muv;cttodev"@;klkl;yut;m( 516 itIp;pur;,epqmesi%'@g*rIvv;hv,Rnn;mi]cTv;r'xo?y;y" [ O ' 43 ctuTv;r'xo?y;y" xvRv;c xrIremmtNv'gste.;Systuit" .ujgIv;st;xu.sXl;c'dnetr* 1 ' e[ ' c'{;tpens'p_;/r;Mbrs'vt; O O rjnIv;step=eidoW'dd;sme 2 Tyu_;grj;tenmu_k#;pn;knm( v;ckopr_;=I.[k$Ivt;nn; 3 u deVyuv;cSvtenjn"svoRj;@enpr.Uyte avXymqIRp;[ oit%'@n'xxm'@n 4 tpo.dIR`crtwy;RTv;'p;[ qRtvTyh' R tSy;menytSTveWvm;n"pdepde 5 nwv;Smk$l;xvRvWm;nc/Uj$e R svWSTv'jgt(:y;toVy_doW;kr;y" 6 Tv'ihmu,;sdxn;e]h't;.gSyc 554 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;idTySTv;'vj;n;it.gv;n(;dx;Tmk" 7 mURxljnysSvwdoRWm;Rm/=pn( U ' w ySTv'm;m;Tq,eitmh;k;losvut" 8 y;Sy;Myh'prTy_m;Tm;n'tps;grm( jIv'Ty;nmy;Ty'/tnpr.Uty; 9 U Re k;p;lkn=u{,Xmx;nenTyv;sn; e .UTy;vlSv;'gnm;tOm?ySqc;r,; 10 e nxMytSy;vcn'koptI+,;=r'hr" v;c;ns'.;[ t"p[clendm*ln; 11 ' 'e u xvRv;c ag;Tmj;sgrjen;h'n'd;prStv c;$U_bu?y;tumy;tNm;ds'y" 12 vkLp"SvSqcetgrjenmmm;t( u yevkpt;.Itv;h'nvwpn" 13 ' u nmRv;dI.vy;mjihkop'xcSmte u xrs;p[,tenWrctStemy;'jl 14 w nhInopm;nenn'idtenitvy;m( w ast;'tst;'nSy;NmmRSpOonr"kl 15 u anek;$u.devIdevnp[itbo/t; R e kop'tIv[ntTy;jstImmR,`it; 16 ' avB/mq;Czv;s"x'krp;,n; vpyRSt;lk;veg;NtumCzxwlj; 17 w tSy;v[jTy;"kopenpunr;hpur;'tk" ' sTy'svwrvyvwStnoiWsx;'ptu" 18 R ihm;clSy'gSqmevj;l;klmn" ' tq;durvg;e>yoghnoihtv;xy" 19 k;i#NymXms;re>yovne>yobl;'gt; k$lTv'ng;>yodu"seVyTv'ihm;dp 20 s';'tsvRmvtNv'gihm.U/r;t( ' e w Tyu_;s;pun"p[;hgrx'xlkNyk; 21 w 555 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kopkptmU;Rs;p[SfrxnCzd; mov;cSy;Tsv|doWd;nenn'd;y;'g,nobl;t( 22 u tv;pdus'pk;RTs';'tsvRmvih ' e Vy;le>yonekjTv'.SmnoehvOt; 23 Tk;luy'xx;'koTq'db;R/Tv'vW;dp u k'c;]bno_nal'v;c;'me,te 24 Xmx;nv;s;.IRSTv'nTv;vn]p; n`O,Tv'kp;lTv;y;tevgt;crm( 25 R TyuKTv;m'idr;Sm;jRg;mihm;i{j; tSy;'vjTy;'dvXy;'g,w"klkl;t; 26 [ ' e e Kvm;tgRCzsITyuKTv;d/;Rvt'pn" u v>ycr,*deVy;vIrkob;pgd" 27 p[ov;cm;t"kNNvetTKvy;skpt;tur; ah'Tv;mnuy;Sy;mv[jtI'hvjRt;m( 28 ' e noceTpityex%r;irerSyTvyoJZt" Myvdn'dvId=,entup;,n; 29 e v;cvIrkm;t;Tv'xokp]m;q;" u xwl;g[;Tpittunvncg'tmy;sh 30 'w 'u yu_tp]gCz;myenk;ye,tCzO,u eu R ,eTyu_;hre,;h'St'.t;SMyvm;nt; 31 s;h'tp"kry;myeng*rITvm;uy;m( EWS]Il'p$odevoy;t;y;'mYyn'trm( 32 ;rr=;Tvy;k;y;RnTy'rN/[;Nvve=,m( yq;nk;cTp[vxeoiW]hr;'itkm( 33 ;prS]y'c;pvdeq;mmpu]k xI`[mvkry;myq;yu_mn'trm( 34 e EvmSTvitdevxI'vIrkov;cs;'ptm( e [ m;tur;D;mOt;h;rPl;vt;'gogtJvr" 35 jg;mr=;'s{p,pTytum;trm( '[ 556 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] devIc;pXyd;y;'tI's%I'm;tuvR.iWt;m( 36 U ksm;moihnI'n;mtSyxwlSydevt;m( u s;p;grsut;'hvKlvm;ns; 37 e Kvpui]gCzsITyur;lGyov;cdevt; w s;tSy;"svRm;c:y*x'kr;Tkopk;r,m( 38 punov;cgrj;devt;'m;tOsmt;m( ' mov;cnTy'xl;/r;jSydevt;Tvmn'idte 39 w svRt"s/;n'tmns;tIvvTsl; e atStutpv+y;myi/eyTvy;'bk 40 e[ ' aNyS]Is'pvxStuTvy;r+y"p[yt" [ e srhSyepyennWeVy"stt'gr* 41 [ pn;kn"p[v;y;'v_Vy'mTvy;n`e e ttoh'sv/;Sy;myT=m'tdn'trm( 42 ' Tyu_;t;'tqeTyuKTTv;jg;ms;gr'x.; u m;pptu;n'jg;m;i{sut;tm( 43 a'tr='sm;vXyme`m;l;vlp[.m( .UW,;nttoNySyvO=vLkl/;r,I 44 g[Imepc;s't;vW;RscjloiWt; ' u vNy;h;r;nr;h;r;xukSq'@lx;ynI 45 Ev's;/ytIt]tp" s;cVyvSqt; D;Tv;gt;'grsut;'dTySt];'treblI 46 w a'/kSysuto" ptuv/mnuSmrn( R dev;Nsv;RNvjTy;j*bk.[;t;r,oTk$" 47 a;@n;Rm;'trp[=Istt'c{m*ln" e ' a;jg;m;mrrpu" puri]pur`;itn" 48 ' st];gTydxevIrk;yRvSqtm( vc'Tysopcvr'd'kmlyonn; 49 htekl;'/kdTyegrxen;suriW; w a;@k;rvpultp"prmd;,m( 50 ' 557 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sm;gTy;b[vId(b;tps;prtoiWt" [ km;@d;nvetps;p[;umCzs 51 b[;,m;hdwTyStunmOTyuTvmh'v,e R O b[ov;cj;t;n;mhs's;revn;mOTyunyuJyte 52 ' ytSttopdwTye{mOTyu"p[;PyXxrIr." ' Tyu_odwTys'hStupo[ v;c;'bjs'.vm( 53 u pSyprvtoRmyd;Sy;Tps'.v e td;mOTyumm.vedNyq;TvmroSMyhm( 54 R Tyu_Stutdov;ctu"kmls'.v" yd;itIyopSyvvRSte.vyit 55 td;te.vt;mOTyurNyq;n.vyit Tyu_omrt;'mndTysUnmh;bl" 56 eew u R tSmNk;leTvs'SmOTyt/op;ym;Tmn" p[ithtudiOR pqevIrkSy;.v'Std; 57 R .ujgpIr'/,p[vvexx"pqm( ' e[ prTyg,exSyd;nvor*{dujy" 58 R al=tog,exnp[vXy;qpr;'tnum( e .ujgp'sTyJyjg[;h;qmh;sur" 59 ' ' m;p'rmytugrx'm!cetn" ' U Tv;m;y;my'pmp[tKy|mnohrm( 60 svwrvyvw"pU,sv;R.D;nbOihtm( R | ' Tv;.g;'tredtdTyovj[my'!m( 61 ''w tI+,;g[bmohengrx'htmt" ' u 'u u Tvom;ps'Sq;n'gtodwTyohr;'itkm( 62 p;porMy;it].UW,;'brs'yt" u t'd;grxStuStm;lGymh;surm( 63 mNym;nogrsut;'svwrvyv;'trw" R apOCzTs;/u.;v'tgrpui]ni]mm( 64 e y;Tv'md;xy'D;Tv;p[;ehvrv,RnI 558 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Tvy;vriht'xNU y'mmSq;n'jgT]ym( 65 p[;;p[svdney_mevv/'Tvy u ' Tyu_od;nve{Stutb.;WeSmt'xnw" 66 ' ' sc;bu?yd.D;nw" p[;hi]pur`;itnm( dwTyv;c y;t;Smtps"k;m;r'lB/uihm;clm( 67 ' ritt]men;.Ut" p[;;Tvd'itkm( Tyu_"x'kr"x'k;'cep;[ ovc;ryn( 68 dyensm;/;ydev"p[hst;nn" kpt;kpt'bd?v;p[Ty;c!v[t; 69 u( ap[;k;m;s'p;[ ;kmetTs'vj;ntI itc'TyhrStSy;a.D;n'vc;ryn( 70 n;pXy;mp;ettd'kpl=,m( Ru lo;m;vtRrct'ttodev"pn;k/Ok 71 bud?v;t;'d;nvI'm;y;m;k;r'ghy'Stt" ( U me!d;^ S]m;d;yd;nv'tms;dyt( 72 ^' nc;bu?yttd(vvIrko;rr=k" O ' ksm;moidn';S]Ip'd;nverm( 73 u dUtnm;ten;xubo/t;ihmxwlj; e uTv;v;yum%;vIo/r_;vle=,; 74 u apXyIrkp]dyenvdUyt; u' w deVyuv;c m;tr'm;'prTyJyySm;Tv'hvKlv;m( 75 e viht;vsr" S]I,;'xkrSyrhov/* ' tSm;em;nuW=;j@;dyvjRt; 76 e g,ex;k;rsxIxl;m;t;.vyit nmEWv:y;tovIrkSysut;dr;t( 77 s'.vepmecvvc];:y;ns'xy" [ w EvmuTsOx;p;y;'grpu}y;mn'tr' 78 njRg;mmu%;To/"s'hpImh;bl" 559 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION stus'h"kr;lSy"s$;j$lk/r" 79 ?vRpo[ Utl;'glod'o^ Tk$mu%;v$" U Vy;idt;Syol'bj"=;m"k=bl;idWu 80 aSy;SyevitRtdvIVyvSqtvtItd; 'u e D;Tv;mnogt'tSy;.gv;'tur;nn" 81 a;jg;m;mpd'spd;m;y'yt" ' a;gMyov;cdevxogrj;'Spy;gr; 82 e b[ov;ck'pn"p[;uk;m;skml>y'dd;mte u vrMyt;mitKlex;psoSm;Nmd;Dy; 83 tCzTvov;cgrj;gurog*Rrvy'i]t' v;Ky'v;c;hroI,Rv,RngRmv;'zt' 84 deVyuv;ctps;dukre,;"pitvwxkromy; R ' sm;'Xy;mlv,eitbx"p[o_v;n(rh" 85 R tSm;dh'k;'cn;.v,;Rt;ms'yt; u .tu.tptergmektonvRW.vet( 86 R RU ' ' tSy;St;iWt'Tv;p[ov;cjgdIr" u Ev'.vTv'.y.tudh;Rc;r,I 87 U R Re ttStTy;jt;',;'fLlnIloTplTvc' TvKcs;Py.vIm;`'$;hSt;i]locn; 88 n;n;.r,s'p,;RpItk*xey/;r,I U t;mb[vItob[;devI'nIl;'bjTvW' 89 u nxe./rj;dehs'pk;RTv'md;Dy; U s'p;[ ;tTyTvmek;n'x;puros 90 yEWs'h"p[oUtodeVy;"o/;r;nne steStuv;hn'dvkt*c;Stumh;bl" 91 e gCzv'?y;cl't]surk;y|krys p'c;lon;my=oy'y=l=pd;nug" 92 dStek'krodevmy;m;y;xtwyt" Ru 560 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] TyuKTv;k*xkdevIv'?yxwljg;mh 93 ' m;pp[;s'kLp;jg;mgrx;'itk p[vx'tI'tt;';r;dpTysm;iht" 94 u ro/vIrkodevI'hmve]lt;/r" e t;muv;cckopenpetVy.c;r,I' 95 u p[yojn'nte];StgCzy;v.+yse deVy;p/rodwTyodevvctum;gt" 96 ' ' p[voncos*scdevn`;itt" e `;ittec;hm;DonIlk#nkopn; 97 ;reTvnv/;n'tySm;TpXy;mvwtt" e .vysnme;SqovWRpg;nnekx" 98 U atSten;]d;Sy;mp[vxgMyt;'&tm( e ' Ek;'mKTv;grsut;'m;tr'hvTsl;m( 99 u e p[vxl.ten;Ny;n;rIkmllocne e ' TyuKTv;tutd;devIc'ty;m;scets; 100 n;rInwvsdwtyov;yumy;m.;Wt e Re vOqvvIrkXxomy;o/prIty; 101 w ak;y|ytem!"p[;y"o/smNvtw" U w o/ennXytekitR"o/oh'itSqt;'ym( 102 aprCztTv;q;Rp]x;ptvTyh' u' vprIt;qRbIn;'sl.ovpd;gm" 103 u u s'c'Tywvmuv;cedvIrkpitxwlj; ' [ sl;vk;re,vdnen;MbujTvW; 104 deVyuv;cah'vIrktem;t;nteStumnso.[m" x'krSy;Smdyt;sut;tuihn.U.t" 105 O mmg;]Czv.[;Ty;m;x'k;'p]/;ry ' u tung*rt;d;mmeypjNmn; 106 e ' my;xoSyvidtev;'tdTynmRte O ew D;Tv;n;rIp[vxtxkrerhsSqte 107 e 'u ' 561 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nnvtRytuxKy"x;p"k'tbvImte ' u [ xI`[mysm;nuy;TsvRk;msmNvt" 108 e xrs;tuttov'm;tr'p,m;ns" U R v;cs;?vI'p,NRe duit'tihnxwlj;' 109 U u u vIrkv;cntsur;surm*llsNm,p[vrk;'itkr;ln%;`[k ngsutxr,;gtvTslenvnmovnt;Rvn;xn 110 e tpnm'@lm'@tk/repqsv,Rnguith;rk O u u vWm.'gvW'gm.IiWtogrsut.vtImhm;ye 111 e jgitk;p[,t;.mt;dd*Z$itsmOt.vtI'yq; e jgitk;'p,meCzxxe%ro.uvn.ONmunyo.vtI'yq; 112 [ vmlyogvnmRtdujystnutLymherm'@lI R e u u vdlt;'/kb;'/vs'hit"survrw"p[qm'Tvm.t; 113 sts$;p$lotk/r;.vmh;mOgr;jrySqt; vmlx_mu%;nlp'gl;yt.uj*`npmh;sur; 114 ngidt;.uvnwritc'@k;jnnxu.nxu.nWUidnI ' ' p[,tc'ittd;.vd;nvp[xmnwkritStrs;.uv 115 vyitv;yupqeJvln;klvntletvdevcypu" e tdjtepitmep,m;Myh'.vn.;vnte.vvLl.e 116 [ [ u jl/yolltotvIcyotvhouitdG/cr;cr" f,sh.Ot.ujgm;STvm./;Sysm;m.y'kr; 117 ' .gvitSqr._jn;yepitgto.vtIcr,;y' [ kr,j;tmh;Stumm;vwtvvl;smu%;nu.v;Sydm( 118 sups;ttodevIvIrkSyeits'Stut; [ p[vvexxu..tu.vn'./r;Tmj; 119 ' R Ru U ;SqopvIrkodev;n(hrdxRnk;'=," VysjRyTSvk;nevgOh;n;drpUvk 120 R n;STy];vsrodev;deVy;"shvOW;kp" n.Ot"@tITyu_;yyuStecyq;gt' 121 gtevWRshetdv;STvrtm;ns;" ue 562 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] Jvln'cody;m;suD;Rtxkrceit' 122 'u ' p[vXyp=r'/,xukpIt;xn" e[ ddxRxynesv|rt*grjy;sh 123 ddxRtcdevxot;x'xkp,' ' e u tmuv;cmh;dev"k'cTkopsmNvt" 124 xvRv;c niW_m/|dVy;'mvIy|cxukvg[h e e ly;vrit;SyTvm/|pbp;vk 125 ySm;uTvTtev'tSm;vYyuppte Tyu_"p[;lvRirpbIyRm;iht' 126 ten;Plut;Sttodev;StNmu%;A.voyt" vp;$j#r'tW;'vIy|m;her'tt" 127 e n;'tthem;.'vttexkr;me ' ' tSmNsromh;t'vml'byojn' 128 p[oTfLlhemkml'n;n;vhgn;idtm( tCzTv;tusrodevIj;t'hmmh;'bjm( 129 e u jg;mk*tuk;v;tTsr"knk;'bjm( u t]Tv;jl@;'tdBjtxe%r; 130 pv;ttStSytIredvIs%IvOt; e p;tuk;m;ctoy'Sv;dunmRlp'kjm( 131 apXyTk;St;SsW@kits.;" u pp]ett;rgOhITv;p[Sqt;gOhm( 132 u hW;RTsov;cp;Sy;mpp]eSqt'py" tt"St;cur%l;"k;ihmxwlj;m( 133 k;cu"d;Sy;modyteg.es.toyo.vyit R 'U soSm;kmppu]"Sy;dSmT];t;cvOm;n( 134 i]WulokWv:y;t"svevpxu.;nne u R Tyu_ov;cgrj;kq'm;]s'.vw" 135 svwrvyvwy_o.vtI>y"suto.vet( R Ru 563 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttSt;'k;cuvR/;Sy;moSyvwvym( 136 m;Nyum;'g;nyevt.vyit 'u _;vwxlj;p[;h.vTvevmn'idt;" 137 w ttStuhWRsp,;Rpp]Sqt'py" 'U tSywdduSty;c;ptTpIt'mxojlm( 138 pItetsllecvtSmev=,evr" u w vp;$deVy;ttod=,'k=mut" 139 n;m;tob;lorogxokvn;xn" p[.;krkrv[;tp[k;rp[krp[." 140 u gOhItnmRlodg[x_xUl;'kxonl" dIom;rytudTy;nuTqt"knkCzv" 141 'w EtSm;Tk;r,;devkm;r;pso.vt( v;m'vd;yRn;'tSttodeVy;"pun"xxu" 142 Skdoqvdn;e"xu.;[ TW@vdnorh; k;sll;devx;%;."svxeWt" 143 x;%;"xv;"sm;:y;t;"W$(svK]eWvStOt;" u u ytSttovx;%os*:y;tolokWW<mu%" 144 u Skdovx;%"W@vK]"k;itRkyvut" p=ec]SyblepcdXy;'mh;bl* 145 w ' s'.t;vksx*vx;lexrk;nne U step=etpcMy;'tqwt*p;vk;nl* 146 u' b;lk;>y;'ck;rwks?y;y;mev.Utye ' tSy;mevtt"W;m.iW_oguh"p[." 147 u svwrmrs'`;twbope{{.;Skrw" R R[ ' 'e g'/m;Lyw"xu./pStq;@nkrp 148 w RU w z]w;mrj;lw.UW,wvlepnw" a.iW_ov/;nenyq;vt(W<mu%"p[." 149 u sut;mSmwdd*xodevsenitvut;m( e pTNyq|dvdevxodd*v,urq;yu/m( 150 e e y=;,;'dxl=;,dd;vSy/n;/p" 564 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] dd*t;xnStejodd*v;yuv;hnm( 151 dd*@nkTv;k$k;mp,m( ' Ev'sr;Stutsveprv;rmnNtkm( 152 u e R ddumiuR dtcetSk;"Skd;y;idTyvcRse j;nu>y;mvn*SqTv;surs'`;StmStuvn( 153 Sto]e,;nenvrd'W<mu%m:yx"sur;" ' u dev;cu"nm"km;r;ymh;p[.;ySkd;yc;Skidtd;nv;y 154 nv;kb'bp[itmp[.;vnmoStug;yguh;ytu>ym( u nmoStutlok.y;ph;ynmoStutlokp;pr;y 155 e e nmovx;l;mllocn;ynmovx;%;ymh;v[t;y nmonmSteStur,oTk$;ynmomyUroJJvlv;hn;y 156 nmoStukyr/r;ytu>y'nmo/Otodg[pt;knete U nm"p[.;vp[,t;yteStunmoStu`$;/r/wyx;lne 157 ' R km;rv;ckv"k;m'pyCz;m.v'tob[tnvOt;" [ U R yPys;?y'Ty'nodyec'itt'crm( 158 Tyu_;Stusr;Stenp[ocu"p[,tm*ly" u svREvmh;Tm;n'ghmidtm;ns;" 159 u' u dwTye{St;rkon;msv;Rmrkl;'tt( ' blv;n(djyStI+,odur;c;roitkopn" 160 u R tmevjihdu/WdTy'svRvn;xnm( R|w pSqt"TyxeWoSm;kc.y;vh" 161 ihr<ykxpuog[ov?yodevt;g,w" yD"p;pkm;Rvynb[;pt;pt" 162 w e Et*hrSv.{'tt;vkcmh;blm( e Evmu_StqeTyuKTv;sv;Rmrpd;nug" 163 jg;mjgt;'n;qStUym;nomrerw" t;rkSyv/;q;Ryjgt;'k$kSyc 164 565 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttp[Wy;m;sxogU!sm;y" e dUtd;nvs'hSypW;=rv;idnm( 165 ' stugTv;b[vId(dTym.yo.ImdxRnm( w dUtv;c xSTv;m;hdevxodwTyktiu' dvSpit" 166 e t;rk;surtCzKTy;`$ySvyqeCzy; ygJJvlnoI'kLbW'cTvy;tm( 167 tSy;h's;dkSter;j;Sm.uvn]ye uTvwtdtv;Ky'kops'r_locn" 168 ' v;cdUtd;Tm;np[;yv.Uitk" 'u t;rkv;c'tp*W'xxtxoqmh;r,e 169 e nS]pTv;tex;'itvRtexdumte R Evmu_gtedtc'ty;m;sd;nv" 170 Ue n;lB/s'y"xov_mvmh;hRit e j;t"Skdo/un;x;JD;ytesmup;y;t( 171 nm*`;'Std;du;n(sopXy;xveidn" p;'svWRmsOKp;t'ggn;dvnItle 172 u v;mne]p[kpcvK]xoW'mnomym( ' Svk;n;'vK]p;n;'Ml;nt;'cVylokyt( 173 du;'p[;,nor*{;n(sopXyuv;idn" tdc'TywviditjoNyStco.vT=,;t( 174 y;vj`$;`'$;`nTk;rrvoTk$;m( turgs'`;theWoTs;hv.UiWt;m( 175 ' swNywSsen;Ntrodg[?vjr;jwvRr;jt;m( vm;nw;t;k;rwlt;mlc;mrw" 176 v.UW,pn;'ckroItn;idt;m( n;n;n;ktTfLlksm;pI@/;r,Im( 177 u vxok;S]prSf;rcmRnmRldxRnI' vuTpuuit/r;'n;n;v;vn;idt;m( 178 566 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] sen;'n;ksd;'dTy"p[;s;dSqoVylokyt( w sc'ty;m;std;k'ci.[;tm;ns" 179 ' apUv"ko.veo;yomy;nvnjRt" R tt't;klodwTy"xu;vk$uk;=rm( sv'id.d(`md'dyd;,m( 180 u jy;tulx_dI/itp'jr.ujd'@p[c@tr ' r.ssurvdnkmdvk;snvl;sne]km;rvr 181 u jyiditjklmhod/b@v;nlm/urmyUrrq surmk$ko$kct cr,n%;'krmh;sen 182 jycltlltcU@;kl;pnvvmlkml d'@k;'tdwTyexv'xdu"shd;v;nl 183 jyvx;%v.ojyb;lsv;sr.uvn;l xokxmnjyskllokiditsut/ur/rn;xkSkd 184 ' uTvwt;rk"svRmd`dvv'id." u( u'e sSm;rb[,ov;Ky'v/'b;l;dupSqt' 185 SmOTv;/m*R`v?v'sIsd;vIrpd;nug" m'idr;jRg;m;xuxokg[Stencets; 186 k;lnemmu%;dwTy;"s']St;.[;tcets" ' SvevnIkWctd;Tvr;vSmtcets" 187 u ihr<ykxpu"p[;hd;nv;n;'/r/r" u' ]p;kr'.veNm'b;lSy;Sypl;ynm( 188 yh'htvey;msopvwkml;t" ' hTv;h'b;lkcnd"SpxR"Sy;mk;r,' 189 w'u y;t/;vtgO Ityojy?v'vqnIm( km;r't;rko;b.;We.IW,;it" 190 k'b;lyouk;mos@kdklIly; u yen;tponsOStesTs'grv.;Wk 191 b;lTv;dqtebrevSvLp;qRdxRnI u ' km;roptmg[Sq'b.;WehWRvm' 192 ,ut;rkx;S];qRhnwvnPyte 567 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xS]wrq;RnXy'tsmren.Rr.ye 193 e ' xxuTv'm;vm'Sq;mexxu"ko.ujgm" ' dup[=o.;Skrob;lStq;h'djy"xxu" 194 e u R aLp;=ronm']"k'sSfrodwTyXyte km;repo[ _vTyevdTy=epmur' 195 'w km;rSt'nr;sog[c,;mo`vcRs; ' tt=epdwTye{o.'idp;lmyomy' 196 ' kre,t'cjg[;hk;itRkyomr;rh; gd;'mmocdwTy;ysmuTq;y%rSvn;m( 197 u ty;htSttodwTykMpeclr;@v mencdujydTyStd;b;l'sd"sh' 198 e R 'w uu c'ty;m;sbud?;vwp;[ "k;lons'xy" kpt'csm;loKyk;lnempurogm;" 199 svedTywr;ju"km;r'r,d;,' Re stw"p[h;rwrSpOStq;Klwxmh;uit" 200 w R sb;lobl.vegryu?y;nvwr,e R w r,x*<@;dwTye{;"punjR"xlImu%" 201 ' u w km;r'smredTy;blnodevk$k;" w km;rSyVyq;n;.UTy;S]nhtSytu 202 w p[;,;'tkr,'j;t'dv;n;'d;nv;hv' e dev;pI@t;n(;km;r"kopm;vxt( 203 ttoS]wd;Rry;m;sd;n;v;n;mnIknIm( twrS]wnRp[tIk;rwSt;@t;Ssurk$k;" 204 k;lnemmu%;"sver,e;sNpr;m%;" R u v&teWcdwTyeWphteWsm'tt" 205 u u[ u kro;rgItwh;SysNyStcetn" jekm;r'gdy;nknkTvW; 206 xrwmyrc]wck;rvmu%r,e R U' ' ;pr;@m%odevomu_r_Svv;hnm( 207 u jg[;hx_'vml;'r,eknk.UW,;m( 568 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b;n;hemkyrcre,W@;nn" 208 U ttob[vINmh;senSt;rkd;nv;/pm( ititsudbymlokvloky 209 u Ru e htosmy;xKTy;SmrSv'dTyceitm( w TyuKTv;tutt" x_'mmociditj'pit 210 u [ s;km;r.ujoTsO;tTkyrrv;nug; U v.eddwTydy'vj[xl{kkxm( 211 w 'e gt;su"spp;toVy;|plye./royq; [ U vk,Rmk$o,IWovSt;%l.UW," 212 tSmNvnhtedTyed;nv;n;'/r/re w u' n;.UTkd;du"%Inrkvpp;pt( 213 Stuvt"W<mu%dv;"p[;@;gtSmt;" ' 'e jGmu"Sv;nev.uvn;rSy;s'StqoTsuk;" 214 ddu;pvr'svedv;W<mu%pit Re '[ tu;"s'p;[ sv;Rq;RSshswStpo/nw" 215 dev;cu" y"p#TSk'ds'b/;'kq;met;'mh;mit" ' ,uy;Cz^;vye;ps.veTkitRm;r" 216 b;yu"su.g"Im;n(kitRm;n(x.dxRn" u .Ut>yon.Ry;psvRd"%vvjRt" 217 e u s'?y;mup;Syy"pUv;|SkdSycrt'p#t( syu_"krw"svwmh;/npit.Rvt( 218 R R e it Ip;pur;,epqmesi%'@km;rs'.vt;rkv/*n;m[ O ctuTv;r'xmo?y;y" 44 p'ccTv;r'xmo?y;y" .Imv;cd;nI'otumCz;mihr<ykxpovR/m( nrs'hSym;h;TMy'tq;p;pvn;xnm( 1 pulSTyv;c569 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pur;tyugr;jn(ihr<ykxpu" p[." e u dwTy;n;m;idpuWk;rsumhp" 2 dxvWRsh;,dxvWRxt;nc jlv;sIsm.vt(;nm*n/Otv[t" 3 vOt"xmdm;>y;'cb[cye,cwvih R b[;p[Ito.vSytps;nymenc 4 tt" Svy'..gv;NSvym;gTyt]ih UR vm;nen;kv,enh'syu_n.;Svt; 5 R a;idTywvs."s;?ywmdwvtwSsh R u R R {wvRsh;ywy=r;=spgw" 6 idG.wvvidG.ndI."s;grwStq; n=]wmutw%crwmh;g[h" 7 R w devbiWR."s;|sw" siWR.Stq; w R[ r;jiWR." pu<yg|/v;RPsrs;'g,w" 8 cr;crgu"Im;n(vt"svwidRv*ksw" O R b[;b[vd;'odwTy'vcnmb[vIt( 9 e p[ItoSmtv._Sytps;nensuvt [ vr'vry.{'tyqek;mm;uih 10 e ' ihr<ykxpuv;cndev;surg'/v;Rny=orgr;=s;" nm;nuW;" px;c;hNyum;|dvsm 11 e AWyom;nv;"x;pwnxpey"pt;mh R u yidme.gv;Np[ItovrEWvOtomy; 12 nxS]e,nc;S]e,gr,;p;dpenv; nxuk,nc;{e,nSy;;Nyenmev/" 13 R .veymhmev;k"somov;yut;xn" R sll'c;'tr='cn=];,idxodx 14 ah'o/k;mv,ov;svoym" /nd/n;?y=oy="k'pW;/p" 15 u b[ov;c 570 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] EWidVyovrSt;tmy;dStv;t" svRk;mp[dovTsp[;PSysTv'ns'xy" 16 EvmuKTv;s.gv;n(jg;m;k;xmevih vwr;j'bsdn'biWRg,sevtm( 17 [ [ ttodev;g'/v;RAiW."shc;r,;" vrp[d;n'Tvwvpt;mhmupSqt;" 18 u ' dev;cu"vrp[d;n;gvNv/yitsnosur" tTp[s;d.gvn(v/oPySyvc'Tyt;m( 19 .gv;NsvR.t;n;m;idk;RSvy'p." U [u ;chVykVy;n;mVy_p[it"pr" 20 svRlokiht'v;Ky'Tv;dev"p[j;pit" u a;;sy;m;std;suxItwvcn;'b." 21 R u avXy'i]dx;nenp[;Vy'tps"fl' tpsoNteSy.gv;Nv/'v,u"kryit 22 tCzTv;vbu/;v;Ky'svepkjj;nn;t( R' Sv;nSq;n;nidVy;nvp[jGmumd;Nvt;" 23 Ru lB/m;]evresoqp[j;Ssv;Rab;/t ihr<ykxpudTyovrd;nengvRt" 24 Rw a;meWmh;.;g;NmunINvwxstv[t;n( u ' sTy/mRpr;n(d;Nt;n(/WRy;m;sd;nv" 25 dev;'S].uvnSq;'pr;jTymh;sur" ]wloKy'vxm;nIySvgevsitd;nv" 26 R yd;vrmdoTs_oidt"k;l/mR,; yDy;nkrowTy;nyDIy;'dwvt;n( 27 tq;dwTy;s;?y;vecvsvStq; {;devg,;y=;devijmhWRy" 28 xr<y'xr,'v,umptSqumh;blm( u R devdevyDmy'v;sudvsn;tnm( 29 ' e ' dev;cu"571 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n;r;y,mh;.;gdev;STv;'xr,'gt;" ];ySvjihdwTye{ihr<ykxpup.o 30 '' '[ Tv'ihn"prmod;t;Tv'ihn"prmogu" Tv'ihn"prmodevob[;dIn;'srom" 31 u v,uv;c.y'Tyjd(?vmmr;a.y'vodd;Myhm( tqwvi]idv'dv;" p[itptm;crm( 32 e En'ihsg,'dTy'vrd;nengvRtm( w av?ymmre{;,;'d;nve{nhNMyhm( 33 ' '' EvmuKTv;tu.gv;n(vpov,urVyy" ihr<ykxpuSq;n'jg;mhrrIr" 34 tejs;.;Sk;r;k;r"xxIk;'Tyevc;pr" nrSyTv;/Rtnus'hSy;Rtnutq; 35 ' ' n;rs'hnvpuW;p;,'sgp;,n; e ' O ttoddxRvStI,;|idVy;'rMy;'mnorm;m( 36 svRk;myut;'x.;[ ihr<ykxpo"s.;m( u ' vStI,;|yojnxt'xtm?yRm;yt;m( 37 vwh;ysI'k;mgm;'pcyojnmuCz^t;m( ' jr;xok=m;pet;'np[kMPy;'xv;'s%;m( 38 u veXm;snvtI'rMy;'Jvl'tImvtejs; a't"slls'y_;'viht;'vkmR,; 39 u idVyv,Rmywv="flpupp[dyt;m( RO w w Ru nIlpIt;stXy;mw"etloRihtkrp 40 w avd;twStq;guLmwr_m'jr/;r." st;.[`ns'k;x;'Plv'tI'cddxRs" 41 rXmmtISv.;venidVyg'/mnorm; sus%;ncdu"%;s;nxIt;nc`mRd; 42 u n=uTpp;seGl;n'v;p[;Pyt;'p;[ uvitte ' n;npwpt;suc]wsu.;Svrw" 43 aitc'{;itsUy;Ritx%k;NtSvy'p.; [ 572 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] dIPyten;kpOSq;.;sy'tIv.;sur; 44 sveck;xretSy;'midt;wvm;nuW;" R u rsvp[.tc.+y.oJy;mum' 45 U' pu<yg'/;j;pnTyk;lfl;&m;" ,exIt;ntoy;nxIteco,;ns'itvw 46 pupt;g[;Nmh;x;%;Np[v;l;'kr/;r," lt;vt;ns'z;n(kLp;nw=sp[." 47 u g'/v'itcpup;,rsv'itfl;nc t;nxIt;nco,;nt]t]sr;'sc 48 apXyUptIq;Rns.;y;'tSysp[." u nlnw"pu@rIkxtp]w"sug/." 49 ' ' r_"kvlywvkLh;rwTplwStq; w n;n;yRsmopet"pupwrNywsuip[y" 50 w w k;r'@vwv;k"s;rsw"krrwrp vmlSf$k;.;np;'@rCzdnwij" 51 w bh'sopgIt;ns;rs;n;'t;nc g'/yu_;lt;St]pupm'jr/;r,I" 52 v;N.gv;N"%idr;Nvets;jun;n( R cUt;nMb;n;gvO=;"kd'b;vkl;/v;" 53 ip[ygv"p;$l;:y;"x;LmLySshr{v;" ' x;l;St;l;Stm;l;c'pk;mnorm;" 54 tqwv;NyeVyr;j'ts.;y;'ppt;&m;" u El;kk.kkollvlIk,Rprk;" 55 U m/uk;"kovd;r;bt;lsmuCz^y;" a'jn;xokp,;Rs;bhv]k;&m;" 56 v,;pl;x;;pns;Sshc'dnw" nIl;SsumnswvnIp;;Tqit'dk;" 57 u p;rj;t;trvomLlk;.{d;rv" a$W;"pIlUk;tq;cwvlv;luk;" 58 w m'd;rk;"krvk;pu;g;"k$j;Stq; 573 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION r_;"krvk;wvnIl;;g."sh 59 k'xk;wv.Vy;d;@m;bIjpUrk;" u k;leyk;dukl;ih'gvStwlvRk;" 60 %jUr;n;lkr;hrItkm/Ukk;" R sp,;RbLv;sy;v;xr;vt;" 61 asn;tm;l;n;n;guLmsm;vOt;" lt;vv/;k;r;"pupp]flopg;" 62 Etec;NyecbhvSt]k;nnj;&m;" n;n;pupflopet;Vyr;j'tsm'tt" 63 ckor;"xtp];mkoklx;rk;" pupt;Npupt;g[;s'pt'itmh;&m;n( 64 ' r_pIt;,;St]p;dp;g[gt;"%g;" prSprmvw=tp[;jIvjIvk;" 65 ' tSy;'s.;y;'dTye{oihr<ykxpuStd; w ' a;sIna;snec]edxnLbepm;,t" 66 [ idv;krn.eidVyeidVy;Str,s'StOte ihr<ykxpudTya;SteJvltk@l" 67 Rw pcemRh;dwTy;ihr<ykxputd; ' idVyt;l;ngIt;njgug/vRsm;" 68 | v;cIshjNy;cp[MloceitcpUjt; idVy;qs*r.eyIcsmIcIpujkSql; 69 ' mkxIcr'.;cc].;uitv.[m; c;ne];`Ot;cIcmenk;covRxItq; 70 Et;Sshx;Ny;nOTygItvx;rd;" p;it'tr;j;n'ihr<ykxpup.m( 71 '[u p;steidte"pu];"svelB/vr;Stq; R blvRrocnSt]nrk"pOqvIsut" 72 p[;dovp[cgvmh;sur" surhNt;du"%kt;Rsmn;SsumitStq; 73 `$odromh;p;R"qn"p#rStq; 574 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vpSvpvk;yomh;bl" 74 dxg[Ivv;lIcme`v;s;mh;sur" `$;.ov$pJvlne{t;pn" 75 ' dwTyd;nvs'`;StesveJvltk@l;" R Gv,ovmR,"svesveccrtv[t;" 76 R R svelB/vr;"xUr;SsvevihtmOTyv" R R Etec;Nyecbhvoihr<ykxpup.m( 77 '[u p;stemh;Tm;n'sveidVyprCzd;" R vm;nwvRv/;k;rw.;[ jm;nwrv;." 78 R mheN{vpuW"svevc];'gdb;hv" R .UiWt;'g;idte"pu];Stmup;stsvRt" 79 Ey|dTys'hSyyq;tSymh;Tmn" w nutnv'ckSy;p.uvn]ye 80 'w rjtknkc]veidk;y;'prtrvc]vIqk;y;m( sddxRmg;/p"s.;y;'scrj;lgv;=xo.t;y;m( 81 O u knkvlyh;r.UiWt;'gidittny'smOg;/poddxR ' idvskrkrp[.;'Jvl'tiditjshxtwnRWVym;,m( 82 ' e tto;mh;.;g'k;lcmv;gtm( n;rs'hvpuXz'.SmCzmv;nlm( 83 ihr<ykxpo"pu]"p[;don;mvIyRv;n( idVyenvpuW;s'hmpXyvm;gtm( 84 t';Kmxwl;.;mpUv;|tnum;tm( vSmt;d;nv;"sveihr<ykxpus" 85 R p[;dv;cmh;r;jmh;b;hodwTy;n;m;ids'.v nutnvme'n;rs'hmd'vpu" 86 'w aVy_prm'idVy'kmd'pm;gtm( dwTy;'tkr,'`or'xstIvmnomm 87 ' aSydev;"xrIrSq;"s;gr;"srtStq; ihmv;n(p;ry;]yec;NyeklpvRt;" 88 575 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION c'{m;Sshn=]wr;idTy;rXm."sh /ndov,wvym"x"xcIpit" 89 mtodevg'/v;RAWytpo/n;" n;g;y=;"px;c;r;=s;.Imvm;" 90 b[;dev;"pxupitlRl;$Sq;.[mitih ' Sq;vr;,csv;R,j'gm;ntqwvc 91 .v;'sihtoSm;."svwdTyg,wvt" R Rw RO vm;nxts'k,;Rsv;Ry;.vt"s.; 92 sv|i].uvn'r;jn(lok/mRx;t" Xytenrs'hSm'Stqedn%l'jgt( 93 e ' p[j;pit;]mnumh;Tm;g[h;yog;mhIn. R Tp;tk;l/OitmRitritsTy'ctpodm 94 snTkm;rmh;nu.;vovecdev;WysveR o/k;mtqwvhWoRdpRmoh"ptrsveR 95 p[;dSyvc"uTv;ihr<ykxpu"p[." u v;cd;nv;Nsv;Rng,;'sg,;/p" 96 ( mOg{ogOt;meWapUv;|tnum;Sqt" 'e yidv;s'xy"k?yt;'vngocr" 97 ted;nvg,;Ssvemg{.Imvm( R O 'e ' pr=p'tomuidt;S];sy;m;surojs; 98 s'hn;d'vmuCy;qnrs'homh;bl" b.'jt;'s.;'sv;|Vy;idt;Syv;'tk" 99 s.;y;'.Jym;n;y;'ihr<ykxpu"Svym( c=ep;S];,s'hSyroWVy;kllocn" 100 sv;RS];,;mqed@mS]'sd;,m( '' u k;lctq;`or'v,uctq;pr' 101 pwt;mh'mh;Tyug]loKynmRtmht( '[ w ' vc];mxn'cvxuk;{|c;xnym( 102 w r*{'tqog[xlckk;l'msl'tq; U ' u aS]'bxrwvb[;mS]'tqwvc 103 [ 576 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] n;r;y,;S]mw{ca;eyxxr'tq; '' ' w v;yVy'mqn'cvkp;lmqk'krm( 104 w tq;p[itht;'x_'*cmS]'tqwvc mohn'xoW,'cvs't;pnvl;pne 105 w kpn'x;tn'cvmh;S]'cvro/nm( w w k;lmurm=o>y't;pn'cmh;blm( 106 s'vtRnmohn'ctq;m;y;/r'vrm( ' g;N/vRmS]'dytmsr'cn'dkm( 107 p[Sv;pn'pmqn'v;,'c;S]mumm( [ aS]'p;xupt'cvySy;p[itht;git" 108 w Et;NyS];,idVy;nihr<ykxpuStd; asOjrs'hSydISy;erv;itm( 109 aS]w"p[Jvltw"s'hm;vO,odsurom" vvSv;n(`mRsmyeihmv'tmv;'x." 110 u smW;RnloUtodwTy;n;'sNw ys;gr" =,en;Pl;vyTsv|mn;kmvs;gr" 111 w p[;sw"p;xw%@ggd;.muslwStq; w R vj[rxn.wvbx;%wmh;&mw" 112 w R murw"k$p;xwxlolU%lpvRt" w xtI.dI;.d|@rpsud;,w" 113 ted;nv;"p;xgOhIthSt;mhe{tuLy;xntuLyveg;" ' sm'tto>yutb;k;y;"Sqt;"sxIW;Rvn;gpot;" 114 suv,Rm;l;kl.UiWt;'g;"sutI+,d';^ klvK]gt;R" SfrTp[.;Stecs'gdeh;In;'xk;.;'ityqwvh's;" 115 u sosOj;nvom;y;m'v;yusmIrtm( ' tm'{Stoydw"s;/|sh;=omh;uit" 116 mht;toyvWe,xmym;sp;vkm( R tSy;'pitht;y;'tm;y;y;'y/d;nv" 117 [ u u asOjd(`ors'k;x'tmStIv[sm'tt" ' tms;s'vtlokdTyev;;yu/Wc 118 Oe w eu 577 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Svtejs;prvOtoidv;krvot" i]x%;'.k$ImSydxud;Rnv;r,e 119 u[ ll;$Sq;'i]k$Sq;'gg;'i]pqg;mv ' tt"sv;Rsm;y;suht;suiditn'dn;" 120 u ihr<ykxpudTy;vW<,;Xxr,'yyu" 'w tt"p[Jvlt"o/;Tp[dhvtejs; 121 tSmn(tdTye{tmo.Utm.Ugt( euw 'e a;vh"p[vhwvvvhoqsmIr," 122 pr;vhSs'vhhmh;bl" tq;prvh"Im;nuTp;t.yx'sn" 123 Tyev=.t;"smtoggnecr;" ' u yegh;SsvRlokSy=yep;[ du.vitih 124 [ R ' tesveggne;Vycr'yq;su%m( R ayogt;Pycrog'nxnx;cr" 125 sg[h"shn=]wSt;r;pitrr'dm vv,Rt;'c.gv;n(gtoidvidv;kr" 126 ,"kb'/td;l+ytesmh;n(idv u asOj;st;'syoR/mv;'v.;vsu" 127 U U ggnSq.gv;n.I+,'prvyte s/Umn.;`or;"sUy;RidvsmuTqt;" 128 somSyggnSqSyg[h;St'it'g;" v;mecd=,ecvSqt*xubOhSptI 129 w xnwroloiht;'goloiht;'gsmuit" sm'sm/roh'tsvevggnecr;" 130 R w 'g;,xnk`oRr;yug;'t;vRng[h;" c'{m;sn=]og[h"shtmonud" 131 w cr;crvn;x;yroih,I'n;>yn'dt gOhItor;,;cN{Lk;.r.hNyte 132 Lk;"p[Jvlt;'{Vycr'tyq;su%m( e dev;n;m/podev"soPyvWRtxo,tm( 133 578 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] aptgn;duLk;vu{p;mh;Svn; U ak;lec&m;SsvepPy'itcfl'itc 134 Ru lt;sfl;"sv;Ry;a;dwTyn;xk;" R flefl;Nyj;y'tpupepp'tqwvc 135 u NmIl'itnmIl'iths'itp[d'itc vox'itcg'.Ir'/m;y'tJvl'itc 136 U e p[itm;SsvRdv;n;'kqy'Tyomhym( e a;r<yw"shs's;g[;My;mOgp=," 137 O cux.rv't]mOgyupSqte u Rw np[itkl;nvh'itkluWodk;" 138 np[;k;x'tcidxor_re,sm;kl;" u v;nSpTy;npUJy'tpjn;h;R"kq'cn 139 eU v;yuvgnhNy't.Jy'tp,m'itc e e e e[ tq;csvR.t;n;'z;y;nprvRte 140 U apre,gtesyslok;n;'yg=ye U Re u td;ihr<ykxpodwTySyoprveXmn" 141 R .;'@;g;r;yu/;g;renvm.vNm/u asur;,;'vn;x;ysur;,;'vjy;yc 142 Xy'tvv/oTp;t;`or;`orndxRn;" e Etec;Nyecbhvo`orp;"smuTqt;" 143 dwTye{Syvn;x;yXy'tr,x'sn" ' e meidNy;'kpm;n;y;'dTye{,mh;Tmn" 144 w 'e mhI/r;n;gg,;npetrmt*js" u vWJv;l;klvK]wvRmctot;xnm( 145 w R 'u ' ctu"xIW;R"p'cxIW;R"sxIW;Rpg;" v;sukSt=kwvkkoR$k/n'jy* 146 El;mu%"k;lymh;pvIyRv;n( shxIWRXxu;'gohemt;l?vj"p[." 147 u xeWon'tomh;n;gop[kP ykpt;" dIPy'ttjRlSq;npOqvIvvr;,vw 148 'e 579 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sdwTye{kopenkpt;nsm'tt" ' n;n;tejo/r;;pp;t;ltlc;r," 149 p;t;leshs;=uB/edp[kP y;"p[kpt;" u ihr<ykxpudTyStd;s'SpOv;NmhIm( 150 Rw s'd*pu$"ovr;hvpUvj" R g'g;.;gIrqIcwvk*xksryUrp 151 ymun;c;qk;verI,ve,Icng; tug.{;mh;veg;ndIgod;vrItq; 152 ' cmR<vtIcs'/tq;ndndIpit" u melkp[.vwvxo,om,n.odk" 153 nmRd;cxu.ot;Stq;ve]vtIndI gomtIgokl;k,;Rtq;pUv;RsrSvtI 154 mh;k;lmhIcwvtms;pupv;ihnI j'bIp'rvsvRropxo.tm( 155 U suv,Rp$kcvsuv,;Rkrm'@tm( u w mh;ndl*ihTyXxwl"k;'cnxo.t" 156 pn'koxk;r;,;'kx'crjt;krm( mg/;mh;g[;m;"pu<@^;g[;Stqwvc 157 u;mLl;vdeh;m;lv;"k;xkosl;" .vn'vnteySydwTye{,;.kptm( 158 w 'e kl;sx%r;k;r'yTt'vkmR,; rtoyomh;.Imol*ihTyon;ms;gr" 159 dymh;xwlCz^t"xtyojnm( sv,Rvidk"Im;Nme`p'_nWevt" 160 e .[;jm;noksxwj;Rtpmyw&m" R w s;lwSt;lwStm;lwk,Rk;rwpuptw" 161 ayomu%v:y;t"svRto/;tum@t" ' tm;lvng'/pvRtomly"xu." 162 sur;^;sb;Ik;XxU{;.Ir;Stqwvc .oj;"p;'@;v'g;klg;St;m[lk;" 163 580 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tqwvp*'@;^ "xu.;[ v;mcU@;Sskrl;" =o.t;StendwTyendev;;Psrs;'g,;" 164 agSTy.vn'cvydgSTyt'pr; w u sc;r,s'`vp[k,|mnohrm( 165 w vc]n;n;vhg'spuptmh;&mm( j;tpmyw"'grPsrog,sevtm( 166 w gr"puptkwvl+mIv;Np[ydxRn" Tqt"s;gr'.Tv;v;m'{sUyyo" 167 R rr;jsmh;'gggn'vl%v w R c'{sUy;|xsk;xw"s;gr;'bsm;vOt" 168 u ' u w vuv;NpvRt"Im;n;yt"xtyojnm( vut;'y]s'p;t;np;Ty'tngome 169 e AW."pvRtwvIm;nOW.s'Sqt" kjr"pvRt"Im;ngSTySygOhx.m( 170 ' u vml;:y;cduW;Rsp;R,;'m;ltIpurI R tq;.ogvtIc;pdwTye{,;.kpt; 171 'e mh;sengrwvp;ry;]pvRt" cv;'greov;r;hwvpvRt" 172 p[;GJyoitWpurc;pj;tpmy'x.m( ' u ySmuv;sdu;Tm;nrkon;md;nv" 173 me`pvRteome`g'.IrnSSvn" WiSt]sh;,pvRt;n;'vx;'pte 174 t,;idTys'k;xomewvmh;Ngr" y=r;=sg'/vwnRTy'svtkdr" 175 R e hemg.oRmh;senStq;me`s%ogr" kl;swvxwl{od;nve{,kpt" 176 'e 'e hempukrsHz'tnvw%;ns'sr" e kpt'm;ns'cvh'sk;r'@v;klm( 177 w i]'g"pvRte"km;rIcsrr; tuW;rcys'Czom'dr;ppvRt" 178 581 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xIrbIjgr.R{p[SqStq;i{r;$( p[j;pitgrwvtq;pukrpvRt" 179 dev;."pvRtwvtq;vwv;luk;gr" *'c"siWRxl/Umv,RpvRt" 180 w [ Etec;Nyecgryodex;jnpd;Stq; n"ss;gr;"sv;R"d;nven;.kpt;" 181 kplmhIpu]oVy;`[v;'p[kpt" %ecr;nx;pu];"p;t;ltlv;sn" 182 g,Stq;pror*{ome`n;m;'kx;yu/" (vgo.ImvegsvREte.kpt;" 183 R gdIxUlIkr;lihr<ykxpuStq; jImUt`nn`oRWojImUtvvegv;n( 184 dev;ridRitjoonOs'hsmup;{vt( ' stutnttStI+,wmg{,mh;n%w" 185 e RO 'e e tdo'k;rsh;yenvd;yRnhtoyu/ mhIck;lxxIn.g[h;SssUy;Ridxsv;R" 186 nxwl;mh;,Rv;gt;"p[s;d'iditpu]n;x;t( tt"p[midt;dev;AWytpo/n;" 187 u tuvn;Rm.idRVywr;iddevsn;tnm( u ' yvy;v/Otdvn;rs'hmd'vpu" 188 'e Etdev;cRyy'itpr;prvdojn;" b[ov;c.v;n(b;c{mhe{odevsm" 189 [ ' .v;Nk;Rvk;Rclok;n;'p.voVyy" [ pr;'cs'cpr'csTv'pr'rhSy'prm'hv 190 pr'c/m|prm'yxTv;m;rg[prm'pr;,m( ' u pr'csTy'prm'tppr'pv]'prm'cm;g| 191 pr'cyD'prm'cho]'Tv;m;rGYr'prm'pr;,m( u pr'xrIr'prm'cb[pr'cyog'prm;'cv;,Im( 192 pr'rhSy'prm;'git'cTv;m;rGYr'prm'pr;,m( u 582 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] EvmuKTv;tu.gv;NsvRlokpt;mh" 193 StuTv;n;r;y,'dvblokgt"p[." e ' [ u ttondTsutyWnTy'tIvPsr"suc 194 U Re u O =IrodSyor'kljg;mhrrIr" ' n;rs'hvpudv"Sq;pyTv;sudIim;n( 195 ' Re p*r;,'pm;Sq;yp[yy*gr@?vj" ac,y;nen.Uityu_n.;Svt; 196 aVy_p[itdev"SvSq;n'gtv;Np[." 197 R u it Ip;pur;,epqmesi%'@nrs'hp[;du.;Rvon;m[ O p'ccTv;r'xmo?y;y" 45 W$(cTv;r'xmo?y;y" I.Imv;cnrs'hSym;h;TMy'vStre,Tvyert' tq;.vSym;h;TMy'.rvSy;./Iyt;m( 1 w pulSTyv;c tSy;pdevdevSy,uTv'kmRcom' a;sIwTyo'/kon;m.;'jncyopm" 2 tps;mht;yu_ov?yS]idv*ks;m( skd;cNmh;devp;vRTy;siht'v.u' 3 ' @m;n'td;(v;htudvI'pcme |e [ Et;'dvI'hr;MyvyogemTyumyit 4 e O e tt"Sqr;.v]Ime.;ywW;loksudrI R ' bb*'c;vdn'c;k;'ttr'm%' 5 u yeW;n.ve;y;RjIvtek'pyojnm( [ Et;'mitmq;Sq;ym'i]."shm'}yc 6 cyog'sswNySysen;pitm.;Wt a;nySvrq'm'j]dvnp;tnm( 7 w'e jyyei]dx;n(sv;Rnv,u{purogm;n( ( hryepvRtsut;'ty;mept'mn" 8 583 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m'i],;tSyc;:y;t"knkSyv/Ssur" w pr.;y;Rnr_Sytodev"sv;svw" 9 u w tt"kopprIt;Tm;hNmdev;Nsx'kr;n( t'hTv;d;nv'xo.y;d'/;surSyc 10 jg;mxr,;NveWIkl;s'xkr;ly' ' ;p[,Mydevxc{;Rtxe%r' 11 e ' ' .ItovD;py;m;s/Ots;hlocn" a.y'dihmedvd;nv;d'/k;dh' 12 e e b.emtSypu]omy;yu/np;itt" t;vsj;n;itht'p]mh;sur" 13 u' t;v]SqEv;xuhNyt;'my;vh" S]Il*Ly;;nv"r"pr.;y;Rph;rk" 14 svRq;`;tnIySte.vt;sursm xSywvvc" uTv;xr<y"x'krStd; 15 ' dd;v.ymev;s*m;.writxtto" d;.yoqkl;s;d;jg;mkxSqlIm( 16 vOto.Utg,wrIxov/;qRm/kSytu ' Tv;p'mh;k;y'vp's.rv' 17 uw spwJvRl/;Rv.IRm.Im.ujgvt( R ' ' j$;s$;.r;k;x'f,rx%;cRW; 18 dhtIvtejo."k;l;rvs'=ye mu%d;^ kr;'kitIyeNdukloJJvlw" 19 w| ' p;t;lodrp;.w.rv;r;vn;id." Rw .ujrneks;hwbxS]tg[h" 20 w R b;.r,.UW;!wr,e`ornn;id." s'hcmRprI/;n'Vy;`[TvgurIyk 21 gj;jnt;$op'ptOgrv;kl' ' g[pv/;yexodnudTy.y;vh' 22 U' w av;trNmhI'.ImodnUn;'=yk;rk" a'/;suropdnuj"pu]Tv;ht'y/ 23 ' u u 584 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] o/entms;vor,tUy;R<ycodyt( s'hTy;viht"p[;oy]tei]dx;"Sqt;" 24 mhTy;seny;s;|rqv;r,yu_y; tedv;d;nv;NvI+ymh;hvt;dr;n( 25 e Vypy;ttnu];,;"x'.xr,mNvyu" 'u m;.writct;n(dvodev;nuKTv;i]locn" 26 e gOhITv;xUlm;it';^ rv/roW; a'/kn;qenxtko$xrwg,;" 27 R nht;;pdev;n;'bn;mekt;t;' sSflg;cRWovemcm;n" pn;k/Ok 28 |u xrw"sm;vOtca/krqg'tt" ' ' dnun;qorqSqoqxql"xql;yu/" 29 nm'}yd;nv;Nsv;RNsyoumpcme u b/;tl'.'vv/;yu/yo/." 30 yu/vIrwhtdv"Sq;,un;s:ym;tw" R'e w d;nv;'/k"swNy'.';t'sr" 31 uw a;Tm;n'cmhexnn'b;,ko$." e vlI.Utdehos*/wym;l'Bykvlm( 32 R pn;kcv{SygO{mt;@yt( w pn;kSy;.`;ten{o.Ummq;gmt( 33 .Um*np;ittedvclt'.vn]y' e e u tTyju"s;gr;vel;'pvRt;"x%r;,c 34 n=];,vyogInjGmum_;Nynekx" Ru pitte.vdevxa/kogdy;pun" 35 u e e ' j`;niWton;g'hTv;t'p;tyv xv'TyKTv;n;gr;j"p[pl;Yy;Nytogt" 36 mu;Rtn;'lB?v;Tqt"prmer" e gOhITv;prxuidVy'd;nv'nvpXyit 37 ' w Tv;tut;msI'm;y;'m;y;xtvx;rd" ty;vmoihtedvKvnuvd;nvogt" 38 e e w 585 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION x'.o.Rymqop[;Pyk'np;p"kryit u tms;z;idt;y;vv;Vy;klt;'gt;" 39 s'.;[ tm;ns;nIk;Stdocu"k;yRg*rv;t( ' EtSm'tresyStejopoVyvSqt" 40 U R Sq*nrpe,kvNvitmr;idx" R netms;%otepk$eSqte 41 [ dev;mudmv;puSteSp;nnvlocn;" I;Stusr;"sveg,;"Skdpurogm;" 42 u R Stuvitvv/wSto]w"nrp'idv;krm( ' an*pMy'jg;pb[v,uxv;Tprm( 43 G/v&msCz;y's'dr;,sp[.m( U p[.;s'ttd;;p'c;'g;lgt;vn" 44 ' pun"p[,;mp[v,'p,/;npur"srm( [ a;loKyG/y;;devdevi]locn" 45 ' v;cG/g'.Irv;c;devxnwhr" ' R pUryvtejo..Rgv;n(.vn]ym( 46 u dwTym;y;.p;n;'dxRn;klcets;m( p[;,n;mdmevkmvs'v;iddwvtm( 47 w aymevcs's;rs;gr;t(skl;dp sv;nu;ryNdev"k,R/;r;ytep." 48 [u yj'toj'tvo.KTy;y'dvvv/;"sd; e ' n"eys;ykLp'ttnto.;Skr'v.um( 49 e' yStUdy;i{x%remk$;ym;nlIl;g.St.rl'ksmp[k;xw" u Vy;PySvdI/itg,w"p[idxoidxdedIPytessvt;v.v;ylok 50 b[{{mdCyutvip;qon;qp[yognpu,AWI'{s'`" 'e w w eyoqR."p[itidn'idvs;'gr;gwidRVy;'gr;gprlsmStdwh" 51 w pUJy'vpuStvsd;p[lyeihvedgIR.RvRc]pdm'@lm'@t;." w yeTv;'StuvitprsnshIn;nTy'ps;rtkr;.uvte.v'it 52 ' [ yed&kp$k;id.ridRt;'g;"xI,RTvc"kn%nXCyutkxn;x;" devxteptvp;dnt;.v'itsoirxrd;tyomnuy;" 53 e 586 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] s;meits;mgg,;ihm%;qRkTv;m?vyRvSTvOgitbh(vcmu:ypUg;" O Tv;mevm;yRmitk;yRvdo/g'tn;g;veitptroPyqsvRg/m( 54 'u ' m;yeitcopnWdkW@vdev;mTy;RStq;vymvehp;stemI g'/vRkrg,;"shc;r,wStup'tq;c.gvNp[itpseTvm( 55 yen;cRyitstt'.vtoCyRmcRStecRp[t;ptidg'brvhIn;" ' =uT=;mk#j#r;`$%pRr,.=;m$'itprveXmsutqhIn;" 56 e e R TfLlkokndkoxvx;lne]mIWil;slult;tp'gt;rm( k;m'pxSttrsudrh;rrMymugpIvrpyo/r.;r%' 57 [ ' 'u r'.opmopOqpInnt'bb'b;nKv,Nm,r,{xn;kl;p' u bOdll;$t$ko$p$;'tl'bhem;'cl;'ctmu%klp;lk;n;m( 58 '' ' k;'tghWklgd.;iWt;n;'Zk;rnUprrve,vr;vt;n;m( ' Oeu u teW;'x;nukrmNdusm;nk;'tyrcRtos.gvN.vmocnSTv' 59 ' w b[;TvmevhrrSynlonlos{o'tkosv,oSymr;/pos somosv;yurs.UrscerosyDosvpitrSypr;jtos 60 tessisurv;hr,enmu_;.Um;vqeittrsotr'trIt;" Vyomwtd'triht'prtoihgTv;gCz'itnmd'ihmn;gpIme 61 ?y;nwkyognrt;sm;/.;v;t(?y;Tv;pd'tvturIymn'tmUtRe mu_;my;Stnu.ton.y;.yu_;Std(bx;tmc'Tymn;n't' 62 O [ jNm;idrogriht'prm'pr;,mIx'jr;mr,xok.y;itr_m( u SqUl;nu.;vng,;g,t'vxuvd;'tv;id.rl'prmNyteyt( 63 ' e Tv;mpujvpuWtps;'nv;s'y;t;idv'scrk;lmup;Sy._;" ' ' u .;nosur;sursmUhxron`Op;d;rv'dyugl;mlc;mURe 64 .Utx.Utvrd;sdVyy;Tmn(Vyom;h;ssvt.uvnwkdIp e R AKs;mm']yjuW;m/v;sn;msOiSqitp[lyk;r,lokp;l 65 dInSydevp,Sy.ve.vemmSyc;dvc;rmnorq;n e xtIrxxIkrkk`oroTp;tojr;mr,xokg;'trSy 66 y"p[;t"s;ymd'm?y;ev;p#dI;'xo" s;loKy'y;itrve"p[;oit/m;Rqk;m;' 67 R nTy'tSm;sUy;Rmnso.iht'cyt( nmStedvdevx._;n;m.y'kr 68 e e 587 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sub<ynmStetsvRdvnmSt [ u e itGm;'xovwnmStu>y'jgt=uWnm" 69 e p[.;krnmSteStu.;nojyjgTpte anendnum:yenpI@toh'jgTpte 70 u k'kromkq'cn`;ty;midv;kr w' sUyv;cR jyxUlnp;p'm;y;xtvx;rdm( 71 e jy'p;[ uihdevxhTv;xUlnc;'/km( e e gOxUlttodUrm;=Pyhrtejs; 72 ' ttoN/kS]xUln;t;@yTp;pkmRt( e tSmNyutq;{oN/kn;.pI@t" 73 e mumocb;,muTyugn;;p;xupt'ihyt( '[ pn;km;nMydo>y;|pn;kx'kr"Svym( 74 {b;,vn.ed;&/r;dN/kSytu R a'/k;smuTp;Xxtxoqshx" 75 teW;'vd;yRm;,;n;'/r;dprepn" u b.Uvr/k;`or;ywVy;Rm%l'jgt( 76 u' t'tm;y;vn';devdevStd;'/km( u p;n;qRm/kSy;'ssOjm;tOk;Std; 77 ' e m;herI'tq;b[;I'x*rI'v;b;@vI'tq; s*p,IRmqv;yVy;'x%nI'trI'tq; 78 ' w s*rI's*My;'xvdUtI'c;mu@;mqv;,I' ' v;r;hI'n;rs'hI'cvw,vI'cv.;vrI' 79 xt;n'd;'.g;n'd;'pCzl;'.gm;lnI' b;l;mitbl;'r_;'sr.I'm%m'@t;m( 80 u u m;tOnd;'snd;'cb@;nI'xknI'tq; ' u' revtI'cmh;pu<y;'tqwvx%pik;' 81 xUlncttodwTy'b.edi]pur;'tk" e ngRt/r'tSm;TppuSt;m;trStd; 82 ' nIr_oihtd;dwTyXxukt;'p;[ p.Upte 588 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] xUlpo[ tStd;dwTyoidVyvWRshkm( 83 e mh;blen{e,v/OtopmOtonih StutStentd;x'..KTy;dwTyensuvt 84 uR [ nmoStux.o.vn;xhetonmoStutdvvrp[sId ' ee Tv'.jl;Irn.oksomyJv;mUitR.v.;vnolm( 85 U R Tv;'vb;,obv;entoyp[;wXy'SveprtTSvr+ym( w ue r=o/Ixob;.StoLyxwlymT;'tKlpon*WIt( 86 ' u p[;oPywXy'svRr=og,;n;'p]c;pp[ojRtxb'/m( u' ' .v.yhrhrprmd;rmmsu%kr,n%lsurs;r 87 jtmd.mtvtr,p;rtvpdkmlmh;r,s;r tvexp;dp'kj'kroityonroidsdextSyv;'zt'dd;s._.;vt" 88 munIr;"pur;hr'.v'tmevm;dr;t(ppJylgp,'sm;pt;mnorq;n( [U .vovwkp,'ppcp'ck;it'vc'TyvO=ko$rSqEWjIvjIvn' 89 [' .vev;`[c'tn;svRk;mrTvdIyk'kr;Nvtepdepdesm;gt" mU!oh'n;.j;n;mTv;'Stotu._vTsl 90 ' sdIre,mns;PynukP yor,'gt" itStutomhexStu.KTy;dwTyens;dr' 91 g,ext;'dd*tSmwn;m.OgIr$Iitc ' EWtemihm;.UphrSy.vh;r," 92 kqtovv;:yStTpr;,;'s%;vh" u .Imv;c mnuySy;pdevTv's%r;Jy'/n'yx" 93 u ' jy'.oGy'tq;roGym;yuvR;'y'st' u b'/vgRxv'sv|bi[U hmevp[sm 94 u pulSTyv;c E.gu,yt"Im;Nsdwvb[;,o.uv R w Ru ]wloKyetsd;me?yovp[dvoyugyge 95 u e e u pUjyTv;ij;Ndev;"Svg|.jitc;=y' 'u ' /r;mv'itr;j;nolok;v's%xv' 96 u ' lokvp[smon;Stdev;n;mpdwvt' 589 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sc/mRmy"s;=;vmu_p[do.Ox' 97 lok;n;'sgu"pUJyStIqR.ton`ojn" U svRdv;ly"sTvonmRtob[,;pur; 98 e mmq|pr;pOon;rdenpt;mh" u kSm'StupjtebNp[s;dIm;/vo.vet( 99 U [ b[ov;c ySyvp[;"p[sId'ittSyv,u"p[sIdit tSm;d(b;[ ,xuW"pr'b;/gCzit 100 Uu [ v,ub;[ ,dehWsd;vsitn;Nyq; R eu tSm;d(b;[ ,pUj;y;'v,uStuyittT=,;t( 101 vp[;Ny"pUjyeTy'd;nm;n;cRn;id." t'tuxt'tnv?yu_ip[yd=,m( 102 e b[;,Symu%=]mnUWrmk<$km( ' e v;pyeTsvRbIj;ns;iWSs;vRk;lk 103 a.gMytuy'yd;n'mnorm' vtes;grSy;'tod;nSy;'tonvte 104 mns;pnih'sit.Udvm;tt;yn' ' e mnonuklt;'y;'itdevrpcdul.;' 105 w R gOhySy;gtov;n(nr;Xy'nopgCzit e w svRp;p=yStSyc;=y'SvgRmXnute 106 k;ledxcp;]ecvp[y;pRysu e e e e tn'c;=y'vjNmjNmnitit 107 ncd;rt;meitn;turonck;tr" mnonukl;'pmd;mcRyTv;ij;n(l.et( 108 [ Tv;s;hskm;R,d;ip[;ypvRsu t;n'sg,po[ _m.y'l;.Evc 109 u u ' vp[p;dtlod(`i=tI.vity"kr" O skr"Ikron;maNy"kmRkr"kr" 110 vp[p;drj"pUt;"pUt;StlbNdu." vpsd;p;pwm_;y;'iti]vpm( 111 Ru 590 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] vp[p;drj"pUt;"xucyogOhcTvr;" pu<y=e]sm;SteSyu"p[xSt;yDkmRsu 112 a;d*b[mu%;ip["smut"pur;n`" U ved;St]wvs'j;t;"sOis'Sqithetv" 113 tSm;ip[m%vd;;ipRt;"puWe,ih u e e pUj;q|svRlok;n;'svRyD;qRto/[vm( 114 u ptOyDevv;hecvik;yeWx;'itWu Ru p[xSt;b[;,;nTy'svRSvSTyyneWc 115 u dev;.ujithVy;nblp[t;dyosur;" ' ' e ptrwvkVy;nvp[Sywvmu%;{(/vm( 116 u dev>yptO>yyod;DkmRsu e d;n'hom'blcwvvn;vp[,nflm( 117 e .ujitc;sur;St]p[t;dwTy;r;=s;" ' ' e tSm;d(b;[ ,m;yteWkm;R,k;ryet( 118 u k;ledxcp;]ecl=ko$gu,.vet( e e ' y;cij'(v;p[ky;Rd.v;dnm( 119 dI`;RyStSyv;Kyencr'jIvI.ver" u an.v;dn;ip[W;dy;pc 120 a;yu"=I,'.veTpus;'.itn;xdugit" ' U R a;yuvOR yRxovOvOvR;/nSyc 121 R pUjyTv;ij;n(o.ve;STy]s'xy" e nvp[p;dodkkdRm;nnvedx;S]p[it`oiWt;n 122 Sv;h;Sv/;SvStvvjRt;nXmx;ntuLy;ngOh;,t;n n;rdv;c kpUJytmovp[opUJyov;qko.vet( 123 vp[Syl=,'bi[U hy;q;tQy'grorp u b[ov;cpUJy"oi]ykonTy'sd;c;rsmNvt" 124 sO"kluWm_StIqR.tojnon`" w Ru U n;rdv;c591 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION j;t"k" oi]ySt;tsTklv;PysTkle 125 e sdsTkmRkt;Rv;k"pUJyo.uvb;@v" b[ov;cst(oi]yklj;toyonwvpUjt" 126 e asT=e]klpJyoVy;svw.;'@k*yq; eU =i]y;,;'klj;tov;m]oStmTsm" 127 e veXy;pu]ovsaNyes;ij;dy" tSm;TsCzoi]y;dIn;',up]kl=,m( 128 u /r;y;'tIqR.t;n;'svRp;phr;yc U jNmn;b[;,oDey"s'Sk;rwijCyte 129 vy;y;itvp[Tv'i]."oi]yl=,m( v;pUtom']pUtovedpUtStqwvc 130 tIqR;n;id.me?yovp["pUJytm"SmOt" R n;r;y,esd;._"xu;'t"kr,Stq; 131 jtei{yojto/Ssm"svRjneWc ' u gudev;itqe._"p]o"xuW,ert" 132 R U prd;remnoySykd;cwvmodte pur;,kqkonTy'/m;R:y;nSys'tit" 133 aSywvdxRn;Tymme/;idj'flm( s'l;pegitmeTySy.;gIrQy;PlvSyc 134 v[tvv/w"pUtonTy;nij;cRn" w w m];m]edy;lu"Sy;Tsm"svRjneWc 135 u prSv'nhreStut,mPy$vIgtm( O k;mo/;idnmu_'i{ywrjt"pum;n( 136 R prd;r;gO ;itmns;pgOh;gt;n( n;rdv;cg;y}y;l=,'k'v;p[Tyek;=rj'g,m( 137 u k=cr,go];,;'tSy;b[ihsunym( U b[ov;cz'dog;y]Ig;y}y;"svt;devt;/[vm( 138 u 592 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] xuKlv,;RTvmu%;v;m]AiWStq; b[,Xxra;!;x%;v,uidSqt; 139 pnynenyog"Sy;Ts;':y;ynsgo]j; ]wloKycr,;Dey;pOqvIk=s'Sqt; 140 ctuv|xitSq;necp;d;d*mStk;'tk ctuv|xTy=r'NySyb[loksv'dit 141 p[Ty,Rdvt;'D;Tv;v,us;yuJym;uy;t( e apr'cp[v+y;mg;y}y;l=,'/v' 142 u[ sp'ctq;b[yjur;dx;=rm( Jvln;idhk;r;'tjleSqTv;xt'jpet( 143 ' pp;tkko$;tutq;itp;tkrp b[hTy;id."p;pwm_;y;'itmm;ly' 144 Ru aev;Rkpu' syjuvdnju;Tsom'pbSv;h; Re e v,um]mh;m']tq;m;herSyc 145 '' ' devIsUyg,ex;n;'tq;tu.j;'st R u u ySykSyklj;togu,v;nevtwg," 146 e Ru w s;=;d(bmyovp["pUjnIy"p[yt" [ d;n'd;v/vt(sd;pvR,pvR, 147 a=y'l.ted;t;jNmko$xt;Np[it Sv;?y;ynrtovp[oy"p#Tp;#yeTpr;n( 148 /m|c;vyeLloksd;c;r'it'SmOit' u pur;,s'iht;'nntqwv/mRsiht;' 149 U' ' ;vyTv;tulokW;vyTv;ij;itWu u Vy;|v,usm"soppUjnIyonrw"sur" 150 w yl'c;=y'tSytIqR.t;n`Syc U sm;nmcRnTv;nroy;TyCyut;ly' 151 ' kd;cTytep;p'vp["p;pwnlPyte R c;'@;lSygOhn*.;SkrJvln*yq; 152 e y;jn;?y;pn;*n;qwv;sTp[itg[h;t( vp[;,;'n.veoWoJvln;ksm;ij;" 153 593 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t;Np[itg[hj;n(doW;n(p;[ ,;y;mVyvSqt;" n;xy'tIhp;p;nv;yum`mv;'bre 154 Re g;y]I'yojpeTy'p;[ ,;y;msmNvt;' p[Ty=r;mrwy_;'Sv;vNySyt;mp 155 Ru svRp;p;inmu_ojNmko$t;dp R b[,"pdvI'p;[ PysgCzTp[te"prm( 156 p[;,;y;myut;'tSm;;y]I'jpn;rd n;rdv;cp[;,;y;m;"kq'bNp[Tyek;=rdevt;" 157 [ teW;'Ny;s'tq;'gWvdt;tyq;mm( eu b[ov;cguddexTvp;nSy;Oidp[;,oStdeihn" 158 e tSm;d(gdsm;kCyp[;,enshyojyet( u' pUrk,td;pu]Tv;k.kmum' 159 p[;,;y;m]y'Tv;g;y]I'sjpeidj" ' anenvjpeStumh;p;tks'cy" 160 w sdu;rtenv=y'y;Tyupp;tk w p[itv,RSvr'D;Tv;vNySye"klevre 161 sjnob[t;meitfl'v_nxKnum" p[Ty=rSyywv,up]vd;Myh' 162 ' u yPTv;cpunm;RtStn'npbitij" u a;eypqm'Dyv;yVy'titIykm( 163 '[ e ' u tOtIy'sydvTy'ctuqvyt'tq; U Rw | w p'cm'ymdwvTy'v;,'WmuCyte 164 sm'b;hRSpTy'tp;jRNy'c;m'vdu" u EN{'cnvm'Dyg;'/v|dxm'tq; 165 e ' p*,mek;dx'vmw];dxkSmOt' ' Tv;^]yodx'Dyv;sv'tctudx' 166 e ' u R m;t'pcdxks*My'Wo@xkSmOt' ' a;'grs'sdx'vdevmt"pr' 167 w 594 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;n'ckonv'xp;[ j;pTy'tv'xk w ' u svRdvmy'Dymekv'xkm=r' 168 e e r*{';v'xkDyb;[ 'Dymt"pr' e ' e vw,v'tctuv|xmet;a=rdevt;" 169 u jpk;letsc'Tyt;sus;yuJyt;'vjt( u ' [ e D;Tv;tudvt;StSyv;my'vidt'.vet( 170 e svRp;pvnmu_ob[,"pdvI'vjt( R [ e g;y]I'vNyseTpUvxrIrec;Tmnobu/" 171 | ctuv|xitSq;neWa;p;dmStkWc u u tTk;r'vNyseogIpd;'gvc=," 172 ue sk;r'gLfdextvk;r'j`yoNyRst( u eu ' e tuk;r'j;num?yecvk;r'codext" 173 rek;r'gdext,k;r'vW,eNyset( u eu O y'k;r'k$dext.k;r'n;.m<@le 174 eu gok;r'j#reNySydek;r'StnyoNyRst( e vk;r'dyeNySySyk;r'krdext" 175 /Ik;r'vdneNySymk;r't;lukN yset( ihk;r'n;sk;g[c/k;r'c=uWoNyRst( 176 e e yok;r't.vomR?yeyok;r'cll;$k u 'u[ n"k;r'tm%pvpk;r'd=,em%e 177 u u e U Re [ u cok;r'pmeNySydk;r'coreNyset( y;Tk;r'mRvNySysvRVy;pIVyvSqt" 178 U Et;NvNySy/m;RTm;b[v,uxv;Tmk" mh;yogImh;D;nIpr'nv;R,kvjt( 179 [ e s'?y;k;lepnNy;Rs,uTv'tq;qRt" u ' .UritdyeNySy.uvXxrsNyset( 180 Sv"x%;ywtTsvtuvr<ymitklevre Re .goRdvSy/ImhIitne]yo" 181 e /yoyon"p[cody;iditkryoNyRst( e a;poJyotIrsomOtb.U.v"Svrom( ' [ Ru 595 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION TyudkSpxRm;]e,p;p;TpUtov[jr' 182 e .U".uv"Sv"mh"jn"tp"sTym( tTsvtuvr<y'.goRdvSy/Imih/yoyon"p[cody;t( Re e a;poJyotIrsomOtb.U.v"Svrom( ' [ Ru itsVy;itsp[,v;';dxo'k;r;'s?y;k;lek.knv;r]y'jPTv; ' sUyoRpSq;nes;v]I'ctuv|xTy=r;'jPTv; mh;v;/ko.vit b[Tv'l.te 183 W$(k=l=,;'p]g;y]I',uyt" u y;'D;Tv;tupr'bSq;n'gCzitvwij" 184 [ tTsvtuvr,y'.goRdvSy/Imih/yoyon"p[cody;t( 185 Re e aqg;y]Ip'cxIWRl=,m( .U" .uv" Sv" mh"jn" tp" sTym( tTsvtuvr<y'.goRdvSy/Imih/yoyon"p[cody;t( 186 Re e sVy;it'tg;y]I'pnNy;Rstk;ryet( u u 'u svRp;pvnmu_ov,us;yuJyt;'vjt( 187 R [ e .U"p;d;>y;m( .uv"j;nu>y;m( Sv"k$;m( mh"n;.* jn"dyeNyset( tp"kryo" sTy'll;$e tTsvtuvr,y'.goRdvSy/Imih/yoyon"p[cody;t( Re e itx%;y;m( 188 Ev'vp[onj;n;itsEvb[;,;/m" ntSy=Iytep;Pm;.verp[itg[h" 189 U m;'yoveg;y]I'svRbIjsmNvt;m( svecturoved;n(yogD;n'jp]ym( 190 yEn;'nvj;n;itsxU{;Tprt"SmOt" w tSy;pUtSyvp[SyndeyptOp;vR,m( 191 ' n;nfld"kTsv|cnfl'.vet( v;v'tq;jNmijTv'k;r,'yt" 192 nfl'skl'tSyme?y'pp'yq;xuc* u ctuvd;g;y]Ipur;vwtlt;my; 193 Re u ctuvd;Tpr;guvIRg;y]Imo=d;SmOt; Re 596 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] dx.jRNmjnt'xtencpur;tm( 194 i]yugtshe,g;y]Ih'itkLbWm( 'u g;y]Im=m;l;y;'s;y'p;[ tyojpet( 195 ctu,;Rmpved;n;'fl'p;[ oTys'xym( i]s'?y'yojpeTy'g;y]I'h;yn'ij" 196 tSyp;p'=y'y;itjNmko$smuvm( g;y}yu;rm;]e,p;pk$;Tpun;itc 197 Svg;RpvgRm;oitjPTv;nTy'ijom" v;sudvSym'];,jpeStuidneidne 198 e p[,mehre"p;d*sgCzdpvgRt;m( v;sudvSySto];,mu%c;pkqom; 199 e e p'kSylvm;]'ttSydehnitit u e vedx;S];vg;heni]ot";nj'flm( 200 /mRp;#t;'lokyDko$fl'l.et( Ev'vp[g,;n(v_nxKnomijom 201 u vpkodehIsmUtoRhrrevc ySyx;p;in;x"Sy;d;yuvR;yxo/nm( 202 vrd;n;Tsm;y;'itsv;R"s'pyStq; v,ub<yt;meitsd;vp[ps;dt" 203 R[ [ nmob[<ydev;ygob[;,iht;yc jgt;y,;ygov'd;ynmonm" 204 m'],vhr'yStupjyeTstt'nr" e w ' U p[s;dIchrStSyv,us;yuJyt;'vjt( 205 [ e yd',uy;Tpu<ym;:y;n'/mRvg[hm( tSyp;p'=y'y;itjNmjNmt'cyt( 206 y"p#Tp;#ye;ppde;jnSyc ntSypunr;vO"SvgRm=ymXnute 207 /n'/;Ny'l.ed]r;Jy.og;nrogt;m( sTsutcxu.;'kit|dvv{mteidv 208 ' e it Ip;pur;,epqmesi%'@b;[ ,s'Sk;ron;mW$(cTv;r'xmo?y;y" [ O 597 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION 46 scTv;r'xmo?y;y" n;rdv;ctvp[s;dtoD;tovp["pu<ytmy" yq;j;n;mdevxyy;b[;,;/mm( 1 e b[ihxI`[sreyidp[Iit'myICzs U ' u b[ov;c;nwdxv/wm_StqwvtpR,;id." 2 R Ru s'?y;s'ymhInsEvb[;,;/m" devpUj;v[tm_ovedv;id.Stq; 3 w Ru sTyx*c;id.wvyogD;n;tpR," w p'c;n;n;nvp[;,;'kitRt;nmhiWR." 4 a;eyv;,'b;[ 'v;yVy'idVymevc ' a;ey.Smn;;nmv;R,muCyte 5 ' a;poiheitvwb;[ 'v;yVy'gorj"SmOtm( ar;tpvW;R.idRVy';nmud;tm( 6 EtwStum]t";n;Iq;Rn;'flm;uy;t( ' tulsIp]s'l's;lg[;mxl;'bc 7 u gv;'godkcvvp[p;dodkcyt( ' w gu,;mevmu:y;n;'pt;TpUtmitSmOit" 8 U Ty;gtIq;Rid.yRDvthom;id.Stq; w R[ yTfl'l.te/Ir";nwrtStutTflm( 9 ew tpR,vnmu_"pt,;mevnTyx" w R ptOh;nrky;its'?y;hInStuvp[h; 10 m']v[tvhInvedv;gu,rp w yDd;n;id.mu_ob[;,;/m;/m" 11 R yD;qRk;devlk;n;=];g[;my;jk;" prd;rrt;nTy'pctb;[ ,;/m;" 12 ' we m']s'Sk;rhIn;xucs'ymvjRt;" 598 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] mo`;xnodur;Tm;nob[;,;;/m;/m;" 13 apSteyrt;mU!;"svR/mRvvjRt;" Nm;gRg;mnonTy'b;[ ,;;/m;/m;" 14 ;;idkmRriht;gusev;vvjRt;" am'];.my;Rd;Etesv;R/m;/m;" 15 as'.;y;med;Ssvenryg;mn" u R ame?y;Stedr;c;r;apUJy;sm'tt" 16 u %@gopjIvk;"p[y;gov;hnrt;ij;" e k;vOTyupjIv;g,v;RiWk;ye 17 b;l;p<y;.c;r;a'Tyj;ym;t;" t;gu;Etesv;R/m;"SmOt;" 18 yecv;Nyeht;c;r;"p;W'@;/mRn'dk;" w dUWk;dev.ed;n;metbiWoij;" 19 e [ tq;pb[;,wvnh'tVy"kd;cn En'hTv;ijeb[h;puWo.vet( 20 a'Tyj;itWuMleCzWtq;cl'@;lj;itWu u pittov;yon>y;'nh'tVy"kq'cn 21 svRj;itS]y'gTv;sv;R.+ySy.=,;t( ijTv'nvnXyetpu<y;ip[o.vetpn" 22 (u n;rdv;cx'dt'Tv;p;Tpu<y'sm;cret( u k;'git'y;Tys*vp["svRlokpt;mh 23 b[ov;cTv;sv;R,p;p;np;Stujtei{y" ' muCytesvRp;pe>y"punb[TvmhRit 24 R ,up]kq;'rMy;'vc];'cpur;tnIm( u kSycd(b;[ ,Sy;py*vn;!" suto.vt( 25 ttoy*vns'pemoRh;pUvkmR," R c;'@;lImgmTsStSy;"ip[ytro.vt( 26 tSy;muTp;idt;Stenpu];duihtrStq; 599 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Svk$bprTyJygOhtSy;r'Sqt" 27 'u ' e aNy;.+y'nc;Xn;it`O,y;csur;'Tyjet( tmuv;csd;s;c.=y;Nytr;'sr;m( 28 u t;muv;ctd;x*c'gidtun;hRsip[ye ' Tk;roj;ytetSy;"v,;Tstt'mm 29 Ekd;smOg;NveW;t(;'t"suogOhidv; e gOhITv;s;sur;'tSyhsTv;cmu%dd* 30 e ttovp[m%;d"p[jJv;lsm'tt" u Jv;l;tusk$b;'t;mdhgOhvsu 31 u ' h;h;Tv;smuTq;yvll;ptd;ij" vl;p;'tcjD;s;sm;rB/;ctenih 32 e kt;"smutogOhd;h"kq'mm U e tt"%etmuv;cedtjSteb;[ ,Syc 33 'e kqtetq;vOb;[ ,ovSmy'gt" e vmOXy;qRmv;cedpn"%eSyiht'vc" 34 u 'u vp[,'stjStetSm;mRcro.v ue ttomunvr;NgTv;pp[Cz;Tmiht'ij" 35 tmUcmny"sved;n/m|sm;cr u Ru R AWycu"pUytsvRp;pe>yob[;,;nymwvt" 36 'e R[ w nym;n(x;S];'pUtTv;qRmp;cr u c;'{;y,;'Cz^;tCz^;Npun"pun" 37 ' p[;j;pTy;'idVy;'doWxoW;ysTvrm( gCztIq;RnpUt;ngov'd;r;/n'k 38 =ymey'itp;p;nncre,sm'tt" pu<ytIqRp.;v;gov'dSyp[.;vt" 39 [ =ymey'itp;p;nb[Tv'p;[ PSyte.v;n( ,ut;tyq;vOkqy;m"pur;tnm( 40 ' a;h;r;qIRpr;vTsg@ovnt;sut" u pt'gopbih"s;=;d'@;SsOTyx;vk" 41 600 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] =u/;qIRm;tr'p;[ h.+y'mdIyt;mit e tt"pvRts'k;x'g@'cmh;blm( 42 ;m;t;mh;.;g;tny'm;ns; =u/;'tb;/tup]nxKnomsm'tt" 43 e 'u tvt;tStpStepl*ihTySyoret$e e kXypon;m/m;RTm;s;=;Llokpt;mh" 44 t]gCzSvptr'pCzk;m'yq;tv O aSyopdextSt;t=u/;texmmeyit 45 ttom;tuvc"uTv;vwnteyomh;bl" R agmTptur>y;x'smut;RNmnojv" 46 ;t;t'mneJvl'tmvp;vkm( u ' p[,Myxrs;v;Kymuv;cptr'%g" 47 .=;qIRsmnup;[ "sutoh'tmh;Tmn" e =u/y;pI@ton;q.+y'mdIyt;'p.o 48 e [ tto?y;n'sm;l>yD;Tv;t'vnt;sut' pu]eh;cedpo[ v;cmunsm" 49 ' anekxts;h;nW;d;"srt;'pte" tIreit'itp;p;St;Ns'.+ysu%I.v 50 tIqRmTs;dy'itSmtIqRk;k;dur;sd;" u vn;vp[nW;deW.=yTvml=t' 51 ' u 'Tyu_"p[yy*p=I.=y;m;st;'Stt" al+y.;vovp[opgltStenp=,; 52 stSyglkg;!'l;lgIitijStd; vmtugltuc;pnxx;kijom" 53 ' ' gTv;qptr'p;[ hkmetiditmept" l'mglksTv'pitktunxkny;' 54 e [ | u tSytcn'Tv;kXypStmuv;ch u myo_tpr;vTsb[;,oy'nbu?yse 55 eu TyuKTv;cmun/IRm;n(ij'p;[ hs/;mRk" a;gCzTv'mm;s'iht'tp;[ d;Myh' 56 e 601 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tmuv;ctd;vp["kXyp'mnpugvm( u ' mmwtsTdOdonTy'svesb/n"ip[y;" 57 e u R ' ' xur;"Sy;lk;;;Ssb;l;tq;pre Etw"shp[y;Sy;mnry'c;pv;xvm( 58 tSytcn'Tv;vSmt"kXypob[vIt( u ij;n;'cklj;t;'@;lw"pitto.v;n( 59 e puW;Stepit't`orecnrye/vm( [ e u[ cr;ynitSteW;'nv;StIhkq'cn 60 w sv;|vdur;c;r;';'@;l;Np;pk;r," w doW;'STy_v;nr"p;Tsu%I.vitn;Nyq; 61 aD;n;idv;moh;TTv;p;p'sd;,' u tto/m|creStusgCzTprm;'git' 62 p;pcrem|p;peky;RNmit'pn" u xl;n;v'yq;!"s;gresnmit 63 ' Tv;sv;R,p;p;ntq;dugits'cy' R px;'to.veTp;'doW'xmyyit 64 tmuv;cmh;p[;D'ij'mnvromm( u yidm;'njh;tIh%g"sv;|b;'/v;n( 65 tt"p[;,'cTy+y;m%gemm;Rv`;itn noceyjtumb/NU p[itD;me!;Tmn" 66 e ' ttSt;+yRmv;cedmnb[v/e.y;t( u ' u R mwt;Nsvp[;Mlez;net;n(sm'tt" 67 ' vneWpvRt;NteWid=ut;Nptger u u v;mtt"xI`[doWD"ptur;Dy; 68 ' tt"sve.vn(Vy_;akx;"XmuvjRt;" R yvn;.ojnp[It;"k'cCzmuyt;ye 69 u a*cnk;"p;p;d=,Sy;mv;ck;" `or;"p[;,v/epI[ t;dur;Tm;nogv;xn" 70 nwAtkvd;"p;p;gob[;,v/ot;" Re %pRr;"pmepveR nvs'itcd;,;" 71 U 602 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] v;yVy;'ctuk;Xmup,;Rgv;xn" U apOsm;!;"p[yvnvitRn" 72 u e rSy;'cgryoMleCz;"pvRtv;sn" svR.=;dur;c;r;"v/b'/rt;"kl 73 Ex;Ny;'nry;Ss'itkt,;'v=v;sn" R O EteMleCz;Sqt;id=u`or;StexS]p;,y" 74 yeW;'cSpxRm;]e,scelojlm;vxet( EteW;'ckl*dexPe yk;le/mRvjRte 75 s'Spx|cp[kvitvlo.;Tsm'tt" | MleCz;'St;NmocyTv;tu=/y;prpI@t" 76 u punr;hijSt;t=u/;meb;/tetr;m( avd@'t]kXyp"py;&tm( 77 it't*vpul*t]j`;'sgjkCzp* U ap[my*mh;sTv*s;grSywkdext" 78 e t;vPsuc&t'vTs=u/;'tv;ryyt" e sptuvcn'Tv;t]gTv;.pt* 79 R u n%w.RTv;kmgj*mh;sTv*mh;jv" R %muTpp;tt*/OTv;vugomh;bl" 80 a;/;rt;'ngCz'itng;m'dr;dy" ttoyojnl=egTv;m;tr'hs; 81 mhTy;'jbx;%;y;'npp;tmh;bl" ' u .;s;shs;x;%;t;'pt'tI'%ger" 82 gob[;,v/;Itod/;rtrs;blI /OTv;t;'cr'vg;d({v't%mh;blm( 83 e ' e gTv;v,uv;cednrp/rohr" ' kSTv'.msc;k;xekmq|ptger 84 [ v/OTymhtI'x;%;'mh;'t*gjkCzp* tmuv;cijStSmrp/r'hrm( 85 g@oh'mh;b;ho%gp"SvkmR,; kXypSymunSsUnvRnt;g.Rs.v" 86 e u ' 603 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pXywt*cmh;sTv*.=,;q|my;/Ot* n/r;cmm;/;ronvO=;ncpvRt;" 87 anekyojn;NyU?v|;j'bmhIhm( U apt'tSyx;%;y;'shem*pr.=tu' 88 .;s;shs;x;%;t;'c/OTv;.[m;Myhm( ko$ko$sh;,;'b;[ ,;n;'gv;'v/;t( 89 .y't]vW;domeshs;p[;vxd(b/ u k'kromkq'y;mkomevgsihyit 90 e ' Tyu_ptgepo[ v;cedhrStd; ' ' aSmd(b;'sm;.=em*gjkCzp* 91 g@v;cmm;/;r'ngCz'its;gr;ngom;" aqcwvmh;sTv'kq'Tv'/;ryys 92 ' Aten;r;y,;dNy"kom;'/;rytu=m" ' ]wloKyek"pum;'Steovegmsihyit 93 ' e hrv;cSvk;yRmreTp[;D"Svk;y|ks;'ptm( u [ Tv;k;y|%gevj;nIWecm;'/vm( 94 u[ mh;sTv'ct';vmOXymns;%g" EvmSTvitcoKTv;spp;thmh;.uje 95 ncc;l.ujStSysp;te%gextu" t]SqTv;st;'x;%;'mmocpvRt;lye 96 u x;%;ptnm;]e,scr;crk;nn; cc;lvsu/;cwvs;gr;"p[ckpre 97 tt%;idt*sv*shs;gjkCzp* tOi'np[;v;Nsop=u/;tSynx;Myit 98 EtJD;Tv;tugov'dStmuv;c%germ( .ujSymmm;'st.=yTv;su%I.v 99 'u Tyu_pcrm;'s.jSytSytenih [ u' ' u %;idt'=/y;pu]v[,tSynvte 100 u ' 604 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] tmuv;cmh;p[;Dr;crguhrm( ' kSTv'k'v;ip[ytkry;mcs;'ptm( 101 'e [ n;r;y,v;cvn;r;y,'m;'ihTvt(ip[y;q|sm;gtm( p'Sv'dxRy;m;sp[Tyy;q|ctSyvw 102 pItvS]'`nXy;m'ctu.jmnohrm( Ru x'%cgd;p/r'svRsrrm( 103 ue t'c;gTm;'p[,Myxrs;hrm( ip[yk'tkry;mvdn"puWom 104 ' e tmb[vINmh;tej;devdevrohr" e .vmev;hn'xrs%eTv's;vRk;lkm( 105 U tmuv;c%geo/Nyoh'vbu/r e sfl'jNmmen;qTv;'c;mep.o 106 [ p[;qRyTv;cptr;v;gmy;mteNtkm( p[Itov,uv;ced.vTvmjr;mr" 107 ' av?y"svR.t>y"kmRtjmTsmm( Ue e svR]tegit;Stun%l'ts%/vm( 108 u u ' u[ s'mltu&t'sv|yemnsvtRte yqepI[ itm;h;rmkenp[lPSyse 109 ' Vysn;Nm;tr'somocyysn;Nyq; EvmuKTv;hr" sSt]wv;'tr/Iyt 110 t;+yoRppt'rgTv;kqy;%l'tt" stCTv;p[;Tm;tny'pnrb[vIt( 111 u /Nyoh'c%ge/Ny;tejnnIxv; /Ny'=]klcvySypu]STvmIx" 112 e' ' w ySypu]"klj;tovw,v"puWom" e klko$'smuTyv,us;yuJyt;'vjt( 113 O [ e v,uy"pUjyeTy'v,u?y;yetg;yit ' ' jpeNm']sd;v,o"Sto]'tSypi#yit 114 ' p[s;d'c.jeTymupv;s'hreidRne 605 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION =y;svRp;p;n;'mCyten;]s'xy" 115 u ySyititgov'dom;nsecsdwvih sEvcl.e;Sy'spu<yw"puWom" 116 jNmko$she>y"Tv;sTkmRscym( ' =y;svRp;p;n;'v,o"k'krt;'vjt( 117 [ e /Nyos*m;nvolokv,oSs;Xym;v[jt( e nTy"survrw"pUJyolokn;qoCyutoVyy" 118 supso.veSysEvpuWom" [ tpo.bR./Rmm%n;Rn;v/wrp 119 Rw R w v,unl>ytedvSTvy;s*vp[l>yte R e w spIVysn;or;Nm;tr'tpmocy 120 e[ ttoy;SysdevxTv;m;tu"p[ity;m( e ' gOhITv;jnkSy;D;'lB?v;v,ovRrmht( 121 ' a'b;p;|gtoSt;'p,My;g[t"Sqt" [ vntov;ca.vojn'tpu]"pt;pc 122 e kq|v;vl'bStec'ty;Vyqt;hm( sm;tuvcn'Tv;g@"p[hsv 123 R u kqy;m;svO;'ts;uTv;vSmt;.vt( ' kq'cdu"kr'kmRxxu.;v;vy;tm( 124 /Ny;h'mkl/Ny'ySTv'v,us%o.v" e ' lB?v;vr'mh;Tm;n';meytemn" 125 p*We,Tvy;vTsOtmklym( ' e sup,Rv;cm;t"k'tkry;mip[ymevtduCyt;m( 126 e k;y|Tv;qy;Sy;mp;|n;r;y,Syc EtCzTv;tus;p[;hg@'vnt;stI 127 mhu"%'cmec;Stkt;tp[ity;m( .gnImespIs;p,t;h'ty;pur; 128 tSy;d;Symh'p;[ ;kSt;ryitm;mt" 606 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ,'Tv;vWwr'tSy;"pu]mhorgw" 129 w R W"k;levdTs;caoy',t;'vjt( [ e ttohmv'dt]sd;c;y'c;st" 130 mQy;tevcn'm;t" p[itD;'s;krod; ttohmb[vk{Uxpq'n;gm;trm( 131 u ' ' ydIm',t;>yeithrermh'td; t;.v;mted;sITyhmetd;vdm( 132 ttStSmn(hrerete,eci]mw" tSy;"pu]/Utd;sITvmgm'td; 133 w Rw ySmNk;le.ItSy;{Vy'dd;Myhm( tSmNk;led;sITv'y;Sy;mkln'dn 134 g@v;c pOCzxI`[cm;tSt;'kry;mp[ity;m( ' .=yy;mt;;g;Np[itD;meyq;qRt" 135 tt"k{Umv;cedvnt;du"%t;stI u ' a.I'vdkLy;,yenmuCyeyCz^t" 136 ab[vITs;dur;c;r;pIyUWdIyt;mit ' EtCzTv;tuvcnm.vTs;cnp[.; 137 tt"xnwp;gMytny'p;[ hdu"%t; amOtp;[ qRyTp;p;t;tk'v;krys 138 ' uTv;v;Ky'gTm;'mh;o/smNvt" amOtc;nyy;mm;tm;Rvmu%I.v 139 ' EvmuKTv;tutrs;sgt"pturitkm( ' amOtc;nyy;mm;turqe/n;n` 140 ' R u stSyvcnuTv;mun"p[;h%germ( ' sTylokSyvwco?vevkmRvnmRt; 141 R purIc;Sts.;rMy;dev;n;'ihthetve vip[;k;rdul>y;du/W;Rc;sur"sur" 142 R R w w r=;q|nmRtodev" surSt]mh;bl" w y'ypXyitvIr"ssEv.Smt;'bjt( 143 ' [ e 607 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sup,Rv;c n;r;y,;rolB/omy;cmunsm .y'n;StIhmet;tsur;surg,;dp 44 EmmuKTv;gTm;NsOTys;gr;lm( jg;m;k;xm;vXy%go?v|mnojv" 145 p=v;tentSywvrj"smut'b tSy;'itkncTy_mgmSyty" 146 gTv;c'cjlen;pvi'nv;Rpyd(blI U rjo."prpU,;R=onsurSt'cpXyit 147 j`;nr=vg;|St;nmOtc;hrlI ' a;ny'tcpIyUW%g'gTv;xttu" 148 ' Er;vt'sm;!ov;Kymetduv;ch %gp/r"kSTv'pIyUWhrsebl;t( 149 ' aip[ysvRdv;n;'Tv;jIverit"kqm( ' e vx%wrs'k;xwny;mymm'idrm( 150 R uTv;v;Ky'hre"kop;duv;csmh;bl" ny;mtvpIyUWdxRySvpr;mm( 151 ' EtCTv;mh;b;jR`;nvx%w"xtw" yq;megre"'gtoyvWe,toyd" 152 ' R n%wrxns'k;xwbR.dg@ogjm( e m;tlcrq'ctq;dev;NpurSsr;n( 153 Vyqtos*mh;b;m;RtlgRjpugv" ' vmu%;"p=v;tensvedvg,;Std; 154 Re ttStukoptoj,uj`;nklxentm( R klxSy;vp;tennc=uB/omh;%g" 155 Sv'mo`'.dur;hr.IRto.vd; ' s'nvOTyttoyu;]wv;'tr/Iyt 156 sutr;mpgCz'tvg;Utlm;gt" ' e ab[vITssure"svRdvg,;g[t" 157 e xv;c608 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] yidd;SyspIyUWmd;nI'n;gm;tr .ujg;;mr;"svey'tih/[vty; 158 R e u ' p[itD;te.ve;nfl'jIvtSyte tSm;idd'hry;ms'mtentv;n` 159 gTm;nuv;cySmNk;led;sIs;m;t;med"%t;stI u vidt;svRlokWhremOthrys 160 u ' EvmuKTv;mh;vIyoRgTvov;cp[std; 'U a;nItmmOtm;tStSy;Evp[dIyt;m( 161 ' p[oTfLldy;s;c;pu]sh;mOtm( ' t;m;y;mOtdTv;c;d;sIt;'td;gt; 162 ' tO,k;;n.Ut;npxvsrIsOp;" ;svSmy;Ssvedv;mhWRyStd; 163 Re mocyTv;tut;m'b;'g@"sut;'gt" u EtSm'trexojh;rshs;su/;m( 164 n/;ygrl't]ty;c;nupl=t" p[dy;k{U"pu];n;ys'.m;t( 165 [ teW;'m%dd*;+ve@c;mOtl=,m( u e ' t;nuv;cp[s"pu];Nyum;kcklsd; 166 U e mu%tiNTvmIdwv;b'dvStnvOt;" e R mhWRySttodev;"sg'/vRm;nuW;" 167 cu"SsNtuklm;trSm;kcp[s;dt" e n;gwvRsjRt;dev;"ss;munyStq; 168 jGmu"Svm;ly';n;g;"p[midt;"Sqt;" u EtNSntren;g;'%;dg@obl;t( 169 id=upl;yt;"xeW;"pvRtWvneWc eu u s;greWcp;t;lebleWtko$re 170 u u n.OtWnkWSqt;"sp;RnvOt;" eu eu R .ujg;StSy.+y;sdwvv/nmRt;" 171 s%;dyTv;n;g;'s'.;yptr;vq 609 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vbu/;NpUjyTv;tujg;mhrmVyym( 172 y"p#CzO,y;;psup,Rcrt'x.m( u u svRp;pvnmu_"surlokmhIyte 173 R it Ip;pur;,epqmesi%'@g@oTpn;RmscTv;r'xmo?y;y" [ O 47 acTv;r'xmo?y;y" b[ov;cat"pr'tvp[Wc;'@;lpittoij" u Re p[lPycbn(xok;n(jg;mkXyp'mnm( 1 u gTvov;cmunevd;Sm;kiht'vc" yq;p;p;imuCyehmnetq;k 2 ' u tmuv;cmh;tej;W;Sy"sm'tt" kXypv;cs'dxRn;Mlez;n;mupx;'tosvwSvym( 3 g;y}y;jpwhoRmvt;'{;y,id." w R[ w SmrnTy'hre"p;dmupoyhrv;srm( 4 ahnRxhre?y;Rnp,;m'kt'p.m( ' '[ [u tIqR;nenm'],p'kSy;'tgmys 5 e ' tt"p;p=y;devb[;,Tv'clPSyse v[tvW;/kmoR=n;xyNkLmW'ij 6 w RO ' munStSyvc"uTv;tTyo.vd; e pu<y'svv/'Tv;punb[Tvm;v;n( 7 R ttStPTv;tpStIv[SvloRkcrm>yg;t( ' sOSy;%l'p;p'=y'y;itidneidne 8 asOSypu<y'ih=y'y;Ty'jnopmm( an;c;r;tovp[a;c;r;Tsurt;'vjt( 9 [ e tt"k#gtw"p[;,wr;c;r'kteij" kmR,;mns;'gnsd;c;r'sd;k 10 e kXypSyopdexnsvnIto.vd(ij" e 610 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] a;c;r'tpn"Tv;tpStTv;idv'gt" 11 uu an;c;rIhtovp["SvgRlokWgihRt" u a;c;r'tpn"Tv;surlokmhIyte 12 uu n;rdv;cp[;uvitgit'lok;"pUjyTv;ijom;n( ' ij;n;'pI@n'Tv;git'gCzitk;'p.o 13 [ b[ov;c=u/;s'tdeh;n;'b;[ ,;n;'mh;Tmn;m( n;cRyCz_to.KTy;sy;itnrknr" 14 e pWe,oxyTv;o/;StuvsjRyt( e sy;itnrk`or'mh;r*rvCz^km( 15 svOStt"k$;NTyj;itWuj;yte ttorogIdr{Stu=/y;prpI@t" 16 u n;vmNyetovp[=/y;gOhm;gtm( ' u ndd;mIityob[y;v;b[;,eWs" 17 U u ityRGyonxt'gTv;c;'@;LymupgCzit p;dmuMyyovp[hitg;'ptr*gum( 18 '' r*rvenytov;sStSyn;StIhnit" yidpu<y;veNmsEvp'gt;'bjt( 19 u [ e aitdInovW;dIcdu"%xok;.pI@t" Ev'jNm]y'p;[ Py.veSycnit" 20 muicpe$klwhNy;ip[ty"pum;n( 'u t;pner*rve`orekLp;'tsopitit 21 ' aqjNmsm;s;kr"rc'@k" a'Tyj;itWuj;topdr{"k=xUlv;n( 22 p;dmuCztev;yStSyp;dexlIpd" %'jov;m'dj'`ov;%<@p;do.ver" 23 p=v;tenc;'g;np[kptsdwvih 'e m;tr'ptr'vp[;tkctpSvnm( 24 ' hTv;gug,'o/;Tk.Ip;kcr'.vet( 611 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION iWTv;cwvj;yetk$j;itWutTprm( 25 v'pW'v;Ky'yovdeij;itWu a*k;"p[j;y'ttSydeh!'st 26 e e u vccRk;qd{Um'@l"xu_s?mk* k;lkStq;xuKlSt,;itd;," 27 tto.Wkpyogecp;p;Tpu<y'pl;yte [ apu<y;lre%vtenvn/n'vbjet( 28 e w EW;'m?yemh;k;S]yEvp[kitRt;" k;lkStq;xuKlSt,;itd;," 29 mh;p;tk.;v;n;'D;n;Ts'sgRtopv; aitp;tkn;mev]yodeh.v'itvw 30 e s'sg;RTshs'b/;{og"s'crten,;m( ' O dUr;TprTyjeIr"SpO;;n'sm;cret( 31 pitt'ks'y_c;'@;l'cgv;xnm( u ;n'rjSvl;'.Ll'SpO;;n'sm;cret( 32 durtSy;nupe,dehk;VyvSqt;" e hlokpr]wv;Py]n;Sttusxy" 33 ' Ny;yenop;jRt;'v'bSv'hrtety" O [ u a=y'nrkp;[ PypunjRNmnvte 34 pxunoyStuvp[;,;'r/;[ NveW,tTpr" ' t';Pyqv;SpO;scelojlm;vxet( 35 b[Sv'p,y;_dhTy;sm'klm( [ vme,tu.j;nodxpUv;Rndx;pr;n( 36 'u ( nvW'vWmTy;b[Sv'vWmuCyte R vWmek;kn'hitb[Sv'p]p*]km( 37 ' u moh;m;tr'gTv;b[;,I'cguroS]ym( pitTv;r*rve`orepnTpdul." 38 u R pt'itptrStSyk.Ip;kqt;pne avIck;lsU]cmh;r*rvr*rve 39 e kd;cdpv;teW;'nit'n;numnre e 612 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p[;,'hTv;ij;tIn;'Svy'y;Typun.Rvm( 40 pt'itpuW;StSyr*rvecshx" n;rdv;csveW;mevvp[;,;'v/ecp;tksmm( 41 R vWm'v;ktStevtov_mhRs b[ov;chTv;vp[/vp]p;tkydud;tm( 42 ' u[ ' u l.tebh;`or'v_Vy'c;pr',u [ l=ko$sh;,;'b;[ ,;n;'v/'.jet( 43 vedx;S]yuthTv;oi]y'vjtei{ym( ' ' vp[cvw,v'hTv;tSm;xgu,orm( 44 ' Svv'x;n(p;tyTv;tupnjRNmnv'dte u i]ved;tkhTv;v/Sy;'tnvNdte 45 ' ' oi]y'csd;c;r'tIqRm]p[ptkm( ' U x'b;[ ,'hNtu"p;pSy;'tonvte 46 apk;rs'miXyij"p[;,;NprTyjet( u Xyteync;Nyenb[h;s.ver" 47 e vco."pWwv"pI@tSt;@toij" RO w ymuiXyTyjeTp[;,;'Stm;b[`;itnm( 48 R AWyomunyodev;"svebvdStq; R [ dex;n;'p;qRv;n;'cscv?yo.veidh 49 atob[v/'p;[ PpptO."shpCyte p[;yopvexkvp[b/"s'm;nyed/vm( 50 ' u ( u[ doWw;pvnmu_muiXyp[;,muTsOjt( R e sp[lov/w`oRrntyprktRyt( 51 wRu ' e a;Tm`;t'&m;roh'ko$rwpjIvn' y"ky;Rd;Tmno`;t'Svv'xbh;.vet( 52 e [ .[,c`;tyeStuxxuv;a;turgm( U ' ' ' u b[h;SvymevSy;tuyprktRyt( 53 ' e m;ryesgo]'v;b[;,'b;[ ,;/m" 613 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSywvtveTp;p'ntuyprkRyt( 54 ' e pI@yTv;ij'x{"Svk;y|c;ps;/yet( U t];p;pecxU{Syp;tkn;Nyq;.vet( 55 t;Tk;lkv/'hTv;h't;rm;tt;yn' nch't;ctTp;pwlRPyteijsm 56 a;tt;ynm;y;'tmpved;'tg'r,e j`;'stj`;'sntenb[h;.vet( 57 '' e adogrdwv/nh;rIcsu`" =e]d;r;ph;rIcW@t;tt;yn" 58 e %lor;jv/oogIpt,;'cv/ert" anuy;yInOpor;DTv;r;tt;yn" 59 tT=,;mOtvp[pnh|tnyuJyte ' ' u 'u punhTv;v/'`or'D;n;Tp[;oitnt' 60 R lokvp[smon;StpUjnIyojgd(g" u hTv;t'yveTp;p'tTpr'cnvte 61 devvTpUjnIyos*dev;surg,wnr" Rw b[;,Sysmon;Sti]WulokWnt' 62 u n;rdv;ck;'v'smup;TyjIvtVy'ijenih O ap;nensuretTvtov_mhRs 63 b[ov;cay;ct;cy;.=;p[xSt;s;p[kitRt; HzvOStto.{;su.{;svRvWu 64 O y;m;Tymune;gCz'itb[,"pdm( d=,;yDxeW;,;'g;[ ;yDgtenih 65 p;#n'y;jn'Tv;g[hItVy'/n'ijw" p;#yTv;pi#Tv;cTv;SvSTyyn'x.' 66 u b[;,;n;md'jIVy'x;vO"p[itg[h" x;S]opjIvno/Ny;/Ny;vO=opjIvn" 67 /Ny;vO=lt;jIVy;v;$IsSyopjIvn" 614 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] aj'tv/ep;p'tSydoWopx;'tye 68 u nv/;Ny;nxSt;nvp[>y"s'pd;pyet( e [ nceTp[;,v/e]=Iy'tc;yuWo/[v' 69 e u tSm;;TsubnptOdvij;itWu e a.;v;T=T]y;vOb[;,wpjIVyte 70 R Ny;yyuWyoVy'creIrv[tx.m( eu ' u sty;cijovOTy;yn'l.tenp;t( 71 O ptOyD;idd;neWm?y'tnmuCyte u e sm>ysenuvR;'vdyu_;'sd;n`" 72 e x_ktgd;%@gpr`;,;'sm'tt" a;roh'gj;rohmw{j;lmm;nk 73 ' rq.Umgt'yy_svR]k;ryet( u ' u ijdev/[v;,;'cS]I,;'vtpSvn;m( 74 u O ' s;/us;?vIgu,;'cnOp;,;'r=,;d(/vm( u[ yTpu<y'l>ytexr"kq'td(bv;id." 75 Uw [ svRp;p=y'Tv;so=y'SvgRmXnute sMmu%Ne y;yyucpt'itb[;,;r,e 76 e tevjitpr'Sq;n'ngMy'bv;idn;' [ ' [ /mRySyyd(v,up<y'yq;qRt" 77 u O ' u s'm%np[y?y'tncgCz'itk;tr' u e u e n.'pto'itn"xS]'ppl;ytm( 78 O [ ayu?ym;n'.I'cpitt'gtkLmW' asCzU{Stuitp[Itm;hvexr,;gtm( 79 ' hTv;cnrky;'itduv;jyk;'=," RO EW;c=T]y;vO"sd;c;rwStugIyte 80 y;m;Tyidv'y;'itsvR=i]ykjr;" /mRyx.omOTyu"s'm%=T]ySyc 81 u e u u e a]pUto.veTsopsvRp;pw"p[mCyte u siteTSvgRlokcp[;s;der.UiWte 82 j;'bndmySt'.r.UiWt.Utle U e 615 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION {Vyw"susp,ieR dVyvS]opxo.te 83 'U purt"kLpvO=;it'itsvRd;yn" v;pIkpt$;k;w;nwpxo.te 84 y*vn;!;sevttdvpurkNyk;" 'e'e tSy;g[tomud;nTy'nTy'TyPsrs;'g,;" 85 O gIt'g;y'itg'/v;Rdv;Stuitp;#k;" e Ev'me,kLp;'ts;vR.*mo.vep" 86 e O svR.ogwkkt;RcnImNmqvg[h" tSypTNy"p[p;!;"sdwvy*vn;Nvt;" 87 /mRxIl;"sut;"xu.;[ "smO;"ptOsmt;" ' Ev'me,.ujitsjNmsu=i]y;" 88 ' ' aNy;yentuyo;rSt'itnrkcrm( Ev'c=i]y;vOb[;,wpjIVyte 89 R vwXyw"xU{Stq;Nywa'TyjwMleCzj;it." w R yecyo/;"p[y?y'tNe y;yyunsvRd; 90 u e tepy;'itpr'Sq;n'svev,;Rij;ty" R nxUroyoijo.IrS]xS]vvjRt" 91 vp*vwXyvOit'ck;ryeidjsm" vwXyvO'v,G.;v'iW'cvtq;prw" 92 w k;ryeTiWv;,Jy'vp[kmRncTyjet( v,G.;v;NmOW;Tyu_*dugit'p;[ uy;idj" R a;{R{Vy'prTyJyb[;,ol.texvm( smuTp;ttovO'd;ip[;ysvRx" 94 ptOyDetq;c;*juy;i/vd(ij" tulsTy'nkRVy'tl;/mRpitit; 95 e u [ zl.;v'tlTv;nrkpitpte u e [ atulc;pyd({Vy't]mQy;prTyjet( 96 ' Ev'mQy;nkRVy;mOW;p;pp[sitk; U n;StsTy;Tpro/moRn;nOt;Tp;tkprm( 97 at"sveWk;yeWsTymevvxyte Ru Ru 616 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ame/sh'tsTy'ctuly;/Otm( 98 u ame/sh;sTymevvxyte yovdeTsvRk;yeWsTy'mQy;prTyjet( 99 Ru snStritdug;R,SvgRm=ymXnute v;,Jy'k;ryeip[omQy;vXy'prTyjet( 100 vO'cn=peIqeSvy'xWt.ojyet( R e'u dehKlex;Tshgu,.vitsvRd; 101 ' aq;Rjnv/*mTy;Rvx'itvWmejle R k;'t;rm$vI'cv;pdw"sevt;'tq; 102 w gr'grguh;'dg;|MleCz;n;'xS]p;itn;m( u gOhpit.y'Sq;n'/nlo.;Tsm'tt" 103 '[ sutd;r;NprTyJydUrgCz'itlo.n" ' Sk/.;r'vh'TyNyety;|cnp;tnw" 104 e =ep,I.mRh;du"%wSsd;p[;,Vyyenc aqRSys'cy"pu]p[;,;Tp[ytromh;n( 105 E.Ny;Ry;jRtv'v,G.;venyt" ' ptOdvij;it>yod'c;=ymXnute 106 e Et*doW*mh;'t*cv;,Jyel;.kmR, lo.;n;mprTy;gomOW;g[;vy" 107 Et*doWoprTyJyky;Rdq;Rjnb/" R' u a=y'l.ted;n;,GdoWwnlPyte 108 R pu<ykmRrtovp["iW'ihprk;ryet( v;hyeivsSy;/|blIvdRctuym( 109 a.;v;T]ty'cvav;m'nk;ryet( w c;ryetO,CzwcorVy;`[vvjRte 110 e d;d(`;s'yqecnTym;tpRyTSvym( ' e go'ck;ryeSyk'civvjRtm( 111 sd;gomymU];>y;'v`swvvjRtm( nml'n=peoesvRdvnktne 112 e a;Tmn"xynIySysx'k;rye/" 617 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sm'nv;Rpye;CzItv;trjStq; 113 p[;,Sysx'pXye;'cs;m;Nyvg[hm( aSydehs%d"%'tq;tSywvkLpte 114 e u 'u anenv/n;yStuiWkm;R,k;ryet( scgov;hnwdoRWnlPyet/nI.vet( 115 wR dublpI@yeStutqwvgds'ytm( R ' u aitb;l;itvOcsgohTy;'sm;l.et( 116 ' vWm'v;hyeStudblsbl'tq; u R ' sgohTy;sm'p;p'p;[ otIhns'xy" 117 yov;hyein;sSy'%;d'tg;'nv;ryet( ' moh;O,jl'v;psgohTy;sm'l.et( 118 ' s';'Ty;'p*,Rm;Sy;'c;m;v;Sy;y;'tqwvc hlSyv;hn;Tp;p'gv;myuthTyy; 119 amUWpjyeStustw];id.nRr" uU klw"ksmStwl"so=y'SvgRmXnute 120 u w w `;smui'prgveyodd;itsd;ikm( svRp;p=ySySySvg|c;=ymXnute 121 yq;vp[Stq;g*yo"pUj;fl'smm( vc;reb;[ ,omu:yonO,;'g;v"px* tq; 122 n;rdv;cvp[ob[mu%j;t"kqtomeTvy;n` e kq'go."smon;qvSmyomev/e/vm( 123 u[ b[ov;c,uc;]yq;tQy'b;[ ,;n;'gv;'yq; Ekp'@ywKy'tpWwnRmRtpr; 124 uu 'u pur;b[mu%oUtk$tjomy'mht( ' 'e ctu.;Rgp[j;t'tdog*RijStq; 125 p[;ktj"s'.vovedovirevtqwvc e prtog*Stq;vp[oj;twvpOqkpqk 126 O t]sO;my;c;d*ved;Tv;rEkx" 618 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] SqTyq|svRlok;n;'.vn;n;'sm'tt" 127 u ahRVy;n.ujItdevhetoStq;ij" ' a;Jy'gop[.v'vtSm;detpstk;" 128 e[ U ns'ityidlokWcTv;romImhr;" u td;%l'c.uvn'n'Sq;vrj'gmm( 129 E./Ot;"sd;lok;"p[it'itSv.;vt" R Sv.;vob[pos;vetbmy;"SmOt;" 130 e [ tSm;*"pUjnIyos*vp[dv;surrp e w d;r"svRk;yeWj;tStQyogu,;kr" 131 Ru svRdvmy"s;=;TsvRsTv;nukpk" e aSyk;y|my;sOprvpoW,'pit 132 ' uw [ atEvmy;d'vr'c;itsuxo.nm( EkjNmntemo=Stv;STvitvntm( 133 a]wvyemt;g;vSTv;gCz'itmm;lym( O p;pSyk,m;]'ttW;'dhnitit 134 ue ee devIg*/enk;dev;;iddevIi]x_k; Ru p[s;d;SyyD;n;'p.voihvnt" 135 [ gv;'svRpv];,punitskl'jgt( ' mU]gogoRmy'=Ir'd/sipRStqwvc 136 ' amIW;'.=,ep;p'nititklevre tSm;d(`td/=Ir'nTy'%;d'it/;mRk;" 137 O' vx'svR{VyeWgVym'pr'x.m( u u ySy;Sye.ojn'n;SttSymUitRStupitk; 138 U a;'pcr;]e,sr;]e,vwpy" ' d/v'xitr;]e,`OtSy;Nm;smekkm( 139 ' agVywyStu._vm;smeknr'trm( R 'u w .ojnetSymTyRSyp[t;"%;d'itcwvih 140 e prm;'pr'xSv'c;tpt<@l" u ' w .uKTv;tuyTt'p<y'ko$ko$gu,.vet( 141 u ' aNy;pcyd({Vy'hvy'x;S]nmRtm( 619 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t_v;yTt'kmRsv|l=gu,.vet( 142 ' nr;mW'cyTk'ct(tSm;Tfl'l.et( tSm;*"svRk;yeWxStEkoyugyge 143 Ru e u svRd;svRk;meW/mRk;m;qRmo=d" u n;rdv;ckWk'v;p[yoge,pr'p<y'pkitRt' 144 u u [ vdtTsvRlokxyq;j;n;mtTvt" b[ov;c sTp[d=,'Tv;go/n'c;.v'dyet( 145 svRp;pwnRnmu_"Svg|c;=ymXnute R sur;c;yoRyq;v'"pUJyos*m;/voyq; 146 sp[d=,'Tv;cwy;RTp;kx;sn" kLyTq;ygom?yep;]'gshodkm( 147 O niW'cogv;'gmStknvtlm( e ' ' w p[tICztnr;h;rStSypu<y'nbo/t 148 Uyty;ntIq;Rni]WulokWn;rd 'e u sc;r,yu_;nsevt;nmhiWR." 149 a.WekSsmSteW;'gv;'godkSyc ' p[;tTq;yyomTyR"SpOx;'c`Otm/u 150 e ' sWRp;'ip[ygkLmW;Tp[itmuCyte ' 'U `Ot=Irp[d;g;vo`OtyoNyo`Otov;" 151 `Otno`Ot;vt;RSt;mestsd;gOhe 'u `OtmsvRg;]eW`tmmnsSqtm( 152 ' e u O' e g;vomm;g[tonTy'g;v"pOtEvc g;vsvRg;]eWgv;'m?yevs;Myhm( 153 u Ty;cMyjpeNm']s;y'p;[ trd'xc" ' u svRp;p=yStSySvloRkpjto.vet( 154 U yq;g*tq;vp[oyyq;vp[Stq;hr" hryRq;tq;g'g;EtenvOW;"SmOt;" 155 g;vob'/mny;,;'mnuy;b;'/v;gv;m( u Ru 620 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] g*ySmn(ghn;Stt/riht'ghm( 156 Oe u O gomu%c;t;ved;"sW@'gpdm;" e 'gyoSqt*nTy'shwvhrkxv* 157 drevSqt"Skd"xIWeb;Sqt"sd; R [ vOWd(?vjoll;$ec'g;g[{Evc 158 ' k,Ryorn*dev*c=uWoXxx.;Skr* detWg@odevoj;y;'csrSvtI 159 'eu ap;nesvRtIq;Rnp[;vecvj;vI w AWyoromkpWm%t"pOtoym" 160 eu u /ndov,wvd=,'p;Rm;t* v;mp;eSqt;y=;StejSv'tomh;bl;" 161 R mu%m?yecg'/v;Rn;s;g[pg;Stq; e %ur;,;'pmep;ePsrssm;t;" 162 R gomyevstel+mIgoRm]svRmgl; Ue ' p;d;g[%cr;ve;h'.;xBdepj;pit" 163 e e [ cTv;r"s;gr;"pU,;R/nn;'cStneWvw eU u g;'cSpOxityonTy';to.vitnTyx" 164 atomTyR"p[pStusvRp;pw"p[mCyte uw u gv;'rj"%uroUtxrs;yStu/;ryet( 165 ' sctIqRjle;t"svRp;pw"p[mCyte u n;rdv;cgv;'cdxv,;Rn;'kSyd;neck'flm( 166 b[ihtv'geprmeiNp[yyid U u ' b[ov;cet;'g;'b;[ ,edTv;m;nvero.vet( 167 p[;s;devstenTy'.ogIcsu%me/te /um;[ tuSvgRk;'t;rs's;rep;pmo=,I 168 a=y'kpl;d;n',;'dTv;nsIdit p;'@r;dul.;lokg*rIckln'idnI 169 R r_;=Ipk;mSy/nk;mSynIlk; 621 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ek;'ckpl;'dTv;svRp;pw"p[mCyte 170 u yub;Lyt'p;p'y*vnev;/Rktm( v;c;t'kmRt'mns;yTp[c'itt' 171 agMy;gmn'cvm]{ohecp;tkm( w m;nk$tl;k$kNy;nOtgv;nOtm( 172 'u ' ' sv|cn;xyeT=p[kpl;'y"p[yCzit ' dxyojnvStI,;Rmh;p;r;mh;ndI 173 n;r;cjlk;'t;repstcodk;,Rve [ Oe y;vTsSy*p;d*mu%y;vj;yte 174 ' t;v*"pOqvIDey;y;v.|nmucit ' suv,RgI'vS];!;'sv;Rlk;r.UiWt;m( 175 ' ' t;m[pI'r*Py%ur;'tq;k;'Syopdohn;m( O xo.t;'g/pupwsv;Rlk;r.UiWt;' 176 ' ' xI'kpl;'d;idj;t*vedp;rge svRp;p=yStSyv,ulokCyuto.vet( 177 tSy;'tdm;n;y;'.m*pt'itv'dv" uu U a;r;m;idvj;y'tbpupflom;" 178 e y]k;mfl;vO=;n"p;yskdRm;" p[;s;d;;ps*v,;RSt]gCz'itgop[d;" 179 dx/enyod;dekcv/ur/r' U w ' sm;n'tfl'po[ _b,;smud;tm( 180 u [ Ekcdx.dR;Tsh;,;'xt'flm( tSy;nus;rtovefl'n;rdyt" 181 ' ptniXyy"pu]ovOWcmo=yev u ' ptrov,ulokWmhIy'tyqePstm( 182 u e ctovTstyREkSywvvOWSyc mo+y'tsvRt"pu]v/reWsn;tn" 183 e y;v'itcwvrom;,tSyt;s;'csvRx" t;vWRsh;,Svg|.jitm;nv;" 184 u ' l;'glnvOWoyjl'cot(=pit/[v' U e u 622 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] toy'tsh;Bd'pt,;mmOt.vet( 185 u ' %ur,kWRym'ttolo'ckdRm" e e U ptO>ySv/;t]l=ko$gu,.vet( 186 ' vm;necjnkyidm;t;vnXyit c'dnen;'kt;/enStSy;"Svg;RydIyte 187 u d;t;cwvpt,;'cA,'cvp[mcit w 'u a=y'l.teSvg|pjtom`v;yq; 188 U svRl=,s'y_;t,;g*"pySvnI u sm;p[sitk;.{;s;cg*"pOqvISmOt; 189 U tSyd;nenm']SypOQvId;nsm'fl' xttusmomTyR"klmurtext' 190 gv;'chr,'Tv;mOtgorqvTsk e mpU,skpcited;.Uts'Plv' 191 Re e gv;'cvv/'Tv;ptO."shpCyte w r*rvenrk`oret;vTk;l'pity; 192 [ gop[c;rp[.W'@v;hnb'/n" a=y'nrkp;[ y;NpunjRNmnjNmn 193 s;vyeStukq;'p<ytm;mm;' u svRp;p=yStSydevshmodte 194 w yd',uy;;ppr'p<ytm'mht( u sjNmt;Tp;p;NmuCytett(=,enih 195 it Ip;pur;,epqmesi%'@gom;h;TMy'n;m;cTv;r'xmo?y;y" 48 [ O Ekonp;xo?y;y" n;rdv;ckn;c;re,vp[Syb[tejovv/Rte kn;c;re,tSywvb[;'tjovnXyit 1 e b[ov;cxynIy;TsmuTq;yr;}y'xijsm" e dev;'vSmreTy'tq;pu<yvto/[vm( 2 w u 623 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gov'dm;/v','hr'd;modr'tq; ' n;r;y,'jg;q'v;sudvmj'v.um( 3 e srSvtI'mh;l+mI's;v]I'vdm;trm( e b[;,'.;Skr'cN{'idkp;l;'g[h;'Stq; 4 xr'cxv'x.mIr'cmherm( 'u g,exctq;SkNd'g*rI'.;gIrqI'xv;m( 5 ' pu<yXlokonlor;j;pu<yXlokojn;dRn" pu<yXlok;cvedhIpu<yXlokoyu/ir" 6 e aTq;m;blVy;RsohnUm;'v.IW," p"prxur;mswtcIrjIvn" 7 e Et;NyStuSmreTy'p;[ tTq;ym;nv" b[hTy;id."p;pwmCyten;]s'xy" 8 Ru sdurtet;tsvRyDfl'l.et( gv;'xtsh;,;'d;nSyflmXnute 9 tt;pxuc*dexmlmU]prTyjet( e ' d=,;.mu%or;]*idv;ky;Rddm%" 10 u u prtod'tk;'ctO,dubr;id." w ' at"pr'cs'?y;y;'sytijo.vet( 11 ' pUv;R r_v,;|tm?y;exKlv,Rk;m( e u u s;y'srSvtI',;'ijo?y;yeq;v/ 12 tt"sm;creT;n'yq;D;nenyt" a'gp=;lyTv;tum"s'lpyet" 13 '[ O e xrodexll;$ecn;sk;y;'id.[vo" e u b;o"p;etq;n;.*j;Nvor`[yetq; 14 R Ek;lgegditStq;v;mkredx ue .yo"sd;tVy;mOd"xum.IPst; 15 a;'trq;'tv,u;'tvsu/re e e e ' mOkhrmep;p'yNmy;pUvsctm( 16 R ' anenvtum],mOk;'yStn*=pet( w 'e svRp;p=yStSyxuc.Rvitm;nv" 17 624 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ttStuvdpUv,;n'ky;Ric=," e Re nden;'tq;kppkr<y;'t$;kk 18 eu jlr;x*cvp[c`$;n'tqorm( e k;ryei/vNmTyR"svRp;p=y;yc 19 p[;t";n'mh;pu<y'svRp;pp[,;xnm( y"ky;RTstt'vp[ov,ulokmhIyte 20 p[;t"s'?y;smIpecy;v'@ctuym( t;vTp;nIymmOtpt,;mupitte 21 ' prto`$k;yuGm'y;v;mwkm;ikm( m/utLy'jl'tSmNpt,;'pI[ itv/Rnm( 22 u ttStus;Ry;mwkjl'=Irmy'SmOtm( =Irm'jl't;v;v<@ctuym( 23 at"pr'cp;nIy'y;vp[hr]ym( tTpr'loiht'po[ _y;vdSt'gtorv" 24 ctuqphre;ner;]*v;tpRyTptn( R[ e toy'r=s;mevg[h,envn;SmOtm( 25 p;nIy'svRsd?q|prvnmRtmy; uw ' r=;q|tSytoySyy=;wv/ur/r;" 26 ' np[;uvitptroyeclok;'tr'gt;" ' dup[;Py'sll'tW;mOtSv;NmTyRv;sn" 27 e e tSm;Czywpu]p*]d*ih]k;id." w b'/vgwStq;c;NywStpR,Iy'ptOvt" 28 u R [w n;rdv;cjlSydwvt'bi[U htpR,Syv/'my yq;j;n;mdevxtTvtov_mhRs 29 e b[ov;cjlSydevt;v,u"svRlokWgIyte u jlpUto.veStuv,uStCz'kro.vet( 30 jl'g@Wm;]'tpITv;pUto.ver" ' U u vxeW;Tkxs'sg;RTpIyUW;d/kjlm( 31 625 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRdv;lyod.oRmy;y'nmRt"pur; e kxmUl.vedb;kxm?yetkxv" 32 e ( [ u kx;g[xkr'vkxEtepitit;" e ' [ kxhSt"sd;me?y"Sto]'m]p#id 33 '' sv|xtgu,po[ _tIqes;hmuCyte ' R kx;"k;x;Stq;dUv;Ryvp];,v[Ihy" 34 bLvj;"pu@rIk;kx;Ssp[kitRt;" ' a;nupVye,me?y;"Syu"kx;lokpitit;" 35 U R [ vn;m'],yT;n'sv|tfl'.vet( e amOt;TSv;dut;meits'Spx;RitlSyc 36 tSm;tpRyTy'ptStljlwb/" e ' Ru dx.itlwSt;vTpt,;'pI[ itm; 37 aSt'..y;v;nceCzNTyitvStrm( ;Tv;yStpRyTy'itlmodk"ptn( 38 e nIlp'@vmo=e,Tvm;v;Sy;itlodk" vW;RsdIpd;nenpt,;mnO,o.vet( 39 u vTsrwkmm;y;'ttpRyStlw"ptOn( u e vn;ykTvm;oitsvRdv"p[pJyte 40 e w U yug;;sucsv;RsyStlwStpRyTptn( u e _y;Pym;y;'ttSm;Cztgu,;/km( 41 u aynevWuvcvr;k;m;y;'tqwvc e w tpRyTv;ptOVyUhSvgRlokmhIyte 42 ' tq;mNv'tr;:y;y;mNySy;'p<ys'Sqt* u g[h,ec{sUySypu<ytIqegy;idWu 43 ' R R tpRyTv;ptNy;itm;/vSynktnm( tSm;Tpu<y;hkp;[ PytpRyTptOscym( 44 e ' tpR,dvt;n;'cpUvTv;sm;iht" 'e | a/k;rI.veTp;Tpt,;'tpR,b/" 45 e u ;e.ojnk;lecp;,nwknd;pyet( .;>y;'tpR,d;i/reWsn;tn" 46 e 626 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] d=,;.mu%o.UTv;xucStutpRyTptn( e tOPyt;mitv;Kyenn;mgo]e,vwpn" 47 u a,wylwmoRh;pRyTptOscym( R e ' .UMy;'dd;itydpod;t;cwvjleSqt" 48 vOq;tIyted;n'nopititkSyct( SqleSqTv;jleyStupyCzddknr" 49 [ u nopiteTpt,;'tsll'trqRkm( u a;{Rv;s;jleyStuky;RddktpR,m( 50 u ptrStSytOPy'itshdevSsd;n` w rjk"=;lt'vS]mxukvyovdu" 51 ' hStp[=;lnecvpunvRS]'tx?yit w u u xukv;s;"xuc*dexSq;neypRyTptn( 52 e e ttodxgu,nvtuy'itptro/[vm( ew u ;n's?y;'cp;W;,e%@gv;t;m[.;jne 53 ' e tpR,kteyStupTyekcxt;/km( ' [ r*Py;'glIy'tjRNy;'/Tv;ypRyTptn( 54 u O e sv|cxts;hgu,.vitn;Nyq; ' tqwv;n;mk;y;'t/Tv;Sv,;|gl'b/" 55 u O u u tpRyTptOsdoh'l=ko$gu,.vet( e ' ' a'gdexnIm?yesVyhStSy%@gkm( 56 u /OTv;n;mky;rm'jler=y'fl' ;n;qRm.gCz'tdv;"ptOg,w"sh 57 'e v;yu.t;nugCz'ittOW;t;R"sll;qRn" U nr;x;Stenvt|tvS]npI@nenc 58 e tSm;pI@yeS]mTv;ptOtpR,m( it"ko$o/ko$Icy;nlom;nm;nuWe 59 v'itsvRtIq;RntSm;prpI@yet( dev;"pb'itxrsXmut"ptrStq; 60 c=uWorpg'/v;Ra/St;TsvRjtv" ' dev;"ptOg,;"sveg/v;RjtvStq; 61 R ' ' 627 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ;nm;]e,tuy'it;n;Tp;p'nvte nTy;n'cy"ky;RTsnr"puWom" 62 svRp;pwvRnmu_on;n;klokmhIyte R ;n'tpR,py|tdv;mhWRyovdu" 63 'e at"pr'cdev;n;'pjn'k;ryedb/" U ( u g,expjyeStuvStSynj;yte 64 'U a;roGy;q|csUyc/mRmo=;ym;/vm( | xv'cTyk;m;q|svRk;m;yc'@k;m( 65 dev;'StupjyTv;tuvdevblcret( U w vik;y|tt"Tv;yD'b;[ ,tpR,m( 66 dev;n;'svRsTv;n;'pnS]vp'vjt( u [ e gt;gt'Sqr'Tv;k;m;Nmo='s%idvm( 67 u ' tSm;TsvRpyennTy'km;R,k;ryet( [ n;rdv;ckmq|cjl't;tdev;"ptOg,w"sh 68 np[;uvitsvRDl.'tm;nv;yq; ' e b[ov;c pur;sOmy;toy'svRdvmy;mOtm( 69 ' e tSywvr=,;q|cr=;y=;/nu/r;" R 'itteptr'dvmSm;Ky;m;nuWm( 70 e pxv"p=,"k$;mTyRlokVyvSqt;" mTyRj;t;dev;yetqwvm;nuW;/[vm( 71 u tpRyTv;gunTy'srlokpitit;" ' u [ a;yIcml'._ajpIpUyxo,tm( 72 'u aTv;tpR,nTy'ptOh;copj;yte ' b[hTy;sm'p;p'dv;n;mPypUjne 73 e sN?y;TymTv;csUyhitcp;pt( |' n;rdv;cb[;,Sysd;c;rm'bi[U hckmR,;m( 74 treW;'cv,;Rn;'pvm%l'vd [ O 628 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] b[ov;ca;c;r;Ll.tec;yur;c;r;Ll.tes%m( 75 u a;c;r;TSvg|mo='ca;c;roh'Tyl=,m( an;c;roihpuWolok.vitn'idt" 76 du"%.;gIcstt'Vy;/toLp;yurvc e nrknyt'v;son;c;r;rSyc 77 a;c;r;pr'lokm;c;r',utvt" gomyengOhnTy'pky;Rdplepnm( 78 e [ u p[=;lyet"pI#'k;'p;]'xl;tlm( .Smn;k;'Syp;]'tt;m[mMlenxud?it 79 u xl;p;]'ttlnf;l'gov;lkntu uw e Sv,Rr*Py;idp;]'tjlm;]e,xu?yit 80 u an;lohp;]'tp;kp[=;lnentu u %nn;;hn;wvplepn/;vn;t( 81 pjRNyvWR,;wv.Urme?y;vxu?yit twjSs;n;'m,In;'csvRSy;XmmySyc 82 .Sm.mOk;.xu_;my;pur; R xYy;.;y;RxxuvS]mupvIt'km'@lu" 83 R a;Tmn"kqt;Xxu;npreW;'kd;cn n.ujItwkvS]e,n;y;dekv;ss; 84 ' n/;ryeTprSywv;nvS]'kd;cn ' s'Sk;r'kxd't;n;'p;[ trevsm;cret( 85 gu,;'cnmSk;r'nTymevsm;cret( hStp;dem%cvp'c;{oR.ojn'cret( 86 u e w p'c;{RkStu.j;n"xt'vW;R,jIvit 'u devt;n;'gror;D;';tk;c;yRyorp 87 u n;;meTk;mtXz;y;'vp[SydI=tSyc gog,'dvt'vp[`tm/uctupqm( 88 e ' O' p[d=,'pkvIRtp[:y;t;'vnSptIn( [ govp[;vvp[*cvp[**d'ptItq; 89 629 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tyomR?yengCztSvgRSqoppted/vm( ( u[ CzonSpOxd'b;[ ,'dvt'gm( 90 e w u SvxIW|ppvO=cyDvO=m/;mRkm( u ' ]I,tej;'snoCzdI=etkd;cn 91 sUy;Rc{ms;vevn=];,csvRx" ' ' ne=ip[gdvr;j;n'yitn;'vrm( 92 e ' u'e ' yogn'dvkm;R,/m;R,;'kqkijm( e ' ndIn;'cp[tIrecpTyusrt;'tq; 93 yDvO=SymUlc;neppv;$k e u xrIrSymlTy;g'nky;RIvnetq; 94 vp[Sy;ytnegoerMyer;jpqeWc u n=*r'k;ryeIr" kjSy;ikd;cn 95 ml'n/;ryetn%'nvdne=pet( 'e twl;>y'gnkvIRtv;srerv.*myo" 96 ' Svg;];snyov;Rgrorek;sn;dnm( ' u nhreCz^oi]ySv'cdevSy;pgurorp 97 r;DStpSvn;'cvp'gor'/SyyoiWt" w p'q;deyob[;,;ygo>yor;j>yEvc 98 rog,e.;rt;yguvR<ywdbl;yc u R vv;d'nckvIRtnOpvp[ckTsk" 99 b[;,'gpI'cdUrt"prvjRyt( u e pitt'ks'y_c;'@;l'cgv;xnm( 100 u n/UtD;nhIn'cdUrt"prvjRyt( R' e S]y'd;'cduv;mpv;dp[d;ynIm( 101 u RO kkmRk;r,I'd;'sdwvklhip[y;m( u p[m;m/k;'gInlR;'b;c;r,Im( 102 VyyxIl;mn;c;r;'drt"prvjRyt( U e mln;'n;.v'dtgupI'kd;cn 103 e nSpOx;'cme/;vISpO;;nenxud?it e sty;shklcvjRysdwvih 104 e 630 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] ,uy;vconUnnpXyeguro"S]ym( ' v/Up]Sy.[;tuSvpu]I'yvtI'/vm( 105 'u u u[ aNy;'cgupI'cne=TSpx|nk;ryet( e t;."shkq;l;p'tq;.[.gdxRnm( 106 U' klh'nS]p;'v;,I'sdwvprvjRyt( e nd;sd;p;d'tW;'g;r;Sq.Smsu 107 u k;p;Rs;SqWunm;RLyecitk;ect*gur* xukmIn'n.=etpUitg'/mme?ykm( 108 v`s'c;NyduCz'p;k;q|cprSyc nSq;tVy'ng'tVy'=,mPyst;sh 109 nite=,'/IrodIpCz;yekl&me aSpOXywSshc;l;p'pittw"kptw"sh 110 nky;Rt=,m;]'tTv;gCzr*rvm( ( u kn'n;.v'dtptOVy'm;tultq; 111 e ' Tq;yc;sn'd;Tt;'jLyg[t"Sqt" twl;>y_tqoCzm;{RvS]'crog,m( 112 p;r;v;rgtoi'vh'tn;.v;dyet( ' yDSy;'tgRtn'@'tS]Ijnw"sh 113 ' ' b;l@;gt'c;ppupyu_kxytm( w Ru xr"p[;vOTyk,*Rv;aPsum_x%opv; 114 u aTv;p;dyo"pUj;'n;c;me=,;mu%" pvItvhInnkomu_kCzk" 115 EkvS]p/;na;c;'tonwvxu?yit m?ym;.mu%pvitsO."smupSpOxt( 116 R 'U | e a'gdexnI>y;'cn;s;'ctdn'trm( u a'g;n;mk;>y;'cc=uWIsmupSpOxt( 117 u e kn;'gtXXro]en;.m'gkntu u u tlendy'NySysv;R.mRStkopr 118 b;c;g[,s'SpOXytt"xuo.ver" e anen;cmn'Tv;m;nv"p[yto.vet( 119 631 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRp;pwvRnmu_"Svg|c;=ymXnute R p[;,S]pu$'Gy;cVy;nop;nmu{y; 120 sm;nStusmSt;.d;nStjRnI'vn; n;g"kmkrodevdo/n'jy" 121 R pp[I,'ttpI[ t;ye>yo.Um*p[dIyte ue xyn'c;{Rp;denxukp;den.ojnm( 122 n;'/k;recxyn'.ojn'nvk;ryet( w pmed=,ecvnky;Rt/;vnm( 123 w ' repmecvnSvpekd;cn w Sv;d;yu"=y'y;itb[h;puWo.vet( 124 nkvIRttt"Sv'xSt'cpUvd=,m( R a;yuy'p;[ m%o.u_yxSy'd=,;mu%" 125 u ' y'pTym%o.u_yxo.u_dm%" [ u ' u p[;Cy;'nrol.ed;yuy;RMy;'ptTvmXnute 126 e[ v;,ec.ve{ogIa;yuvRtqore ' dev;n;mek.u_ti.u_Sy;rSyc 127 u i].u_ptdwTySyctuqk*,pSytu e[ | nr;mW'hvdev;mTSym;'s;idm;nuW;" 128 R pUitpyuiWt'dmNye.jTyn;vOt;" R u 'u ' SvgRSqt;n;mhjIvlokcTv;rteW;'dyecs'it 129 d;n'pxSt'm/ur;cv;,Idev;cRnb;[ ,tpR,c [ ' ' k;pR<yvOSvjneWn'd;kclt;nIcjneW._" 130 u e u atIvroW"k$uk;cv;,InrSyc'nrk;gtSy nvnItopm;v;,Ik,;koml'mn" 131 /mRbIjp[st;n;metTp[Ty=l=,m( U dy;dr{dy'vc"kckkxm( 132 p;pbIjp[st;n;metTp[Ty=l=,m( U ;vyeCzO,y;;psd;c;r;idknr" 133 u a;c;r;de"fl'lB?v;p;p;TpUtoCyutoidv 134 it Ip;pur;,epqmesi%'@sd;c;rv,Rnn;mwkonp;xo?y;y" 49 [ O ' 632 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] p;xmo?y;y" .Imv;cyTpu<ym/kloksvRd;svRsmtm( ' tdSveCzy;vp[yTt'pvpvk" 1 U RU R pulSTyv;cEkd;tuij;"sveVy;sxy;Ssh;dr;t( R Vy;s'p,Mypp[Cz/m|m;'cyq;.v;n( 2 [ ij;cu"pu<y;Tpu<ytm'loksvR/meWcomm( Ru k'Tv;m;nv; Svg|.jtec;=y'vd 3 'u l>y'c;kkxv,;Rn;'mTyRv;sn;m( u ' gu,;'cl`Un;'cs;?ymektuvd 4 ' yTTv;cdev;n;'pJyon;k.ver" U tdcnob[n(ps;dI.v/mRt" 5 [ Vy;sv;cp'c;:y;n'vidy;m,u?v't]pUvt" R p'c;n;mekkTv;v'dNe mo='idv'yx" 6 p]orc;RqpTyus;My'svRjneWc u m];{ohov,u._retpcmh;m%;" 7 e' p[;kp]orcRy;vp[;ym|s;/yer" ntTtuxtwrvtIqRy;];id..uv 8 e R pt;/mR"pt;SvgR"pt;ihprm'tp" ptrp[Iitm;pepI[ y'tsvRdvt;" 9 e e ptroySytOPy'itsevy;cgu,nc e tSy.;gIrqI;nmhNyhnvtRte 10 svRtIqRmyIm;t;svRdvmy"pt; e m;tr'ptr'cvyStuky;RTp[d=,m( 11 w p[d=,It;tensIp;vsu`r; ' j;nunIckr*ySyp]o"p[,mt"xr" 12 npt'itpOqVy;'cso=y'l.teidv' 633 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tyor,yoy;Rv{j;nmStk 13 p[tIkcvl;nt;vTpUt"sutStyo" p;d;rv'dsll'y"p]o"pbtest" 14 u tSyp;p=y'y;itjNmko$xt;jRt' /Nyos*m;nvolokptos*svRkLmW;t( 15 U vn;ykTvm;oitjNmnwknm;nv" ptr*l'`yeStuvco."puW;/m" 16 nryecvse;v;vd;.Uts'Plv' p]orncRnTv;.u_yStust;/m" 17 ' ' u mkpqnrkkLp;'tmupitit e rog,'c;pvOcptr'vkxRtm( 18 ' O vkl'n]k,;R>y;'TyKTv;gCzr*rvm( e a'Tyj;itWuMleCzWc;'@;levpj;yte 19 u p]orpoW,'Tv;svRp<y=yo.vet( u n;r;?yptr*pu]StIqRdv;N.jp 20 e tyonRflm;oitk$v{mtemhIm( kqy;mpur;vOvp[;",utyt" 21 ' y'Tv;npunmoRhpy;Syqpun.uv u '[ R pur;sIij"kromitSmOt" 22 Svptr;vn;Tygtos*tIqRsvy; e tt"sv;R,tIq;RngCztob[;,Syc 23 a;k;xe;ncel;np[xy'itidneidne u ah'k;rovxSym;nseb;[ ,Syc 24 mTsmon;StvwkTpu<ykm;Rmh;yx;" Tyu_c;nnetSyahdbkStd; 25 o/;wvrtStSysxx;pijobkm( e pp;tcbk"pOQVy;'s.SmI.Utvg[h" 26 .Iij{mh;moh"p[;vx;'tkmR, 'e ' tt"p;p;vp[Sycel%cngCzit 27 ' ' vW;dmgmTsStt"%'tmuv;ch 634 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] gCzb;@bc;'@;l'mkprm/;mRkm( 28 U t]/m|cj;nIWe=mttco.vet( e 'e %;tcn'Tv;gtos*mUkm'idrm( 29 u xuWtcptr*sv;Rr.;n(ddxRs" U'' ' ddt'xItk;lecsMygu,'jl'tyo" 30 twlt;pnt;'bltq;tUlvtI'p$Im( U ' nTy;xn'cm;'dG/%'@tqwvc 31 u ' d;py'tvs'tcm/um;l;'sg/k;' ' e u ' aNy;ny;n.oGy;nTy;nvv/;nc 32 ,ec;vIjyTsopnTy'cptr;vp ttStyo"p[cy;|cTv;.u_qsvRd; 33 ' mSyv;r,'ky;RTs't;pSytqwvc E."pu<yw"Sqtov,uStSygehodrecrm( 34 a'tr=ec@'tm;/;rSt'.vjRte tSy;p.vnenTy'Sqt'i].uvner' 35 vp[p/r'k;'tn;Nyw.tcsTprm( ' RU ' tejomy'mh;sTv'xo.y'tcm'idr' 36 ' ;vSmym;povp["p[ov;cmUkkm( vp[v;ca;s'cmm;gCzTvywvCz;mx;t' 37 e iht'msvRlok;n;'tTvtov_mhRs e mUkv;cp]orc;|kroMykqm;y;mteitk 38 ' acRyTv;tuptr*Ty'tkrv;,vw e itme;rdexca;itQy'tkroMyhm( 39 e e Tyu_cvc;'@;leckopb[;,Std; w u b[;,'m;'prTyJyk'k;yRm/ktv 40 mUkv;ck'kP ysvOq;vp[nbkoh'tv;/un; kopSsd?ittet;vkn;Ny]k'cn 41 635 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ggne;nx;$Itenxuyitnitit vcn'%;t"uTv;md(ghc;gto.v;n( 42 O' ititvidy;mnoceCzpitv[t;' t;'c;ijedyt'tflyit 43 e ttStSygOh;i,uijp/rov.u" vnSsOTyij'p;[ hgehtSy;"p[y;Myh' 44 ' svmOXyijeStens;/|cc;lh gCz'ttmuv;cedhr'vp[itvSmt" 45 ' ' e kq|cTvy;vp[c;'@;lSygOhodre sd;s'SqIytet;tyoW;jnvOtmd; 46 e u hrv;cd;nI'm;ns'xn.Ut.vto/[vm( u ' ' u pitv[t;idk;p;JD;Sysm;'kl 47 vp[v;cpitv[t;ck;t;tk'v;tSy;XXrutmht( ' yen;h't]gCz;mk;r,'vdmeij 48 hrv;cndIn;'j;vIe;p[md;n;'pitv[t; mnuy;,;'pj;p;lodev;n;'cjn;dRn" 49 [ pitv[t;cy;n;rpTyunRTy'ihtert; klySypuW;nureTs;xt'xt' 50 Svg|.n_t;vy;vd;.Uts'Plv' u Svg;Rd.o.ve;Sy;"s;vR.*monOp"pit" 51 ([ aSywvmihWI.UTv;su%v'ddn'tr' ' e pun"pun"SvgRr;Jy'tSytSy;ns'xy" 52 Ev'jNmxt'p;[ Pya'tmo=o.ved/vm( e ( u[ vp[v;cpitv[t;.veTk;v;tSy;"k'v;cl=,' 53 b[ihmeijx;dUlyq;j;n;mtvt" U R hrv;c636 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sOi%<@m( [Padma Purna] pu];Cztgu,h;{;j;n'c.y;dq 54 ' e a;r;/yeTpit'x*r'y;pXyeTs;pitv[t; k;yed;sIrt*veXy;.ojnejnnIsm; 55 R vpTsumi],I.tu"s;c.;y;Rpitv[t; ' R .tur;D;'nl'`;mnov;;ykmR." 56 R e .u_pTy*sd;c;s;c.;y;Rpitv[t; ySy;'ySy;'txYy;y;'pit"Svpityt" 57 u t]t]cs;.turc;|kroitnTyx" R nwvmTsrm;y;itnk;pR<y'nm;nnI 58 m;nem;nesm;n'cy;pXyeTs;pitv[t; suvWy;nr';.[;tr'ptr'st' 59 e' u mNytecpr's;?vIs;c.;y;Rpitv[t; t;'gCzijx;dUlvdk;m'yq;tv 60 R tSypTNyoit'ittNm?yevrv,RnI py*vns'p;dy;yu_;yxSV( 61 xu.;n;meitv:y;t;gTv;t;'pCzteiht' O EvmuKTv;tu.gv;'St]wv;'tr/Iyt 62 tSywv;Xyt;';vSmto.UdijStd; ( scs;?vIgOhgTv;'pp[Cz;qpitv[t;' 63 ' aitqevcn'Tv;gOh;"sOTys'.m;t( R u [ ;ij'stIt];rdexSqt;.vt( 64 e t;'c;ijev;cvcn'md; u ip[ymmiht'bi[U hyq;'Tvmevih 65 ' pitv[tov;cs;'ptpTyurc;RStnc;Sm;kSvt']t; [' p;Tk;y|kry;mgOh;,;itQymvw 66 vp[v;cmmdeh=/;n;Stpp;s;ncm" e u a.I'vdkLy;,noceCz;p'dd;mte 67 tmuv;ctd;s;pnbkoh'ijom 637 [Padma Purna] pmh;pur;,m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gCz/mRtl;/;r'pCzt'tiht'ij 68 u O e TyuKTv;s;mh;.;g;p[yy*cgOhodrm( t];pXyd(ijovp[yq;c;'@;lveXmn 69 ' vmOXyvSmy;pStens;/|yy*ij" it'tcij'tcsopXyOm;nsm( 70 ' ' scov;cmud;vp[;t't;'stI'cs" ' dex;'trecyOty;ckqt'kl 71 ' kq'j;n;itmOc;'@;loppitv[t; ' atomevSmySt;tkm;y|pr'mht( 72 hrv;cD;ytek;r,'t;tsveW;'.t.;vnw" R U aitpu<y;Tsd;c;r;tSTv'vSmy'gt" 73 kmu_ty;Tv'cvdtTs;'ptmne [' u vp[v;cp[/mRtl;/;r's;cm;'smup;idxt( 74 ' u hrv;ca;gCzmunx;dUlah'gCz;mt'pit R [ gCz'tchr'p;[ htul;/;r"Kvitit 75 ' hrv;cjn;n;'nkroy]b{Vysuvye v,;itc,;ittul;/;rSttStt" 76 jnoyv;n(rs'hk$mSys'cy' e' sv|tSymu%;devgO ;itcdd;Typ 77 sTy'TyKTv;nOtk'cTp[;,;'tsmupSqte ' e no_nrvreSten/mRtl;/r" 78 u Tyu_ttm{;=Ii,'trs;Nbn( u ' mlp'k/r'mTy|dtk@mlp'klm( 79 ' t]vStu/noTq;'c.;W'tvv/;'grm( ' vOtbv/wmTyw"S]I."pu.svRt" 80 ' R R ' kq'kqmitp[;hst'm/ury;gr; 638 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sO...