Course Hero Logo

ØP A aflevering 8 kopi.docx - OPGAVE 1 1.1 Definr begrebet...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

OPGAVE 11.1 Definér begrebet eksternalitet.Eksternalitet er defineret ved at være: Den omkostning eller fordel der opstår fra en persons beslutninger og ageren, som ubevidst men direkte påvirker en tredjeparts velbefindende.Eksternaliteter er når den person i markedet, der træffer beslutninger for at forøge sin egen velfærd ubevidst påvirker en tredjeparts velfærd. Tredjepartens adfærd kan forværres - dette er en negativ eksternalitet. Tredjepartens velfærd kan dog også forbedres, og dette er en positiv eksternalitet.Eksempelvis er en negativ eksternalitet, at Mogens ejer en hane, og hanens galen om morgenen påvirker Mogens’ naboer negativt. Mogens’ velfærd må formodes at være større end omkostningen, da det ellers vil være irrationelt at have hanen, og derved tager han ikke højde for den omkostning, som han pålægger sine naboer ved at beholde hanen.Et eksempel på en positiv eksternalitet er forskning. Nye opdagelser, ny viden mm. kan øge andres velfærd og ikke kun forskerens velfærd, da alle kan benytte sig af den nye viden (I tilfælde med patent gælder dette dog ikke).Betragt markedet for biler givet ved figur 1.1
1.2 Argumentér for, at udledning af drivhusgasser udgør en negativ eksternalitet påefterspørgselssiden af bilmarkedet (vi antager her, at produktionen af biler ikke forurener).Negativ eksternalitet er defineret ved at være: En omkostning eller forringelse af velfærd, der bliver pålagt en tredjepart på vegne af en persons beslutninger og ageren i et marked. Udledningen af drivhusgasser er en negativ eksternalitet fordi, at forøget CO2-koncentration i atmosfæren ødelægger Jorden. Jordens økosystem bliver negativt påvirket af, at klimaet ændrer sig. Dette betyder, at når der er rigtig mange der udleder drivhusgasser, forværres alle menneskers fremtidige liv på denne Jord. Din og hver andens velfærd bliver påvirket direkte negativt – ergo er dette en negativ eksternalitet.1.3 Find ligevægtspris- og mængde.Negativ eksternalitet er defineret ved at være: En omkostning, der bliver pålagt en tredjepart på vegne af en persons beslutninger og ageren i et marked. Positiv eksternalitet er defineret ved at være: En fordel, der bliver pålagt en tredjepart på vegne af en persons beslutninger og ageren i et marked.Markedsligevægt er defineret ved at være: Den ligevægt der sker, nårmængden af forbrugere ønsker at købe en bestemt varer til den samme pris, som mængden af sælgere ønsker at sælge til.2
Ligevægtspris = 200.000Ligevægtsmængde = 2.000.000Antag, at hver købt bil i gennemsnit skader klimaet og dermed befolkningen svarende til et velfærdstab på 100.000 kr.1.4 Find det samfundsmæssige optimale antal solgte biler og illustrér i et udbuds – efterspørgselsdiagram. Fortolk.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture