Course Hero Logo

EØ – Hjemmeopgave 2 kopi.docx - 1a) Kapitalomkostningen er...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

1a)Kapitalomkostningen er et udtryk for alternativ omkostningen eller alternativinvesteringen for det bedste investeringsalternativ på markedet.Kapitalomkostningen bruges som diskonteringsrenten. Da kan investeringen væreforbundet med kapitalomkostningen på trods af, at den finansieres ud af henlagteoverskud fra tidligere år og derved ingen renteudgifter eller andre udgifter, fordikapitalomkostningen blot udtrykker et alternativt afkast for en investering.Dette kan ydermere specificeres ved at inddrage begrebet/nøgletallet WACC. Dennestørrelse, WACC, er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger for envirksomhed eller person. Da soliditetsgraden indgår i beregningen af WACC erkapitalomkostningen bl.a. udtrykt ift., hvor stor en del af virksomheden aktiver, derudgøres af egenkapitalen.Da dette investeringsprojekt finansieres ud af henlagte overskud fra tidligere år osv.som beskrevet i opgaveteksten, er det klart, at investeringen er forbundet medkapitalomkostningen (jf. ovenstående).1b)Nettonutidsværdien ’’Net present value’’ (NPV), er et udtryk ud frakapitalværdimetoden, der giver en værdi af investeringsprojekter, målt somforskellen mellem omkostninger og nutidsværdien af de forventede pengestrømme.Dette er altså et udtryk for, hvor meget indtjening fra investeringen ift.investeringens omkostninger.Er investeringens nettonutidsværdi større end 0 formodes det, at de kommendebetalingsstrømme overgår projektets omkostning.Da kan det konkluderes, at hvis NPV > 0 bør investeringsprojektet accepteres, dadette vil øge virksomhedens værdi. Det omvendte vil gøre sig gældende, hvis NPV<0.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture