Course Hero Logo

ØP A aflevering 4.docx - Opgave 1 Angiv og begrund,...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Opgave 1Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte:1.1 Engelkurven for et inferiørt gode har en positiv hældning.Dette udsagn er falsk.Inferiøre goder er defineret således: En gode, hvor, alt andet lige, en stigning i indkomst fører til et fald i efterspørgslen - og omvendt. Normale goder er defineret således: En gode, hvor, alt andet lige, en stigning i indkomst fører til en stigning i efterspørgslen – og omvendt.Engelkurven er defineret ved: at være en linje, der viser forholdet mellem efterspørgsel og indkomstniveau.Da udsagnet går på, om Engelkurven for et inferiørt gode har en positiv hældning, vil man ud fra definitionen for en inferiør vare, kunne forkaste udsagnet. Det vides, at efterspørgslen på inferiøre goder falder, såfremt indkomsten stiger. Engelkurven må derfor have en negativ hældning, når efterspørgslen er negativ. Udsagnet havde været korrekt, hvis det var normale goder. Det vides jf. definitionen, at efterspørgslen for normale goder stiger, såfremt efterspørgslen stiger – Altså viser en Engelkurve med en positiv hældning sammenhængen mellem efterspørgsel og indkomststigning.1.2 Substitutionseffekten er altid negativ ved en stigning i prisen.Dette udsagn er sandt.1
Substitutionseffekten defineres ved at være: Ændringen af forbruget for en gode som følge af en ændring i prisen.Når prisen stiger på en given gode, så vil forbrugeren, der ønsker at købe goden, alt andet lige, kun kunne købe færre enheder af netop den gode. Prisstigningen på goden gør forbrugeren relativt fattigere, hvis denne fortsat ønsker at købe den bestemte gode. Det betyder også, at deandre goder er blevet relativt billigere. Forbrugeren vil derfor efterspørge mere af den relativt billigegode, og mindre af den relativt dyrere – altså substituerer forbrugeren den dyre gode med den billige, hvilket betyder, at man flytter sig langs indifferenskurven. Derfor er substitutionseffekten negativ ved en stigning i prisen.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture