Course Hero Logo

ØP A Aflevering 2.docx - OPG 1 Angiv og begrund om hvorvidt...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 9 pages.

OPG 1Angiv og begrund om hvorvidt følgende udsagn er korrekt:1)En stigning i efterspørgslen efter mobiltelefoner påvirker ikke denudbudte mængde af mobiltelefoner i ligevægt.-Dette udsagn er ikke korrekt.Ligevægt er, når den givne efterspørgsel på en bestemt vare matcher udbuddet på selvsamme vare. Derfor vil en stigende efterspørgsel påvirke udbudsmængde, da det nu erprofitabelt at producere flere mobiltelefoner. Dog vil den nye relation mellem efterspørgselog udbud gå imod et nyt ligevægtspunkt. I dette tilfælde mod højre, da mængden af handelstiger.2)Hvis to varer er substitutter, så vil deres krydspriselasticitet altidvære større end 1.-Dette udsagn er korrekt.Havde de to varer været komplementer ville deres krydspriselasticitet være mindre end 1.Det forholder sig således, at substitutter er varer, der typisk kan udskiftes uden videre. Daprisen på vare A og efterspørgselsmængden på vare B bevæger sig i samme retning, så erderes priselasticitet positivt relateret, og derfor større end 1.Hvorimod komplementer er varer, der påvirkes sammen, hvilket vil sige at et evt. Fald i vareA påvirker en øget efterspørgsel på vare B.3)Et fald i prisen på en vare X medfører, at der bliver købt mindre afvare Y. Vi kan heraf konkludere, at varerne X og Y er inferiøre.-Dette udsagn er ikke korrekt.En inferiør vare er defineret ved at være varer, der alt andet lige, kun påvirkes pga.indkomsten alene. Altså, at et evt. indkomstfald øger efterspørgslen på inferiøre varer.Dog kan man konkludere, at der i dette udsagn er tale om, at varerne X og Y er substitutter.Substitutter er defineret som varer, hvor et prisfald på vare X medfører en nedsættelse afefterspørgslen på vare Y, hvilket også svarer til udsagnet. Således køber man mere af vare Xend af vare Y, grundet et prisfald på vare X, hvilket også gælder vice versa.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture