Course Hero Logo

ØP B Aflevering 3.docx - Opgave 1 1. Hvis inflationen...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

Opgave 11.Hvis inflationen falder over tid, er der tale om hyperinflation.Dette er falsk.Hyperinflation er ofte defineret ved at være inflation, der stiger med over 50% pr. måned,hvilket er over 1% pr. dag.Da er udsagnet pr. definition ikke sandt. Et fald i inflationen vil over tid kunne komme under 0%og dette kaldes for deflation, som er et fald i det generelle prisniveau.2.For en åben økonomi med frie kapitalbevægelser gælder det altid, at et lands samledeopsparing svarer til investeringerne i landet.Dette er falsk.udsagnet havde været korrekt for en lukket økonomi da variablen NX ville være udeladt.Menbetalingsbalanceligningen for en åben økonomi er:Y=C+I+G+NXEt lands samlede opsparing er som følgende:S ≡YCG.Da må S=I-NX og ikke blot S=I.3.En vare som fx cigaretter kan fungere som betalingsmiddel (fiat money), men aldrig somet byttemiddel (commodity money).Dette er falsk.Det omvendte gør sig gældende.En vare som cigaretter fungerer som byttemiddel og ikke betalingsmiddel. Varer som sølv, guldog cigaretter har en indre værdi og kan derfor benyttes til at bytte varer for andre varer.Derimod er betalingsmidler – de såkaldte fiat money, uden egentlig brugsværdi i sig selv. Dettedrejer sig om mønter og sedler, som kun fungere såfremt, at der er en bred accept af at dissekan bruges som betalingsmiddel.4.I den klassiske model for en lukket økonomi på lang sigt vil en stigning iinvesteringsefterspørgslen (dvs. en stigning i et givet renteniveau) øge investeringernesamt produktion.Dette er falsk.For en lukket økonomi på lang sigt vil en stigning i investeringsefterspørgslen kun påvirkerealrenten således at denne stiger. Produktionen/output ændres ikke. Dette er påvist nedenfor ien figur for øget investeringsefterspørgsel for en given rente:1
Da ses det, at den faldende nationale opsparing medfører en højere realrente samt faldendeinvestering.5.I den klassiske model for en åben økonomi på lang sigt vil en stigning iinvesteringsefterspørgslen øge investeringerne, men produktionen vil være uændret.Dette er sandt.En stigning i investeringsefterspørgslen for en åben økonomi på lang sigt vil øge investeringernemens realrenten samt produktionen i indlandet vil være uændret. Den øgede efterspørgsel vilbetyde en negativ nettoeksport således, at importen er større end eksporten for økonomien.Dermed er produktionen altså uændret. Renten er også uændret da antagelsen for en lilleøkonomi er at realrenten antager samme niveau som det internationale realrenteniveau (r=r*).Dermed påvirker importen ikke landets produktion da denne er udnyttet maksimalt. Dette erpåvist i nedenstående figur.2
Opgave 21.Beskriv de enkelte relationer.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture