Course Hero Logo

ØP B Aflevering 2.docx - Opgave A Definer nedenstende...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

Opgave ADefiner nedenstående begreber og beskriv relationen imellem dem:1: Nominel- og realrente.Den nominelle rente er den rente, der udtrykker et evt. afkast målt i penge og er den rente sombanker udbetaler mens realrenten er den rente, der udtrykker et evt. afkast målt i mængde og erdermed den reale stigning i købekraften.Den nominelle rente er defineret således, at: i=r+π. Hvor r = realrente og π=inflation.Den nominelle rente er altså en sum af inflationen og realrenten.Realrenten må derfor bestemmes således: r=i-π.Realrenten er derfor den nominelle rente renset for inflation. Dette er også derfor, at man siger atrealrenten udtrykker et afkast målt i mængde og ikke i penge som den nominelle rente.Derfor ses det også, at realrenten altid er lavere end den nominelle rente såfremt der ikke erdeflation eller en inflation lig 0.En vigtig pointe for realrenten er, at den udtrykker alternativ omkostningerne ved en giveninvesteringsmulighed – altså hvad der kunne være tjent andet steds.2: Penge og formue.Penge er defineret ved at være fuldt likvide aktiver – umiddelbart omsætteligt med varer.Derimod er formue defineret ved at være de forskelligeværdiopbevaringsmidler/formueplaceringsmuligheder der er. Dette kan eksempelvis være:Jord, hus, kunst, smykker, aktiver sedler og mønter mm.Da betyder det, at penge er en delmængde af formuen. Der kan dermed slås fast, at en personsbeholdning af penge er den del af formuen, som er målt i fuldt likvide aktiver (sedler og mønter).1
3: Pengebase og pengemængde.Pengemængde er defineret ved at være den samlede beholdning af likvide aktiver hos et lands’’borgere’’. Dette betegnes som alle sedler og mønter samt likvide indskud i pengeinstitutter.Pengemængden betegnes som: MPengebasen er defineret ved at være den mængde af mønter og sedler som borgere og bankerholder. Man ser det som, at borgerne holder kontanter mens bankerne holder reserver.Pengebasen bestegnes med B.Sammenhængen mellem pengebasen og pengemængden kan ses som, at når der ingen banker er,så er M=B. Dette betyder altså, at den samlede beholdning af likvide aktiver hos et lands borgereer lig med den mængde af mønter og sedler som borgere og banker (ingen banker i dette tilfælde)holder.1.Beskriv de enkelte relationer.(1)Det er en definitionsligning og en adfærdsrelation. Mere specifikt et dette ennationalregnskabsligning for en åben økonomi da ligningen har variablennettoeksport med.Denne ligning viser, at den samlede produktion afhænger af den privateforbrugsefterspørgsel, der er et udtryk for en funktion afhængig af efterspørgselminus skatter, altså den disponible indkomst. Den afledte størrelse kaldes for denmarginale forbrugstilbøjelighed, hvortil det antages: 0<c’(Y-´T)<1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture