Course Hero Logo

ØP B Aflevering 1.docx - Aflevering 1 konomiske Principper...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 15 pages.

Aflevering 1 – Økonomiske Principper BOpgave A:Angiv hvorvidt hvert af følgende udsagn er korrekt eller forkert og begrund dit svar.1)BNP er en beholdningsvariabel, mens kapitalapparatet er en strømvariabel.Dette er falsk.Beholdningsvariabel er defineret ved at være en mængde afmålt på et bestemt tidspunkt.Strømvariabel er defineret ved at være en mængde afmålt pr. tidsenhed.Dette betyder at en beholdningsvariabel er et udtryk for en måling nu og her mensstrømvariabel er et udtryk for en måling på fx et år.BNP bliver målt på årlig basis og er derfor en yderst vigtig strømvariabel i økonomi, menskapitalapparatet er en beholdningsvariabel.Pr. definition er dette altså falsk.2)Niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har været uændret siden 1980.Dette er falsk.Grundet globaliseringen og den teknologiske udvikling bliver verden som helhed rigere,dette betyder, at på individ niveau stiger velfærden også.Jf. Danmarks statistik-NAN1er følgende figur lavet for at vise udviklingen i BNP pr. capita fraår 1980 til år 2016. Det ses tydeligt, at udviklingen ikke har været uændret for heleperioden men derimod stigende.Kilde: Danmarks Statistik NAN11
3)En model er fuldstændig, hvis antallet af relationer svarer til antallet af eksogenevariable.Dette er falsk.Jf. modelanalyse dokumentet siges en model at være fuldstændig når, hver endogenvariabel bestemmes som en funktion udelukkende af eksogene variable og parametre.Ydermere specificeres der, at som hovedregel er dette når der er lige mange ligninger ogendogene variable og altså ikke relationer svarende til antallet af eksogene variable.Opgave B:Følgende fire modeller beskriver hver især udbud og efterspørgsel efter en given vare.YSer udbudt mængde ,YDer efterspurgt mængde,PSer sælgers stykpris, PDer den priskøberbetaler for én enhed af varen, mens t er en afgift, som er pålagt salget af den pågældende vare.1)Fortag en kausalanalyse for hvert af de fire modeller.Model 1)Uordnet:Ordnet:2
For denne model ses det, at den udbudte mængde(YS) bestemmes i 0.orden med påvirkning fraparameterenα. Når YSer bestemt ses det, at denne så påvirker den efterspurgte mængde(YD) i1.orden. Denne bestemmelse påvirker så prisen som forbrugeren betaler pr. enhed af en givenvare(PD) i 2.orden. PDbestemmes dog yderligere af de to parametreogϒδ. Til sidst bestemmesprisen som sælger får pr. solgt enhed(PS) i 3.orden. Denne bestemmes dog også af den eksogeneafgift, som er pålagt salget af den givne vare (´t).Model 2)Uordnet:YSYDPDPSαδϒ´t3
Ordnet:For denne model er bestemmelserne opdelt således, at mængde og pris er adskilt, da disseikke afhænger af hinanden.Den udbudte mængde(YS) bestemmes i 0.orden med påvirkning fra parameterenα. Når YSer bestemt ses det, at denne så påvirker den efterspurgte mængde(YD) i 1.orden.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture