Course Hero Logo

EØ-HO3 kopi.docx - Opgave 1: 1.1 Opskriv en ligning, der...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Opgave 1:1.1Opskriv en ligning, der udtrykker sammenhængen mellem hovedstol, kurstab,etableringsomkostninger og provenu, og som tager højde for, at omkostningerne afhænger afhovedstolens størrelse. Hvor stor skal hovedstolen være, for at virksomheden opnår det krævedeprovenu på 3,4 mio. kr.? Illustrér i en tabel, der viser størrelserne af hovedstol, omkostninger ogprovenu.Vi ved der gælder,Provenu = hovedstol-kurstab-stiftelsesgebyrOg herfra indsætter vi kendte informationer fra opgaven, og omskriver:Provenu = hovedstol-((100-kurs)/100)*hovedstol-(0,05*hovedstol)Provenu = hovedstol-(1-(kurs/100)*hovedstol-(0,05*hovedstol)Provenu = hovedstol*(1-(1-(kurs/100)-0,05))Hovedstol= provenu/(1-(1-(kurs/100)-0,05))Og der ses derved en hovedstol på:Tabel 1.1: Lån og omkostningerHovedstol3.777.778Etableringsomk.-188.889Kurstab-188.889Provenu3.400.0001.2Anvend den værdi for hovedstolen, du fandt i spm. 1.1, til at opstille en tabel, der for hvertermin i obligationernes løbetid viser ydelse, renter, afdrag og ultimo-restgæld (dvs. restgæld vedudgangen af terminen efter betaling af afdrag). Beregn herefter den effektive terminsrente ogden effektive årlige rente. Forklar kort, hvorfor den effektive årlige i dette tilfælde er højere endden pålydende årlige rente.
LåntypeAnnuitet4,17%Hovedstol3.777.7788,51%Kurs97Kurstab110.870Provenue3.400.000Pålydende rente per år6%Løbetid i år10Antal terminer per år2TERMINRESTGÆLDRENTERAFDRAGYDELSEBETALINGSSTRØM03.777.7783.400.00013.637.185113.333140.593253.926-253.92623.492.375109.116144.810253.926-253.92633.343.220104.771149.155253.926-253.92643.189.590100.297153.629253.926-253.92653.031.35295.688158.238253.926-253.92662.868.36790.941162.985253.926-253.92672.700.49286.051167.875253.926-253.92682.527.58081.015172.911253.926-253.92692.349.48275.827178.099253.926-253.926102.166.04070.484183.442253.926-253.926111.977.09664.981188.945253.926-253.926121.782.48259.313194.613253.926-253.926131.582.03153.474200.452253.926-253.926141.375.56647.461206.465253.926-253.926151.162.90741.267212.659253.926-253.92616943.86834.887219.039253.926-253.92617718.25828.316225.610253.926-253.92618485.88021.548232.378253.926-253.92619246.53014.576239.350253.926-253.9262007.396246.530253.926-253.926Effektiv rente per termin =Effektive rente per år =Tabel2.1:AnnuitetsplanforlånRenter tilskrives to gange årligt, så den har rentes rente med fra første halvår. Dertil har deneffektive rente også taget højde for andre omkostninger ved lånet, såsom kurstabet,etableringsomkostninger osv.
1.3Forklar kort, hvorfor en positiv kreditvurdering kan bidrage til, at obligationerne kan sælges til enhøjere kurs. Skriv højst 6 linjer.Kurstabet skal ses som betalingen fra låntager til långiver for risikoen der er for at mistebetalingsstrømmen som obligationen forpligter låntageren til, altså risikopræmien. Der ses, hvisder er en større risiko for man ikke får sine penge tilbagebetalt, vil man have en større betaling forat udlåne penge til vedkommende. Dog ses der også omvendt, at hvis man er sikker på at få sinepenge tilbage, kræver man ikke en stor betaling, men blot renterne. Derved kan man ved en godkreditvurdering sælge til en højere kurs, da der er stor tiltro til tilbagebetalingen.1.4Antag først, at obligationerne kan sælges til kurs 96, hvis virksomheden får foretagetkreditvurderingen. Hvor stor skal den samlede hovedstol på obligationerne nu være, hvisvirksomheden skal kunne betale gebyret til kreditvurderingsbureauet og samtidig sikre det

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture