{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Term paper 13.docx - Quarterly Project In ESP 10 Module 13...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Quarterly Project In ESP 10 Module 13 In partial fulfillment of the requirements in ESP 10 Submitted by: Andrian B. Talagtag 10 – Gomez Submitted to: Mr. Ariel Moraleda
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Title: “Mga isyung moral tungkol sa buhay” I. Mahalagang Tanong Paano mapapanatili ang kasagraduhan ng buhay ng tao? II. Inaasahang Maipamamalas mo a. Natutukoy ang mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at sa kasagraduhan ng buhay. b. Nasusuri ang mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at sa kasagraduhan ng buhay. c. Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin. d. Nakagagawa ng sariling pahayag tungkol sa mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at sa kasagraduhan ng buhay. III. Kahulugan ng Isyu Ang isyu ay isang mahalagang katanungan na kinapapalooban ng dalawa o higit pang mga panig o posisyon na magkakasalungat at nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas. IV. Mga isyu tungkol sa buhay a. Paggamit ng Droga Ang pagkagumon sa ipinagbawal na gamot ay nagdudulot ng masamang epekto sa isip at katawan. Karamihan din ng mga krimen na nagaganap sa ating
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}