{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Term paper 2.docx - Quarterly Project In ESP 10 Module 7 In...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Quarterly Project In ESP 10 Module 7 In partial fulfillment of the requirements in ESP 10 Submitted by: Andrian B. Talagtag 10 – Gomez Submitted to: Mr. Ariel Moraleda
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Title: “Ang Kabutihan O Kasamaan Ng Kilos Ayon Sa Paninindigan, Gintong Aral, At Pagpapahalaga” I. Mahalagang Tanong Ano-anong turo o pananaw ang maaaring gamiting batayan sa paghusga ng kabutihan o kasamaan ng kilos? II. Ang kautusang walang pasubalia A. Universality – Ito ay tumutukoy sa Pangkalahatan B. Reciprocity – Maaring gawin sa sarili ang gagawin sa iba III. Ang gintong aral A. Ayon kay Confucious – “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo.” B. Ayon kay Hesus – “ Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila.” C. Ayon kay Muhammad – “Wala ni isa man sa inyo ang tunay na mananampalataya hangga’t hindi niya ninanais sa kaniyang kapatid ang nais niya para sa kaniyang sarili.” IV. Ang Pagnanais: Kilos ng Damdamin
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}