{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lokal na Pag-aaral.docx - Lokal na Pag-aaral Base pa sa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lokal na Pag-aaral Base pa sa pag-aaral ni Catayco, hinikayat niya ang mga bata na mag-laro ng mga Puzzle, Maze, o kaya adventure games. Para maiwasan ang madaming patayan, sakitan, at pagkasira. Ayon sa pag-aaral ay nag-suwesyon na ang online games ay mas nagigingagresibo sa kanilang pag-uugali kaysa sa kanilang nakikita o napapanood sa telebisyon dahil ang mga bata ay nagiging aktibo sa pag-sali sa mga pag-kawasak, pero hindi lang sila tagamasid. Ayon sa Wikipedia , Encyclopedia ang paglalaro ng Online Games sa Estados Unidos ay naging isang malaking problema dahil sa epekto na katulad din sa naganap sa pilipinas. Ayon sa isang sulat ni Rafael Cabredo, isang faculty sa De La Salle, nag simulang maglaro ang isang bata
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}