{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

20.docx - Trch nhim ca sinh vin i vi vic xy dng n vn ha tin...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trách nhi m c a sinh viên đ i v i vi c xây d ng n văn hóa tiên ti n đ m ế đà b n s c dân t c. N nVH tiên ti n đ m đà b n s c dân t c ế – Là n n VH yêu n c và ti n b , yêu n c tr thành “s n ch đ ” xuyên su t ướ ế ướ ơ quá trình phát tri n c a dtoc đ c hthanh trong quá trình d ng n c và gi ượ ướ n c. ướ -Ngày nay yêu n c th hi n lý t ng, mtieu, đ c l p dtoc CNXH. ướ ưở - N n văn hóa tiên ti n là n n VH v a k th a phát tri n giá tr văn hóa t t đ p ế ế c a dtoc đ ng th i ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i. ế - B n s c VH là các gtri văn hóa b n v ng c a dtoc nh CN yêu n c, đoàn k t ư ướ ế c n cù, lao đ ng, th y chung, - N n VH VN đ t con ng i v trí trung tâm c a s phát tri n, con ng i v a ườ ở ườ là mtieu v a là đ ng l c c a s phát tri n h ng t i chân – m - thi n. ướ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}