{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

21.docx - CNG NG LI 1 Khi qut v s ra i v ngha ca s ra i ng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI 1. Khái quát v s ra đ i và ý nghĩa c a s ra đ i Đ ng c ng ề ự s n Vi t Nam. Khái quát max dài Ý nghĩa: - Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i th hi n b c phát tri n ướ bi n ch ng quá trình v n đ ng c a cách m ng Vi t Nam: s phát tri n t H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên đ n ba t ế ch c c ng s n, đ n Đ ng C ng s n Vi t Nam trên n n t ng ế ch nghĩa Mác – Lênin và quan đi m cách m ng Nguy n Ái Qu c. - Đ ng C ng s n Vi t Nam là s n ph m c a s k t h p ch ế nghĩa Mác –Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c. Trong quá trình chu n b các đi u ki n cho vi c thành ướ l p Đ ng, Nguy n Ái Qu c không ch v n d ng sáng t o mà
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}