{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

23.docx - hon cnh quc t v cng thun li l lc phe pht xt bi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
hoàn c nh qu c t vô cùng thu n l i. Đó là lúc phe ế phát xít đã b i tr n. K thù tr c ti p c a nhân dân Vi t Nam là phát xít Nh t đã ph i ế đ u hàng đ ng minh. Quân đ i Nh t Đông D ng m t h t tinh th n ậ ở ươ ế chi n đ u. Chính ph thân Nh t Tr n Tr ng Kim hoang mang, r u rã. ế * Nguyên nhân ch quan: - Đó là k t qu c a 15 năm đ u tranh gian kh , đ y hy sinh c a nhân ế dân ta d i s lãnh đ o c a Đ ng, là k t ướ ế qu t ng h p c a 3 cao trào ả ổ cách m ng. - Đó là s lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng C ng s n Đông D ng. S ươ lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng là đi u ki n c ơ b n, quy t đ nh th ng ế l i c a cách m ng Tháng Tám năm 1945. 2 . Ý nghĩa l ch s : * Đ i v i dân t c: - Cách m
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}