{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

29.docx - nh gi thng li lch s ca s nghip chng M cu nc bo co...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đánh giá th ng l i l ch s c a s nghi p ch ng M c u n c ướ báo cáo chính tr c a đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th VI c a đ ng(12/1976)ghi rõ “năm tháng s trôi qua, nh ng th ng l i c a nhân ư dân ta trong s nghieepjkhangs chi n ch ng M c u n c mãi mãi ế ướ đ c ghi vào l ch s dân t c nh 1 trong nh ng trang chói l i nh t, 1 ượ ư bi u t ng sáng ng i v s toàn th ng c a CN anh hùng CM và trí tu ượ ề ự con ng i và đi vào l ch s th gi i nh m t chi n công vĩ đ i c a ườ ế ư ế th k XX 1 s ki n có t m quan tr ng qu c to l n và có tính th i đ i ế sâu s c. Nguyên nhân: -S lãnh đ o tài tình đúng đ n c a Đ ng c ng s n Vi t Nam là nhân t quy t đ nh hàng đ u đ m b o đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}