{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

25.docx - cuc u tranh yu nc rng ln ca dn tc s hy sinh anh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
cu c đ u tranh yêu n c r ng l n c a dân t c, s hy sinh anh ướ dũng c a đ ng bào, đ ng chí cho s nghi p gi i phóng dân t c. 1. Ch tr ng xây d ng và b o v chính quy n cách m ng ươ (1945 – 1946): Ch tr ng “kháng chi n ki n qu c” c a Đ ng ươ ế ế Ngày 25/11/1945, Ban ch p hành Trung ng Đ ng ra Ch ươ th kháng chi n ki n qu c ế ế . N i dung c b n nh sau: ơ ư - V ch đ o chi n l c, Đ ng xác đ nh m c tiêu là dân t c gi i ế ượ phóng, kh u hi u lúc này là “Dân t c trên h t, T qu c trên h t”. ế ế - V xác đ nh k thù, Đ ng ch rõ “k thù chính c a chúng ta lúc này là th c dân Pháp xâm l c ph i t p trung ng n l a đ u tranh vào ượ chúng”. Vì v y, ph i “l p M t tr n dân t c th ng nh t ch ng th c dân
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}