{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

baitapTKKD&KT2017.DOC - BAI TP THNG K KINH DOANH VA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAI T P TH NG KÊ KINH DOANH VA KINH T Ô Ê Đà N ng, 2017
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 CH NG 2 ƯƠ TH NG KÊ MÔ T Ô A Bài s 2.1 M u 15 tr em ch ra các nhà hàng yêu thích c a chúng: McDonalds Luppi's Mellow Mushroom Friday's McDonalds McDonalds Pizza Hut Taco Bell McDonalds Mellow Mushroom Luppi's Pizza Hut McDonalds Friday's McDonalds 1. L p b ng phân ph i t n s â a ô â ô 2. Tính t n su t cho McDonalds â â Bài s 2.2 Có tài li u thu th p đ c v s nhân viên bán hàng c a 40 c a hàng th ng m i thu c m t thành â ượ ô ươ ph trong kỳ báo cáo nh sau: ô ư 25 24 15 20 19 10 5 24 18 14 7 4 5 9 13 17 1 23 8 3 16 62 7 11 22 6 20 4 10 52 21 15 5 19 13 9 14 48 10 15 1. Hãy trình bày d li u trên b ng bi u đ cành và lá 2. Căn c theo s nhân viên bán hàng, phân t các c a hàng nói trên thành 5 t có kho ng cách đ u ô a nhau. 3. Tính t n su t và % t n su t c a dãy s đã xây d ng câu 2. â â â â ô 4. D a vào d li u ban đ u tính s nhân viên bán hàng bình quân 1 c a hàng â ô 5. Căn c vào k t qu phân t câu 2 tính s nhân viên bán hàng bình quân 1 c a hàng. So sánh k t ê a ô ê qu câu 4 và cho nh n xet. a â 6. Tính s m t v s nhân viên bán hàng ô ô ề ô 7. Tính s trung v v s nhân viên bán hàng ô i ề ô 8. Tính t phân v v s nhân viên bán hàng i ề ô 9. Trình bày bi u đ h p, xác đ nh xem b d li u trên có giá tr ngo i lai hay không? i i 10. Tính ph ng sai v s nhân viên bán hàng ươ ề ô Bài s 2.3 T i m t xí nghi p, ta thu th p thông tin v th i gian c n thi t đ hoàn thành m t lo i s n ph m â â ê a c a 50 công nhân nh sau (đ n v tính: phút): ư ơ i 20,8 22,8 21,9 22,0 20,7 20,9 25,0 22,2 22,8 20,1 25,3 20,7 22,5 21,2 23,8 23,3 20,9 22,9 23,5 19,5 23,7 20,3 23,6 19,0 25,1 25,0 19,5 24,1 24,2 21,8 21,3 21,5 23,1 19,9 24,2 24,1 19,8 23,9 22,8 23,9 19,7 24,2 23,8 20,7 23,8 24,3 21,1 20,9 21,6 22,7 1. S p x p s b d li u trên ê ơ 2. Trình bày d li u trên b ng bi u đ cành và lá 3. Phân tài li u thành 7 t v i kho ng cách t đ u nhau. a 4. Tính t n su t và t n s tích lu c a m i t â â â ô 5. V đ th t n s và t n s tích lu i â ô â ô Phan Th Bích Vân - Khoa Thống kê – Tin học, Đại học Kinh tế ĐN
Background image of page 2
3 Bài s 2.4 S gi làm vi c (m i tu n) c a m t m u g m 400 sinh viên đ c th ng kê hi n th d i đây. ô â ượ ô i ướ S gi T n s 0 - 10 20 10 – 20 80 20 – 30 200 30 - 40 100 1. Tính kho ng cách t c a phân ph i này a ô 2. Tính s l ng sinh viên làm vi c ít h n 20 gi ô ượ ơ 3. Tính t n su t sinh viên làm vi c ít h n 10 gi â â ơ 4. Tính ph n trăm sinh viên làm vi c ít h n 20 gi â ơ 5. Tính t n su t tích lũy c a t 20 – 30 â â 6. Phân ph i t n s tích lũy đ c xây d ng cho d li u trên, t cu i cùng s có t n s tích lũy ô â ô ượ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}